Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC 405 63 zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302"

Transkript

1 Oblastní stavební bytové družstvo Decín Jeronýmova 425, Decín IV, PSC zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 VÝROCNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DECÍN ZA ROK 2006 Oblastní stavební bytové družstvo Decín, zapsané v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ICO DIC CZ

2 Družstvo v roce 2006 vykonávalo své obchodní cinnosti jako v predchozích úcetních obdobích v souladu v souladu se zapsanými predmety podnikání v obchodním rejstríku a Stanovách OSBD Decín, na které byly vydány živnostenská oprávnení. Tyto cinnosti byly vykonávány pro dve hlavní cílové skupiny 1. vlastní clenská základna - správa vlastního družstevního majetku 2. cizí právnické a fyzické osoby - podnikatelská cinnost V rámci cinností správy pro vlastní clenskou základnu jsou vlastní výkony družstva osvobozeny od dane z príjmu na rozdíl oproti správy pro právnické a :fyzické osoby, které této dani podléhají. Dále je družstvo v rámci výkonu pro obe správy registrováno u financních úradu jako plátce v oblasti techto neprímých daní: 3. dan z pridané hodnoty 4. dan z nemovitosti 5. silnicní dan V rámci prímých daní je družstvo ze zákona registrováno jako plátce z príjmu :fyzických osob a funkcních požitku, plátce sociálního a zdravotního pojištení které má pro družstvo formu další dane. J. Clenská základna OSBD Decín K registrovalo družstvo bydlících clenu, 73 vyloucených clenu, 1 bydlícího neclena a 7 nebydlících clenu. Ve vlastnické strukture je tato clenská základna rozdelena na 430 vlastníku a nájemníku bytových jednotek. Tato clenská základna se skládá v souladu se stanovami družstva pouze z fyzických osob. V lonském roce došlo celkem k 78 prevodum clenských práva 97 vzájemným výmenám bytu s kterými došlo i k prevodum clenských práv, jenž byly schváleny predstavenstvem družstva. 1. Shromáždení delegátu II. On!ánv družstva - pocet volebních okrsku je 60, pocet delegátu 60, klíc pro volbu 1 delegáta je 37 clenu - v roce 2006 probehlo rádné shromáždení delegátu 22, dubna 2006 s celkovou úcastí 90 % delegátu. Toto shromáždení delegátu schválilo hospodárský výsledek roku 2005 ajeho rozdelení, výrocní zprávu, zprávu nezávislého auditora, zmenu stanov družstva a všechny ostatní predložené body spojené s rádnou správou družstva. Toto shromáždení delegátu bylo volební kdy v souladu se stanovami po peti letech byly na nové funkcní období všichni clenové predstavenstva a kontrolní komise. Clenská základna a ani kontrolní komise nepodala požadavek na svolání mimorádného shromáždení delegátu, nebo jinou vážnou pripomínku k hospodárskému výsledku, nebo správe družstva. strana 2 z 8

3 2. Predstavenstvo OSBD Decín Celý rok 2006 predstavenstvo pracovalo v sedmi clenném složení dle urcení stanovami družstva. Na shromáždení delegátu konané 22, dubna 2006, po vypršení petiletého volebního období, bylo zvoleno nové predstavenstvo, které na svém prvém zasedání zvolilo predsedu a místopredsedu. Toto predstavenstvo pracuje v dalším petiletém volební období v tomto složení: Ing. Karel Kopecký - predseda predstavenstva 1. Vlastimil Šárovec - místopredseda predstavenstva 2. Ladislav Klicpera - clen predstavenstva 3. Vladimír Krivan - clen predstavenstva 4. Miloš Krivánek - clen predstavenstva 5. Jirí Rajnoch - clen predstavenstva 6. Jirí Strouhal- clen predstavenstva Za rok 2006 se konala 4 zasedání predstavenstva ve starém složení a 7 zasedání v nove zvoleném složení. Na techto zasedáních bylo prijato celkem 205 usnesení. 3. Kontrolní komise OSBD Decín V roce 2006 kontrolní komise pracovala v poctu 3 clenu. Na shromáždení delegátu konané 22, dubna 2006, po vypršení petiletého volebního období, byla zvolena nová kontrolní komise, která na svém prvém zasedání zvolila predsedu. Noví clenové kontrolní komise pracují v dalším petiletém volebním období v tomto složení: 7. Pavel Strihavka - predseda kontrolní komise 8. Stanislava Hájková - clenka kontrolní komise 9. Jan Hlavatý - clen kontrolní komise Za rok 2006 se konala 2 zasedání kontrolní komise ve starém složení a 4 zasedání v nove zvoleném složení. Predseda kontrolní komise se zúcastnil celkem 7 zasedání predstavenstva družstva s hlasem poradním. Správa a údržba družstevních domu a bytu III. Cinnost pro vlastní clenskou základnu OSBD Decín spravuje k celkem bytových jednotek a 26 nebytových jednotek. Z tohoto poctu je 430 bytu v osobním vlastnictví clenu družstva. Ve správe spolecenství vlastníku jednotek (s právní subjektivitou) družstvo spravuje 136 domu s bytu. Ve správe bytu Statutárního mesta Decín družstvo spravuje 55 domu s 452 bytovými a nebytovými jednotkami. Tyto domy nejsou zahrnuty v inventurních prehledech OSBD Decín za rok 2006, vzhledem k tomu, že se jedná o cizí majetek. strana 3 z 8

