Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce"

Transkript

1 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly mezi obrazem levé a pravé ruky. Dá se fiíci, Ïe tyto tfii základní linie jsou jak misi hlavními toky v krajinû dlanû. Proto má velk v znam, jakou krajinou, tedy kter mi kvadranty, tyto linie protékají, se kter mi jin mi toky se kfiíïí a kam nakonec ústí. V nejrûznûj ích kulturách se tûmto tfiem liniím pfiikládal nejvût í v znam a vyvozovaly se z nich rozmanité závûry. V dne ní dobû je moïné prostfiednictvím ultrazvuku vidût tyto linie i u embrya. A kojenec skr vá krajinu sv ch dlaní vût inou v zaèaté pûstiãce. Jen velmi nerad si nechá prstíãky natáhnout, aby mu nûkdo nahlíïel do dlanû. Na obrázku ã. 6 je Ïivotní linie, naz vaná také vitalis, oznaãena ãíslem 1. Na levé ruce zaãíná kousek nad palcem, probíhá kruhov m obloukem smûrem k zápûstí a konãí 1 aï 1,5 cm nad ním. B vá takto zakreslována ve v ech schematick ch nákresech, ale jak pozdûji uvidíme, nemusí tomu tak b t ve v ech pfiípadech. Linie Ïivota b vá vût inou nejzfietelnûj í. ObkruÏuje bfií ko palce a b vá vût inou témûfi celá v oblasti Já. Její poãátek se velmi ãasto kryje s pomyslnou horizontálou ohraniãující shora I. kvadrant, a to pfiedev ím tehdy, je-li palec vysoko nasazen. U hloubûji nasazeného palce b vá horizontála zpravidla pod zaãátkem linie Ïivota. Linie vitalis je symbolem intenzity na eho Ïivota. íká: Já chci Ïít!

2 22 P RACOVNÍ BLOK â. II Nad poãátkem linie Ïivota najdeme také poãátek linie hlavy (na obrázku 6 je oznaãena ãíslem 2). Poãátek linie hlavy b vá tedy také v I. kvadrantu, ve vnitfiní oblasti Já, nebo ve IV. kvadrantu, ve vnûj í oblasti Já. Linii hlavy naz váme také linií ãlovûka. Symbolizuje intenzitu na eho my lení. Nemá v ak nic spoleãného se kolním vzdûláním. Informuje nás o tom, jak vyuïíváme svûj rozum. A ten mûïe pouïívat ãi nechat zakrnût stejnû tak Ïák základní koly jako vysoko kolsk profesor. Linie srdce (na obrázku 6 oznaãená ãíslem 3) zvaná téï emocionalis zaãíná vïdy a ve v ech kulturách na malíkové hranû dlanû a symbolizuje intenzitu na eho vnímání a cítûní. Smûfiuje obloukem smûrem k ukazováku. âasto se na ní vyskytují rûzná znamení. Vypráví o na ich citov ch v kyvech mezi radostí a smutkem, emocionálních vazbách a zklamáních. 1.2 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na pravé ruce Pro na e sebehodnocení a na i znalost ãlovûka je nanejv dûleïité, abychom dokázali správnû posoudit tfii základní linie na pravé dlani. Míváme sklon se spí e srovnávat s levou rukou: takov opravdu jsem! Ale vpravo vidíme mnohem zfietelnûji, jak vystupujeme navenek, jak se pohybujeme ve vnûj ím svûtû. A pfiedev ím, jak nás vnûj í svût vidí a hodnotí! Tady bychom tedy mûli zvlá tû dbát na to, kde je nápadn rozdíl mezi levou a pravou dlaní. Îivotní linie na pravé stranû mûïe b t uï í ãi del í neï vlevo, a také krat í, roztfií tûnûj í nebo i zdvojená. Má tfieba ostrûvek nebo více vûtví. Ale vlevo je její oblouk nepfieru en. Nositel takové ruky bude navenek pûsobit tak, jako by s ním Ïivot stále lomcoval a on v raznû proïíval osudové pfiedûly v Ïivotû. Také se tak chová a vyïaduje, aby to druzí brali v úvahu. MoÏná jen on sám ví, Ïe vnitfinû neochvûjnû a pevnû dûvûfiuje síle svého Ïivota. Nûkdy to v ak neví ani on sám avskrytu du e se diví, kde se v nûm ta síla bere. A naopak jin ãlovûk má na pravé ruce v raznû siln oblouk Ïivotní linie jako krásnû zaoblené písmeno C bez jak chkoliv

