!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2"

Transkript

1 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1

2 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, píspvková organizace Adresa sídla školy: nám. Míru 6.p. 101, Klobouky u Brna, PS íslo telefonu: íslo faxu: I školy: Identifikátor zaízení: Souásti školy: 1. stední odborná škola IZO domov mládeže IZO školní jídelna IZO Typ organizace: Bankovní spojení: právnická osoba, píspvková organizace eská spoitelna Beclav,.ú /0800 Zizovatel: Msto Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1 PS , identifikaní íslo editel školy: Mgr. Josef Žáek trvalé bydlišt: Moutnice. 266, PS mobil jmenovací dekret Š:Msto Klobouky u Brna -. j. 1549/2004 od Statutární zástupce editele školy: PhDr. Hana Balšínková telefon: , kl Adresa pro dálkový pístup: Údaje o školské rad: Ing. Grünwald Jan zástupce pedagog. pracovník, RNDr. Hálková Zdenka zástupce zizovatele Ing. Kyncl František zástupce zizovatele Majer Bedich zástupce zákonných zástupc Mgr. Pucholdtová Marcela zástupce pedagog. pracovník Španlová Petra zástupce zletilých žák Pedsedou školské rady je Ing. Grünwald Jan. Datum zahájení innosti školy: 1. ervence 2004 Datum dívjšího zaazení školy do sít: 28. ervna 2004 rozhodnutím MŠMT.j / s platností ode dne 1. ervence 2004 rozhodnutím MŠMT.j /

3 Datum posledního zápisu zaazení školy do školského rejstíku: 31 srpna 2006 rozhodnutím KÚ JMK.j. JMK 33434/2006 spis.zn. S-JMK 33434/2006/OŠ s platností od 1. záí 2006 Datum zápisu školy do obchodního rejstíku: u Krajského soudu Brno v oddílu Pr, vložce íslo 1457 dnem nabytí právní moci rozhodnutí 9. íjna 2004 $ Mstská stední odborná škola Klobouky u Brna, nám. Míru 6 je zaazena do sít škol (dnes školský rejstík) MŠMT R od rozhodnutím j / a podle stejného rozhodnutí má zaazeny a smí vyuovat následující studijní obory: (Uivo se ídí dále uvedenými uebními plány.) M/001 agropodnikání - UP j / s platností od M/040 obchodní akademie - UP j / s platností od M/040 informatika v ekonomice - UP j / s platností od ) 6 7, 8 1. Žáek Josef, Mgr. MAT, CHE 2. Balšínková Hana, PhDr. PED, PSY 3. Buják Zdenek, Ing. ekonomické pedmty, MAT 4. Buzrla Vít, Bc. NJ, AJ 5. Dostál František, Ing. zem.ped. ZAM, STZ, FYZ 6. Grünwald Jan, Ing. informatika 7. Hlavsová Marie, Ing. zem.ped. RV, CHE 8. Jeábková Jana, Mgr. NJ, AJ 9. Kachnáová Marie, Ing. ekonomické pedmty 10. Koráb František, Ing. zem. ped. ŽV 11. Kubík Richard, Mgr. ANG pedag. VŠ+ státní zkouška 12. Kuera Jan, PaedDr. MAT, ZAT 13. Kynclová Beata, Mgr. CJL, NEM 14. Musilová Stanislava, Ing. ekonomické pedmty 15. Procházka Radoslav, Mgr. ZEM, TEV 16. Pucholdtová Marcela, Mgr. CJL, ANG 3

4 17. Sedláková Monika, Ing. informatika 18. Šedivý Libor, Ing. informatika 19. Svoboda Stanislav, PaedDr. CJL, OBN, DEJ 20. Šerháková Eva, Ing. ekonomické pedmty 21. Šavíková Hana, Ing. ekonomické pedmty 22. Vašíková Anna, Mgr. Nj, J 23. Vítek Jaroslav MOV 24. Vlková Zdeka, RNDr. BIO, FIL 25. Zelinka Josef, Ing. zem. ped. RV Tihlaíková Iveta, Ing.- mat.dovolená ekonomické pedmty 1. Koráb František, Ing. autoškola jízdy 2. Stejskal František autoškola jízdy 1. Procházková Jarmila vedoucí vychovatelka 2. Ambrozová Miluše vychovatelka 3. Horáková Kvtoslava vychovatelka 1. Vinterová Libuše ekonomka školy 2. Tichlerová Jana personální prac.a mzdová ú. 3. Fabianová Hana/ Studýnková Žaneta hospodáka školy 4. Bedich Ladislav školník, topi 5. Varmuža Miroslav údržbá, topi 6. Bedichová Jana uklízeka 7. Braunová Jaroslava uklízeka 8. Tureková Oldiška uklízeka 9. Klementová Emilie uklízeka 10. Bohatcová. Vladimíra (zástupy) uklízeka 1. Novotná Vra vedoucí školní jídelny 2. Kretschmannová Ludmila šéfkuchaka 3. Bedichová Marta kuchaka 4. Ž árská Anna kuchaka 4

