Rok Hospodaření města za rok Rozdělení příjmů 1995.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1995. Hospodaření města za rok 1995. Rozdělení příjmů 1995."

Transkript

1 Rok 1995 Byl prvním rokem nově zvoleného sedmičlenného městského zastupitelstva v čele se starostou p. Ing. Františkem Peroutkou. Pro rok 1995 si vytýčili nemalé úkoly, o jejichž naplňování pojednává podrobněji roční zápis. Přesto ale některé momenty zaznamenávám na titulním listě roku 1995 právě proto, že se mi svým způsobem zdají významné jak pro kroniku, tak pro naše město. Městské zastupitelstvo ustavilo dne 5. května 1995 letopiseckou komisi k dozoru nad kronikářskou prací. Předsedou je p. Ing. František Peroutka, členové p. Jaroslav Ledvinka a p. Lambert Lehejček. K pravidelným čtvrtletním pracovním schůzkám je zván též ředitel KZM p. Pavel Kubů a kronikářka města pí Hana Koubová. Rozhodnutím ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 430/242/Zel 95 ze dne byl převeden nemovitý i movitý majetek Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách v ceně ,- Kč. 16. června se p. starosta Ing. František Peroutka zúčastnil ve švýcarském Konolfingenu založení Partnerského společenství města Počátky Verein Partnergemeinde Počátky. Při této příležitosti předal panu starostovi z Konolfingenu prapor města Počátky. Hospodaření města za rok Celkové příjmy ,- Kč Celkové výdaje ,- Kč Přebytek ,- Kč Rozdělení příjmů Vodní hospodářství celkem ,- Kč z toho: PoVaK ,- Kč odpadové hospodářství a ostatní ,- Kč Společná správa lesů celkem ,- Kč - 1 -

2 z toho: odvod za rok ,- Kč odvod za rok ,- Kč Školství celkem: ,- Kč z toho: mateřská škola ,- Kč základní škola ,- Kč ZŠ dar sponzora FORD a SPRDŠ ,- Kč školní družina ,- Kč školní jídelna mat. školy ,- Kč školní jídelna zákl. školy ,- Kč Místní hospodářství celkem: ,- Kč z toho: bytové hospodářství ,- Kč nebytové prostory ,- Kč tepelné hospodářství ,- Kč pronájem ,- Kč pohřebnictví ,- Kč veřejná zeleň (tech. dvůr) ,- Kč Vnitřní správa ,- Kč Sbor dobrovolných hasičů: 5.000,- Kč Pečovatelská služba ,- Kč Daně: ,- Kč z toho ze závislé činnosti ,- Kč z příjmů fyzických osob ,- Kč z nemovitostí ,- Kč z příjmů právnických osob ,- Kč zrušené daně doplatky 1.330,- Kč Správní poplatky ,- Kč Převody z fondu rezerv a rozvoje ,- Kč Převody z fondu kult. a soc. potřeb ,- Kč Poplatky za uložení odpadů ,- Kč Pokuty ,- Kč Prodej majetku ,- Kč Ostatní a nahodilé příjmy ,- Kč Úroky z bankovních účtů ,- Kč Místní poplatky ,- Kč z toho: poplatky ze psů ,- Kč - 2 -

3 poplatky za užívání veř. prostranství ,- Kč poplatky za rekreační pobyt ,- Kč poplatky z ubytovací kapacity ,- Kč Přijaté úvěry: ,- Kč Plánované dotace: ,- Kč na sociální dávky ,- Kč na výkon státní správy ,- Kč na školství ,- Kč Účelové dotace: ,- Kč na rekonstrukci muzea ,- Kč zřízení kanceláří pro OÚ ,- Kč na vestavbu 5ti bytů v DPS ,- Kč přestupková komise ,- Kč nové sociální dávky ,- Kč posílení vodního zdroje ,- Kč nevrácená fin. výpomoc z r ,- Kč nevratky soc. dávek r ,- Kč převody z okolních obcí na školu ,- Kč sbírka na opravu věže ,- Kč Rozdělení výdajů 1995 Vodní hospodářství ,- Kč z toho: vodní hospodářství ,- Kč posílení vodního zdroje ,- Kč svoz a uložení odpadů ,- Kč Doprava: ,- Kč komunikace a chodníky ,- Kč příspěvek na dopr. obslužnost ,- Kč Školství: ,- Kč mateřská škola ,- Kč základní škola ,- Kč školní družina 6.910,- Kč školní jídelna mateř. školy ,- Kč školní jídelna zákl. školy ,- Kč Zdravotnictví přísp. na investice ,- Kč Kultura: ,- Kč - 3 -

4 Kulturní zařízení města prov. muzeum provoz muzeum rekonstrukce kaple Heřmaneč věž přístřešek u vchodu věž projekt na opravu partnerská spolupráce Konolfingen ostatní činnost v kultuře Sbor dobrovolných hasičů Vnitřní správa správa MěÚ plynová kotelna na radnici Sociální věci: pečovatelská služba setkání důchodců sociální dávky Místní hospodářství: bytové hospodářství tepelné hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví měst. tech. dvůr MTD veř. zeleň čištění obce Stavebnictví: plynofikace ostatní geodetické pr., odhady apod. Všeobecná pokladní správa: splátky úvěrů (SONO, plyn, muzeum) vratky z roku 1994 příspěvek na činnost spolků daň z příjmů města vratka finanční výpomoci OKÚ r Stavy bankovních účtů k : zůstatek základního účtu města ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.580,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 99,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 4 -

