Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem) za rok 2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín Dne:

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelů použití, 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činností pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech (vyhodnotit samostatně náklady i výnosy) 8. výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem) informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku, vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou 2

3 F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, u nejvýznamnějších položek po lhůtě platnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku jmenovitý rozpis věřitelů, vyčíslení, komentář, příčiny jejich vzniku a návrh řešení G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2011 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část: Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Tabulky: Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií 3

4 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI a) Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: IČO: b) Zřizovatel: c) d) školské zařízení - příspěvková organizace Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 7/566 ze dne 14. října 2009) Ředitel zařízení: Mgr. Jiří Novák Odloučené pracoviště: 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně (dále již PPP) je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i na obou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Údaje o zaměření organizace: PPP zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. Těžištěm poskytované péče jsou diagnostické, poradenské a terapeutické služby, související se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže a s prevencí společensky nežádoucích jevů. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení v rámci základního školství. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace, dále na podporu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a také na podporu dětí mimořádně nadaných. Tato diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě individuálních konzultací, skupinových metodických schůzek a 4

5 zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na specifické výukové potřeby, případně na problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také poradensko terapeutické služby. Žákům 9. ročníků a studentům středních škol zabezpečuje PPP poradenství v oblasti další studijní či profesní volby. Pro studenty středních škol jsou pak dále také zajišťována podpůrná vzdělávací opatření v případě přetrvávajících specifických poruch učení, či u jiných speciálních vzdělávacích potřeb a jsou jim zpracovávána nově také doporučení k zohledňujícím úpravám maturitních zkoušek. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě výskytu projevů sociální patologie. Organizační a personální struktura organizace: PPP je řízena ředitelem, který je do své funkce jmenován zřizovatelem a je současně také statutárním zástupcem organizace. V případě jeho nepřítomnosti je řízena zástupcem ředitele. Zástupce ředitele je pověřen vést metodicky psychology PPP. Vedením speciálních pedagogů je pověřena pracovnice ve funkcí metodik pro VPU. Obě odloučená pracoviště mají své jmenované vedoucí pracovnice, které jsou zodpovědné za organizaci práce na těchto pracovištích a podléhají řízení ředitelem PPP, nebo jeho zástupcem. Personální strukturu odborných pedagogických pracovníků tvoří psychologové, speciální pedagogové a pracovník ve funkci okresní metodik prevence. Za nepedagogické pracovníky zajišťují provoz PPP sociální pracovnice, hospodářka, uklízečka a domovník (který je zaměstnán formou DPČ). Struktura pracovníků v přepočtu pracovních úvazků/fyzických osob - srovnání stavu v závěru roku 2010 a roku 2011 Odbornost rok rok 2011 Psycholog 6,5/7 (z toho 1 ve fci. řeď.) 6,0/7 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,9/6 4,9/6 Metodik prevence soc.patol. jevů 1,0/1 0,5/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 1,0/3 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 15,4/19 * viz. poznámka 14,0/18 * viz. poznámka Externí pracovník domovník 0,3 /1 0,3 /1 * Poznámka: Fyzický počet pracovníků je zde vyjádřen dle metodiky UIV pro zpracovávání výkazu Z tj.: pokud jeden pracovník pracuje částmi úvazku ve dvou pracovních pozicích (např. spec. pedagog a psycholog), započítává se v každé sledované odbornosti jako fyzická osoba. Pokud bychom ale počítali zaměstnané fyzické osoby jednoduchým součtem bez tohoto postupu, pak je v PPP NJ zaměstnáno celkem 15 zaměstnanců. Z těchto zaměstnaných 15 fyzických osob jsou dva pracovníci (každý) na dvou různých pracovních pozicích (psycholog/speciální pedagog a psycholog/ompa) a jedna odborná pracovnice zajišťuje současně v rámci vedlejšího pracovního poměru úklid na malém odloučeném pracovišti. 5

6 Kvalifikovanost pracovníků PPP: Odborní pracovníci PPP jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. V průběhu roku probíhalo další vzdělávání odborných pracovníků především v rámci realizace projektu Podpora kvalitou poradenství. V rámci tohoto projektu absolvovali 4 speciální pedagogové 320 hodin výcviku v metodě Instrumentální obohacování dle R. Feuersteina a 4 psychologové absolvovali celkem 400 hodin výcviku v systemické terapii a poradenství a 2 psychologové absolvovali doplňující kurs pro pokročilé uživatele testu Woodcock Johnson IE. Tříleté vzdělávání v uvedených metodách bylo v tomto školním roce úspěšně ukončeno. Další dílčí vzdělávací kursy menšího rozsahu absolvovali pracovníci PPP ve smyslu prohlubování jejich kvalifikace převážně krátkodobými kursy a semináři u osvědčených vzdělávacích institucí KVIC N. Jičín a IPPP Praha. Rozsah a zaměření tohoto odborného vzdělávání bylo vymezeno specializací jednotlivých odborných pracovníků, prioritami stanovenými ředitelem organizace a finančními možnostmi PPP. Převážnou část vzdělávání tak tvořily kratší odborné semináře se zaměřením na psychologickou diagnostiku osobnosti, nové postupy v oblasti diagnostiky kognitivních schopností a na intervenční metody pro žáky se specifickými vzdělávacími obtížemi. Údaje o žácích klientech PPP: V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2010/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Za školní rok 2010/2011 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti ukazuje následující tabulka 6

