Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část"

Transkript

1 Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování, zakládání, vypracování a evidenci korespondence a administrativní činnosti rektorátu, fakult a ostatních součástí AMU. 2) Účelem Spisového řádu je zavést jednotný systém a pořádek ve vedení dokumentů a korespondence všech pracovišť AMU, odstranit duplicitu v jejich zakládání a evidenci, zamezit jejich případným ztrátám a zabránit neinformovanosti pracovníků AMU. 3) Spisový řád a skartační řád spolu se Spisovým plánem je závazný pro všechna pracoviště AMU. Za jejich dodržování odpovídají vedoucí pracovišť. Vymezení základních pojmů 1) Spisová služba je soubor činností, které se zabývají manipulací s dokumenty od jejich doručení či vzniku do jejich vyřízení a uložení, resp. vyřazení a řídí se:. a) zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů b) vyhláškou č.646/2004 Sb.,o podrobnostech výkonu spisové služby c) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění d) zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění e) zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností f) vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách g) zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů h) zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 2) Pojem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické záznamy, ať již v podobě analogové či digitální, a jiné nosiče informací včetně evidenčních pomůcek jakéhokoli druhu a zvukové formy. 3) Spis je uspořádaný soubor dokumentů vytvořený při vyřizování jedné věci. 4) Podací deník je základní evidenční pomůcka spisové služby, do něhož jsou zapisována v číselném a časovém pořádku podání. Protokol je vázán v knižní 1

2 formě s předtištěnými údaji nebo je veden elektronicky a musí obsahovat kolonku vyřazeno. 5) Podání - dokument došlý organizaci nebo v něm vzniklý, návrhy učiněné ústně do protokolu a jiná sdělení včetně vlastního úředního záznamu, který se stává předmětem úředního jednání. 6) Podatelna - místo v němž se evidují podání. 7) Původce - každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Příjem a třídění dokumentů 1) Příjem dokumentů zabezpečuje pověřený zaměstnanec AMU, kterým je pověřený zaměstnanec na rektorátu (podatelnou je sekretariát rektora), na fakultách a ostatních součástech AMU zaměstnanec, kterého k výkonu spisové služby pověří vedoucí zaměstnanec (podatelny fakult a ostatních součástí AMU). 2) Veškeré dokumenty adresované a doručované podatelnám přijímá zásadně pověřený zaměstnanec. U osobně doručených dokumentů potvrdí pověřený zaměstnanec doručiteli datovaný příjem. 3) Převezme-li dokument výjimečně některý jiný zaměstnanec, např. na poradě, jednání, na služební cestě, je povinen odevzdat ji bezprostředně podatelně k zaprotokolování. 4) Pověřený zaměstnanec příslušné podatelny při převzetí zásilky zkontroluje: a) správnost adresy (omylem doručené zásilky vrátí neprodleně poště), b) vnější stav a neporušenost obalů, zvláště u cenných zásilek (poškozené zásilky pozastaví a reklamuje na poště). 5) Po skončení vnější kontroly roztřídí pověřený zaměstnanec příslušné podatelny doručené dokumenty na : a) dokumenty, které se předávají adresátům neotevřené, b) brožury, časopisy, noviny, pozvánky, propagační a reklamní dokumenty, sbírky zákonů, věstníky a jiné dokumenty i podobného charakteru, které nepodléhají evidenci, c) materiál, který podléhá zvláštnímu způsobu zpracování (faktury apod.), d) ostatní doručované dokumenty. 6) Pověřený zaměstnanec příslušné podatelny otevírá všechny doručené dokumenty s výjimkou: a) dokumentů adresovaných přímo jednotlivým zaměstnancům, pokud je jméno adresáta uvedeno před názvem organizace, b) utajovaných dokumentů (je-li obálka zevně takto úředně označena). 7) Dokumenty zasílané faxem přejímá pracoviště, v němž je příslušné zařízení umístěno, a bezprostředně předává příslušné podatelně. 2

