Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC 405 63 zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302"

Transkript

1 Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 VÝROCNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DECÍN ZA ROK 2006 Oblastní stavební bytové družstvo Decín, zapsané v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ICO DIC CZ

2 Družstvo v roce 2006 vykonávalo své obchodní cinnosti jako v predchozích úcetních obdobích v souladu v souladu se zapsanými predmety podnikání v obchodním rejstríku a Stanovách OSBD Decín, na které byly vydány živnostenská oprávnení. Tyto cinnosti byly vykonávány pro dve hlavní cílové skupiny 1. vlastní clenská základna - správa vlastního družstevního majetku 2. cizí právnické a fyzické osoby - podnikatelská cinnost V rámci cinností správy pro vlastní clenskou základnu jsou vlastní výkony družstva osvobozeny od dane z príjmu na rozdíl oproti správy pro právnické a :fyzické osoby, které této dani podléhají. Dále je družstvo v rámci výkonu pro obe správy registrováno u financních úradu jako plátce v oblasti techto neprímých daní: 3. dan z pridané hodnoty 4. dan z nemovitosti 5. silnicní dan V rámci prímých daní je družstvo ze zákona registrováno jako plátce z príjmu :fyzických osob a funkcních požitku, plátce sociálního a zdravotního pojištení které má pro družstvo formu další dane. J. Clenská základna OSBD Decín K registrovalo družstvo bydlících clenu, 73 vyloucených clenu, 1 bydlícího neclena a 7 nebydlících clenu. Ve vlastnické strukture je tato clenská základna rozdelena na 430 vlastníku a nájemníku bytových jednotek. Tato clenská základna se skládá v souladu se stanovami družstva pouze z fyzických osob. V lonském roce došlo celkem k 78 prevodum clenských práva 97 vzájemným výmenám bytu s kterými došlo i k prevodum clenských práv, jenž byly schváleny predstavenstvem družstva. 1. Shromáždení delegátu II. On!ánv družstva - pocet volebních okrsku je 60, pocet delegátu 60, klíc pro volbu 1 delegáta je 37 clenu - v roce 2006 probehlo rádné shromáždení delegátu 22, dubna 2006 s celkovou úcastí 90 % delegátu. Toto shromáždení delegátu schválilo hospodárský výsledek roku 2005 ajeho rozdelení, výrocní zprávu, zprávu nezávislého auditora, zmenu stanov družstva a všechny ostatní predložené body spojené s rádnou správou družstva. Toto shromáždení delegátu bylo volební kdy v souladu se stanovami po peti letech byly na nové funkcní období všichni clenové predstavenstva a kontrolní komise. Clenská základna a ani kontrolní komise nepodala požadavek na svolání mimorádného shromáždení delegátu, nebo jinou vážnou pripomínku k hospodárskému výsledku, nebo správe družstva. strana 2 z 8

3 2. Predstavenstvo OSBD Decín Celý rok 2006 predstavenstvo pracovalo v sedmi clenném složení dle urcení stanovami družstva. Na shromáždení delegátu konané 22, dubna 2006, po vypršení petiletého volebního období, bylo zvoleno nové predstavenstvo, které na svém prvém zasedání zvolilo predsedu a místopredsedu. Toto predstavenstvo pracuje v dalším petiletém volební období v tomto složení: Ing. Karel Kopecký - predseda predstavenstva 1. Vlastimil Šárovec - místopredseda predstavenstva 2. Ladislav Klicpera - clen predstavenstva 3. Vladimír Krivan - clen predstavenstva 4. Miloš Krivánek - clen predstavenstva 5. Jirí Rajnoch - clen predstavenstva 6. Jirí Strouhal- clen predstavenstva Za rok 2006 se konala 4 zasedání predstavenstva ve starém složení a 7 zasedání v nove zvoleném složení. Na techto zasedáních bylo prijato celkem 205 usnesení. 3. Kontrolní komise OSBD Decín V roce 2006 kontrolní komise pracovala v poctu 3 clenu. Na shromáždení delegátu konané 22, dubna 2006, po vypršení petiletého volebního období, byla zvolena nová kontrolní komise, která na svém prvém zasedání zvolila predsedu. Noví clenové kontrolní komise pracují v dalším petiletém volebním období v tomto složení: 7. Pavel Strihavka - predseda kontrolní komise 8. Stanislava Hájková - clenka kontrolní komise 9. Jan Hlavatý - clen kontrolní komise Za rok 2006 se konala 2 zasedání kontrolní komise ve starém složení a 4 zasedání v nove zvoleném složení. Predseda kontrolní komise se zúcastnil celkem 7 zasedání predstavenstva družstva s hlasem poradním. Správa a údržba družstevních domu a bytu III. Cinnost pro vlastní clenskou základnu OSBD Decín spravuje k celkem bytových jednotek a 26 nebytových jednotek. Z tohoto poctu je 430 bytu v osobním vlastnictví clenu družstva. Ve správe spolecenství vlastníku jednotek (s právní subjektivitou) družstvo spravuje 136 domu s bytu. Ve správe bytu Statutárního mesta Decín družstvo spravuje 55 domu s 452 bytovými a nebytovými jednotkami. Tyto domy nejsou zahrnuty v inventurních prehledech OSBD Decín za rok 2006, vzhledem k tomu, že se jedná o cizí majetek. strana 3 z 8