5 Poty pepotených pracovník školy Útvar Funkce Poet na SŠ editel 1 zástupce editele 1 uitelé 21,75 Pedagogití pracovníci asistent pedagoga 0 trenér 0 vychovatel 3 celkem 26,75 Nepedagogití pracovníci 12,40 Kvalifikace a aprobovanost Uitelé na SŠ Odborná kvalifikace (v %) 91,00 Aprobovanost (viz pokyn - v %) 90,00 Vkové složení pedagogických pracovník Vková skupina Uitelé na SŠ (v %) Ostatní = vychovatelé (v %) Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 12,60 7, let 12,97 25, ,33 nad 50 let 26,06 16, ,,66 Dchodci 0,00 0, Celkem 51,65 48, ,00 & , $ % % # $ % % : 3 ; 8 Naše škola patila v minulosti ke školám, které pijímaly ást student v prvním kole a další podstatnou ást student v kole druhém a tetím. V letošním školním roce již druhý rok platila nová pravidla pro pijímací ízení, kdy uchaze mohl být pijat na více škol ve druhém a dalších kolech a pak se rozhodnout. V 1. termínu bylo pijato 29 student na obor informatika v ekonomice, 26 na obor obchodní akademie a 6 na agropodnikání. V 2. termínu se poty pijatých doplnily na celkových 30 pijatých na obor informatika v ekonomice, 30 student na obor obchodní akademie. U oboru agropodnikání probhlo pt kol a celkem bylo pijato 22 student, poslední 13. záí Celkem k 1. záí 2006 bylo pijato: na obor informatika v ekonomice 30 student a nastoupilo 30 student, na obor obchodní akademie 30 student a nastoupilo 29 student, na obor agropodnikání. 21 student a nastoupilo 19 student, dne 13.záí 2006 byl na obor agropodnikání pijatý a nastoupil ješt 1 student. 5

6 Celkový poet student byl na zaátku školního roku 306, ke 30.záí , z toho 120 z oboru obchodní akademie, 111 z oboru informatika v ekonomice a 72 z oboru agropodnikání. Ke konci školního roku na škole studovalo 304 student. Celkem 65 student ukonilo studium maturitou, z toho 5 student s vyznamenáním, prosplo 57 student a 3 studenti doposud neprospli. Mají možnost vykonat opravnou maturitní zkoušku. K maturit nebylo pipuštno 5 student z dvodu neúspšného absolvování nebo neklasifikování studia ve 4. roníku. Z nov pijatých uchaze nastoupilo na studium 79 student. Ke 30. záí nového školního roku 2006/2007 studovalo na škole celkem 316 student. Celkový poet žák naší školy se tedy opt zvýšil! Poty žák na škole a na pedchozí Stední odborné škole v nkolika posledních letech: r. 2001/ žák r. 2002/ žák r. 2003/ žák r. 2004/ žák r. 2005/ žák r. 2006/ žák!9 3,,7 ;8 Údaje o výsledcích vzdlávání žák Tída Prospli s vyznáním Prospli Neprospli Neklasifik. A I O A I O A I O A I

7 O Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2005/2006jsou zobrazeny v následující tabulce. Výsledky maturitních zkoušek Poet Poet žák konajících zkoušku 65 Prospli s vyznamenáním 5 Prospli 57 Neprospli ,,7, 8 DVPP bylo smováno do dvou oblastí: 1. studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad, tj. doplující studium pedagogické zpsobilosti a studium pro vedoucí pracovníky 2. studium k prohloubení odborné kvalifikace, které zahrnovalo rzné kurzy a semináe Další vzdlávání pedagogických pracovník (v.ídících pracovník školy) Typ kurzu/školení Poet zúastnných SIPVZ modul P1 10 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 Doplující pedagogické studium 2 Nová maturita v anglitin 1 Nová maturita v nmin 1 Nová maturita v eském jazyce 1 Slovní zásoba v anglitin 1 Nmecký jazyk - reálie 1 Anglický jazyk slovní zásoba 2 Zmny v daních 2 Zmny v úetnictví 2 Sociometricko-ratingový dotazník 2 Kurz odborné zpsobilosti k zacházení s pípravky na ochranu rostlin 1 Kurz realizátor distanního vzdlávání 2 Škola uitel informatiky 1 Poíta ve škole 1 Celkem 31 7