3 Evidence a oběh dokumentů 1) Podací deníky jsou vedeny v sekretariátu rektora (podatelně), podatelnách fakult a ostatních součástí AMU samostatně. Podací deník v písemné či elektronické podobě je základní evidenční pomůckou spisové služby sloužící k evidenci došlých nebo odeslaných dokumentů, k přehledu oběhu, vyřízení a způsobu uložení dokumentů po jejich vyřízení. Zapisují se do něj chronologicky všechny přijaté a také odeslané dokumenty, včetně dokumentů vzniklých z iniciativy jednotlivých pracovišť (tj. dokumentů vlastních). 2) Zápisy v podacích denících musí být prováděny trvalým způsobem, v případě písemné podoby čitelně. Chybné zápisy se v písemné podobě deníku nepřelepují, ale škrtají tak, aby zůstaly čitelné. Oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo opravu provedl, Obdobně se postupuje v elektronické podobě deníku. 3) Odpovědný pracovník podatelny zaznamenává do deníku veškeré změny zachycující pohyb spisu, který je povinen mu nahlásit zpracovatel. 4) Je vyloučeno přímé přenášení a předávání dokumentů bez řádného vyznačení a evidence v podacím deníku podatelny, která zajistí předání dokumentu dle obsahu příslušnému pracovníkovi. 5) Reklamní a informační materiály nabídky služeb, zboží apod. se nezapisují do protokolu, označí se pouze prezenčním razítkem s datem. 6) Dokumenty vzniklé v elektronické podobě mají pouze informativní charakter a není možné jimi nahradit dokumenty v standardní, obecné písemné formě. (Dokumenty určené ve skartačním řízení k trvalému uložení ve spisovně musí být vždy vytištěny na papír a opatřeny všemi náležitostmi-viz Metodické stanovisko Archivní správy č.j.as/1-416/95 Praha). Elektronická forma dokumentů ( u a dokumentů stažených z www stránek) musí být v konečné fázi zpracování dokumentů převedena do papírové formy (jehličková nebo laserová tiskárna-nekyselý papír) a podle typu dokumentu opatřena náležitostmi. Elektronická forma dokumentů je přípustná pouze u interních pracovních materiálů AMU. Použití takových elektronických dokumentů musí být předem odsouhlaseno odesílající a přijímající stranou. Vyřizování a úprava dokumentů 1) Dokumenty musí být vyřizovány včas, účelně a hospodárně. Lhůty pro vyřízení dokumentů vyplývají z příslušných právních předpisů, z požadavků odesilatele nebo rozhodnutí nadřízeného. Nelze-li ze závažných objektivních důvodů dokument vyřídit urychleně, je třeba odesilateli obratem podat alespoň předběžnou zprávu. 2) Pokud jde o formu vyřízení, postupuje se tak, že: 3

4 a) dovoluje-li to povaha věci, lze dokument vyřídit telefonicky nebo osobně. O vyřízení a obsahu jednání učiní zaměstnanec záznam na spisu, kde uvede případně i poznámku s dalšími pokyny pro manipulaci se spisem, b) u spěšné záležitosti se použije u, faxu nebo telegramu. Podle závažnosti vyřizované věci se obsah faxu nebo telegramu opakuje v dopise, který se odesílá v týž den, c) běžné záležitosti se vyřizují dopisem, který se odesílá ve stanovené lhůtě, d) nedává-li dokument podnět k žádným opatřením, bere se pouze na vědomí. Na dokument vedoucí zaměstnanec poznamená dispozice pro založení, datum a připojí podpis. 3) Odpověď na došlý dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod týmž číslem jednacím, pod kterým byl dokument evidován při doručení. Na rektorátě za tuto činnost odpovídá zaměstnanec, který dokument vyřizuje. 4) Vypracovává-li zaměstnanec návrh písemného vyřízení z vlastního podnětu nebo na pokyn nadřízeného (tzn. vlastní dokument), vyžádá si číslo jednací a zajistí zapsání dokumentu do podacího deníku. Oddělení práce a mzdy a mzdová účtárna mají své podací deníky (sloužící pro vydávání potvrzení o příjmech, informacích pro pojišťovny, vydávání zápočtových listů apod.). 5) Každý odesílaný úřední dokument musí obsahovat: a) datum vyřízení b) číslo jednací c) přesné označení adresáta včetně adresy d) stručné vyjádření obsahu dokumentu (věc), vlastní text e) podpis a tiskem uvedené jméno a funkci podpisujícího zaměstnance (neníli již uvedeno v předtištěném záhlaví) f) jméno zaměstnance, který záležitost vyřizuje g) počet příloh, příp. jejich označení Bez těchto náležitostí nemůže být dokument odeslán.výjimku tvoří osobní a zdvořilostní dopisy, kde se zpravidla neuvádí číslo jednací, věc, vyřizující zaměstnanec, popř. ani funkce. 6) Úřední korespondence se píše na papíry s úředním předtiskem. Zaměstnancům AMU není dovoleno používat papíry s úředním předtiskem pro soukromou korespondenci, ani ji odesílat prostřednictvím podatelny. Totéž se týká i korespondence vyplývající z jiných společenských funkcí zaměstnanců. 7) Úprava dokumentů se řídí příslušnou státní normou (ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory). 8) Zpracovatel současně s vyřízením označí kopii dokumentu spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, případně rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu určeného původce (zpravidla na obalu spisu). Dokument, jemuž podle spisového a skartačního řádu bude přidělen skartační znak A, vyhotovuje určený původce na trvanlivém papíru určeném pro dokumenty. Příslušná organizační součást určeného 4

