STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: Lužec nad Vltavou, Jiráskova Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajištění bytových potřeb svých členů. Právní postavení družstva upravuje obchodní zákoník. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Článek 2 Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, nacházejících se v domech čp.266, 267 a 268 v Lužci nad Vltavou, ulice Jiráskova, a to bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz těchto bytů a nebytových prostor. Část II. Zapisovaný základní kapitál Článek 3 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Zapisovaný základní kapitál bude splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 3. Výše základního členského vkladu je jednotná a činí 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) na každého člena družstva.

2 Strana druhá: Zakládající členové družstva se zavazují zaplatit svůj základní členský vklad nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne konání ustavující schůze. Tyto základní členské vklady se poukáží na účet, který družstvo založí u peněžního ústavu. V případě neuhrazení základního členského vkladu v uvedeném termínu členství nevznikne. 4. Členové družstva se zavazují k dalšímu členskému vkladu, který uhradí na účet družstva ve výši a v termínu stanoveném členskou schůzí. Výše dalšího členského vkladu, vymezená výší odpovídající poměrné části kupní ceny za domy čp. 266, 267 a 268, příp. i za stavební parcely těmito domy zastavěnými, v katastrálním území Lužec nad Vltavou, bude pro jednotlivé členy družstva stanovena podle velikosti podlahové plochy bytů užívaných, resp. s právem budoucího užívání, jednotlivými členy družstva. 5. Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva v případech, ve výši a za podmínek odsouhlasených členskou schůzí. Část III. Členství v družstvu Členem družstva může být: Článek 4 1. V době založení a vzniku družstva fyzická osoba nebo právnická osoba, která je dosavadním oprávněným nájemcem, resp. v případě fyzické osoby osobou blízkou - příbuzným v řadě přímé, tohoto nájemce, bytu v domě čp. 266, 267 nebo 268 v Lužci nad Vltavou, ulice Jiráskova, nebo současným vlastníkem těchto domů. 2. Za trvání družstva kterákoliv osoba s trvalým pobytem, resp. sídlem, na území České republiky. Článek 5 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu nebo převodu členství na jednoho z manželů. 3. Společné členství manželů podle odstavce 1. a 2. nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. 5. Nabyl-li práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem. Právo byt užívat zůstane to-

3 Strana třetí: mu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu rozhodne soud, nedohodnou-li se rozvedení manželé, na návrh jednoho z nich, o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu. Tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Členství v družstvu vzniká: Článek 6 1. Zakládajícím členům družstva dnem vzniku družstva, tj. zápisem do obchodního rejstříku a po zaplacení základního členského vkladu. 2. Za trvání družstva - přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, - převodem členství, nebo - jiným způsobem stanoveným zákonem. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. Členství v družstvu zaniká: Článek 7 1. Dohodou člena a družstva o zániku členství. Dohoda musí být uzavřena písemně. Členství zaniká dnem, který je v dohodě uveden jako den zániku členství. 2. Vystoupením. V tomto případě zaniká členství uplynutím tří (3) měsíců ode dne, kdy člen družstva písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. 3. Vyloučením, jestliže člen družstva: - závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutími orgánů družstva, - užívá majetek družstva tak, že družstvu vzniká značná škoda, - buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem i přes písemné upozornění porušují dobré mravy v domě, zejména porušují opakovaně pořádek v domě a bytě, nebo - jestliže neplatí řádně a včas nájemné z bytu, zálohy (resp. doplatky) na náklady za služby spojené s užíváním bytu, příp. další příspěvky stanovené usnesením členské schůze, pokud dluží tyto platby za dobu delší než tři (3) měsíce, - byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení rozhoduje členská schůze. Písemné rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení. Důvod nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členovi doručeno.

4 Strana čtvrtá: Člen, jehož se týká rozhodnutí o vyloučení, se může domáhat zrušení tohoto rozhodnutí soudní cestou. 4. Převodem členství: Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je možný jak z člena na člena družstva, tak i na jinou osobu na základě dohody, která nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství představenstvu družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají i v případě, že představenstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a zároveň písemný souhlas nabyvatele tohoto členství. 5. Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Dědic, který takto získal členská práva, může s nimi nakládat ve smyslu stanov družstva. Pokud dědic neprojeví o členství zájem a členem se nestane, má nárok na vypořádací podíl. Tímto jsou jeho dědické nároky k družstvu uspokojeny. Společný nájem bytu manželů zaniká smrtí jednoho z manželů. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jdeli o více předmětů nájmu, může členství zůstavitele přejít i na více dědiců. 6. Zánikem družstva likvidací dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 7. Jiným způsobem stanoveným zákonem (prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce atd.). Článek 8 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 3. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří (3) měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Výplata vypořádacího podílu je vázána na uvolnění bytu (nebytových prostor), který má člen družstva v nájmu. Při výplatě vypořádacího podílu si družstvo a bývalý člen družstva vzájemně započtou své splatné pohledávky.

