byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle"

Transkript

1 (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu knûïny Anny z Hejskova a na Hejskovû do tûchto konãin, dva muïi chodili bok po boku pomal m krokem onûch venkovsk ch lidí, ktefií jako by vïdycky mûli na v echno dost a dost ãasu. íkali si slova nabitá smyslem tak hutn m, Ïe kaïdou vûtu vyslovovali teprve po dlouh ch pfiípravn ch pomlãkách, trvajících pokaïdé tak asi dvacet krokû. Jediné slovo bylo ãasto celou vûtou, nebo i pouhé citoslovce. Ale v kaïdém takovém citoslovci bylo plno odstínû, promlouvajících velmi v raznû k obûma tûm muïûm, neboè se znali jiï dlouho a svornû usilovali o spoleãné cíle, spoleãnû pfiipravovali cestu své ctiïádosti, zrale uváïené. V této chvíli byly jejich starosti rázu politického a jakoïto takové se zab valy opozicí. Právû proto se oba muïi chovali tak váïnû a obezfiele. Jeden z nich, dobr padesátník, vysok, ãerven ve tváfii, se svûtl mi vlasy je tû nepro edivûl mi, byl ãistokrevn potomek BurgundÛ, ktefií v dávn ch dobách osídlili krajinu Rhône. Jeho tváfi, rozpukanou vûtry a sluncem, oïivovala hlavnû dvû svûtle edá oãka, obkrouïená drobounk mi vráskami a ustaviãnû pfiimhoufiená, takïe muï mûl v raz mazanosti hned nelítostné, hned zase dobrácké. Nûco bliï ího o jeho povaze, co nebylo moïné vyãíst z jeho pohledu, by byla mohla povûdût ústa, ale ta zûstávala skryta pod kníry, pfievisl mi na troubel krátké ãerné d mky, spí e jenom Ïv kané neï koufiené a zavánûjící jak tabákem, tak vínem. Byl to zfiejmû chlapík statn, huben, na vysok ch, rovn ch nohou, s mal m bfií kem, ale to 7

2 byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle tûn ch stfievícû, podle jakosti sukna a podle toho, Ïe i ve v ední den nosil jako samozfiejmou vûc límeãek, hned poznával ãlovûka prachatého a váïeného. V jeho hlase a v jeho stfiídm ch gestech bylo cítit autoritu. Tento ãlovûk se jmenoval Bartolomûj Pû inka, starosta mûsteãka Zvonokos, kde byl majitelem nejvût ích vinic a mûl pozemky na nejlep ích stráních, obrácen ch k jihov chodu a rodících proto nejvíce hroznû. Kromû toho byl pfiedsedou zemûdûlského druïstva a krajsk m radou, to znamená osobností váïenou v okruhu nûkolika kilometrû. íkalo se dokonce, Ïe má je tû jiné politické plány, dosud utajované. Závidûli mu, ale jeho moc a vliv byly chloubou celého kraje. Nosil docela prostû, jako kaïd jin obãan, ãern, k zátylku posunut plstûn irák, nahofie promáãknut, se irokou stfií kou vroubenou úzk m pr mkem. Tohoto dne, aby mohl lépe pfiem let, strãil palce za klopy kabátu a hlavu naklánûl dopfiedu; takov b val jeho obvykl postoj, kdykoli lo o nûco váïného, a jeho podfiízen m to imponovalo. íkávali: Pû inka má zas plnou palici starostí. Jeho spoleãník byl naopak ãlovíãek nepatrn, neurãitého vûku, se tûtiãkou vousû, která zakr vala naprostou nepfiítomnost brady; na silnû vyvinuté chrupavce, která tvofiila podpûru dvou zvukov ch trubic, zabarvujících kaïdé jeho slovo nosov m pfiízvukem, nosil tento muïíãek podle staré módy cvikr s odfien mi, kdysi poniklovan mi obrouãkami na ÀÛreãce pfiipevnûné za uchem. Oãi mûly za zvût ovacími skly onen siv odlesk, kter prozrazuje duchy chimérické, neustále spekulující o moïnostech neuskuteãniteln ch ideálû. Na piãaté lebce sedûl mûkk slamûn klobouãek, zbarven a seïehl mnoh mi lety na slunci a mnoh mi zimami v komofie stejnû jako ty kukufiiãné vousy, jak je vídáte schnout na dûdinách pod pfiístfie ky dvorcû. Na jeho botách s mosazn mi háãky se evcûv dûmysl cviãil zfiejmû jiï tak ãasto, Ïe se blíïil jejich neodvratn konec, neboè bylo víc neï nepravdûpodobné, Ïe by nûjak nov pfií ti- 8