5 původce, které byl dokument předán k vyřízení, je povinna sdělit uvedené údaje zaměstnanci pověřenému vedením podacího deníku, aby je poznamenal. 9) Všechny dokumenty je třeba vyřídit bez průtahů, nejpozději do 14 dnů, pokud není nadřízeným pracovníkem, předpisem či pokynem nebo odesilatelem určena zvláštní lhůta, kterou je nutno dodržet. Po vyřízení se na dokument připojí pokyn k založení, datum a podpis zaměstnance, který ho vyřídil. Bere-li se dokument na vědomí, uvede se o tom pod podacím razítkem záznam a pokyn k založení. 10)Administrativní záležitosti rektora a kvestora, které se netýkají žádného útva ru rektorátu, vyřizuje sekretářka při dodržení všech výše uvedených podmí nek. 11)Ukáže-li se při vyřizování dokumentu, že je třeba aby byl dokument předán jinému oddělení než bylo původně určeno, musí být předání dokumentu vyznačeno v protokolu. Odesílání dokumentů 1) Dokumenty odesílají pověření zaměstnanci podatelen AMU ještě téhož dne. 2) Dokumenty se odesílají obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou, faxem nebo elektronickou poštou a to podle závažnosti a potřeby urychlení informace. Odesílání dokumentů v elektronickém tvaru, faxů nebo telegramů provádí pracoviště vybavená tímto zařízením a pověřená s ním v tomto smyslu disponovat. Všechny odeslané dokumenty musí být zaznamenány v podacím deníku. 3) Vypravení dokumentu musí být poznamenáno zaměstnancem odpovědným za manipulaci s dokumenty v příslušné rubrice podacího deníku pracoviště. 4) Dokumenty určené k odeslání přebírají podatelny AMU v obálkách. Rozměry, umístění a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty. 5) Při psaní adresy musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční. Adresa nesmí být napsána obyčejnou tužkou, průklepem ani průpisem. 6) Pole pro adresu odesílatele je umístěno v levém horním rohu adresní strany obálky, kde musí být též uvedeno číslo jednací (č.j.) a alespoň ve zkratce označení odesílajícího pracoviště. Doporučené zásilky musí být na obálce označeny poznámkou Doporučeně, umístěnou vlevo pod adresu odesílatele. Pro dokumenty zasílané Doporučeně s doručenkou, případně Doporučeně s doručenkou do vlastních rukou je možno použít speciální obálky. Při použití klasické obálky a doručenky musí být tento způsob přepravy rovněž vyznačen vlevo pod adresu odesílatele. 5

