Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Cíl: Objasnit hypotézu o pojištění jako průvodním jevu a jedné z podmínek rozvoje zbožní výroby bez ohledu na zemi (kontinent). Tento tématický celek je celistvým blokem. K tématu si pečlivě prostudujte skripta autorů Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Při studiu věnujte pozornost zejména hledání způsobů, jak se historicky a zprvu na nekomerční bázi, zejména formou vzájemného ručení, čelilo finančním následkům velmi závažných nepříznivých nahodilých událostí (smrt, či těžké zranění živitele rodiny, ztráta drahocenného nákladu při přepravě po moři, či karavanou přes poušť případně přes jinak nebezpečná území, později požár a jiné typy živelných katastrof). Tyto nahodilé události a jejich důsledky hrozily devastujícím způsobem zasáhnout do standardního reprodukčního procesu ať již jde o rodinu, či pospolitost řemeslníků, dopravců, profesionálních vojáků apod., a proto všude tam, kde nesehrál svou úlohu stát (obec) formou sociální výpomoci postiženým/pozůstalým, nastoupily jiné formy svépomocné ochrany. Ty se postupně zdokonalovaly jak do šířky (struktury pojistných produktů), tak jejich institucionálního zabezpečení (od původních lokálních či místních vzájemných společenství až po moderní pojišťovací ústavy s globální působností). Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku především těchto pojmů: - vzájemnostní pojistná ochrana - nekomerční pojištění - vzájemná společenství - životní pokladna - městské, rolnické a vzájemné pojišťovny Dále se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, OECONOMIA, Praha 2002 Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, EKOPRESS, Praha 2003 Marvan, M. a kol.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1. díl, NOVINÁŘ, Praha 1989 Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět vymezení místa pojišťovnictví v reprodukčním procesu, který je ohrožen rizikem devastující škody; 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; 3. Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Pro které profese bylo typické, že její příslušníci hledali způsoby ochrany proti riziku spojenému s výkonem této profese? - Je možné riziku čelit i jinak, než jeho přesunem na pojistitele?

2 Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se navrhnout na nějakém příkladu z vašeho okolí nějaké riziko, kterému lze i dnes čelit klasickou formou vzájemnostní pojistné ochrany (na nekomerční bázi).

3 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Původní podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do novověku (cca 1. pol. 17. století) Cíl: Seznámit posluchače s vývojem věcné podstaty pojistné ochrany a udržováním dlouhodobého souladu s jeho institucionální formou Tento tematický celek je rozložen do výkladu vývoje pojistné ochrany a její dokumentace na známých a doložených příkladech tak, jak ji známe z pramenů, především: - vzájemné dohody o společném krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí kameníků (starověký Egypt); - zárodečná podoba sociálního pojištění pro případ vážného poškození zdraví (zmrzačení) v průběhu války (Athény v antickém Řecku); - dohody o vzájemném krytí případných škod v souvislosti s přepravou zboží karavanou (starověký Blízký Východ); - vzájemnostní pojištění bratrstva (gildy) kupců a příslušníků některých cechů (11. a 12. století Dánsko, Porýnska a Šlesvicko); - vzájemná společenství plavců s povinným přístupem (60. až 80. léta 14. století v Portugalsku); - období renesance, pojištění a zakládání vzájemných pojišťovacích spolků a vzájemných pojišťoven na vcelku již moderní komerční bázi; - rentové důchody (od druhé poloviny 16. století převážně v Anglii a Flandrech); - výlučné právo volného spolku samostatných upisovatelů získané od anglického parlamentu k provozování námořního pojištění (prostory kavárny Lloyďs); - základy demografie jako podmínka pro vznik životního pojištění (Dodsonův princip), dále tontiny apod.; - impulzy ke vzniku komerčního pojištění a konstituování odpovídajících institucionálních forem. K tématu si pečlivě prostudujte: Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, OECONOMIA, Praha 2002 Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, EKOPRESS, Praha 2003 Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Marvan, M. a kol.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1. díl, NOVINÁŘ, Praha 1989 Při studiu věnujte pozornost zejména tomu, co přinesl pojišťovnictví starověk a středověk Dobře si zapamatujte souvislost mezi vyzrálostí forem zbožní výroby, resp. podnikání v dopravě či v úvěrových operacích a přítomností pojistné složky Po prostudování uvedené literatury byste měli být schopni formulovat vlastní názor na význam pojišťovnictví v hospodářských dějinách až do počátků anglické buržoasní revoluce za Olivera Cromwella.

