Stručná charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná charakteristika"

Transkript

1 Stručná charakteristika projektu Rozšiřování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO Název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO Zkrácený název projektu: Gestor projektu: Služby pro zaměstnance MPSV ČR (OP LZZ) Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) Partner: Asociace samostatných odborů (ASO) Realizace projektu: Řídící tým: Mgr. Dušan Martinek (ČMKOS) Hana Taušová (ČMKOS) Martina Drekslerová (ČMKOS) Mgr. Jarmila Vohralíková (ČMKOS) Filip Matoušek (ČMKOS) Ing. Naděžda Pikierska, CSc. (ASO) Jiří Brunclík (ASO) koordinátor projektu hlavní manažer hlavní finanční manažer manažer vzdělávání manažer pro komunikaci s evropskými sociálními partnery (ESP) hlavní manažer manažer pro regionální politiku Stručný obsah projektu Projekt vychází z realizovaného projektu všech čtyř sociálních partnerů zastoupených v RHSD ČR, který byl zahájen již v březnu Z dosavadních výstupů projektu a naplňování jednotlivých cílů je zřejmá potřeba dalšího rozvoje a posilování vnitřních kapacit organizací sociálních partnerů a zejména dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb poskytovaných sociálními partnery. Ukazuje se, že zabezpečení efektivního a komplexního poradenství v období ekonomické krize je prioritou pro organizace hájící práva a zájmy zaměstnanců a svých členů.

2 ČMKOS a ASO jsou si vědomy odpovědnosti za oblast zaměstnanosti a sociální politiky, a proto chtějí využít možnosti projektu k dalšímu působení, relevantnímu k cílům projektu, zejména k posílení a rozvoji sociálního dialogu. Projekt je určen především pro účastníky, kteří vedou sociální dialog a jeho regionální působnost jim dává předpoklady k úspěšnému rozšiřování znalostí a dovedností v ekonomické a sociální sféře. Projekt je určen i všem zaměstnancům, kteří se nacházejí v nepříznivé pracovní a sociální situaci a hledají z ní východisko přes odborné poradenství v pracovněprávních vztazích a sociálním dialogu. Dále všem zaměstnancům organizací sociálních partnerů, kteří svým profesionálním přístupem budou napomáhat řešení složitých situací zaměstnanců. Charakteristika hlavních cílů projektu Dosažení vysoké úrovně poradenství v oblasti pracovně právní a v oblasti sociálního dialogu na regionální úrovni. Dokončení realizace přehledného, komplexního, aktualizovaného a dostupného informačního systému pro zaměstnance formou web portálu Zvyšování odborných znalostí a dovedností (formou cílených vzdělávacích aktivit) účastníků sociálního dialogu. Vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání. Zavedení infolinky pro členy odborů, zaměstnance i zaměstnavatele. Zavedení a zkvalitnění systému pravidelného zpracování výsledků kolektivního vyjednávání v organizacích. Posílení sociálního dialogu na bilaterální a popřípadě evropské úrovni v souvislosti se zahraniční majetkovou účasti v českých podnicích. Cílové skupiny Základní cílovou skupinu odborové organizace a sociální partneři - dělíme do dvou částí: zaměstnanci odborových centrál členové odborů a zaměstnanci Rozdělení vychází z výstupů předešlého projektu, který v rámci analytických a vzdělávacích aktivit tuto cílovou skupinu definoval a určil její další potřeby. První skupina bude zapojena prakticky do všech klíčových aktivit, druhá především do klíčové aktivity vzdělávání.

