Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část"

Transkript

1 Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování, zakládání, vypracování a evidenci korespondence a administrativní činnosti rektorátu, fakult a ostatních součástí AMU. 2) Účelem Spisového řádu je zavést jednotný systém a pořádek ve vedení dokumentů a korespondence všech pracovišť AMU, odstranit duplicitu v jejich zakládání a evidenci, zamezit jejich případným ztrátám a zabránit neinformovanosti pracovníků AMU. 3) Spisový řád a skartační řád spolu se Spisovým plánem je závazný pro všechna pracoviště AMU. Za jejich dodržování odpovídají vedoucí pracovišť. Vymezení základních pojmů 1) Spisová služba je soubor činností, které se zabývají manipulací s dokumenty od jejich doručení či vzniku do jejich vyřízení a uložení, resp. vyřazení a řídí se:. a) zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů b) vyhláškou č.646/2004 Sb.,o podrobnostech výkonu spisové služby c) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění d) zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění e) zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností f) vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách g) zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů h) zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 2) Pojem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické záznamy, ať již v podobě analogové či digitální, a jiné nosiče informací včetně evidenčních pomůcek jakéhokoli druhu a zvukové formy. 3) Spis je uspořádaný soubor dokumentů vytvořený při vyřizování jedné věci. 4) Podací deník je základní evidenční pomůcka spisové služby, do něhož jsou zapisována v číselném a časovém pořádku podání. Protokol je vázán v knižní 1

2 formě s předtištěnými údaji nebo je veden elektronicky a musí obsahovat kolonku vyřazeno. 5) Podání - dokument došlý organizaci nebo v něm vzniklý, návrhy učiněné ústně do protokolu a jiná sdělení včetně vlastního úředního záznamu, který se stává předmětem úředního jednání. 6) Podatelna - místo v němž se evidují podání. 7) Původce - každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Příjem a třídění dokumentů 1) Příjem dokumentů zabezpečuje pověřený zaměstnanec AMU, kterým je pověřený zaměstnanec na rektorátu (podatelnou je sekretariát rektora), na fakultách a ostatních součástech AMU zaměstnanec, kterého k výkonu spisové služby pověří vedoucí zaměstnanec (podatelny fakult a ostatních součástí AMU). 2) Veškeré dokumenty adresované a doručované podatelnám přijímá zásadně pověřený zaměstnanec. U osobně doručených dokumentů potvrdí pověřený zaměstnanec doručiteli datovaný příjem. 3) Převezme-li dokument výjimečně některý jiný zaměstnanec, např. na poradě, jednání, na služební cestě, je povinen odevzdat ji bezprostředně podatelně k zaprotokolování. 4) Pověřený zaměstnanec příslušné podatelny při převzetí zásilky zkontroluje: a) správnost adresy (omylem doručené zásilky vrátí neprodleně poště), b) vnější stav a neporušenost obalů, zvláště u cenných zásilek (poškozené zásilky pozastaví a reklamuje na poště). 5) Po skončení vnější kontroly roztřídí pověřený zaměstnanec příslušné podatelny doručené dokumenty na : a) dokumenty, které se předávají adresátům neotevřené, b) brožury, časopisy, noviny, pozvánky, propagační a reklamní dokumenty, sbírky zákonů, věstníky a jiné dokumenty i podobného charakteru, které nepodléhají evidenci, c) materiál, který podléhá zvláštnímu způsobu zpracování (faktury apod.), d) ostatní doručované dokumenty. 6) Pověřený zaměstnanec příslušné podatelny otevírá všechny doručené dokumenty s výjimkou: a) dokumentů adresovaných přímo jednotlivým zaměstnancům, pokud je jméno adresáta uvedeno před názvem organizace, b) utajovaných dokumentů (je-li obálka zevně takto úředně označena). 7) Dokumenty zasílané faxem přejímá pracoviště, v němž je příslušné zařízení umístěno, a bezprostředně předává příslušné podatelně. 2