5 Strana pátá: Článek 9 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla, sídla, IČO, číslo bytu, který je člen družstva oprávněn užívat, výše jeho členského vkladu a výše členského vkladu, kterou již splatil. Při nakládání s osobními údaji je družstvo povinno řídit se ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Předseda představenstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Část IV. Práva a povinnosti členů 1. Člen má právo: Článek 10 - podílet se na řízení družstva přímo a prostřednictvím volených orgánů družstva, - volit a být volen do představenstva družstva nebo kontrolní komise, - předkládat návrhy a připomínky k činnosti družstva, - být informován představenstvem družstva kdykoliv o to požádá o rozhodnutích představenstva, která nepodléhají schválení členskou schůzí, - být informován o hospodaření družstva, - na vypořádací podíl při zániku družstva likvidací nebo při zániku členství za trvání družstva, - na uzavření smlouvy o nájmu bytu, který člen družstva bude užívat ke dni, kdy se družstvo stane vlastníkem domu, - na uzavření smlouvy o nájmu bytu v případě, že člen získal členství s právem užívat byt převodem nebo přechodem členství, případně na základě členské přihlášky, kdy členská schůze rozhodla o jeho členství a přidělení volného bytu v domě. 2. Člen má povinnost: - dodržovat stanovy a vnitřní směrnice, plnit usnesení orgánů družstva, - sdružovat prostředky v rozsahu stanoveném stanovami družstva a usneseními členské schůze, - chránit společný majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, upozorňovat na vzniklé závady a předcházet škodám, - účastnit se prací, na nichž se usnese představenstvo nebo členská schůze (úklid společných prostor, opravy a údržba společného majetku aj.), - umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytů, rozvodu médií, odpadů, elektřiny apod. - zařídit odstranění závad v bytě, které mohou ohrozit majetek jiného člena nebo družstva, - v zájmu udržení aktuální evidence oznamovat nejpozději do třiceti (30) dnů představenstvu všechny změny členství a spolubydlících osob, - dodržovat zásady občanského soužití.

6 Strana šestá: Článek 11 Vznik nájmu družstevního bytu 1. Nájem družstevního bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členu do užívání byt. Přechodem vlastnických práv vyplývajících z kupní smlouvy ponechává v nájmu prvním členům družstva byt, který v době prodeje domu mají v nájmu. Není-li doba nájmu ve smlouvě uvedena, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu, a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí ve společné domácnosti, právo užívat společné prostory a zařízení domu. 3. Nájemce bytu je povinen řádně a včas platit měsíční nájemné, v jehož rámci přispívá na opravy, údržbu a stavební úpravy domu a společných prostor a na náklady spojené se správou a provozem domu, pozemku a společných prostor, včetně pojištění a příslušných daní. Současně s měsíčním nájemným je nájemce povinen platit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytu a bez prodlení doplatit doplatek při vyúčtování nákladů za tyto služby. 4. Člen družstva - nájemce družstevního bytu, může disponovat s pronajatým bytem (např. provést výměnu bytu, přenechat byt do podnájmu apod.) pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Požádá-li člen družstva - právnická osoba, představenstvo družstva o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu družstevního bytu, k němuž má právo nájmu, představenstvo družstva tento souhlas členu družstva - právnické osobě, udělí, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení písemné žádosti člena družstva - právnické osoby, o udělení souhlasu. Výměna bytu mezi členy bytového družstva nepodléhá souhlasu orgánu družstva. 5. Opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí člen družstva- - nájemce. Bližší specifikace těchto oprav bude určena členskou schůzí. 6. Člen družstva - nájemce bytu, nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu představenstva, a to ani na svůj náklad. Článek 12 Dispozice s nebytovými prostorami O využití veškerých nebytových prostor, jejichž užívání již není spojeno s užívaným bytem a dispozicích s nimi, rozhoduje členská schůze na návrh představenstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Část V. Zaměstnání v družstvu Článek 13 Družstvo může zaměstnat svoje členy v souladu s pracovněprávními předpisy. Výše mzdy musí být schválena členskou schůzí. Stejně se postupuje při zaměstnávání nečlenů.

