Rok Hospodaření města za rok Rozdělení příjmů 1995.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1995. Hospodaření města za rok 1995. Rozdělení příjmů 1995."

Transkript

1 Rok 1995 Byl prvním rokem nově zvoleného sedmičlenného městského zastupitelstva v čele se starostou p. Ing. Františkem Peroutkou. Pro rok 1995 si vytýčili nemalé úkoly, o jejichž naplňování pojednává podrobněji roční zápis. Přesto ale některé momenty zaznamenávám na titulním listě roku 1995 právě proto, že se mi svým způsobem zdají významné jak pro kroniku, tak pro naše město. Městské zastupitelstvo ustavilo dne 5. května 1995 letopiseckou komisi k dozoru nad kronikářskou prací. Předsedou je p. Ing. František Peroutka, členové p. Jaroslav Ledvinka a p. Lambert Lehejček. K pravidelným čtvrtletním pracovním schůzkám je zván též ředitel KZM p. Pavel Kubů a kronikářka města pí Hana Koubová. Rozhodnutím ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 430/242/Zel 95 ze dne byl převeden nemovitý i movitý majetek Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách v ceně ,- Kč. 16. června se p. starosta Ing. František Peroutka zúčastnil ve švýcarském Konolfingenu založení Partnerského společenství města Počátky Verein Partnergemeinde Počátky. Při této příležitosti předal panu starostovi z Konolfingenu prapor města Počátky. Hospodaření města za rok Celkové příjmy ,- Kč Celkové výdaje ,- Kč Přebytek ,- Kč Rozdělení příjmů Vodní hospodářství celkem ,- Kč z toho: PoVaK ,- Kč odpadové hospodářství a ostatní ,- Kč Společná správa lesů celkem ,- Kč - 1 -

2 z toho: odvod za rok ,- Kč odvod za rok ,- Kč Školství celkem: ,- Kč z toho: mateřská škola ,- Kč základní škola ,- Kč ZŠ dar sponzora FORD a SPRDŠ ,- Kč školní družina ,- Kč školní jídelna mat. školy ,- Kč školní jídelna zákl. školy ,- Kč Místní hospodářství celkem: ,- Kč z toho: bytové hospodářství ,- Kč nebytové prostory ,- Kč tepelné hospodářství ,- Kč pronájem ,- Kč pohřebnictví ,- Kč veřejná zeleň (tech. dvůr) ,- Kč Vnitřní správa ,- Kč Sbor dobrovolných hasičů: 5.000,- Kč Pečovatelská služba ,- Kč Daně: ,- Kč z toho ze závislé činnosti ,- Kč z příjmů fyzických osob ,- Kč z nemovitostí ,- Kč z příjmů právnických osob ,- Kč zrušené daně doplatky 1.330,- Kč Správní poplatky ,- Kč Převody z fondu rezerv a rozvoje ,- Kč Převody z fondu kult. a soc. potřeb ,- Kč Poplatky za uložení odpadů ,- Kč Pokuty ,- Kč Prodej majetku ,- Kč Ostatní a nahodilé příjmy ,- Kč Úroky z bankovních účtů ,- Kč Místní poplatky ,- Kč z toho: poplatky ze psů ,- Kč - 2 -

3 poplatky za užívání veř. prostranství ,- Kč poplatky za rekreační pobyt ,- Kč poplatky z ubytovací kapacity ,- Kč Přijaté úvěry: ,- Kč Plánované dotace: ,- Kč na sociální dávky ,- Kč na výkon státní správy ,- Kč na školství ,- Kč Účelové dotace: ,- Kč na rekonstrukci muzea ,- Kč zřízení kanceláří pro OÚ ,- Kč na vestavbu 5ti bytů v DPS ,- Kč přestupková komise ,- Kč nové sociální dávky ,- Kč posílení vodního zdroje ,- Kč nevrácená fin. výpomoc z r ,- Kč nevratky soc. dávek r ,- Kč převody z okolních obcí na školu ,- Kč sbírka na opravu věže ,- Kč Rozdělení výdajů 1995 Vodní hospodářství ,- Kč z toho: vodní hospodářství ,- Kč posílení vodního zdroje ,- Kč svoz a uložení odpadů ,- Kč Doprava: ,- Kč komunikace a chodníky ,- Kč příspěvek na dopr. obslužnost ,- Kč Školství: ,- Kč mateřská škola ,- Kč základní škola ,- Kč školní družina 6.910,- Kč školní jídelna mateř. školy ,- Kč školní jídelna zákl. školy ,- Kč Zdravotnictví přísp. na investice ,- Kč Kultura: ,- Kč - 3 -