3 T I HLAVNÍ LINIE 23 Linie srdce Linie srdce Îivotní linie Linie hlavy Linie hlavy Îivotní linie Obr. 6: Tfii hlavní linie Ïivotní linie, linie hlavy a linie srdce zlomû a odnoïí. Na levé stranû je v ak Ïivotní linie mnohem ãlenitûj í a neuspofiádaná. Takov ãlovûk se jeví svému okolí a nûkdy i sám sobû jako nezlomná osoba zvládající intenzitu svého Ïivota se v emi jeho tûïkostmi. Nikdo mu neuvûfií, Ïe by mohl b t ze sv ch problémû vnitfinû rozervan. Ani on sám nemûïe ãasto pochopit, proã mívá takov strach a proã by nejradûji pfied sv mi problémy utekl. Pokud Ïivotní linie na obou stranách probíhají v podobném tvaru, pak se intenzita proïívání uvnitfi i navenek do znaãné míry podobá a na e nitro se zfietelnû projevuje i navenek. Vnûj í úpadek pak mûïe vést také k naprosté vnitfiní rezignaci. Linie hlavy nám zvlá tû naléhavû ukazuje, jak se na e rozumové schopnosti uplatàují ve vnûj ím svûtû. Kter m smûrem se ubírají (rozvûtvení), kdy mají pfiestávky (ostrûvky) nebo kde se zastavují (záfiezy). To mûïe ukazovat cestu pfii volbû povolání, pfie kolování nebo studiu v pokroãilém vûku. Linie srdce zvaná také emocionalis se na pravé ruce velmi ãasto znaãnû odchyluje od levé ruky. Vpravo b vá ãasto mnohem hlad í a zfietelnûj í neï na levé dlani. Tato ãára

4 24 P RACOVNÍ BLOK â. II symbolizuje na e pocitové v iny a hlubiny. Ten, kdo má hlad í linii srdce na pravé ruce, nebude zpravidla zvefiejàovat své srdeãní záleïitosti jen tak na potkání a navenek bude pûsobit spí e chladnû. 2. Îivotní linie 2.1 Co nám fiíká Ïivotní linie o délce na eho Ïivota První otázka, kterou si klade kaïd, kdo se chce nûco o sobû dozvûdût ze sv ch dlaní, je vïdy stejná. Jak dlouho budu Ïít? Zdalipak je v dlani vidût mûj konec? Kdy asi zemfiu? Tuto otázku si kladou s obavami zejména lidé, ktefií se vypofiádávají ve svém Ïivotû s nûjak mi nemocemi. A jsou naprosto zoufalí, pokud kdysi kdesi zaslechli, Ïe krátká linie Ïivota nevyhnutelnû pfiedpovídá brzk konec. Ale to není pravda! Vyvarujte se setkání s takov mi nevûdoucími lidmi, ktefií berou sami sebe pfiíli váïnû. K takov m v vodûm mûïe svádût pouze hloupost a potfieba potvrdit si svou dûleïitost. Hodina, kdy budeme odvoláni z tohoto svûta, je boïím tajemstvím. Umûní v kladu z rukou je staré více neï 5000 let a zdomácnûlo ve v ech kulturách. Ale nahlédnout konec vlastního Ïivota zûstalo dodnes záhadou stejnû jako pfiesné pfiedpovídání na eho osudu. V echny ezoterické disciplíny, aè uï astrologie, numerologie, tarot nebo práce s kyvadlem, dokáïí rozpoznat rûzné krize, tûïká období, náhlé zlomy nebo nové zaãátky. Ale usuzovat z nich na fyzick konec na eho Ïivota je velmi nezodpovûdné! Samozfiejmû se nûkdy mûïe stát, Ïe to souhlasí ale i kdyï v takovém pfiípadû dojde k úmrtí, nemûïeme rozhodnû zev eobecàovat. O mnoh ch ãern ch pfiedpovûdích událostí, které nakonec probûhly bez potíïí, se pak zahanbenû mlãí. V ãlovûku v ak potom pfietrvává pocit znejistûní a strachu! Rodinné dispozice a politické ãi dûjinné události není moïné pfiedvídat! Îivotní linie vypovídá o intenzitû na eho Ïivota. Není ukazatelem na eho fyzického zdraví. Symptomy nemocí mûïe