5 zůstatek fondu rezerv a rozvoje zůstatek fondu kultur. a soc. potřeb zůstatek depozitního účtu Stavy úvěrů k Česká spořitelna muzeum, kotelna VVN BESA, s. r. o. Počátky plynofikace FORD Počátky plynofikace ČSAD Počátky plynofikace LECOTEX Tábor plynofikace Celkem úvěry ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Komise zřízené podle příslušného paragrafu starostou města: Jak již bylo v kronice uvedeno, koncem loňského roku byla zřízena pouze komise k projednávání přestupků. Rozhodnutím z zřizuje starosta města tyto další komise jako svoje iniciativní a kontrolní orgány: Kontrolní: předseda: p. Josef Pokorný členové: pánové Ing. Petr Vobr, Petra Janko, Oldřich Jelínek, K. Tesař Finanční: Kouba, Bohumil Vlček předseda: Ing. Hana Benešová členové: pánové Ant. Forman, Pavel Martínek, Jan Sociální a zdravotní: předseda: MUDr. Radek Pauš členové: pí Jarosl. Rudišarová a p. Milan Březina, Karel Hezina, MUDr. Tomáš Koudelka Školská: předseda: Mgr. Jaroslav Blažíček členové: pí Hana Plášilová, Helena Hezinová, Mil. Ondřejková a MUDr. Luboš Kudrna Pro regeneraci městské památkové zóny v Počátkách: předseda: Ing. Jan Třebický - 5 -

6 členové: pí Marie Filipová, p. Karel Chadim, Bohuslav Kyba, K. Šimánek, Petr Zadák. Výbor pro podporu spolkové činnosti: předseda: p. Jan Záruba člen: p. Lubomír Dubský Výbor pro partnerskou spolupráci: předseda: Ing. Petr Jašek členové: Mgr. Lad Urban, Karel Holý, JUDr. Frant. Hezina, Josef Pokorný. Změny na MěstÚ a v zařízeních města. DPS (dům pečovatelské služby) od je zde trvale zaměstnána Zdeňka Marhoulová. Živnostenský úřad: k odchází pan Jiří Šohaj uprázdněné místo není nově obsazeno. Výstavba: k odchází do důchodu pí Helena Kotyzová. Od se na její místo zapracovala paní Vladimíra Doležalová. PoVaK Počátky: v zápise kroniky není dosud uvedeno, kteří pracovníci jsou v tomto zařízení města. Od doby zahájení činnosti této organizace stojí v čele pan Martin Pavlíček, administrativní práce zde obstarává Ivana Šteflová a zaměstnanci jsou pánové: Oldřich Jelínek st., Josef Jelínek, Roman Jelínek, Miroslav Pulkrab a Jaroslav Filsoch. Od došlo ke změně charakteru organizace Počátecké vodovody a kanalizace (PoVaK) z rozpočtové na příspěvkové zařízení města. Správa hřbitova: do května 1995 obstarával údržbu hřbitova p. Pavel Vrzal, po něm ale pouze do srpna 1995 pan František Taras a po jeho odchodu byl pro tuto práci v závěru roku 1995 přijat pan Julius Lászlo

7 Starosta města p. Ing. František Peroutka pověřil v rámci své pravomoci funkcí oddávajícího s platností od p. Ing. Petra Jaška zástupce starosty, p. Ing. Jana Třebického člena města zastupitelstva a p. Václava Marka tajemníka MěÚ. Jmenovaní mají také právo užívat při výkonu funkce závěsný odznak se státním znakem ČR jmenoval starosta města odbornou pracovní skupinu pro prodej bytů ve složení: pánové JUDr. František Hezina, Václav Marek, Petr Zadák a pí Jaroslava Rybářová. Údaje z městské matriky rok Jako každoročně i v letošním roce uvádím několik údajů z městské matriky pro srovnání s léty minulými i budoucími. Narození: - v roce 1995 se v našem městě narodilo jenom 24 dětí. V poměru k létům minulým jde o sestupnou tendenci ostatně nejen u nás, ale v i celostátním měřítku, jak se dovídáme z veřejných sdělovacích prostředků. Tuto skutečnost ovlivňuje jistě několik různých příčin. Lze očekávat, že naše město bude pomalu stárnout, protože mladí lidé vyhledávají své uplatnění ve větších městech s ohledem na získání bytu. Jak vidíme v současné době v našich obchodech, ani vybavení pro nového občánka není lacinou záležitostí. Dalším vlivem je často podnikání obou manželů, které si plně vyžádá každého jednotlivce, z čehož lze soudit, že na výchovu dětí nezbývá čas a rodičovství je oddalováno. 24 nových občánků narozených v roce 1995 v Počátkách bylo slavnostně uvedeno do života při obřadech Vítání občánků na MěstÚ, kde přispěli svým pořadem žáci základní školy pod vedením pí učitelky Lahodné. Sňatky: Na MěÚ v obřadní síni bylo oddáno v průběhu roku 6 mladých párů a dalším 6ti párům vydáno zmocnění k uzavření sňatku jinde. Životní jubilea: Významnějšího životního jubilea se v roce 1995 dožilo téměř osm desítek našich občanů: 70 let 24 občanů 85 let 8 občanů 75 let 22 občanů 90 let 2 občané - 7 -