4 Kulturní zařízení města prov. muzeum provoz muzeum rekonstrukce kaple Heřmaneč věž přístřešek u vchodu věž projekt na opravu partnerská spolupráce Konolfingen ostatní činnost v kultuře Sbor dobrovolných hasičů Vnitřní správa správa MěÚ plynová kotelna na radnici Sociální věci: pečovatelská služba setkání důchodců sociální dávky Místní hospodářství: bytové hospodářství tepelné hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví měst. tech. dvůr MTD veř. zeleň čištění obce Stavebnictví: plynofikace ostatní geodetické pr., odhady apod. Všeobecná pokladní správa: splátky úvěrů (SONO, plyn, muzeum) vratky z roku 1994 příspěvek na činnost spolků daň z příjmů města vratka finanční výpomoci OKÚ r Stavy bankovních účtů k : zůstatek základního účtu města ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.580,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 99,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 4 -

5 zůstatek fondu rezerv a rozvoje zůstatek fondu kultur. a soc. potřeb zůstatek depozitního účtu Stavy úvěrů k Česká spořitelna muzeum, kotelna VVN BESA, s. r. o. Počátky plynofikace FORD Počátky plynofikace ČSAD Počátky plynofikace LECOTEX Tábor plynofikace Celkem úvěry ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Komise zřízené podle příslušného paragrafu starostou města: Jak již bylo v kronice uvedeno, koncem loňského roku byla zřízena pouze komise k projednávání přestupků. Rozhodnutím z zřizuje starosta města tyto další komise jako svoje iniciativní a kontrolní orgány: Kontrolní: předseda: p. Josef Pokorný členové: pánové Ing. Petr Vobr, Petra Janko, Oldřich Jelínek, K. Tesař Finanční: Kouba, Bohumil Vlček předseda: Ing. Hana Benešová členové: pánové Ant. Forman, Pavel Martínek, Jan Sociální a zdravotní: předseda: MUDr. Radek Pauš členové: pí Jarosl. Rudišarová a p. Milan Březina, Karel Hezina, MUDr. Tomáš Koudelka Školská: předseda: Mgr. Jaroslav Blažíček členové: pí Hana Plášilová, Helena Hezinová, Mil. Ondřejková a MUDr. Luboš Kudrna Pro regeneraci městské památkové zóny v Počátkách: předseda: Ing. Jan Třebický - 5 -

6 členové: pí Marie Filipová, p. Karel Chadim, Bohuslav Kyba, K. Šimánek, Petr Zadák. Výbor pro podporu spolkové činnosti: předseda: p. Jan Záruba člen: p. Lubomír Dubský Výbor pro partnerskou spolupráci: předseda: Ing. Petr Jašek členové: Mgr. Lad Urban, Karel Holý, JUDr. Frant. Hezina, Josef Pokorný. Změny na MěstÚ a v zařízeních města. DPS (dům pečovatelské služby) od je zde trvale zaměstnána Zdeňka Marhoulová. Živnostenský úřad: k odchází pan Jiří Šohaj uprázdněné místo není nově obsazeno. Výstavba: k odchází do důchodu pí Helena Kotyzová. Od se na její místo zapracovala paní Vladimíra Doležalová. PoVaK Počátky: v zápise kroniky není dosud uvedeno, kteří pracovníci jsou v tomto zařízení města. Od doby zahájení činnosti této organizace stojí v čele pan Martin Pavlíček, administrativní práce zde obstarává Ivana Šteflová a zaměstnanci jsou pánové: Oldřich Jelínek st., Josef Jelínek, Roman Jelínek, Miroslav Pulkrab a Jaroslav Filsoch. Od došlo ke změně charakteru organizace Počátecké vodovody a kanalizace (PoVaK) z rozpočtové na příspěvkové zařízení města. Správa hřbitova: do května 1995 obstarával údržbu hřbitova p. Pavel Vrzal, po něm ale pouze do srpna 1995 pan František Taras a po jeho odchodu byl pro tuto práci v závěru roku 1995 přijat pan Julius Lászlo

7 Starosta města p. Ing. František Peroutka pověřil v rámci své pravomoci funkcí oddávajícího s platností od p. Ing. Petra Jaška zástupce starosty, p. Ing. Jana Třebického člena města zastupitelstva a p. Václava Marka tajemníka MěÚ. Jmenovaní mají také právo užívat při výkonu funkce závěsný odznak se státním znakem ČR jmenoval starosta města odbornou pracovní skupinu pro prodej bytů ve složení: pánové JUDr. František Hezina, Václav Marek, Petr Zadák a pí Jaroslava Rybářová. Údaje z městské matriky rok Jako každoročně i v letošním roce uvádím několik údajů z městské matriky pro srovnání s léty minulými i budoucími. Narození: - v roce 1995 se v našem městě narodilo jenom 24 dětí. V poměru k létům minulým jde o sestupnou tendenci ostatně nejen u nás, ale v i celostátním měřítku, jak se dovídáme z veřejných sdělovacích prostředků. Tuto skutečnost ovlivňuje jistě několik různých příčin. Lze očekávat, že naše město bude pomalu stárnout, protože mladí lidé vyhledávají své uplatnění ve větších městech s ohledem na získání bytu. Jak vidíme v současné době v našich obchodech, ani vybavení pro nového občánka není lacinou záležitostí. Dalším vlivem je často podnikání obou manželů, které si plně vyžádá každého jednotlivce, z čehož lze soudit, že na výchovu dětí nezbývá čas a rodičovství je oddalováno. 24 nových občánků narozených v roce 1995 v Počátkách bylo slavnostně uvedeno do života při obřadech Vítání občánků na MěstÚ, kde přispěli svým pořadem žáci základní školy pod vedením pí učitelky Lahodné. Sňatky: Na MěÚ v obřadní síni bylo oddáno v průběhu roku 6 mladých párů a dalším 6ti párům vydáno zmocnění k uzavření sňatku jinde. Životní jubilea: Významnějšího životního jubilea se v roce 1995 dožilo téměř osm desítek našich občanů: 70 let 24 občanů 85 let 8 občanů 75 let 22 občanů 90 let 2 občané - 7 -