6 7) Doporučené zásilky zapíší pověření zaměstnanci podatelen AMU do poštovních podacích archů, které potvrdí pošta. Poštovní podací archy pověřený zaměstnanec uloží. Interní dokumenty se předávají prostřednictvím sekretariátu rektora (podatelny), pověřeným zaměstnancům jednotlivých součástí AMU, kteří převzetí potvrdí. 8) Obálky s firemním znakem odesílatele musí obsahovat úplnou adresu odesílatele, jinak je pošta odmítne převzít. 9) Pokyny nebo oběžníky určené většímu počtu pracovišť AMU vydané na rektorátě AMU jsou předávány s rozdělovníkem, na němž příjemci potvrdí převzetí. Ukládání dokumentů Ukládání dokumentů se řídí platným Skartačním řádem AMU a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1). Právo podpisu 1) Rektor jako statutární zástupce AMU má univerzální právo podpisu. Podepisuje věci zásadního charakteru, které vyplývají z jeho pracovní činnosti stanovené právními předpisy a Statutem AMU a dále ty dokumenty, které si k podpisu vyhradí. 2) Prorektoři podepisují věci v rozsahu zastupování rektora vymezeném rektorem v souladu se svým jmenovacím dekretem. 3) Kvestor podepisuje věci v rozsahu zastupování rektora vymezeném v opatření rektora. 4) Faktury podepisují pracovníci dle směrnice kvestorky 5/03. 5) Dokumenty související s financováním podepisují pracovníci rektorátu podle dispozičního práva upraveného v oběhu účetních dokladů AMU. 6) Právo podpisu ostatních pracovníků upravuje Organizační řád AMU, který upravuje podpisová oprávnění v oblasti pracovně-právní a hospodářskosprávní. Závěr 1) Jednotná organizace spisové služby má zajistit evidenci veškerého spisového materiálu AMU a tím i pořádek v administrativě. Současně umožňuje řádnou přípravu skartačního řízení a předávání materiálů trvalé hodnoty (archiválií do ústřední spisovny AMU). 2) Vyřizování veškeré agendy musí být rychlé a pružné. 3) Způsob vyřizování musí být jasný, jednoznačný a nesmí poskytovat možnost dvojího výkladu. 6

7 4) Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na oběhu spisů a jejich uložení, odpovídají za jejich řádnou evidenci a řádné a bezpečné uložení tak, aby bylo možno kterýkoliv spis v celém průběhu a po jeho uložení rychle nalézt; odpovídají také za dodržování tohoto předpisu. Povinností zaměstnanců je zabránit ztrátám spisů a jejich zneužití nepovolanými osobami. 5) Spisový řád platí pro všechna pracoviště AMU. Skartační řád Úvodní část Skartační řád AMU je souhrn předpisů pro vedení archivní služby. Stanoví jednotné zásady pro skartaci a archivaci dokumentů na AMU. Navazuje na platný Spisový řád a Spisový a skartační plán AMU (příloha 1). Skartační řád je závazný pro všechna pracoviště AMU a za jeho dodržování odpovídají vedoucí pracovišť a vedoucí pracovníci. Vymezení základních pojmů Spisová služba je soubor činností, pravidel a opatření spojených s příjmem, tříděním, zapisováním, označováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním (skartací) dokumentů. Archivní služba je soubor činností spojených s přejímáním, shromažďováním, ochranou, ukládáním, evidencí, odborným zpracováním a využíváním archiválií, tj. dokumentů trvalé hodnoty. Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Spis je souhrn dokumentů vzniklých při úředním jednání k jedné věci. Spisové znaky označují jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu. Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu a označuje způsob, jak má být s dokumentem po uplynutí skartační lhůty naloženo: a) skartační znak A označuje dokumenty trvalé hodnoty (archiválie), které budou odevzdány do archivní péče b) skartační znak S (stoupa) označuje dokumenty bez trvalé hodnoty, které budou po uplynutí skartační lhůty skartovány 7