4 Správa 11 družstevních bytu v dome v Hrncírské ulici, c.p. 1305/2 v roce 2006 nebyla realizována v plném rozsahu z duvodu pokracujícího soudního sporu o urcení vlastnictví s Družstvem Pasáž. Podrobnosti v clánku VII. této výrocní zprávy. - v oblasti zajišt'ování služeb družstvo zajištuje v družstevních domech dodávky tepla a teplé užitkové vody, dodávky studené vody, elektriny v spolecných prostorách domu, provoz výtahu a vyhrazených zarízení, jakož i provoz spolecných televizních antén a komínu. Soucástí správy je též provozování výmeníkových stanic, vlastních kotelen se spalováním plynu nebo uhlí. Na zajištení techto služeb družstvo prijalo v roce 2006 na zálohových platbách tisíc Kc v clenení tisíc Kc od družstevníku a tisíc Kc od podílových vlastníku. Tyto zálohové platby budou družstvem vyúctovány se všemi cleny v termínu do v souladu s platnými predpisy CR a vnitrodružstevní smernicí OSBD Decín. V príloze je zobrazeno grafické vyjádrení procentuálního prumerného složení predpisu úhrad konecného uživatele družstevního bytu. - v technické správe družstvo pro všechny družstevní domy v roce 2006 zajištovalo pravidelnou údržbu a opravy v souladu se schváleným rocním plánem oprav, který vychází z vyššího petiletého plánu. Z duvodu že družstevní spravovaný bytový fond je z územního hlediska velmi rozptý len, proto v rámci hospodárnosti družstva j sou opravy prevážne zaj išt ovány dodavatelsky spolecnostmi, které mají sídlo ve stejné obci, kde se nachází i družstevní dum. Menší opravy se družstvo snaží zajištovat svépomocí cleny družstva. Všechny opravy, které jsou nad 50 tisíc Kc probíhají v souladu s rozhodnutím predstavenstva na základe zjednodušeného výberového rízení za úcasti správce strediska (domu). - v roce 2006 družstvo dokoncilo dve akce, která byla zahrnuta v programu státní podpory na vady panelové výstavby na domy Libouchec, Ke koupališti 423, 424, str. 113 a Libouchec, V sídlišti 429, 430, 431- str Obe tyto akce byly rádne dokonceny a vyporádána se státním rozpoctem v souladu s podmínkami na pridelení dotace. V príloze této výrocní zprávy jsou uvedeny oba domy v puvodním provedení a po rekonstrukci. - obdobne v roce 2006 družstvo podalo žádosti pro pridelení státní dotace v programu vady panelové výstavby pro domy Chlumec, Sobeslavova 276,277 - str. 174 a Jílové, Na Rovine 251, str Pro stredisko 174 se v rámci tohoto programu podarilo získat státní dotaci ve výši tisíc Kc a pro str. 140 státní dotaci ve výši tisíc Kc. Vzhledem k tomu, že u obou uvedených stredisek je provádena komplexní oprava domu, mohlo družstvo požádat o další podporovaný program "Panel", poskytovaný Státním fondem rozvoje a bydlení (SFRB), který umožnuje cerpat v rámci bankovních úveru na opravy domu až 4% dotaci do úroku po dobu splácení 15 let. - vzhledem k návaznosti na závazky, které po vstupu do EU vyplývají pro Ceskou republiku z clánku 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského spolecenství bylo fungování programu vady panelové výstavby docasne omezeno tzv. pravidlem "de minimis". Toto omezení je definováno narízením komise (ES) c. 69/2001 o použití clánku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Od 1, ledna 2007 tato hodnota ciní ekvivalent 200 tis. EUR v rámci 3 let. Po tomto datu se bohužel poskytované dotace scítaj í, címž od roku 2007 není praktické žádat více dotacních strana 4 z 8