3 Klíčové aktivity 01 Konzultační a poradenská infolinka na podporu a rozvoj sociálního dialogu Tato klíčová aktivita je zcela nová a do projektu je zařazena zejména na základě zpětné vazby z Regionálních poradenských center pro zaměstnance (RPC PZ), která avizovala, že řadě klientů postačuje pouze stručná informace nikoli osobní návštěva RPC PZ s výkladem právníka nebo junior konzultanta. Pro kvalitní a odpovědnou přípravu odpovědí na dotazy bude provedeno průběžně 9 internetových průzkumů k aktuálním problémům v ČR. Současně bude využíváno zpracování informačních brožur k aktuálním tématům ve společnosti např. důchodová reforma, zdravotnictví atd. Cílem této aktivity je vybudovat funkční poradenské kontaktní centrum v oblastech, podporující sociální dialog a zejména kolektivní vyjednávání v regionech a podnicích, využívající současně , SMS a samotné telefonické a internetové volání. Je předpoklad, že centrum bude zabezpečovat poradenskou službu po dobu 24 hodin s využitím záznamové služby. Tato operativní poradenská služba doposud na straně odborů chyběla.ojedinělá možnost přímé konzultace významně přiblíží svým praktickým využíváním, fungování sociálního dialogu v praxi. Tato aktivita bude zřízena výběrovým řízením. Za uvedenou aktivitu a za její koordinaci zodpovídá koordinátor projektu. Pro provoz infolinky budou vytvořena pravidla činnosti, která budou obsahovat organizaci, technické zajištění, personální obsazení a provozní možnosti atd. V oblasti infolinky dojde k určitému propojení mezi touto aktivitou a aktivitou webového portálu v části e-sondy, kde budou publikovány nejčastější a nejzajímavější dotazy a odpovědi. Výjimečnost infolinky je v tom, že využívá současně všech dostupných technických možností pro komunikaci. Centrum bude dále zpracovávat statistiku, včetně určeného třídění, a ta bude součástí monitorovacích indikátorů. 02 Realizace a rozšiřování právního poradenství prostřednictvím sítě RPC PZ Jedná se o klíčovou aktivitu, která byla již částečně realizována v předešlém projektu a která ve svých výstupech prokázala své opodstatnění, neboť v RPC PZ bylo poskytnuto poradenství 4200 klientům. Aktivita má za cíl zkvalitnit a rozšířit poradenskou bezplatnou službu pro členy odborů a zaměstnance v oblastech pracovně právních vztahů a sociálního dialogu. V projektu proto dojde k úplnému personálnímu obsazení všech 12 RPC PZ na pozicích právníka pro problematiku sociálního dialogu nebo právníka pro pracovní právo (bude doplněn Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary), pozice junior konzultantů budou nahrazeny regionálními manažery pro sociální dialog a vzniknou zcela nové pozice metodik RPC PZ a odborný poradce pro pracovní právo v rámci ČMKOS a manažer pro regionální politiku ASO, který má za úkol hledat možnosti k vytvoření regionálních struktur ASO a jejich propojení na RPC PZ a Regionální rady ČMKOS v krajích. Tento nový způsob řízení a personálního obsazení umožní rozvíjet a zkvalitňovat bilaterální spolupráci mezi odbory a zaměstnavateli a optimalizovat zapojení členských základen partnerů do rozhodovacího procesu věcí veřejných. RPC PZ budou působit ve 12 krajských městech a v dalších 28 kontaktních místech na celém území ČR. Tím se významně zlepší dostupnost poskytovaného poradenství pro cílovou skupinu, což lze z pohledu ekonomické krize považovat za zásadní. Činnost RPC PZ se bude řídit jednotnými pravidly, obsaženými v dokumentu "Zásady činnosti RPC PZ". Zástupci RPC PZ se budou podílet i na řešení oblasti přímého