8 80 let 15 občanů 91 let 3 občané 93 let 1 občan 15. ledna 1995 se dožila 96 let nejstarší občanka Počátek paní Božena Novotná. Úmrtí: 29 je počet zemřelých spoluobčanů v r V únoru 1995 odešel ze života ve věku 15 let tragicky nepřirozenou smrtí Pavel Šanda žák zdejší školy bytem v lázních sv. Kateřina. Přehled údajů ze stavebního odboru MěÚ Vydaná povolení ke stavbám a přestavbám domů: čp. 256 Dům pečovatelské služby vestavba pěti bytových jednotek včetně šachty na výtah (DPS) čp. 500 Kotyza Ladislav nástavba rod. domu ul. Sládkova čp. 590 Kotyza Jiří a Helena nástavba rod. domu ul. Sládkova čp. 37 Spořitelna přestavba domu křižovatka ul. Horní čp. 44 Vobrová Věra přestavba RD ul. Horní čp. 42 Lehejčková Jana přestavba přízemí RD na prodejnu masa ul. Horní čp. 135 Váňová M. přestavba přízemí RD, Mariánské nám. čp. 290 Jana a Otmar Kráslovi rekonstrukce RD, Moravské nám. čp. 192 Trávníček Jiří stavební úpravy RD, ul. Žirovnická Vladimír a Marie Krejčí povolena výstavba RD, ul. Na výsluní Provoz ČSAD a ŠTEPON povolení k vybudování plynových kotelen fa FORD povolena výstavba autolakovny. Kolaudace: čp. 654 restaurace U Forda čp. 256 telekom. budova na dvoře DPS čp. 656 bytový dům náhradou za čp. 534 (LECOTEX) překladiště komunálního odpadu zrekonstruované muzeum na Palackého nám Vobrová Věra přest. RD ul. Horní čp čp. 192 Trávníček Jiří stav. úpravy ul. Žirovnická plynová kotelna v ČSAD - 8 -

9 Plynofikace města: V tomto roce pokračoval rozvod plynu od nemocnice ulicí Havlíčkovou na obě strany ulice Žirovnické a odbočkou kolem nemocničního parku do ulice Zahradní a Nádražní a konečně do ulice Sládkovy. Na druhou stranu pokračovalo vedení od prodejny potravin Jednota po části sídliště Lipárky do ulice Krátké. Změna užívání: Firma Stavo (Jar. Krejčí) sídli od v nově přiděleném čp. 661 (bývalá stodola na konci ulice Rudé armády směrem k Vilímči) Komunikace: v průběhu celého roku pokračovaly dlažební práce v těch úsecích chodníků, kde skončily překopávky za účelem položení plynového vedení, elektrických a telefonních kabelů (Palackého nám, u kina atd.) Nový povrch dostala komunikace kolem domu čp. 100 (Agrostroj) směrem na Moravu tj. ulice Tovární a Moravská. Škola: V rámci postupných už několik let trvajících oprav našich škol byla v budově ZŠ zahájena akce na odizolování nosného obvodového zdiva podřezáním nákladem cca ,- Kč (provedla stavební SSP z Veselí n. Lužnicí). Pokračovalo odizolování sanačních omítek v tomto prostoru přízemí v hodnotě cca ,- Kč (hrazeno z prostředků ZŠ) + dalších ,- Kč sanační omítky. Všeobecná veřejná nemocnice: Byla uvedena do zkušebního provozu plynová kotelna v září Budova MěÚ: V tomto roce došlo k rozsáhlejším opravám, především k odizolování nosných zdí, vybudování plynové kotelny a současně s tím k vnitřním úpravám přízemních prostor jednak z bývalé zasedací síně na kanceláře pro Detašované pracoviště referátu zdravotnictví a sociálních věcí OkÚ a na pravé straně k úpravám stávajících kanceláří a vybudování úřadovny pro živnostenský úřad. Kabelizace telefonu: Dokončeny jsou práce započaté v roce 1994 a provedena je kabelizace telefonu Poč. Polesí