5 programu na jeden panelový dum, ale selektivne využívat konkrétní dotacní program v souladu s výhodností pro jednotlivé panelové domy. _ v roce 2006 probehla celková výmena u 2 výtahu a byly podepsány smlouvy na celkovou výmenu 13 výtahu s realizací leden - brezen 2007, v rámci odstranování provozních rizik plynoucích z inspekcních zpráv realizovaných v roce 2004 a 2005 v souladu s platnou technickou normou CSN IV. Správa bytu ve vlastnictví Statutárního mesta Decína Správa mestského komunálního bytového fondu zajištuje družstvo od roku 1995 na základe mandátní smlouvy. V roce 2006 oproti predchozím letum ustanul zvýšený úbytkový trend v poctu spravovaných bytu. V soucasné dobe zustává ve správe OSBD Decín bytový a nebytový fond, jenž pro Statutární mesto Decín plní sociální aspekt, nebo nelze zprivatizovat z duvodu vázaných státních dotací. K spravovalo OSBD Decín 481 bytových a nebytových jednotek a k jen 452 jednotek. Správa a údržba mestského bytového fondu probíhá oddelene od správy družstevních bytu jak úcetne tak i na samostatném bankovním úctu mesta Decína. Tato správa je zajištována v oblasti služeb (dodávka tepla, teplé vody, studené vody atd.) tak i v oblasti technické správy. V technické cásti družstvo zajistilo v dodavatelském režimu rozsah prací v objemu tisíc Kc. Prijaté zálohové platby na dodávku služeb cinily celkem tisíce Kc, které jsou následne rozúctovány konecným spotrebitelum - nájemníkum. Správa tohoto bytového fondu v rámci efektivity probíhá oddelene od družstevní správy a je zaclenena do Správy bytu (domu) ve vlastnictví cizích fyzických osob - stredisko 954. V. Správa bytu (domu) ve vlastnictví cizích fyzických a právnických osob (spolecenství vlastníku iednotek s právní subiektivitou, podíloví vlastníci) V této správe byl v roce 2006 stabilizován stav poctu spravovaných bytových a nebytových jednotek. K družstvo spravovalo jednotek. Tento stav spravovaných bytu je v soucasné dobe kalkulován jako základní stav strediska pro budoucí výkon cinností. Hlavní privatizace bytového fondu Statutárního mesta Decína již byla dokoncena, proto v príštích obdobích se bude správa zamerovat na rozširování a prohlubování poskytovaných služeb. Soucasne budoucí zamerení nabídky správy bytového fondu bude namerena na nová teritoria v okrese Decín. Správa vlastnických bytu družstvo zajištuje ve svém detašovaném pracovišti v Hrncírské ulici v Decíne 1. Správa vlastnických bytu probíhá na základe mandátních smluv s jednotlivými vlastnickými subjekty (domy) jejich jménem a na jejich úcet. Pro tuto správu již dríve bylo založeno stredisko 954, kde je evidována tato jiná hospodárská cinnost družstva. Hospodárské výsledky tohoto strediska jsou již nekolik let stabilní a stredisko je nedílnou soucástí OSBD Decín. strana 5 z 8