4 Správa 11 družstevních bytu v dome v Hrncírské ulici, c.p. 1305/2 v roce 2006 nebyla realizována v plném rozsahu z duvodu pokracujícího soudního sporu o urcení vlastnictví s Družstvem Pasáž. Podrobnosti v clánku VII. této výrocní zprávy. - v oblasti zajišt'ování služeb družstvo zajištuje v družstevních domech dodávky tepla a teplé užitkové vody, dodávky studené vody, elektriny v spolecných prostorách domu, provoz výtahu a vyhrazených zarízení, jakož i provoz spolecných televizních antén a komínu. Soucástí správy je též provozování výmeníkových stanic, vlastních kotelen se spalováním plynu nebo uhlí. Na zajištení techto služeb družstvo prijalo v roce 2006 na zálohových platbách tisíc Kc v clenení tisíc Kc od družstevníku a tisíc Kc od podílových vlastníku. Tyto zálohové platby budou družstvem vyúctovány se všemi cleny v termínu do v souladu s platnými predpisy CR a vnitrodružstevní smernicí OSBD Decín. V príloze je zobrazeno grafické vyjádrení procentuálního prumerného složení predpisu úhrad konecného uživatele družstevního bytu. - v technické správe družstvo pro všechny družstevní domy v roce 2006 zajištovalo pravidelnou údržbu a opravy v souladu se schváleným rocním plánem oprav, který vychází z vyššího petiletého plánu. Z duvodu že družstevní spravovaný bytový fond je z územního hlediska velmi rozptý len, proto v rámci hospodárnosti družstva j sou opravy prevážne zaj išt ovány dodavatelsky spolecnostmi, které mají sídlo ve stejné obci, kde se nachází i družstevní dum. Menší opravy se družstvo snaží zajištovat svépomocí cleny družstva. Všechny opravy, které jsou nad 50 tisíc Kc probíhají v souladu s rozhodnutím predstavenstva na základe zjednodušeného výberového rízení za úcasti správce strediska (domu). - v roce 2006 družstvo dokoncilo dve akce, která byla zahrnuta v programu státní podpory na vady panelové výstavby na domy Libouchec, Ke koupališti 423, 424, str. 113 a Libouchec, V sídlišti 429, 430, 431- str Obe tyto akce byly rádne dokonceny a vyporádána se státním rozpoctem v souladu s podmínkami na pridelení dotace. V príloze této výrocní zprávy jsou uvedeny oba domy v puvodním provedení a po rekonstrukci. - obdobne v roce 2006 družstvo podalo žádosti pro pridelení státní dotace v programu vady panelové výstavby pro domy Chlumec, Sobeslavova 276,277 - str. 174 a Jílové, Na Rovine 251, str Pro stredisko 174 se v rámci tohoto programu podarilo získat státní dotaci ve výši tisíc Kc a pro str. 140 státní dotaci ve výši tisíc Kc. Vzhledem k tomu, že u obou uvedených stredisek je provádena komplexní oprava domu, mohlo družstvo požádat o další podporovaný program "Panel", poskytovaný Státním fondem rozvoje a bydlení (SFRB), který umožnuje cerpat v rámci bankovních úveru na opravy domu až 4% dotaci do úroku po dobu splácení 15 let. - vzhledem k návaznosti na závazky, které po vstupu do EU vyplývají pro Ceskou republiku z clánku 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského spolecenství bylo fungování programu vady panelové výstavby docasne omezeno tzv. pravidlem "de minimis". Toto omezení je definováno narízením komise (ES) c. 69/2001 o použití clánku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Od 1, ledna 2007 tato hodnota ciní ekvivalent 200 tis. EUR v rámci 3 let. Po tomto datu se bohužel poskytované dotace scítaj í, címž od roku 2007 není praktické žádat více dotacních strana 4 z 8

