Rok Hospodaření města za rok Rozdělení příjmů 1995.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1995. Hospodaření města za rok 1995. Rozdělení příjmů 1995."

Transkript

1 Rok 1995 Byl prvním rokem nově zvoleného sedmičlenného městského zastupitelstva v čele se starostou p. Ing. Františkem Peroutkou. Pro rok 1995 si vytýčili nemalé úkoly, o jejichž naplňování pojednává podrobněji roční zápis. Přesto ale některé momenty zaznamenávám na titulním listě roku 1995 právě proto, že se mi svým způsobem zdají významné jak pro kroniku, tak pro naše město. Městské zastupitelstvo ustavilo dne 5. května 1995 letopiseckou komisi k dozoru nad kronikářskou prací. Předsedou je p. Ing. František Peroutka, členové p. Jaroslav Ledvinka a p. Lambert Lehejček. K pravidelným čtvrtletním pracovním schůzkám je zván též ředitel KZM p. Pavel Kubů a kronikářka města pí Hana Koubová. Rozhodnutím ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 430/242/Zel 95 ze dne byl převeden nemovitý i movitý majetek Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách v ceně ,- Kč. 16. června se p. starosta Ing. František Peroutka zúčastnil ve švýcarském Konolfingenu založení Partnerského společenství města Počátky Verein Partnergemeinde Počátky. Při této příležitosti předal panu starostovi z Konolfingenu prapor města Počátky. Hospodaření města za rok Celkové příjmy ,- Kč Celkové výdaje ,- Kč Přebytek ,- Kč Rozdělení příjmů Vodní hospodářství celkem ,- Kč z toho: PoVaK ,- Kč odpadové hospodářství a ostatní ,- Kč Společná správa lesů celkem ,- Kč - 1 -

2 z toho: odvod za rok ,- Kč odvod za rok ,- Kč Školství celkem: ,- Kč z toho: mateřská škola ,- Kč základní škola ,- Kč ZŠ dar sponzora FORD a SPRDŠ ,- Kč školní družina ,- Kč školní jídelna mat. školy ,- Kč školní jídelna zákl. školy ,- Kč Místní hospodářství celkem: ,- Kč z toho: bytové hospodářství ,- Kč nebytové prostory ,- Kč tepelné hospodářství ,- Kč pronájem ,- Kč pohřebnictví ,- Kč veřejná zeleň (tech. dvůr) ,- Kč Vnitřní správa ,- Kč Sbor dobrovolných hasičů: 5.000,- Kč Pečovatelská služba ,- Kč Daně: ,- Kč z toho ze závislé činnosti ,- Kč z příjmů fyzických osob ,- Kč z nemovitostí ,- Kč z příjmů právnických osob ,- Kč zrušené daně doplatky 1.330,- Kč Správní poplatky ,- Kč Převody z fondu rezerv a rozvoje ,- Kč Převody z fondu kult. a soc. potřeb ,- Kč Poplatky za uložení odpadů ,- Kč Pokuty ,- Kč Prodej majetku ,- Kč Ostatní a nahodilé příjmy ,- Kč Úroky z bankovních účtů ,- Kč Místní poplatky ,- Kč z toho: poplatky ze psů ,- Kč - 2 -

3 poplatky za užívání veř. prostranství ,- Kč poplatky za rekreační pobyt ,- Kč poplatky z ubytovací kapacity ,- Kč Přijaté úvěry: ,- Kč Plánované dotace: ,- Kč na sociální dávky ,- Kč na výkon státní správy ,- Kč na školství ,- Kč Účelové dotace: ,- Kč na rekonstrukci muzea ,- Kč zřízení kanceláří pro OÚ ,- Kč na vestavbu 5ti bytů v DPS ,- Kč přestupková komise ,- Kč nové sociální dávky ,- Kč posílení vodního zdroje ,- Kč nevrácená fin. výpomoc z r ,- Kč nevratky soc. dávek r ,- Kč převody z okolních obcí na školu ,- Kč sbírka na opravu věže ,- Kč Rozdělení výdajů 1995 Vodní hospodářství ,- Kč z toho: vodní hospodářství ,- Kč posílení vodního zdroje ,- Kč svoz a uložení odpadů ,- Kč Doprava: ,- Kč komunikace a chodníky ,- Kč příspěvek na dopr. obslužnost ,- Kč Školství: ,- Kč mateřská škola ,- Kč základní škola ,- Kč školní družina 6.910,- Kč školní jídelna mateř. školy ,- Kč školní jídelna zákl. školy ,- Kč Zdravotnictví přísp. na investice ,- Kč Kultura: ,- Kč - 3 -