4 Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se (písemně) o formulaci odpovědi na otázku: které prvky pojištění, o kterých je známo, že se vyskytovaly již ve starověku, mají obecnou platnost a lze je vysledovat i v současnosti?

5 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Novodobé podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do současnosti (mimo území dnešní České republiky viz čtvrtý tematický celek) Cíl: V návaznosti na druhý tematický celek seznámit posluchače s dalším vývojem věcné podstaty pojistné ochrany a udržováním dlouhodobého souladu s jeho institucionální formou Tento tematický celek je rozložen do výkladu vývoje pojistné ochrany počínaje novověkem, zejména: - průmyslová revoluce a její podmíněnost pojistnou ochranou (požární pojištění provozovny) - počátky veřejného poštovnictví (Anglie, Německo) - krupobitní pojištění - odpovědnost za škody obecně a zvlášť například při dopravě - pojištění úvěrů - námořní pojištění na komerční bázi (Lloyd s) - pojištění skel výkladů - pojištění šomážní (proti škodám z výluky, například v případě požáru) - důchodové pojištění a další podoby životního pojištění - počátky soupojištění a zajištění - moderní pojištění a jeho podoby ve 20. století, dlouhodobý vývoj životního a neživotního pojištění - vývoj institucionálních forem pojištění na komerční bázi, ústup od formy vzájemných podpůrných a pojišťovacích spolků - internacionalizace pojištění a jeho vývoj v průběhu 19. a 20. století až do současnosti. K tématu si pečlivě prostudujte: Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, OECONOMIA, Praha 2002 Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, EKOPRESS, Praha 2003 Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Marvan, M. a kol.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1. díl, NOVINÁŘ, Praha 1989 Při studiu věnujte pozornost zejména tomu, co přinesl pojišťovnictví novověk a do té doby nevídaný rozvoj tržních ekonomik zprvu na základě průmyslové revoluce a objevů v přírodních i společenských vědách až po současný dynamismus v éře globalizace. Dobře si zapamatujte souvislost mezi pokrokem v podpůrných vědních disciplínách a pojišťovnictvím, zejména díky rozvoji matematiky, statistiky populace (demografie), teorie pravděpodobnosti (aplikace zákona velkých čísel ), lékařství (zdravý/nezdravý životní styl a vliv na pravděpodobnost doby dožití), jakož i internacionalizaci tržních ekonomik. Po prostudování uvedené literatury byste měli být schopni formulovat vlastní názor na význam pojišťovnictví v novodobých hospodářských dějinách až do současnosti

6 Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se (písemně) o formulaci odpovědi na otázku: jak se dlouhodobě vyvíjí poměr mezi pojistnou ochranou formou životního a neživotního pojištění (měřeno přijatým pojistným) a jak lze tento poměr interpretovat v konkrétní zemi/skupině zemí?

