Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999"

Transkript

1 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých akcí a úkol. leny RM jsou dva lenové VV oblasti Slezsko - ing. Mojmír Nováek jako pedseda RM a Jií Vilhelm. Dalšími leny RM jsou ing. Petr Holuša, Jana Rišicová, Jan Krýsa, Kamil Zboil a Robert Kovarik. Krom tchto stálých len RM se na akcích významn podíleli ing. Radim Farana, Mirek Chlubna, manželé Nejedlíkovi, Jana Rišicová, Josef Bárta a ada dalších. V RM zaala pracovat Lenka Tmová. RM se schází pravideln jedenkrát msín v Dom dtí a mládeže na Ostrilov ul. v Moravské Ostrav. Pedseda RM pracoval po celý rok v Komisi Rady msta Ostravy pro dti a mládež. Tato komise navrhuje Rad msta Ostrava rozdlení dotací msta dtským organizacím. Po komunálních volbách byla tato komise rozpuštna a nová dosud nebyla ustavena. Podle zkušeností z Ostravy vznikla podobná komise pro dti a mládež též v Orlové, vyzvoila si svj statut a od roku 1999 se také bude podílet na rozdlování dotací msta Orlové dtským organizacím. 2. Stav oddíl RM má na starosti 45 oddíl TOM, z toho je 14 v okrese Karviná, 1 v okrese Nový Jiín, 5 v okrese Opava a 25 v okrese Ostrava, což je o ti oddíly více, než v roce Vlastní innost oddíl je záležitostí jich samých a jejich odbor turistiky. RM do innosti oddíl nijak nezasahuje a ani oddíly nemusí vykazovat svou innost formou hlášení. Oddíly samostatn podávaly projekty Rad msta Ostravy s žádostí o dotace a v r získaly takto oddíly TOM a RM více než 200 tisíc korun. 3. innost Rady mládeže v r V roce 1998 poádala RM vtšinu svých tradiních akcí: Zimní sraz na Ostravici Je tradiní akcí ostravských oddíl. V zimním prostedí si oddíly navzájem pipravují vážné i žertovné soutže a závody, jako nap. polární uzly, slepý mravenec, hrdliky v mlze, sloní pochod, balzámování mumie, bludišt a pekážková dráha. Na srazu byl 271 úastník z 19 oddíl. Uzlaská regata v Ostrav roník nároné soutže v uzlování, která již perostla rozsah naší oblasti. Uzlaské regaty se zúastnilo 386 závodník ze 43 oddíl a 42 poadatelé. Úastníci byli nejen od nás, ale pijeli z Valašského Meziíí, Bruntálu, Moravské Tebové a Drahanovic. K 15. výroí soutže byl vydán historický sborník, který mapoval vítze všech pedchozích roník. Absolutním vítzem se stal Pavel Hýbl z oddílu BVÚ Ostrava, který zvítzil v závreném finále s nejlepším dosaženým asem za všech 15 roník - všech 6 základních uzl uvázal za 13,5 vteiny. Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko 1

2 Zimní turnaj tábornické všestrannosti v Orlové Byl již 27. roníkem dkladné zimní provrky znalostí z mnoha turistických a tábornických oblastí. Turnaje se zúastnilo 19 tylenných hlídek. Je jen škoda, že turnaje se zúastnily pouze oddíly z Orlové, Karviné a Havíova, ale žádný z Ostravy. Školení hospodá Pro zvýšení úrovn hospodáské dokumentace v oddílech TOM bylo uspoádáno školení hospodá, které mlo 14 úastník a konalo se v prostorách ostravské Janákovy konzervatoe. Jako hlavní školitel zde psobil ing. Radim Farana, celorepublikov uznávaný specialista na tuto oblast. Školení vedoucích turistiky mládeže Jednou za dva roky poádané školení základní pípravy vedoucích oddíl TOM se konalo na eladné, na základn TJ Hrabvka. O 18 úastník se staralo 5 lektor a poadatel. Turistické závody Jsou hlavní soutžní akcí TOM. Organizovali jsme ti kola 2. stupn - v Bílovci 4. dubna, v Orlové 18. dubna a v Ostrav 25. dubna Abychom zvýšili šance našich hlídek na postup do vyšších kol, poprvé jsme uspoádali všechny naše závody jako TZ 2. stupn, piemž první dva závody jsou pouze klasifikaní (postup se získává jen na základ 2. výkonnostní tídy) a tetí závod je navíc i postupový, takže postup se získává nejen za kvalifikaní tídu, ale i za umístní na prvních tech místech ve své kategorii. TZ v Bílovci se zúastnilo 89 hlídek, v Orlové 99 hlídek a v Ostrav 95 hlídek. Ze závod 2. stupn postupují hlídky do závod I. stupn, které se konají 4 v R. Tyto závody již koordinuje ústední RM a tak se všech mohou úastnit všichni postupující závodníci. V naší oblasti se konal takový závod v Bílovci a na startu se objevila 181 hlídka. Zajistit pro tak velké množství závodník, jejich doprovod a poadatele ubytování a stravování a se ctí zvládnout celý závod i v dešti je úctyhodný výkon, který svdí o skvlých poadatelských výkonech pedevším turist z Bílovce, ale také z celé oblasti (zajištní rozhodích). O úspch závodu se pedevším postarali manželé Bártovi. V eském poháru, pro který se sítají výsledky ze tí nejúspšnjších start obsadily hlídky naší oblasti 5 prvních míst, 3 druhá a 5 tetích míst. V soutži kolektiv skonil TOM Orlová na druhém míst a TOM Bílovec na míst tetím. Poprvé po nkolika letech se ped naše nejúspšnjší oddíly vyhoupl KT Kralupy nad Vltavou. Na tomto ústupu z prvního místa se snad trochu podepsala obrovská finanní náronost masívní úasti na všech závodech I. stupn, protože další TZ I. stupn se krom Bílovce konaly v Mikulášovicích (okres Dín), v eském Krumlov a v Tupesích pod hradem Buchlov. Na Mistrovství republiky, které se konalo 27. ervna 1998 v Tinci získaly tyto naše hlídky titul mistr republiky (v pti z dvanácti kategorií): nejmladší žáci Filip Šustík a Jakub Kmec TOM Orlová nejmladší žákyn Barbora Šuvadová a Michaela Lietavová TOM Orlová mladší žáci Vilém Figalla a Jan Herman TOM Bílovec (i v r. 97) starší žákyn Hana Slavíková a Svatava Kubánková TOM Bílovec (i v r. 97) mladší dorostenky Lenka Hrabalová a Vanda Richterová TOM Bílovec Dalších devt hlídek získalo medailová umístní. TOM Bílovec zde získal stejn jako v roce 1997 jasné vítzství jako nejúspšnjší kolektiv a byl následován TOMem Orlová na tetím míst. Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko 2