4 Kulturní zařízení města prov. muzeum provoz muzeum rekonstrukce kaple Heřmaneč věž přístřešek u vchodu věž projekt na opravu partnerská spolupráce Konolfingen ostatní činnost v kultuře Sbor dobrovolných hasičů Vnitřní správa správa MěÚ plynová kotelna na radnici Sociální věci: pečovatelská služba setkání důchodců sociální dávky Místní hospodářství: bytové hospodářství tepelné hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví měst. tech. dvůr MTD veř. zeleň čištění obce Stavebnictví: plynofikace ostatní geodetické pr., odhady apod. Všeobecná pokladní správa: splátky úvěrů (SONO, plyn, muzeum) vratky z roku 1994 příspěvek na činnost spolků daň z příjmů města vratka finanční výpomoci OKÚ r Stavy bankovních účtů k : zůstatek základního účtu města ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.580,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 99,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 4 -

5 zůstatek fondu rezerv a rozvoje zůstatek fondu kultur. a soc. potřeb zůstatek depozitního účtu Stavy úvěrů k Česká spořitelna muzeum, kotelna VVN BESA, s. r. o. Počátky plynofikace FORD Počátky plynofikace ČSAD Počátky plynofikace LECOTEX Tábor plynofikace Celkem úvěry ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Komise zřízené podle příslušného paragrafu starostou města: Jak již bylo v kronice uvedeno, koncem loňského roku byla zřízena pouze komise k projednávání přestupků. Rozhodnutím z zřizuje starosta města tyto další komise jako svoje iniciativní a kontrolní orgány: Kontrolní: předseda: p. Josef Pokorný členové: pánové Ing. Petr Vobr, Petra Janko, Oldřich Jelínek, K. Tesař Finanční: Kouba, Bohumil Vlček předseda: Ing. Hana Benešová členové: pánové Ant. Forman, Pavel Martínek, Jan Sociální a zdravotní: předseda: MUDr. Radek Pauš členové: pí Jarosl. Rudišarová a p. Milan Březina, Karel Hezina, MUDr. Tomáš Koudelka Školská: předseda: Mgr. Jaroslav Blažíček členové: pí Hana Plášilová, Helena Hezinová, Mil. Ondřejková a MUDr. Luboš Kudrna Pro regeneraci městské památkové zóny v Počátkách: předseda: Ing. Jan Třebický - 5 -

6 členové: pí Marie Filipová, p. Karel Chadim, Bohuslav Kyba, K. Šimánek, Petr Zadák. Výbor pro podporu spolkové činnosti: předseda: p. Jan Záruba člen: p. Lubomír Dubský Výbor pro partnerskou spolupráci: předseda: Ing. Petr Jašek členové: Mgr. Lad Urban, Karel Holý, JUDr. Frant. Hezina, Josef Pokorný. Změny na MěstÚ a v zařízeních města. DPS (dům pečovatelské služby) od je zde trvale zaměstnána Zdeňka Marhoulová. Živnostenský úřad: k odchází pan Jiří Šohaj uprázdněné místo není nově obsazeno. Výstavba: k odchází do důchodu pí Helena Kotyzová. Od se na její místo zapracovala paní Vladimíra Doležalová. PoVaK Počátky: v zápise kroniky není dosud uvedeno, kteří pracovníci jsou v tomto zařízení města. Od doby zahájení činnosti této organizace stojí v čele pan Martin Pavlíček, administrativní práce zde obstarává Ivana Šteflová a zaměstnanci jsou pánové: Oldřich Jelínek st., Josef Jelínek, Roman Jelínek, Miroslav Pulkrab a Jaroslav Filsoch. Od došlo ke změně charakteru organizace Počátecké vodovody a kanalizace (PoVaK) z rozpočtové na příspěvkové zařízení města. Správa hřbitova: do května 1995 obstarával údržbu hřbitova p. Pavel Vrzal, po něm ale pouze do srpna 1995 pan František Taras a po jeho odchodu byl pro tuto práci v závěru roku 1995 přijat pan Julius Lászlo

7 Starosta města p. Ing. František Peroutka pověřil v rámci své pravomoci funkcí oddávajícího s platností od p. Ing. Petra Jaška zástupce starosty, p. Ing. Jana Třebického člena města zastupitelstva a p. Václava Marka tajemníka MěÚ. Jmenovaní mají také právo užívat při výkonu funkce závěsný odznak se státním znakem ČR jmenoval starosta města odbornou pracovní skupinu pro prodej bytů ve složení: pánové JUDr. František Hezina, Václav Marek, Petr Zadák a pí Jaroslava Rybářová. Údaje z městské matriky rok Jako každoročně i v letošním roce uvádím několik údajů z městské matriky pro srovnání s léty minulými i budoucími. Narození: - v roce 1995 se v našem městě narodilo jenom 24 dětí. V poměru k létům minulým jde o sestupnou tendenci ostatně nejen u nás, ale v i celostátním měřítku, jak se dovídáme z veřejných sdělovacích prostředků. Tuto skutečnost ovlivňuje jistě několik různých příčin. Lze očekávat, že naše město bude pomalu stárnout, protože mladí lidé vyhledávají své uplatnění ve větších městech s ohledem na získání bytu. Jak vidíme v současné době v našich obchodech, ani vybavení pro nového občánka není lacinou záležitostí. Dalším vlivem je často podnikání obou manželů, které si plně vyžádá každého jednotlivce, z čehož lze soudit, že na výchovu dětí nezbývá čas a rodičovství je oddalováno. 24 nových občánků narozených v roce 1995 v Počátkách bylo slavnostně uvedeno do života při obřadech Vítání občánků na MěstÚ, kde přispěli svým pořadem žáci základní školy pod vedením pí učitelky Lahodné. Sňatky: Na MěÚ v obřadní síni bylo oddáno v průběhu roku 6 mladých párů a dalším 6ti párům vydáno zmocnění k uzavření sňatku jinde. Životní jubilea: Významnějšího životního jubilea se v roce 1995 dožilo téměř osm desítek našich občanů: 70 let 24 občanů 85 let 8 občanů 75 let 22 občanů 90 let 2 občané - 7 -