3 Evidence a oběh dokumentů 1) Podací deníky jsou vedeny v sekretariátu rektora (podatelně), podatelnách fakult a ostatních součástí AMU samostatně. Podací deník v písemné či elektronické podobě je základní evidenční pomůckou spisové služby sloužící k evidenci došlých nebo odeslaných dokumentů, k přehledu oběhu, vyřízení a způsobu uložení dokumentů po jejich vyřízení. Zapisují se do něj chronologicky všechny přijaté a také odeslané dokumenty, včetně dokumentů vzniklých z iniciativy jednotlivých pracovišť (tj. dokumentů vlastních). 2) Zápisy v podacích denících musí být prováděny trvalým způsobem, v případě písemné podoby čitelně. Chybné zápisy se v písemné podobě deníku nepřelepují, ale škrtají tak, aby zůstaly čitelné. Oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo opravu provedl, Obdobně se postupuje v elektronické podobě deníku. 3) Odpovědný pracovník podatelny zaznamenává do deníku veškeré změny zachycující pohyb spisu, který je povinen mu nahlásit zpracovatel. 4) Je vyloučeno přímé přenášení a předávání dokumentů bez řádného vyznačení a evidence v podacím deníku podatelny, která zajistí předání dokumentu dle obsahu příslušnému pracovníkovi. 5) Reklamní a informační materiály nabídky služeb, zboží apod. se nezapisují do protokolu, označí se pouze prezenčním razítkem s datem. 6) Dokumenty vzniklé v elektronické podobě mají pouze informativní charakter a není možné jimi nahradit dokumenty v standardní, obecné písemné formě. (Dokumenty určené ve skartačním řízení k trvalému uložení ve spisovně musí být vždy vytištěny na papír a opatřeny všemi náležitostmi-viz Metodické stanovisko Archivní správy č.j.as/1-416/95 Praha). Elektronická forma dokumentů ( u a dokumentů stažených z www stránek) musí být v konečné fázi zpracování dokumentů převedena do papírové formy (jehličková nebo laserová tiskárna-nekyselý papír) a podle typu dokumentu opatřena náležitostmi. Elektronická forma dokumentů je přípustná pouze u interních pracovních materiálů AMU. Použití takových elektronických dokumentů musí být předem odsouhlaseno odesílající a přijímající stranou. Vyřizování a úprava dokumentů 1) Dokumenty musí být vyřizovány včas, účelně a hospodárně. Lhůty pro vyřízení dokumentů vyplývají z příslušných právních předpisů, z požadavků odesilatele nebo rozhodnutí nadřízeného. Nelze-li ze závažných objektivních důvodů dokument vyřídit urychleně, je třeba odesilateli obratem podat alespoň předběžnou zprávu. 2) Pokud jde o formu vyřízení, postupuje se tak, že: 3