3 V roce 1998 se podruhé konaly štafety v turistických závodech - 5. záí v Kralovicích. Závodilo se pouze v kategoriích muži a ženy a hlídky z naší oblasti získaly 5. a 6. místo v ženách. tvrté Mezinárodní mistrovství v Turistickém závod poádala naše oblast v Orlové 12. záí 1998 a závod byl hodnocen jako velmi zdailý po sportovní, organizaní i spoleenské stránce. Nejvíce se o úspch tohoto závodu zasloužil Jií Vilhelm st. z KT Orlová. Mezinárodními mistry v TZ se stali: mladší žáci Jan Herman a Vilém Figalla TOM Bílovec starší žáci Michal Benek a Filip Franek ZŠ Havíov starší žákyn Jana Rusnoková a Hana Konderlová ZŠ Havíov a dalších osm hlídek z naší oblasti obsadilo medailová místa. eská reprezentace i naší zásluhou porazila na hlavu reprezentaci slovenskou. Školení Minima VHT Toto školení spolupoádala RM pro mládež i dosplé naší oblasti. Konalo se v Ddov ve východních echách pro 24 úastníky a 3 lektory. Kvli špatnému poasí se nepodailo pln nacviit pohyb na skalách. Další ást tohoto školení se musela pro zaneprázdnnost lektor pesunout z podzimu 1998 na jaro INKU Další akce, kterou v posledních letech poádáme ve dvouletém cyklu. Je to nároná akce pro dorost, která zahrnuje teorii práce s dtmi i praxi - hry a pohyb v terénu. V r se INKU konalo na chat Kusalíno u Vsetína a zúastnilo se jej 20 dorostenc a 7 poadatel. Maratón her Poslední akcí RM byl opt Maratón her v DDM v Ostrav - Zábehu, jako pehlídka her a jiných aktivit v klubovnách a tlocvinách pro vedoucí, dorostence i starší žactvo. Mli jsme 38 úastník a 17 poadatel a lektor. Informaní list našich TOM - Slezský Tomík Pro informovanost našich oddíl vydává RM informaní obasník - Slezský Tomík. V roce 1998 byla vydána 3 ísla - informace o zimních akcích ( leden 1998), o Turistických závodech (.20 - bezen 1998) a informace o akcích ve školním roce ( záí 1998). 4. Spolupráce s dalšími subjekty Nejtsnjší spoluprací s dalšími dtskými sdruženími se dá nazvat otevenost našich akcí. Všech soutží, závod i školení se mohou úastnit lenové všech dtských a mládežnických sdružení, což také pln využívají. Na akcích máme úastníky z TOM KT a Asociace TOM, z Junáka, Pionýra, Woodcraftera, Duhy a dalších. Toto setkávání zvyšuje konkurenci a tím i kvalitu všech závod. Akce RM jsou jedny z mála, které se takto otvírají všem dtem bez rozlišení organizace. RM psobí i na TOM, které nejsou leny KT, ale pouze Asociace TOM. Mezi našimi sdruženími existují úzké vazby nejen na úrovni ústedí, ale také v naší oblasti. Vzhledem k tomu, že Asociace TOM nemá územní lánky ízení na úrovni oblasti nebo okresu, informuje naše RM i tyto oddíly o svých akcích a všech aktivitách prostednictvím Slezského Tomíka. V roce 1998 zahrnul KT i Asociace TOM do svých stanov lánek o propojení lenství mládeže v KT i v Asociaci. Postupn bylo uzaveno v prbhu roku nkolik dohod, ešících tuto problematiku a na poátku roku 1999 se dohody zaaly naplovat. U nás v oblasti byly všechny oddíly TOM v Asociaci, ale ne v KT. Jako Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko 3