8 c) skartační znak V (výběr) označuje dokumenty, které projdou následným výběrem a na jeho základě budou zařazeny buď mezi dokumenty A nebo mezi dokumenty S. Spisovna je místo uložení vyřízených dokumentů znaku S označených podle spisového a skartačního plánu na fakultách a na celoškolských pracovištích do provedení skartačního řízení. Specializovaná spisovna (účetní, popř. tajná) slouží k oddělenému uložení tematicky určené agendy, která zde zůstává až do vyřízení (skartace). Příruční registratura je ukládací místo v jednotlivých útvarech (pracovištích), kde jsou ukládány dokumenty, které příslušný útvar ještě bezprostředně potřebuje pro svou běžnou provozní činnost. V zásadě jsou zde dokumenty uloženy po dobu nejvýše dvou let. Skartace je činnost, kterou se oddělují, vyřazují a likvidují dokumenty znaku S. Skartační lhůta je doba, po kterou dokument zůstává uložen ve spisovně do skartace. Tato lhůta je závazná a nelze ji zkracovat. Spisový plán je schéma pro označování a ukládání vyřízených a vyhotovených dokumentů. Skartační plán je soupis druhů dokumentů uspořádaný v souladu se spisovým plánem s uvedením skartačních znaků a lhůt. Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné dokumenty trvalé hodnoty. Archivní plán je soupis druhů archiválií. Ústřední spisovna (archiv AMU) slouží k uložení dokumentů trvalé hodnoty (archiválií). Archiválie jsou sem předávány z příručních registratur po uplynutí jejich běžné provozní potřeby. Organizace spisové služby 1) Spisová služba na AMU je upravena Spisovým a skartačním řádem AMU a Spisovým a skartačním plánem AMU (příloha 1). 2) Spisovou službu organizují a za její řádný chod odpovídají: kvestor - v rámci rektorátu, tajemníci fakult - v rámci fakult, vedoucí složek - v rámci svých pracovišť. Ukládání dokumentů 1) Podle platného Spisového a skartačního řádu musí být na spisu příslušným referentem vyznačen spisový znak podle spisového plánu a skartační znak 8

9 včetně skartační lhůty podle skartačního plánu. Za správnost a úplnost tohoto označení odpovídá pracovník, který spis vyřizoval. 2) Spisy se ukládají v příruční registratuře a ve spisovně tematicky roztříděné podle spisového plánu na základě vyznačených spisových znaků, chronologicky s vyznačeným skartačním znakem včetně doby skartace. 3) Příruční registratury útvarů (pracovišť) spravují pověření pracovníci těchto útvarů (pracovišť), kteří odpovídají za obsah, pořádek, a řádné vedení registratury svému nadřízenému. 4) Originály dokumentů se ukládají v příruční registratuře zpracovatelského útvaru, odkud přecházejí do dalšího stupně uložení, zatímco multiplikáty (další kopie) těchto dokumentů, určené dalším útvarům na vědomí, lze po uply- nutí jejich provozní potřeby skartovat, aniž je nutno vyčkat na uplynutí skartační lhůty: tyto kopie se proto předávají do spisovny hromadně k přímé skartaci, nikoliv k dalšímu uložení. 5) Dokumenty z příručních registratur se předávají do spisovny na základě předávacího protokolu (vzor příloha č. 2 a 3). 6) Dokumenty předávané do spisovny musí být uloženy v ukládacích obalech (složky seřazené do pořadačů a označeny štítky s těmito údaji: název předávajícího útvaru (použití zkratek je nepřípustné) číslo předávacího protokolu heslovité označení, popř. přesnější charakteristika uložených dokumentů v souladu s tříděním podle spisového plánu, tj. s textem odpovídajícím příslušnému spisovému znaku spisový znak uložených dokumentů rok vzniku uložených dokumentů skartační znak a skartační lhůta podle skartačního plánu číslo kartonu v rámci ukládané skupiny 7) Je nepřípustné předávání dokumentů do spisovny v balících, předávání v obalech bez označení podle bodu 6 a předávání dokumentů bez řádně vyplněného protokolu podle bodu 5. 8) Předávací protokoly od předávajících útvarů jsou základní evidenční pomůckou ve spisovně a tvoří evidenční knihy spisovny. Pracovníci odpovědní za spisovny nesmějí převzít dokumenty bez řádně zpracovaných předávacích protokolů. Teprve po kontrole, zda protokol odpovídá fyzické přejímce, a po podpisu protokolu přebírají odpovědnost za převzatou agendu. 9) Spisovny jsou zřízeny zvlášť na fakultách, popř. na celoškolských pracovištích, a na rektorátě AMU. Pokud na fakultě, popř. na celoškolském pracovišti není spisovna zřízena, zůstávají dokumenty uloženy v příručních registraturách až do zahájení skartačního řízení. 10)Ukládání účetních dokumentů upravuje zákon č. 563/1991Sb. o účetnictví v platném znění. 9

