Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce"

Transkript

1 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly mezi obrazem levé a pravé ruky. Dá se fiíci, Ïe tyto tfii základní linie jsou jak misi hlavními toky v krajinû dlanû. Proto má velk v znam, jakou krajinou, tedy kter mi kvadranty, tyto linie protékají, se kter mi jin mi toky se kfiíïí a kam nakonec ústí. V nejrûznûj ích kulturách se tûmto tfiem liniím pfiikládal nejvût í v znam a vyvozovaly se z nich rozmanité závûry. V dne ní dobû je moïné prostfiednictvím ultrazvuku vidût tyto linie i u embrya. A kojenec skr vá krajinu sv ch dlaní vût inou v zaèaté pûstiãce. Jen velmi nerad si nechá prstíãky natáhnout, aby mu nûkdo nahlíïel do dlanû. Na obrázku ã. 6 je Ïivotní linie, naz vaná také vitalis, oznaãena ãíslem 1. Na levé ruce zaãíná kousek nad palcem, probíhá kruhov m obloukem smûrem k zápûstí a konãí 1 aï 1,5 cm nad ním. B vá takto zakreslována ve v ech schematick ch nákresech, ale jak pozdûji uvidíme, nemusí tomu tak b t ve v ech pfiípadech. Linie Ïivota b vá vût inou nejzfietelnûj í. ObkruÏuje bfií ko palce a b vá vût inou témûfi celá v oblasti Já. Její poãátek se velmi ãasto kryje s pomyslnou horizontálou ohraniãující shora I. kvadrant, a to pfiedev ím tehdy, je-li palec vysoko nasazen. U hloubûji nasazeného palce b vá horizontála zpravidla pod zaãátkem linie Ïivota. Linie vitalis je symbolem intenzity na eho Ïivota. íká: Já chci Ïít!

2 22 P RACOVNÍ BLOK â. II Nad poãátkem linie Ïivota najdeme také poãátek linie hlavy (na obrázku 6 je oznaãena ãíslem 2). Poãátek linie hlavy b vá tedy také v I. kvadrantu, ve vnitfiní oblasti Já, nebo ve IV. kvadrantu, ve vnûj í oblasti Já. Linii hlavy naz váme také linií ãlovûka. Symbolizuje intenzitu na eho my lení. Nemá v ak nic spoleãného se kolním vzdûláním. Informuje nás o tom, jak vyuïíváme svûj rozum. A ten mûïe pouïívat ãi nechat zakrnût stejnû tak Ïák základní koly jako vysoko kolsk profesor. Linie srdce (na obrázku 6 oznaãená ãíslem 3) zvaná téï emocionalis zaãíná vïdy a ve v ech kulturách na malíkové hranû dlanû a symbolizuje intenzitu na eho vnímání a cítûní. Smûfiuje obloukem smûrem k ukazováku. âasto se na ní vyskytují rûzná znamení. Vypráví o na ich citov ch v kyvech mezi radostí a smutkem, emocionálních vazbách a zklamáních. 1.2 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na pravé ruce Pro na e sebehodnocení a na i znalost ãlovûka je nanejv dûleïité, abychom dokázali správnû posoudit tfii základní linie na pravé dlani. Míváme sklon se spí e srovnávat s levou rukou: takov opravdu jsem! Ale vpravo vidíme mnohem zfietelnûji, jak vystupujeme navenek, jak se pohybujeme ve vnûj ím svûtû. A pfiedev ím, jak nás vnûj í svût vidí a hodnotí! Tady bychom tedy mûli zvlá tû dbát na to, kde je nápadn rozdíl mezi levou a pravou dlaní. Îivotní linie na pravé stranû mûïe b t uï í ãi del í neï vlevo, a také krat í, roztfií tûnûj í nebo i zdvojená. Má tfieba ostrûvek nebo více vûtví. Ale vlevo je její oblouk nepfieru en. Nositel takové ruky bude navenek pûsobit tak, jako by s ním Ïivot stále lomcoval a on v raznû proïíval osudové pfiedûly v Ïivotû. Také se tak chová a vyïaduje, aby to druzí brali v úvahu. MoÏná jen on sám ví, Ïe vnitfinû neochvûjnû a pevnû dûvûfiuje síle svého Ïivota. Nûkdy to v ak neví ani on sám avskrytu du e se diví, kde se v nûm ta síla bere. A naopak jin ãlovûk má na pravé ruce v raznû siln oblouk Ïivotní linie jako krásnû zaoblené písmeno C bez jak chkoliv