4 a) dovoluje-li to povaha věci, lze dokument vyřídit telefonicky nebo osobně. O vyřízení a obsahu jednání učiní zaměstnanec záznam na spisu, kde uvede případně i poznámku s dalšími pokyny pro manipulaci se spisem, b) u spěšné záležitosti se použije u, faxu nebo telegramu. Podle závažnosti vyřizované věci se obsah faxu nebo telegramu opakuje v dopise, který se odesílá v týž den, c) běžné záležitosti se vyřizují dopisem, který se odesílá ve stanovené lhůtě, d) nedává-li dokument podnět k žádným opatřením, bere se pouze na vědomí. Na dokument vedoucí zaměstnanec poznamená dispozice pro založení, datum a připojí podpis. 3) Odpověď na došlý dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod týmž číslem jednacím, pod kterým byl dokument evidován při doručení. Na rektorátě za tuto činnost odpovídá zaměstnanec, který dokument vyřizuje. 4) Vypracovává-li zaměstnanec návrh písemného vyřízení z vlastního podnětu nebo na pokyn nadřízeného (tzn. vlastní dokument), vyžádá si číslo jednací a zajistí zapsání dokumentu do podacího deníku. Oddělení práce a mzdy a mzdová účtárna mají své podací deníky (sloužící pro vydávání potvrzení o příjmech, informacích pro pojišťovny, vydávání zápočtových listů apod.). 5) Každý odesílaný úřední dokument musí obsahovat: a) datum vyřízení b) číslo jednací c) přesné označení adresáta včetně adresy d) stručné vyjádření obsahu dokumentu (věc), vlastní text e) podpis a tiskem uvedené jméno a funkci podpisujícího zaměstnance (neníli již uvedeno v předtištěném záhlaví) f) jméno zaměstnance, který záležitost vyřizuje g) počet příloh, příp. jejich označení Bez těchto náležitostí nemůže být dokument odeslán.výjimku tvoří osobní a zdvořilostní dopisy, kde se zpravidla neuvádí číslo jednací, věc, vyřizující zaměstnanec, popř. ani funkce. 6) Úřední korespondence se píše na papíry s úředním předtiskem. Zaměstnancům AMU není dovoleno používat papíry s úředním předtiskem pro soukromou korespondenci, ani ji odesílat prostřednictvím podatelny. Totéž se týká i korespondence vyplývající z jiných společenských funkcí zaměstnanců. 7) Úprava dokumentů se řídí příslušnou státní normou (ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory). 8) Zpracovatel současně s vyřízením označí kopii dokumentu spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, případně rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu určeného původce (zpravidla na obalu spisu). Dokument, jemuž podle spisového a skartačního řádu bude přidělen skartační znak A, vyhotovuje určený původce na trvanlivém papíru určeném pro dokumenty. Příslušná organizační součást určeného 4

5 původce, které byl dokument předán k vyřízení, je povinna sdělit uvedené údaje zaměstnanci pověřenému vedením podacího deníku, aby je poznamenal. 9) Všechny dokumenty je třeba vyřídit bez průtahů, nejpozději do 14 dnů, pokud není nadřízeným pracovníkem, předpisem či pokynem nebo odesilatelem určena zvláštní lhůta, kterou je nutno dodržet. Po vyřízení se na dokument připojí pokyn k založení, datum a podpis zaměstnance, který ho vyřídil. Bere-li se dokument na vědomí, uvede se o tom pod podacím razítkem záznam a pokyn k založení. 10)Administrativní záležitosti rektora a kvestora, které se netýkají žádného útva ru rektorátu, vyřizuje sekretářka při dodržení všech výše uvedených podmí nek. 11)Ukáže-li se při vyřizování dokumentu, že je třeba aby byl dokument předán jinému oddělení než bylo původně určeno, musí být předání dokumentu vyznačeno v protokolu. Odesílání dokumentů 1) Dokumenty odesílají pověření zaměstnanci podatelen AMU ještě téhož dne. 2) Dokumenty se odesílají obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou, faxem nebo elektronickou poštou a to podle závažnosti a potřeby urychlení informace. Odesílání dokumentů v elektronickém tvaru, faxů nebo telegramů provádí pracoviště vybavená tímto zařízením a pověřená s ním v tomto smyslu disponovat. Všechny odeslané dokumenty musí být zaznamenány v podacím deníku. 3) Vypravení dokumentu musí být poznamenáno zaměstnancem odpovědným za manipulaci s dokumenty v příslušné rubrice podacího deníku pracoviště. 4) Dokumenty určené k odeslání přebírají podatelny AMU v obálkách. Rozměry, umístění a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty. 5) Při psaní adresy musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční. Adresa nesmí být napsána obyčejnou tužkou, průklepem ani průpisem. 6) Pole pro adresu odesílatele je umístěno v levém horním rohu adresní strany obálky, kde musí být též uvedeno číslo jednací (č.j.) a alespoň ve zkratce označení odesílajícího pracoviště. Doporučené zásilky musí být na obálce označeny poznámkou Doporučeně, umístěnou vlevo pod adresu odesílatele. Pro dokumenty zasílané Doporučeně s doručenkou, případně Doporučeně s doručenkou do vlastních rukou je možno použít speciální obálky. Při použití klasické obálky a doručenky musí být tento způsob přepravy rovněž vyznačen vlevo pod adresu odesílatele. 5

