2.3 P o ly so m n o g ra fie A ktigrafie (a k to g ra fie ) E lektrostatická m atrace (Static charg e sensitive b e d )...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.3 P o ly so m n o g ra fie... 36. 2.2.6 A ktigrafie (a k to g ra fie )... 36 2.2.7 E lektrostatická m atrace (Static charg e sensitive b e d )..."

Transkript

1 OBSAH P ře d m lu v a... 5 A utori S lovo ú v o d e m F y zio lo g ie s p á n k u (K. S o n ka ) 1.1 Ú v o d F e n o m e n o lo g ie S tadia s p á n k u A rchitektura nočního spánku - proporce jednotlivých s ta d ií A rchitektura spánku - spánkové c y k ly V egetativní fu n k ce ve spánku a při b d ě n í V ýznam s p á n k u K onzervace e n e rg ie R estaurace tk á n í U snadnění m nestických (n eb o am nestických) p r o c e s ů P rověření regenerace m ozku v předchozím N R E M s p á n k u O ntogenetické te o r ie F y ziologie řízen í sp ánku a b d ě n í B d ě lo s t N R E M s p á n e k R EM s p á n e k H ypnogenní působky (látky s h y pnogenním ú č in k e m ) C irkadiánní řízení sp á n k u V y š e třo v á n í p o r u c h s p á n k u a b d ě n í (K. Sonka) 2.1 Ú v o d P řehled m e to d A n a m n é z a S kálování a z á zn a m n ík y P sychom etrické hodnocení spavosti O bservace při h o sp ita liz a c i P o ly so m n o g ra fie A ktigrafie (a k to g ra fie ) E lektrostatická m atrace (Static charg e sensitive b e d ) P o ly so m n o g ra fie Z ákladní p a ra m e try M etoda re g istra c e M etoda popisu (in te rp re ta c e ) P rostředí r e g is tra c e V arianty p o ly so m n o g ra fie D igitální polysom nografie a au to m atick á a n a lý z a H odnocen í - k v antifikace nad m ěrn é d enní s p a v o s ti Test m nohočetné latence usnutí (M ultiple sle ep latency test - M S L T ) Test udržení bdělosti (M aintenance o f w akefulness test - M W T ) Jednorázové vyšetření den n íh o (odpoledního) sp á n k u S p án ek u d ětí v p rv n ím ro ce živ o ta (K. P a u l)

2 2.6.1 S pánková polygrafie u dětí nejm lad šíh o v ě k u Vývoj spánku v 1. r o c e S o u č a s n á k la s ifik a c e p o ru c h s p á n k u (S. N evším alová) 3.1 Ú v o d M e zinárodní klasifik ace poruch sp ánku - stručný p ře h le d M ezinárodní klasifikace nem ocí - M K N D iagnostický m anuál duševních ch o ro b -D S M I V K lasifikace p o ru ch sp ánku a b dění, p o u žitá v klin ick é části k n ih y In so m n ie (K. Šonka) 4.1 Ú v o d D e fin ic e E p id e m io lo g ie K vantifikace in s o m n ie S tručný návod к p raktickém u p o stu p u u in so m n ie Postup u transientní (přechodné) a k rátkodobé in so m n ie V yšetřen í u in so m n ie S y stem atika p o ru ch sp ánku p ro jev u jíc í s e in s o m n ií D y s so m n ie Poruchy spánku z vnitřních p ř íč in Poruchy spánku z vnějších p ř íč in Poruchy cirkadiánní r y tm ic k y P a ra so m n ie P oruchy spánku při p sy chiatrick ý ch a som atických o n e m o c n ě n íc h Poruchy spánku při psychiatrických c h o ro b á c h Poruchy spánku při neurologických c h o ro b á c h Poruchy spánku při neneurologických som atických o n e m o c n ě n íc h H y p n o tik a H istorický ú v o d V lastnosti h y p n o tik Skupiny látek nejčastěji používané к navození s p á n k u N a d m ě rn á d e n n í sp a v o st (S. N e vším a lo vá ) 5.1 Ú v o d C harakteristika a základní klasifikační k r ité ria E p id e m io lo g ie O bjektivizace zv ý šen é d en n í sp a v o sti N a rk o le p sie...г P atofyziologický podklad a e tio lo g ie Věk vzniku a klinické projevy o n e m o c n ě n í C harakteristika o so b n o s ti Průběh o n em ocnění a p ro g n ó z a P olysom nografické v y še tře n í D iagnostická k rité ria L é č b a H y p e rso m n ie Idiopatická h y p e rso m n ie R ekurentní (p eriodická) h y p e rso m n ie

