Stručná charakteristika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná charakteristika"

Transkript

1 Stručná charakteristika projektu Rozšiřování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO Název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO Zkrácený název projektu: Gestor projektu: Služby pro zaměstnance MPSV ČR (OP LZZ) Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) Partner: Asociace samostatných odborů (ASO) Realizace projektu: Řídící tým: Mgr. Dušan Martinek (ČMKOS) Hana Taušová (ČMKOS) Martina Drekslerová (ČMKOS) Mgr. Jarmila Vohralíková (ČMKOS) Filip Matoušek (ČMKOS) Ing. Naděžda Pikierska, CSc. (ASO) Jiří Brunclík (ASO) koordinátor projektu hlavní manažer hlavní finanční manažer manažer vzdělávání manažer pro komunikaci s evropskými sociálními partnery (ESP) hlavní manažer manažer pro regionální politiku Stručný obsah projektu Projekt vychází z realizovaného projektu všech čtyř sociálních partnerů zastoupených v RHSD ČR, který byl zahájen již v březnu Z dosavadních výstupů projektu a naplňování jednotlivých cílů je zřejmá potřeba dalšího rozvoje a posilování vnitřních kapacit organizací sociálních partnerů a zejména dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb poskytovaných sociálními partnery. Ukazuje se, že zabezpečení efektivního a komplexního poradenství v období ekonomické krize je prioritou pro organizace hájící práva a zájmy zaměstnanců a svých členů.

2 ČMKOS a ASO jsou si vědomy odpovědnosti za oblast zaměstnanosti a sociální politiky, a proto chtějí využít možnosti projektu k dalšímu působení, relevantnímu k cílům projektu, zejména k posílení a rozvoji sociálního dialogu. Projekt je určen především pro účastníky, kteří vedou sociální dialog a jeho regionální působnost jim dává předpoklady k úspěšnému rozšiřování znalostí a dovedností v ekonomické a sociální sféře. Projekt je určen i všem zaměstnancům, kteří se nacházejí v nepříznivé pracovní a sociální situaci a hledají z ní východisko přes odborné poradenství v pracovněprávních vztazích a sociálním dialogu. Dále všem zaměstnancům organizací sociálních partnerů, kteří svým profesionálním přístupem budou napomáhat řešení složitých situací zaměstnanců. Charakteristika hlavních cílů projektu Dosažení vysoké úrovně poradenství v oblasti pracovně právní a v oblasti sociálního dialogu na regionální úrovni. Dokončení realizace přehledného, komplexního, aktualizovaného a dostupného informačního systému pro zaměstnance formou web portálu Zvyšování odborných znalostí a dovedností (formou cílených vzdělávacích aktivit) účastníků sociálního dialogu. Vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání. Zavedení infolinky pro členy odborů, zaměstnance i zaměstnavatele. Zavedení a zkvalitnění systému pravidelného zpracování výsledků kolektivního vyjednávání v organizacích. Posílení sociálního dialogu na bilaterální a popřípadě evropské úrovni v souvislosti se zahraniční majetkovou účasti v českých podnicích. Cílové skupiny Základní cílovou skupinu odborové organizace a sociální partneři - dělíme do dvou částí: zaměstnanci odborových centrál členové odborů a zaměstnanci Rozdělení vychází z výstupů předešlého projektu, který v rámci analytických a vzdělávacích aktivit tuto cílovou skupinu definoval a určil její další potřeby. První skupina bude zapojena prakticky do všech klíčových aktivit, druhá především do klíčové aktivity vzdělávání.

