byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle"

Transkript

1 (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu knûïny Anny z Hejskova a na Hejskovû do tûchto konãin, dva muïi chodili bok po boku pomal m krokem onûch venkovsk ch lidí, ktefií jako by vïdycky mûli na v echno dost a dost ãasu. íkali si slova nabitá smyslem tak hutn m, Ïe kaïdou vûtu vyslovovali teprve po dlouh ch pfiípravn ch pomlãkách, trvajících pokaïdé tak asi dvacet krokû. Jediné slovo bylo ãasto celou vûtou, nebo i pouhé citoslovce. Ale v kaïdém takovém citoslovci bylo plno odstínû, promlouvajících velmi v raznû k obûma tûm muïûm, neboè se znali jiï dlouho a svornû usilovali o spoleãné cíle, spoleãnû pfiipravovali cestu své ctiïádosti, zrale uváïené. V této chvíli byly jejich starosti rázu politického a jakoïto takové se zab valy opozicí. Právû proto se oba muïi chovali tak váïnû a obezfiele. Jeden z nich, dobr padesátník, vysok, ãerven ve tváfii, se svûtl mi vlasy je tû nepro edivûl mi, byl ãistokrevn potomek BurgundÛ, ktefií v dávn ch dobách osídlili krajinu Rhône. Jeho tváfi, rozpukanou vûtry a sluncem, oïivovala hlavnû dvû svûtle edá oãka, obkrouïená drobounk mi vráskami a ustaviãnû pfiimhoufiená, takïe muï mûl v raz mazanosti hned nelítostné, hned zase dobrácké. Nûco bliï ího o jeho povaze, co nebylo moïné vyãíst z jeho pohledu, by byla mohla povûdût ústa, ale ta zûstávala skryta pod kníry, pfievisl mi na troubel krátké ãerné d mky, spí e jenom Ïv kané neï koufiené a zavánûjící jak tabákem, tak vínem. Byl to zfiejmû chlapík statn, huben, na vysok ch, rovn ch nohou, s mal m bfií kem, ale to 7

2 byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle tûn ch stfievícû, podle jakosti sukna a podle toho, Ïe i ve v ední den nosil jako samozfiejmou vûc límeãek, hned poznával ãlovûka prachatého a váïeného. V jeho hlase a v jeho stfiídm ch gestech bylo cítit autoritu. Tento ãlovûk se jmenoval Bartolomûj Pû inka, starosta mûsteãka Zvonokos, kde byl majitelem nejvût ích vinic a mûl pozemky na nejlep ích stráních, obrácen ch k jihov chodu a rodících proto nejvíce hroznû. Kromû toho byl pfiedsedou zemûdûlského druïstva a krajsk m radou, to znamená osobností váïenou v okruhu nûkolika kilometrû. íkalo se dokonce, Ïe má je tû jiné politické plány, dosud utajované. Závidûli mu, ale jeho moc a vliv byly chloubou celého kraje. Nosil docela prostû, jako kaïd jin obãan, ãern, k zátylku posunut plstûn irák, nahofie promáãknut, se irokou stfií kou vroubenou úzk m pr mkem. Tohoto dne, aby mohl lépe pfiem let, strãil palce za klopy kabátu a hlavu naklánûl dopfiedu; takov b val jeho obvykl postoj, kdykoli lo o nûco váïného, a jeho podfiízen m to imponovalo. íkávali: Pû inka má zas plnou palici starostí. Jeho spoleãník byl naopak ãlovíãek nepatrn, neurãitého vûku, se tûtiãkou vousû, která zakr vala naprostou nepfiítomnost brady; na silnû vyvinuté chrupavce, která tvofiila podpûru dvou zvukov ch trubic, zabarvujících kaïdé jeho slovo nosov m pfiízvukem, nosil tento muïíãek podle staré módy cvikr s odfien mi, kdysi poniklovan mi obrouãkami na ÀÛreãce pfiipevnûné za uchem. Oãi mûly za zvût ovacími skly onen siv odlesk, kter prozrazuje duchy chimérické, neustále spekulující o moïnostech neuskuteãniteln ch ideálû. Na piãaté lebce sedûl mûkk slamûn klobouãek, zbarven a seïehl mnoh mi lety na slunci a mnoh mi zimami v komofie stejnû jako ty kukufiiãné vousy, jak je vídáte schnout na dûdinách pod pfiístfie ky dvorcû. Na jeho botách s mosazn mi háãky se evcûv dûmysl cviãil zfiejmû jiï tak ãasto, Ïe se blíïil jejich neodvratn konec, neboè bylo víc neï nepravdûpodobné, Ïe by nûjak nov pfií ti- 8

