Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne pro e-stráky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky."

Transkript

1 1 Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne pro e-stráky. Podle přiložené prezenční listiny byl přítomen potřebný počet hlasů nad 75%. Shromáždění vlastníků jednotek bylo tudíž usnášeníschopné ve všech věcech oznámeného programu. Schvalovací režim se řídil příslušnými ustanoveními stanov společenství. 1. Zahájení volba orgánů shromáždění (sčitatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu) Schůze shromáždění SVJ byla zahájena v souladu s ustanovením čl.ix bod 8 stanov zahájil v 19.00, předsedou výboru Dr. Josefem Pokorným. Předseda přivítal přítomné vlastníky jednotek, seznámil je se zplnomocněním k řízení schůze shromáždění společenství vlastníků. Odůvodnil svolání schůze shromáždění vlastníků jednotek, a protože z řad přítomných vlastníků jednotek nabyly vzneseny připomínky a ani návrh na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky a volbě sčitatelů hlasů, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu. 2. Schválení programu schůze Shromáždění Byl přednesen návrh programu, který byl uveden v pozvánkách a protože z řad přítomných vlastníků jednotek nabyly vzneseny připomínky a ani návrh na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky: Návrh programu pro jednání schůze Shromáždění SVJ : 1. Zahájení volba orgánů shromáždění (sčitatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu) 2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 3. Informace o činnosti výboru SVJ v souvislosti s doposud provedenou přípravou zateplení domu podle rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne , její schválení a stav hospodaření SVJ. 4. Projednání dalšího postupu SVJ k provedení nebo zastavení příprav zateplení domu z programu zelená úsporám, s přihlédnutím k podmínkám stanovených přidělením dotace MŽP ČR. 5. Při přijetí podmínek dotace, projednat schválení prodloužení smlouvy k zateplení domu, která byla uzavřena se Sdružením nezávislých vlastníků, zastupovaným panem Vondráčkem v roce V souladu s ekonomickými podmínkami domu, projednání zavedení nového zvonkového systému bez možnosti otvírání vchodu domu z bytů. Provedení výměny vstupních dveří do domu a zavedení čipů pro vstup do domu (místo současného klíčového systému, který není dostatečně bezpečný). Schválení přemístění satelitních antén na střechu domu a platby zálohy pro případ jejich nezrušení při odstěhování. 7. Různé a závěr Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje navržený program jednání. Program byl schválen.

2 2 3) Informace o činnosti výboru SVJ v souvislosti s doposud provedenou přípravou zateplení domu podle rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne , její schválení a stav hospodaření SVJ. Zprávu přednesl předseda SVJ a je přiložena k tomuto zápisu. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje přednesenou zprávu o činnosti výboru SVJ v souvislosti s doposud provedenou přípravou zateplení domu podle rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne , Zprávu o činnosti výboru SVJ v souvislosti s doposud provedenou přípravou zateplení domu podle rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne a stav hospodaření SVJ k ) Projednání dalšího postupu SVJ k provedení nebo zastavení příprav zateplení domu z programu zelená úsporám, s přihlédnutím k podmínkám stanovených přidělením dotace MŽP ČR. Shromáždění bylo informováno panem Vondráčkem o stavu přidělení dotace MŽP ČR a o schválení Japonskou stranou a vyjasnil stav, v jakém se žádost našeho domu nachází. Dále bylo shromáždění seznámeno s doposud provedenými kroky výborem SVJ. V této souvislosti bylo oznámeno, že doposud byla uhrazena jen částka ,- Kč jako záloha. A to v souladu se smlouvou uzavřenou k zateplení v minulém roce. Prostředky byly poskytnuty jako záloha na zpracování podkladů pro žádost o přidělení dotace zelená úsporám. Tepelný audit a projektová dokumentace na MŽP ČR, jako základní podklad k podání žádosti, dále podání všech ostatních podkladů nutných pro přijetí naší žádosti. Dále byly hodnoceny možnosti přidělení, či nepřidělení dotace a dalšího postupu v takovém případu. Přítomní se dotazovali na podmínky výběru stavebních firem a dalšího postupu při zateplování. Dotazy také směrovaly na úvěr v bance, který pro zateplení bude nutný uzavřít do doby převedení dotace k uhrazení úvěru. Diskuze se týkala hlavně termínů zahájení a ukončení, bankovních záruk pro úvěr, jakým způsobem bude úvěr hrazen a zda se počítá s DPH. 1) V případě nepřidělení dotace MŽP ČR, zateplení neprovádět a úvěr neuzavírat. Úhradu do té doby provedených aktivit provést v souladu se Smlouvou mandátní uzavřenou se Sdružením nezávislých vlastníků, ze dne a smlouvu dále neprodlužovat. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje zateplení neprovádět a úvěr neuzavírat v případě nepřidělení dotace MŽ ČR a smlouvu k zateplení uzavřenou se Sdružením nezávislých vlastníků v roce 2010 neprodlužovat. Návrh řešení při nepřidělení dotace MŽP ČR byl schválen. 2) V případě přidělení dotace MŽP ČR k provádění investiční akce zateplení domu, toto provést Sdružením nezávislých vlastníků, Mezibranská 1668/, Praha 1. Společenství vlastníků jednotek v domě Bryksova 762/44 souhlasí s přijetím úvěru max. do výše 6 mil. z přiznaných dotací MŽP ČR pro vlastní zateplení domu, bez započítání nákladů na výměnu oken. V rámci zateplení se počítá i s vyvážením tepelné soustavy domu, jako součást zateplení domu. Usnesení: V případě přidělení dotace písemným potvrzením MŽP ČR, shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje provést výběr firmy k realizaci zateplení domu a výběr banky k získání