4 kolektivního vyjednávání organizací v regionech. Tato klíčová aktivita je pro projekt prioritní a plně odráží poslání sociálních partnerů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a také je motivací pro další vzdělávání. Základní přidanou hodnotou této aktivity je on-line poradenství na portálu 03 Zkvalitnění, rozšiřování a provoz web portálu ČMKOS na podporu sociálního dialogu Webový portál vzniklý v předešlém projektu (cca návštěvníků) bude touto klíčovou aktivitou dále rozvíjen a zkvalitňován. Stane se hlavním propojením a společným "oknem" do činnosti soc. partnerů v ČR. Řešením nových inovativních cílů této aktivity je vytvoření a provozování části společného web portálu všech 4 soc. partnerů (SP). Dále bude poskytovat cílové skupině stále aktuální informace o problematice soc. dialogu na všech úrovních od podnikové až po evropskou. V této aktivitě SP budou zabezpečovat požadavky EU na zkvalitnění soc. dialogu na národních úrovních a vytvářet souhrnné informativní stránky s maximálním množstvím informací pro stranu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Inovativnost ze strany ČMKOS a ASO spočívá v novém rozdělení na části odbory-on-line a e-sondy. Přitom odbory-on-line budou mít roli přímé internetové komunikace v poradenství pro oblast pracovního práva, soc. dialogu, BOZP, otázek zaměstnanosti a dalších sociálních otázek. Dojde k přímému propojení mezi SP a Regionálními poradenskými centry pro zaměstnance (RPC PZ) na straně ČMKOS a ASO s konzultanty pro soc. dialog na straně SP ČR a KZPS. Část e-sondy bude věnována aktuálním informacím k výše uvedeným oblastem, jejich popisu a řešení. To vše populární čtivou formou, kterou budou zabezpečovat profesionální novináři se zkušeností ve vedení soc. dialogu. Celý portál bude mít i nadále společnou část pro zaměstnance a zaměstnavatele, kde budou prezentovány postoje jednotlivých stran soc. dialogu. Budou to aktuální informace z jednání RHSD, výsledky kol. vyjednávání, aktualizované znění zákonů, vybrané dokumenty Rady EU a Parlamentu EU atd. Na základě dohod SP bude portál spravován SP ČR. Celá platforma bude administrována na uživatelsky jednoduchém systému a bude vytvářet příjemné uživatelské prostředí. Uvedenou klíčovou aktivitu bude koordinovat a řídit koordinátor projektu ve spolupráci s hlavními manažery ČMKOS a ASO. Její zajištění bude zabezpečeno formou výběrového řízení. 04 Nové formy vedení sociálního dialogu kulaté stoly Jedná se o novou klíčovou aktivitu, která naplňuje potřebu cílové skupiny na regionální úrovni a která má za cíl rozvíjet další možnosti vedení sociálního dialogu za účasti zástupců odborů, zaměstnavatelů a krajské politické reprezentace. Tato aktivita byla vytvořena na základě poptávky výše uvedených zástupců, kteří se zúčastnili obdobných setkání, jež byla součástí propagace předchozího projektu. Hlavní směr této aktivity je koncipován do regionálního sociálního dialogu a do sociálního dialogu s mezinárodní účastí. Každé RPC PZ ve spolupráci s Regionální radou OS ČMKOS (RROS ČMKOS) a manažerem pro regionální politiku ASO bude realizovat 2-3 kulaté stoly s cílem vedení sociálního dialogu k aktuálním problémům daného regionu (např. zaměstnanost, restrukturalizace podniků, zaměstnávání zahraničních pracovníků atd.). V průběhu projektu