3 pek mohl je tû zachránit jejich svr ek nadobro zchátral. MuÏ cucal cigaretu, ukroucenou neobratn mi prsty tak skoupû, Ïe na ní bylo víc papíru neï tabáku. Tento druh obãan se jmenoval Inocenc Kulí ek a byl to uãitel, obecní tajemník, a proto také poboãník starosty Bartolomûje Pû inky, jeho dûvûrník v jist ch chvílích a v jisté mífie (neboè starosta nikdy nezacházel v dûvûrnostech pfiíli daleko a urãitû nikdy dále, neï jak se sám rozhodl) a koneãnû jeho poradce v nûkter ch oufiedních písemnostech, které vyïadovaly sloïitûj ích vût. Uãitel dával k drobn m otázkám hmotného Ïivota okázale najevo u lechtilou nev ímavost prav ch vzdûlancû. Opravdová vzdûlanost, fiíkával, se obejde bez vyle tûn ch stfievícû. Chtûl touto metaforou fiíci, Ïe nádhera nebo prostfiednost v atstvu nemohou ãlovûkovu inteligenci ani zv it, ani sníïit. A vedle toho to také naznaãovalo, Ïe ve Zvonokosech Ïije aspoà jeden opravdu vzdûlan duch bohuïel odsouzen hráti podruïnou úlohu a Ïe majetníka tohoto ducha lze poznat podle toho, Ïe nenosí vyle tûné stfievíce. Inocenc Kulí ek si totiï nesmírnû zakládal na svém pfiesvûdãení, Ïe je hlubok myslitel, nûco jako venkovsk filozof, asketick a nepochopen. KaÏdé uãitelovo slovo mûlo pedagogick a mravouãn pfiízvuk, zdûraznûn ãasto pohybem, kter lidové obrázkové kníïky za dfiívûj ích ãasû pfiisuzovaly ãlenûm kantorského sboru: ukazováãek nataïen nad uzavfienou pûstí a zdviïen k nosu. Inocenc Kulí ek, kdyï nûco tvrdil, pfiitiskl ukazovák na nos vïdycky tak dûraznû, Ïe jeho piãku posunul na stranu. Îádn div tedy, Ïe po dvaceti letech zamûstnání, pfii kterém je ustaviãnû tfieba tvrdit a pfiesvûdãovat, jeho nos byl trochu nakroucen doleva. Aby na e podobizna byla úplná, dodejme, Ïe dech pánû uãitelûv kazil jeho krásné mravokárné prûpovûdi, takïe zvonoko tí obãané se radûji vyh bali jeho moudrosti, protoïe Kulí ek ji lidem s oblibou v tûpoval hodnû zblízka. A jeïto on jedin z celého kraje neznal tuto svou patnou vlastnost, pfiisuzoval jenom ignorantství a Ïalostnému materialismu zvonokosk ch obãanû onu horlivost, s níï pfied ním prchali a hlavnû zkracovali kaïd dûvûrn rozhovor, 9