8 80 let 15 občanů 91 let 3 občané 93 let 1 občan 15. ledna 1995 se dožila 96 let nejstarší občanka Počátek paní Božena Novotná. Úmrtí: 29 je počet zemřelých spoluobčanů v r V únoru 1995 odešel ze života ve věku 15 let tragicky nepřirozenou smrtí Pavel Šanda žák zdejší školy bytem v lázních sv. Kateřina. Přehled údajů ze stavebního odboru MěÚ Vydaná povolení ke stavbám a přestavbám domů: čp. 256 Dům pečovatelské služby vestavba pěti bytových jednotek včetně šachty na výtah (DPS) čp. 500 Kotyza Ladislav nástavba rod. domu ul. Sládkova čp. 590 Kotyza Jiří a Helena nástavba rod. domu ul. Sládkova čp. 37 Spořitelna přestavba domu křižovatka ul. Horní čp. 44 Vobrová Věra přestavba RD ul. Horní čp. 42 Lehejčková Jana přestavba přízemí RD na prodejnu masa ul. Horní čp. 135 Váňová M. přestavba přízemí RD, Mariánské nám. čp. 290 Jana a Otmar Kráslovi rekonstrukce RD, Moravské nám. čp. 192 Trávníček Jiří stavební úpravy RD, ul. Žirovnická Vladimír a Marie Krejčí povolena výstavba RD, ul. Na výsluní Provoz ČSAD a ŠTEPON povolení k vybudování plynových kotelen fa FORD povolena výstavba autolakovny. Kolaudace: čp. 654 restaurace U Forda čp. 256 telekom. budova na dvoře DPS čp. 656 bytový dům náhradou za čp. 534 (LECOTEX) překladiště komunálního odpadu zrekonstruované muzeum na Palackého nám Vobrová Věra přest. RD ul. Horní čp čp. 192 Trávníček Jiří stav. úpravy ul. Žirovnická plynová kotelna v ČSAD - 8 -

9 Plynofikace města: V tomto roce pokračoval rozvod plynu od nemocnice ulicí Havlíčkovou na obě strany ulice Žirovnické a odbočkou kolem nemocničního parku do ulice Zahradní a Nádražní a konečně do ulice Sládkovy. Na druhou stranu pokračovalo vedení od prodejny potravin Jednota po části sídliště Lipárky do ulice Krátké. Změna užívání: Firma Stavo (Jar. Krejčí) sídli od v nově přiděleném čp. 661 (bývalá stodola na konci ulice Rudé armády směrem k Vilímči) Komunikace: v průběhu celého roku pokračovaly dlažební práce v těch úsecích chodníků, kde skončily překopávky za účelem položení plynového vedení, elektrických a telefonních kabelů (Palackého nám, u kina atd.) Nový povrch dostala komunikace kolem domu čp. 100 (Agrostroj) směrem na Moravu tj. ulice Tovární a Moravská. Škola: V rámci postupných už několik let trvajících oprav našich škol byla v budově ZŠ zahájena akce na odizolování nosného obvodového zdiva podřezáním nákladem cca ,- Kč (provedla stavební SSP z Veselí n. Lužnicí). Pokračovalo odizolování sanačních omítek v tomto prostoru přízemí v hodnotě cca ,- Kč (hrazeno z prostředků ZŠ) + dalších ,- Kč sanační omítky. Všeobecná veřejná nemocnice: Byla uvedena do zkušebního provozu plynová kotelna v září Budova MěÚ: V tomto roce došlo k rozsáhlejším opravám, především k odizolování nosných zdí, vybudování plynové kotelny a současně s tím k vnitřním úpravám přízemních prostor jednak z bývalé zasedací síně na kanceláře pro Detašované pracoviště referátu zdravotnictví a sociálních věcí OkÚ a na pravé straně k úpravám stávajících kanceláří a vybudování úřadovny pro živnostenský úřad. Kabelizace telefonu: Dokončeny jsou práce započaté v roce 1994 a provedena je kabelizace telefonu Poč. Polesí