3 Klíčové aktivity 01 Konzultační a poradenská infolinka na podporu a rozvoj sociálního dialogu Tato klíčová aktivita je zcela nová a do projektu je zařazena zejména na základě zpětné vazby z Regionálních poradenských center pro zaměstnance (RPC PZ), která avizovala, že řadě klientů postačuje pouze stručná informace nikoli osobní návštěva RPC PZ s výkladem právníka nebo junior konzultanta. Pro kvalitní a odpovědnou přípravu odpovědí na dotazy bude provedeno průběžně 9 internetových průzkumů k aktuálním problémům v ČR. Současně bude využíváno zpracování informačních brožur k aktuálním tématům ve společnosti např. důchodová reforma, zdravotnictví atd. Cílem této aktivity je vybudovat funkční poradenské kontaktní centrum v oblastech, podporující sociální dialog a zejména kolektivní vyjednávání v regionech a podnicích, využívající současně , SMS a samotné telefonické a internetové volání. Je předpoklad, že centrum bude zabezpečovat poradenskou službu po dobu 24 hodin s využitím záznamové služby. Tato operativní poradenská služba doposud na straně odborů chyběla.ojedinělá možnost přímé konzultace významně přiblíží svým praktickým využíváním, fungování sociálního dialogu v praxi. Tato aktivita bude zřízena výběrovým řízením. Za uvedenou aktivitu a za její koordinaci zodpovídá koordinátor projektu. Pro provoz infolinky budou vytvořena pravidla činnosti, která budou obsahovat organizaci, technické zajištění, personální obsazení a provozní možnosti atd. V oblasti infolinky dojde k určitému propojení mezi touto aktivitou a aktivitou webového portálu v části e-sondy, kde budou publikovány nejčastější a nejzajímavější dotazy a odpovědi. Výjimečnost infolinky je v tom, že využívá současně všech dostupných technických možností pro komunikaci. Centrum bude dále zpracovávat statistiku, včetně určeného třídění, a ta bude součástí monitorovacích indikátorů. 02 Realizace a rozšiřování právního poradenství prostřednictvím sítě RPC PZ Jedná se o klíčovou aktivitu, která byla již částečně realizována v předešlém projektu a která ve svých výstupech prokázala své opodstatnění, neboť v RPC PZ bylo poskytnuto poradenství 4200 klientům. Aktivita má za cíl zkvalitnit a rozšířit poradenskou bezplatnou službu pro členy odborů a zaměstnance v oblastech pracovně právních vztahů a sociálního dialogu. V projektu proto dojde k úplnému personálnímu obsazení všech 12 RPC PZ na pozicích právníka pro problematiku sociálního dialogu nebo právníka pro pracovní právo (bude doplněn Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary), pozice junior konzultantů budou nahrazeny regionálními manažery pro sociální dialog a vzniknou zcela nové pozice metodik RPC PZ a odborný poradce pro pracovní právo v rámci ČMKOS a manažer pro regionální politiku ASO, který má za úkol hledat možnosti k vytvoření regionálních struktur ASO a jejich propojení na RPC PZ a Regionální rady ČMKOS v krajích. Tento nový způsob řízení a personálního obsazení umožní rozvíjet a zkvalitňovat bilaterální spolupráci mezi odbory a zaměstnavateli a optimalizovat zapojení členských základen partnerů do rozhodovacího procesu věcí veřejných. RPC PZ budou působit ve 12 krajských městech a v dalších 28 kontaktních místech na celém území ČR. Tím se významně zlepší dostupnost poskytovaného poradenství pro cílovou skupinu, což lze z pohledu ekonomické krize považovat za zásadní. Činnost RPC PZ se bude řídit jednotnými pravidly, obsaženými v dokumentu "Zásady činnosti RPC PZ". Zástupci RPC PZ se budou podílet i na řešení oblasti přímého