8 80 let 15 občanů 91 let 3 občané 93 let 1 občan 15. ledna 1995 se dožila 96 let nejstarší občanka Počátek paní Božena Novotná. Úmrtí: 29 je počet zemřelých spoluobčanů v r V únoru 1995 odešel ze života ve věku 15 let tragicky nepřirozenou smrtí Pavel Šanda žák zdejší školy bytem v lázních sv. Kateřina. Přehled údajů ze stavebního odboru MěÚ Vydaná povolení ke stavbám a přestavbám domů: čp. 256 Dům pečovatelské služby vestavba pěti bytových jednotek včetně šachty na výtah (DPS) čp. 500 Kotyza Ladislav nástavba rod. domu ul. Sládkova čp. 590 Kotyza Jiří a Helena nástavba rod. domu ul. Sládkova čp. 37 Spořitelna přestavba domu křižovatka ul. Horní čp. 44 Vobrová Věra přestavba RD ul. Horní čp. 42 Lehejčková Jana přestavba přízemí RD na prodejnu masa ul. Horní čp. 135 Váňová M. přestavba přízemí RD, Mariánské nám. čp. 290 Jana a Otmar Kráslovi rekonstrukce RD, Moravské nám. čp. 192 Trávníček Jiří stavební úpravy RD, ul. Žirovnická Vladimír a Marie Krejčí povolena výstavba RD, ul. Na výsluní Provoz ČSAD a ŠTEPON povolení k vybudování plynových kotelen fa FORD povolena výstavba autolakovny. Kolaudace: čp. 654 restaurace U Forda čp. 256 telekom. budova na dvoře DPS čp. 656 bytový dům náhradou za čp. 534 (LECOTEX) překladiště komunálního odpadu zrekonstruované muzeum na Palackého nám Vobrová Věra přest. RD ul. Horní čp čp. 192 Trávníček Jiří stav. úpravy ul. Žirovnická plynová kotelna v ČSAD - 8 -

9 Plynofikace města: V tomto roce pokračoval rozvod plynu od nemocnice ulicí Havlíčkovou na obě strany ulice Žirovnické a odbočkou kolem nemocničního parku do ulice Zahradní a Nádražní a konečně do ulice Sládkovy. Na druhou stranu pokračovalo vedení od prodejny potravin Jednota po části sídliště Lipárky do ulice Krátké. Změna užívání: Firma Stavo (Jar. Krejčí) sídli od v nově přiděleném čp. 661 (bývalá stodola na konci ulice Rudé armády směrem k Vilímči) Komunikace: v průběhu celého roku pokračovaly dlažební práce v těch úsecích chodníků, kde skončily překopávky za účelem položení plynového vedení, elektrických a telefonních kabelů (Palackého nám, u kina atd.) Nový povrch dostala komunikace kolem domu čp. 100 (Agrostroj) směrem na Moravu tj. ulice Tovární a Moravská. Škola: V rámci postupných už několik let trvajících oprav našich škol byla v budově ZŠ zahájena akce na odizolování nosného obvodového zdiva podřezáním nákladem cca ,- Kč (provedla stavební SSP z Veselí n. Lužnicí). Pokračovalo odizolování sanačních omítek v tomto prostoru přízemí v hodnotě cca ,- Kč (hrazeno z prostředků ZŠ) + dalších ,- Kč sanační omítky. Všeobecná veřejná nemocnice: Byla uvedena do zkušebního provozu plynová kotelna v září Budova MěÚ: V tomto roce došlo k rozsáhlejším opravám, především k odizolování nosných zdí, vybudování plynové kotelny a současně s tím k vnitřním úpravám přízemních prostor jednak z bývalé zasedací síně na kanceláře pro Detašované pracoviště referátu zdravotnictví a sociálních věcí OkÚ a na pravé straně k úpravám stávajících kanceláří a vybudování úřadovny pro živnostenský úřad. Kabelizace telefonu: Dokončeny jsou práce započaté v roce 1994 a provedena je kabelizace telefonu Poč. Polesí