3 pek mohl je tû zachránit jejich svr ek nadobro zchátral. MuÏ cucal cigaretu, ukroucenou neobratn mi prsty tak skoupû, Ïe na ní bylo víc papíru neï tabáku. Tento druh obãan se jmenoval Inocenc Kulí ek a byl to uãitel, obecní tajemník, a proto také poboãník starosty Bartolomûje Pû inky, jeho dûvûrník v jist ch chvílích a v jisté mífie (neboè starosta nikdy nezacházel v dûvûrnostech pfiíli daleko a urãitû nikdy dále, neï jak se sám rozhodl) a koneãnû jeho poradce v nûkter ch oufiedních písemnostech, které vyïadovaly sloïitûj ích vût. Uãitel dával k drobn m otázkám hmotného Ïivota okázale najevo u lechtilou nev ímavost prav ch vzdûlancû. Opravdová vzdûlanost, fiíkával, se obejde bez vyle tûn ch stfievícû. Chtûl touto metaforou fiíci, Ïe nádhera nebo prostfiednost v atstvu nemohou ãlovûkovu inteligenci ani zv it, ani sníïit. A vedle toho to také naznaãovalo, Ïe ve Zvonokosech Ïije aspoà jeden opravdu vzdûlan duch bohuïel odsouzen hráti podruïnou úlohu a Ïe majetníka tohoto ducha lze poznat podle toho, Ïe nenosí vyle tûné stfievíce. Inocenc Kulí ek si totiï nesmírnû zakládal na svém pfiesvûdãení, Ïe je hlubok myslitel, nûco jako venkovsk filozof, asketick a nepochopen. KaÏdé uãitelovo slovo mûlo pedagogick a mravouãn pfiízvuk, zdûraznûn ãasto pohybem, kter lidové obrázkové kníïky za dfiívûj ích ãasû pfiisuzovaly ãlenûm kantorského sboru: ukazováãek nataïen nad uzavfienou pûstí a zdviïen k nosu. Inocenc Kulí ek, kdyï nûco tvrdil, pfiitiskl ukazovák na nos vïdycky tak dûraznû, Ïe jeho piãku posunul na stranu. Îádn div tedy, Ïe po dvaceti letech zamûstnání, pfii kterém je ustaviãnû tfieba tvrdit a pfiesvûdãovat, jeho nos byl trochu nakroucen doleva. Aby na e podobizna byla úplná, dodejme, Ïe dech pánû uãitelûv kazil jeho krásné mravokárné prûpovûdi, takïe zvonoko tí obãané se radûji vyh bali jeho moudrosti, protoïe Kulí ek ji lidem s oblibou v tûpoval hodnû zblízka. A jeïto on jedin z celého kraje neznal tuto svou patnou vlastnost, pfiisuzoval jenom ignorantství a Ïalostnému materialismu zvonokosk ch obãanû onu horlivost, s níï pfied ním prchali a hlavnû zkracovali kaïd dûvûrn rozhovor, 9

