Stručná charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná charakteristika"

Transkript

1 Stručná charakteristika projektu Rozšiřování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO Název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO Zkrácený název projektu: Gestor projektu: Služby pro zaměstnance MPSV ČR (OP LZZ) Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) Partner: Asociace samostatných odborů (ASO) Realizace projektu: Řídící tým: Mgr. Dušan Martinek (ČMKOS) Hana Taušová (ČMKOS) Martina Drekslerová (ČMKOS) Mgr. Jarmila Vohralíková (ČMKOS) Filip Matoušek (ČMKOS) Ing. Naděžda Pikierska, CSc. (ASO) Jiří Brunclík (ASO) koordinátor projektu hlavní manažer hlavní finanční manažer manažer vzdělávání manažer pro komunikaci s evropskými sociálními partnery (ESP) hlavní manažer manažer pro regionální politiku Stručný obsah projektu Projekt vychází z realizovaného projektu všech čtyř sociálních partnerů zastoupených v RHSD ČR, který byl zahájen již v březnu Z dosavadních výstupů projektu a naplňování jednotlivých cílů je zřejmá potřeba dalšího rozvoje a posilování vnitřních kapacit organizací sociálních partnerů a zejména dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb poskytovaných sociálními partnery. Ukazuje se, že zabezpečení efektivního a komplexního poradenství v období ekonomické krize je prioritou pro organizace hájící práva a zájmy zaměstnanců a svých členů.

2 ČMKOS a ASO jsou si vědomy odpovědnosti za oblast zaměstnanosti a sociální politiky, a proto chtějí využít možnosti projektu k dalšímu působení, relevantnímu k cílům projektu, zejména k posílení a rozvoji sociálního dialogu. Projekt je určen především pro účastníky, kteří vedou sociální dialog a jeho regionální působnost jim dává předpoklady k úspěšnému rozšiřování znalostí a dovedností v ekonomické a sociální sféře. Projekt je určen i všem zaměstnancům, kteří se nacházejí v nepříznivé pracovní a sociální situaci a hledají z ní východisko přes odborné poradenství v pracovněprávních vztazích a sociálním dialogu. Dále všem zaměstnancům organizací sociálních partnerů, kteří svým profesionálním přístupem budou napomáhat řešení složitých situací zaměstnanců. Charakteristika hlavních cílů projektu Dosažení vysoké úrovně poradenství v oblasti pracovně právní a v oblasti sociálního dialogu na regionální úrovni. Dokončení realizace přehledného, komplexního, aktualizovaného a dostupného informačního systému pro zaměstnance formou web portálu Zvyšování odborných znalostí a dovedností (formou cílených vzdělávacích aktivit) účastníků sociálního dialogu. Vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání. Zavedení infolinky pro členy odborů, zaměstnance i zaměstnavatele. Zavedení a zkvalitnění systému pravidelného zpracování výsledků kolektivního vyjednávání v organizacích. Posílení sociálního dialogu na bilaterální a popřípadě evropské úrovni v souvislosti se zahraniční majetkovou účasti v českých podnicích. Cílové skupiny Základní cílovou skupinu odborové organizace a sociální partneři - dělíme do dvou částí: zaměstnanci odborových centrál členové odborů a zaměstnanci Rozdělení vychází z výstupů předešlého projektu, který v rámci analytických a vzdělávacích aktivit tuto cílovou skupinu definoval a určil její další potřeby. První skupina bude zapojena prakticky do všech klíčových aktivit, druhá především do klíčové aktivity vzdělávání.