10 Překladiště TKO (Tuhého komunálního odpadu). V prostrou městské skládky nesmí být od května 1995 dále používána jako dosud (s výjimkou stavební suti a zeminy) je vybudováno překladiště odpadu. Tento je svážen pak na centrální skládku do Hrádku u Pacova. Prodáno z majetku města. V částce ,- Kč je zahrnut prodej 3 stavebních parcel v ul. Stodolní, zbytek jsou drobné odprodeje pozemků občanům na zahrádky a různé přístavby. Pravidla převodu vlastnictví bytového fondu vyhláška č. 11 Městského zastupitelstva (výňatek). Tato vyhláška byla schválena a vstoupila v platnost od Vyhláška určuje, že předmětem privatizace jsou budovy, byty, nebytové prostory a pozemky v majetku města v katastrálním území Počátky a to: čp. 408, 491, 508, 509, 530, 553, 554, 555, 569, 570, 571, 572, 573 a 574. Naopak privatizována nebudou čp. 7, 14, 21, 32, 49, 186, 266, 308. Dále je vyhlášce stanoven způsob výpočtu ceny bytů a mezní cena nejvýše ,- Kč za byt, způsob úhrady např. 15% sleva při úhradě do 1 měsíce po podpisu smlouvy. Rovněž si město zajišťuje právo zpětného odkupu do 5 let ode dne prvního zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemov. Jsou zde stanoveny podmínky, za kterých budou byty nabízeny přednostně stávajícím nájemníkům, případně jiným zájemcům. Další části vyhlášky se zabývají způsobem uzavírání smluv, vkladu do katastru nemovitostí i způsobem zajišťování správy, provozu a oprav spoluvlastníky jednotlivých domů. Nakonec vyhláška vymezuje práva i povinnosti vlastníků bytových jednotek. Tato vyhláška byla v průběhu roku x novelizována doplňky z 3. října 1995, 31. října 1995, 8. prosince Novelizace se týká zejména těchto ustanovení: 1) Nejvyšší prodejní cena za byt je snížena ze ,- Kč na ,- Kč. 2) Je připuštěna možnost splátek s tím, že: 35% kupní ceny je splatno při podpisu smlouvy a zbývajících 65% lze splácet takto: - při splátce do 2 let se tato částka zvyšuje o 5%

11 - při splátce do 3 let se tato částka zvyšuje o 10% - při splátce do 4 let se tato částka zvyšuje o 15% - při splátce do 5 let se tato částka zvyšuje o 20% tj. v přepočtu na příslušnou dobu zaplacení zvýšení na: 70%, 75%, 80% nebo na 85% ceny bytu. Společná správa lesů (údaje za polesí Počátky) r Těžební činnost: V tomto roce se vytěžilo v lesích města následující množství dřeva: m3 ceny podle druhů 101 surový kmen 735,50 400,- až 600,- Kč 111 pilařská kulatina 559, ,- až 1.500,- Kč 141 tyčovina 43,04 400,- Kč 160 vláknina 48,02 300,- až 350,- Kč 181 palivové q 5,76 100,- Kč Celkem 1.391,60 z toho: těžba kůrovcová 496,95 m3, ostat. nahodilá 614,18 m3, před mýtní úmyslná 28,47 m3. Ceny za řezivo v městské pile (za 1 m3): prkna 2.200,- Kč, latě 4.500,- Kč, pořez 430,- Kč, hranoly 3.500,- až 4.500,- Kč (dle délky) K těžební činnosti má lesník k dispozici 2 dřevorubce (smluvní) a 1 kočího s koněm, který vlastní též traktor (obojí pro účel přibližování dřeva). Tito pracovníci jsou z Horní Cerekve a z Horní Vsi a pracují v celé oblasti Společné správy lesů. Pěstební činnost: V oblasti pěstební činnost je zaměstnán toliko 1 stálý pracovník, jinak tyto práce obstarávají nahodilí sezónní pracovníci. V roce 1995 byla u hájenky znovu založena lesní školka a vysazeno zde ks smrku. Další činnost: 1) výsek plevelných dřevin 2,00 ha 2) pálení klestí 3,11 ha 3) obnova lesa 1,08 ha 4) prořezávka 3,25 ha 5) oplocování 0,12 ha

12 Další činnost: 6) ochrana proti klikorohu 1,20 ha 7) ožínání 4,32 ha 8) ochrana kultur chemicky 5,30 ha 9) výroba oplocenek 95 ks 10) výroba vánočních stromků 120 ks 11) oprava oplocenek 1.820,- Kč 12) ochrana lesa postřiky ,- Kč 13) oprava cesty 549,- Kč 14) náklady na znovuzřízení školky 9.904,- Kč 15) čištění odvodňovací sítě ,- Kč V poslední položce jde cca o vyčištění m struh v oblasti nad Volmancem za Ludmilou, které obstarali chovanci z diagnostického ústavu. Případ vandalství na hřbitově uzavřen. V zápisech této kroniky se v průběhu několika let prolínají údaje o vandalství způsobeném opakovaně 2x v květnu v r na počáteckém hřbitově. Pachatelem byl tenkrát zjištěn jistý František Vecheta z Kojetic Mikulovic. Místo do vazby byl tenkrát převezen k psychiatrickému vyšetření. Zjištěná vyčíslená škoda na hřbitově představovala tehdy částku ,- Kč (viz. záznam v kronice rok 1990 strana 36/II.) Jednání pokračovalo v průběhu celého roku Pachatel byl označen jako duševně postižený. Další šetření přešlo k Okresnímu soudu v Pelhřimově (kron. 1991, strana 53/I.). V tomto roce při konečném soudním řízení (tedy po pěti letech) přiznal obžalovaný plně svoji vinu, byl odsouzen k úhradě škody a uvedenou částku zaplatil v hotovosti při průběhu soudního jednání. Tímto zápisem je pět roků starý případ vandalství na počáteckém hřbitově uzavřen. Muzeum V měsíci říjnu 1995 byla provedena kolaudace rekonstruované budovy muzea. Město získalo reprezentativní objekt, ve kterém jsou vhodné prostory pro prezentaci rozsáhlých muzejních sbírek i výstavnickou, restaurátorskou a badateskou činnost