3 T I HLAVNÍ LINIE 23 Linie srdce Linie srdce Îivotní linie Linie hlavy Linie hlavy Îivotní linie Obr. 6: Tfii hlavní linie Ïivotní linie, linie hlavy a linie srdce zlomû a odnoïí. Na levé stranû je v ak Ïivotní linie mnohem ãlenitûj í a neuspofiádaná. Takov ãlovûk se jeví svému okolí a nûkdy i sám sobû jako nezlomná osoba zvládající intenzitu svého Ïivota se v emi jeho tûïkostmi. Nikdo mu neuvûfií, Ïe by mohl b t ze sv ch problémû vnitfinû rozervan. Ani on sám nemûïe ãasto pochopit, proã mívá takov strach a proã by nejradûji pfied sv mi problémy utekl. Pokud Ïivotní linie na obou stranách probíhají v podobném tvaru, pak se intenzita proïívání uvnitfi i navenek do znaãné míry podobá a na e nitro se zfietelnû projevuje i navenek. Vnûj í úpadek pak mûïe vést také k naprosté vnitfiní rezignaci. Linie hlavy nám zvlá tû naléhavû ukazuje, jak se na e rozumové schopnosti uplatàují ve vnûj ím svûtû. Kter m smûrem se ubírají (rozvûtvení), kdy mají pfiestávky (ostrûvky) nebo kde se zastavují (záfiezy). To mûïe ukazovat cestu pfii volbû povolání, pfie kolování nebo studiu v pokroãilém vûku. Linie srdce zvaná také emocionalis se na pravé ruce velmi ãasto znaãnû odchyluje od levé ruky. Vpravo b vá ãasto mnohem hlad í a zfietelnûj í neï na levé dlani. Tato ãára

4 24 P RACOVNÍ BLOK â. II symbolizuje na e pocitové v iny a hlubiny. Ten, kdo má hlad í linii srdce na pravé ruce, nebude zpravidla zvefiejàovat své srdeãní záleïitosti jen tak na potkání a navenek bude pûsobit spí e chladnû. 2. Îivotní linie 2.1 Co nám fiíká Ïivotní linie o délce na eho Ïivota První otázka, kterou si klade kaïd, kdo se chce nûco o sobû dozvûdût ze sv ch dlaní, je vïdy stejná. Jak dlouho budu Ïít? Zdalipak je v dlani vidût mûj konec? Kdy asi zemfiu? Tuto otázku si kladou s obavami zejména lidé, ktefií se vypofiádávají ve svém Ïivotû s nûjak mi nemocemi. A jsou naprosto zoufalí, pokud kdysi kdesi zaslechli, Ïe krátká linie Ïivota nevyhnutelnû pfiedpovídá brzk konec. Ale to není pravda! Vyvarujte se setkání s takov mi nevûdoucími lidmi, ktefií berou sami sebe pfiíli váïnû. K takov m v vodûm mûïe svádût pouze hloupost a potfieba potvrdit si svou dûleïitost. Hodina, kdy budeme odvoláni z tohoto svûta, je boïím tajemstvím. Umûní v kladu z rukou je staré více neï 5000 let a zdomácnûlo ve v ech kulturách. Ale nahlédnout konec vlastního Ïivota zûstalo dodnes záhadou stejnû jako pfiesné pfiedpovídání na eho osudu. V echny ezoterické disciplíny, aè uï astrologie, numerologie, tarot nebo práce s kyvadlem, dokáïí rozpoznat rûzné krize, tûïká období, náhlé zlomy nebo nové zaãátky. Ale usuzovat z nich na fyzick konec na eho Ïivota je velmi nezodpovûdné! Samozfiejmû se nûkdy mûïe stát, Ïe to souhlasí ale i kdyï v takovém pfiípadû dojde k úmrtí, nemûïeme rozhodnû zev eobecàovat. O mnoh ch ãern ch pfiedpovûdích událostí, které nakonec probûhly bez potíïí, se pak zahanbenû mlãí. V ãlovûku v ak potom pfietrvává pocit znejistûní a strachu! Rodinné dispozice a politické ãi dûjinné události není moïné pfiedvídat! Îivotní linie vypovídá o intenzitû na eho Ïivota. Není ukazatelem na eho fyzického zdraví. Symptomy nemocí mûïe