4 kaïdou vá nivou debatu. Lidé prostû couvali, dávali mu za pravdu a radûji se ani nesnaïili nûco namítat. Kulí ek v tom vidûl pohrdavost. Jeho pfiesvûdãení, Ïe je zneuznan myslitel, vypl valo tedy z pouhého nedorozumûní. Ale Kulí ek tím pfiece trpûl, neboè jakoïto tvor od pfiirozenosti povídav rád by byl, protoïe byl vzdûlan, v em spoluobãanûm ukazoval svou uãenost. Ze své osamocenosti si vyvodil závûr, Ïe tohle plémû horsk ch vinafiû úplnû na duchu otupilo patnáct století nábo- Ïenského a feudálního útisku. Mstil se za to tím, Ïe zvonokoského faráfie Calabu pronásledoval celému mûsteãku známou ale ov em jenom platonickou a ãistû akademickou prudkou nenávistí. JakoÏto Ïák stoického filozofa Epikteta a Jeana Jacquesa Rousseaua uãitel Kulí ek vûdûl, Ïe je ãlovûk ctnostn, a v echny své volné chvíle vûnoval obecním písemnostem a zprávám, jeï posílal t deníku Vinafiská hlásnice do okresního mûsta Libochova nad Savonou. Ovdovûl jiï pfied mnoh mi lety a od tûch dob Ïil cudnû. Pocházel z drsného hornatého kraje Lozère a nikdy nepfiivykl obhroublé Ïertovnosti zvonokosk ch pijákû vína. íkával si, Ïe ti barbafii si v jeho osobû tropí posmûch z vûdy, z pokroku. Tím vdûãnûj í a oddanûj í byl Bartolomûji Pû inkovi za to, Ïe ho obdafiuje svou náklonností a dûvûrou. Ale starosta byl muï tak obratn, Ïe dovedl tûïit ze v eho a z kaïdého. KdyÏ si chtûl s uãitelem promluvit o nûãem váïném, pozval ho na procházku: tak ho totiï mûl stále z profilu. Je ov em také pravda, Ïe vzdálenost, která je mezi prost m uãitelem a bohat m vinafiem, vyhlubovala mezi nimi spoleãensk pfiíkop tak irok, Ïe starosta byl chránûn pfied nelib m dechem, kter m Kulí ek tûdfie ob ÈastÀoval v echny obyãejné smrtelníky. Zkrátka: Pû inka jakoïto dobr politik vyuïíval ve svûj prospûch jedovatû páchnoucí ústní dutiny svého tajemníka. Kdykoli chtûl v nûjaké obtíïné vûci získat souhlas nûkter ch opoziãních obecních radních, napfiíklad notáfie Sakumpaka nebo vinafiû Hniliãky a Figlknifa, pfiedstíral nevolnost a poslal k nim do bytu Inocence Kulí ka s úfiedními lejstry i s tou jeho otravnou 10