6 7) Doporučené zásilky zapíší pověření zaměstnanci podatelen AMU do poštovních podacích archů, které potvrdí pošta. Poštovní podací archy pověřený zaměstnanec uloží. Interní dokumenty se předávají prostřednictvím sekretariátu rektora (podatelny), pověřeným zaměstnancům jednotlivých součástí AMU, kteří převzetí potvrdí. 8) Obálky s firemním znakem odesílatele musí obsahovat úplnou adresu odesílatele, jinak je pošta odmítne převzít. 9) Pokyny nebo oběžníky určené většímu počtu pracovišť AMU vydané na rektorátě AMU jsou předávány s rozdělovníkem, na němž příjemci potvrdí převzetí. Ukládání dokumentů Ukládání dokumentů se řídí platným Skartačním řádem AMU a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1). Právo podpisu 1) Rektor jako statutární zástupce AMU má univerzální právo podpisu. Podepisuje věci zásadního charakteru, které vyplývají z jeho pracovní činnosti stanovené právními předpisy a Statutem AMU a dále ty dokumenty, které si k podpisu vyhradí. 2) Prorektoři podepisují věci v rozsahu zastupování rektora vymezeném rektorem v souladu se svým jmenovacím dekretem. 3) Kvestor podepisuje věci v rozsahu zastupování rektora vymezeném v opatření rektora. 4) Faktury podepisují pracovníci dle směrnice kvestorky 5/03. 5) Dokumenty související s financováním podepisují pracovníci rektorátu podle dispozičního práva upraveného v oběhu účetních dokladů AMU. 6) Právo podpisu ostatních pracovníků upravuje Organizační řád AMU, který upravuje podpisová oprávnění v oblasti pracovně-právní a hospodářskosprávní. Závěr 1) Jednotná organizace spisové služby má zajistit evidenci veškerého spisového materiálu AMU a tím i pořádek v administrativě. Současně umožňuje řádnou přípravu skartačního řízení a předávání materiálů trvalé hodnoty (archiválií do ústřední spisovny AMU). 2) Vyřizování veškeré agendy musí být rychlé a pružné. 3) Způsob vyřizování musí být jasný, jednoznačný a nesmí poskytovat možnost dvojího výkladu. 6

7 4) Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na oběhu spisů a jejich uložení, odpovídají za jejich řádnou evidenci a řádné a bezpečné uložení tak, aby bylo možno kterýkoliv spis v celém průběhu a po jeho uložení rychle nalézt; odpovídají také za dodržování tohoto předpisu. Povinností zaměstnanců je zabránit ztrátám spisů a jejich zneužití nepovolanými osobami. 5) Spisový řád platí pro všechna pracoviště AMU. Skartační řád Úvodní část Skartační řád AMU je souhrn předpisů pro vedení archivní služby. Stanoví jednotné zásady pro skartaci a archivaci dokumentů na AMU. Navazuje na platný Spisový řád a Spisový a skartační plán AMU (příloha 1). Skartační řád je závazný pro všechna pracoviště AMU a za jeho dodržování odpovídají vedoucí pracovišť a vedoucí pracovníci. Vymezení základních pojmů Spisová služba je soubor činností, pravidel a opatření spojených s příjmem, tříděním, zapisováním, označováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním (skartací) dokumentů. Archivní služba je soubor činností spojených s přejímáním, shromažďováním, ochranou, ukládáním, evidencí, odborným zpracováním a využíváním archiválií, tj. dokumentů trvalé hodnoty. Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Spis je souhrn dokumentů vzniklých při úředním jednání k jedné věci. Spisové znaky označují jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu. Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu a označuje způsob, jak má být s dokumentem po uplynutí skartační lhůty naloženo: a) skartační znak A označuje dokumenty trvalé hodnoty (archiválie), které budou odevzdány do archivní péče b) skartační znak S (stoupa) označuje dokumenty bez trvalé hodnoty, které budou po uplynutí skartační lhůty skartovány 7