4 kaïdou vá nivou debatu. Lidé prostû couvali, dávali mu za pravdu a radûji se ani nesnaïili nûco namítat. Kulí ek v tom vidûl pohrdavost. Jeho pfiesvûdãení, Ïe je zneuznan myslitel, vypl valo tedy z pouhého nedorozumûní. Ale Kulí ek tím pfiece trpûl, neboè jakoïto tvor od pfiirozenosti povídav rád by byl, protoïe byl vzdûlan, v em spoluobãanûm ukazoval svou uãenost. Ze své osamocenosti si vyvodil závûr, Ïe tohle plémû horsk ch vinafiû úplnû na duchu otupilo patnáct století nábo- Ïenského a feudálního útisku. Mstil se za to tím, Ïe zvonokoského faráfie Calabu pronásledoval celému mûsteãku známou ale ov em jenom platonickou a ãistû akademickou prudkou nenávistí. JakoÏto Ïák stoického filozofa Epikteta a Jeana Jacquesa Rousseaua uãitel Kulí ek vûdûl, Ïe je ãlovûk ctnostn, a v echny své volné chvíle vûnoval obecním písemnostem a zprávám, jeï posílal t deníku Vinafiská hlásnice do okresního mûsta Libochova nad Savonou. Ovdovûl jiï pfied mnoh mi lety a od tûch dob Ïil cudnû. Pocházel z drsného hornatého kraje Lozère a nikdy nepfiivykl obhroublé Ïertovnosti zvonokosk ch pijákû vína. íkával si, Ïe ti barbafii si v jeho osobû tropí posmûch z vûdy, z pokroku. Tím vdûãnûj í a oddanûj í byl Bartolomûji Pû inkovi za to, Ïe ho obdafiuje svou náklonností a dûvûrou. Ale starosta byl muï tak obratn, Ïe dovedl tûïit ze v eho a z kaïdého. KdyÏ si chtûl s uãitelem promluvit o nûãem váïném, pozval ho na procházku: tak ho totiï mûl stále z profilu. Je ov em také pravda, Ïe vzdálenost, která je mezi prost m uãitelem a bohat m vinafiem, vyhlubovala mezi nimi spoleãensk pfiíkop tak irok, Ïe starosta byl chránûn pfied nelib m dechem, kter m Kulí ek tûdfie ob ÈastÀoval v echny obyãejné smrtelníky. Zkrátka: Pû inka jakoïto dobr politik vyuïíval ve svûj prospûch jedovatû páchnoucí ústní dutiny svého tajemníka. Kdykoli chtûl v nûjaké obtíïné vûci získat souhlas nûkter ch opoziãních obecních radních, napfiíklad notáfie Sakumpaka nebo vinafiû Hniliãky a Figlknifa, pfiedstíral nevolnost a poslal k nim do bytu Inocence Kulí ka s úfiedními lejstry i s tou jeho otravnou 10

5 v mluvností. Páni radní hned dali svûj souhlas, jen aby co nejdfiíve zavfieli panu uãiteli pusu. A chudák Kulí ek si z toho vyvodil, Ïe má nev ední pfiesvûdãovací schopnosti, a utû oval se tím nad nezdary své v mluvnosti u ostatních obãanû; vysvûtloval si je jenom závistí, kterou v lidech nevzdûlan ch vïdycky probouzejí vy í du evní schopnosti. Z takov ch poslání se vracíval vïdycky velmi hrdû. A Bartolomûj Pû inka se v duchu usmíval a tfiel si rud zátylek, coï u nûho b valo známkou hlubok ch úvah nebo veliké radosti. Nejednou fiíkával uãiteli: Z vás by byl parádní diplomat, Kulí ku! Jak otevfiete ústa, kaïd s vámi hned souhlasí. Pane starosto, odpovídal Kulí ek, to je v sada dobrého vzdûlání. Jist zpûsob pfiednesu, lidem nevzdûlan m naprosto neznám, nakonec vïdycky kaïdého pfiesvûdãí. Ve chvíli, kdy se zaãíná tato na e kronika, Bartolomûj Pû inka fiekl: Musíme, Kulí ku, najít nûco, co by hodnû jasnû ukázalo lidem, jakou v hodou je pro nû, Ïe mají pokrokovou obecní radu. Úplnû souhlasím, pane starosto, ale dovoluji si upozornit, Ïe máme jiï ten pomník padl m. Takov pomník bude co nevidût stát v kaïdé obci, nechè je její pfiedstavenstvo jaké chce. Nakonec nám to moïná je tû vyãtou. Musíme najít nûco originálnûj ího, co by se lépe srovnávalo s programem na í strany. Nemyslíte? Ale ov em, pane starosto, ov em Ïe si to také myslím. Pokroku se musí pomáhat, aby pronikl na venkov a aby neúnavnû potíral v echno tmáfiství. To je hlavní úkol nás v ech, lidí pokrokov ch. Zmlkli, pfie li rynk v celé jeho délce sedmdesát metrû azastavili se na místû, kde se námûstí konãí terasou nad prvním údolím, za nímï následuje celá spleè dal ích údolí, tvofien ch úboãími kulovit ch hor, které se pozvolna svaïují aï do úvalu fieky Savony, modravé a bleskotavé v dálce na obzoru. Byl sice jiï fiíjen, ale teplo takové, Ïe vûni mladého vína, která se vzná- ela nad mûsteãkem, ba nad cel m krajem, bylo moïné témûfi hmatat. Starosta se zeptal: 11