5 v mluvností. Páni radní hned dali svûj souhlas, jen aby co nejdfiíve zavfieli panu uãiteli pusu. A chudák Kulí ek si z toho vyvodil, Ïe má nev ední pfiesvûdãovací schopnosti, a utû oval se tím nad nezdary své v mluvnosti u ostatních obãanû; vysvûtloval si je jenom závistí, kterou v lidech nevzdûlan ch vïdycky probouzejí vy í du evní schopnosti. Z takov ch poslání se vracíval vïdycky velmi hrdû. A Bartolomûj Pû inka se v duchu usmíval a tfiel si rud zátylek, coï u nûho b valo známkou hlubok ch úvah nebo veliké radosti. Nejednou fiíkával uãiteli: Z vás by byl parádní diplomat, Kulí ku! Jak otevfiete ústa, kaïd s vámi hned souhlasí. Pane starosto, odpovídal Kulí ek, to je v sada dobrého vzdûlání. Jist zpûsob pfiednesu, lidem nevzdûlan m naprosto neznám, nakonec vïdycky kaïdého pfiesvûdãí. Ve chvíli, kdy se zaãíná tato na e kronika, Bartolomûj Pû inka fiekl: Musíme, Kulí ku, najít nûco, co by hodnû jasnû ukázalo lidem, jakou v hodou je pro nû, Ïe mají pokrokovou obecní radu. Úplnû souhlasím, pane starosto, ale dovoluji si upozornit, Ïe máme jiï ten pomník padl m. Takov pomník bude co nevidût stát v kaïdé obci, nechè je její pfiedstavenstvo jaké chce. Nakonec nám to moïná je tû vyãtou. Musíme najít nûco originálnûj ího, co by se lépe srovnávalo s programem na í strany. Nemyslíte? Ale ov em, pane starosto, ov em Ïe si to také myslím. Pokroku se musí pomáhat, aby pronikl na venkov a aby neúnavnû potíral v echno tmáfiství. To je hlavní úkol nás v ech, lidí pokrokov ch. Zmlkli, pfie li rynk v celé jeho délce sedmdesát metrû azastavili se na místû, kde se námûstí konãí terasou nad prvním údolím, za nímï následuje celá spleè dal ích údolí, tvofien ch úboãími kulovit ch hor, které se pozvolna svaïují aï do úvalu fieky Savony, modravé a bleskotavé v dálce na obzoru. Byl sice jiï fiíjen, ale teplo takové, Ïe vûni mladého vína, která se vzná- ela nad mûsteãkem, ba nad cel m krajem, bylo moïné témûfi hmatat. Starosta se zeptal: 11

6 Máte nûjak ikovn nápad, Kulí ku? Nápad, pane starosto? Hm, nápad... Znovu vykroãili. Uãitel zadumanû kolébal hlavou. Pozdvihl si klobouk, protoïe stáfiím se nemálo scvrkl a tlaãil ho na spáncích. A tento tlak ru il práci jeho mozku. Potom si klobouãek opatrnû zase nasadil. KdyÏ do li zase na druh konec rynku, starosta opakoval: Ano, nápad. Máte nûjak, Kulí ku? Ono totiï, pane starosto... Nedávno jsem myslel na jistou vûc. Chystal jsem se, Ïe o tom s vámi promluvím. Hfibitov náleïí pfiece obci, Ïe ano? Je to vlastnû vefiejn majetek, Ïe ano? No ov em, Kulí ku. Proã tedy je to jedin zvonokosk obecní majetek, na kterém je tû není vepsáno republikánské heslo Volnost Rovnost Bratrství? Není to jistého druhu opominutí, které se v bornû hodí do krámu v em reakcionáfiûm a faráfii? Copak to nevypadá, jako by republika pfiiznávala, Ïe její dozor a kontrola pfiestávají na prahu míst vûãného odpoãinku? Copak se tím nepfiiznává, Ïe neboïtíci jiï nepodléhají pravomoci pokrokov ch stran? Hlavní síla páterû záleïí, pane starosto, v tom, Ïe si pfiisvojují neboïtíky. DÛkaz, Ïe také my na nû máme jistá práva, by mûl velik v znam. Nastalo váïné ticho, zasvûcené pozorn m úvahám o tomto podnûtu. Potom v ak starosta odpovûdûl s pfiátelskou nenuceností: Chcete vûdût, Kulí ku, co si o tom myslím já? NeboÏtíci jsou neboïtíci. Nechme je tedy na pokoji. Ale vïdyè já je nechci vyru ovat. Chci je jenom chránit, aby jich reakce nezneuïívala proti nám. VÏdyÈ pfiece odluka církve od státu... S touhle vûcí bude lépe neh bat, Kulí ku, to mi vûfite: to bychom zabfiedli do v elijak ch krámû, které nikoho nezajímají a které by nedûlaly dobr dojem. NemÛÏeme pfiece zabránit faráfii, aby chodil na hfibitov, Ïe ano? A aby tam nechodil ãastûji neï jiní obãané, Ïe ano? TakÏe to potom nûjak ten nápis na zdi... A pak také: neboïtíci, Kulí ku, to je minulost. A my musí- 12