5 Î IVOTNÍ LINE 25 vyãíst lékafi nebo ãlovûk znal léãení z mnoha tûlesn ch pfiíznakû. Ale ten, kdo nemá odborné lékafiské znalosti, je nemû- Ïe nahlédnout jen z kfiíïení, odnoïí ãi jin ch znamení v dlani! Existují sice lidé, ktefií vidí i to, co není vidût, nebo lidé s nadsmyslov m vnímáním. Ale tûch je opravdu málo a rozhodnû k nim nepatfií obyãejní proroci ãtoucí z dlanû. Proto tûmto pfiedpovûdím radûji pfiíli nedûvûfiujte a spí e je odmítnûte! NeboÈ tajemství Ïivotní linie jsou zcela jiného druhu, ale rovnûï velmi pouãná! 2.2 Délka Ïivotní linie Dlouhá Ïivotní linie (obr. 7a) Vlevo: Klasická dlouhá linie nám fiíká, Ïe vûle k Ïivotu a jeho intenzivní proïívání musí b t vyuïity aï do posledních dnû Ïivota zcela nezávisle na jeho délce. Îivotní ztráty nás nedovedou ke lhostejnosti a rány osudu nemohou otupit na e vnímání. Tak tomu ãasto b vá u lidí, ktefií navzdory tûïk m vnûj- ím bfiemenûm dokáïí stále usilovat o potvrzení sebe sama. Vpravo: âlovûk stále znovu nalézá sílu ke zvládnutí v ech pfiekáïek. DokáÏe pfieïít války, vyhnanství, strádání a má sílu znovu zaãít. V dobách míru je taková linie v zvou nehledat pro sebe v mluvy, proã pfiestat b t aktivní! Nûkdy mají lidé pocit, Ïe cel Ïivot jen pracovali, starali se o domácnost, dûti, zahradu atd., a teì uï by si chtûli zaãít uïívat. Ale to je chybn postoj, protoïe svûj Ïivot si uïíváme právû svou ãinorodostí! Máme-li dlouhou linii Ïivota pouze na jedné dlani, mûli bychom jí dûvûfiovat. Je to na e pomoc! Vlevo pro odvahu Ïít, vpravo pro v zvu k ãinorodosti. Je-li dlouhá Ïivotní linie na obou dlaních, bude pro takového ãlovûka obojí Ïivotní potfiebou. Krat í Ïivotní linie (obr. 7b) Následující informace jsou zvlá tû dûleïité pro lidi mezi 50 a 60 lety. Vlevo: Nenechat zakrnût intenzitu svého Ïivota! Nenechat ochladnout svûj zájem o ty vûci, které nám dfiíve pfiiná ely radost a naplnûní. Tato témata se ãasto pfiekr vají s odchodem ze zamûstnání nebo s pfiedãasn m odchodem do dûchodu. Jsou