6 Máte nûjak ikovn nápad, Kulí ku? Nápad, pane starosto? Hm, nápad... Znovu vykroãili. Uãitel zadumanû kolébal hlavou. Pozdvihl si klobouk, protoïe stáfiím se nemálo scvrkl a tlaãil ho na spáncích. A tento tlak ru il práci jeho mozku. Potom si klobouãek opatrnû zase nasadil. KdyÏ do li zase na druh konec rynku, starosta opakoval: Ano, nápad. Máte nûjak, Kulí ku? Ono totiï, pane starosto... Nedávno jsem myslel na jistou vûc. Chystal jsem se, Ïe o tom s vámi promluvím. Hfibitov náleïí pfiece obci, Ïe ano? Je to vlastnû vefiejn majetek, Ïe ano? No ov em, Kulí ku. Proã tedy je to jedin zvonokosk obecní majetek, na kterém je tû není vepsáno republikánské heslo Volnost Rovnost Bratrství? Není to jistého druhu opominutí, které se v bornû hodí do krámu v em reakcionáfiûm a faráfii? Copak to nevypadá, jako by republika pfiiznávala, Ïe její dozor a kontrola pfiestávají na prahu míst vûãného odpoãinku? Copak se tím nepfiiznává, Ïe neboïtíci jiï nepodléhají pravomoci pokrokov ch stran? Hlavní síla páterû záleïí, pane starosto, v tom, Ïe si pfiisvojují neboïtíky. DÛkaz, Ïe také my na nû máme jistá práva, by mûl velik v znam. Nastalo váïné ticho, zasvûcené pozorn m úvahám o tomto podnûtu. Potom v ak starosta odpovûdûl s pfiátelskou nenuceností: Chcete vûdût, Kulí ku, co si o tom myslím já? NeboÏtíci jsou neboïtíci. Nechme je tedy na pokoji. Ale vïdyè já je nechci vyru ovat. Chci je jenom chránit, aby jich reakce nezneuïívala proti nám. VÏdyÈ pfiece odluka církve od státu... S touhle vûcí bude lépe neh bat, Kulí ku, to mi vûfite: to bychom zabfiedli do v elijak ch krámû, které nikoho nezajímají a které by nedûlaly dobr dojem. NemÛÏeme pfiece zabránit faráfii, aby chodil na hfibitov, Ïe ano? A aby tam nechodil ãastûji neï jiní obãané, Ïe ano? TakÏe to potom nûjak ten nápis na zdi... A pak také: neboïtíci, Kulí ku, to je minulost. A my musí- 12