10 Překladiště TKO (Tuhého komunálního odpadu). V prostrou městské skládky nesmí být od května 1995 dále používána jako dosud (s výjimkou stavební suti a zeminy) je vybudováno překladiště odpadu. Tento je svážen pak na centrální skládku do Hrádku u Pacova. Prodáno z majetku města. V částce ,- Kč je zahrnut prodej 3 stavebních parcel v ul. Stodolní, zbytek jsou drobné odprodeje pozemků občanům na zahrádky a různé přístavby. Pravidla převodu vlastnictví bytového fondu vyhláška č. 11 Městského zastupitelstva (výňatek). Tato vyhláška byla schválena a vstoupila v platnost od Vyhláška určuje, že předmětem privatizace jsou budovy, byty, nebytové prostory a pozemky v majetku města v katastrálním území Počátky a to: čp. 408, 491, 508, 509, 530, 553, 554, 555, 569, 570, 571, 572, 573 a 574. Naopak privatizována nebudou čp. 7, 14, 21, 32, 49, 186, 266, 308. Dále je vyhlášce stanoven způsob výpočtu ceny bytů a mezní cena nejvýše ,- Kč za byt, způsob úhrady např. 15% sleva při úhradě do 1 měsíce po podpisu smlouvy. Rovněž si město zajišťuje právo zpětného odkupu do 5 let ode dne prvního zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemov. Jsou zde stanoveny podmínky, za kterých budou byty nabízeny přednostně stávajícím nájemníkům, případně jiným zájemcům. Další části vyhlášky se zabývají způsobem uzavírání smluv, vkladu do katastru nemovitostí i způsobem zajišťování správy, provozu a oprav spoluvlastníky jednotlivých domů. Nakonec vyhláška vymezuje práva i povinnosti vlastníků bytových jednotek. Tato vyhláška byla v průběhu roku x novelizována doplňky z 3. října 1995, 31. října 1995, 8. prosince Novelizace se týká zejména těchto ustanovení: 1) Nejvyšší prodejní cena za byt je snížena ze ,- Kč na ,- Kč. 2) Je připuštěna možnost splátek s tím, že: 35% kupní ceny je splatno při podpisu smlouvy a zbývajících 65% lze splácet takto: - při splátce do 2 let se tato částka zvyšuje o 5%

11 - při splátce do 3 let se tato částka zvyšuje o 10% - při splátce do 4 let se tato částka zvyšuje o 15% - při splátce do 5 let se tato částka zvyšuje o 20% tj. v přepočtu na příslušnou dobu zaplacení zvýšení na: 70%, 75%, 80% nebo na 85% ceny bytu. Společná správa lesů (údaje za polesí Počátky) r Těžební činnost: V tomto roce se vytěžilo v lesích města následující množství dřeva: m3 ceny podle druhů 101 surový kmen 735,50 400,- až 600,- Kč 111 pilařská kulatina 559, ,- až 1.500,- Kč 141 tyčovina 43,04 400,- Kč 160 vláknina 48,02 300,- až 350,- Kč 181 palivové q 5,76 100,- Kč Celkem 1.391,60 z toho: těžba kůrovcová 496,95 m3, ostat. nahodilá 614,18 m3, před mýtní úmyslná 28,47 m3. Ceny za řezivo v městské pile (za 1 m3): prkna 2.200,- Kč, latě 4.500,- Kč, pořez 430,- Kč, hranoly 3.500,- až 4.500,- Kč (dle délky) K těžební činnosti má lesník k dispozici 2 dřevorubce (smluvní) a 1 kočího s koněm, který vlastní též traktor (obojí pro účel přibližování dřeva). Tito pracovníci jsou z Horní Cerekve a z Horní Vsi a pracují v celé oblasti Společné správy lesů. Pěstební činnost: V oblasti pěstební činnost je zaměstnán toliko 1 stálý pracovník, jinak tyto práce obstarávají nahodilí sezónní pracovníci. V roce 1995 byla u hájenky znovu založena lesní školka a vysazeno zde ks smrku. Další činnost: 1) výsek plevelných dřevin 2,00 ha 2) pálení klestí 3,11 ha 3) obnova lesa 1,08 ha 4) prořezávka 3,25 ha 5) oplocování 0,12 ha

12 Další činnost: 6) ochrana proti klikorohu 1,20 ha 7) ožínání 4,32 ha 8) ochrana kultur chemicky 5,30 ha 9) výroba oplocenek 95 ks 10) výroba vánočních stromků 120 ks 11) oprava oplocenek 1.820,- Kč 12) ochrana lesa postřiky ,- Kč 13) oprava cesty 549,- Kč 14) náklady na znovuzřízení školky 9.904,- Kč 15) čištění odvodňovací sítě ,- Kč V poslední položce jde cca o vyčištění m struh v oblasti nad Volmancem za Ludmilou, které obstarali chovanci z diagnostického ústavu. Případ vandalství na hřbitově uzavřen. V zápisech této kroniky se v průběhu několika let prolínají údaje o vandalství způsobeném opakovaně 2x v květnu v r na počáteckém hřbitově. Pachatelem byl tenkrát zjištěn jistý František Vecheta z Kojetic Mikulovic. Místo do vazby byl tenkrát převezen k psychiatrickému vyšetření. Zjištěná vyčíslená škoda na hřbitově představovala tehdy částku ,- Kč (viz. záznam v kronice rok 1990 strana 36/II.) Jednání pokračovalo v průběhu celého roku Pachatel byl označen jako duševně postižený. Další šetření přešlo k Okresnímu soudu v Pelhřimově (kron. 1991, strana 53/I.). V tomto roce při konečném soudním řízení (tedy po pěti letech) přiznal obžalovaný plně svoji vinu, byl odsouzen k úhradě škody a uvedenou částku zaplatil v hotovosti při průběhu soudního jednání. Tímto zápisem je pět roků starý případ vandalství na počáteckém hřbitově uzavřen. Muzeum V měsíci říjnu 1995 byla provedena kolaudace rekonstruované budovy muzea. Město získalo reprezentativní objekt, ve kterém jsou vhodné prostory pro prezentaci rozsáhlých muzejních sbírek i výstavnickou, restaurátorskou a badateskou činnost