8 c) skartační znak V (výběr) označuje dokumenty, které projdou následným výběrem a na jeho základě budou zařazeny buď mezi dokumenty A nebo mezi dokumenty S. Spisovna je místo uložení vyřízených dokumentů znaku S označených podle spisového a skartačního plánu na fakultách a na celoškolských pracovištích do provedení skartačního řízení. Specializovaná spisovna (účetní, popř. tajná) slouží k oddělenému uložení tematicky určené agendy, která zde zůstává až do vyřízení (skartace). Příruční registratura je ukládací místo v jednotlivých útvarech (pracovištích), kde jsou ukládány dokumenty, které příslušný útvar ještě bezprostředně potřebuje pro svou běžnou provozní činnost. V zásadě jsou zde dokumenty uloženy po dobu nejvýše dvou let. Skartace je činnost, kterou se oddělují, vyřazují a likvidují dokumenty znaku S. Skartační lhůta je doba, po kterou dokument zůstává uložen ve spisovně do skartace. Tato lhůta je závazná a nelze ji zkracovat. Spisový plán je schéma pro označování a ukládání vyřízených a vyhotovených dokumentů. Skartační plán je soupis druhů dokumentů uspořádaný v souladu se spisovým plánem s uvedením skartačních znaků a lhůt. Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné dokumenty trvalé hodnoty. Archivní plán je soupis druhů archiválií. Ústřední spisovna (archiv AMU) slouží k uložení dokumentů trvalé hodnoty (archiválií). Archiválie jsou sem předávány z příručních registratur po uplynutí jejich běžné provozní potřeby. Organizace spisové služby 1) Spisová služba na AMU je upravena Spisovým a skartačním řádem AMU a Spisovým a skartačním plánem AMU (příloha 1). 2) Spisovou službu organizují a za její řádný chod odpovídají: kvestor - v rámci rektorátu, tajemníci fakult - v rámci fakult, vedoucí složek - v rámci svých pracovišť. Ukládání dokumentů 1) Podle platného Spisového a skartačního řádu musí být na spisu příslušným referentem vyznačen spisový znak podle spisového plánu a skartační znak 8

9 včetně skartační lhůty podle skartačního plánu. Za správnost a úplnost tohoto označení odpovídá pracovník, který spis vyřizoval. 2) Spisy se ukládají v příruční registratuře a ve spisovně tematicky roztříděné podle spisového plánu na základě vyznačených spisových znaků, chronologicky s vyznačeným skartačním znakem včetně doby skartace. 3) Příruční registratury útvarů (pracovišť) spravují pověření pracovníci těchto útvarů (pracovišť), kteří odpovídají za obsah, pořádek, a řádné vedení registratury svému nadřízenému. 4) Originály dokumentů se ukládají v příruční registratuře zpracovatelského útvaru, odkud přecházejí do dalšího stupně uložení, zatímco multiplikáty (další kopie) těchto dokumentů, určené dalším útvarům na vědomí, lze po uply- nutí jejich provozní potřeby skartovat, aniž je nutno vyčkat na uplynutí skartační lhůty: tyto kopie se proto předávají do spisovny hromadně k přímé skartaci, nikoliv k dalšímu uložení. 5) Dokumenty z příručních registratur se předávají do spisovny na základě předávacího protokolu (vzor příloha č. 2 a 3). 6) Dokumenty předávané do spisovny musí být uloženy v ukládacích obalech (složky seřazené do pořadačů a označeny štítky s těmito údaji: název předávajícího útvaru (použití zkratek je nepřípustné) číslo předávacího protokolu heslovité označení, popř. přesnější charakteristika uložených dokumentů v souladu s tříděním podle spisového plánu, tj. s textem odpovídajícím příslušnému spisovému znaku spisový znak uložených dokumentů rok vzniku uložených dokumentů skartační znak a skartační lhůta podle skartačního plánu číslo kartonu v rámci ukládané skupiny 7) Je nepřípustné předávání dokumentů do spisovny v balících, předávání v obalech bez označení podle bodu 6 a předávání dokumentů bez řádně vyplněného protokolu podle bodu 5. 8) Předávací protokoly od předávajících útvarů jsou základní evidenční pomůckou ve spisovně a tvoří evidenční knihy spisovny. Pracovníci odpovědní za spisovny nesmějí převzít dokumenty bez řádně zpracovaných předávacích protokolů. Teprve po kontrole, zda protokol odpovídá fyzické přejímce, a po podpisu protokolu přebírají odpovědnost za převzatou agendu. 9) Spisovny jsou zřízeny zvlášť na fakultách, popř. na celoškolských pracovištích, a na rektorátě AMU. Pokud na fakultě, popř. na celoškolském pracovišti není spisovna zřízena, zůstávají dokumenty uloženy v příručních registraturách až do zahájení skartačního řízení. 10)Ukládání účetních dokumentů upravuje zákon č. 563/1991Sb. o účetnictví v platném znění. 9