3 Klíčové aktivity 01 Konzultační a poradenská infolinka na podporu a rozvoj sociálního dialogu Tato klíčová aktivita je zcela nová a do projektu je zařazena zejména na základě zpětné vazby z Regionálních poradenských center pro zaměstnance (RPC PZ), která avizovala, že řadě klientů postačuje pouze stručná informace nikoli osobní návštěva RPC PZ s výkladem právníka nebo junior konzultanta. Pro kvalitní a odpovědnou přípravu odpovědí na dotazy bude provedeno průběžně 9 internetových průzkumů k aktuálním problémům v ČR. Současně bude využíváno zpracování informačních brožur k aktuálním tématům ve společnosti např. důchodová reforma, zdravotnictví atd. Cílem této aktivity je vybudovat funkční poradenské kontaktní centrum v oblastech, podporující sociální dialog a zejména kolektivní vyjednávání v regionech a podnicích, využívající současně , SMS a samotné telefonické a internetové volání. Je předpoklad, že centrum bude zabezpečovat poradenskou službu po dobu 24 hodin s využitím záznamové služby. Tato operativní poradenská služba doposud na straně odborů chyběla.ojedinělá možnost přímé konzultace významně přiblíží svým praktickým využíváním, fungování sociálního dialogu v praxi. Tato aktivita bude zřízena výběrovým řízením. Za uvedenou aktivitu a za její koordinaci zodpovídá koordinátor projektu. Pro provoz infolinky budou vytvořena pravidla činnosti, která budou obsahovat organizaci, technické zajištění, personální obsazení a provozní možnosti atd. V oblasti infolinky dojde k určitému propojení mezi touto aktivitou a aktivitou webového portálu v části e-sondy, kde budou publikovány nejčastější a nejzajímavější dotazy a odpovědi. Výjimečnost infolinky je v tom, že využívá současně všech dostupných technických možností pro komunikaci. Centrum bude dále zpracovávat statistiku, včetně určeného třídění, a ta bude součástí monitorovacích indikátorů. 02 Realizace a rozšiřování právního poradenství prostřednictvím sítě RPC PZ Jedná se o klíčovou aktivitu, která byla již částečně realizována v předešlém projektu a která ve svých výstupech prokázala své opodstatnění, neboť v RPC PZ bylo poskytnuto poradenství 4200 klientům. Aktivita má za cíl zkvalitnit a rozšířit poradenskou bezplatnou službu pro členy odborů a zaměstnance v oblastech pracovně právních vztahů a sociálního dialogu. V projektu proto dojde k úplnému personálnímu obsazení všech 12 RPC PZ na pozicích právníka pro problematiku sociálního dialogu nebo právníka pro pracovní právo (bude doplněn Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary), pozice junior konzultantů budou nahrazeny regionálními manažery pro sociální dialog a vzniknou zcela nové pozice metodik RPC PZ a odborný poradce pro pracovní právo v rámci ČMKOS a manažer pro regionální politiku ASO, který má za úkol hledat možnosti k vytvoření regionálních struktur ASO a jejich propojení na RPC PZ a Regionální rady ČMKOS v krajích. Tento nový způsob řízení a personálního obsazení umožní rozvíjet a zkvalitňovat bilaterální spolupráci mezi odbory a zaměstnavateli a optimalizovat zapojení členských základen partnerů do rozhodovacího procesu věcí veřejných. RPC PZ budou působit ve 12 krajských městech a v dalších 28 kontaktních místech na celém území ČR. Tím se významně zlepší dostupnost poskytovaného poradenství pro cílovou skupinu, což lze z pohledu ekonomické krize považovat za zásadní. Činnost RPC PZ se bude řídit jednotnými pravidly, obsaženými v dokumentu "Zásady činnosti RPC PZ". Zástupci RPC PZ se budou podílet i na řešení oblasti přímého

