85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, Brno, Tel.: internet: Po: hod. l. kolování; Út: hod l. kolování, hod KMF St: hod sekretariát; t: hod l. kolování; Pá: hod l. kolování 85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

2 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn Obsah: 85 let našeho klubu 2 Valná hromada našeho klubu 3 Filatelistické akce v Brn Výstavka k 85. výroí klubu 5 Výstavka v Moravském Krumlov 6 Podkování 6 Medaile Brno Ze svazu (z Informací) 7 Katalogy Michel na internetu 7 Filatelistické burzy v širším okolí 7 Památník nejstarší brnnské pošty 7 Plánované výstavy 8 85 let Klubu filatelist Alfonse Muchy Náš klub vznikl ped 85. roky, v roce Tehdy se jmenoval "Spolek brnnských sbratel poštovních známek a byl samostatnou, nezávislou organizací, s vlastními stanovami. Hlavním úkolem spolku tehdy bylo poádat pravidelné výmnné schzky brnnských filatelist. První schzky se konaly vždy v nedli v kavárn "U tí kohout" a od té doby se v Brn stalo tradicí poádat nedlní výmnné schzky. Klub pekal svtovou válku (pi bombardování Brna pišel o ást své odborné filatelistické literatury a v roce 1945 se pejmenoval na "Spolek eskoslovenských filatelist v Brn". Tehdy vydával vlastní asopis, jako jeden z prvních filatelistických spolk ml oddíl mládeže Nejvýznamnjším poinem však bylo zorganizování první poválené celostátní výstavy poštovních známek Brno Rozvíjející se innost zabrzdilo rozhodnutí státních orgán o zrušení samostatných spolk a tak v roce 1951 musel klub likvidovat a lenové byli peazeni do filatelistických kroužk pi závodních klubech ROH. ást len spolu s majetkem bývalého spolku a tehdy již i s vlastní klubovnou, pokraovala v innosti jako "Filatelistický odbor Závodního klubu KNV". K významné zmn v život našeho klubu došlo v roce 1965, kdy vznikla celostátní organizace Svaz eskoslovenských filatelist. Dosavadní odbor závodního klubu se zmnil v základní organizaci SF jako "Klub filatelist 06-22" Od té doby se zaala innost klubu všestrann rozvíjet, vedle novinkové služby a výmnných schzek zaal klub poádat aukce, propaganí výstavy, lenské kolování atd. Pi píležitosti oslav 60. výroí založení, požádal klub paní Jaroslavu Muchovou, dceru významného eského malíe a autora prvních eskoslovenských známek aby mohl ve svém názvu nést jméno tohoto umlce. Paní Muchová žádosti vyhovla a tak od r se klub jmenuje Klub filatelist Alfonse Muchy Letošní výroí pipomene klub v ervnu. K výroí ospoádáme výstavku v Knihovn Jiího Mahena na Kobližné ulici. Pipravili jsme pítisk na dopisnici s obrázkem Mistra Muchy a projednali s eskou poštou používání píležitostného razítka. Pi zahájení této výstavky obdrží klub ocenní mezinárodní filatelistické organizace FEPA, jako jeden z nejlepších klub v Evrop.

3 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn Valná hromada našeho klubu A) innost Klubu filatelist Alfonse Muchy v roce 2006 Pomoc sbratelm a) novinková služba - bez problém b) výmnné schzky 40 nedlních výmnných schzek. Po pesunu do Komína úbytek v prmru 11 osob na jedné schzce. V roce 2005 jsme na nedlní schzky dopláceli ,- K. V roce 2006 jsme byli aktivní. c) celostátní výmnné schzky 4x zhruba na stejné úrovni jako v roce d) Veletržní setkání sbratel ve spolupráci s brnnskou pobokou eské numismatické spolenosti se konalo ve dnech 7. a 8. dubna, 744 návštvník, 66 prodejc, 128 stol. e) lenské kolování 19 výbr, prodáno za ,- K - o nco více než v roce 2005 f) aukce: 10 aukcí, draženo položek, vydraženo 1.268, tj. 73,5 % g) spolupráce s filatelistickými obchodníky; vzájemn propagujeme své innosti Informovanost len a) knihovna doplnna o 25 publikací - 20 výpjek b) doplujeme katalogy c) ukázky z sbírek len na panelu v klubovn d) 2 ísla Zpravodaje e) internetová stránka f) vývsní skíky g) propaganí letáky (innost klubu, termíny výmnných schzek, kalendá 2007 aj.) h) osloveny Rovnost, Právo, Mladá fronta, Metro se žádostí o propagaci naší innosti, bez odezvy Psobení klubu na veejnost - Výstava v Moravském Krumlov "Dopravní prostedky na známkách" návštvník, mimo jiné kosmonaut Vladimír Remek. V dubnu 2006 byl uspoádán zájezd do Moravského Krumlova a pi této píležitosti byla Mstskému kulturnímu stedisku pedána klubová medaile k 80. výroí klubu - Výstava Muchy v Japonsku. Od do 29. ledna 2006 probíhala putovní výstava Muchova díla v šesti japonských mstech. Podíleli jsme se Muchovou známkovou tvorbou. - V letošním roce uspoádáme výstavu v Mstské knihovn Jiího Mahena v Brn od 4. do 30. ervna k 85. výroí založení klubu. s. pošta pipraví píležitostné razítko, klub vydá dopisnici s pítiskem obrazu A Muchy a brožurku, ve které bude shrnuta historie klubu za roky Klub se bude podílet na vybudování památníku v dom Orlí 16, kde se nacházela nejstarší pošta na území msta Brna Spolupráce s BSV St. Pölten - 8. dubna úast rakouských pátel na Veletržním setkání sbratel