6 VI. Struktura stredisek družstva Organizacní struktura OSBD Decín zustala v roce 2006 v nezmenené podobe, z duvodu jejího osvedcení se. 1. Nezisková - jedná se o jednotlivé domy ve vlastnictví OSBD Decín s clenskou základnou a družstevním predpisem plateb. Tato strediska nevytvárí zisk a ve výsledcích družstva vykazují vyrovnané hospodarení. V roce 2006 cinil pocet techto stredisek Hospodárská - stredisko správní stredisko - stredisko správa cizích vlastnických domu (fyzické a právnické osoby) - správa domu ve vlastnictví Statutárního mesta Decína VII. Maietek družstva v úcetních hodnotách 1. Zapisovaný základní kapitál (úcet ) 2. Základní kapitál upsaný (úcet ) 3. Budovy a ostatní majetek (úcetní trída O) 4. Nedelitelný fond správy družstva (úcet 422) 5. Ostatní fondy správy družstva (úcet 427, 429) 6. Financní úcty (úcetní trída 2) 50 tisíc Kc 225 tisíc Kc tisíc Kc tisíc Kc tisíc Kc tisíc Kc V roce 2006 na základe prevodu bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. bylo vyvedeno 78 bytových jednotek ve výši tisíc Kc a to u budova staveb DBV. Na základe usnesení shromáždení delegátu byl proveden prevod zisku za rok 2005 do zákonného rezervního fondu (nedelitelný fond) ve výši 593 tisíc Kc. Inventarizace majetku OSBD Decín probehla v termínech schválených predstavenstvem družstva. Tato inventarizace fyzického majetku a úctu nezjistila žádné inventární rozdíly. Veškerý nemovitý a movitý majetek je pojišten rámcovou pojistnou smlouvou u Kooperativa pojištovna, a.s. Praha. V oblasti soudního sporu s vyclenením Družstva Pasáž o 11 bytových jednotek a 1 nebytovou jednotku c. 18 v dome Hrncírská 1305/2 v roce 2006 neprobehlo žádné jednání. Nepravomocný rozsudek z u Okresního soudu v Decíne bylo v zákonné lhute družstvem napadeno a podáno odvolání k odvolacímu soudu v Ústí nad Labem, pobocka Liberec. Dne 10, ledna letošního roku probehlo odvolací rízení v Liberci, kde soud vydal rozsudek který potvrdil prvoinstancní rozsudek Decínského soudu ve vlastnictví k deseti bytovým jednotkám nájemcu a clenu Družstva Pasáž. Soucasne zrušil prvoinstancní rozsudek a potvrdil vlastnictví soucasných vlastníku jedné bytové jednotky manželu Vokounových a nebytového prostoru OSBD Decín. Tento odvolací rozsudek nabývá právní moci dorucením poslednímu z úcastníku, proti kterému je možné podat dovolání v zmenených rozsudcích. Pri všech soudních jednáních OSBD Decín zastupovala advokátní kancelár JUDr. Oehma z Prahy. strana 6 z 8

7 V majetku družstva jsou pozemky v celkové hodnote tisíc Kc, které jsou prevážne pod jednotlivými bytovými domy. Úcetní hodnota obytných domu ciní tis. Kc a nebytových tis. Kc. V oblasti cizích zdroju má OSBD Decín k tyto bankovní úvery poskytnuté Ceskou konsolidacní agenturou a Ceskoslovenskou obchodní bankou, a.s., které byly použity pouze k výstavbe rekonstrukci obytných panelových domu: 1. Dlouhodobé úvery poskytnuté v predcházejících obdobích na výstavbu družstevních domu ve výši tisíce Kc 2. Strednedobý úver na výstavbu 21 b.j. ul. Kyjevská ve výši 4014 tisíc Kc 3. Strednedobý na vady panelové technologie - Benešov nad Ploucnicí, Benešovská Krásná Lípa, Nemocnicní 1064/30 - Benešov nad Ploucnicí, Sídlište Ceská Kamenice, ul. 5. kvetna 765, Libouchec, Ke koupališti Libouchec, V Sídlišti Chlumec, Sobeslavova Jílové, Na Rovine ve výši tisíc Kc ve výši 625 tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši tisíc Kc ve výši 2335 tisíc Kc ve výši tisíc Kc Všechny tyto úvery jsou zajišteny zástavním právem na družstevní domy na než byly poskytnuty. VIII. Zamestnanost Družstvo k evidovalo 17 zamestnancu v trvalém pracovním pomeru. Postupne dochází ke generacní výmene zamestnancu, kdy odcházející pracovníci do starobního duchodu jsou nahrazováni zmenou organizacních usporádání náplní práce a mírnou obmenou zamestnancu. Družstvo soucasne nezamestnává v trvalém pracovním pomeru osobu se sníženou pracovní schopností. IX. Ostatní ukazatele 1. Dlužné na nájemném a službách k cinilo 849 tisíc Kc za byty a 282 tisíc Kc za nebytové prostory. Pohledávky po lhute splatnosti z obchodního styku nad 90 dnu družstvo nemá. 2. Majetek zatížený zástavním právem - zastaveny jsou pouze bytové domy splácející úver z výstavby nebo vad panelové technologie. 3. Záchovná péce - za rok 2006 OSBD Decín vynaložilo na opravy tisíc Kc. strana 7 z 8

