byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle"

Transkript

1 (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu knûïny Anny z Hejskova a na Hejskovû do tûchto konãin, dva muïi chodili bok po boku pomal m krokem onûch venkovsk ch lidí, ktefií jako by vïdycky mûli na v echno dost a dost ãasu. íkali si slova nabitá smyslem tak hutn m, Ïe kaïdou vûtu vyslovovali teprve po dlouh ch pfiípravn ch pomlãkách, trvajících pokaïdé tak asi dvacet krokû. Jediné slovo bylo ãasto celou vûtou, nebo i pouhé citoslovce. Ale v kaïdém takovém citoslovci bylo plno odstínû, promlouvajících velmi v raznû k obûma tûm muïûm, neboè se znali jiï dlouho a svornû usilovali o spoleãné cíle, spoleãnû pfiipravovali cestu své ctiïádosti, zrale uváïené. V této chvíli byly jejich starosti rázu politického a jakoïto takové se zab valy opozicí. Právû proto se oba muïi chovali tak váïnû a obezfiele. Jeden z nich, dobr padesátník, vysok, ãerven ve tváfii, se svûtl mi vlasy je tû nepro edivûl mi, byl ãistokrevn potomek BurgundÛ, ktefií v dávn ch dobách osídlili krajinu Rhône. Jeho tváfi, rozpukanou vûtry a sluncem, oïivovala hlavnû dvû svûtle edá oãka, obkrouïená drobounk mi vráskami a ustaviãnû pfiimhoufiená, takïe muï mûl v raz mazanosti hned nelítostné, hned zase dobrácké. Nûco bliï ího o jeho povaze, co nebylo moïné vyãíst z jeho pohledu, by byla mohla povûdût ústa, ale ta zûstávala skryta pod kníry, pfievisl mi na troubel krátké ãerné d mky, spí e jenom Ïv kané neï koufiené a zavánûjící jak tabákem, tak vínem. Byl to zfiejmû chlapík statn, huben, na vysok ch, rovn ch nohou, s mal m bfií kem, ale to 7

2 byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle tûn ch stfievícû, podle jakosti sukna a podle toho, Ïe i ve v ední den nosil jako samozfiejmou vûc límeãek, hned poznával ãlovûka prachatého a váïeného. V jeho hlase a v jeho stfiídm ch gestech bylo cítit autoritu. Tento ãlovûk se jmenoval Bartolomûj Pû inka, starosta mûsteãka Zvonokos, kde byl majitelem nejvût ích vinic a mûl pozemky na nejlep ích stráních, obrácen ch k jihov chodu a rodících proto nejvíce hroznû. Kromû toho byl pfiedsedou zemûdûlského druïstva a krajsk m radou, to znamená osobností váïenou v okruhu nûkolika kilometrû. íkalo se dokonce, Ïe má je tû jiné politické plány, dosud utajované. Závidûli mu, ale jeho moc a vliv byly chloubou celého kraje. Nosil docela prostû, jako kaïd jin obãan, ãern, k zátylku posunut plstûn irák, nahofie promáãknut, se irokou stfií kou vroubenou úzk m pr mkem. Tohoto dne, aby mohl lépe pfiem let, strãil palce za klopy kabátu a hlavu naklánûl dopfiedu; takov b val jeho obvykl postoj, kdykoli lo o nûco váïného, a jeho podfiízen m to imponovalo. íkávali: Pû inka má zas plnou palici starostí. Jeho spoleãník byl naopak ãlovíãek nepatrn, neurãitého vûku, se tûtiãkou vousû, která zakr vala naprostou nepfiítomnost brady; na silnû vyvinuté chrupavce, která tvofiila podpûru dvou zvukov ch trubic, zabarvujících kaïdé jeho slovo nosov m pfiízvukem, nosil tento muïíãek podle staré módy cvikr s odfien mi, kdysi poniklovan mi obrouãkami na ÀÛreãce pfiipevnûné za uchem. Oãi mûly za zvût ovacími skly onen siv odlesk, kter prozrazuje duchy chimérické, neustále spekulující o moïnostech neuskuteãniteln ch ideálû. Na piãaté lebce sedûl mûkk slamûn klobouãek, zbarven a seïehl mnoh mi lety na slunci a mnoh mi zimami v komofie stejnû jako ty kukufiiãné vousy, jak je vídáte schnout na dûdinách pod pfiístfie ky dvorcû. Na jeho botách s mosazn mi háãky se evcûv dûmysl cviãil zfiejmû jiï tak ãasto, Ïe se blíïil jejich neodvratn konec, neboè bylo víc neï nepravdûpodobné, Ïe by nûjak nov pfií ti- 8