4 kolektivního vyjednávání organizací v regionech. Tato klíčová aktivita je pro projekt prioritní a plně odráží poslání sociálních partnerů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a také je motivací pro další vzdělávání. Základní přidanou hodnotou této aktivity je on-line poradenství na portálu 03 Zkvalitnění, rozšiřování a provoz web portálu ČMKOS na podporu sociálního dialogu Webový portál vzniklý v předešlém projektu (cca návštěvníků) bude touto klíčovou aktivitou dále rozvíjen a zkvalitňován. Stane se hlavním propojením a společným "oknem" do činnosti soc. partnerů v ČR. Řešením nových inovativních cílů této aktivity je vytvoření a provozování části společného web portálu všech 4 soc. partnerů (SP). Dále bude poskytovat cílové skupině stále aktuální informace o problematice soc. dialogu na všech úrovních od podnikové až po evropskou. V této aktivitě SP budou zabezpečovat požadavky EU na zkvalitnění soc. dialogu na národních úrovních a vytvářet souhrnné informativní stránky s maximálním množstvím informací pro stranu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Inovativnost ze strany ČMKOS a ASO spočívá v novém rozdělení na části odbory-on-line a e-sondy. Přitom odbory-on-line budou mít roli přímé internetové komunikace v poradenství pro oblast pracovního práva, soc. dialogu, BOZP, otázek zaměstnanosti a dalších sociálních otázek. Dojde k přímému propojení mezi SP a Regionálními poradenskými centry pro zaměstnance (RPC PZ) na straně ČMKOS a ASO s konzultanty pro soc. dialog na straně SP ČR a KZPS. Část e-sondy bude věnována aktuálním informacím k výše uvedeným oblastem, jejich popisu a řešení. To vše populární čtivou formou, kterou budou zabezpečovat profesionální novináři se zkušeností ve vedení soc. dialogu. Celý portál bude mít i nadále společnou část pro zaměstnance a zaměstnavatele, kde budou prezentovány postoje jednotlivých stran soc. dialogu. Budou to aktuální informace z jednání RHSD, výsledky kol. vyjednávání, aktualizované znění zákonů, vybrané dokumenty Rady EU a Parlamentu EU atd. Na základě dohod SP bude portál spravován SP ČR. Celá platforma bude administrována na uživatelsky jednoduchém systému a bude vytvářet příjemné uživatelské prostředí. Uvedenou klíčovou aktivitu bude koordinovat a řídit koordinátor projektu ve spolupráci s hlavními manažery ČMKOS a ASO. Její zajištění bude zabezpečeno formou výběrového řízení. 04 Nové formy vedení sociálního dialogu kulaté stoly Jedná se o novou klíčovou aktivitu, která naplňuje potřebu cílové skupiny na regionální úrovni a která má za cíl rozvíjet další možnosti vedení sociálního dialogu za účasti zástupců odborů, zaměstnavatelů a krajské politické reprezentace. Tato aktivita byla vytvořena na základě poptávky výše uvedených zástupců, kteří se zúčastnili obdobných setkání, jež byla součástí propagace předchozího projektu. Hlavní směr této aktivity je koncipován do regionálního sociálního dialogu a do sociálního dialogu s mezinárodní účastí. Každé RPC PZ ve spolupráci s Regionální radou OS ČMKOS (RROS ČMKOS) a manažerem pro regionální politiku ASO bude realizovat 2-3 kulaté stoly s cílem vedení sociálního dialogu k aktuálním problémům daného regionu (např. zaměstnanost, restrukturalizace podniků, zaměstnávání zahraničních pracovníků atd.). V průběhu projektu