4 kolektivního vyjednávání organizací v regionech. Tato klíčová aktivita je pro projekt prioritní a plně odráží poslání sociálních partnerů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a také je motivací pro další vzdělávání. Základní přidanou hodnotou této aktivity je on-line poradenství na portálu 03 Zkvalitnění, rozšiřování a provoz web portálu ČMKOS na podporu sociálního dialogu Webový portál vzniklý v předešlém projektu (cca návštěvníků) bude touto klíčovou aktivitou dále rozvíjen a zkvalitňován. Stane se hlavním propojením a společným "oknem" do činnosti soc. partnerů v ČR. Řešením nových inovativních cílů této aktivity je vytvoření a provozování části společného web portálu všech 4 soc. partnerů (SP). Dále bude poskytovat cílové skupině stále aktuální informace o problematice soc. dialogu na všech úrovních od podnikové až po evropskou. V této aktivitě SP budou zabezpečovat požadavky EU na zkvalitnění soc. dialogu na národních úrovních a vytvářet souhrnné informativní stránky s maximálním množstvím informací pro stranu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Inovativnost ze strany ČMKOS a ASO spočívá v novém rozdělení na části odbory-on-line a e-sondy. Přitom odbory-on-line budou mít roli přímé internetové komunikace v poradenství pro oblast pracovního práva, soc. dialogu, BOZP, otázek zaměstnanosti a dalších sociálních otázek. Dojde k přímému propojení mezi SP a Regionálními poradenskými centry pro zaměstnance (RPC PZ) na straně ČMKOS a ASO s konzultanty pro soc. dialog na straně SP ČR a KZPS. Část e-sondy bude věnována aktuálním informacím k výše uvedeným oblastem, jejich popisu a řešení. To vše populární čtivou formou, kterou budou zabezpečovat profesionální novináři se zkušeností ve vedení soc. dialogu. Celý portál bude mít i nadále společnou část pro zaměstnance a zaměstnavatele, kde budou prezentovány postoje jednotlivých stran soc. dialogu. Budou to aktuální informace z jednání RHSD, výsledky kol. vyjednávání, aktualizované znění zákonů, vybrané dokumenty Rady EU a Parlamentu EU atd. Na základě dohod SP bude portál spravován SP ČR. Celá platforma bude administrována na uživatelsky jednoduchém systému a bude vytvářet příjemné uživatelské prostředí. Uvedenou klíčovou aktivitu bude koordinovat a řídit koordinátor projektu ve spolupráci s hlavními manažery ČMKOS a ASO. Její zajištění bude zabezpečeno formou výběrového řízení. 04 Nové formy vedení sociálního dialogu kulaté stoly Jedná se o novou klíčovou aktivitu, která naplňuje potřebu cílové skupiny na regionální úrovni a která má za cíl rozvíjet další možnosti vedení sociálního dialogu za účasti zástupců odborů, zaměstnavatelů a krajské politické reprezentace. Tato aktivita byla vytvořena na základě poptávky výše uvedených zástupců, kteří se zúčastnili obdobných setkání, jež byla součástí propagace předchozího projektu. Hlavní směr této aktivity je koncipován do regionálního sociálního dialogu a do sociálního dialogu s mezinárodní účastí. Každé RPC PZ ve spolupráci s Regionální radou OS ČMKOS (RROS ČMKOS) a manažerem pro regionální politiku ASO bude realizovat 2-3 kulaté stoly s cílem vedení sociálního dialogu k aktuálním problémům daného regionu (např. zaměstnanost, restrukturalizace podniků, zaměstnávání zahraničních pracovníků atd.). V průběhu projektu