5 programu na jeden panelový dum, ale selektivne využívat konkrétní dotacní program v souladu s výhodností pro jednotlivé panelové domy. _ v roce 2006 probehla celková výmena u 2 výtahu a byly podepsány smlouvy na celkovou výmenu 13 výtahu s realizací leden - brezen 2007, v rámci odstranování provozních rizik plynoucích z inspekcních zpráv realizovaných v roce 2004 a 2005 v souladu s platnou technickou normou CSN IV. Správa bytu ve vlastnictví Statutárního mesta Decína Správa mestského komunálního bytového fondu zajištuje družstvo od roku 1995 na základe mandátní smlouvy. V roce 2006 oproti predchozím letum ustanul zvýšený úbytkový trend v poctu spravovaných bytu. V soucasné dobe zustává ve správe OSBD Decín bytový a nebytový fond, jenž pro Statutární mesto Decín plní sociální aspekt, nebo nelze zprivatizovat z duvodu vázaných státních dotací. K spravovalo OSBD Decín 481 bytových a nebytových jednotek a k jen 452 jednotek. Správa a údržba mestského bytového fondu probíhá oddelene od správy družstevních bytu jak úcetne tak i na samostatném bankovním úctu mesta Decína. Tato správa je zajištována v oblasti služeb (dodávka tepla, teplé vody, studené vody atd.) tak i v oblasti technické správy. V technické cásti družstvo zajistilo v dodavatelském režimu rozsah prací v objemu tisíc Kc. Prijaté zálohové platby na dodávku služeb cinily celkem tisíce Kc, které jsou následne rozúctovány konecným spotrebitelum - nájemníkum. Správa tohoto bytového fondu v rámci efektivity probíhá oddelene od družstevní správy a je zaclenena do Správy bytu (domu) ve vlastnictví cizích fyzických osob - stredisko 954. V. Správa bytu (domu) ve vlastnictví cizích fyzických a právnických osob (spolecenství vlastníku iednotek s právní subiektivitou, podíloví vlastníci) V této správe byl v roce 2006 stabilizován stav poctu spravovaných bytových a nebytových jednotek. K družstvo spravovalo jednotek. Tento stav spravovaných bytu je v soucasné dobe kalkulován jako základní stav strediska pro budoucí výkon cinností. Hlavní privatizace bytového fondu Statutárního mesta Decína již byla dokoncena, proto v príštích obdobích se bude správa zamerovat na rozširování a prohlubování poskytovaných služeb. Soucasne budoucí zamerení nabídky správy bytového fondu bude namerena na nová teritoria v okrese Decín. Správa vlastnických bytu družstvo zajištuje ve svém detašovaném pracovišti v Hrncírské ulici v Decíne 1. Správa vlastnických bytu probíhá na základe mandátních smluv s jednotlivými vlastnickými subjekty (domy) jejich jménem a na jejich úcet. Pro tuto správu již dríve bylo založeno stredisko 954, kde je evidována tato jiná hospodárská cinnost družstva. Hospodárské výsledky tohoto strediska jsou již nekolik let stabilní a stredisko je nedílnou soucástí OSBD Decín. strana 5 z 8