7 me hledût vstfiíc budoucnosti. Chci od vás nûjak nápad, kter by mûl budoucnost. Tak to tedy se, pane starosto, vracím k svému dfiívûj ímu návrhu, aby se zfiídila obecní knihovna, v níï bychom mûli v bûr knih, schopn ch rozvíjeti ducha na eho obyvatelstva a zasadit poslední ránu starosvûtskému fanatismu. S touhletou otázkou obecní knihovny neztrácejme ãas. ekl jsem vám to jiï jednou: zvonoko tí obãané nebudou ty va e knihy ãíst. Úplnû jim staãí noviny. Snad si nemyslíte, Ïe já sám ãtu nûco jiného? Tenhle vá plán by nám natropil mnoho zla a uïitek by nepfiinesl Ïádn. Potfiebujeme nûco, co by vzbudilo vût í efekt a co by bylo v souladu s tak pokrokovou dobou, jako je na- e. Nevíte opravdu nic kloudného? Budu o tom pfiem let, pane starosto... Ale bylo by ode mne pfiíli v eteãné, kdybych se zeptal, zdali vy sám... Ano, Kulí ku, já nápad mám... A uï dlouho mi to leïí v hlavû. No jo, to jo! pfiizvukoval uãitel. Ale nezeptal se, protoïe kaïd zvonokosk obãan ztratí chuè k fieãi, jakmile se ho zaãnete ptát. Kulí ek tedy nedal najevo ani nejmen í zvûdavost. Jenom pfiisvûdãil, jako Ïe panu starostovi plnû dûvûfiuje: To tedy, kdyï uï máte nûjak nápad, by bylo zbyteãné lámat si hlavu! A tu se Bartolomûj Pû inka zastavil uprostfied rynku, poblíï staleté lípy, a ohlédl se letmo do hlavní ulice, aby se ubezpeãil, Ïe nikdo nejde. Potom si dlaní pohladil zátylek zdola nahoru, takïe si klobouk srazil zase na oãi. A pak tam tak zûstal stát, upíral oãi na zem a zlehka si pfiitom masíroval mozeãek. Koneãnû se rozhodl: Povím vám to, Kulí ku, ten svûj nápad... Chci dát na obecní útraty nûco postavit. Z obecních penûz? podivil se uãitel, neboè vûdûl, jak velice mohou v daje z penûz získan ch danûmi a dávkami ohrozit popularitu obecního pfiedstavenstva. Ale nezeptal se, co chce starosta dát postavit, ani kolik by to stálo. Znal ho jako ãlovûka velmi rozváïného, obezfielého a velmi obratného. A tak tedy starosta sám vysvûtloval: 13

8 Tak jest, vystavût chci nûco. Nûco, co bude uïiteãné jak z hlediska hygieny, tak z hlediska mravnosti... No tak, ukaïte, jak bystr máte rozoumek, Kulí ku! Hádejte trochu... Inocenc Kulí ek naznaãil pohybem obou païí, Ïe pole dohadû je nesmírné a Ïe jenom blázen by se na nû mohl odváïit. A tu starosta, kdyï to vidûl, naposledy popostrãil klobouk, takïe mu zastínil celou tváfi, dûraznû pfiimhoufiil oãi, pravé vïdycky o nûco víc neï levé, aby mohl správnû posoudit, jak dojem jeho my - lenka vzbudí, a vyklopil celou tu vûc: Chci dát postavit pisoár, Kulí ku! Pisoár? zvolal pan uãitel uïasle, protoïe hned pochopil dûleïitost takového zámûru. Ale starosta myslel, Ïe uãitel dobfie nerozumûl, a proto fiekl: No pfiece: záchodek! Ale vïdyè já jsem rozumûl, pane starosto! No a co tomu fiíkáte? âlovûk pfiece nemûïe tak z niãeho nic mít pevn názor na vûc tak v znamnou, kdyï se o ní doví takhle znenadání. A chvat zeslabuje ve Zvonokosech hodnotu kaïdého úsudku. Kulí ek, jakoby proto, aby vidûl pûknû jasnû do sv ch my lenek, vyhodil prudk m kubnutím cvikr ze sedla svého dlouhého koàského nosu, nastavil si jej pfied ústa, zahalil jej páchnoucím oparem a pak jej tfiel kapesníkem, aby jej obdafiil novou prûhledností. KdyÏ se pfiesvûdãil, Ïe na sklech nejsou jiï Ïádné prachové nitky, nasadil si jej znovu tak slavnostnû, Ïe tím dostateãnû jasnû naznaãil neobyãejnou v znamnost své rozmluvy se starostou. V echny tyto Kulí kovy pfiípravy naplàovaly Bartolomûje Pû inku velikou radostí: mohl z nich usoudit, Ïe jeho dûvûrná zpráva vzbudila opravdu velik dojem. Kulí ek si je tû proãistil hrdlo dvojím nebo trojím hmhm za vyzáblou rukou, vûãnû pokaàkanou od inkoustu, a uhladil si svou starou kozí bradku. Teprve potom promluvil: Nápad, pane starosto, je to skvûl! Opravdu republikánsk. A urãitû v úplném souladu s vûdãími my lenkami na í strany. Zafiízení v nejvy í mífie demokratické a také hygienické, jak jste správnû fiekl. KdyÏ se tak uváïí, Ïe panstvo za ãasû Ludvíka XIV. moãilo prostû na schody ve sv ch palácích! Opravdu pûkn po- 14