5 Î IVOTNÍ LINE 25 vyãíst lékafi nebo ãlovûk znal léãení z mnoha tûlesn ch pfiíznakû. Ale ten, kdo nemá odborné lékafiské znalosti, je nemû- Ïe nahlédnout jen z kfiíïení, odnoïí ãi jin ch znamení v dlani! Existují sice lidé, ktefií vidí i to, co není vidût, nebo lidé s nadsmyslov m vnímáním. Ale tûch je opravdu málo a rozhodnû k nim nepatfií obyãejní proroci ãtoucí z dlanû. Proto tûmto pfiedpovûdím radûji pfiíli nedûvûfiujte a spí e je odmítnûte! NeboÈ tajemství Ïivotní linie jsou zcela jiného druhu, ale rovnûï velmi pouãná! 2.2 Délka Ïivotní linie Dlouhá Ïivotní linie (obr. 7a) Vlevo: Klasická dlouhá linie nám fiíká, Ïe vûle k Ïivotu a jeho intenzivní proïívání musí b t vyuïity aï do posledních dnû Ïivota zcela nezávisle na jeho délce. Îivotní ztráty nás nedovedou ke lhostejnosti a rány osudu nemohou otupit na e vnímání. Tak tomu ãasto b vá u lidí, ktefií navzdory tûïk m vnûj- ím bfiemenûm dokáïí stále usilovat o potvrzení sebe sama. Vpravo: âlovûk stále znovu nalézá sílu ke zvládnutí v ech pfiekáïek. DokáÏe pfieïít války, vyhnanství, strádání a má sílu znovu zaãít. V dobách míru je taková linie v zvou nehledat pro sebe v mluvy, proã pfiestat b t aktivní! Nûkdy mají lidé pocit, Ïe cel Ïivot jen pracovali, starali se o domácnost, dûti, zahradu atd., a teì uï by si chtûli zaãít uïívat. Ale to je chybn postoj, protoïe svûj Ïivot si uïíváme právû svou ãinorodostí! Máme-li dlouhou linii Ïivota pouze na jedné dlani, mûli bychom jí dûvûfiovat. Je to na e pomoc! Vlevo pro odvahu Ïít, vpravo pro v zvu k ãinorodosti. Je-li dlouhá Ïivotní linie na obou dlaních, bude pro takového ãlovûka obojí Ïivotní potfiebou. Krat í Ïivotní linie (obr. 7b) Následující informace jsou zvlá tû dûleïité pro lidi mezi 50 a 60 lety. Vlevo: Nenechat zakrnût intenzitu svého Ïivota! Nenechat ochladnout svûj zájem o ty vûci, které nám dfiíve pfiiná ely radost a naplnûní. Tato témata se ãasto pfiekr vají s odchodem ze zamûstnání nebo s pfiedãasn m odchodem do dûchodu. Jsou