10 Překladiště TKO (Tuhého komunálního odpadu). V prostrou městské skládky nesmí být od května 1995 dále používána jako dosud (s výjimkou stavební suti a zeminy) je vybudováno překladiště odpadu. Tento je svážen pak na centrální skládku do Hrádku u Pacova. Prodáno z majetku města. V částce ,- Kč je zahrnut prodej 3 stavebních parcel v ul. Stodolní, zbytek jsou drobné odprodeje pozemků občanům na zahrádky a různé přístavby. Pravidla převodu vlastnictví bytového fondu vyhláška č. 11 Městského zastupitelstva (výňatek). Tato vyhláška byla schválena a vstoupila v platnost od Vyhláška určuje, že předmětem privatizace jsou budovy, byty, nebytové prostory a pozemky v majetku města v katastrálním území Počátky a to: čp. 408, 491, 508, 509, 530, 553, 554, 555, 569, 570, 571, 572, 573 a 574. Naopak privatizována nebudou čp. 7, 14, 21, 32, 49, 186, 266, 308. Dále je vyhlášce stanoven způsob výpočtu ceny bytů a mezní cena nejvýše ,- Kč za byt, způsob úhrady např. 15% sleva při úhradě do 1 měsíce po podpisu smlouvy. Rovněž si město zajišťuje právo zpětného odkupu do 5 let ode dne prvního zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemov. Jsou zde stanoveny podmínky, za kterých budou byty nabízeny přednostně stávajícím nájemníkům, případně jiným zájemcům. Další části vyhlášky se zabývají způsobem uzavírání smluv, vkladu do katastru nemovitostí i způsobem zajišťování správy, provozu a oprav spoluvlastníky jednotlivých domů. Nakonec vyhláška vymezuje práva i povinnosti vlastníků bytových jednotek. Tato vyhláška byla v průběhu roku x novelizována doplňky z 3. října 1995, 31. října 1995, 8. prosince Novelizace se týká zejména těchto ustanovení: 1) Nejvyšší prodejní cena za byt je snížena ze ,- Kč na ,- Kč. 2) Je připuštěna možnost splátek s tím, že: 35% kupní ceny je splatno při podpisu smlouvy a zbývajících 65% lze splácet takto: - při splátce do 2 let se tato částka zvyšuje o 5%

11 - při splátce do 3 let se tato částka zvyšuje o 10% - při splátce do 4 let se tato částka zvyšuje o 15% - při splátce do 5 let se tato částka zvyšuje o 20% tj. v přepočtu na příslušnou dobu zaplacení zvýšení na: 70%, 75%, 80% nebo na 85% ceny bytu. Společná správa lesů (údaje za polesí Počátky) r Těžební činnost: V tomto roce se vytěžilo v lesích města následující množství dřeva: m3 ceny podle druhů 101 surový kmen 735,50 400,- až 600,- Kč 111 pilařská kulatina 559, ,- až 1.500,- Kč 141 tyčovina 43,04 400,- Kč 160 vláknina 48,02 300,- až 350,- Kč 181 palivové q 5,76 100,- Kč Celkem 1.391,60 z toho: těžba kůrovcová 496,95 m3, ostat. nahodilá 614,18 m3, před mýtní úmyslná 28,47 m3. Ceny za řezivo v městské pile (za 1 m3): prkna 2.200,- Kč, latě 4.500,- Kč, pořez 430,- Kč, hranoly 3.500,- až 4.500,- Kč (dle délky) K těžební činnosti má lesník k dispozici 2 dřevorubce (smluvní) a 1 kočího s koněm, který vlastní též traktor (obojí pro účel přibližování dřeva). Tito pracovníci jsou z Horní Cerekve a z Horní Vsi a pracují v celé oblasti Společné správy lesů. Pěstební činnost: V oblasti pěstební činnost je zaměstnán toliko 1 stálý pracovník, jinak tyto práce obstarávají nahodilí sezónní pracovníci. V roce 1995 byla u hájenky znovu založena lesní školka a vysazeno zde ks smrku. Další činnost: 1) výsek plevelných dřevin 2,00 ha 2) pálení klestí 3,11 ha 3) obnova lesa 1,08 ha 4) prořezávka 3,25 ha 5) oplocování 0,12 ha

12 Další činnost: 6) ochrana proti klikorohu 1,20 ha 7) ožínání 4,32 ha 8) ochrana kultur chemicky 5,30 ha 9) výroba oplocenek 95 ks 10) výroba vánočních stromků 120 ks 11) oprava oplocenek 1.820,- Kč 12) ochrana lesa postřiky ,- Kč 13) oprava cesty 549,- Kč 14) náklady na znovuzřízení školky 9.904,- Kč 15) čištění odvodňovací sítě ,- Kč V poslední položce jde cca o vyčištění m struh v oblasti nad Volmancem za Ludmilou, které obstarali chovanci z diagnostického ústavu. Případ vandalství na hřbitově uzavřen. V zápisech této kroniky se v průběhu několika let prolínají údaje o vandalství způsobeném opakovaně 2x v květnu v r na počáteckém hřbitově. Pachatelem byl tenkrát zjištěn jistý František Vecheta z Kojetic Mikulovic. Místo do vazby byl tenkrát převezen k psychiatrickému vyšetření. Zjištěná vyčíslená škoda na hřbitově představovala tehdy částku ,- Kč (viz. záznam v kronice rok 1990 strana 36/II.) Jednání pokračovalo v průběhu celého roku Pachatel byl označen jako duševně postižený. Další šetření přešlo k Okresnímu soudu v Pelhřimově (kron. 1991, strana 53/I.). V tomto roce při konečném soudním řízení (tedy po pěti letech) přiznal obžalovaný plně svoji vinu, byl odsouzen k úhradě škody a uvedenou částku zaplatil v hotovosti při průběhu soudního jednání. Tímto zápisem je pět roků starý případ vandalství na počáteckém hřbitově uzavřen. Muzeum V měsíci říjnu 1995 byla provedena kolaudace rekonstruované budovy muzea. Město získalo reprezentativní objekt, ve kterém jsou vhodné prostory pro prezentaci rozsáhlých muzejních sbírek i výstavnickou, restaurátorskou a badateskou činnost