4 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn a se zúastnila delegace ve složení Jií Dostál, Karel Kramá, dr. Zdenk Oká a Mgr. Valentin Schiebl oslav 10. výroí spolupráce mezi KF A Muchy BSV St. Pölten v Rakousku íjna se pedseda KF zúastnil oslav 15. výroí spolupráce mezi msty St. Pölten a Brno Práce s mládeží 2 KMF - 12 len 4 medaile na výstavách, úast v oblastním kole olympiády B) Plán práce Klubu filatelist Alfonse Muchy na rok Pokraovat ve všestranné innosti klubu pedevším zabezpeováním novinkové služby, poádáním výmnných schzek, lenského kolování, klubových aukcí, pjováním katalog a odborné filatelistické literatury 2. Uspoádat v roce 2007 tyi celostátní výmnné schzky a ve dnech 30. a 31. bezna Veletržní setkání sbratel. 3. V Moravském Krumlov uspoádat propaganí filatelistickou výstavku 4. Uspoádat filatelistickou výstavku k 85. výroí založení klubu v Knihovn Jiího Mahena v Brn 5. Pokraovat ve spolupráci s eskou poštou, filatelisty ze St. Pöltenu a Památníkem Alfonse Muchy v Ivanicích. 6. Peovat o rozvoj mládežnické filatelie a podporovat práci vedoucích KMF C) Usnesení valné hromady Klubu fiatelist Alfonse Muchy ze dne 23. ledna 2007 valná hromada schvaluje: - zprávu o innosti klubu v roce zprávu o hospodaení klubu v roce rozpoet na rok plán práce n rok výši lenských píspvk na rok 2007 pro klub ve výši 100,- K pro leny do 60 let vetn 50,- K pro leny od 61 let Celková výše píspvk bude zvýšena o ástku urenou pro SF - Michala Musila a Karla Šotta vedoucími KMF - Valná hromada bere na vdomí: zprávu revizní komise o hospodaení v roce Valná hromada zvolila výbor klubu ve složení: lenové výboru: Náhradníci: Petr Baru Jií Dostál František Dvoáek Ing. Zdenk Nevosád, Csc. Miroslava Henešová Jaromír Hviž Revizoi Jií Kloubec Ing. Jan Adam Ing. Ladislav Klusák, Csc. Ing. Stanislav Burian Karel Kramá František Matoušek JUDr. Pavel Matoušek Ing. František Nmeek

5 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn RNDr. Zdenk Oká Ing. Jaroslav Punochá Ing. Alois Rafaj Mgr. Valentin Schiebl Ing. Vladimír Švehla Ing. Bohdan Zicha Valná hromada uložila výboru klubu: Zveejnit závry valné hromady ve Zpravodaji klubu Filatelistické akce v Brn 2007 Velké výmnné burzy v Brn : bezna 2007 Brnnské výstavišt, pavil. A3, od 9,00 do 17,30hod 7. dubna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 5. kvtna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru KF A. Muchy 12. kvtna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy 2. ervna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF 9.ervna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 1. záí 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF 8.záí 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 6. íjna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy 13.íjna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 3.listopadu 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 24. listopadu 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy 1. prosince 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF 8.prosince 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru Výstava k 85. výroí našeho klubu Jak již je zmínno v pedchozích píspvcích, uspoádá klub propaganí výstavku k 85. výroí svého vzniku. Výstavka se bude konat od 4. ervna do 30. ervna v prostorách Mahenovy knihovny na Kobližné ulici. Píležitostnou dopisnici vydanou klubem vidíte na titulní stránce Zpravodaje. Pipravováno je runí