6 26 P RACOVNÍ BLOK â. II nakaïlivá i pro Ïeny v domácnosti. Vnitfiní postoj,vïdyè pfiece stále nûco dûlám a nikdy na sebe nemám ãas mûïe b t v tomto pfiípadû velmi nebezpeãn. Vpravo: Po ãase povinností vûãi rodinû nenastává jen období, kdy vychutnáváme klid, trávíme ãas u televize ãi s pfiáteli u kávy. Je tfieba aktivovat v sobû tvofiivou sílu k pûstování koníãkû. Jak m smûrem se mûïeme vydat, to nám ukazují dal í nadání zakreslená v na ich dlaních. Ná smûr nám ãasto ukazují i rozvûtvení na konci linií. Stfiednû krátká Ïivotní linie (obr. 7c) Ta je obzvlá È dûleïitá ve vûku kolem 40 let. Vlevo: Nemûjte strach! MÛÏete se doïít velmi vysokého vûku! Podívejte se na tu spoustu jemàouãk ch linií smûfiujících pfies bfií ko palce k linii Ïivota! Jsou to vlastnû energetické linie zaji Èující pfienos Ïivotní síly jako malé potûãky místo velké fieky. V takovém pfiípadû bychom mûli cílenû pfiijímat podnûty z jin ch linií nebo vrcholkû a tím v znamnû obohacovat na i vnitfiní linii Ïivota. Vpravo: MÛÏe se stát, Ïe v tomto období kolem 40. roku Ïivota se zaãne intenzita na eho Ïivota orientovat nov m smûrem. V na em Ïivotû mohou nastat náhlé pronikavé zmûny, které ukonãí pfiedchozí úsek na eho Ïivota, a to i v pozitivním smyslu: tfieba si zvolíme nové povolání, novou vlast ãi potkáme nového partnera. OkamÏik, kdy dûti odejdou z domova nebo kdy se rozpadne stávající rodina mûïe ãlovûk nûkdy pocièovat jako konec Ïivota ale tak tomu není! Tent Ï úsek Ïivota dokáïí brát lidé s dlouhou Ïivotní linií mnohem klidnûji mívají na ní tfieba i ostrûvek, kter se dá snáze obeplout. Krátká Ïivotní linie (obr. 7d) Zásadní vypovídací schopnost by taková linie mûla ve vûku mezi 20 a 30 lety. Tak krátká linie se vyskytuje velmi zfiídka, a pokud se objeví, tak vût inou jen na jedné ruce. Témûfi vïdy o kousek níïe pokraãuje zase dál. Je-li ale opravdu tak krátká, dá se usuzovat, Ïe jistá událost ale nemusí to b t ani nemoc, ani nehoda zavr í urãit stupeà na eho zrání. Vlevo: Nûco v na em nitru nás zastavilo. Uvnitfi najednou

7 Î IVOTNÍ LINE 27 a) Dlouhá Ïivotní linie b) Krat í Ïivotní linie c) Stfiednû krátká Ïivotní linie d) Krátká Ïivotní linie Obr. 7: Délka Ïivotní linie

8 28 P RACOVNÍ BLOK â. II dojde k zásadnímu obratu. Okolí si toho ãasto ani nemusí v imnout, ale ãlovûk se najednou cítí b t nûk m jin m. Taková vnitfiní obrácení jsou moïná. A svou dûleïitost tu mají i rozvûtvení, odboãení ãi kfiíïení linií. Nûkdy to znamená zmûnu ve vífie, v dne ní dobû také obrácení se k ezoterickému pfiístupu k Ïivotu. Nebo také k radikálnímu znevaïování Ïivota. Velmi zajímav m pfiíkladem takového typu ãlovûka byla pro mû fieditelka firmy blíïící se dûchodovému vûku s velmi krátkou Ïivotní linií na levé ruce. ekla mi: Od té doby, co jsem jako mladá pomocná o etfiovatelka pomáhala ranûn m a pak vykonávala peãovatelskou sluïbu v zemích tfietího svûta, cítila jsem, Ïe celé mé Ïivotní smûfiování je následovat Matku Terezu. Vpravo: Ve vnûj ím prûbûhu Ïivota ãasto ukazuje na urãité zastavení nikoliv na konec Ïivota! Ale moïná také na radikální obrat v prostfiedí, kde ãlovûk Ïije, a ve zpûsobu, jak Ïije: masoïrout se náhle stane vegetariánem, manek nka fiádovou sestrou, student práv pfieru í svá studia a stane se aktivním obhájcem práv zvífiat, nebo také anarchistou ãi kriminálníkem. Krátká Ïivotní linie na obou dlaních je velikou vzácností! V takovém pfiípadû bychom mûli svou pozornost orientovat na del í linii s jejími rozvûtveními a odboãkami! 2.3 Rozsah Ïivotní linie Celá Ïivotní linie probíhá oblastí Já (obr. 8a) Linie Ïivota probíhá v úzkém oblouku pouze oblastí Já; mûïe zaãínat jak v její vnûj í ãásti, tak také zcela setrvávat pouze v ãásti vnitfiní. V Ïádném pfiípadû se lidé tohoto typu nedají pau- álnû posuzovat jako egoisté. Spotfiebovávají v ak a potfiebují své prapûvodní síly pfiedev ím pro vlastní pfieïití a prosazení. Vlevo: Opatrné pouïívání síly vûle a síly sv ch popudû, které vesmûs b vají spí e zadrïovány. Jist ostych pfii styku s okolím a oblastí Ty, strach, Ïe se pfii tom ãlovûk vydá ze v eho, co má, a nezûstane mu Ïádná vnitfiní rezerva. DokáÏe b t zcela dobfie jen sám pro sebe, zvlá tû pokud oblouk linie Ïivota setrvává pouze ve vnitfiní oblasti Já. Vpravo: Vztahování se ke svému Já b vá ãasto obranou vûãi okolnímu prostfiedí. âlovûk si zachovává zfieteln odstup