6 26 P RACOVNÍ BLOK â. II nakaïlivá i pro Ïeny v domácnosti. Vnitfiní postoj,vïdyè pfiece stále nûco dûlám a nikdy na sebe nemám ãas mûïe b t v tomto pfiípadû velmi nebezpeãn. Vpravo: Po ãase povinností vûãi rodinû nenastává jen období, kdy vychutnáváme klid, trávíme ãas u televize ãi s pfiáteli u kávy. Je tfieba aktivovat v sobû tvofiivou sílu k pûstování koníãkû. Jak m smûrem se mûïeme vydat, to nám ukazují dal í nadání zakreslená v na ich dlaních. Ná smûr nám ãasto ukazují i rozvûtvení na konci linií. Stfiednû krátká Ïivotní linie (obr. 7c) Ta je obzvlá È dûleïitá ve vûku kolem 40 let. Vlevo: Nemûjte strach! MÛÏete se doïít velmi vysokého vûku! Podívejte se na tu spoustu jemàouãk ch linií smûfiujících pfies bfií ko palce k linii Ïivota! Jsou to vlastnû energetické linie zaji Èující pfienos Ïivotní síly jako malé potûãky místo velké fieky. V takovém pfiípadû bychom mûli cílenû pfiijímat podnûty z jin ch linií nebo vrcholkû a tím v znamnû obohacovat na i vnitfiní linii Ïivota. Vpravo: MÛÏe se stát, Ïe v tomto období kolem 40. roku Ïivota se zaãne intenzita na eho Ïivota orientovat nov m smûrem. V na em Ïivotû mohou nastat náhlé pronikavé zmûny, které ukonãí pfiedchozí úsek na eho Ïivota, a to i v pozitivním smyslu: tfieba si zvolíme nové povolání, novou vlast ãi potkáme nového partnera. OkamÏik, kdy dûti odejdou z domova nebo kdy se rozpadne stávající rodina mûïe ãlovûk nûkdy pocièovat jako konec Ïivota ale tak tomu není! Tent Ï úsek Ïivota dokáïí brát lidé s dlouhou Ïivotní linií mnohem klidnûji mívají na ní tfieba i ostrûvek, kter se dá snáze obeplout. Krátká Ïivotní linie (obr. 7d) Zásadní vypovídací schopnost by taková linie mûla ve vûku mezi 20 a 30 lety. Tak krátká linie se vyskytuje velmi zfiídka, a pokud se objeví, tak vût inou jen na jedné ruce. Témûfi vïdy o kousek níïe pokraãuje zase dál. Je-li ale opravdu tak krátká, dá se usuzovat, Ïe jistá událost ale nemusí to b t ani nemoc, ani nehoda zavr í urãit stupeà na eho zrání. Vlevo: Nûco v na em nitru nás zastavilo. Uvnitfi najednou

7 Î IVOTNÍ LINE 27 a) Dlouhá Ïivotní linie b) Krat í Ïivotní linie c) Stfiednû krátká Ïivotní linie d) Krátká Ïivotní linie Obr. 7: Délka Ïivotní linie