5 bude uskutečněno 40 národních kulatých stolů a 4 mezinárodní v regionech zapojených do příhraniční spolupráce (Rakousko, Polsko, Německo), s předpokládanou účastí 800 osob. Kulaté stoly budou koordinovány hlavním manažerem ČMKOS a metodikem RPC PZ. Samotná témata budou zvolena na základě dohod regionálních zástupců sociálních partnerů včetně termínů a organizace, kterou bude zabezpečovat manažer pro regionální sociální dialog (RPC PZ) a manažer pro regionální politiku ASO. Výstupem každé této klíčové aktivity by mělo být společné prohlášení zúčastněných partnerů k danému tématu, které by mělo sloužit k dalšímu společnému postupu při jeho řešeních. Zkušenosti ukazují, že o takovou formu vedení dialogu mají zájem nejen odbory, ale i zaměstnavatelé a zejména pak představitelé politické reprezentace krajů a Parlamentu ČR. Vzhledem ke složení účastníků kulatých stolů a vzhledem k upřednostnění řešení aktuálních problémů regionu je tato aktivita nezastupitelná a odlišuje se od bilaterálních jednání na národní a odvětvové úrovni. 05 Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí Jedná se o aktivitu, která byla již v předešlém projektu a kterou je třeba na základě poptávky cíl. skupiny dále rozvíjet. Hlavním důvodem jsou projevy současné ekonomické krize v jednotlivých podnicích a zejména v podnicích, kde je zahraniční majetková účast. Ukazuje se, že managementy podniků v ČR často přistupují k metodám, které jsou v zahraničí nepřijatelné. Proto je hlavním cílem této aktivity a její přidanou hodnotou koordinace postupů při vedení sociálního dialogu mezi zaměstnavatelem a odbory v jednotlivých zemích EU, koordinace zástupců českých podniků v Evropských radách zaměstnanců a v neposlední řadě koordinace postupu evropských sociálních partnerů (ESP). Evropský sociální dialog je veden mezi 4 organizacemi: EOK (Evropská odborová konfederace - ČMKOS je členem), BusinessEurope (Konfederace evropského podnikání - SPČR a KZPS jsou členy), UEAPME - Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků a CEEP - Evropské centrum podniků veřejného sektoru. Specifickým cílem je dále vytvářet databáze dobrých praxí ze zahraničí, přenos zkušeností, znalostí a dovedností partnerů a efektivnější komunikace. Proto se budou v rámci projektu uskutečňovat mezinárodní setkání zástupců řídícího týmu projektu, expertů ČMKOS a ASO, zástupců podniků, zástupců v Evropských radách zaměstnanců a zástupců odborových centrál. V neposlední řadě budou uskutečněny 4 mezinárodní kulaté stoly (ČMKOS) a 3 mezinárodní konference (2x ČMKOS a 1x ASO). Jejich cílem bude předání zkušeností, vytvoření jednotných postupů pro vedení sociálního dialogu a aplikace získaných poznatků na podmínky v ČR. Celkem bude vytvořeno 30 5-tičlenných týmů, které se zúčastní 3-4 denních setkání s národními, regionálními, profesními či podnikovými partnery v zemích EU. Aktivitu bude koordinovat a řídit manažer pro komunikaci s evropskými sociálními partnery, který bude i nadále sledovat trendy sociálního dialogu na evropské úrovni, bude provádět monitoring a zpracovávat informace pro členskou základnu.