13 S postupným vybavováním místností vhodným interiérem a stěhováním sbírek se uvažuje v roce Všeobecná veřejná nemocnice Vzhledem k tomu, že se finanční situace ve zdravotnictví ani pro tento rok nezlepšila a OÚ v Pelhřimově vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti doby trvání veřejné sbírky, mohlo být v počátecké nemocnici dále prováděno sdružování finančních prostředků. Prostřednictví Počáteckého zpravodaje vedení nemocnice děkuje a váží si přístupu všech, kdo přispívali podle svých možností ať už finanční částkou či prací zdarma pro naši nemocnici. Díky darům od jednotlivých občanů, fyzických a právnických osob a orgánů státní zprávy se mohlo pokračovat v nákupu dalších přístrojů pro poskytování kvalitnějších služeb v naší nemocnici. Velkou měrou se na financování podílela sama VVN z vlastních zdrojů. Tak mohly být ukončeny splátky na dříve již pořízený LAPAROSKOP WISAP ve výši ,- Kč. Rehabilitační oddělení obdrželo ultrazvukový přístroj PHYSIOSON 02 za ,- Kč k používání při léčbě kloubů, nervů, šlach a svalů, při artróze i po úrazech. Interní oddělení získalo infuzní pumpu za ,- Kč pro jednotku intenzivní péče a dále ELEKTROKARDIOGRAM zn. HEWLET PACKARD za ,- Kč, moderní diagnostický přístroj EKG. Chirurgické oddělení má nový anesteziologický přístroj ANEMAT N8 za ,- Kč k podání narkózy při operacích (náhrada za starší přístroj této řady), dále pak PULZNÍ OXYMETR za ,- Kč, sloužící ke zjišťování kyslíku v krvi bez nutnosti jejího odběru pacientovi. Ke gastroskopu OLYMPUS byla přikoupena PALICÍ SMYČKA z a15.000,- Kč k odstraňování polypů v žaludku již při gastroskopickém vyšetření. Vyvstává nutnost obnovit rychle stárnoucí park sanitních vozů. Proto byla uzavřena smlouva o úvěru ve výši ,- Kč s Českou pojišťovnou pobočkou v Táboře a. s. s velmi výhodným úrokem, takže mohl být zakoupen nový vůz FORD TRANZIT pro záchranou službu. Splatnost úvěru je do Zajištění tohoto závazku nemocnice je provedeno zástavou nemovitosti v majetku města

14 Vedle péče o modernizaci přístrojového vybavení nemocnice dbá vedení průběžně i na malou stavební údržbu, takže areál nemocnice získává na vzhledu budov, nemocničního parku a prostranství mezi chirurgií a internou, odkud díky výstavbě kotelny na zemní plyn, která byla rovněž uskutečněna v tomto roce, zmizely skládky uhlí pro bývalou kotelnu na tuhá paliva. Pro stavbu nové plynové kotelny byla na základě nabídky vybrána ve výběrovém řízení firma STAVCENT a. s. Jindřichův Hradec. Snahou vedení nemocnice, všech zdravotnických i technických pracovníků a pomocného personálu je, přispět svou prací k co největší spokojenosti pacientů při pobytu v tomto zařízení. V letošním roce oslavila naše nemocnice 125. výročí od svého založení. Nesporně nejlepší oslavou tohoto jubilea je vzestup úrovně léčby a zdravotní péče o pacienty na všech odděleních, zajišťovaný kvalitní prací lékařů, zdravotních sester a ostatních zaměstnanců, i pomocí moderního přístrojového zařízení. Kladně lze hodnotit, že Všeobecná veřejná nemocnice v Počátkách získává nejen na pěkném vzhledu, ale stále více na popularitě, což je pro celý kolektiv tou nejlepší vizitkou. Svým výročím se může pochlubit i místní lékárna U svaté Kateřiny na Palackého náměstí. V letošním roce uplynulo již 175 let od jejího založení. Kultura a sport v Počátkách Výčet kulturních akcí je zpracován podle přehledu od p. Kubů, podle zpráv z Počáteckého zpravodaje a informací jednotlivých pořadatelů. I v letošním roce se projevila snaha preferovat kulturu a zábavu z vlastních zdrojů před tzv. kulturou dováženou. Přednášky a besedy: 5.6. beseda s p. MGR Petrem Keslem, ředitelem Školského úřadu Pelhřimov na téma Školská politika v ČR učitel jako vychovatel (Sál KZM) beseda na téma: Bankovní informace řed. AGB pí Ing. Benešová zpráva o muzeu vedoucí pí Filipová plynofikace nemocnice správce p. Boh. Kyba neziskové organizace a volby do Senátu p. Ing. Jan Třebický