8 28 P RACOVNÍ BLOK â. II dojde k zásadnímu obratu. Okolí si toho ãasto ani nemusí v imnout, ale ãlovûk se najednou cítí b t nûk m jin m. Taková vnitfiní obrácení jsou moïná. A svou dûleïitost tu mají i rozvûtvení, odboãení ãi kfiíïení linií. Nûkdy to znamená zmûnu ve vífie, v dne ní dobû také obrácení se k ezoterickému pfiístupu k Ïivotu. Nebo také k radikálnímu znevaïování Ïivota. Velmi zajímav m pfiíkladem takového typu ãlovûka byla pro mû fieditelka firmy blíïící se dûchodovému vûku s velmi krátkou Ïivotní linií na levé ruce. ekla mi: Od té doby, co jsem jako mladá pomocná o etfiovatelka pomáhala ranûn m a pak vykonávala peãovatelskou sluïbu v zemích tfietího svûta, cítila jsem, Ïe celé mé Ïivotní smûfiování je následovat Matku Terezu. Vpravo: Ve vnûj ím prûbûhu Ïivota ãasto ukazuje na urãité zastavení nikoliv na konec Ïivota! Ale moïná také na radikální obrat v prostfiedí, kde ãlovûk Ïije, a ve zpûsobu, jak Ïije: masoïrout se náhle stane vegetariánem, manek nka fiádovou sestrou, student práv pfieru í svá studia a stane se aktivním obhájcem práv zvífiat, nebo také anarchistou ãi kriminálníkem. Krátká Ïivotní linie na obou dlaních je velikou vzácností! V takovém pfiípadû bychom mûli svou pozornost orientovat na del í linii s jejími rozvûtveními a odboãkami! 2.3 Rozsah Ïivotní linie Celá Ïivotní linie probíhá oblastí Já (obr. 8a) Linie Ïivota probíhá v úzkém oblouku pouze oblastí Já; mûïe zaãínat jak v její vnûj í ãásti, tak také zcela setrvávat pouze v ãásti vnitfiní. V Ïádném pfiípadû se lidé tohoto typu nedají pau- álnû posuzovat jako egoisté. Spotfiebovávají v ak a potfiebují své prapûvodní síly pfiedev ím pro vlastní pfieïití a prosazení. Vlevo: Opatrné pouïívání síly vûle a síly sv ch popudû, které vesmûs b vají spí e zadrïovány. Jist ostych pfii styku s okolím a oblastí Ty, strach, Ïe se pfii tom ãlovûk vydá ze v eho, co má, a nezûstane mu Ïádná vnitfiní rezerva. DokáÏe b t zcela dobfie jen sám pro sebe, zvlá tû pokud oblouk linie Ïivota setrvává pouze ve vnitfiní oblasti Já. Vpravo: Vztahování se ke svému Já b vá ãasto obranou vûãi okolnímu prostfiedí. âlovûk si zachovává zfieteln odstup

9 Î IVOTNÍ LINE 29 od svého okolí. PÛsobí dojmem ostychu z kontaktu ãi dojmem osamûlosti, nûkdy i podivínství. Takov ãlovûk udrïuje své city stále pod kontrolou. Îivotní linie setrvává tûsnû na hranici oblasti Já (obr. 8b) Její poãátek b vá vût inou ve vnûj í ãásti Já. âlovûk pfiijímá a zpracovává v echny impulzy pro vlastní kvalitu Ïivota. Linie Ïivota smûfiující vzhûru do vnûj í oblasti Já jsou signálem, Ïe jsou Ïivotní energie silnû vyuïívány k vlastnímu rozvoji. Vlevo: Vypovídá o vnitfiních rezervách ke zvládnutí Ïivota, o uãebních cílech a ideálech. JelikoÏ taková Ïivotní linie dosahuje sv m koncem stfiedu dlanû a ãasto tu vyrûstají rozvûtvení zasahující do oblasti Já nebo Ty, je tato ífie povaïována vût inou za velmi harmonickou. UdrÏuje rovnováhu a nepfiehání na Ïádnou stranu. âlovûk je pfiipraven ãerpat své vitální síly a zprostfiedkovávat je do oblasti Ty. Hodnû ze sebe vydává, ale vnitfinû se pfiitom nevzdává sebe sama. Vpravo: âlovûk má umírnûné nutkání k ãinnosti ve vnûj ím svûtû. DokáÏe produktivnû zpracovávat silné impulzy z okolního svûta pro zvládání vlastního Ïivota. Otevfienû pfiistupuje ke svému okolí, ale pfiitom si souãasnû uchovává i svûj vlastní prostor. âasto dokáïe dosáhnout rovnováhy mezi zdrav m egoismem a pfiipraveností ke kontaktu s okolním svûtem. V pracovním Ïivotû mívá takov ãlovûk velké v hody, proto- Ïe jeho vitální síla se nedá potlaãit, ani se nestahuje do své ulity a neválcuje své partnery. Îivotní linie pfiechází ãásteãnû do oblasti Ty (obr. 8c) Tato dlouhá linie vût inou zaãíná ve vnûj í oblasti Já, pfied kofienem ruky kfiíïí stfiedovou linii a konãí pak ve vnitfiní oblasti Ty. Tím tato polovina dlanû nab vá ponûkud vût ího v znamu. Vlevo: V echno, co si ãlovûk myslí a co podniká, se dot ká také oblasti Ty. íká my, a nikoliv já. Je tu hluboká vnitfiní touha po doplnûní nebo ozvûnû a porozumûní. Tak ãlovûk obohacuje a naplàuje intenzitu vlastního Ïivota. Pfiitom si v ak nûkdy vûbec nev imne, Ïe se pfiíli vydává a vyãerpává. Vpravo: Ve kerá Ïivotní síla je silnû smûrována do okolí: na