6 06 Vytvoření systému hodnocení dopadů vzdělávání na cílovou skupinu (zpětná vazba) Jedná se o novou klíčovou aktivitu, zaměřenou na získání poznatků o dopadech vzdělávání na cílovou skupinu, realizovanou pomocí výběrového řízení. Zkušenosti předešlého projektu ukazují, že bez existence kvalitního hodnotícího systému efektivnosti vzdělávání je prakticky nemožné objektivně posoudit, zda vzdělávací akce splnily svůj cíl, k jakém posunu v úrovni znalostí u posluchačů došlo, zda použité metody vzdělávání byly adekvátní a do jaké míry vyhovovaly i další podmínky. Dále bude hodnocena úroveň lektora a úroveň použitých učebních textů. Bude se jednat o on-line aplikaci, do které budou mít přístup lektoři a členové řídícího týmu. Kromě výše uvedených informací bude aplikace obsahovat i sebehodnocení lektora a hodnocení auditoria. Povinností každého lektora zároveň bude vkládat požadovaná data do systému tak, aby mohly být informace analyzovány dle potřebných kritérií na základě různého třídění a vykazování statistických dat. Výstupem a přidanou hodnotou této klíčové aktivity bude vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání, získání zpětné vazby a dostatečného množství informací a poznatků, zkušeností a názorů účastníků vzdělávání, které budou průběžně monitorovány, vyhodnocovány a projednávány řídícím týmem na základě podkladů zpracovaných manažery pro vzdělávání ČMKOS a ASO. Získané pozitivní i negativní poznatky a zkušenosti budou využívány při přípravě dalších vzdělávacích aktivit, s cílem neustále zvyšování kvality vzdělávání, jak po stránce obsahové a metodické, tak i z hlediska dalších odborných aspektů. Aktivita bude koordinována manažerem pro vzdělávání ČMKOS. V projektu se uskuteční celkem 170 seminářů s očekávanou účasti cca 5700 posluchačů. 07 Vzdělávání pro vlastní zaměstnance institucí sociálních partnerů (A) Tato klíčová aktivita vychází z aktivity předešlého projektu, která byla pod názvem "Vstupní vzdělávání" určena pro nově nastupující zaměstnance do institucí sociálních partnerů.tento navazující projekt počítá s dalším vzděláváním zaměstnanců, kteří již jsou v projektu zařazení, a to zejména v tématech "Aktualizace evidenčních systémů", "Aktuální otázky pracovního práva","sociální dialog","zákon o zaměstnanosti","důchodový systém" a "Zdravotnictví". Cílem této aktivity je nadále zvyšovat odbornou úroveň zejména zaměstnanců v RPC PZ (právníci a manažeři pro sociální dialog) a i dalších zaměstnanců odborových centrál k motivaci pro další vzdělávání. K uvedeným tématům budou odbornými experty pololetně zpracovávány aktuální brožury pro potřeby vzdělávání (KA 08, 09). V neposlední řadě je specifickým cílem získávání poznatků v oblastech aktualizace a správy evidenčních systémů, jež budou součástí monitorovacích indikátorů. Účast na těchto aktivitách bude nabídnuta všem zaměstnancům ČMKOS a ASO. Zcela nová a inovativní je tato aktivita v tom, že dochází k zařazení specializovaného programu Šampion. Vzdělávací program Šampion byl vytvořen v rámci výstupů již realizovaného projektu "Analýza vzdělávacích potřeb" a "Diagnostika institucionálních procesů analýza současného organizačního uspořádání" a bude sloužit pro vzdělávání 20ti členné skupiny, která bude připravována jako personální zázemí pro klíčová místa ve vedení ČMKOS a ASO. Jedná se o ucelený kurz, složený ze 6 třídenních seminářů obsahující průpravu na vedoucí funkce v ČMKOS, ASO a ve vedení OS. Celá klíčová aktivita obsahuje konání 12 seminářů + Šampion s očekávanou účastí 200 posluchačů. Semináře budou vedeny interaktivní metodou a lektory budou experti ČMKOS a ASO v pracovní pozici vedoucí oddělení. Činnost lektora