5 bude uskutečněno 40 národních kulatých stolů a 4 mezinárodní v regionech zapojených do příhraniční spolupráce (Rakousko, Polsko, Německo), s předpokládanou účastí 800 osob. Kulaté stoly budou koordinovány hlavním manažerem ČMKOS a metodikem RPC PZ. Samotná témata budou zvolena na základě dohod regionálních zástupců sociálních partnerů včetně termínů a organizace, kterou bude zabezpečovat manažer pro regionální sociální dialog (RPC PZ) a manažer pro regionální politiku ASO. Výstupem každé této klíčové aktivity by mělo být společné prohlášení zúčastněných partnerů k danému tématu, které by mělo sloužit k dalšímu společnému postupu při jeho řešeních. Zkušenosti ukazují, že o takovou formu vedení dialogu mají zájem nejen odbory, ale i zaměstnavatelé a zejména pak představitelé politické reprezentace krajů a Parlamentu ČR. Vzhledem ke složení účastníků kulatých stolů a vzhledem k upřednostnění řešení aktuálních problémů regionu je tato aktivita nezastupitelná a odlišuje se od bilaterálních jednání na národní a odvětvové úrovni. 05 Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí Jedná se o aktivitu, která byla již v předešlém projektu a kterou je třeba na základě poptávky cíl. skupiny dále rozvíjet. Hlavním důvodem jsou projevy současné ekonomické krize v jednotlivých podnicích a zejména v podnicích, kde je zahraniční majetková účast. Ukazuje se, že managementy podniků v ČR často přistupují k metodám, které jsou v zahraničí nepřijatelné. Proto je hlavním cílem této aktivity a její přidanou hodnotou koordinace postupů při vedení sociálního dialogu mezi zaměstnavatelem a odbory v jednotlivých zemích EU, koordinace zástupců českých podniků v Evropských radách zaměstnanců a v neposlední řadě koordinace postupu evropských sociálních partnerů (ESP). Evropský sociální dialog je veden mezi 4 organizacemi: EOK (Evropská odborová konfederace - ČMKOS je členem), BusinessEurope (Konfederace evropského podnikání - SPČR a KZPS jsou členy), UEAPME - Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků a CEEP - Evropské centrum podniků veřejného sektoru. Specifickým cílem je dále vytvářet databáze dobrých praxí ze zahraničí, přenos zkušeností, znalostí a dovedností partnerů a efektivnější komunikace. Proto se budou v rámci projektu uskutečňovat mezinárodní setkání zástupců řídícího týmu projektu, expertů ČMKOS a ASO, zástupců podniků, zástupců v Evropských radách zaměstnanců a zástupců odborových centrál. V neposlední řadě budou uskutečněny 4 mezinárodní kulaté stoly (ČMKOS) a 3 mezinárodní konference (2x ČMKOS a 1x ASO). Jejich cílem bude předání zkušeností, vytvoření jednotných postupů pro vedení sociálního dialogu a aplikace získaných poznatků na podmínky v ČR. Celkem bude vytvořeno 30 5-tičlenných týmů, které se zúčastní 3-4 denních setkání s národními, regionálními, profesními či podnikovými partnery v zemích EU. Aktivitu bude koordinovat a řídit manažer pro komunikaci s evropskými sociálními partnery, který bude i nadále sledovat trendy sociálního dialogu na evropské úrovni, bude provádět monitoring a zpracovávat informace pro členskou základnu.

6 06 Vytvoření systému hodnocení dopadů vzdělávání na cílovou skupinu (zpětná vazba) Jedná se o novou klíčovou aktivitu, zaměřenou na získání poznatků o dopadech vzdělávání na cílovou skupinu, realizovanou pomocí výběrového řízení. Zkušenosti předešlého projektu ukazují, že bez existence kvalitního hodnotícího systému efektivnosti vzdělávání je prakticky nemožné objektivně posoudit, zda vzdělávací akce splnily svůj cíl, k jakém posunu v úrovni znalostí u posluchačů došlo, zda použité metody vzdělávání byly adekvátní a do jaké míry vyhovovaly i další podmínky. Dále bude hodnocena úroveň lektora a úroveň použitých učebních textů. Bude se jednat o on-line aplikaci, do které budou mít přístup lektoři a členové řídícího týmu. Kromě výše uvedených informací bude aplikace obsahovat i sebehodnocení lektora a hodnocení auditoria. Povinností každého lektora zároveň bude vkládat požadovaná data do systému tak, aby mohly být informace analyzovány dle potřebných kritérií na základě různého třídění a vykazování statistických dat. Výstupem a přidanou hodnotou této klíčové aktivity bude vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání, získání zpětné vazby a dostatečného množství informací a poznatků, zkušeností a názorů účastníků vzdělávání, které budou průběžně monitorovány, vyhodnocovány a projednávány řídícím týmem na základě podkladů zpracovaných manažery pro vzdělávání ČMKOS a ASO. Získané pozitivní i negativní poznatky a zkušenosti budou využívány při přípravě dalších vzdělávacích aktivit, s cílem neustále zvyšování kvality vzdělávání, jak po stránce obsahové a metodické, tak i z hlediska dalších odborných aspektů. Aktivita bude koordinována manažerem pro vzdělávání ČMKOS. V projektu se uskuteční celkem 170 seminářů s očekávanou účasti cca 5700 posluchačů. 07 Vzdělávání pro vlastní zaměstnance institucí sociálních partnerů (A) Tato klíčová aktivita vychází z aktivity předešlého projektu, která byla pod názvem "Vstupní vzdělávání" určena pro nově nastupující zaměstnance do institucí sociálních partnerů.tento navazující projekt počítá s dalším vzděláváním zaměstnanců, kteří již jsou v projektu zařazení, a to zejména v tématech "Aktualizace evidenčních systémů", "Aktuální otázky pracovního práva","sociální dialog","zákon o zaměstnanosti","důchodový systém" a "Zdravotnictví". Cílem této aktivity je nadále zvyšovat odbornou úroveň zejména zaměstnanců v RPC PZ (právníci a manažeři pro sociální dialog) a i dalších zaměstnanců odborových centrál k motivaci pro další vzdělávání. K uvedeným tématům budou odbornými experty pololetně zpracovávány aktuální brožury pro potřeby vzdělávání (KA 08, 09). V neposlední řadě je specifickým cílem získávání poznatků v oblastech aktualizace a správy evidenčních systémů, jež budou součástí monitorovacích indikátorů. Účast na těchto aktivitách bude nabídnuta všem zaměstnancům ČMKOS a ASO. Zcela nová a inovativní je tato aktivita v tom, že dochází k zařazení specializovaného programu Šampion. Vzdělávací program Šampion byl vytvořen v rámci výstupů již realizovaného projektu "Analýza vzdělávacích potřeb" a "Diagnostika institucionálních procesů analýza současného organizačního uspořádání" a bude sloužit pro vzdělávání 20ti členné skupiny, která bude připravována jako personální zázemí pro klíčová místa ve vedení ČMKOS a ASO. Jedná se o ucelený kurz, složený ze 6 třídenních seminářů obsahující průpravu na vedoucí funkce v ČMKOS, ASO a ve vedení OS. Celá klíčová aktivita obsahuje konání 12 seminářů + Šampion s očekávanou účastí 200 posluchačů. Semináře budou vedeny interaktivní metodou a lektory budou experti ČMKOS a ASO v pracovní pozici vedoucí oddělení. Činnost lektora