10 30 P RACOVNÍ BLOK â. II a) Celá Ïivotní linie probíhá oblastí Já b) Îivotní linie setrvává tûsnû na hranici oblasti Já c) Îivotní linie pfiechází ãásteãnû do oblasti Ty d) Îivotní linie silnû proniká do oblasti Ty Obr. 8: ífie Ïivotní linie

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji. Mgr. Pavel Eybert. kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek. www.eybert.

Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji. Mgr. Pavel Eybert. kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek. www.eybert. senátní volební obvod 13 Tábor Mgr. Pavel Eybert kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek www.eybert.cz Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané, Vá hlas

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO ÚVOD Jak se uzdravit Láska neví, co je protiklad. Láska neví, co je konflikt. J. KRI NAMURTI JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO srdceryvn ch pfiíbûhû. Bûhem své tfiicetileté praxe jsem

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ZUBAŘ. nejlep í pfiítel ãlovûka

ZUBAŘ. nejlep í pfiítel ãlovûka ZUBAŘ nejlep í pfiítel ãlovûka ZUBAŘ nejlep í pfiítel ãlovûka MDDr. MUDr. Jifií ed, Ph.D., MBA Privátní stomatologická praxe, Praha Klinika ústní, ãelistní a obliãejové chirurgie VFN, Praha MDDr. MUDr.

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

PRAVI DLA BASKETBALU. Platná od 1. 9. 2004. âeská basketbalová federace Praha

PRAVI DLA BASKETBALU. Platná od 1. 9. 2004. âeská basketbalová federace Praha PRAVI DLA BASKETBALU Platná od 1. 9. 2004 âeská basketbalová federace Praha Z anglického originálu Official Basketball Rules, schváleného 12. 6. 2004 v PafiíÏi. Copyright FIBA Pfieklad: Dr. Zdenûk Procházka

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

PORTRÉT PLEMENE. Nová hvûzda na kynologickém nebi. 36 SVùT PSÒ 8/05

PORTRÉT PLEMENE. Nová hvûzda na kynologickém nebi. 36 SVùT PSÒ 8/05 36 SVùT PSÒ 8/05 Australský ovčák I ve svûtû psích plemen se módní vlny pfielévají, jedna stfiídá druhou. Plemena kdysi populární se ocitají na pokraji vyhynutí, na druhé stranû se objevují nová, o kter

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

VÍRA V BOHA. pro dívky. Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3

VÍRA V BOHA. pro dívky. Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3 VÍRA V BOHA pro dívky Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3 Jmenuji se JSEM DÍTù BOÎÍ Vím, Ïe mne Nebesk Otec má rád, a já mám ráda Jeho. Mohu se modlit k

Více

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04 S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného Ragdol Tohoto impozantního kocoura plemene ragdol zdobí nádherná srst, která vyïaduje pravidelnou péãi. 20 Na e KOâKY 8/04 AÈ dáváme osobnû pfiednost

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více