9 fiádek to b val za královsk ch ãasû, to tedy se nedá popfiít! Vefiejn záchodek! To je nûco jiného neï Calabovo procesí! Z toho kyne obyvatelstvu daleko vût í prospûch! A co Sakumpak, zeptal se starosta, a Hniliãka, a Figlknif, zkrátka celá ta parta, ti budou namydlení, co? Uãitel vydal z hrdla tich, skfiípav zvuk, kter u nûho znamenal smícha jenom velmi zfiídka se vyskytoval u tohoto smutného a zneuznávaného ãlovûka s radostí vïdycky zrezivûlou; uãitel Kulí ek stavûl totiï svou radost jen a jen do sluïeb dobré vûci, pfii v znamn ch pfiíleïitostech, napfiíklad, kdyï bylo dobyto nûjakého vítûzství nad Ïalostnou zabednûností, která je tû vládne po francouzském venkovû. To je, pane starosto, jisté a neomylné, Ïe vá plán jim zasadí tûïkou ránu ve vefiejném mínûní! A co pan Hronec z Ko Èálova? A baronka z KratihájÛ? Tohleto by opravdu mohlo znamenat úpln konec i poslední váïnosti, které se je tû tû í tyto aristokratické reakcionáfiské rody! Bude to krásné demokratické vítûzství, nové potvrzení nesmrteln ch republikánsk ch zásad. Mluvil jste o tom jiï v obecní radû? Je tû ne... V obecní radû je mnoho závistivcû... Spoléhám tak trochu na va i v mluvnost, Kulí ku, aï se o tom v obecním zasedání bude mluvit a hlasovat. Dovedete tak skvûle zavfiít zobák tûm ÈouralÛm! Spolehnûte na mne, pane starosto. Tak tedy ujednáno! Vybereme na to vhodn den. Zatím nikde ani muk! Myslím, Ïe tentokrát uïijeme trochu vandy! To bych fiekl, pane starosto! A starosta si spokojenû po upoval klobouk z místa na místo. Nemohl se nasytit pochval, a aby sly el stále nové a nové, co chvíli se obracel k uãiteli s tázav m No? nebo To je, co? a mûl pfii tom v raz selské fikanosti a stále si tfiel zátylek, sídlo sv ch my lenkov ch svûdûní. A Kulí ek ho opravdu pokaïdé obdafiil nov mi chválami. Den v té chvíli vrcholil jedním z nejkrásnûj ích podzimních veãerû. Nesmírn jas se fiinul z nebe, plného pronikav ch 15