7 bude spočívat v účasti na samotné přednášce, na její přípravě a v účasti na povinných metodických poradách lektorů. Aktivita bude koordinována a řízena manažerem pro vzdělávání ČMKOS. 08 Vzdělávání pro členy odborů a zaměstnance (B) Aktivita navazuje na předchozí projekt, který zabezpečil vzdělávání ve 4 tematických blocích (cca 3500 účastníků). Dotazníkové šetření (zpětná vazba) prokázalo nutnost proškolení vybraných konkrétních témat. Přidanou hodnotou předkládaného projektu je tedy vytvoření 17 nových tématických bloků s předpokládanou účastí 5500 posluchačů ve 157 seminářích. Výběr posluchačů provedou členské odborové svazy a odborové organizace a na základě objednávky budou samy zabezpečovat realizaci jednotlivých seminářů. Uvedených 17 témat bude zaměřeno na pracovní právo a vybrané kapitoly zákoníku práce (6); zákon o zaměstnanosti (1), měkké dovednosti (2); ekonomiku podniku potřebnou pro kolektivní vyjednávání (1), možnosti financování v organizacích veřejných služeb (1), Evropské rady zaměstnanců (1) a společenskou odpovědnost organizací (1), důchodovou reformu (1), výplatu nemocenských dávek (1), daňové zákony (1) a rozvoj lidských zdrojů (1). Součástí těchto 157 seminářů bude realizace 36 regionálních seminářů na aktuální téma v regionu. Cílem této aktivity je připravit zaměstnance a odboráře k řešení problémů spojených s kolektivním vyjednáváním tak, aby se stali rovnocennými partnery hospodářskému vedení. Cílová skupina bude tvořena odboráři a zaměstnanci na úrovni základních organizací, kteří se podílí na vedení soc. dialogu až do regionální úrovně. V části měkkých dovedností bude pozornost zaměřena na problémové jednání, řešení konfliktů, umění dosáhnout kompromisu a na znalosti z oblasti asertivity a rétoriky. Součástí této aktivity je ustavení lektorského sboru ČMKOS a ASO. Činnost lektora bude spočívat v samotné přednášce, v její přípravě a povinné účasti na poradách lektorů, kde bude upřesněna metodologie, metodika, výkaznictví apod. Na tuto aktivitu je napojena klíčová aktivita č. 7 o vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit, zpětné vazbě účastníků vzdělávání a samotných lektorů. Koordinaci a řízení zabezpečí hlavní manažer ČMKOS a manažeři vzdělávání. 09 Řízení projektu Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti projektu bude velmi důležité vytvoření efektivního způsobu řízení zejména proto, že ze strany předkladatele bude stávající Řídící tým ČMKOS (ŘT) v období zodpovídat jak za dokončení současného (k ), tak i zahájení nového projektu (od ). Řídící tým vede hlavní manažer ČMKOS a nadále povede koordinátor projektu ČMKOS, jeho členy budou dále za ČMKOS finanční manažer, hlavní manažer ČMKOS, manažer vzdělávání a manažer pro komunikaci s ESP. Za ASO bude členem hlavní manažer ASO a manažer pro regionální politiku ASO, celkem tedy 7 osob. ŘT se bude scházet zhruba 1x za 14 dnů. Souběžně budou vytvořeny realizační týmy jak na ČMKOS, tak na ASO, které se budou pravidelně 1x měsíčně setkávat a budou průběžně monitorovat naplňování jednotlivých klíčových aktivit. Posílením kvality řízení projektu je vytvoření nových pracovních pozic, směřovaných zejména k řízení RPC PZ (metodik ČMKOS) a regionální spolupráce (manažer pro regionální politiku ASO). V rámci této aktivity budou prováděny kontroly o naplňování a dodržování obsahového, časového a zejména finančního harmonogramu projektu. Součástí řízení projektu je i spolupráce s