3 překlenovacího úvěru na zateplení s tím, že se dotace přidělená v rámci zelená úsporám uhradí na překlenovací účet ihned po přidělení. Společenství vlastníků jednotek v domě Bryksova 762/44, na pozemku p.č. 232/16, bere na vědomí že podle stanov potřebné % vlastníků jednotek souhlasí s provedením zateplení domu. Současně Společenství vlastníků jednotek v domě Bryksova 762/44 schvaluje přijetí úvěru podle potřeby až do výše 6 mil. přiznaných dotací MŽP ČR pro zateplení domu. Tento úvěr nesmí být ručen byty vlastníků, ale jen dotací MŽP ČR a fondem oprav domu. Ke schválení výsledku výběrových řízení svolat Shromáždění SVJ. Návrh usnesení v případě přidělení dotace MŽP ČR byl schválen. 3 Usnesení k postupu společenství vlastníků jednotek při zateplování domu: a) Betonová zábradlí balkonů v bytech vyměnit v rámci zateplování za nové železné, jako je to na západní straně na náklady SVJ. b) Pokud bude chtít majitel upravit své zasklení lodžie po provedení zateplení balkonu a nemá ho schválené SVJ, musí si úpravu zasklení lodžie provést na vlastní náklady. c) Při zateplování stávajících mříží v oknech v přízemí, řešit na náklady SVJ. d) Dříve provedené úpravy majiteli bytů na plášti domu, při kterých nebude majitelem prokázáno, že byly oznámeny a schváleny SVJ (jako zasklení lodžií, zabudované rolety na oknech, držáky, díry po satelitních anténách, apod.), si vlastníci musí provést na vlastní náklady. e) Zadaná výběrová řízení k provedení úprav vchodu do domu od OD Globus, zábradlí, schodů, zvonkového systému, provést v rámci výběrových řízení v celkové ceně do 1,8 mil. Kč z rozpočtu SVJ. Všechny prováděné výběry konzultovat a schvalovat se zástupci SVJ. Ke schválení výsledku výběrového řízení svolat Shromáždění SVJ. Návrh usnesení v bodech a) až e) byl schválen. 5) Při přijetí podmínek dotace, projednat schválení prodloužení smlouvy k zateplení domu, která byla uzavřena se Sdružením nezávislých vlastníků v roce V tomto bodě bylo konstatováno, že zásluhou firmy se podařilo dosáhnout získání dotace zelená úsporám a že je i nadále díky aktivitám, které provádí stále na vlastní náklady, zárukou úspěšného zakončení akce spojené se zateplením domu. Proto se v diskusi hovořilo o opodstatněnosti prodloužení smlouvy, ale byla postavena podmínka, aby proplacení odměny za realizaci zateplení, bylo provedeno až po proplacení dotace MŽP ČR na účet SVJ a vyrovnání úvěru do smluvní banky. Protože z řad přítomných vlastníků jednotek nabyly vzneseny připomínky a ani jiné návrh, bylo doporučeno smlouvu prodloužit. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje prodloužení smlouvy se Sdružením nezávislých vlastníků. Smlouvu nově uzavřít tak, aby proplacení odměny za realizaci zateplení, bylo provedeno až po převedení dotace MŽP ČR na účet SVJ a vyrovnání úvěru v bance, ve které byl úvěr k zateplení uzavřen a to převedením do této vybrané smluvní banky.