7 Strana sedmá: Část VI. Nedělitelný fond Článek 14 Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond se doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Za trvání družstva se nesmí tento fond rozdělit mezi členy. Část VII. Orgány družstva Článek 15 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Do působnosti členské schůze patří: - přijímat a měnit stanovy, - rozhodovat o přijetí nového člena, pokud podle části III. tomu není jinak, - rozhodovat o vyloučení člena družstva, - volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a zároveň schvalovat jejich odměny, - volit a odvolávat předsedu představenstva a místopředsedu představenstva, - schvalovat řádnou účetní závěrku, - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady případné ztráty, - rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, - rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení družstva nebo o změně právní formy, - rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, - rozhodovat o obchodních operacích, jejichž hodnota přesahuje ,- Kč, s výjimkou plateb za nájemní služby spojené s užíváním bytu dle platných předpisů, - rozhodovat o využití nebytových prostor, - rozhodovat o významných majetkových dispozicích, - rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, - rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si svými usneseními vyhradila. 2. Členská schůze rozhoduje usnesením. Každý člen má jeden hlas. 3. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny nejméně 2/3 všech členů. Předložený návrh je přijat, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí

8 Strana osmá: být odeslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset (10) dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení 238 odst.3 obchodního zákoníku. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou za rok pozvánkou doručenou každému členovi nejméně sedm (7) dnů předem. Členská schůze musí být svolána, jestliže o to požádá písemně alespoň 1/3 členů družstva nebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti (40) dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. 5. Členská schůze schvaluje domovní řád, požární a jiné směrnice, kterými se řídí vnitřní správa družstva. Článek 16 Zápis z jednání členské schůze O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: - datum a místo konání schůze, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ní, potvrzení o převzetí pozvánky a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Článek 17 Představenstvo družstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vymezeny jinému orgánu. 2. Představenstvo družstva je tříčlenné a tvoří ho předseda, místopředseda a jeden člen představenstva zvolení členskou schůzí na dobu tří (3) let. Opětovné zvolení je možné. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost. 4. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda, v době jeho nepřítomnosti samostatně místopředseda nebo samostatně jeden ze členů představenstva. 5. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Osoby, které činí jménem družstva písem-

9 Strana devátá: né úkony, je podepisují tak, že k napsané nebo natištěné firmě družstva připojí svůj vlastnoruční podpis. 6. Představenstvo zakládá a vede běžný účet družstva u peněžního ústavu a zabezpečuje vedení účetnictví, evidenci členů a majetku, vedení technické dokumentace, jakož i dokumentace o činnosti družstva. Článek 18 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise má tři členy, kteří volí ze svého středu předsedu. Funkční období je tři (3) roky. Opětovné zvolení je možné. 3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Každému členu náleží při hlasování jeden hlas. Článek 19 Společná ustanovení o orgánech družstva Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří jsou plně způsobilí k právním úkonům, kteří jsou bezúhonní ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u nichž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen představenstva nemůže být zároveň členem kontrolní komise. Členové orgánů družstva se volí tak, aby nebyli manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členové představenstva a kontrolní komise jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě a při své činnosti dodržovat stanovy a obecně závazné právní předpisy. Vztah mezi družstvem a členem představenstva či kontrolní komise se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. Členové představenstva a kontrolní komise mají nárok na náhradu prokázaných nákladů, účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce. Členská schůze je povinna orgány družstva doplnit, jestliže některý člen odstoupí nebo nastanou jiné okolnosti, které omezí práci orgánů družstva. Členská schůze má právo odvolat člena představenstva.

10 Strana desátá: Část VIII. Hospodaření družstva Článek Družstvo hradí své náklady na provoz, údržbu a opravy z vybraných nájmů. Výši nájmu schvaluje členská schůze na návrh představenstva. 2. Družstvo zřizuje z nájemného fond na opravy a údržbu společných prostor domu. Jeho evidenci vede a o čerpání rozhoduje do výše ,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za jednotlivou věc představenstvo. O příp. vzniku, tvorbě a o pravidlech pro použití prostředků v dalších fondech, rozhoduje členská schůze. 3. Pro každý kalendářní rok předkládá představenstvo členské schůzi návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet schvaluje členská schůze. 4. Družstvo vede účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy. Za každý rok je povinno sestavit řádnou účetní závěrku. 5. Majetkové a finanční vztahy družstva k jednotlivým členům jsou založeny na neziskovém družstevním principu. Část IX. Zrušení a změna právní formy družstva Článek Družstvo se zrušuje: - usnesením členské schůze, - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, - rozhodnutím soudu. 2. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba.

11 Strana jedenáctá: Článek 22 Sloučení, splynutí a rozdělení družstva Usnese-li se členská schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, řídí se postup a vypořádání majetku ustanoveními obchodního zákoníku. Část X. Závěrečná ustanovení Článek Rozhodnutí orgánů družstva obecného charakteru se zveřejňují na vývěsce umístěné v sídle družstva. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů se oznamují těmto členům písemnou formou. 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku a dalšími na ně navazujícími a prováděcími obecně závaznými platnými předpisy. 3. Stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi družstva konané dne 16. června 2003 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více