3 pek mohl je tû zachránit jejich svr ek nadobro zchátral. MuÏ cucal cigaretu, ukroucenou neobratn mi prsty tak skoupû, Ïe na ní bylo víc papíru neï tabáku. Tento druh obãan se jmenoval Inocenc Kulí ek a byl to uãitel, obecní tajemník, a proto také poboãník starosty Bartolomûje Pû inky, jeho dûvûrník v jist ch chvílích a v jisté mífie (neboè starosta nikdy nezacházel v dûvûrnostech pfiíli daleko a urãitû nikdy dále, neï jak se sám rozhodl) a koneãnû jeho poradce v nûkter ch oufiedních písemnostech, které vyïadovaly sloïitûj ích vût. Uãitel dával k drobn m otázkám hmotného Ïivota okázale najevo u lechtilou nev ímavost prav ch vzdûlancû. Opravdová vzdûlanost, fiíkával, se obejde bez vyle tûn ch stfievícû. Chtûl touto metaforou fiíci, Ïe nádhera nebo prostfiednost v atstvu nemohou ãlovûkovu inteligenci ani zv it, ani sníïit. A vedle toho to také naznaãovalo, Ïe ve Zvonokosech Ïije aspoà jeden opravdu vzdûlan duch bohuïel odsouzen hráti podruïnou úlohu a Ïe majetníka tohoto ducha lze poznat podle toho, Ïe nenosí vyle tûné stfievíce. Inocenc Kulí ek si totiï nesmírnû zakládal na svém pfiesvûdãení, Ïe je hlubok myslitel, nûco jako venkovsk filozof, asketick a nepochopen. KaÏdé uãitelovo slovo mûlo pedagogick a mravouãn pfiízvuk, zdûraznûn ãasto pohybem, kter lidové obrázkové kníïky za dfiívûj ích ãasû pfiisuzovaly ãlenûm kantorského sboru: ukazováãek nataïen nad uzavfienou pûstí a zdviïen k nosu. Inocenc Kulí ek, kdyï nûco tvrdil, pfiitiskl ukazovák na nos vïdycky tak dûraznû, Ïe jeho piãku posunul na stranu. Îádn div tedy, Ïe po dvaceti letech zamûstnání, pfii kterém je ustaviãnû tfieba tvrdit a pfiesvûdãovat, jeho nos byl trochu nakroucen doleva. Aby na e podobizna byla úplná, dodejme, Ïe dech pánû uãitelûv kazil jeho krásné mravokárné prûpovûdi, takïe zvonoko tí obãané se radûji vyh bali jeho moudrosti, protoïe Kulí ek ji lidem s oblibou v tûpoval hodnû zblízka. A jeïto on jedin z celého kraje neznal tuto svou patnou vlastnost, pfiisuzoval jenom ignorantství a Ïalostnému materialismu zvonokosk ch obãanû onu horlivost, s níï pfied ním prchali a hlavnû zkracovali kaïd dûvûrn rozhovor, 9