7 me hledût vstfiíc budoucnosti. Chci od vás nûjak nápad, kter by mûl budoucnost. Tak to tedy se, pane starosto, vracím k svému dfiívûj ímu návrhu, aby se zfiídila obecní knihovna, v níï bychom mûli v bûr knih, schopn ch rozvíjeti ducha na eho obyvatelstva a zasadit poslední ránu starosvûtskému fanatismu. S touhletou otázkou obecní knihovny neztrácejme ãas. ekl jsem vám to jiï jednou: zvonoko tí obãané nebudou ty va e knihy ãíst. Úplnû jim staãí noviny. Snad si nemyslíte, Ïe já sám ãtu nûco jiného? Tenhle vá plán by nám natropil mnoho zla a uïitek by nepfiinesl Ïádn. Potfiebujeme nûco, co by vzbudilo vût í efekt a co by bylo v souladu s tak pokrokovou dobou, jako je na- e. Nevíte opravdu nic kloudného? Budu o tom pfiem let, pane starosto... Ale bylo by ode mne pfiíli v eteãné, kdybych se zeptal, zdali vy sám... Ano, Kulí ku, já nápad mám... A uï dlouho mi to leïí v hlavû. No jo, to jo! pfiizvukoval uãitel. Ale nezeptal se, protoïe kaïd zvonokosk obãan ztratí chuè k fieãi, jakmile se ho zaãnete ptát. Kulí ek tedy nedal najevo ani nejmen í zvûdavost. Jenom pfiisvûdãil, jako Ïe panu starostovi plnû dûvûfiuje: To tedy, kdyï uï máte nûjak nápad, by bylo zbyteãné lámat si hlavu! A tu se Bartolomûj Pû inka zastavil uprostfied rynku, poblíï staleté lípy, a ohlédl se letmo do hlavní ulice, aby se ubezpeãil, Ïe nikdo nejde. Potom si dlaní pohladil zátylek zdola nahoru, takïe si klobouk srazil zase na oãi. A pak tam tak zûstal stát, upíral oãi na zem a zlehka si pfiitom masíroval mozeãek. Koneãnû se rozhodl: Povím vám to, Kulí ku, ten svûj nápad... Chci dát na obecní útraty nûco postavit. Z obecních penûz? podivil se uãitel, neboè vûdûl, jak velice mohou v daje z penûz získan ch danûmi a dávkami ohrozit popularitu obecního pfiedstavenstva. Ale nezeptal se, co chce starosta dát postavit, ani kolik by to stálo. Znal ho jako ãlovûka velmi rozváïného, obezfielého a velmi obratného. A tak tedy starosta sám vysvûtloval: 13