6 VI. Struktura stredisek družstva Organizacní struktura OSBD Decín zustala v roce 2006 v nezmenené podobe, z duvodu jejího osvedcení se. 1. Nezisková - jedná se o jednotlivé domy ve vlastnictví OSBD Decín s clenskou základnou a družstevním predpisem plateb. Tato strediska nevytvárí zisk a ve výsledcích družstva vykazují vyrovnané hospodarení. V roce 2006 cinil pocet techto stredisek Hospodárská - stredisko správní stredisko - stredisko správa cizích vlastnických domu (fyzické a právnické osoby) - správa domu ve vlastnictví Statutárního mesta Decína VII. Maietek družstva v úcetních hodnotách 1. Zapisovaný základní kapitál (úcet ) 2. Základní kapitál upsaný (úcet ) 3. Budovy a ostatní majetek (úcetní trída O) 4. Nedelitelný fond správy družstva (úcet 422) 5. Ostatní fondy správy družstva (úcet 427, 429) 6. Financní úcty (úcetní trída 2) 50 tisíc Kc 225 tisíc Kc tisíc Kc tisíc Kc tisíc Kc tisíc Kc V roce 2006 na základe prevodu bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. bylo vyvedeno 78 bytových jednotek ve výši tisíc Kc a to u budova staveb DBV. Na základe usnesení shromáždení delegátu byl proveden prevod zisku za rok 2005 do zákonného rezervního fondu (nedelitelný fond) ve výši 593 tisíc Kc. Inventarizace majetku OSBD Decín probehla v termínech schválených predstavenstvem družstva. Tato inventarizace fyzického majetku a úctu nezjistila žádné inventární rozdíly. Veškerý nemovitý a movitý majetek je pojišten rámcovou pojistnou smlouvou u Kooperativa pojištovna, a.s. Praha. V oblasti soudního sporu s vyclenením Družstva Pasáž o 11 bytových jednotek a 1 nebytovou jednotku c. 18 v dome Hrncírská 1305/2 v roce 2006 neprobehlo žádné jednání. Nepravomocný rozsudek z u Okresního soudu v Decíne bylo v zákonné lhute družstvem napadeno a podáno odvolání k odvolacímu soudu v Ústí nad Labem, pobocka Liberec. Dne 10, ledna letošního roku probehlo odvolací rízení v Liberci, kde soud vydal rozsudek který potvrdil prvoinstancní rozsudek Decínského soudu ve vlastnictví k deseti bytovým jednotkám nájemcu a clenu Družstva Pasáž. Soucasne zrušil prvoinstancní rozsudek a potvrdil vlastnictví soucasných vlastníku jedné bytové jednotky manželu Vokounových a nebytového prostoru OSBD Decín. Tento odvolací rozsudek nabývá právní moci dorucením poslednímu z úcastníku, proti kterému je možné podat dovolání v zmenených rozsudcích. Pri všech soudních jednáních OSBD Decín zastupovala advokátní kancelár JUDr. Oehma z Prahy. strana 6 z 8

7 V majetku družstva jsou pozemky v celkové hodnote tisíc Kc, které jsou prevážne pod jednotlivými bytovými domy. Úcetní hodnota obytných domu ciní tis. Kc a nebytových tis. Kc. V oblasti cizích zdroju má OSBD Decín k tyto bankovní úvery poskytnuté Ceskou konsolidacní agenturou a Ceskoslovenskou obchodní bankou, a.s., které byly použity pouze k výstavbe rekonstrukci obytných panelových domu: 1. Dlouhodobé úvery poskytnuté v predcházejících obdobích na výstavbu družstevních domu ve výši tisíce Kc 2. Strednedobý úver na výstavbu 21 b.j. ul. Kyjevská ve výši 4014 tisíc Kc 3. Strednedobý na vady panelové technologie - Benešov nad Ploucnicí, Benešovská Krásná Lípa, Nemocnicní 1064/30 - Benešov nad Ploucnicí, Sídlište Ceská Kamenice, ul. 5. kvetna 765, Libouchec, Ke koupališti Libouchec, V Sídlišti Chlumec, Sobeslavova Jílové, Na Rovine ve výši tisíc Kc ve výši 625 tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši 2335 tisíc Kc ve výši tisíc Kc Všechny tyto úvery jsou zajišteny zástavním právem na družstevní domy na než byly poskytnuty. VIII. Zamestnanost Družstvo k evidovalo 17 zamestnancu v trvalém pracovním pomeru. Postupne dochází ke generacní výmene zamestnancu, kdy odcházející pracovníci do starobního duchodu jsou nahrazováni zmenou organizacních usporádání náplní práce a mírnou obmenou zamestnancu. Družstvo soucasne nezamestnává v trvalém pracovním pomeru osobu se sníženou pracovní schopností. IX. Ostatní ukazatele 1. Dlužné na nájemném a službách k cinilo 849 tisíc Kc za byty a 282 tisíc Kc za nebytové prostory. Pohledávky po lhute splatnosti z obchodního styku nad 90 dnu družstvo nemá. 2. Majetek zatížený zástavním právem - zastaveny jsou pouze bytové domy splácející úver z výstavby nebo vad panelové technologie. 3. Záchovná péce - za rok 2006 OSBD Decín vynaložilo na opravy tisíc Kc. strana 7 z 8