4 6) V souladu s ekonomickými podmínkami domu, projednání zavedení nového zvonkového systému bez možnosti otvírání vchodu domu z bytů. Provedení výměny vstupních dveří do domu a zavedení čipů pro vstup do domu (místo současného klíčového systému, který není dostatečně bezpečný). Schválení přemístění satelitních antén na střechu domu a platby zálohy pro případ jejich nezrušení při odstěhování V rámci diskuze se probírala možnost otvírání dveří na dálku a výměna klíčů za čipy. Dále se hovořilo o současném nepořádku v montování si satelitních antén na vnější plášť. V té souvislosti nutnost bylo probíráno navýšení schváleného rozpočtu na držák těchto antén na 40 tis. Kč, protože se nepodařilo zajistit firmu s levnějším provedením. 4 Usnesení: a) Ponechat výhodu dálkového otvírání dveří z bytu. b) Nezavádět čipové zabezpečení našich hlavních vchodů. Neoprávněným vstupům do domu zabránit větší vnitřní kázní majitelů a nájemníků. c) Zakazuje se připevňování satelitních antén a sušáků prádla na vnější plášť (případně do oken) a na zábradlí společných balkonů domu. Stávající sušáky odmontovat a satelitní antény přemístit do zahájení zateplování na držák na střeše strojovny výtahu, který tam bude vybudován. Po podání si žádosti SVJ, si přemístění zabezpečí majitel satelitní antény na vlastní náklady sám. Kdo tak neučiní po vybudování držáku a umožnění přemístění antény na střechu, bude anténa odmontována společenstvím při zateplování domu a pokud bude majitel známý, bude mu předána. Upevnění satelitní antény bude umožněno proti záloze 1.000,- Kč, která bude vrácena při odstranění antény. S navýšením ceny na 40 tisíc za držák antény shromáždění souhlasí. d) Nový zvonkový systém zavést podle výšky nákladů, aby nepřekročily celkovou povolenou částku schválenou shromážděním. Návrh usnesení v bodech a) až d) byl schválen. 7) Různé a závěr V rámci diskuze se projednávala také výměna dřevěných oken za plastová, vyrovnání nároků žadatelů o proplacení oken a pravidla doplacení těm, kteří zatím nepožádali. Shromáždění vzalo na vědomí termín ukončení proplácení a byl doporučen v dalších případech individuální přístup. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje, že pokud se doposud oprávněný vlastník o náhradu nepřihlásil, je třeba si podat žádost stejnou cestou jako ostatní, ale bez doporučeného dopisu, který nahradit čestným prohlášením. Schválení proplacení oken po pak projednat na jednání shromáždění, na kterém by se žádost, pokud je oprávněná, schválila. V rámci diskuze se také otevřela otázka povinnosti majitelů a nájemníků ohlašovat stavební úpravy ve svých bytech výboru společenství. Přitom byla doporučena komunikace přes schránku společenství, která je nejsnadnější.

5 Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek potvrzuje povinnost majitelů a nájemníků ohlašovat stavební úpravy ve svých bytech výboru společenství. Při neohlášení využít možnosti sankcí vůči viníkům a narušitelům pořádku v domě. 5 Bylo oficielně oznámeno ukončení a předání rekonstruovaného výtahu firmou Liberec. Dosavadní zkušenosti zatím potvrzují vhodnost výběru firmy. Vzhledem k nutnosti pravidelné údržby výtahů ze zákona, byla uzavřena s firmou smlouva o údržbě. Ve smlouvě je uvedeno, že první rok běžné údržby je zdarma. Není v ní ale zahrnut pravidelný odborný dozor, pro který by mělo společenství z finančních důvodů uzavřít nějakou dohodu s někým z našeho domu. Předběžně zájem o tuto práci a součinnost s firmami Mylift a Liberec projevil pan Fusi, který ji již provádí a nově pan Jahoda. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek vzalo na vědomí rekonstrukci výtahu a schvaluje ji a s ní také nutný servis výtahů ze zákona. Pro rejstříkový soud a na úřady bylo nutné provést ověřené kopie z jednotlivých shromáždění SVJ. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek bere toto na vědomí a provedení ověřování kopií pro úřady schvaluje a ponechává v kompetenci výboru. V závěru jednání byla otevřena otázka pořádku a dodržování domovního řádu nájemníky a majiteli bytů. Byly stížnosti na klid a vrtání v sobotu a neděli, případně v noci. Proto bylo navrženo v rámci rekonstrukce hlavního vchodu udělat velkou vývěsnou tabuli se stručným výpisem domovního řádu a upozorněním na bezpečnost v domě. Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek bere stížnosti na vědomí a v rámci rekonstrukce hlavního vchodu souhlasí s vyvěšením velké vývěsné tabule se stručným výpisem domovního řádu a upozorněním na bezpečnost ve vstupní chodbě domu. Závěr jednání schůze Shromáždění společenství vlastníků jednotek provedl předseda SVJ. Upozornil na dobrovolnost a velkou náročnost na čas, vykonávaných funkcí ve výboru a revizní komisi. Zdůraznil

6 v duchu již dřívějších vyjádření, připravenost uvolnit své místo zodpovědnému dobrovolníkovi, který by chtěl pracovat ve prospěch ostatních na úkor svého osobního volna a bez patřičného finančního ocenění Zapisovatel : 1.p.Trnka Jiří (byt č.626) 2:p. Valenčat Jan (byt č.420)... Ověřovatel : 1: p. Baudis Petr (byt č.426) 2: pí. Pánková Petra (byt č.625) Předseda výboru SVJ:. Poznámka: Plné znění zápisu ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14, konané dne je uloženo v dokumentaci SVJ.

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ 702 00, IČ 28591658, konaného

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 19.6.2002 18.00 hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor

Více

Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166

Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166 1 Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161 1166, Vondroušova 1161, 163 00 Praha 6 Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166 Termín konání: 14. červenec 2010, 18.00

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (I. Skupina SVJ stará zástavba Židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice) a delegátů na shromáždění

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více