Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva"

Transkript

1 Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Družstvo se může stát členem jiného družstva. Družstvo vzniká vyčleněním části Lidového bytové družstva Praha 7, se sídlem U Uranie 20, Praha 7, IČO , dle 29. odst. 1. Zák. č. 72/1994 Sb. Část II. článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. 1. Členem družstva se může stát: Část III. článek 4 Členství v družstvu a) Stávající člen Lidového bytové družstva Praha 7, nájemce bytu v domě Jirečkova 11, Praha 7, při založení družstva dnem vzniku družstva, splní-li podmínky uvedené ve stanovách družstva. b) Osoba fyzická, která získá byt výměnou, jestliže členská schůze výměnu schválí a přijme tuto osobu za člena družstva. c) Osoba fyzická, která projevila zájem o uvolněný byt v družstvu, jestliže se tato osoba zaváže převzít veškeré závazky z členství plynoucí a členská schůze schválí její přijetí. d) Osoba fyzická, na základě převodu členských práv a povinností. 1

2 e) Osoba fyzická, která je nájemce bytu, ale není členem LBD Praha 7, při založení družstva dnem vzniku družstva, jestliže se zaváže převzít veškeré závazky z členství plynoucí a členská schůze schválí její přijetí. 2. Družstvo může odmítnout rozhodnutím členské schůze přijetí za člena družstva fyzické osobě, neskýtá-li záruky řádného hospodaření s družstevním majetkem nebo dodržování dobrých mravů v domě. 3. Nezletilý se může stát členem družstva pouze z důvodu dědění. článek 5 Vznik členství 1. Členství vzniká dle čl. 4 a) a e) dnem vzniku družstva po zaplacení zápisného ve výši 700,-Kč a vstupního čl. vkladu ve výši 1 800,-Kč do patnácti dnů od konání ustavující členské schůze určenému členu představenstva stanoveným členskou schůzí. 2. Družstvo rozhodne o písemné přihlášce za člena do 30-ti dnů od jejího doručení a zaplacení zápisného a žadateli oznámí své rozhodnutí písemně proti potvrzení o doručení. V případě schválení přihlášky vzniká členství zaplacením vstupního čl. vkladu. 3. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu i druhému z manželů. Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně a mají dohromady jeden hlas. 4. Ustanovení odst. 3 neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Základní kapitál činí ,-Kč. článek 6 Základní kapitál družstva článek 7 Základní členský vklad 1. Základní členský vklad činí 3 600,-Kč. Vstupní vklad činí 1 800,-Kč. 2. Členové družstva se zavazují při vzniku členství k dalšímu čl. vkladu v hotovosti dle rozhodnutí čl. schůze do výše nezbytné k úhradě nezbytných oprav předmětného domu. 3. Členové družstva jsou oprávněni vložit do družstva další čl. vklad v hotovosti nebo nepeněžité formě. 4. Zbývající část čl. vkladu musí být splacena do 3 let od vzniku členství v družstvu. 2

3 článek 8 Členský podíl 1. Členský podíl je souhrn práv a povinností člena družstva vč. Základního členského vkladu, který člen uhradí dle ustanovení čl. 5, a dalšího čl. vkladu dle čl. 7. Majetková účast člena družstva a zároveň vypořádací podíl se rovná základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu. 2. Účast člena na zisku družstva a případná uhrazovací povinnost se vypočítává v poměru velikosti jeho majetkové účasti k součtu majetkových účastí všech členů družstva. 3. Proti rozhodnutí o výsledku výpočtu dle bodu 2. se může člen odvolat k členské schůzi. Odvolání však nemá odkladný účinek. 4. jestliže člen družstva nebude nadále schopen plnit své povinnosti plynoucí z členství, zejména nebude moci uhrazovat své finanční závazky, může: a) převést svůj členský podíl dle ustanovení čl. 15 b) ukončit členství v družstvu dohodou c) z družstva vystoupit na základě písemného oznámení. Vystoupením zaniká členství uplynutím 6-ti měsíců. Lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o vystoupení představenstvu družstva. článek 9 Členská práva 1. Člen družstva má právo zejména: a) Účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce na jednání a rozhodování členské schůze, b) Být volen do orgánů družstva, má-li způsobilost k právním úkonům, c) Účastnit se veškeré družstevní činnosti a využívat výhod, poskytovaných družstvem svým členům, pokud se těchto práv sám nevzdá, d) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s připomínkami, náměty a stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, e) Seznámit se s ročním vyúčtováním činnosti družstva, f) Na podíl ze zisku 2. Nájem bytu, pokud již vznikl, se stává nedílnou součástí členských práv. článek 10 Členské povinnosti 1. Člen družstva je povinen zejména: a) Dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva řídit se usneseními členské schůze a rozhodnutími ostatních orgánů družstva, 3