8 Tak jest, vystavût chci nûco. Nûco, co bude uïiteãné jak z hlediska hygieny, tak z hlediska mravnosti... No tak, ukaïte, jak bystr máte rozoumek, Kulí ku! Hádejte trochu... Inocenc Kulí ek naznaãil pohybem obou païí, Ïe pole dohadû je nesmírné a Ïe jenom blázen by se na nû mohl odváïit. A tu starosta, kdyï to vidûl, naposledy popostrãil klobouk, takïe mu zastínil celou tváfi, dûraznû pfiimhoufiil oãi, pravé vïdycky o nûco víc neï levé, aby mohl správnû posoudit, jak dojem jeho my - lenka vzbudí, a vyklopil celou tu vûc: Chci dát postavit pisoár, Kulí ku! Pisoár? zvolal pan uãitel uïasle, protoïe hned pochopil dûleïitost takového zámûru. Ale starosta myslel, Ïe uãitel dobfie nerozumûl, a proto fiekl: No pfiece: záchodek! Ale vïdyè já jsem rozumûl, pane starosto! No a co tomu fiíkáte? âlovûk pfiece nemûïe tak z niãeho nic mít pevn názor na vûc tak v znamnou, kdyï se o ní doví takhle znenadání. A chvat zeslabuje ve Zvonokosech hodnotu kaïdého úsudku. Kulí ek, jakoby proto, aby vidûl pûknû jasnû do sv ch my lenek, vyhodil prudk m kubnutím cvikr ze sedla svého dlouhého koàského nosu, nastavil si jej pfied ústa, zahalil jej páchnoucím oparem a pak jej tfiel kapesníkem, aby jej obdafiil novou prûhledností. KdyÏ se pfiesvûdãil, Ïe na sklech nejsou jiï Ïádné prachové nitky, nasadil si jej znovu tak slavnostnû, Ïe tím dostateãnû jasnû naznaãil neobyãejnou v znamnost své rozmluvy se starostou. V echny tyto Kulí kovy pfiípravy naplàovaly Bartolomûje Pû inku velikou radostí: mohl z nich usoudit, Ïe jeho dûvûrná zpráva vzbudila opravdu velik dojem. Kulí ek si je tû proãistil hrdlo dvojím nebo trojím hmhm za vyzáblou rukou, vûãnû pokaàkanou od inkoustu, a uhladil si svou starou kozí bradku. Teprve potom promluvil: Nápad, pane starosto, je to skvûl! Opravdu republikánsk. A urãitû v úplném souladu s vûdãími my lenkami na í strany. Zafiízení v nejvy í mífie demokratické a také hygienické, jak jste správnû fiekl. KdyÏ se tak uváïí, Ïe panstvo za ãasû Ludvíka XIV. moãilo prostû na schody ve sv ch palácích! Opravdu pûkn po- 14

9 fiádek to b val za královsk ch ãasû, to tedy se nedá popfiít! Vefiejn záchodek! To je nûco jiného neï Calabovo procesí! Z toho kyne obyvatelstvu daleko vût í prospûch! A co Sakumpak, zeptal se starosta, a Hniliãka, a Figlknif, zkrátka celá ta parta, ti budou namydlení, co? Uãitel vydal z hrdla tich, skfiípav zvuk, kter u nûho znamenal smícha jenom velmi zfiídka se vyskytoval u tohoto smutného a zneuznávaného ãlovûka s radostí vïdycky zrezivûlou; uãitel Kulí ek stavûl totiï svou radost jen a jen do sluïeb dobré vûci, pfii v znamn ch pfiíleïitostech, napfiíklad, kdyï bylo dobyto nûjakého vítûzství nad Ïalostnou zabednûností, která je tû vládne po francouzském venkovû. To je, pane starosto, jisté a neomylné, Ïe vá plán jim zasadí tûïkou ránu ve vefiejném mínûní! A co pan Hronec z Ko Èálova? A baronka z KratihájÛ? Tohleto by opravdu mohlo znamenat úpln konec i poslední váïnosti, které se je tû tû í tyto aristokratické reakcionáfiské rody! Bude to krásné demokratické vítûzství, nové potvrzení nesmrteln ch republikánsk ch zásad. Mluvil jste o tom jiï v obecní radû? Je tû ne... V obecní radû je mnoho závistivcû... Spoléhám tak trochu na va i v mluvnost, Kulí ku, aï se o tom v obecním zasedání bude mluvit a hlasovat. Dovedete tak skvûle zavfiít zobák tûm ÈouralÛm! Spolehnûte na mne, pane starosto. Tak tedy ujednáno! Vybereme na to vhodn den. Zatím nikde ani muk! Myslím, Ïe tentokrát uïijeme trochu vandy! To bych fiekl, pane starosto! A starosta si spokojenû po upoval klobouk z místa na místo. Nemohl se nasytit pochval, a aby sly el stále nové a nové, co chvíli se obracel k uãiteli s tázav m No? nebo To je, co? a mûl pfii tom v raz selské fikanosti a stále si tfiel zátylek, sídlo sv ch my lenkov ch svûdûní. A Kulí ek ho opravdu pokaïdé obdafiil nov mi chválami. Den v té chvíli vrcholil jedním z nejkrásnûj ích podzimních veãerû. Nesmírn jas se fiinul z nebe, plného pronikav ch 15