3 Jin é form y h y p e rso m n ií R e s p ira č n í p o ru c h y ve s p á n k u ( K. Š o n k a ) H istorický ú v o d... C horoby s poru ch o u ven tilace při sp ánku - zák lad n í p ř e h le d... R o n chopatie - c h rá p á n í... H istorie a e p id e m io lo g ie... Z ákladní Sym ptom atologie a p o p is... Patofyziologie c h r á p á n í... Faktory ovlivňující c h rá p á n í... D ůsledky prosté ro n ch o p atie... D ia g n o stik a... L éčba c h rá p á n í... S pánkový ap n o ick ý syndro m... D e fin ic e... E p id e m io lo g ie... Z ákladní sym p to m y... O statní s y m p to m y... F yzikální n á le z... Patofyziologie o b strukčních apnoických p a u z... Patofyziologie centráln ích apnoických p a u z... Patofyziologické souvislosti S A S... V yšetření při podezření na S A S... Léčba S A S... SA S ve s tá ří... Syndrom spánkové apnoe u dětí (S. N e v ším a lo v á )... S yndro m zv ý šen éh o odporu v h o rn ích c e stách d ý c h a c íc h... S pánek při ch ro n ick é o b štru k č n í c h o ro b ě b ro n c h o p u lm o n á ln í... S pánek při restrik tiv n ích ch o ro b ách p lic n íc h... D echové poruchy vázané na spánek u novorozenců a kojenců a syndro m n áh léh o ú m rtí kojenců (S. N e v ším a lo v á )... P o ru c h y c ir k a d iá n n í ry tm ic ity (S. N evším alová) Ú v o d... S yndrom zm ěny časo v ý ch pásem (jet lag s y n d r o m )... S m ěnný p ro v o z a poru ch y cirk ad ián n í ry tm icity... D ysfunkce časového pacem akeru a poruchy cirk ad iánn í rytm icity Syndrom zp o žd ěn é fáze (phase d e la y )... Syndrom předsu n u té fáze (p h ase a d v a n c e )... N epravidelný 24h ry tm u s... S tabilní rytm us odlišný od 24h cyklu... P a ra s o m n ie (S. N e vším a lo vá ) Ú v o d... P arasom nie vázané na N R E M s p á n e k... S o m n am b u lism u s... Pavor noctu rn u s (sleep te r ro r s )... E nuresis n o c tu rn a... B ru x ism u s ft 9

4 8.2.5 Jactatio c a p itis N oční paroxysm ální d y s to n ie P arasom nie vázané na REM s p á n e k N oční děsy s vazbou na R E M spánek - noční m ůry (n ig h tm a re s) Poruchy chování vázaně na REM spánek (R E M sleep behavior d iso rd e r) Spánková o b rn a Jiné form y parasom nií REM sp á n k u M im ovolné p o h y b y či jin é poruchy sp ánku H ypnagogické záškuby (sleep starts. H ypnagogic je rk s, hypnic je r k s ) M luvení ze spánku - som n ilo g ie (sleep ta lk in g ) Spánková opilost (sleep d ru n k e n n e ss) N oční křeče v lýtkách (nocturnal leg cram ps, nocturnal leg p a in ) P o ru c h y s p á n k u a b d ě n í p ři n e u ro lo g ic k ý c h c h o ro b á c h ( K. Sonka) 9.1 Ú v o d D egenerativní onem o cn ěn í C N S Parkinsonova n e m o c O livopontocerebellární d e g en erace H untingtonova c h o ro b a P rogresivní supranukleární o b r n a A lzheim erova c h o r o b a Fatální fam iliární in s o m n ie S hy D ragerova n e m o c N em oci s ložiskovou lézí C N S N eurom uskulární n e m o c i P o ru cha spánku po kranio cereb ráln ím tra u m a tu B olesti h la v y Poruchy spánku u degenerativních a m etabolických onem ocnění dětsk éh o a ad o lescen tn íh o věku (S. N e v ším a lo v á ) E p ile p s ie a s p á n e k (S. N evším alová) 10.1 Ú v o d E pilepsie s vazbou klinick ý ch záchvatů na spánek či p ro b o u z e n í G eneralizované tonicko-klonické z á c h v a ty P arciální záchvaty s elem entární nebo kom plexní sy m p to m a to lo g ií Idiopatické parciální záchvaty dětsk éh o v ě k u B enigní ju v en iln í m yoklonická e p ile p s ie E lektrický sta tu s ep ilep ticu s vázaný na noční s p á n e k A ktivace spánkem a spánkovou depriv ací v d iag n o stice e p ile p s ie P o ru c h y s p á n k u u d u še v n íc h p o ru c h d o sp ě lé h o v ě k u (P. Sm olík) 11.1 D e m e n c e Poruchy spánku u d e m e n c e Léčba poruch spánku u dem en ce D e liriu m Poruchy spánku u d e liria Léčba poruch spánku u d e lir ia D uševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek Poruchy spánku u požívání psychoaktivních l á te k