4 b) Uhradit základní členský vklad a další členský vklad ve smyslu čl. 5 a 7, c) Chránit družstevní majetek, dodržovat provozní řád domu a obecně závazné právní předpisy týkající se veřejného pořádku, d) Oznamovat včas orgánům družstva změny, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, jež jsou důležité pro vedení evidence členů a majetku družstva, e) Umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu, f) Platit úhrady za služby spojené s bydlením, g) Platit úhradu za užívaní bytu stanovenou družstvem, eventuelně jiné platby na základě rozhodnutí členské schůze, h) podílet se na úhradě ztráty družstva. článek 11 Členská evidence 1. Družstvo vede členskou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečností. Tvoří ji seznam členů a členské spisy. Seznam členů a členské spisy jsou uloženy u předsedy družstva. 2. Do seznamů členů se zapisují všichni členové družstva s uvedením jména bydliště, výše jejich členského podílu. Do seznamu se bez zbytečného odkladu zapíší všechny změny evidovaných skutečností. 3. Členský spis tvoří doklady a korespondence se členem, vyplývající z členského vztahu. Část IV. Zánik členství a majetkové vypořádání článek 12 Zánik členství 1. Členství zaniká: a) Písemnou dohodou mezi členem a družstvem, b) vystoupením, c) smrtí člena, nepřechází-li členství na dědice d) vyloučením e) zánikem družstva bez právního nástupce f) jiným způsobem stanoveným zákonem 2. Písemnou dohodou mezi členem družstva a družstvem může zaniknout kdykoliv. 3. Vystoupením zaniká členství v družstvu na základě písemného oznámení uplynutím šesti měsíců po doručení oznámení představenstvu družstva 4. Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází jeho smrtí členský podíl na dědice. 5. Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, jestliže on sám nebo osoby bydlící s ním v bytě: 4

5 e) Opakovaně a po výstraze porušuje obecně závazné právní předpisy, týkající se veřejného pořádku, stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva, f) Užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se tak majetku užívalo, g) Neplatí úhradu za bydlení a služby spojené s bydlením stanovenou družstvem po dobu delší než 3 měsíce, h) Byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členům a jeho majetku, i) Nesplatí ve lhůtě stanovené členskou schůzí základní členský vklad nebo další vklad nebo nesplní svou uhrazovací povinnost. Vyloučení musí být členu oznámeno písemně. 6. O vyloučení rozhodne představenstvo po projednání s členem družstva po předcházející písemné výstraze, doručené do vlastních rukou, pokud i po ní důvody trvají. 7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou a musí obsahovat odůvodnění. Proti rozhodnutí se člen může odvolat k členské schůzi do 30- ti dnů od doručení rozhodnutí. Členská schůze rozhoduje o odvolání dvoutřetinovou většinou. Odvolání má odkladný účinek. 8. Členství v družstvu se obnovuje za podmínek daných zákonem. článek 13 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství vzniká bývalému členu, jeho dědicům nebo právním nástupcům právo na výplatu majetkové účasti člena družstva ve smyslu čl. 8, a to nejdříve měsíc po schválení roční účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Výplata bude uskutečněna do jednoho měsíce po vyklizení bytu. 2. Kromě nároku dle bodu 1. nemá bývalý člen ani jeho dědicové nebo právní nástupci z důvodu zániku členství nárok na žádnou jinou část majetku družstva. 3. Družstvo započte své pohledávky vůči bývalému členu do doby schválení roční účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. článek 14 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká: a) Zánikem členství jednoho z manželů podle ustanovení čl. 12, b) Dohodou rozvedených manželů, c) Rozhodnutím soudu, které nabylo právní moci, d) Dohodou manželů po zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů za trvání manželství. 2. Po rozvodu manželství zůstane členem ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou manželů nebo pravomocným rozhodnutím soudu. 5

6 Část V. Dispozice s členským podílem článek 15 Převod členského podílu 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu včetně nájmu bytu na základě dohody nepodléhá souhlasu družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. 3. Členská práva a povinnosti jsou nedělitelné. článek 16 Výměna bytu Dohoda o výměně bytu mezi nečlenem družstva s nečlenem musí mít písemnou formu a podléhá souhlasu členské schůze. V případě nesplnění těchto podmínek je dohoda neplatná. článek 17 Pronájem bytu, využívání bytu Nájemce může byt, nebytový prostor nebo jejich část pronajmout pouze s písemným souhlasem družstva, to konkrétně představenstva. Souhlas s pronájmem se uděluje na dobu jednoho roku s tím, že družstvu náleží úhrada za pronájem bytových jednotek třetím osobám. Výše této úplaty se určuje dle výměry a kategorie bytu a stanového poplatku. Poplatek za pronájem bytu se určuje sazbou ve výši 20,- Kč (slovy dvacet korun českých) pro byty I. kategorie, 15,- Kč (slovy patnáct korun českých) pro byty II. kategorie násobené metry čtverečními dle výměru bytu stanovené v evidenčním listu bytu. Část VI. Dispozice s bytovým a nebytovým fondem článek 18 Obsazování uvolněných bytů a nebytových prostor 1. Zanikne-li členství v družstvu bez právního nástupce nebo uvolní-li byt nájemce, který není členem družstva, rozhodne o obsazení bytu členská schůze. 6