6 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn píležitostné razítko a klubová informaní brožurka. Dopisnice k 85 výroí je vydána se souhlasem Johna Muchy. Výstava v Moravském Krumlov rok 2007 Jako každý rok klub uspoádá od dubna do íjna na zámku v Moravském Krumlov výstavu "Ze sbírek len Klubu filatelist Alfonse Muchy - 85 let klubu Podkování Dkujeme panu Ladislavu Studenému za známky a další filatelistický materiál, které vnoval našemu kroužku mladých filatelist. Víme, že další lenové budou následovat jeho píkladu. Medaile Brno 1923 Vzhledem k tomu, že se náš klub snaží mít zdokumentovánu i brnnskou filatelistickou historii, vlastníme i sbírku medailí z brnnských výstav. Jediná, která nám chybí je medaile z I. mezinárodní výstavy poštovních známek Brno V minulém msíci se tato medaile objevila v jedné z brnnských numismatických aukcí. Výbor se rozhodl, že by bylo vhodné tuto medaili zakoupit. Pestože o filatelistické medaile nebývá obvykle vtší zájem, projevila se v tomto pípad obliba presidenta Masaryka u sbratel medailí a výborem schválený limit na koupi nestail. Klubová dokumentace brnnských výstav tak bohužel zstává i nadále nekompletní. Z Informací SF 1/ Pedseda SF Lumír Brendl informuje o pipravovaných výstavách u nás nebo s eskou úastí (nap. bavorsko-eská výstava REGENIA 2007). V lánku rovnž polemizuje s názory pochybujícími o smyslu poádání filatelistických výstav. - V dalším lánku se tajemník SF, Mgr. Maleek vnuje valné hromad našeho klubu, které se zúastnil. Informuje zde i o tom, že náš klub získal Diplom Evropské filatelistické federace. Bude nám pedán v ervnu letošního roku pi zahájení výstavy k 85. výroí klubu.

7 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn Krom dalších informací z dní ve svazu jsou v Informacích pipomenuta nedávná úmrtí známých filatelistických osobností (Ing. Leopold Liška, Miroslav Anger a Oldich Tovaovský). - Zdenk Töpfer pináší podrobné informace o mládežnické výstav Mladá Boleslav Katalogy Michel na internetu V posledním ísle Filatelie je zmínka o online pístupu na katalogy Michel. Firma Michel tuto službu skuten zavedla a je k dosažení na adrese: www. michel.de Jedná se o službu placenou s minimálním trváním 12 msíc. Za tento rok zaplatí filatelista cca 58 Euro (cca 1600K). Je zejmé, že pro filatelisty s potebou astého pístupu do rzných aktuálních svazk katalogu Michel je tato služba levnjší než pravidelné nákupy nových katalog. Pro filatelisty s obasnou potebou nahlédnutí je výhodnjší do katalog nahlédnout nap. v klubovn nebo na burzách. asto staí také mnohem levnjší starší katalogy. Na obrázku je úvodní internetová stránka se vstupem do online katalogu. Filatelistické burzy v širším okolí Vyškov dubna, 8,00 11,00hod, Besední dm Vyškov, Jana Šoupala 4 Havlíkv Brod 14. dubna, 10. kvtna, 16. ervna, 22. záí, 20. íjna, 10. listopadu, 6. prosince; vždy 7,30 12,00hod Jihlava 14. dubna, 20. íjna, 15. prosince; vždy 8,00 12,00 hod Pardubice, KD Dukla 9. ervna, 25. srpna, 10. listopadu; vždy 6,30 12,00hod Žár nad Sázavou, Dm kultury 28. dubna, 15. záí vždy 8,00 12,00 hod Památník nejstarší brnnské pošty Jak si mnoho z vás všimlo, byl nov rekonstruován dm na Orlí 16 Dm u kamenné panny. Jedná se vlastn o objekt v nmž sídlila nejstarší brnnská pošta. Paní Dohnalová, majitelka domu, zamýšlí vybudovat v dom památník vnovaný této pošt. Probhla první jednání mezi majitelkou, eskou poštou a našim klubem, který byl pizván k uskutenní

8 Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn tohoto zámru. Na následujících snímcích mžete vidt stav ped a po rekonstrukci. Pi oprav se pišlo nato, že se nejedná vlastn o kamennou pannu, ale o kamenného andla, ale název zstává podle dlouholeté povsti. Pod obrázky nkolik údaj k nejstarší pošt. Názvy: (do r. 1918) p.ú. Brunn (Brinn) p.ú. Brunn Stadt p.ú. Brunn Stadt - Brno msto 1896/2/ p.ú. Brunn 1-Brno 1 Adresy: (do r. 1918) (??)- pvodní poštovní úad byl na Staré poštovské ulici, (poté Adlergasse, v r.2006 Orlí. 16) pesthován na Verlorene Gasse - Ztracená. 68 pozdji Postgasse (dnes Poštovská??) nová budova na Verlorene Gasse - Ztracená, pozdji Postgasse (dnes Poštovská 3/5) Plánované výstavy v R - Hradec Králové 2007, dubna 2007, národní výstava - Mladá Boleslav až 26. ervna 2007, mládež-národní, region. i premiéra - Praga 2008, záí 2008, spec. svtová výstava (tradiní filatelie, jednorámové exponáty, literatura)

ZPRAVODAJ (p.č. 64) Číslo 1/2012 duben

ZPRAVODAJ (p.č. 64) Číslo 1/2012 duben ZPRAVODAJ (p.č. 64) Redakce: J.Punčochář Číslo 1/2012 duben Vydává Klub filatelistů Alfonse Muchy v Brně, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové,  Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, dnes mám pro Vás dvě zprávy; jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou příznivou: - Dobrá věc se podařila, budeme mít prémii! Každý člen Svazu českých filatelistů obdrží

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více