8 x. Kontrolní systémy V roce 2006 na Úseku vnw:ní kontroly kontrolní komise zajištovala pravidelnou cinnost na úseku clensk).'ch vztahú> Údržby a služeb, kde neshledala žádné závady. Inventurní komise neshledaly k žádné inventurní rozdíly se skutecj1)'m stavern. Vn~iší kontroly ze strany státu na cerpání dotací> nebo placení danov)'ch povirmosh nebyly. XI. Záver Hospodárský výsledek OSBD Decín v roce 2006 se podari!o udržet prebytkový v úrovni pi"cdchozích let. Chod družstva je stabilizován a vykonává nadstandardní správcovskou cinnost pro spravovaný bytový fond. S následujícím postupným poklesem spravovaný'ch bytu je nutné zamerit se na nové aktivity v nabídce služeb a tím zvýšit odolnost proti výkyvúm. Soucasne byla zapocata príprava na spolupráci s druž,stvy púsobícími ve st~iném regionu Decína jako OSBD Decín. Výsledkem této spolupráce má b)/t snížení režijních nákladújednotlivý'ch družstev a získat vetší podíl na trhu správy bytového fondu. To má prinést konkurencní výhodu oproti správcovsk}'m realitním kancelárím, které spravl~íí bytov)1 fond na základe okamžitého zisku, bez výhledu postupné modcrnizace spravovan}'ch domu. Orgány družstva pracují v souladu se stanovami družstva. Kolektiv zam~stnancu je saturován, v rámci plánovaný'ch odchodu zam.estnancú do duchodu probíhá postupné preorganizování náplní práce stávajících zam:estnancll Tato výrocní zpráva za rok 2006 je doplnena ovcrenými úrednírni Úcetnírni v)/kazy Rozvaha, Vy'kaz zisku a ztrát> Prehled () financních tocích, které potvrzuji! stabilní V):/voj Oblastního stavebního bytového družstva Decín. Soucasne je pritoženo grafické v):iádrení procentuálního prumerného složení predpisu Úhrad konecného uživatele (spotrebitele služeb) družstevního bytu. Fotografie pane10vých domú v Libouchci pred a po rekonstrukci a zatepknl V Decíne 11, brezna 2007,f Ing. Karel.. ' i I, IL' / /I/ /1 ~ 71" / // 1 pledscda pr Decm ~~pecky II%r'lAI/; P,I JI OSRD e,~~venstva / /í(if~ivi strana 8 L g

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 4 B. ČINNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1. Základní údaje o emitentovi 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cinnosti 4. Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách:

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro: ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou www.sbdzh.cz info@sbdzh.cz tel. 566651911 SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ nabídka pro: strana 1 21.9.2011 Obsah: 1 INFORMACE O

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3. Základní identifikační údaje, statutární orgány str. 4 Statutární orgány společnosti str.

Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3. Základní identifikační údaje, statutární orgány str. 4 Statutární orgány společnosti str. O B S A H str. 1 Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 Základní identifikační údaje, statutární orgány str. 4 Statutární orgány společnosti str. 5 Management společnosti str. 6 Předmět činnosti str.

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II.

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 66, 339 1 Klatovy II. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Březen 211-1- Obsah výroční zprávy strana Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Představení společnosti a organizační

Více