7 2. O využití a dispozicích s nebytovými prostory rozhodne členská schůze v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Část VII. Orgány družstva a jednání jménem družstva článek Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise, jejíž působnost plní členská schůze 2. Funkční období volených orgánů je dva roky. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období odstoupit. V tomto případě je tento orgán povinen do 3 týdnů členskou schůzi. 3. Orgány družstva mohou jednat pouze v rozsahu, v jakém jsou pověřeny členskou schůzí nebo stanovami a o záležitostech, které do jejich působnosti patří. 4. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé rozhodovat pouze za účasti nadpoloviční většiny členů družstva. Pro platnost jejich usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovy neurčují jinak. 5. Z jednání kolektivních orgánů se pořizují zápisy obsahující projednávané otázky, přijatá usnesení a výsledky hlasování o nich. Zapisovatele zvolí členská schůze. 6. Členům orgánů družstva může být poskytnuta odměna. Udělení odměny a její výše podléhá schválení členskou schůzí. 7. Bez souhlasu členské schůze nemohou vykonávat funkce volených orgánů družstva podnikatelé a členové statutárních orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. článek 20 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která současně vykonává působnost kontrolní komise. Členská schůze může pověřit na období mezi členskými schůzemi výkonem kontroly člena družstva. 2. Do výlučné pravomoci členské schůze patří: b) Přijímat a měnit stanovy, c) Volit a odvolávat předsedu a místopředsedy družstva, d) Schvalovat koncepci rozvoje a hospodářské záměry, tvorbu a použití fondů, schvalovat rozpočet a roční účetní závěrku, e) Rozhodovat o odvolání a stížnostech, f) Rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu g) Rozhodovat o zrušení družstva, splynutí, sloučení, přeměně, h) Rozhodovat o dispozicích s bytovými prostory v případech, kdy je k tomu oprávněna a s prostory nebytovými, 7

8 i) Rozhodovat o dalších činnostech, které si vyhradí, j) Rozhodovat o rozdělení a užití zisku a způsobu úhrady ztráty, k) Rozhodovat o výši úhrady za užívání bytu (nájemném), l) Schvalovat výdaje družstva převyšujících částku ,- Kč, m) Dispozice a zatěžování nemovitostí družstva. 3. Členská schůze musí být svolána nejméně dvakrát ročně, z toho jednou do jednoho měsíce po sestavení roční uzávěrky a vždy, jestliže o to písemně požádá jedna třetina členů a to nejdéle do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Schůzi svolává předseda nebo místopředseda družstva po dohodě s ostatními členy představenstva. 4. Členská schůze musí být svolána nejméně 7 dní před jejím konáním veřejným oznámením v domě s uvedením data, hodiny a programu jednání. Členové, kteří jsou imobilní, musí být pozváni osobně. 5. Není-li členská schůze usnášení schopná, svolá předseda nebo místopředseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Musí mít stejný program jednání. Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů družstva. 6. O způsobu hlasování se rozhoduje na členské schůzi, při hlasování má každý člen jeden hlas. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval. Ve zmocnění se přesně uvede rozsah zastoupení a jak má zastupující hlasovat. Plná moc musí být úředně ověřena. Pro platnost usnesení členské schůze, ve věcech stanovených v čl. 20 odst. 2 písm. a), e), f), g) (pouze ohledně změny užívání prostor) a o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, je třeba většiny všech členů družstva. 7. Z jednání schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. článek 21 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo má 3 členy, předsedu družstva a 2 místopředsedy, kteří jsou voleni členskou schůzí družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu stanovami nebo zákonem. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda družstva, který též řídí i běžnou činnost družstva. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 4. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma je třeba k písemnému názvu družstva připojit podpisy dvou členů představenstva. 5. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Předseda nebo místopředseda je povinen svolat představenstvo do 10 dnů, požádají-li o to alespoň 3 členové družstva nebo člen družstva pověřený členskou schůzí výkonem kontroly. 8

9 Představenstvo svolává písemně předseda družstva nebo místopředseda pokud představenstvo nerozhodne o jiném způsobu svolávání. Část VIII. článek 22 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí družstvo ze svých příjmů. Případnou ztrátu hradí družstvo především ze svých rezerv a nedělitelného fondu. 3. Družstvo vytváří při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 5 040,-Kč a tento fond se doplňuje o 10% z ročního čistého zisku a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu. 4. Podle rozhodnutí členské schůze vytváří družstvo další fondy. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy. 5. Družstvo dbá o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečení efektivní správy společného užívání domu. 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu se schválenou roční závěrkou navrhne členská schůze i způsob užití a rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Oboje schvaluje členská schůze. Část IX. článek 23 Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) Usnesením členské schůze, b) Prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, c) Rozhodnutím soudu. 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Část X. článek 24 Ustanovení přechodná, společná a závěrečná 1. Rozhodnutí orgánu družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují pouze jim, pokud příslušný orgán nerozhodne jinak. 9

10 2. Lhůta pro podání odvolání je 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání je dáno těmito stanovami. 3. Družstvo převede byt do osobního vlastnictví těm členům, kteří jej k tomu vyzvali nebo tak učiní do Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem založení družstva. 5. Věci neupravené těmito stanovami se především řídí obchodním a občanským zákoníkem. V Praze dne

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více