5 bude uskutečněno 40 národních kulatých stolů a 4 mezinárodní v regionech zapojených do příhraniční spolupráce (Rakousko, Polsko, Německo), s předpokládanou účastí 800 osob. Kulaté stoly budou koordinovány hlavním manažerem ČMKOS a metodikem RPC PZ. Samotná témata budou zvolena na základě dohod regionálních zástupců sociálních partnerů včetně termínů a organizace, kterou bude zabezpečovat manažer pro regionální sociální dialog (RPC PZ) a manažer pro regionální politiku ASO. Výstupem každé této klíčové aktivity by mělo být společné prohlášení zúčastněných partnerů k danému tématu, které by mělo sloužit k dalšímu společnému postupu při jeho řešeních. Zkušenosti ukazují, že o takovou formu vedení dialogu mají zájem nejen odbory, ale i zaměstnavatelé a zejména pak představitelé politické reprezentace krajů a Parlamentu ČR. Vzhledem ke složení účastníků kulatých stolů a vzhledem k upřednostnění řešení aktuálních problémů regionu je tato aktivita nezastupitelná a odlišuje se od bilaterálních jednání na národní a odvětvové úrovni. 05 Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí Jedná se o aktivitu, která byla již v předešlém projektu a kterou je třeba na základě poptávky cíl. skupiny dále rozvíjet. Hlavním důvodem jsou projevy současné ekonomické krize v jednotlivých podnicích a zejména v podnicích, kde je zahraniční majetková účast. Ukazuje se, že managementy podniků v ČR často přistupují k metodám, které jsou v zahraničí nepřijatelné. Proto je hlavním cílem této aktivity a její přidanou hodnotou koordinace postupů při vedení sociálního dialogu mezi zaměstnavatelem a odbory v jednotlivých zemích EU, koordinace zástupců českých podniků v Evropských radách zaměstnanců a v neposlední řadě koordinace postupu evropských sociálních partnerů (ESP). Evropský sociální dialog je veden mezi 4 organizacemi: EOK (Evropská odborová konfederace - ČMKOS je členem), BusinessEurope (Konfederace evropského podnikání - SPČR a KZPS jsou členy), UEAPME - Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků a CEEP - Evropské centrum podniků veřejného sektoru. Specifickým cílem je dále vytvářet databáze dobrých praxí ze zahraničí, přenos zkušeností, znalostí a dovedností partnerů a efektivnější komunikace. Proto se budou v rámci projektu uskutečňovat mezinárodní setkání zástupců řídícího týmu projektu, expertů ČMKOS a ASO, zástupců podniků, zástupců v Evropských radách zaměstnanců a zástupců odborových centrál. V neposlední řadě budou uskutečněny 4 mezinárodní kulaté stoly (ČMKOS) a 3 mezinárodní konference (2x ČMKOS a 1x ASO). Jejich cílem bude předání zkušeností, vytvoření jednotných postupů pro vedení sociálního dialogu a aplikace získaných poznatků na podmínky v ČR. Celkem bude vytvořeno 30 5-tičlenných týmů, které se zúčastní 3-4 denních setkání s národními, regionálními, profesními či podnikovými partnery v zemích EU. Aktivitu bude koordinovat a řídit manažer pro komunikaci s evropskými sociálními partnery, který bude i nadále sledovat trendy sociálního dialogu na evropské úrovni, bude provádět monitoring a zpracovávat informace pro členskou základnu.