8 auditorem, kterou bude zabezpečovat hlavní finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem projektu. Hlavní činností ŘT bude dále zpracovávat a odsouhlasovat případné změny projektu a zejména připravovat znění a tisk monitorovacích zpráv. Komunikaci s oddělením ESF na MPSV bude zabezpečovat pouze koordinátor projektu v součinnosti s dalšími členy ŘT. Nedílnou součástí činnosti ŘT a všech zástupců v projektu ze strany ČMKOS a ASO je také kontrola dodržování harmonogramu k dosažení stanovených cílů projektu. Za naplnění této klíčové aktivity zodpovídá koordinátor projektu a hlavní manažeři ČMKOS a ASO. Dle potřeby budou probíhat setkání řídících týmů všech projektů sociálních partnerů ČMKOS, SPČR a KZPS, s cílem vzájemného informování o průběhu projektů a předávání zkušeností z jejich řízení. Shrnutí Celý projekt je koncipován tak, aby jeho realizace a dosažené výstupy výrazně přispěly k dalšímu rozvoji a posilování sociálního dialogu na všech úrovních. Obdobný projekt se stejným zaměřením předkládá také strana zaměstnavatelů prostřednictvím SPČR a KZPS. Oba projekty budou společně konzultovány a společně prezentovány na web portálu Vedení ČMKOS a ASO od projektu očekává zejména další rozvoj a zkvalitnění vlastních činností odborových centrál a dále pak posílení role v oblasti působení na členy odborů, ale i zaměstnance. Zpracoval: Mgr. Dušan Martinek, koordinátor projektu ČMKOS Dne:

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Stručná charakteristika projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Více

Pro vizualizaci kampaně bude ČMKOS využívat webových stránek ČMKOS a zpravodajského portálu e- sond.

Pro vizualizaci kampaně bude ČMKOS využívat webových stránek ČMKOS a zpravodajského portálu e- sond. 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Podpora sociálního dialogu ČMKOS 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 5 611 000,- Kč 1.3 Obsah projektu Projekt je koncipován jako soubor 7 Klíčových

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2016-2019 Obsah Úvod... 3 1 Realizační plán... 3 1.1 Obecná pravidla... 3 1.2 Monitoring a hodnocení...

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je realizován v rámci Operačního programu VVV Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání Projekt byl zahájen

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období Obsah prezentace Územní dimenze / integrované přístupy Regionální akční plán Strategie regionálního

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji Název projektu : Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji Financování:

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady

Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní): Datum

Více