10 11)Spisovny spravují a za stav a řádné uložení dokumentů a vedení evidenčních pomůcek v nich odpovídají pověření pracovníci fakult, popř. celoškolských pracovišť. Zapůjčování dokumentů ze spisovny 1) Dokumenty může ze spisovny zapůjčovat pouze pracovník pověřený jejím spravováním, pouze po řádném vyplnění a podepsání výpůjčního lístku (podepisuje vedoucí pracoviště, které o výpůjčku žádá, vzor příloha č. 4), na dobu nejvýše 15 dnů, a pouze v těchto případech: - pracovníkům útvaru, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen - pracovníkům orgánů a organizací na základě písemného souhlasu rektora děkana (podpis se uvede na výpůjčním lístku) - pracovníkům jiných útvarů AMU na základě písemného souhlasu vedoucího útvaru, kde dokument vznikl nebo byl vyřízen, nebo s písemným souhlasem kvestora-tajemníka fakulty (podpis se uvede na výpůjčním lístku). 2) Předávání dokumentů vypůjčených ze spisovny dalším osobám není dovoleno bez vrácení a dalšího zapůjčení na základě dalšího výpůjčního lístku. 3) Vstupovat do spisovny a nahlížet do dokumentu ve spisovně je povoleno pouze za přítomnosti pracovníka pověřeného jejím spravováním, v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti za přítomnosti jeho nadřízeného. 4) Při zapůjčování dokumentů z příručních registratur se postupuje analogicky jako podle odst. 1 a 2. Skartace 1) Skartace (vyřazování dokumentů ze spisovny nebo z příruční registratury) se provádí skartačním řízením prováděným pravidelně v termínech uvedených ústřední spisovnou AMU a za jeho odborného dohledu. Bez skartačního řízení nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru. 2) Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z činnosti AMU, a to včetně došlých dokumentů, u nichž uplynula skartační lhůta a které nejsou potřebné pro další činnost AMU. Dokumenty jsou ve spisovnách (popř. příručních registraturách) uloženy po dobu stanovenou skartační lhůtou, uvedenou ve skartačním plánu. Ta začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po vyřízení nebo vyhotovení dokumentu. Skartační lhůty nelze zkracovat. Skartační řízení se provádí jednou ročně komplexně za celou organizaci a jeho předmětem jsou všechny dokumenty, u nichž uplynuly skartační lhůty a razítka vyřazená z evidence. Pokud je třeba v rámci jednoho spisu ukládat dokumenty s různou skartační lhůtou, určuje dokument s nejdelší skartační lhůtou dobu vyřazení celého spisu. Skartační řízení je spojeno s výběrem archiválií. Za řádné provedení skartace odpovídá na rektorátě kvestor, na fakultách tajemníci fakult a na celoškolských pracovištích vedoucí těchto pracovišť. 10