4 kaïdou vá nivou debatu. Lidé prostû couvali, dávali mu za pravdu a radûji se ani nesnaïili nûco namítat. Kulí ek v tom vidûl pohrdavost. Jeho pfiesvûdãení, Ïe je zneuznan myslitel, vypl valo tedy z pouhého nedorozumûní. Ale Kulí ek tím pfiece trpûl, neboè jakoïto tvor od pfiirozenosti povídav rád by byl, protoïe byl vzdûlan, v em spoluobãanûm ukazoval svou uãenost. Ze své osamocenosti si vyvodil závûr, Ïe tohle plémû horsk ch vinafiû úplnû na duchu otupilo patnáct století nábo- Ïenského a feudálního útisku. Mstil se za to tím, Ïe zvonokoského faráfie Calabu pronásledoval celému mûsteãku známou ale ov em jenom platonickou a ãistû akademickou prudkou nenávistí. JakoÏto Ïák stoického filozofa Epikteta a Jeana Jacquesa Rousseaua uãitel Kulí ek vûdûl, Ïe je ãlovûk ctnostn, a v echny své volné chvíle vûnoval obecním písemnostem a zprávám, jeï posílal t deníku Vinafiská hlásnice do okresního mûsta Libochova nad Savonou. Ovdovûl jiï pfied mnoh mi lety a od tûch dob Ïil cudnû. Pocházel z drsného hornatého kraje Lozère a nikdy nepfiivykl obhroublé Ïertovnosti zvonokosk ch pijákû vína. íkával si, Ïe ti barbafii si v jeho osobû tropí posmûch z vûdy, z pokroku. Tím vdûãnûj í a oddanûj í byl Bartolomûji Pû inkovi za to, Ïe ho obdafiuje svou náklonností a dûvûrou. Ale starosta byl muï tak obratn, Ïe dovedl tûïit ze v eho a z kaïdého. KdyÏ si chtûl s uãitelem promluvit o nûãem váïném, pozval ho na procházku: tak ho totiï mûl stále z profilu. Je ov em také pravda, Ïe vzdálenost, která je mezi prost m uãitelem a bohat m vinafiem, vyhlubovala mezi nimi spoleãensk pfiíkop tak irok, Ïe starosta byl chránûn pfied nelib m dechem, kter m Kulí ek tûdfie ob ÈastÀoval v echny obyãejné smrtelníky. Zkrátka: Pû inka jakoïto dobr politik vyuïíval ve svûj prospûch jedovatû páchnoucí ústní dutiny svého tajemníka. Kdykoli chtûl v nûjaké obtíïné vûci získat souhlas nûkter ch opoziãních obecních radních, napfiíklad notáfie Sakumpaka nebo vinafiû Hniliãky a Figlknifa, pfiedstíral nevolnost a poslal k nim do bytu Inocence Kulí ka s úfiedními lejstry i s tou jeho otravnou 10

5 v mluvností. Páni radní hned dali svûj souhlas, jen aby co nejdfiíve zavfieli panu uãiteli pusu. A chudák Kulí ek si z toho vyvodil, Ïe má nev ední pfiesvûdãovací schopnosti, a utû oval se tím nad nezdary své v mluvnosti u ostatních obãanû; vysvûtloval si je jenom závistí, kterou v lidech nevzdûlan ch vïdycky probouzejí vy í du evní schopnosti. Z takov ch poslání se vracíval vïdycky velmi hrdû. A Bartolomûj Pû inka se v duchu usmíval a tfiel si rud zátylek, coï u nûho b valo známkou hlubok ch úvah nebo veliké radosti. Nejednou fiíkával uãiteli: Z vás by byl parádní diplomat, Kulí ku! Jak otevfiete ústa, kaïd s vámi hned souhlasí. Pane starosto, odpovídal Kulí ek, to je v sada dobrého vzdûlání. Jist zpûsob pfiednesu, lidem nevzdûlan m naprosto neznám, nakonec vïdycky kaïdého pfiesvûdãí. Ve chvíli, kdy se zaãíná tato na e kronika, Bartolomûj Pû inka fiekl: Musíme, Kulí ku, najít nûco, co by hodnû jasnû ukázalo lidem, jakou v hodou je pro nû, Ïe mají pokrokovou obecní radu. Úplnû souhlasím, pane starosto, ale dovoluji si upozornit, Ïe máme jiï ten pomník padl m. Takov pomník bude co nevidût stát v kaïdé obci, nechè je její pfiedstavenstvo jaké chce. Nakonec nám to moïná je tû vyãtou. Musíme najít nûco originálnûj ího, co by se lépe srovnávalo s programem na í strany. Nemyslíte? Ale ov em, pane starosto, ov em Ïe si to také myslím. Pokroku se musí pomáhat, aby pronikl na venkov a aby neúnavnû potíral v echno tmáfiství. To je hlavní úkol nás v ech, lidí pokrokov ch. Zmlkli, pfie li rynk v celé jeho délce sedmdesát metrû azastavili se na místû, kde se námûstí konãí terasou nad prvním údolím, za nímï následuje celá spleè dal ích údolí, tvofien ch úboãími kulovit ch hor, které se pozvolna svaïují aï do úvalu fieky Savony, modravé a bleskotavé v dálce na obzoru. Byl sice jiï fiíjen, ale teplo takové, Ïe vûni mladého vína, která se vzná- ela nad mûsteãkem, ba nad cel m krajem, bylo moïné témûfi hmatat. Starosta se zeptal: 11