7 bude spočívat v účasti na samotné přednášce, na její přípravě a v účasti na povinných metodických poradách lektorů. Aktivita bude koordinována a řízena manažerem pro vzdělávání ČMKOS. 08 Vzdělávání pro členy odborů a zaměstnance (B) Aktivita navazuje na předchozí projekt, který zabezpečil vzdělávání ve 4 tematických blocích (cca 3500 účastníků). Dotazníkové šetření (zpětná vazba) prokázalo nutnost proškolení vybraných konkrétních témat. Přidanou hodnotou předkládaného projektu je tedy vytvoření 17 nových tématických bloků s předpokládanou účastí 5500 posluchačů ve 157 seminářích. Výběr posluchačů provedou členské odborové svazy a odborové organizace a na základě objednávky budou samy zabezpečovat realizaci jednotlivých seminářů. Uvedených 17 témat bude zaměřeno na pracovní právo a vybrané kapitoly zákoníku práce (6); zákon o zaměstnanosti (1), měkké dovednosti (2); ekonomiku podniku potřebnou pro kolektivní vyjednávání (1), možnosti financování v organizacích veřejných služeb (1), Evropské rady zaměstnanců (1) a společenskou odpovědnost organizací (1), důchodovou reformu (1), výplatu nemocenských dávek (1), daňové zákony (1) a rozvoj lidských zdrojů (1). Součástí těchto 157 seminářů bude realizace 36 regionálních seminářů na aktuální téma v regionu. Cílem této aktivity je připravit zaměstnance a odboráře k řešení problémů spojených s kolektivním vyjednáváním tak, aby se stali rovnocennými partnery hospodářskému vedení. Cílová skupina bude tvořena odboráři a zaměstnanci na úrovni základních organizací, kteří se podílí na vedení soc. dialogu až do regionální úrovně. V části měkkých dovedností bude pozornost zaměřena na problémové jednání, řešení konfliktů, umění dosáhnout kompromisu a na znalosti z oblasti asertivity a rétoriky. Součástí této aktivity je ustavení lektorského sboru ČMKOS a ASO. Činnost lektora bude spočívat v samotné přednášce, v její přípravě a povinné účasti na poradách lektorů, kde bude upřesněna metodologie, metodika, výkaznictví apod. Na tuto aktivitu je napojena klíčová aktivita č. 7 o vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit, zpětné vazbě účastníků vzdělávání a samotných lektorů. Koordinaci a řízení zabezpečí hlavní manažer ČMKOS a manažeři vzdělávání. 09 Řízení projektu Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti projektu bude velmi důležité vytvoření efektivního způsobu řízení zejména proto, že ze strany předkladatele bude stávající Řídící tým ČMKOS (ŘT) v období zodpovídat jak za dokončení současného (k ), tak i zahájení nového projektu (od ). Řídící tým vede hlavní manažer ČMKOS a nadále povede koordinátor projektu ČMKOS, jeho členy budou dále za ČMKOS finanční manažer, hlavní manažer ČMKOS, manažer vzdělávání a manažer pro komunikaci s ESP. Za ASO bude členem hlavní manažer ASO a manažer pro regionální politiku ASO, celkem tedy 7 osob. ŘT se bude scházet zhruba 1x za 14 dnů. Souběžně budou vytvořeny realizační týmy jak na ČMKOS, tak na ASO, které se budou pravidelně 1x měsíčně setkávat a budou průběžně monitorovat naplňování jednotlivých klíčových aktivit. Posílením kvality řízení projektu je vytvoření nových pracovních pozic, směřovaných zejména k řízení RPC PZ (metodik ČMKOS) a regionální spolupráce (manažer pro regionální politiku ASO). V rámci této aktivity budou prováděny kontroly o naplňování a dodržování obsahového, časového a zejména finančního harmonogramu projektu. Součástí řízení projektu je i spolupráce s

8 auditorem, kterou bude zabezpečovat hlavní finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem projektu. Hlavní činností ŘT bude dále zpracovávat a odsouhlasovat případné změny projektu a zejména připravovat znění a tisk monitorovacích zpráv. Komunikaci s oddělením ESF na MPSV bude zabezpečovat pouze koordinátor projektu v součinnosti s dalšími členy ŘT. Nedílnou součástí činnosti ŘT a všech zástupců v projektu ze strany ČMKOS a ASO je také kontrola dodržování harmonogramu k dosažení stanovených cílů projektu. Za naplnění této klíčové aktivity zodpovídá koordinátor projektu a hlavní manažeři ČMKOS a ASO. Dle potřeby budou probíhat setkání řídících týmů všech projektů sociálních partnerů ČMKOS, SPČR a KZPS, s cílem vzájemného informování o průběhu projektů a předávání zkušeností z jejich řízení. Shrnutí Celý projekt je koncipován tak, aby jeho realizace a dosažené výstupy výrazně přispěly k dalšímu rozvoji a posilování sociálního dialogu na všech úrovních. Obdobný projekt se stejným zaměřením předkládá také strana zaměstnavatelů prostřednictvím SPČR a KZPS. Oba projekty budou společně konzultovány a společně prezentovány na web portálu Vedení ČMKOS a ASO od projektu očekává zejména další rozvoj a zkvalitnění vlastních činností odborových centrál a dále pak posílení role v oblasti působení na členy odborů, ale i zaměstnance. Zpracoval: Mgr. Dušan Martinek, koordinátor projektu ČMKOS Dne:

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele CZ.4.1.3/3.3.5.4 6xh74A LINGUAE, spol. s r.o. Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a školitelů

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR Zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Projekt Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji

Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji Komunikační strategie KOOPERACE think tank ve Zlínském kraji Zlín, 2013 1 Obsah Komunikační strategie... 1 1 Úvod a základní východiska... 3 2. Nastavení spolupráce Expertní skupiny think tank Kooperace...

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více