8 : ,7,2 32 Prezentace školy byla orientována do tchto oblastí: prezentace prostednictvím webových stránek, místního a regionálního tisku, prezentace prostednictvím náborových akcí, akcí po- ádaných školou, spoluprací s jinými subjekty, úastí uitel a žák na život v obcích, poádáním vzdlávacích kurz pro veejnost a odbornou inností. Webové stránky poskytují veejnosti veškeré základní informace o škole, lánky v místním asopisu Vtrný mlýn, v Týdeníku Beclavsko a Nový život informovaly o aktuálních školních akcích. V Uitelských novinách. 10/2006 vyšel rozsáhlý lánek o naší škole, který informoval o pevodu zizovatelských kompetencí z kraje na obec, resp. Msto Klobouky u Brna. Za úelem prezentace pro náborové akce uspoádala škola dva dny otevených dveí, zúastnila se Veletrh vzdlávání v Hodonín a v Beclavi a ady náborových setkání na základních školách. Krom tradiních akcí jako je výstava Plody podzimní zahrady a Školní ples bylo nejvýznamnjší aktivitou uspoádání Celostátní konference škol vyuujících obor informatika v ekonomice ve dnech íjna 2005, která byla jednou z nejdležitjších odborných akcí škol tohoto oboru v jejich historii. Dalšími oblastmi našich odborných inností je spoluúast na projektu tvorby distanní formy vzdlávání oboru informatika v ekonomice, prezentovaná zejména tvorbou studijních opor pro pedmty eský jazyk a literatura a programování. Nemén dležitým úspchem a prezentací odborných kvalit školy je udlení Povení ke konání odborných kurz k získání znalostí správné praxe v ochran rostlin a bezpeného zacházení s pípravky vydané pro naši školu Ministerstvem zemdlství R a skutenost, že škola je školícím stediskem projektu Intel Vzdlávání pro budoucnost. K prezentaci školy pispla i poadatelská úast žák oboru agropodnikání na Krajské výstav chovatel drobného zvíectva v Hodonín a spolupoadatelství Mistrovství R ve vozatajských soutžích v Tšanech. K dalším akcím patila hlavn úast žák na charitativních akcích Srdíkové dny a Hvzdiky pro Betlém obanského sdružení Život dtem a místního zaízení Betlém. Škola spolupracovala i s rznými výrobními podniky a podnikatelskými subjekty, pedevším s firmami Farma ing. Foretník v Krumvíi, ZVOS Hustopee, ZEMOS Nmice, AGROMO- NET Moutnice a ROŽIVA Kašnice. Souástí prezentace školy byla i úast uitel a žák na život v obcích jejich bydlišt. Dva uitelé pracovali jako lenové zastupitelstva, jeden jako obecní kroniká, pedseda klubu historie a vlastivdy a šéfredaktor obecního asopisu, jeden jako pedseda kulturní komise, dva jako lenové divadelního spolku a jeden jako pedseda Divadelního spolku bratí Mrštík v Boleradicích. Žáci naší školy jsou leny místních sportovních klub, jezdeckých klub a folklórních soubor. Jedna žákyn je lenkou klubu armwrestlingu a v dubnu 2006 se stala mistryní republiky v páce. 8