13 S postupným vybavováním místností vhodným interiérem a stěhováním sbírek se uvažuje v roce Všeobecná veřejná nemocnice Vzhledem k tomu, že se finanční situace ve zdravotnictví ani pro tento rok nezlepšila a OÚ v Pelhřimově vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti doby trvání veřejné sbírky, mohlo být v počátecké nemocnici dále prováděno sdružování finančních prostředků. Prostřednictví Počáteckého zpravodaje vedení nemocnice děkuje a váží si přístupu všech, kdo přispívali podle svých možností ať už finanční částkou či prací zdarma pro naši nemocnici. Díky darům od jednotlivých občanů, fyzických a právnických osob a orgánů státní zprávy se mohlo pokračovat v nákupu dalších přístrojů pro poskytování kvalitnějších služeb v naší nemocnici. Velkou měrou se na financování podílela sama VVN z vlastních zdrojů. Tak mohly být ukončeny splátky na dříve již pořízený LAPAROSKOP WISAP ve výši ,- Kč. Rehabilitační oddělení obdrželo ultrazvukový přístroj PHYSIOSON 02 za ,- Kč k používání při léčbě kloubů, nervů, šlach a svalů, při artróze i po úrazech. Interní oddělení získalo infuzní pumpu za ,- Kč pro jednotku intenzivní péče a dále ELEKTROKARDIOGRAM zn. HEWLET PACKARD za ,- Kč, moderní diagnostický přístroj EKG. Chirurgické oddělení má nový anesteziologický přístroj ANEMAT N8 za ,- Kč k podání narkózy při operacích (náhrada za starší přístroj této řady), dále pak PULZNÍ OXYMETR za ,- Kč, sloužící ke zjišťování kyslíku v krvi bez nutnosti jejího odběru pacientovi. Ke gastroskopu OLYMPUS byla přikoupena PALICÍ SMYČKA z a15.000,- Kč k odstraňování polypů v žaludku již při gastroskopickém vyšetření. Vyvstává nutnost obnovit rychle stárnoucí park sanitních vozů. Proto byla uzavřena smlouva o úvěru ve výši ,- Kč s Českou pojišťovnou pobočkou v Táboře a. s. s velmi výhodným úrokem, takže mohl být zakoupen nový vůz FORD TRANZIT pro záchranou službu. Splatnost úvěru je do Zajištění tohoto závazku nemocnice je provedeno zástavou nemovitosti v majetku města

14 Vedle péče o modernizaci přístrojového vybavení nemocnice dbá vedení průběžně i na malou stavební údržbu, takže areál nemocnice získává na vzhledu budov, nemocničního parku a prostranství mezi chirurgií a internou, odkud díky výstavbě kotelny na zemní plyn, která byla rovněž uskutečněna v tomto roce, zmizely skládky uhlí pro bývalou kotelnu na tuhá paliva. Pro stavbu nové plynové kotelny byla na základě nabídky vybrána ve výběrovém řízení firma STAVCENT a. s. Jindřichův Hradec. Snahou vedení nemocnice, všech zdravotnických i technických pracovníků a pomocného personálu je, přispět svou prací k co největší spokojenosti pacientů při pobytu v tomto zařízení. V letošním roce oslavila naše nemocnice 125. výročí od svého založení. Nesporně nejlepší oslavou tohoto jubilea je vzestup úrovně léčby a zdravotní péče o pacienty na všech odděleních, zajišťovaný kvalitní prací lékařů, zdravotních sester a ostatních zaměstnanců, i pomocí moderního přístrojového zařízení. Kladně lze hodnotit, že Všeobecná veřejná nemocnice v Počátkách získává nejen na pěkném vzhledu, ale stále více na popularitě, což je pro celý kolektiv tou nejlepší vizitkou. Svým výročím se může pochlubit i místní lékárna U svaté Kateřiny na Palackého náměstí. V letošním roce uplynulo již 175 let od jejího založení. Kultura a sport v Počátkách Výčet kulturních akcí je zpracován podle přehledu od p. Kubů, podle zpráv z Počáteckého zpravodaje a informací jednotlivých pořadatelů. I v letošním roce se projevila snaha preferovat kulturu a zábavu z vlastních zdrojů před tzv. kulturou dováženou. Přednášky a besedy: 5.6. beseda s p. MGR Petrem Keslem, ředitelem Školského úřadu Pelhřimov na téma Školská politika v ČR učitel jako vychovatel (Sál KZM) beseda na téma: Bankovní informace řed. AGB pí Ing. Benešová zpráva o muzeu vedoucí pí Filipová plynofikace nemocnice správce p. Boh. Kyba neziskové organizace a volby do Senátu p. Ing. Jan Třebický