6 06 Vytvoření systému hodnocení dopadů vzdělávání na cílovou skupinu (zpětná vazba) Jedná se o novou klíčovou aktivitu, zaměřenou na získání poznatků o dopadech vzdělávání na cílovou skupinu, realizovanou pomocí výběrového řízení. Zkušenosti předešlého projektu ukazují, že bez existence kvalitního hodnotícího systému efektivnosti vzdělávání je prakticky nemožné objektivně posoudit, zda vzdělávací akce splnily svůj cíl, k jakém posunu v úrovni znalostí u posluchačů došlo, zda použité metody vzdělávání byly adekvátní a do jaké míry vyhovovaly i další podmínky. Dále bude hodnocena úroveň lektora a úroveň použitých učebních textů. Bude se jednat o on-line aplikaci, do které budou mít přístup lektoři a členové řídícího týmu. Kromě výše uvedených informací bude aplikace obsahovat i sebehodnocení lektora a hodnocení auditoria. Povinností každého lektora zároveň bude vkládat požadovaná data do systému tak, aby mohly být informace analyzovány dle potřebných kritérií na základě různého třídění a vykazování statistických dat. Výstupem a přidanou hodnotou této klíčové aktivity bude vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání, získání zpětné vazby a dostatečného množství informací a poznatků, zkušeností a názorů účastníků vzdělávání, které budou průběžně monitorovány, vyhodnocovány a projednávány řídícím týmem na základě podkladů zpracovaných manažery pro vzdělávání ČMKOS a ASO. Získané pozitivní i negativní poznatky a zkušenosti budou využívány při přípravě dalších vzdělávacích aktivit, s cílem neustále zvyšování kvality vzdělávání, jak po stránce obsahové a metodické, tak i z hlediska dalších odborných aspektů. Aktivita bude koordinována manažerem pro vzdělávání ČMKOS. V projektu se uskuteční celkem 170 seminářů s očekávanou účasti cca 5700 posluchačů. 07 Vzdělávání pro vlastní zaměstnance institucí sociálních partnerů (A) Tato klíčová aktivita vychází z aktivity předešlého projektu, která byla pod názvem "Vstupní vzdělávání" určena pro nově nastupující zaměstnance do institucí sociálních partnerů.tento navazující projekt počítá s dalším vzděláváním zaměstnanců, kteří již jsou v projektu zařazení, a to zejména v tématech "Aktualizace evidenčních systémů", "Aktuální otázky pracovního práva","sociální dialog","zákon o zaměstnanosti","důchodový systém" a "Zdravotnictví". Cílem této aktivity je nadále zvyšovat odbornou úroveň zejména zaměstnanců v RPC PZ (právníci a manažeři pro sociální dialog) a i dalších zaměstnanců odborových centrál k motivaci pro další vzdělávání. K uvedeným tématům budou odbornými experty pololetně zpracovávány aktuální brožury pro potřeby vzdělávání (KA 08, 09). V neposlední řadě je specifickým cílem získávání poznatků v oblastech aktualizace a správy evidenčních systémů, jež budou součástí monitorovacích indikátorů. Účast na těchto aktivitách bude nabídnuta všem zaměstnancům ČMKOS a ASO. Zcela nová a inovativní je tato aktivita v tom, že dochází k zařazení specializovaného programu Šampion. Vzdělávací program Šampion byl vytvořen v rámci výstupů již realizovaného projektu "Analýza vzdělávacích potřeb" a "Diagnostika institucionálních procesů analýza současného organizačního uspořádání" a bude sloužit pro vzdělávání 20ti členné skupiny, která bude připravována jako personální zázemí pro klíčová místa ve vedení ČMKOS a ASO. Jedná se o ucelený kurz, složený ze 6 třídenních seminářů obsahující průpravu na vedoucí funkce v ČMKOS, ASO a ve vedení OS. Celá klíčová aktivita obsahuje konání 12 seminářů + Šampion s očekávanou účastí 200 posluchačů. Semináře budou vedeny interaktivní metodou a lektory budou experti ČMKOS a ASO v pracovní pozici vedoucí oddělení. Činnost lektora