9 Škola uspoádala ti plroní kurzy anglitiny, které absolvovalo 29 úastník z ad obyvatel msta a okolí. K dalším aktivitám školy patilo i poádání soutží a akcí pro žáky a úast ve vyšších kolech soutží. Z výjezdových akcí uvedeme dv zahraniní - zájezd do Anglie beznu 2006 a sportovn-turistický kurz v ervnu Škola uspoádala školní kolo v psaní na klávesnici, olympiádu z nmeckého jazyka, z eského jazyka, soutž v anglické konverzaci a soutž v odborných dovednostech pro žáky oboru agropodnikání a školní kolo SO. Žáci školy se zúastnili okresního kola stedoškolských her ve florbalu, okresního kola SO (3. místo), krajského kola SO (5. místo), krajského kola soutže v grafických disciplínách, krajského kola soutže obchodních akademií v úetnictví, celostátního kola soutže v jízd zrunosti traktorem Techagro 2006 a Vánoní soutže v psaní na PC, poádané Gymnáziem T.G. Masaryka v Hustopeích, kde obsadili ti 2. místa, jedno 3. místo a jedno 5. místo. 59 3,, *< = 2, Na škole neprobhla ve školním roce 2004/2005 žádná kontrolní innost pracovník eské školní inspekce. Neprobhly inspekce dílí ani komplexní. > +? 3 7 Škola je právnickou osobou, je zapsána ve školském a obchodním rejstíku. Pracuje jako píspvková organizace Msta Klobouky u Brna. Její bankovní spojení je: eská spoitelna Beclav,.ú /0800. Jako základní údaje o hospodaení je pílohou kopie Výroní zprávy o hospodaení za kalendání rok 2005 a její píloha. V Kloboukách, dne 10.íjna 2006 Zpracoval Mgr. Josef Žáek, editel Mstské stední odborné školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Pílohy: Výroní zpráva o hospodaení za kalendání rok strana Píloha k Výroní zpráv o hospodaení MSOŠ Klobouky u Brna za rok strana 9

10 Výroní zpráva o hospodaení za rok 2005 za celou školu v tis.na 2des.místa státní rozpoet CELKOVÉ PÍJMY: 16530, ,79 z toho prostedky získané vlastní innosti 114,26 z toho prostedky ze státního rozpotu 11931, ,79 z toho prostedky z ÚSC 2400,00 z toho prostedky pijaté ze zahranií na provoz z toho píspvky a dary z toho poplatky od žák a rodi (zák.zástupc) 911,20 z toho píjmy z doplkové innosti 1081,98 z toho zútování fond z toho ostatní píjmy 91,06 NEINVESTINÍ VÝDAJE CELKEM 16283, ,79 z toho náklady na platy pracovník školy8486, ,00 z toho OPPP 138,64 123,50 z toho zák.odvody na zdravotní a soc.pojištní 3008, ,50 z toho úelové prostedky na opravy (ISPROFIN) z toho FKSP 169,74 166,42 z toho výdaje na uebnice, u.texty a pomcky 539,32 201,19 z toho DVPP 14,00 14,00 z toho ostatní provozní náklady 3926,58 155,18 Hospodáský výsledek z hlavní innosti 183,52 Hospodáský výsledek z doplkové innosti 63,30 Hospodáský výsledek celkem za organizaci 246,82 INVESTICE poízené z FRIMu 89,00 V prbhu roku 2005 probhy na naší škole tyto kontroly: 1. Msto Klobouky u Brna prbžná finanní kontrola 2.VZP R Beclav 3.OSSZ Beclav Výroní zprávou byla projednána na porad pracovník školy dne: Sestavila: Libuše Vinterová V Kloboukách u Brna Sestavila: Vinterová editel školy: Mgr. Josef Žáek 10

11 Píloha k Výroní zpráv o hospodaení MSOŠ Klobouky u Brna za rok 2005 erpání pímých náklad ze státní dotace Neinvestiní dotace celkem ,00 Pímé náklady na vzdlávání celkem ÚZ ,00 Platy ,00 OPPP ,00 Mzdy celkem ,00 Sociální pojištní ,00 Zdravotní pojištní ,00 Pojistné celkem ,00 Tvorba FKSP ,00 ONIV - ochranné pomcky, prádlo 8142,00 - školní poteby a uební pomcky 90326,00 - nájem 9065,00 - cestovné 6606,00 - kurzy, školení, semináe 14832,00 - programové vybavení 28241,00 - servis VT 12268,00 - ostatní služby 12264,00 - zákonné pojištní 43164,00 ONIV celkem ,00 Státní informaní politika ÚZ ,00 SIPVZ 78960,00 Projekt Informaní portál 50775,00 Projekt Tvorba uebních text 42050,00 OPPP 19500,00 Sociální pojištní 5070,00 Zdravotní pojištní 1755,00 Mzdové náklady celkem 26325,00 UP ,00 Školení 23688,00 Programy 8888,00 Servis VT 2016,00 ONIV celkem ,00 11

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková M ě s t s k á s t ř e d n o d b o r n á š k o l a, K l o b o u k y u B r n a, n á m. M u 6, p ř p ě v k o v á o r g a n i z a c e í ír ís Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008

PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 OBSAH : stránky : 1. Charakteristika SOŠ a SOU Písek 2 4 2. Organizace školního roku 5 3. Úsek teoretického vyuování 6 4.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více