15 stávka lékařů ano či ne MUDr. Fučík Milan (v sále KZM) pořadatel je místní ODS beseda na téma: Restituce a majetkové uspořádání na našem zemědělství státní politika v zemědělství pro r referují Ing. Jiří Blažek a Ing. Petr Vobr, ředitelé úz. odborů ministerstva zemědělství v Pelhřimově a v Jindřichově Hradci. (Sál Kult. domu VVN) pořadatelem je KDU ČSL v Počátkách Beseda na téma: - Česká spořitelna finanční služby v novém - Dětská léčebna a její rozvoj - Děti a jejich přání - Perspektivy a cíle nemocnice (v KZM) pořadatel MO ODS přednáška p. ing. Petra Jaška, ředitele naší nemocnice o jeho cestě po USA nazvaná Zdravotnictví v USA. Přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů z této cesty. Divadla a koncerty kultur. vystoupení Koncert žáků Základní umělecké školy (ZUŠ) sál KZM Divadelní soubor z Pacova předvedl v sále kina hru Frant. Ringo Čecha Dívčí válka Pro školy Výchovný koncert posádkové hudby z Tábora 1.4. Koncert barokní hudby Lea Mikulová zpěv, Hana Marysková klavír, Mariean Mikula flétna (v sále KZM) Koncert žáků ZUŠ a dětí z mateřské školy (sál KZM) 21. a sehrál divadelní soubor J. K. Tyl Počátky hru Dívka pro mé babí léto Oslava 50. výročí ukončení druhé světové války. Představitelé města položili věnce u pomníku obětí před školou a na hrob partyzána Karla Kasíka. Poté následoval v sále kina kulturní večer, kde účinkovali: - Pěvecký soubor Dobrá společnost. - žáci mateřské a základní školy a základní umělecké školy (ZUŠ) Počátky a pedagogové Školní akademie žáků a učitelů základní školy O. Březiny v sále kina, doplněná výstavou výtvarných prací dětí v předsálí

16 3.6. příjezd pěveckého souboru Emmentaler Jodler z družebního Konolfingenu ve Švýcarsku. Soubor přijel na pozvání počáteckých divadelních ochotníků. Seznamovací večer se odehrával v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Koncert jodlerů v kostele sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí. 9. a Divadelní soubor J. K. Tyl a Studensko-Žirovnicko-počátecká kapela uvedli Procházku jedenácti operetami, které v minulosti naši ochotníci sehráli. Pořad nazvali Teď hrajte nám Zábavný pořad známých pražských herců manželů Luďka Munzara a Jany Hlaváčové uspořádaný v sále kina, s názvem S vůní šminek a benzínu Repríza procházky operetami Teď hrajte nám Pietní vzpomínka u hřbitova u pomníku padlých v první světové válce (pořadatele KDU ČSL Počátky) Koncert dechové hudby Velkopopovická kozlovka se známým moderátorem Eduardem Hrubešem pod názvem Hala bala šou Slavnostní rozsvícení vánočního stromu kulturní vystoupení předvedli žáci základní školy umělecké ZUŠ a jejich učitelé. Divadelní soubor J. K. Tyl sehrál čertovskou pohádku pro děti O ševci Ondrovi a komtese Julince. Po představeních (v průběhu dopoledne 2x) sv. Mikuláš s andělem a čerty obdarovával malé návštěvníky mikulášskou nadílkou Opakování pohádky pro širokou veřejnost Vánoční koncert žáků zákl. umělecké školy. Plesy a taneční zábavy Ples sdružení rodičů a přátel dětí a školy byl zahájen předtančením v provedení tanečního kroužku žáků 8. tříd zákl. školy pod vedením pí učitelky Jandové (v sále Agrostroje) následoval dětský karneval v tímtéž pořadatelem v tomtéž sále 3.2. Hasičský ples v sále Agrostroje hrála hudba Portál Sportovní ples pořádány T. J. Spartak oddíl Ford kopaná. Hrála hudba Styl Studená I. společenský ples pořádaný Kulturním zařízením města. Hrál soubor Praha Dačice pod vedením Milana Kubka. Předtančení provedli opět žáci ZŠ Masopustní maškarní průvod, jehož se zúčastnilo 26 masek pokračoval veselicemi v restauracích u Karásků a u Palivce (na Žirovnické ulici) a Modré hvězdě