13 S postupným vybavováním místností vhodným interiérem a stěhováním sbírek se uvažuje v roce Všeobecná veřejná nemocnice Vzhledem k tomu, že se finanční situace ve zdravotnictví ani pro tento rok nezlepšila a OÚ v Pelhřimově vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti doby trvání veřejné sbírky, mohlo být v počátecké nemocnici dále prováděno sdružování finančních prostředků. Prostřednictví Počáteckého zpravodaje vedení nemocnice děkuje a váží si přístupu všech, kdo přispívali podle svých možností ať už finanční částkou či prací zdarma pro naši nemocnici. Díky darům od jednotlivých občanů, fyzických a právnických osob a orgánů státní zprávy se mohlo pokračovat v nákupu dalších přístrojů pro poskytování kvalitnějších služeb v naší nemocnici. Velkou měrou se na financování podílela sama VVN z vlastních zdrojů. Tak mohly být ukončeny splátky na dříve již pořízený LAPAROSKOP WISAP ve výši ,- Kč. Rehabilitační oddělení obdrželo ultrazvukový přístroj PHYSIOSON 02 za ,- Kč k používání při léčbě kloubů, nervů, šlach a svalů, při artróze i po úrazech. Interní oddělení získalo infuzní pumpu za ,- Kč pro jednotku intenzivní péče a dále ELEKTROKARDIOGRAM zn. HEWLET PACKARD za ,- Kč, moderní diagnostický přístroj EKG. Chirurgické oddělení má nový anesteziologický přístroj ANEMAT N8 za ,- Kč k podání narkózy při operacích (náhrada za starší přístroj této řady), dále pak PULZNÍ OXYMETR za ,- Kč, sloužící ke zjišťování kyslíku v krvi bez nutnosti jejího odběru pacientovi. Ke gastroskopu OLYMPUS byla přikoupena PALICÍ SMYČKA z a15.000,- Kč k odstraňování polypů v žaludku již při gastroskopickém vyšetření. Vyvstává nutnost obnovit rychle stárnoucí park sanitních vozů. Proto byla uzavřena smlouva o úvěru ve výši ,- Kč s Českou pojišťovnou pobočkou v Táboře a. s. s velmi výhodným úrokem, takže mohl být zakoupen nový vůz FORD TRANZIT pro záchranou službu. Splatnost úvěru je do Zajištění tohoto závazku nemocnice je provedeno zástavou nemovitosti v majetku města

14 Vedle péče o modernizaci přístrojového vybavení nemocnice dbá vedení průběžně i na malou stavební údržbu, takže areál nemocnice získává na vzhledu budov, nemocničního parku a prostranství mezi chirurgií a internou, odkud díky výstavbě kotelny na zemní plyn, která byla rovněž uskutečněna v tomto roce, zmizely skládky uhlí pro bývalou kotelnu na tuhá paliva. Pro stavbu nové plynové kotelny byla na základě nabídky vybrána ve výběrovém řízení firma STAVCENT a. s. Jindřichův Hradec. Snahou vedení nemocnice, všech zdravotnických i technických pracovníků a pomocného personálu je, přispět svou prací k co největší spokojenosti pacientů při pobytu v tomto zařízení. V letošním roce oslavila naše nemocnice 125. výročí od svého založení. Nesporně nejlepší oslavou tohoto jubilea je vzestup úrovně léčby a zdravotní péče o pacienty na všech odděleních, zajišťovaný kvalitní prací lékařů, zdravotních sester a ostatních zaměstnanců, i pomocí moderního přístrojového zařízení. Kladně lze hodnotit, že Všeobecná veřejná nemocnice v Počátkách získává nejen na pěkném vzhledu, ale stále více na popularitě, což je pro celý kolektiv tou nejlepší vizitkou. Svým výročím se může pochlubit i místní lékárna U svaté Kateřiny na Palackého náměstí. V letošním roce uplynulo již 175 let od jejího založení. Kultura a sport v Počátkách Výčet kulturních akcí je zpracován podle přehledu od p. Kubů, podle zpráv z Počáteckého zpravodaje a informací jednotlivých pořadatelů. I v letošním roce se projevila snaha preferovat kulturu a zábavu z vlastních zdrojů před tzv. kulturou dováženou. Přednášky a besedy: 5.6. beseda s p. MGR Petrem Keslem, ředitelem Školského úřadu Pelhřimov na téma Školská politika v ČR učitel jako vychovatel (Sál KZM) beseda na téma: Bankovní informace řed. AGB pí Ing. Benešová zpráva o muzeu vedoucí pí Filipová plynofikace nemocnice správce p. Boh. Kyba neziskové organizace a volby do Senátu p. Ing. Jan Třebický