7 Základní přehled o struktuře odborné činnosti PPP: Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet přijatých žádostí za sledovaný rok (2080) a celkového počtu klientů za stejné období (1928) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (v uplynulém roce cca 5%) může mít během školního roku podány i dvě žádosti (náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů jsou také některé žádosti na činnost okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi. Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety nedošlo k výrazné změně v struktuře ani rozsahu jednotlivých činností. Mírné změny (jako lehký pokles u psychologické diagnostiky) korespondují s menšími personálními změnami ve sledovaném školním roce (snížení součtu pracovních úvazků pro psychology o 0,5 úvazku). Jako pozitivní trend lze konstatovat navýšení výkonů v poradenství a terapii ve srovnání s předchozím školním rokem se jedná o nárůst těchto výkonů zhruba o 30% (v roce 2009/2010 bylo v této kategorii evidováno 507 výkonů). 7

8 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ VÝNOSY, NÁKLADY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele: přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč o prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč o OON - nepedagogové ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP ,00 Kč o přímý ONIV - náhrady ,00 Kč o přímý ONIV - přímý ,00 Kč program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (ÚZ 33015) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP 600,00 Kč program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. pro rok 2011 (ÚZ 33027) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy pedagogové ,00 Kč o zákonné odvody + FKSP ,00 Kč provozní náklady (ÚZ 1) ,00 Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) ,00 Kč grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje (ÚZ 33006) ,24 Kč Další výnosy: dotace Města Kopřivnice na provoz odloučeného pracoviště (ÚZ 2) ,00 Kč grantový projekt OP VK Rovná šance partner (ÚZ 33006) 5.672,57 Kč úroky ČSOB k projektovým účtům (ÚZ 33006) 216,86 Kč výnosy z vlastní činnosti (ÚZ 5) ,42 Kč doplňková činnost ,00 Kč Další závazné ukazatele stanovené naší organizaci zřizovatelem: odvod do rozpočtu kraje 1.000,00 Kč výsledek hospodaření 0,00 Kč 8

9 B2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů došlo u dotace na přímé náklady na vzdělávání u orientačních ukazatelů zákonné odvody (vyčerpáno o 1.067,00 Kč víc), FKSP (úspora 289,52 Kč), přímý ONIV - náhrady (vyčerpáno o 48,00 Kč víc) a přímý ONIV - přímý (úspora 825,48 Kč). Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody a přímý ONIV - náhrady. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč ,00 Kč prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP ,00 Kč ,48 Kč přímý ONIV - náhrady ,00 Kč ,00 Kč přímý ONIV - přímý ,00 Kč ,52 Kč Součet ,00 Kč ,00 Kč Hodnocení: Zákonné odvody, FKSP a použití přímého ONIVu jsou orientačními ukazateli, v celkové výši byla dotace plně vyčerpána. Program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (ÚZ 33015): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na tento program v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP 600,00 Kč 600,00 Kč Hodnocení: K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů nedošlo. Dotace byla plně vyčerpána. 9