6 Máte nûjak ikovn nápad, Kulí ku? Nápad, pane starosto? Hm, nápad... Znovu vykroãili. Uãitel zadumanû kolébal hlavou. Pozdvihl si klobouk, protoïe stáfiím se nemálo scvrkl a tlaãil ho na spáncích. A tento tlak ru il práci jeho mozku. Potom si klobouãek opatrnû zase nasadil. KdyÏ do li zase na druh konec rynku, starosta opakoval: Ano, nápad. Máte nûjak, Kulí ku? Ono totiï, pane starosto... Nedávno jsem myslel na jistou vûc. Chystal jsem se, Ïe o tom s vámi promluvím. Hfibitov náleïí pfiece obci, Ïe ano? Je to vlastnû vefiejn majetek, Ïe ano? No ov em, Kulí ku. Proã tedy je to jedin zvonokosk obecní majetek, na kterém je tû není vepsáno republikánské heslo Volnost Rovnost Bratrství? Není to jistého druhu opominutí, které se v bornû hodí do krámu v em reakcionáfiûm a faráfii? Copak to nevypadá, jako by republika pfiiznávala, Ïe její dozor a kontrola pfiestávají na prahu míst vûãného odpoãinku? Copak se tím nepfiiznává, Ïe neboïtíci jiï nepodléhají pravomoci pokrokov ch stran? Hlavní síla páterû záleïí, pane starosto, v tom, Ïe si pfiisvojují neboïtíky. DÛkaz, Ïe také my na nû máme jistá práva, by mûl velik v znam. Nastalo váïné ticho, zasvûcené pozorn m úvahám o tomto podnûtu. Potom v ak starosta odpovûdûl s pfiátelskou nenuceností: Chcete vûdût, Kulí ku, co si o tom myslím já? NeboÏtíci jsou neboïtíci. Nechme je tedy na pokoji. Ale vïdyè já je nechci vyru ovat. Chci je jenom chránit, aby jich reakce nezneuïívala proti nám. VÏdyÈ pfiece odluka církve od státu... S touhle vûcí bude lépe neh bat, Kulí ku, to mi vûfite: to bychom zabfiedli do v elijak ch krámû, které nikoho nezajímají a které by nedûlaly dobr dojem. NemÛÏeme pfiece zabránit faráfii, aby chodil na hfibitov, Ïe ano? A aby tam nechodil ãastûji neï jiní obãané, Ïe ano? TakÏe to potom nûjak ten nápis na zdi... A pak také: neboïtíci, Kulí ku, to je minulost. A my musí- 12

7 me hledût vstfiíc budoucnosti. Chci od vás nûjak nápad, kter by mûl budoucnost. Tak to tedy se, pane starosto, vracím k svému dfiívûj ímu návrhu, aby se zfiídila obecní knihovna, v níï bychom mûli v bûr knih, schopn ch rozvíjeti ducha na eho obyvatelstva a zasadit poslední ránu starosvûtskému fanatismu. S touhletou otázkou obecní knihovny neztrácejme ãas. ekl jsem vám to jiï jednou: zvonoko tí obãané nebudou ty va e knihy ãíst. Úplnû jim staãí noviny. Snad si nemyslíte, Ïe já sám ãtu nûco jiného? Tenhle vá plán by nám natropil mnoho zla a uïitek by nepfiinesl Ïádn. Potfiebujeme nûco, co by vzbudilo vût í efekt a co by bylo v souladu s tak pokrokovou dobou, jako je na- e. Nevíte opravdu nic kloudného? Budu o tom pfiem let, pane starosto... Ale bylo by ode mne pfiíli v eteãné, kdybych se zeptal, zdali vy sám... Ano, Kulí ku, já nápad mám... A uï dlouho mi to leïí v hlavû. No jo, to jo! pfiizvukoval uãitel. Ale nezeptal se, protoïe kaïd zvonokosk obãan ztratí chuè k fieãi, jakmile se ho zaãnete ptát. Kulí ek tedy nedal najevo ani nejmen í zvûdavost. Jenom pfiisvûdãil, jako Ïe panu starostovi plnû dûvûfiuje: To tedy, kdyï uï máte nûjak nápad, by bylo zbyteãné lámat si hlavu! A tu se Bartolomûj Pû inka zastavil uprostfied rynku, poblíï staleté lípy, a ohlédl se letmo do hlavní ulice, aby se ubezpeãil, Ïe nikdo nejde. Potom si dlaní pohladil zátylek zdola nahoru, takïe si klobouk srazil zase na oãi. A pak tam tak zûstal stát, upíral oãi na zem a zlehka si pfiitom masíroval mozeãek. Koneãnû se rozhodl: Povím vám to, Kulí ku, ten svûj nápad... Chci dát na obecní útraty nûco postavit. Z obecních penûz? podivil se uãitel, neboè vûdûl, jak velice mohou v daje z penûz získan ch danûmi a dávkami ohrozit popularitu obecního pfiedstavenstva. Ale nezeptal se, co chce starosta dát postavit, ani kolik by to stálo. Znal ho jako ãlovûka velmi rozváïného, obezfielého a velmi obratného. A tak tedy starosta sám vysvûtloval: 13