7 bude spočívat v účasti na samotné přednášce, na její přípravě a v účasti na povinných metodických poradách lektorů. Aktivita bude koordinována a řízena manažerem pro vzdělávání ČMKOS. 08 Vzdělávání pro členy odborů a zaměstnance (B) Aktivita navazuje na předchozí projekt, který zabezpečil vzdělávání ve 4 tematických blocích (cca 3500 účastníků). Dotazníkové šetření (zpětná vazba) prokázalo nutnost proškolení vybraných konkrétních témat. Přidanou hodnotou předkládaného projektu je tedy vytvoření 17 nových tématických bloků s předpokládanou účastí 5500 posluchačů ve 157 seminářích. Výběr posluchačů provedou členské odborové svazy a odborové organizace a na základě objednávky budou samy zabezpečovat realizaci jednotlivých seminářů. Uvedených 17 témat bude zaměřeno na pracovní právo a vybrané kapitoly zákoníku práce (6); zákon o zaměstnanosti (1), měkké dovednosti (2); ekonomiku podniku potřebnou pro kolektivní vyjednávání (1), možnosti financování v organizacích veřejných služeb (1), Evropské rady zaměstnanců (1) a společenskou odpovědnost organizací (1), důchodovou reformu (1), výplatu nemocenských dávek (1), daňové zákony (1) a rozvoj lidských zdrojů (1). Součástí těchto 157 seminářů bude realizace 36 regionálních seminářů na aktuální téma v regionu. Cílem této aktivity je připravit zaměstnance a odboráře k řešení problémů spojených s kolektivním vyjednáváním tak, aby se stali rovnocennými partnery hospodářskému vedení. Cílová skupina bude tvořena odboráři a zaměstnanci na úrovni základních organizací, kteří se podílí na vedení soc. dialogu až do regionální úrovně. V části měkkých dovedností bude pozornost zaměřena na problémové jednání, řešení konfliktů, umění dosáhnout kompromisu a na znalosti z oblasti asertivity a rétoriky. Součástí této aktivity je ustavení lektorského sboru ČMKOS a ASO. Činnost lektora bude spočívat v samotné přednášce, v její přípravě a povinné účasti na poradách lektorů, kde bude upřesněna metodologie, metodika, výkaznictví apod. Na tuto aktivitu je napojena klíčová aktivita č. 7 o vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit, zpětné vazbě účastníků vzdělávání a samotných lektorů. Koordinaci a řízení zabezpečí hlavní manažer ČMKOS a manažeři vzdělávání. 09 Řízení projektu Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti projektu bude velmi důležité vytvoření efektivního způsobu řízení zejména proto, že ze strany předkladatele bude stávající Řídící tým ČMKOS (ŘT) v období zodpovídat jak za dokončení současného (k ), tak i zahájení nového projektu (od ). Řídící tým vede hlavní manažer ČMKOS a nadále povede koordinátor projektu ČMKOS, jeho členy budou dále za ČMKOS finanční manažer, hlavní manažer ČMKOS, manažer vzdělávání a manažer pro komunikaci s ESP. Za ASO bude členem hlavní manažer ASO a manažer pro regionální politiku ASO, celkem tedy 7 osob. ŘT se bude scházet zhruba 1x za 14 dnů. Souběžně budou vytvořeny realizační týmy jak na ČMKOS, tak na ASO, které se budou pravidelně 1x měsíčně setkávat a budou průběžně monitorovat naplňování jednotlivých klíčových aktivit. Posílením kvality řízení projektu je vytvoření nových pracovních pozic, směřovaných zejména k řízení RPC PZ (metodik ČMKOS) a regionální spolupráce (manažer pro regionální politiku ASO). V rámci této aktivity budou prováděny kontroly o naplňování a dodržování obsahového, časového a zejména finančního harmonogramu projektu. Součástí řízení projektu je i spolupráce s

8 auditorem, kterou bude zabezpečovat hlavní finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem projektu. Hlavní činností ŘT bude dále zpracovávat a odsouhlasovat případné změny projektu a zejména připravovat znění a tisk monitorovacích zpráv. Komunikaci s oddělením ESF na MPSV bude zabezpečovat pouze koordinátor projektu v součinnosti s dalšími členy ŘT. Nedílnou součástí činnosti ŘT a všech zástupců v projektu ze strany ČMKOS a ASO je také kontrola dodržování harmonogramu k dosažení stanovených cílů projektu. Za naplnění této klíčové aktivity zodpovídá koordinátor projektu a hlavní manažeři ČMKOS a ASO. Dle potřeby budou probíhat setkání řídících týmů všech projektů sociálních partnerů ČMKOS, SPČR a KZPS, s cílem vzájemného informování o průběhu projektů a předávání zkušeností z jejich řízení. Shrnutí Celý projekt je koncipován tak, aby jeho realizace a dosažené výstupy výrazně přispěly k dalšímu rozvoji a posilování sociálního dialogu na všech úrovních. Obdobný projekt se stejným zaměřením předkládá také strana zaměstnavatelů prostřednictvím SPČR a KZPS. Oba projekty budou společně konzultovány a společně prezentovány na web portálu Vedení ČMKOS a ASO od projektu očekává zejména další rozvoj a zkvalitnění vlastních činností odborových centrál a dále pak posílení role v oblasti působení na členy odborů, ale i zaměstnance. Zpracoval: Mgr. Dušan Martinek, koordinátor projektu ČMKOS Dne:

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Zásady poskytování právní pomoci členům VOS

Zásady poskytování právní pomoci členům VOS Zásady poskytování právní pomoci členům VOS Článek I. Právní pomoc členům VOS se zásadně omezuje na řešení pracovně-právních sporů členů VOS se zaměstnavatelem. Zahájení rozhodování o příslušnosti sporu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více