17 23.9. I. Volmanecké pivobraní pořádané provozovatelem restaurace I. Volmanecké vinobraní Country bál rovněž na Volmanci Výstavy až úvodním slovem p. Stanislava Veselého byla v Městském muzeu zahájena výstava Jaro 1945 v Počátkách. (Pořadatel Měst. muzeum) až byla v Měst. muzeu instalována výstava Máme rádi zvířata která přiblížila malým návštěvníkům v aranžovaném přírodním prostřední asi 60 druhů vycpaných zvířat. 29. až v 16:00 hod měl v nově rekonstruované budově Měst. muzea, v přednáškovém sále pan uč. a bývalý pracovník muzea Stanislav Veselý přednášku na téma Historie muzea Tyto dny zde probíhal pro počátecké občany i ostatní zájemce Den otevřených dveří. Při této příležitosti byla také vydána publikace pana St. Veselého Z historie počátecka a žirovnicka. Sportovní a jiné akce I. MO Českého svazu žen uspořádala burzu ošacení, obuvi a sportovních potřeb proběhl na hřišti u sokolovny již 4. ročník tradiční hry Špaček Rybářské závody po několika letech opět na Valchovském jezeře (MO Českého svazu rybářů) 4.6. T.J. Spartak oddíl Sport pro všechny připravil již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne dětí Pohádkový les na trase od Klátova ke Kopejtkovu mlýnu. Na konci trasy se veřejnosti představili svými písněmi Emmentálští jodleři Spartak Ford kopaná Počátky uspořádal turnaj starších pánů za účasti týmů z Horní Vsi, Žirovnice, Studené a Počátek. 24. a výstava drobného hospodářského zvířectva pořádaná MO Českého svazu chovatelů v areálu rybářského svazu T.J. Spartak oddíl Sport pro všechny připravil opět Jízdu na trakaři po lávce aneb poslední srpnová koupel na Dvořákově rybníce Svaz dobrovolných hasičů pořádal 17. ročník soutěže v požárním sportu o Putovní pohár hasičského sboru Chytání ryb o ceny na rybníku Volmanec, pořádal nájemce tohoto zařízení firma IMEXTRA

18 Rovněž na Volmanci v 15:00 odpolední čaj pro děti. Hodnoceny byly výtvarné práce dětí, připraveny různé hry, soutěže a kolo štěstí II. ročník vánočního turnaje v mariáši se uskutečnil v hostinci u Palivce na Žirovnické ulici. Návštěva Ementálských jodlerů v Počátkách. (ke zpracování použit článek Dojmy D. Gäumanna otištěný v Počáteckém zpravodaji) V rámci družebních styků v oblasti kultury se švýcarským Konolfingenem pozvali počátečtí ochotníci k návštěvě našeho města soubor Ementálských jodlerů. Dojmy z tohoto zájezdu vyjádřil pan Daniel Gäumann svým dopisem po návratu do Švýcarska. Po počáteční nerozhodnosti a trochu i strachu některých členů souboru z cesty letadlem do ČR se 3. června vypravila tato skupina pod vedením Bänze Kummera (celkem 23 mužů) do Čech. Na letišti v Praze je očekával tlumočník p. J. Pokorný a ředitel KZM Pavel Kubů, aby vzácné hosty, kteří obdivovali českou krajinu již při cestě z Prahy, dovezli do našeho města a předali je k ubytování a hostitelské péči do jednotlivých rodin členů ochotnického spolku. Vděčně pan D. G. popisuje pohostinnost v těchto rodinách, přátelské přijetí a laskavost českých přátel. Švýcarští hosté přijeli v termínu, kdy již tradičně probíhá v prostředí počáteckých mlýnů Pohádkový les ke Dni dětí, pořádaný kolektivem sportovců oddílu Sport pro všechny. Ochotně slíbili vystoupení k obohacení programu a tak na louce u Kopejtkova mlýna zazněly překrásné písně našich hostů a účastníci této akce mohli obdivovat neuvěřitelné výkony sólistů i celého souboru uprostřed malebné přírody. Toto bylo první veřejné vystoupení po příjezdu a po seznamovacím večírku, který se uskutečnil v klubové místnosti místního hasičského sboru. Pro švýcarské hosty byl připraven bohatý program a tak čtyři dny jejich pobytu se vyznačovaly neustálým spěchem, aby u nás uviděli co nejvíce a aby naši lidé slyšeli hodně krásných písní, které by se daly poslouchat opakovaně do nekonečna. A tak prohlídku výroby masných výrobků v sousední Studené, prohlídku všemi cizinci obdivované Telče a Jindřichova Hradce, střídaly koncerty v sousední Žirovnici na nádvoří zámku (nezapomenutelný zážitek), na zámku v Jindřichově Hradci a vrcholné vystoupení v počáteckém kostele sv. Jana Křtitele