10 pûveck ch v konû posledních ptáãkû, a jemn blankyt oblohy zlehounka pfiecházel v rûïovost, která b vá pfiípravou na nádherné soumraky. Slunce mizelo za Oslími hfibety a ozafiovalo jiï jenom nûkolik horsk ch hfiebenû, které se je tû vynofiovaly z oceánu venkovské lahody, a nûkolik málo míst v z efielém savonském úvalu, kde jeho poslední paprsky tvofiily jezera svûtla. SklizeÀ byla dobrá; ukazovalo se, Ïe leto ní víno bude v borné. Bylo proã radovat se v tomto koutû Beaujolais. Zvonokosy zaznívaly dunûním kutálen ch sudû. SvûÏí, trochu nakyslé vûnû zavánûjící ze sklepû pronikaly na námûstí vlah m vzduchem, kdykoli se ka tany zachvûly severov chodním vûtérkem. V ude bylo vidût stfiíkance z lisovan ch hroznû a v ude se jiï pálila mlátovice. Oba muïi pohlíïeli z okraje terasy na pokojn západ. Tento nádhern sklonek podzimu se jim zdál dobrou pfiedzvûstí. Ale Kulí ek se najednou nemálo vzru enû zeptal: Abych nezapomnûl, pane starosto: kampak jej postavíme, ten svûj domeãek? Pamatoval jste na to? Starosta odpovûdûl v znamn m úsmûvem, jehoï se úãastnily v echny vrásky jeho nebezpeãnû Ïoviální tváfie. V tomto úsmûvu by bylo b valo moïné obdivovat se ilustraci k slavné politické zásadû: Vládnout znamená pfiedvídat. A stejnû v nûm bylo moïné jasnû ãísti spokojenost Bartolomûje Pû inky nad tím, Ïe je mocn a obávan, Ïe je majitelem krásn ch pozemkû na slunci a sklepû pln ch nejlep ího vína, jaké se urodilo na svazích mezi západními Ïleby a v bûïky Svárovsk ch kopcû. Tímto úsmûvem, prosycen m hmatateln mi Ïivotními úspûchy, zahalil horeãného Kulí ka chuìasa, kter nemûl ani kousek úrodné pûdy, ani píì vinice a pohlíïel na nûho s onou útrpností, kterou lidé rázn ch ãinû pocièují ke krabalûm a potrhl m raplûm, ktefií ztrácejí ãas v elijak mi mlhav mi bláznivinami. Uãitel byl na tûstí proti ironii obrnûn svou ctnostnou zaníceností a svou vírou v emancipaãní poslání. Zasáhnout nebo ranit ho nemohlo nic jiného neï to, jak lidé, s nimiï mluvil, nevysvûtlitelnû couvali pfied jeho sïírav mi aforismy. Starostova pfiítomnost ho zalévala hfiejiv m lidsk m teplem a udrïovala 16

11 v jeho srdci posvátn oheà k sobû samému. Tak tedy oãekával teì odpovûì od ãlovûka, o nûmï zvonoko tí obãané fiíkávali: Pû inka se nikdy neunavuje mluvením naplano! Opravdu se neunavil, neboè, zamífiiv k hlavní ulici, fiekl struãnû: Pojìme se na to místo podívat, Kulí ku! V znamná slova. Slova ãlovûka, kter se na v em rozhodl jiï pfiedem. Slova, která je moïné postavit na roveà se slovy, jeï vyfikl Napoleon, kdyï kráãel po slavkovsk ch polích: Zde svedu bitvu! 17

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ VIVÉKAâÚDÁMANI neboli KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ Bhagavan rí ankara Òvod StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn pfieklad slova 'vivéka' je 'rozli ování', coï se v duchovní praxi t ká

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ aaaaaaaaaaaaaa A V echno je nanic. Nikdo se o mû nezajímá. Kdybych nemûla pfiipravenej Velkej Plán na znovuzískání sv jedin lásky, sbalila bych si do kapesníãku svejch pût vestek a k tomu

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17.

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. 286 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 3. fiíjna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. fiíjna Dvojí pomoc, lidem a mûstu Celé pûtiny práceschopn ch obãanû Krásné Lípy se dot ká problém nezamûstnanosti.

Více

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J.

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J. LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK foto 3/11/05 Vieweghovy RÛÏe pro Markétu âeská interiérová poezie âechovovo nenásilnû nutkavé âtenáfi poezie J. Burian Filmov Projekt 100 25 Kâ STR. 2 STR. 4 STR. 8 STR. 11 STR. 18

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za 1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za okny mého pokoje, vzduch jako by se prohánûl pí - Èalami milionû dud. Vûtrné poryvy otfiásaly okenními tabulkami ve star ch rámech, kvírami se moïná

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více