8 Tak jest, vystavût chci nûco. Nûco, co bude uïiteãné jak z hlediska hygieny, tak z hlediska mravnosti... No tak, ukaïte, jak bystr máte rozoumek, Kulí ku! Hádejte trochu... Inocenc Kulí ek naznaãil pohybem obou païí, Ïe pole dohadû je nesmírné a Ïe jenom blázen by se na nû mohl odváïit. A tu starosta, kdyï to vidûl, naposledy popostrãil klobouk, takïe mu zastínil celou tváfi, dûraznû pfiimhoufiil oãi, pravé vïdycky o nûco víc neï levé, aby mohl správnû posoudit, jak dojem jeho my - lenka vzbudí, a vyklopil celou tu vûc: Chci dát postavit pisoár, Kulí ku! Pisoár? zvolal pan uãitel uïasle, protoïe hned pochopil dûleïitost takového zámûru. Ale starosta myslel, Ïe uãitel dobfie nerozumûl, a proto fiekl: No pfiece: záchodek! Ale vïdyè já jsem rozumûl, pane starosto! No a co tomu fiíkáte? âlovûk pfiece nemûïe tak z niãeho nic mít pevn názor na vûc tak v znamnou, kdyï se o ní doví takhle znenadání. A chvat zeslabuje ve Zvonokosech hodnotu kaïdého úsudku. Kulí ek, jakoby proto, aby vidûl pûknû jasnû do sv ch my lenek, vyhodil prudk m kubnutím cvikr ze sedla svého dlouhého koàského nosu, nastavil si jej pfied ústa, zahalil jej páchnoucím oparem a pak jej tfiel kapesníkem, aby jej obdafiil novou prûhledností. KdyÏ se pfiesvûdãil, Ïe na sklech nejsou jiï Ïádné prachové nitky, nasadil si jej znovu tak slavnostnû, Ïe tím dostateãnû jasnû naznaãil neobyãejnou v znamnost své rozmluvy se starostou. V echny tyto Kulí kovy pfiípravy naplàovaly Bartolomûje Pû inku velikou radostí: mohl z nich usoudit, Ïe jeho dûvûrná zpráva vzbudila opravdu velik dojem. Kulí ek si je tû proãistil hrdlo dvojím nebo trojím hmhm za vyzáblou rukou, vûãnû pokaàkanou od inkoustu, a uhladil si svou starou kozí bradku. Teprve potom promluvil: Nápad, pane starosto, je to skvûl! Opravdu republikánsk. A urãitû v úplném souladu s vûdãími my lenkami na í strany. Zafiízení v nejvy í mífie demokratické a také hygienické, jak jste správnû fiekl. KdyÏ se tak uváïí, Ïe panstvo za ãasû Ludvíka XIV. moãilo prostû na schody ve sv ch palácích! Opravdu pûkn po- 14