9 Î IVOTNÍ LINE 29 od svého okolí. PÛsobí dojmem ostychu z kontaktu ãi dojmem osamûlosti, nûkdy i podivínství. Takov ãlovûk udrïuje své city stále pod kontrolou. Îivotní linie setrvává tûsnû na hranici oblasti Já (obr. 8b) Její poãátek b vá vût inou ve vnûj í ãásti Já. âlovûk pfiijímá a zpracovává v echny impulzy pro vlastní kvalitu Ïivota. Linie Ïivota smûfiující vzhûru do vnûj í oblasti Já jsou signálem, Ïe jsou Ïivotní energie silnû vyuïívány k vlastnímu rozvoji. Vlevo: Vypovídá o vnitfiních rezervách ke zvládnutí Ïivota, o uãebních cílech a ideálech. JelikoÏ taková Ïivotní linie dosahuje sv m koncem stfiedu dlanû a ãasto tu vyrûstají rozvûtvení zasahující do oblasti Já nebo Ty, je tato ífie povaïována vût inou za velmi harmonickou. UdrÏuje rovnováhu a nepfiehání na Ïádnou stranu. âlovûk je pfiipraven ãerpat své vitální síly a zprostfiedkovávat je do oblasti Ty. Hodnû ze sebe vydává, ale vnitfinû se pfiitom nevzdává sebe sama. Vpravo: âlovûk má umírnûné nutkání k ãinnosti ve vnûj ím svûtû. DokáÏe produktivnû zpracovávat silné impulzy z okolního svûta pro zvládání vlastního Ïivota. Otevfienû pfiistupuje ke svému okolí, ale pfiitom si souãasnû uchovává i svûj vlastní prostor. âasto dokáïe dosáhnout rovnováhy mezi zdrav m egoismem a pfiipraveností ke kontaktu s okolním svûtem. V pracovním Ïivotû mívá takov ãlovûk velké v hody, proto- Ïe jeho vitální síla se nedá potlaãit, ani se nestahuje do své ulity a neválcuje své partnery. Îivotní linie pfiechází ãásteãnû do oblasti Ty (obr. 8c) Tato dlouhá linie vût inou zaãíná ve vnûj í oblasti Já, pfied kofienem ruky kfiíïí stfiedovou linii a konãí pak ve vnitfiní oblasti Ty. Tím tato polovina dlanû nab vá ponûkud vût ího v znamu. Vlevo: V echno, co si ãlovûk myslí a co podniká, se dot ká také oblasti Ty. íká my, a nikoliv já. Je tu hluboká vnitfiní touha po doplnûní nebo ozvûnû a porozumûní. Tak ãlovûk obohacuje a naplàuje intenzitu vlastního Ïivota. Pfiitom si v ak nûkdy vûbec nev imne, Ïe se pfiíli vydává a vyãerpává. Vpravo: Ve kerá Ïivotní síla je silnû smûrována do okolí: na

10 30 P RACOVNÍ BLOK â. II a) Celá Ïivotní linie probíhá oblastí Já b) Îivotní linie setrvává tûsnû na hranici oblasti Já c) Îivotní linie pfiechází ãásteãnû do oblasti Ty d) Îivotní linie silnû proniká do oblasti Ty Obr. 8: ífie Ïivotní linie

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Mnoho pacientû má vût í strach z onkologické léãby neï

Mnoho pacientû má vût í strach z onkologické léãby neï Rakovina jako osud nadûje na obrat Mnoho pacientû má vût í strach z onkologické léãby neï z nádoru samého. To je na jednu stranu pochopitelné kvûli masivním vedlej ím pfiíznakûm, které chemoterapie a ozafiování

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T

01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 2 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 3 Tarot je sada 78 karet, z nichï 22 spadá do

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí KROUPY III. UVEDENÍ DO PRAXE Zapékáme je podobnû jako jiné obiloviny nebo tûstoviny. Napfiíklad s du enou zeleninou, vafien m zelím, mûïeme pfiidat i vejce. Zvlá È chutné jsou kofienûné majoránkou a ãesnekem.

Více