4 noví lenové KT se v naší oblasti zaregistrovalo cca 400 len z 12 oddíl TOM, piemž do nov vzniklého odboru Slezský Tomík vstoupilo od poátku roku 326 nových len KT. Mezi spolupráci s dalšími subjekty je možno zahrnout i úast a pomoc pi poádání akcí ústední Rady mládeže. Naše oddíly se dále zúastnily Letního srazu TOM v Hodonín i Letního srazu KST v Tatranské Lomnici. Zde naši lenové tvoili podstatnou ást ze 180 eských úastník srazu. 5. erpání rozpotu v roce 1998 V roce 1998 erpala RM na své akce finanní prostedky takto: Akce nebo innost Vydání Píjmy Dotace msta Ostravy Z rozpotu oblasti Zimní sraz , ,40 Uzlaská regata , , , ,90 ZTTV , ,50 Školení hospodá , , Školení vedoucích TM , , ,-- 951,-- TZ II. Bílovec , ,-- TZ II. Orlová , ,-- TZ II. Ostrava ,70 970, , ,70 TZ I. Bílovec 2.000, ,-- Školení Minima VHT , , Mezinárodní TZ Orlová , , , ,10 INKU , , , ,70 Maratón her ,40 190, ,40 Jízdné RM na schze 846, ,-- Kopírování, poštovné, schzovné 151, ,20 Vydání Slezského Tomíka 1.693, ,10 Sponzorský dar ,--* Celkem , , , ,20 Z uvedené tabulky je zejmé, že akce RM jsou vtším podílem kryty dotací msta Ostrava. Podle smlouvy jsme tuto dotaci mohli erpat na ti projekty: a) Vzdlávání vedoucích - erpání na ubytování, ureno na Školení vedoucích a INKU, b) Turistické závody - erpání na pronájmy a služby (kopírování, poštovné) - TZ Ostrava a Mezinárodní TZ, c) Uzlaská regata - erpání na pronájem a propagaci. *) Sponzorský dar od Jiího Koláe, bývalého vedoucího Ostravské tyky je uren na zakoupení vybavení na Turistický závod - dosud nebylo erpáno, pesouvá se na rok 1999 a proto o tento píjem není sníženo erpání z rozpotu VV oblasti Slezsko. Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko 4

5 6. Plán práce na rok 1999 Vlastní akce RM pipravuje v letošním roce 8 akcí, mnohé mají již dlouhou tradici a nkteré z nich již byly realizovány. Zimní sraz na Ostravici se již konal s 232 úastníky. Uzlaská regata v Ostrav Je to tradiní akce v uzlování, její význam již dávno pekroil hranice naší oblasti. Letos jsme uspoádali 16. roník pro 391 úastníka. Absolutní vítz je Jií Vilhelm ml. z KT Orlová. Zimní turnaj tábornické všestrannosti se koná v Orlové a opt obsahuje své tradiní turistické a tábornické disciplíny pro tylenné hlídky. Turistické závody budou mít i v letošním roce obvyklou šru závod, která bude zaínat v naší oblasti temi závody 2. stupn: v Ostrav 17. 4, v Bílovci a v Orlové Závody 1. stupn se letos budou konat pedevším v echách (Kravae okres eská Lípa, Nová Paka a Pacov) a jedny i na Morav (Fryšták), Mistrovství R bude letos na Vsetín a naše oblast je spolupoadatelem tohoto závodu - my zajistíme rozhodí a materiál na tra a místní poadatelé zajistí ubytování a stravování. Mezinárodní mistrovství bude na Slovensku v Ruskovcích. Maratón her chceme uspoádat v listopadu 1999 jako školení vedoucích družin, tedy starších žák a dorostu a vedoucích oddíl s vtším zamením na turistické znalosti a nácvikové hry. Doufáme, že toto opatení zvýší poet úastník. Pedpokládáme že se Maratón her uskutení opt v Dom dtí a mládeže na Gurtvov ul. v Ostrav - Zábehu. Akce ústední RM Ústední RM poádá pro vedoucí i pro leny TOM adu akcí, kterých je možno se zúastnit. O všech akcích jsou vedoucí informováni prostednictvím asopisu Tomík. Podíleli jsme se na uspoádání Semináe Asociace TOM pro hospodáe oddíl (13. 2.) a budeme spolupoadateli ústedního Školení cviitel turistiky mládeže. Na velikonoce se opt chystá zájezd na Rallye FICC, tentokrát do Portugalska, v ervenci pak bude letní sraz TOM KT v Chodov u Karlových Var a letní sraz TOM KST v Betliaru na jižním Slovensku. Zpracoval: ing. Mojmír Nováek pedseda RM Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko 5

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení.

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více