11 3) V rámci skartačního řízení vypíše pracovník odpovědný za spisovnu z předávacích protokolů dokumenty s prošlou skartační lhůtou a dokumenty povahy A určené k předání do ústřední spisovny AMU. K provedení skartačního řízení sestaví organizace skartační komisi, jejímž členem je vždy pracovník ústřední spisovny AMU. 4) U dokumentů skupiny V posoudí pracovník spisovny spolu s vedoucím nebo pověřeným pracovníkem příslušného útvaru a skartační komisí, zda budou zařazeny do skupiny A nebo S. Multiplicitní dokumenty se ukládají ve spisovně odděleně od ostatních převzatých dokumentů a zařadí se do nejbližšího skartačního řízení. 5) Seznamy dokumentů S i A se v podobě skartačního návrhu zašlou k odsouhlasení příslušnému státnímu oblastnímu archivu v Praze. 6) Po schválení a vydání skartačního povolení rozdělí pracovník spisovny dokumenty do skupiny A a S. 7) Skartovatelné dokumenty jsou odevzdány k fyzické likvidaci specializované organizaci, nikoliv do běžného sběru. Písemné potvrzení o převzetí spisového materiálu se archivuje spolu se skartačním povolením. 8) Pracovník spisovny připravuje skartaci pokud možno ucelených celků dokumentů tak, aby byly připraveny k dalšímu skartačnímu řízení, tzn. uspořádá je do přehledných jednotek (balíků, svazků), které průběžně očísluje. 9) Není-li spisovna zřízena, plní úkoly spojené s vyřazováním dokumentů pracovník pověřený tímto úkolem vedoucím příslušného útvaru. Předávaní dokumentů do ústřední spisovny AMU 1) Archiválie jsou do ústřední spisovny AMU předávány ze spisoven fakult a součástí AMU (popř. příručních registratur) po skartačním řízení na základě seznamu, který byl schválen Státním oblastním archivem v Praze v rámci skartačního řízení. 2) Seznamy převzatých archiválií doplněné po uložení archiválií postupovými čísly ukládacích jednotek (archivních kartonů) tvoří prvotní evidenci ústřední spisovny AMU. 3) Archiválie jsou v ústřední spisovně AMU ukládány přírůstkově a vytvářejí zde archivní fondy. Závěrečná část 1) Spisový a skartační řád AMU je zpracován na základě obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví v platném znění, vyhlášky č.646/2004, o spisové službě a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 11

12 2) Spisový a skartační řád AMU navazuje na platný Spisový a skartační plán AMU (příloha č.1 a tvoří s ním nedílnou součást. 3) Přílohy Spisového a skartačního řádu AMU: Příloha 1 - platný Spisový a skartační plán AMU Příloha 2 vzor čelního štítku pro ukládání dokumentů ve spisovně Příloha 3 předávací seznam dokladů z útvarů do spisovny Příloha 4 výpůjční lístek ze spisovny Příloha 5 seznam dokladů navržených ke skartaci Účinnost Tento předpis byl schválen Státním oblastním archivem v Praze, Mgr. Evou Šimicovou dne Projednáno a schváleno AS AMU dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne V Praze dne doc. Ivo Mathé, rektor. prof.phdr. Jan Císař, předseda AS AMU 12

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PIOVÝ KRTČNÍ ŘÁD vydání č. 2 Dne 1. sprna 2008 Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚ Plzeň Obsah : I. Všeobecná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

(ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3)

(ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV - Úvod (ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) Přílohy k příkazu ministra č. 12/2005 Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV, včetně Skartačního plánu, upravují manipulaci

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis Příloha č. 1 k opatření děkana 20/2007 Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis 1. Postup uložení dokumentů do příruční spisovny... 2 1.1 Přesun z adresáře Vyřizuje se do Vyřízeno... 2 1.2 Přesun z

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Organizační řád společnosti

Organizační řád společnosti Organizační řád společnosti Novelizace: 1/2007 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád společnosti (dále jen,,organizační řád ) stanoví bližší podmínky pro rozhodčí řízení, které po organizační

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Aktuální stav oběhu dokumentů je založen na správě dokumentů v aplikaci IS Moutlook, konkrétně v Modulu Výpravna. Tato aplikace slouží k centrální evidenci, třídění

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Žitná 25, 115 67 Praha 1 Česká republika Směrnice ředitele č. 5/2013 Spisový a skartační řád Matematického ústavu AV ČR Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Článek 1. Základní pojmy

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Článek 1. Základní pojmy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 4/2015 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Vzorový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2006 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTV SPRVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 29. prosince 2006 Cena 57,- Kč OBSH: 16. P o k y n Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. dubna 2005,

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více