9 fiádek to b val za královsk ch ãasû, to tedy se nedá popfiít! Vefiejn záchodek! To je nûco jiného neï Calabovo procesí! Z toho kyne obyvatelstvu daleko vût í prospûch! A co Sakumpak, zeptal se starosta, a Hniliãka, a Figlknif, zkrátka celá ta parta, ti budou namydlení, co? Uãitel vydal z hrdla tich, skfiípav zvuk, kter u nûho znamenal smícha jenom velmi zfiídka se vyskytoval u tohoto smutného a zneuznávaného ãlovûka s radostí vïdycky zrezivûlou; uãitel Kulí ek stavûl totiï svou radost jen a jen do sluïeb dobré vûci, pfii v znamn ch pfiíleïitostech, napfiíklad, kdyï bylo dobyto nûjakého vítûzství nad Ïalostnou zabednûností, která je tû vládne po francouzském venkovû. To je, pane starosto, jisté a neomylné, Ïe vá plán jim zasadí tûïkou ránu ve vefiejném mínûní! A co pan Hronec z Ko Èálova? A baronka z KratihájÛ? Tohleto by opravdu mohlo znamenat úpln konec i poslední váïnosti, které se je tû tû í tyto aristokratické reakcionáfiské rody! Bude to krásné demokratické vítûzství, nové potvrzení nesmrteln ch republikánsk ch zásad. Mluvil jste o tom jiï v obecní radû? Je tû ne... V obecní radû je mnoho závistivcû... Spoléhám tak trochu na va i v mluvnost, Kulí ku, aï se o tom v obecním zasedání bude mluvit a hlasovat. Dovedete tak skvûle zavfiít zobák tûm ÈouralÛm! Spolehnûte na mne, pane starosto. Tak tedy ujednáno! Vybereme na to vhodn den. Zatím nikde ani muk! Myslím, Ïe tentokrát uïijeme trochu vandy! To bych fiekl, pane starosto! A starosta si spokojenû po upoval klobouk z místa na místo. Nemohl se nasytit pochval, a aby sly el stále nové a nové, co chvíli se obracel k uãiteli s tázav m No? nebo To je, co? a mûl pfii tom v raz selské fikanosti a stále si tfiel zátylek, sídlo sv ch my lenkov ch svûdûní. A Kulí ek ho opravdu pokaïdé obdafiil nov mi chválami. Den v té chvíli vrcholil jedním z nejkrásnûj ích podzimních veãerû. Nesmírn jas se fiinul z nebe, plného pronikav ch 15

10 pûveck ch v konû posledních ptáãkû, a jemn blankyt oblohy zlehounka pfiecházel v rûïovost, která b vá pfiípravou na nádherné soumraky. Slunce mizelo za Oslími hfibety a ozafiovalo jiï jenom nûkolik horsk ch hfiebenû, které se je tû vynofiovaly z oceánu venkovské lahody, a nûkolik málo míst v z efielém savonském úvalu, kde jeho poslední paprsky tvofiily jezera svûtla. SklizeÀ byla dobrá; ukazovalo se, Ïe leto ní víno bude v borné. Bylo proã radovat se v tomto koutû Beaujolais. Zvonokosy zaznívaly dunûním kutálen ch sudû. SvûÏí, trochu nakyslé vûnû zavánûjící ze sklepû pronikaly na námûstí vlah m vzduchem, kdykoli se ka tany zachvûly severov chodním vûtérkem. V ude bylo vidût stfiíkance z lisovan ch hroznû a v ude se jiï pálila mlátovice. Oba muïi pohlíïeli z okraje terasy na pokojn západ. Tento nádhern sklonek podzimu se jim zdál dobrou pfiedzvûstí. Ale Kulí ek se najednou nemálo vzru enû zeptal: Abych nezapomnûl, pane starosto: kampak jej postavíme, ten svûj domeãek? Pamatoval jste na to? Starosta odpovûdûl v znamn m úsmûvem, jehoï se úãastnily v echny vrásky jeho nebezpeãnû Ïoviální tváfie. V tomto úsmûvu by bylo b valo moïné obdivovat se ilustraci k slavné politické zásadû: Vládnout znamená pfiedvídat. A stejnû v nûm bylo moïné jasnû ãísti spokojenost Bartolomûje Pû inky nad tím, Ïe je mocn a obávan, Ïe je majitelem krásn ch pozemkû na slunci a sklepû pln ch nejlep ího vína, jaké se urodilo na svazích mezi západními Ïleby a v bûïky Svárovsk ch kopcû. Tímto úsmûvem, prosycen m hmatateln mi Ïivotními úspûchy, zahalil horeãného Kulí ka chuìasa, kter nemûl ani kousek úrodné pûdy, ani píì vinice a pohlíïel na nûho s onou útrpností, kterou lidé rázn ch ãinû pocièují ke krabalûm a potrhl m raplûm, ktefií ztrácejí ãas v elijak mi mlhav mi bláznivinami. Uãitel byl na tûstí proti ironii obrnûn svou ctnostnou zaníceností a svou vírou v emancipaãní poslání. Zasáhnout nebo ranit ho nemohlo nic jiného neï to, jak lidé, s nimiï mluvil, nevysvûtlitelnû couvali pfied jeho sïírav mi aforismy. Starostova pfiítomnost ho zalévala hfiejiv m lidsk m teplem a udrïovala 16