15 stávka lékařů ano či ne MUDr. Fučík Milan (v sále KZM) pořadatel je místní ODS beseda na téma: Restituce a majetkové uspořádání na našem zemědělství státní politika v zemědělství pro r referují Ing. Jiří Blažek a Ing. Petr Vobr, ředitelé úz. odborů ministerstva zemědělství v Pelhřimově a v Jindřichově Hradci. (Sál Kult. domu VVN) pořadatelem je KDU ČSL v Počátkách Beseda na téma: - Česká spořitelna finanční služby v novém - Dětská léčebna a její rozvoj - Děti a jejich přání - Perspektivy a cíle nemocnice (v KZM) pořadatel MO ODS přednáška p. ing. Petra Jaška, ředitele naší nemocnice o jeho cestě po USA nazvaná Zdravotnictví v USA. Přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů z této cesty. Divadla a koncerty kultur. vystoupení Koncert žáků Základní umělecké školy (ZUŠ) sál KZM Divadelní soubor z Pacova předvedl v sále kina hru Frant. Ringo Čecha Dívčí válka Pro školy Výchovný koncert posádkové hudby z Tábora 1.4. Koncert barokní hudby Lea Mikulová zpěv, Hana Marysková klavír, Mariean Mikula flétna (v sále KZM) Koncert žáků ZUŠ a dětí z mateřské školy (sál KZM) 21. a sehrál divadelní soubor J. K. Tyl Počátky hru Dívka pro mé babí léto Oslava 50. výročí ukončení druhé světové války. Představitelé města položili věnce u pomníku obětí před školou a na hrob partyzána Karla Kasíka. Poté následoval v sále kina kulturní večer, kde účinkovali: - Pěvecký soubor Dobrá společnost. - žáci mateřské a základní školy a základní umělecké školy (ZUŠ) Počátky a pedagogové Školní akademie žáků a učitelů základní školy O. Březiny v sále kina, doplněná výstavou výtvarných prací dětí v předsálí

16 3.6. příjezd pěveckého souboru Emmentaler Jodler z družebního Konolfingenu ve Švýcarsku. Soubor přijel na pozvání počáteckých divadelních ochotníků. Seznamovací večer se odehrával v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Koncert jodlerů v kostele sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí. 9. a Divadelní soubor J. K. Tyl a Studensko-Žirovnicko-počátecká kapela uvedli Procházku jedenácti operetami, které v minulosti naši ochotníci sehráli. Pořad nazvali Teď hrajte nám Zábavný pořad známých pražských herců manželů Luďka Munzara a Jany Hlaváčové uspořádaný v sále kina, s názvem S vůní šminek a benzínu Repríza procházky operetami Teď hrajte nám Pietní vzpomínka u hřbitova u pomníku padlých v první světové válce (pořadatele KDU ČSL Počátky) Koncert dechové hudby Velkopopovická kozlovka se známým moderátorem Eduardem Hrubešem pod názvem Hala bala šou Slavnostní rozsvícení vánočního stromu kulturní vystoupení předvedli žáci základní školy umělecké ZUŠ a jejich učitelé. Divadelní soubor J. K. Tyl sehrál čertovskou pohádku pro děti O ševci Ondrovi a komtese Julince. Po představeních (v průběhu dopoledne 2x) sv. Mikuláš s andělem a čerty obdarovával malé návštěvníky mikulášskou nadílkou Opakování pohádky pro širokou veřejnost Vánoční koncert žáků zákl. umělecké školy. Plesy a taneční zábavy Ples sdružení rodičů a přátel dětí a školy byl zahájen předtančením v provedení tanečního kroužku žáků 8. tříd zákl. školy pod vedením pí učitelky Jandové (v sále Agrostroje) následoval dětský karneval v tímtéž pořadatelem v tomtéž sále 3.2. Hasičský ples v sále Agrostroje hrála hudba Portál Sportovní ples pořádány T. J. Spartak oddíl Ford kopaná. Hrála hudba Styl Studená I. společenský ples pořádaný Kulturním zařízením města. Hrál soubor Praha Dačice pod vedením Milana Kubka. Předtančení provedli opět žáci ZŠ Masopustní maškarní průvod, jehož se zúčastnilo 26 masek pokračoval veselicemi v restauracích u Karásků a u Palivce (na Žirovnické ulici) a Modré hvězdě

17 23.9. I. Volmanecké pivobraní pořádané provozovatelem restaurace I. Volmanecké vinobraní Country bál rovněž na Volmanci Výstavy až úvodním slovem p. Stanislava Veselého byla v Městském muzeu zahájena výstava Jaro 1945 v Počátkách. (Pořadatel Měst. muzeum) až byla v Měst. muzeu instalována výstava Máme rádi zvířata která přiblížila malým návštěvníkům v aranžovaném přírodním prostřední asi 60 druhů vycpaných zvířat. 29. až v 16:00 hod měl v nově rekonstruované budově Měst. muzea, v přednáškovém sále pan uč. a bývalý pracovník muzea Stanislav Veselý přednášku na téma Historie muzea Tyto dny zde probíhal pro počátecké občany i ostatní zájemce Den otevřených dveří. Při této příležitosti byla také vydána publikace pana St. Veselého Z historie počátecka a žirovnicka. Sportovní a jiné akce I. MO Českého svazu žen uspořádala burzu ošacení, obuvi a sportovních potřeb proběhl na hřišti u sokolovny již 4. ročník tradiční hry Špaček Rybářské závody po několika letech opět na Valchovském jezeře (MO Českého svazu rybářů) 4.6. T.J. Spartak oddíl Sport pro všechny připravil již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne dětí Pohádkový les na trase od Klátova ke Kopejtkovu mlýnu. Na konci trasy se veřejnosti představili svými písněmi Emmentálští jodleři Spartak Ford kopaná Počátky uspořádal turnaj starších pánů za účasti týmů z Horní Vsi, Žirovnice, Studené a Počátek. 24. a výstava drobného hospodářského zvířectva pořádaná MO Českého svazu chovatelů v areálu rybářského svazu T.J. Spartak oddíl Sport pro všechny připravil opět Jízdu na trakaři po lávce aneb poslední srpnová koupel na Dvořákově rybníce Svaz dobrovolných hasičů pořádal 17. ročník soutěže v požárním sportu o Putovní pohár hasičského sboru Chytání ryb o ceny na rybníku Volmanec, pořádal nájemce tohoto zařízení firma IMEXTRA