10 11)Spisovny spravují a za stav a řádné uložení dokumentů a vedení evidenčních pomůcek v nich odpovídají pověření pracovníci fakult, popř. celoškolských pracovišť. Zapůjčování dokumentů ze spisovny 1) Dokumenty může ze spisovny zapůjčovat pouze pracovník pověřený jejím spravováním, pouze po řádném vyplnění a podepsání výpůjčního lístku (podepisuje vedoucí pracoviště, které o výpůjčku žádá, vzor příloha č. 4), na dobu nejvýše 15 dnů, a pouze v těchto případech: - pracovníkům útvaru, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen - pracovníkům orgánů a organizací na základě písemného souhlasu rektora děkana (podpis se uvede na výpůjčním lístku) - pracovníkům jiných útvarů AMU na základě písemného souhlasu vedoucího útvaru, kde dokument vznikl nebo byl vyřízen, nebo s písemným souhlasem kvestora-tajemníka fakulty (podpis se uvede na výpůjčním lístku). 2) Předávání dokumentů vypůjčených ze spisovny dalším osobám není dovoleno bez vrácení a dalšího zapůjčení na základě dalšího výpůjčního lístku. 3) Vstupovat do spisovny a nahlížet do dokumentu ve spisovně je povoleno pouze za přítomnosti pracovníka pověřeného jejím spravováním, v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti za přítomnosti jeho nadřízeného. 4) Při zapůjčování dokumentů z příručních registratur se postupuje analogicky jako podle odst. 1 a 2. Skartace 1) Skartace (vyřazování dokumentů ze spisovny nebo z příruční registratury) se provádí skartačním řízením prováděným pravidelně v termínech uvedených ústřední spisovnou AMU a za jeho odborného dohledu. Bez skartačního řízení nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru. 2) Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z činnosti AMU, a to včetně došlých dokumentů, u nichž uplynula skartační lhůta a které nejsou potřebné pro další činnost AMU. Dokumenty jsou ve spisovnách (popř. příručních registraturách) uloženy po dobu stanovenou skartační lhůtou, uvedenou ve skartačním plánu. Ta začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po vyřízení nebo vyhotovení dokumentu. Skartační lhůty nelze zkracovat. Skartační řízení se provádí jednou ročně komplexně za celou organizaci a jeho předmětem jsou všechny dokumenty, u nichž uplynuly skartační lhůty a razítka vyřazená z evidence. Pokud je třeba v rámci jednoho spisu ukládat dokumenty s různou skartační lhůtou, určuje dokument s nejdelší skartační lhůtou dobu vyřazení celého spisu. Skartační řízení je spojeno s výběrem archiválií. Za řádné provedení skartace odpovídá na rektorátě kvestor, na fakultách tajemníci fakult a na celoškolských pracovištích vedoucí těchto pracovišť. 10

11 3) V rámci skartačního řízení vypíše pracovník odpovědný za spisovnu z předávacích protokolů dokumenty s prošlou skartační lhůtou a dokumenty povahy A určené k předání do ústřední spisovny AMU. K provedení skartačního řízení sestaví organizace skartační komisi, jejímž členem je vždy pracovník ústřední spisovny AMU. 4) U dokumentů skupiny V posoudí pracovník spisovny spolu s vedoucím nebo pověřeným pracovníkem příslušného útvaru a skartační komisí, zda budou zařazeny do skupiny A nebo S. Multiplicitní dokumenty se ukládají ve spisovně odděleně od ostatních převzatých dokumentů a zařadí se do nejbližšího skartačního řízení. 5) Seznamy dokumentů S i A se v podobě skartačního návrhu zašlou k odsouhlasení příslušnému státnímu oblastnímu archivu v Praze. 6) Po schválení a vydání skartačního povolení rozdělí pracovník spisovny dokumenty do skupiny A a S. 7) Skartovatelné dokumenty jsou odevzdány k fyzické likvidaci specializované organizaci, nikoliv do běžného sběru. Písemné potvrzení o převzetí spisového materiálu se archivuje spolu se skartačním povolením. 8) Pracovník spisovny připravuje skartaci pokud možno ucelených celků dokumentů tak, aby byly připraveny k dalšímu skartačnímu řízení, tzn. uspořádá je do přehledných jednotek (balíků, svazků), které průběžně očísluje. 9) Není-li spisovna zřízena, plní úkoly spojené s vyřazováním dokumentů pracovník pověřený tímto úkolem vedoucím příslušného útvaru. Předávaní dokumentů do ústřední spisovny AMU 1) Archiválie jsou do ústřední spisovny AMU předávány ze spisoven fakult a součástí AMU (popř. příručních registratur) po skartačním řízení na základě seznamu, který byl schválen Státním oblastním archivem v Praze v rámci skartačního řízení. 2) Seznamy převzatých archiválií doplněné po uložení archiválií postupovými čísly ukládacích jednotek (archivních kartonů) tvoří prvotní evidenci ústřední spisovny AMU. 3) Archiválie jsou v ústřední spisovně AMU ukládány přírůstkově a vytvářejí zde archivní fondy. Závěrečná část 1) Spisový a skartační řád AMU je zpracován na základě obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví v platném znění, vyhlášky č.646/2004, o spisové službě a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 11