15 stávka lékařů ano či ne MUDr. Fučík Milan (v sále KZM) pořadatel je místní ODS beseda na téma: Restituce a majetkové uspořádání na našem zemědělství státní politika v zemědělství pro r referují Ing. Jiří Blažek a Ing. Petr Vobr, ředitelé úz. odborů ministerstva zemědělství v Pelhřimově a v Jindřichově Hradci. (Sál Kult. domu VVN) pořadatelem je KDU ČSL v Počátkách Beseda na téma: - Česká spořitelna finanční služby v novém - Dětská léčebna a její rozvoj - Děti a jejich přání - Perspektivy a cíle nemocnice (v KZM) pořadatel MO ODS přednáška p. ing. Petra Jaška, ředitele naší nemocnice o jeho cestě po USA nazvaná Zdravotnictví v USA. Přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů z této cesty. Divadla a koncerty kultur. vystoupení Koncert žáků Základní umělecké školy (ZUŠ) sál KZM Divadelní soubor z Pacova předvedl v sále kina hru Frant. Ringo Čecha Dívčí válka Pro školy Výchovný koncert posádkové hudby z Tábora 1.4. Koncert barokní hudby Lea Mikulová zpěv, Hana Marysková klavír, Mariean Mikula flétna (v sále KZM) Koncert žáků ZUŠ a dětí z mateřské školy (sál KZM) 21. a sehrál divadelní soubor J. K. Tyl Počátky hru Dívka pro mé babí léto Oslava 50. výročí ukončení druhé světové války. Představitelé města položili věnce u pomníku obětí před školou a na hrob partyzána Karla Kasíka. Poté následoval v sále kina kulturní večer, kde účinkovali: - Pěvecký soubor Dobrá společnost. - žáci mateřské a základní školy a základní umělecké školy (ZUŠ) Počátky a pedagogové Školní akademie žáků a učitelů základní školy O. Březiny v sále kina, doplněná výstavou výtvarných prací dětí v předsálí

16 3.6. příjezd pěveckého souboru Emmentaler Jodler z družebního Konolfingenu ve Švýcarsku. Soubor přijel na pozvání počáteckých divadelních ochotníků. Seznamovací večer se odehrával v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Koncert jodlerů v kostele sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí. 9. a Divadelní soubor J. K. Tyl a Studensko-Žirovnicko-počátecká kapela uvedli Procházku jedenácti operetami, které v minulosti naši ochotníci sehráli. Pořad nazvali Teď hrajte nám Zábavný pořad známých pražských herců manželů Luďka Munzara a Jany Hlaváčové uspořádaný v sále kina, s názvem S vůní šminek a benzínu Repríza procházky operetami Teď hrajte nám Pietní vzpomínka u hřbitova u pomníku padlých v první světové válce (pořadatele KDU ČSL Počátky) Koncert dechové hudby Velkopopovická kozlovka se známým moderátorem Eduardem Hrubešem pod názvem Hala bala šou Slavnostní rozsvícení vánočního stromu kulturní vystoupení předvedli žáci základní školy umělecké ZUŠ a jejich učitelé. Divadelní soubor J. K. Tyl sehrál čertovskou pohádku pro děti O ševci Ondrovi a komtese Julince. Po představeních (v průběhu dopoledne 2x) sv. Mikuláš s andělem a čerty obdarovával malé návštěvníky mikulášskou nadílkou Opakování pohádky pro širokou veřejnost Vánoční koncert žáků zákl. umělecké školy. Plesy a taneční zábavy Ples sdružení rodičů a přátel dětí a školy byl zahájen předtančením v provedení tanečního kroužku žáků 8. tříd zákl. školy pod vedením pí učitelky Jandové (v sále Agrostroje) následoval dětský karneval v tímtéž pořadatelem v tomtéž sále 3.2. Hasičský ples v sále Agrostroje hrála hudba Portál Sportovní ples pořádány T. J. Spartak oddíl Ford kopaná. Hrála hudba Styl Studená I. společenský ples pořádaný Kulturním zařízením města. Hrál soubor Praha Dačice pod vedením Milana Kubka. Předtančení provedli opět žáci ZŠ Masopustní maškarní průvod, jehož se zúčastnilo 26 masek pokračoval veselicemi v restauracích u Karásků a u Palivce (na Žirovnické ulici) a Modré hvězdě