18 Rovněž na Volmanci v 15:00 odpolední čaj pro děti. Hodnoceny byly výtvarné práce dětí, připraveny různé hry, soutěže a kolo štěstí II. ročník vánočního turnaje v mariáši se uskutečnil v hostinci u Palivce na Žirovnické ulici. Návštěva Ementálských jodlerů v Počátkách. (ke zpracování použit článek Dojmy D. Gäumanna otištěný v Počáteckém zpravodaji) V rámci družebních styků v oblasti kultury se švýcarským Konolfingenem pozvali počátečtí ochotníci k návštěvě našeho města soubor Ementálských jodlerů. Dojmy z tohoto zájezdu vyjádřil pan Daniel Gäumann svým dopisem po návratu do Švýcarska. Po počáteční nerozhodnosti a trochu i strachu některých členů souboru z cesty letadlem do ČR se 3. června vypravila tato skupina pod vedením Bänze Kummera (celkem 23 mužů) do Čech. Na letišti v Praze je očekával tlumočník p. J. Pokorný a ředitel KZM Pavel Kubů, aby vzácné hosty, kteří obdivovali českou krajinu již při cestě z Prahy, dovezli do našeho města a předali je k ubytování a hostitelské péči do jednotlivých rodin členů ochotnického spolku. Vděčně pan D. G. popisuje pohostinnost v těchto rodinách, přátelské přijetí a laskavost českých přátel. Švýcarští hosté přijeli v termínu, kdy již tradičně probíhá v prostředí počáteckých mlýnů Pohádkový les ke Dni dětí, pořádaný kolektivem sportovců oddílu Sport pro všechny. Ochotně slíbili vystoupení k obohacení programu a tak na louce u Kopejtkova mlýna zazněly překrásné písně našich hostů a účastníci této akce mohli obdivovat neuvěřitelné výkony sólistů i celého souboru uprostřed malebné přírody. Toto bylo první veřejné vystoupení po příjezdu a po seznamovacím večírku, který se uskutečnil v klubové místnosti místního hasičského sboru. Pro švýcarské hosty byl připraven bohatý program a tak čtyři dny jejich pobytu se vyznačovaly neustálým spěchem, aby u nás uviděli co nejvíce a aby naši lidé slyšeli hodně krásných písní, které by se daly poslouchat opakovaně do nekonečna. A tak prohlídku výroby masných výrobků v sousední Studené, prohlídku všemi cizinci obdivované Telče a Jindřichova Hradce, střídaly koncerty v sousední Žirovnici na nádvoří zámku (nezapomenutelný zážitek), na zámku v Jindřichově Hradci a vrcholné vystoupení v počáteckém kostele sv. Jana Křtitele

19 Zpívali všude, kde se při svých cestách zastavili, všude kde hostovali a zpívali překrásně s láskou ke svému domovu a kraji, který ve svých písních opěvovali. Slyšet tento soubor byl skutečně silný kulturní zážitek. Leč všechno pěkné končí a pan D. Gäumann se ve svém dopise svěřuje, že jim bylo smutno z rozloučení a doslova říká: Loučili jsme se s lidmi, kteří dokázali, co je pohostinnost. Poslední stisk ruky na počáteckém náměstí a švýcarští hosté odjíždějí plni dojmů, aby poslední den před odletem mohli obdivovat naše hlavní město Prahu a aby jejich zpěv zazněl i v parlamentu České republiky, kam je uvedl poslanec p. ing. Jan Třebický, který jejich vystoupení zde označil jako světovou premiéru, neboť v prostorách parlamentu zaznívají zcela jiné tóny. Svůj dopis p. D. G. končí: Teď ale následovala cesta na letiště. Unaveni, ale plni krásných a nových dojmů jsme večer přistáli v Cürychu. Náš dík patří všem, kteří nám tuto cestu umožnili. Především hostitelským rodinám v Počátkách, tlumočníkům... Je nesporné a odedávna známé, že hudbou a zpěvem se lépe lidé dorozumí a sblíží, než slovem. Toho byl pobyt pro zpěv zapálených jodlerů důkazem. Snad i naši členové ochotnického spolku jim budou mít příležitost oplatit. Žijí mezi námi. V této části kroniky se psává o lidech, kteří byli nebo jsou pro budoucí historii našeho města něčím zajímaví a nebo se o samu historii zasloužili či vykonali pro veřejný zájem víc, než byla jejich pracovní povinnost. Takovou osobností je nesporně počátecký občan pan učitel Stanislav Veselý historik. Učitel, který odučil v Počátkách dá se říci tři generace češtině a dějepisu, který mu byl končíkem. Velice pěkně mluví o svém dětství, studiích, učitelování, ale i o práci archeologické v rozhovoru s dopisovatelem panem Lambertem Lehejčkem pro Počátecký zpravodaj. Narodil se 2. května 1922 na samotě v Hájku. Zájem o historii v něm probudil jeho otec hajný. O zimních večerech jsme čítávali nahlas Jiráska a podobné knihy. Jednou si otec vypůjčil v Žirovnici Sedláčkovi Hrady, zámky a tvrze a já si vzpomínám, s jakou dychtivostí jsme poslouchali kapitolu o Žirovnici, vzpomíná pan učitel Veselý