8 x. Kontrolní systémy V roce 2006 na Úseku vnw:ní kontroly kontrolní komise zajištovala pravidelnou cinnost na úseku clensk).'ch vztahú> Údržby a služeb, kde neshledala žádné závady. Inventurní komise neshledaly k žádné inventurní rozdíly se skutecj1)'m stavern. Vn~iší kontroly ze strany státu na cerpání dotací> nebo placení danov)'ch povirmosh nebyly. XI. Záver Hospodárský výsledek OSBD Decín v roce 2006 se podari!o udržet prebytkový v úrovni pi"cdchozích let. Chod družstva je stabilizován a vykonává nadstandardní správcovskou cinnost pro spravovaný bytový fond. S následujícím postupným poklesem spravovaný'ch bytu je nutné zamerit se na nové aktivity v nabídce služeb a tím zvýšit odolnost proti výkyvúm. Soucasne byla zapocata príprava na spolupráci s druž,stvy púsobícími ve st~iném regionu Decína jako OSBD Decín. Výsledkem této spolupráce má b)/t snížení režijních nákladújednotlivý'ch družstev a získat vetší podíl na trhu správy bytového fondu. To má prinést konkurencní výhodu oproti správcovsk}'m realitním kancelárím, které spravl~íí bytov)1 fond na základe okamžitého zisku, bez výhledu postupné modcrnizace spravovan}'ch domu. Orgány družstva pracují v souladu se stanovami družstva. Kolektiv zam~stnancu je saturován, v rámci plánovaný'ch odchodu zam.estnancú do duchodu probíhá postupné preorganizování náplní práce stávajících zam:estnancll Tato výrocní zpráva za rok 2006 je doplnena ovcrenými úrednírni Úcetnírni v)/kazy Rozvaha, Vy'kaz zisku a ztrát> Prehled () financních tocích, které potvrzuji! stabilní V):/voj Oblastního stavebního bytového družstva Decín. Soucasne je pritoženo grafické v):iádrení procentuálního prumerného složení predpisu Úhrad konecného uživatele (spotrebitele služeb) družstevního bytu. Fotografie pane10vých domú v Libouchci pred a po rekonstrukci a zatepknl V Decíne 11, brezna 2007,f Ing. Karel.. ' i I, IL' / /I/ /1 ~ 71" / // 1 pledscda pr Decm ~~pecky II%r'lAI/; P,I JI OSRD e,~~venstva / /í(if~ivi strana 8 L g

VÝROCNÍ zpráv A OBLASTNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTV A DECÍN ZA ROK 2007

VÝROCNÍ zpráv A OBLASTNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTV A DECÍN ZA ROK 2007 Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC 405 63 zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 VÝROCNÍ zpráv A OBLASTNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTV

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2008

Příloha k účetní závěrce za rok 2008 Příloha k účetní závěrce za rok 2008 Obchodní jméno: Sídlo: Oblastní stavební bytové družstvo Děčín Jeronýmova 425/15, 405 63 Děčín IV IČO: 00212504 Právní forma: Rozhodující předmět podnikání: družstvo

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem

Více

družstvo Děn oblastn stavebn bytové psč 405 63 Jeronýmova 425,.Děn lv, zapsané v obchodnm rejstřku KS Ust n. Labem, oddl Dr XXVI, vložka 302 ZA ROK 2OO8 oblastn stavebn bytové družstvo Děn,zapsané v obchodnm

Více

oblastn stavebn bytové družstvo Děn PsČ Jeronýmova 425, DěnlV, 405 63 zapsané v obchodnm rejstřku rs Úst n. Labem, oddl Dr XXVI, vložka 3o2 ZA ROK 2OO9 oblastn stavebn bytové družstvo Děn'zapsané v obchodnm

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Velké Březno za rok 2014 Obsah Úvodní informace... 2 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014... 3 2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích... 4 3. Vyúčtování

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MOST 2012 O B S A H 1. Úvod 1.1. Základní identifikační údaje o společnosti...3 2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti 2.1. Hlavní cíle roku 2011.....4 2.2. Výsledek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 1999 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 JABLONEC NAD NISOU, KVĚTEN 2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

DSO Daníž - vodovody Šatov

DSO Daníž - vodovody Šatov DSO Daníž - vodovody Šatov Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více