17 23.9. I. Volmanecké pivobraní pořádané provozovatelem restaurace I. Volmanecké vinobraní Country bál rovněž na Volmanci Výstavy až úvodním slovem p. Stanislava Veselého byla v Městském muzeu zahájena výstava Jaro 1945 v Počátkách. (Pořadatel Měst. muzeum) až byla v Měst. muzeu instalována výstava Máme rádi zvířata která přiblížila malým návštěvníkům v aranžovaném přírodním prostřední asi 60 druhů vycpaných zvířat. 29. až v 16:00 hod měl v nově rekonstruované budově Měst. muzea, v přednáškovém sále pan uč. a bývalý pracovník muzea Stanislav Veselý přednášku na téma Historie muzea Tyto dny zde probíhal pro počátecké občany i ostatní zájemce Den otevřených dveří. Při této příležitosti byla také vydána publikace pana St. Veselého Z historie počátecka a žirovnicka. Sportovní a jiné akce I. MO Českého svazu žen uspořádala burzu ošacení, obuvi a sportovních potřeb proběhl na hřišti u sokolovny již 4. ročník tradiční hry Špaček Rybářské závody po několika letech opět na Valchovském jezeře (MO Českého svazu rybářů) 4.6. T.J. Spartak oddíl Sport pro všechny připravil již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne dětí Pohádkový les na trase od Klátova ke Kopejtkovu mlýnu. Na konci trasy se veřejnosti představili svými písněmi Emmentálští jodleři Spartak Ford kopaná Počátky uspořádal turnaj starších pánů za účasti týmů z Horní Vsi, Žirovnice, Studené a Počátek. 24. a výstava drobného hospodářského zvířectva pořádaná MO Českého svazu chovatelů v areálu rybářského svazu T.J. Spartak oddíl Sport pro všechny připravil opět Jízdu na trakaři po lávce aneb poslední srpnová koupel na Dvořákově rybníce Svaz dobrovolných hasičů pořádal 17. ročník soutěže v požárním sportu o Putovní pohár hasičského sboru Chytání ryb o ceny na rybníku Volmanec, pořádal nájemce tohoto zařízení firma IMEXTRA

18 Rovněž na Volmanci v 15:00 odpolední čaj pro děti. Hodnoceny byly výtvarné práce dětí, připraveny různé hry, soutěže a kolo štěstí II. ročník vánočního turnaje v mariáši se uskutečnil v hostinci u Palivce na Žirovnické ulici. Návštěva Ementálských jodlerů v Počátkách. (ke zpracování použit článek Dojmy D. Gäumanna otištěný v Počáteckém zpravodaji) V rámci družebních styků v oblasti kultury se švýcarským Konolfingenem pozvali počátečtí ochotníci k návštěvě našeho města soubor Ementálských jodlerů. Dojmy z tohoto zájezdu vyjádřil pan Daniel Gäumann svým dopisem po návratu do Švýcarska. Po počáteční nerozhodnosti a trochu i strachu některých členů souboru z cesty letadlem do ČR se 3. června vypravila tato skupina pod vedením Bänze Kummera (celkem 23 mužů) do Čech. Na letišti v Praze je očekával tlumočník p. J. Pokorný a ředitel KZM Pavel Kubů, aby vzácné hosty, kteří obdivovali českou krajinu již při cestě z Prahy, dovezli do našeho města a předali je k ubytování a hostitelské péči do jednotlivých rodin členů ochotnického spolku. Vděčně pan D. G. popisuje pohostinnost v těchto rodinách, přátelské přijetí a laskavost českých přátel. Švýcarští hosté přijeli v termínu, kdy již tradičně probíhá v prostředí počáteckých mlýnů Pohádkový les ke Dni dětí, pořádaný kolektivem sportovců oddílu Sport pro všechny. Ochotně slíbili vystoupení k obohacení programu a tak na louce u Kopejtkova mlýna zazněly překrásné písně našich hostů a účastníci této akce mohli obdivovat neuvěřitelné výkony sólistů i celého souboru uprostřed malebné přírody. Toto bylo první veřejné vystoupení po příjezdu a po seznamovacím večírku, který se uskutečnil v klubové místnosti místního hasičského sboru. Pro švýcarské hosty byl připraven bohatý program a tak čtyři dny jejich pobytu se vyznačovaly neustálým spěchem, aby u nás uviděli co nejvíce a aby naši lidé slyšeli hodně krásných písní, které by se daly poslouchat opakovaně do nekonečna. A tak prohlídku výroby masných výrobků v sousední Studené, prohlídku všemi cizinci obdivované Telče a Jindřichova Hradce, střídaly koncerty v sousední Žirovnici na nádvoří zámku (nezapomenutelný zážitek), na zámku v Jindřichově Hradci a vrcholné vystoupení v počáteckém kostele sv. Jana Křtitele