19 Zpívali všude, kde se při svých cestách zastavili, všude kde hostovali a zpívali překrásně s láskou ke svému domovu a kraji, který ve svých písních opěvovali. Slyšet tento soubor byl skutečně silný kulturní zážitek. Leč všechno pěkné končí a pan D. Gäumann se ve svém dopise svěřuje, že jim bylo smutno z rozloučení a doslova říká: Loučili jsme se s lidmi, kteří dokázali, co je pohostinnost. Poslední stisk ruky na počáteckém náměstí a švýcarští hosté odjíždějí plni dojmů, aby poslední den před odletem mohli obdivovat naše hlavní město Prahu a aby jejich zpěv zazněl i v parlamentu České republiky, kam je uvedl poslanec p. ing. Jan Třebický, který jejich vystoupení zde označil jako světovou premiéru, neboť v prostorách parlamentu zaznívají zcela jiné tóny. Svůj dopis p. D. G. končí: Teď ale následovala cesta na letiště. Unaveni, ale plni krásných a nových dojmů jsme večer přistáli v Cürychu. Náš dík patří všem, kteří nám tuto cestu umožnili. Především hostitelským rodinám v Počátkách, tlumočníkům... Je nesporné a odedávna známé, že hudbou a zpěvem se lépe lidé dorozumí a sblíží, než slovem. Toho byl pobyt pro zpěv zapálených jodlerů důkazem. Snad i naši členové ochotnického spolku jim budou mít příležitost oplatit. Žijí mezi námi. V této části kroniky se psává o lidech, kteří byli nebo jsou pro budoucí historii našeho města něčím zajímaví a nebo se o samu historii zasloužili či vykonali pro veřejný zájem víc, než byla jejich pracovní povinnost. Takovou osobností je nesporně počátecký občan pan učitel Stanislav Veselý historik. Učitel, který odučil v Počátkách dá se říci tři generace češtině a dějepisu, který mu byl končíkem. Velice pěkně mluví o svém dětství, studiích, učitelování, ale i o práci archeologické v rozhovoru s dopisovatelem panem Lambertem Lehejčkem pro Počátecký zpravodaj. Narodil se 2. května 1922 na samotě v Hájku. Zájem o historii v něm probudil jeho otec hajný. O zimních večerech jsme čítávali nahlas Jiráska a podobné knihy. Jednou si otec vypůjčil v Žirovnici Sedláčkovi Hrady, zámky a tvrze a já si vzpomínám, s jakou dychtivostí jsme poslouchali kapitolu o Žirovnici, vzpomíná pan učitel Veselý

20 Ač chtěl být hajným jako jeho otec a bratři, osud nasměroval jeho život jinam. Po otcově smrti šel k nejstaršímu bratrovi, který byl hajným v Jeseníkách. Tam v roce 1938 začal studovat v Opavě gymnázium, ale v zápětí museli odjet pryč z tohoto kraje před Němci. Vrátil se domů a maminka ho přihlásila na gymnázium do Jindřichova Hradce s tím, že už je doma hajných dost. Dr. Muk ředitel této školy byl dalším, kdo ukázal mladému gymnazistovi cestu k dějinám do Raichu, jak se tenkrát říkalo a k maturitě tedy nedošlo. Až po ukončení války získal podle přípisu ministerstva maturitní vysvědčení a na základě rozmluvy se svým přítelem Dušanem Snížkem stanul dne 1. října 1945 před dětmi jako učitel bez pedagogické průpravy. Potřebné vzdělání získával až při práci dodělal si veškeré zkoušky. Jeho první učitelská místa byla Žirovnice, Horní Ves, Těmice, Mnich a posléze Počátky, kde se oženil, se svou manželkou vychoval 2 syny a kde žije dodnes. Po všechna léta ho zajímala historie Počátecka a Žirovnicka a není tedy divu, že zatím co ostatní užívali prázdnin on a několik nadšenců, jak sám říká, s v okolí hrabali v zemi a získávali cenné poznatky z vykopávek a osídlení našeho kraje. Pan učitel Veselý bádá i v písemnostech různých archivů včetně Zemského archivu, aby tak srovnával a ověřoval si poznatky z vlastní archeologické činnosti. Blízko k vykopávkám má pochopitelně numismatika, která se stala zálibou pana učitele vlastně od klukovských let, znalosti v ní si prohluboval průběžně po celý život, aby dne byl uznáván jako jeden z nich známý numismatik. Dlouhá léta pracoval obětavě vedle svých učitelských povinností v počáteckém muzeu, kde uspořádal četné výstavy (o činnosti muzea je v kronice čas od času záznam) je autorem několika historických brožůrek, sám dělal dlouhá léta o nedělích a prázdninách průvodce v počáteckém muzeu v rodném domku Otokara Březiny. Známe ho z mnohých poutavých přednášek o historii našeho města a kraje, jsou známé i jeho práce historika k oslavám 700 let Počátek, spolupráce na almanachu k této události a v letošním roce vydává knížku s názvem Z historie Počátecka a Žirovnicka kde se odráží v pravé podobě jeho zájem a láska k rodnému kraji, kde jsou zapsány léty získané poznatky z jeho archeologické práce a z jeho studia historie našeho kraje. Co si dále přát? Kéž je hodně takových osobností občanů počáteckých, kteří pracují o to, aby zde jednou po nich zůstalo dobré a trvalé dílo. Základní umělecká škola ZUŠ v Počátkách

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více