12 2) Spisový a skartační řád AMU navazuje na platný Spisový a skartační plán AMU (příloha č.1 a tvoří s ním nedílnou součást. 3) Přílohy Spisového a skartačního řádu AMU: Příloha 1 - platný Spisový a skartační plán AMU Příloha 2 vzor čelního štítku pro ukládání dokumentů ve spisovně Příloha 3 předávací seznam dokladů z útvarů do spisovny Příloha 4 výpůjční lístek ze spisovny Příloha 5 seznam dokladů navržených ke skartaci Účinnost Tento předpis byl schválen Státním oblastním archivem v Praze, Mgr. Evou Šimicovou dne Projednáno a schváleno AS AMU dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne V Praze dne doc. Ivo Mathé, rektor. prof.phdr. Jan Císař, předseda AS AMU 12

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Směrnice kvestora SK 01/2015

Směrnice kvestora SK 01/2015 SK 01/2015 Strana č. 1 z 19 Směrnice kvestora SK 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Milan Hála Funkce: kvestor kvestor Datum: 1. 9. 2015 1. 9. 2015 Podpis: Ing. Milan Hála

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 3.2 13 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2009 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Spisový a skartační řád VŠE

Spisový a skartační řád VŠE Strana 1/14 Spisový a skartační řád VŠE Anotace: Tato směrnice sjednocuje a stanoví postup při vyřizování dokumentů na pracovištích VŠE a jejich vyřazování. Jméno Útvar/funkce Datum Podpis Zpracovatel

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Hradec Králové 2007 HLAVA I. - SPISOVÝ ŘÁD ODDÍL 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1. Úvodní ustanovení (1) Spisový řád navazuje na ustanovení zákona č. 499/2004

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Vnitřní předpis č. 1/2015 Spisový a skartační řád Ú č i n n o s t o d : 1. 5. 2 0 1 5 Ruší vnitřní předpis č. -/-- Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance Obce Brloh zařazené do obecního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Harmonogram další práce zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Zázemí 1. Získat podporu vedení MČ a oprávnění

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PIOVÝ KRTČNÍ ŘÁD vydání č. 2 Dne 1. sprna 2008 Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚ Plzeň Obsah : I. Všeobecná

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍ SOUD VNITŘNÍ NORMATIVNÍ PŘEDPISY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Základní pojmy 4. Spisový řád 5. Skartační řád 6. Závěrečná ustanovení PŘÍLOHY: 1.

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Informace, návody. Ukládání dokumentů, skartační řád, (organizace se správním archivem)

Informace, návody. Ukládání dokumentů, skartační řád, (organizace se správním archivem) Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu Informace, návody Ukládání dokumentů, skartační řád, (organizace se správním archivem) Materiál

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení základních pojmů

Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení základních pojmů UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 4/2013 Věc Spisový řád Univerzity Pardubice Působnost pro všechny zaměstnance a útvary univerzity Účinnost 3. července 2013 Číslo jednací RPO/0022/13 Vypracoval Bc. Alice

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více