10 pûveck ch v konû posledních ptáãkû, a jemn blankyt oblohy zlehounka pfiecházel v rûïovost, která b vá pfiípravou na nádherné soumraky. Slunce mizelo za Oslími hfibety a ozafiovalo jiï jenom nûkolik horsk ch hfiebenû, které se je tû vynofiovaly z oceánu venkovské lahody, a nûkolik málo míst v z efielém savonském úvalu, kde jeho poslední paprsky tvofiily jezera svûtla. SklizeÀ byla dobrá; ukazovalo se, Ïe leto ní víno bude v borné. Bylo proã radovat se v tomto koutû Beaujolais. Zvonokosy zaznívaly dunûním kutálen ch sudû. SvûÏí, trochu nakyslé vûnû zavánûjící ze sklepû pronikaly na námûstí vlah m vzduchem, kdykoli se ka tany zachvûly severov chodním vûtérkem. V ude bylo vidût stfiíkance z lisovan ch hroznû a v ude se jiï pálila mlátovice. Oba muïi pohlíïeli z okraje terasy na pokojn západ. Tento nádhern sklonek podzimu se jim zdál dobrou pfiedzvûstí. Ale Kulí ek se najednou nemálo vzru enû zeptal: Abych nezapomnûl, pane starosto: kampak jej postavíme, ten svûj domeãek? Pamatoval jste na to? Starosta odpovûdûl v znamn m úsmûvem, jehoï se úãastnily v echny vrásky jeho nebezpeãnû Ïoviální tváfie. V tomto úsmûvu by bylo b valo moïné obdivovat se ilustraci k slavné politické zásadû: Vládnout znamená pfiedvídat. A stejnû v nûm bylo moïné jasnû ãísti spokojenost Bartolomûje Pû inky nad tím, Ïe je mocn a obávan, Ïe je majitelem krásn ch pozemkû na slunci a sklepû pln ch nejlep ího vína, jaké se urodilo na svazích mezi západními Ïleby a v bûïky Svárovsk ch kopcû. Tímto úsmûvem, prosycen m hmatateln mi Ïivotními úspûchy, zahalil horeãného Kulí ka chuìasa, kter nemûl ani kousek úrodné pûdy, ani píì vinice a pohlíïel na nûho s onou útrpností, kterou lidé rázn ch ãinû pocièují ke krabalûm a potrhl m raplûm, ktefií ztrácejí ãas v elijak mi mlhav mi bláznivinami. Uãitel byl na tûstí proti ironii obrnûn svou ctnostnou zaníceností a svou vírou v emancipaãní poslání. Zasáhnout nebo ranit ho nemohlo nic jiného neï to, jak lidé, s nimiï mluvil, nevysvûtlitelnû couvali pfied jeho sïírav mi aforismy. Starostova pfiítomnost ho zalévala hfiejiv m lidsk m teplem a udrïovala 16

11 v jeho srdci posvátn oheà k sobû samému. Tak tedy oãekával teì odpovûì od ãlovûka, o nûmï zvonoko tí obãané fiíkávali: Pû inka se nikdy neunavuje mluvením naplano! Opravdu se neunavil, neboè, zamífiiv k hlavní ulici, fiekl struãnû: Pojìme se na to místo podívat, Kulí ku! V znamná slova. Slova ãlovûka, kter se na v em rozhodl jiï pfiedem. Slova, která je moïné postavit na roveà se slovy, jeï vyfikl Napoleon, kdyï kráãel po slavkovsk ch polích: Zde svedu bitvu! 17

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech 28 Bfietislav Horyna ZUSAMMENFASSUNG Kulturwissenschaft: ein weiteres Dilemma für die Religionswissenschaft In diesem Aufsatz wird die Frage nachgegangen, welche Konsequenzen sich aus der Identifizierung

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více