19 Zpívali všude, kde se při svých cestách zastavili, všude kde hostovali a zpívali překrásně s láskou ke svému domovu a kraji, který ve svých písních opěvovali. Slyšet tento soubor byl skutečně silný kulturní zážitek. Leč všechno pěkné končí a pan D. Gäumann se ve svém dopise svěřuje, že jim bylo smutno z rozloučení a doslova říká: Loučili jsme se s lidmi, kteří dokázali, co je pohostinnost. Poslední stisk ruky na počáteckém náměstí a švýcarští hosté odjíždějí plni dojmů, aby poslední den před odletem mohli obdivovat naše hlavní město Prahu a aby jejich zpěv zazněl i v parlamentu České republiky, kam je uvedl poslanec p. ing. Jan Třebický, který jejich vystoupení zde označil jako světovou premiéru, neboť v prostorách parlamentu zaznívají zcela jiné tóny. Svůj dopis p. D. G. končí: Teď ale následovala cesta na letiště. Unaveni, ale plni krásných a nových dojmů jsme večer přistáli v Cürychu. Náš dík patří všem, kteří nám tuto cestu umožnili. Především hostitelským rodinám v Počátkách, tlumočníkům... Je nesporné a odedávna známé, že hudbou a zpěvem se lépe lidé dorozumí a sblíží, než slovem. Toho byl pobyt pro zpěv zapálených jodlerů důkazem. Snad i naši členové ochotnického spolku jim budou mít příležitost oplatit. Žijí mezi námi. V této části kroniky se psává o lidech, kteří byli nebo jsou pro budoucí historii našeho města něčím zajímaví a nebo se o samu historii zasloužili či vykonali pro veřejný zájem víc, než byla jejich pracovní povinnost. Takovou osobností je nesporně počátecký občan pan učitel Stanislav Veselý historik. Učitel, který odučil v Počátkách dá se říci tři generace češtině a dějepisu, který mu byl končíkem. Velice pěkně mluví o svém dětství, studiích, učitelování, ale i o práci archeologické v rozhovoru s dopisovatelem panem Lambertem Lehejčkem pro Počátecký zpravodaj. Narodil se 2. května 1922 na samotě v Hájku. Zájem o historii v něm probudil jeho otec hajný. O zimních večerech jsme čítávali nahlas Jiráska a podobné knihy. Jednou si otec vypůjčil v Žirovnici Sedláčkovi Hrady, zámky a tvrze a já si vzpomínám, s jakou dychtivostí jsme poslouchali kapitolu o Žirovnici, vzpomíná pan učitel Veselý

20 Ač chtěl být hajným jako jeho otec a bratři, osud nasměroval jeho život jinam. Po otcově smrti šel k nejstaršímu bratrovi, který byl hajným v Jeseníkách. Tam v roce 1938 začal studovat v Opavě gymnázium, ale v zápětí museli odjet pryč z tohoto kraje před Němci. Vrátil se domů a maminka ho přihlásila na gymnázium do Jindřichova Hradce s tím, že už je doma hajných dost. Dr. Muk ředitel této školy byl dalším, kdo ukázal mladému gymnazistovi cestu k dějinám do Raichu, jak se tenkrát říkalo a k maturitě tedy nedošlo. Až po ukončení války získal podle přípisu ministerstva maturitní vysvědčení a na základě rozmluvy se svým přítelem Dušanem Snížkem stanul dne 1. října 1945 před dětmi jako učitel bez pedagogické průpravy. Potřebné vzdělání získával až při práci dodělal si veškeré zkoušky. Jeho první učitelská místa byla Žirovnice, Horní Ves, Těmice, Mnich a posléze Počátky, kde se oženil, se svou manželkou vychoval 2 syny a kde žije dodnes. Po všechna léta ho zajímala historie Počátecka a Žirovnicka a není tedy divu, že zatím co ostatní užívali prázdnin on a několik nadšenců, jak sám říká, s v okolí hrabali v zemi a získávali cenné poznatky z vykopávek a osídlení našeho kraje. Pan učitel Veselý bádá i v písemnostech různých archivů včetně Zemského archivu, aby tak srovnával a ověřoval si poznatky z vlastní archeologické činnosti. Blízko k vykopávkám má pochopitelně numismatika, která se stala zálibou pana učitele vlastně od klukovských let, znalosti v ní si prohluboval průběžně po celý život, aby dne byl uznáván jako jeden z nich známý numismatik. Dlouhá léta pracoval obětavě vedle svých učitelských povinností v počáteckém muzeu, kde uspořádal četné výstavy (o činnosti muzea je v kronice čas od času záznam) je autorem několika historických brožůrek, sám dělal dlouhá léta o nedělích a prázdninách průvodce v počáteckém muzeu v rodném domku Otokara Březiny. Známe ho z mnohých poutavých přednášek o historii našeho města a kraje, jsou známé i jeho práce historika k oslavám 700 let Počátek, spolupráce na almanachu k této události a v letošním roce vydává knížku s názvem Z historie Počátecka a Žirovnicka kde se odráží v pravé podobě jeho zájem a láska k rodnému kraji, kde jsou zapsány léty získané poznatky z jeho archeologické práce a z jeho studia historie našeho kraje. Co si dále přát? Kéž je hodně takových osobností občanů počáteckých, kteří pracují o to, aby zde jednou po nich zůstalo dobré a trvalé dílo. Základní umělecká škola ZUŠ v Počátkách

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více