11 v jeho srdci posvátn oheà k sobû samému. Tak tedy oãekával teì odpovûì od ãlovûka, o nûmï zvonoko tí obãané fiíkávali: Pû inka se nikdy neunavuje mluvením naplano! Opravdu se neunavil, neboè, zamífiiv k hlavní ulici, fiekl struãnû: Pojìme se na to místo podívat, Kulí ku! V znamná slova. Slova ãlovûka, kter se na v em rozhodl jiï pfiedem. Slova, která je moïné postavit na roveà se slovy, jeï vyfikl Napoleon, kdyï kráãel po slavkovsk ch polích: Zde svedu bitvu! 17

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí Pfiírodní tvorové slaví úspûchy Líbí se vám velké koãky? Tak to by pro vás mohla b t tou pravou mainská m valí. Je velká, silná a robustní. Prakticky Ïádné jiné plemeno nevypadá tak impozantnû. Kocoufii

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima OBSAH Vûneãky a kytice 5 Materiál a pomûcky 6 Pfiírodní materiály 6 Základy vûncû 7 PomÛcky a dekoraãní materiál 11 Jaro 12 Vûneãek pro princeznu 12 Léto 14 Vonící vûneãky a voniãky 14 Slavnostní vûnce

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo ticho VÛz, taïen cválajícím konûm, minul detektiva s novináfiem,

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Koňský šaman Jean Francois Pignon

Koňský šaman Jean Francois Pignon 04 Text Anna Reinbergerová, foto Anna Reinbergerová Koňský šaman Jean Francois Pignon KdyÏ jsem poprvé vidûla jeho pfiedstavení na Royal Horse Gala Show v Nûmecku, mûla jsem slzy v oãích. Nikdy jsem nevidûla

Více

KEVIN ALLEN PRO HOCKEY

KEVIN ALLEN PRO HOCKEY Jarome Iginla Slovo Iginla znamená v nigerij tinû velk strom. V jazyce hokejového svûta by mohlo znamenat neomezené moïnosti. Vedení NHL spatfiuje v Iginlovi vzorového reprezentanta celé ligy. Je mil,

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity I/2-4/28 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi /I/ KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi podivnû vrávorala. Pov iml si jí, aï kdyï byla tûsnû u nûho. Spatfiil bled obliãej, vysedlé lícní kosti a iroce posazené oãi. Byla to strnulá, masce

Více

V blázinci jsem mûla úspûch. Skoro kaïd mû poznal. A ti, co ne, se to od tûch poznav ích dozvûdûli. Mûla jsem obrovskou radost.

V blázinci jsem mûla úspûch. Skoro kaïd mû poznal. A ti, co ne, se to od tûch poznav ích dozvûdûli. Mûla jsem obrovskou radost. 1. V blázinci jsem mûla úspûch. Skoro kaïd mû poznal. A ti, co ne, se to od tûch poznav ích dozvûdûli. Mûla jsem obrovskou radost. Snad vám ji pfiiblíïím, vyzvu-li vás, abyste si pfiedstavili, Ïe procházíte

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

PORTRÉT PLEMENE. E.T. k pomilování

PORTRÉT PLEMENE. E.T. k pomilování E.T. k pomilování Nûktefií k nim pfiistupují skepticky, a není divu, protoïe s bûïn m ideálem koãiãí krásy nemají rexové moc spoleãného. Kdo sní o bujné hladké srsti, ten aè si radûji pofiídí norskou lesní

Více