5 L éčba poruch sp ánku souvisejících s p sychoaktivním i lá tk a m i S c h iz o fre n ie Poruchy spánku u sc h iz o fre n ie L éčba poruch spánku u sc h iz o fre n ie A k u tn í a p řech o d n é p sy c h o tic k é p o ru c h y P oruchy spánku u ak u tn ích a přechodných p sy chotických p o r u c h L é č b a P oruchy nálady (afektiv n í p o ru c h y ) Poruchy spánku u poruch n á la d y P olysom nografické vyšetření u poruch n á la d y D iferenciální d ia g n ó z a L éčba poruch spánku u poruch n á la d y H ypotézy o vztahu spánku a p o ru ch n á la d y Ú zk o stn é p o ru c h y Poruchy spánku u úzkostných p o ru c h P olysom nografické nálezy u úzkostných p o ru c h L é č b a P oruchy p říjm u j í d l a N eo rganické poruchy s p á n k u S ex u áln í d y sfu n k c e S o m ato fo rm n í p o ru c h y Poruchy spánku u so m atoform ních p o ru c h L é č b a P oru chy o so b n o sti Poruchy spánku u poruch osobnosti P olysom nografická v y še tře n í L é č b a N ávykové a im p u lziv n í p o r u c h y P oru chy pohlav n í id e n tity P oru chy sexuáln í p re fe re n c e S p á n e k a se x (J. Z věřin a ) 12.1 E ro tick é s n y N oční poluce a n o čn í e r e k c e N oční p en iln í tu m esc en ce ( N P T ) N epříjem n é (bolestiv é) noční e r e k c e P řehled p o u žitý ch z k r a te k P řehled o b rázk ů R ejstřík II

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Ú v o d...13 Z historie oto rin o lary n g o lo g ie...13

Ú v o d...13 Z historie oto rin o lary n g o lo g ie...13 OBSAH Ú v o d...13 Z historie oto rin o lary n g o lo g ie...13 A. O T O R IN O L A R Y N G O L O G IC K Á P R O P E D E U T IK A...15 1. K linická a n ato m ie, fyziologie a pato lo g ie u c h a, n o

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a

13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a OBSAH 11 13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a 13 ' nte rp p ed a se přece čárka nedělá... 13 P e s, k te rý štěká, nekouše r 13 P e s, k te rý štěká, m ůže ko u sn o u t V 14 ja k in

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p v ) íb o b h ü M m h v Ř M f m 'W f ' - A o ü M c m v, a/x «W ( V**#'f -c M m / u) * ** ^ ^ V J Z L I, f y, ^ «t ó W '». y m v í v * * 1/ fu j /JÙCO G tfft 0i/3 / f P H & r & ; m s ^ W - f A * ^ -ßCojodk

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

OBSAH. Obsah 5. S h r n u tí... 53. Literatura... 32

OBSAH. Obsah 5. S h r n u tí... 53. Literatura... 32 I Obsah 5 OBSAH Ú V O D... 19 JA K STU D O V A T TU TO K N IH U...20 1. M A N A G EM EN T A M A N A Ž E Ř I... 23 M anagem ent...24 M anažeři.)... 26 M anažerské ro le...27 Interpersonální ro le...27 Informační

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Podnikání v lesnictví

Podnikání v lesnictví Studijní materiály pro účastníky seminářů Podnikání v lesnictví Sdružení měst a obcí Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 23. 1. 2015 Les je porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro.

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V P ředm luva... V A u to ři je d n o tliv ý c h k a p ito l... V II O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V K a p ito la 1. Pojem, předm ět a systém obchodního p rá

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury. ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více