20 Ač chtěl být hajným jako jeho otec a bratři, osud nasměroval jeho život jinam. Po otcově smrti šel k nejstaršímu bratrovi, který byl hajným v Jeseníkách. Tam v roce 1938 začal studovat v Opavě gymnázium, ale v zápětí museli odjet pryč z tohoto kraje před Němci. Vrátil se domů a maminka ho přihlásila na gymnázium do Jindřichova Hradce s tím, že už je doma hajných dost. Dr. Muk ředitel této školy byl dalším, kdo ukázal mladému gymnazistovi cestu k dějinám do Raichu, jak se tenkrát říkalo a k maturitě tedy nedošlo. Až po ukončení války získal podle přípisu ministerstva maturitní vysvědčení a na základě rozmluvy se svým přítelem Dušanem Snížkem stanul dne 1. října 1945 před dětmi jako učitel bez pedagogické průpravy. Potřebné vzdělání získával až při práci dodělal si veškeré zkoušky. Jeho první učitelská místa byla Žirovnice, Horní Ves, Těmice, Mnich a posléze Počátky, kde se oženil, se svou manželkou vychoval 2 syny a kde žije dodnes. Po všechna léta ho zajímala historie Počátecka a Žirovnicka a není tedy divu, že zatím co ostatní užívali prázdnin on a několik nadšenců, jak sám říká, s v okolí hrabali v zemi a získávali cenné poznatky z vykopávek a osídlení našeho kraje. Pan učitel Veselý bádá i v písemnostech různých archivů včetně Zemského archivu, aby tak srovnával a ověřoval si poznatky z vlastní archeologické činnosti. Blízko k vykopávkám má pochopitelně numismatika, která se stala zálibou pana učitele vlastně od klukovských let, znalosti v ní si prohluboval průběžně po celý život, aby dne byl uznáván jako jeden z nich známý numismatik. Dlouhá léta pracoval obětavě vedle svých učitelských povinností v počáteckém muzeu, kde uspořádal četné výstavy (o činnosti muzea je v kronice čas od času záznam) je autorem několika historických brožůrek, sám dělal dlouhá léta o nedělích a prázdninách průvodce v počáteckém muzeu v rodném domku Otokara Březiny. Známe ho z mnohých poutavých přednášek o historii našeho města a kraje, jsou známé i jeho práce historika k oslavám 700 let Počátek, spolupráce na almanachu k této události a v letošním roce vydává knížku s názvem Z historie Počátecka a Žirovnicka kde se odráží v pravé podobě jeho zájem a láska k rodnému kraji, kde jsou zapsány léty získané poznatky z jeho archeologické práce a z jeho studia historie našeho kraje. Co si dále přát? Kéž je hodně takových osobností občanů počáteckých, kteří pracují o to, aby zde jednou po nich zůstalo dobré a trvalé dílo. Základní umělecká škola ZUŠ v Počátkách

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

2. P O Č A S Í 1 9 9 5 :

2. P O Č A S Í 1 9 9 5 : 1 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Počasí 1995 str. 4 3. Politické klima doby str. 5 4. Správa věcí veřejných str. 6-9 5. Domovní správa str. 10 6. Technické služby str. 11 7. Finance hospodaření str. 12

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Rok 2006 začal na Slovensku tragicky zemí otřásla nehoda vojenského letounu An-24, který dopravoval vojáky vracející se z vojenské mise v Kosovu. Letoun se zřítil

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009

KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009 KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009...... Jitka Paděrová Pavla Příšovská kronikářka starostka Tato kniha obsahuje 45 stran, tj. čtyřicetpět stran 2 Úvod Rok 2009 začal ve znamení celosvětové hospodářské

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

Kronika obce Radotína 2007

Kronika obce Radotína 2007 Kronika obce Radotína 2007 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 13 Kancelář

Více

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Číslo: 1 ročník: 36 6. ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: 3 269 573 Kč vybavení: 307 690 Kč Termín

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 8 sepsala: Irena Kozáková 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě.

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě. 2005 1 7.července 2005 ochromila Londýn série výbuchů v metru a v autobusech. Desítky mrtvých a stovky zraněných má na svědomí neznámá buňka organizace Al-Kajda. Zdá se, že svět byl odsouzen do nechtěné

Více

Kronika. obce Radotín. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 2001 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Radotínská škola oslavila v letošním roce 100 let od otevření budovy ZŠ. Ale kam zmizela budova radotínské školy? (Záběr z filmu Mach a Šebestová

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

P o č a s í. Leden. Únor

P o č a s í. Leden. Únor R O K 2 0 1 3 P o č a s í Leden Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo

Více