7 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Novodobé podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do současnosti na území dnešní České republiky Cíl: Seznámit posluchače s vývojem věcné podstaty pojistné ochrany a udržováním dlouhodobého souladu s jeho institucionální formou na území dnešní České republiky Tento tematický celek je rozložen do následujících časových úseků: - Vývoj pojišťovnictví na území dnešní České republiky až do vzniku ČSR - Vývoj pojišťovnictví v meziválečném období a za Protektorátu - Vývoj pojišťovnictví po roce 1945 až do roku Vývoj pojišťovnictví po roce 1991 do současnosti K těmto tematickému celku si pečlivě prostudujte především: Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Marvan, M. a kol.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1., 2. a 3. díl, NOVINÁŘ, Praha 1989 Při studiu věnujte pozornost zejména tomu, jak se na přelomu jednotlivých etap vývoje (cca kolem let 1918, 1945, 1991) měnily vnější podmínky pro provozování pojišťovnictví. Všimněte si především: - Pozice českých institucí působících v pojišťovnictví v době, kdy Země koruny české byly součástí Rakousko-Uherska; - První fáze liberalizace pojistného trhu v meziválečném období; - Specifik období Protektorátu - Důvodů pro znárodnění sektoru pojišťovnictví po osvobození - Charakteristiky znárodněného sektoru pojišťovnictví až do zrušení monopolu státu v roce 1991 a jeho fungování v podmínkách plánované ekonomiky - Druhé fáze liberalizace pojistného trhu po roce 1991 Dobře si zapamatujte charakteristické rysy každé etapy, pokuste se o vymezení kladných a záporných stránek každé z nich. Po prostudování uvedené literatury a dalších podkladů, zejména z novějších informačních zdrojů (například byste měli být schopni zformulovat svůj názor na místo pojišťovnictví v národním hospodářství v každé etapě. Pokud jste zvládli tento tématické celek, pokuste se (písemně) zformulovat svůj názor na výhody a nevýhody monopolu státu na pojišťovnictví, a to na základě porovnání jak nákladů chodu monopolní státní pojišťovny (řešení mezi roky ) vers. nákladů chodu mnoha institucí demonopolizovaného sektoru (řešení meziválečné a po roce 1991), tak z hlediska nabídky pojistných produktů a jejich ceny (pojistného) pro pojistníka.

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Eva Ducháčková Eva Ducháčková Principy pojištění a pojišťovnictví 3. vydání přepracované Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace neživotního pojištění vybraných pojišťoven Jana Semrádová Bakalářská práce 2009 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Kapitálové a investiční životní pojištění Bc. Jana Vilímková, DiS. Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

N_PoTP Pojistná teorie a politika

N_PoTP Pojistná teorie a politika N_PoTP Pojistná teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Historické milníky pojistné teorie a politiky... 5 Tematický blok 2: Komunistická a postkomunistická pojistná

Více

Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR

Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Veronika Beranová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Tomáš Prekop

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

KOMPARACE POJIŠŤOVEN Z HLEDISKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

KOMPARACE POJIŠŤOVEN Z HLEDISKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE KOMPARACE POJIŠŤOVEN Z HLEDISKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Lenka Skalická VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel Bc. Klára Břízová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Analýza vybraných produktů životního pojištění

Analýza vybraných produktů životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA COMPENSATION FOR DAMAGE ARISING FROM MOTOR THIRD PARTY

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistný trh havarijního pojištění v ČR Bc. Roman Stuchlík Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Optimization of Insurance Protection in Insurance of Individuals Diplomová práce Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako nástroj spoření a zajištění Life insurance as a saving and ensuring tool Pavel Jokl Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Ondřej Růžička 2012 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Analýza postavení investičního a kapitálového životního pojištění

Analýza postavení investičního a kapitálového životního pojištění Analýza postavení investičního a kapitálového životního pojištění Lucie Zezulová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské/diplomové

Více

Téma 1 - Informace v ekonomickém řízení a účetnictví

Téma 1 - Informace v ekonomickém řízení a účetnictví Tématický blok č. 1 Téma 1 - Informace v ekonomickém řízení a účetnictví Obsah tématu 1 1.1. Informace a řízení 1.2. Zdroje ekonomických informací a účetnictví 1.3. Nástin vývoje účetnictví Studijní cíle

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více