10 Program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. pro rok 2011 (ÚZ 33027): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na tento program v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy pedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody + FKSP ,00 Kč ,00 Kč Hodnocení: K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů nedošlo. Dotace byla plně vyčerpána. B3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Na platy zaměstnanců byl v měsíci únoru 2011 zřizovatelem stanoven normativní rozpis dle Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. Tato dotace vyčíslená v závazném ukazateli mezd ( ,00 Kč pro pedagogické pracovníky a ,00 Kč pro nepedagogické pracovníky) a v této souvislosti pak i v závazném ukazateli počtu pracovníků (15,67) nám byla v měsíci dubnu zřizovatelem pozměněna. Tato změna proběhla v souladu s naším požadavkem na přesunutí části prostředků na platy nepedagogických pracovníků do tzv. OON v souvislosti s naší potřebou zajistit mzdu na dohodu o pracovní činnosti, uzavřenou pro výkon funkce domovníka (45.000,00 Kč). Práce domovníka poradny (činnosti v rozsahu jednodušších údržbářských, řemeslných prací a péče o svěřené budovy a pozemky) byla nadále i v roce 2011 zajištěna dohodou o pracovní činnosti, která byla formulována tak, aby maximálně vyhověla nepravidelnosti a určité nahodilosti v potřebě některých údržbářských činností a aby tím mohly být mzdové prostředky za jeho práci využívány co nejefektivněji. Za uplynulé období lze vytíženost domovníka vyjádřit zhruba 0,3 běžného pracovního úvazku. V měsíci srpnu proběhl na základě usnesení rady kraje č. 89/5547 ze dne a v souladu s naším požadavkem přesun mezi prostředky na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců ve výši ,00 Kč ve prospěch pedagogických zaměstnanců. V měsíci listopadu došlo na základě usnesení Rady kraje č. 97/6223 ze dne a v souladu s naším požadavkem k přesunu prostředků na platy nepedagogických pracovníků do ostatních osobních nákladů nepedagogických zaměstnanců ve výši 4.000,00 Kč. Konečný závazný ukazatel (ÚZ 33353): prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč Závazný ukazatel (přepočtený) počtu zaměstnanců nám byl naposledy upraven zřizovatelem po posouzení našeho návrhu dne na výši 15,42. Tento celkový počet pracovníků byl naplněn do reálné výše 14,248 (průměrného přepočteného počtu dle P1-04). 10

11 Na základě usnesení Rady kraje č. 89/5547 ze dne došlo ke zvýšení závazného ukazatele s účelovým určením na rozvojový program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 ve výši ,00 Kč. Na základě rozhodnutí MŠMT a usnesení Rady kraje č. 73/4481 ze dne byly naší organizaci přiděleny účelově vázané finanční prostředky na financování rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. na rok 2011 ve výši ,00 Kč. Výše přepočtených úvazků činila 11,00. Následně byla na základě rozhodnutí MŠMT a usnesení Rady kraje č. 96/6025 ze dne provedena úprava těchto účelově vázaných finančních prostředků i změna výše přepočtených úvazků u tohoto rozvojového programu (Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb.): Konečný závazný ukazatel (ÚZ 33027): NIV celkem: ,00 Kč Výše přepočtených úvazků: 10,52 Průměrný měsíční plat a jeho jednotlivé složky: Pedagogičtí pracovníci: 2010: 2011: Průměrný počet 11,014 10,916 Průměrný měsíční plat ,86 Kč ,28 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,69 Kč ,75 Kč průměrné osobní příplatky 2.125,18 Kč 2.188,06 Kč průměrné měsíční odměny 972,41 Kč 1.056,82 Kč průměrné příplatky za vedení 1.124,38 Kč 1.029,18 Kč ostatní příplatky 2,19 Kč 11,47 Kč Nepedagogičtí pracovníci: 2010: 2011: Průměrný počet: 3,756 3,332 Průměrný měsíční plat ,16 Kč ,02 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,04 Kč ,49 Kč průměrné osobní příplatky 2.962,28 Kč 3.407,54 Kč průměrné měsíční odměny 1.044,99 Kč 1.016,93 Kč ostatní příplatky 17,84 Kč 25,06 Kč B4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Provozní náklady (ÚZ 1): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši (viz přehled čerpání v bodě B 6.). 11

12 Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného (ÚZ 205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00 Kč. V měsíci říjnu byly aktualizovány odpisové plány a požádáno o snížení závazného ukazatele o 3.000,00 Kč. K tomuto kroku ze strany zřizovatele nedošlo. Účelové prostředky byly vyčerpány ve výši ,00 Kč. Zbývajících 2.943,00 Kč bylo předmětem finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dne vráceno na účet kraje číslo /0800 s variabilním symbolem Grantový projekt OP VK (ÚZ 33006): Dne byla mezi naší organizací a Moravskoslezským krajem uzavřena Smlouva o financování grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové částce ,80 Kč. Zřizovatelem byl naší organizaci pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel na grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje ve výši ,24 Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno ,27 Kč ze závazného ukazatele a částka 210,43 Kč, kterou jsme obdrželi od ČSOB Nový Jičín jako úrok běžného účtu. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Po předložení závěrečné monitorovací zprávy a porovnání celkových nákladů a poskytnutých finančních prostředků ze strany Moravskoslezského kraje a ČSOB Nový Jičín byla částka ,56 Kč předmětem vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Dne byla nevyčerpaná část dotace v hodnotě ,56 Kč vrácena na číslo příslušného účtu Moravskoslezského kraje. B5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Dotace Města Kopřivnice (ÚZ 2) Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce 2011v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Husova (teplo, elektrickou energii, vodné, stočné, internet a ostatní režijní náklady) a následně po jeho přestěhování (říjen 2011) v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet). Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. 12

13 Vlastní činnost (ÚZ 5) V roce 2011 získala PPP Nový Jičín z vlastní činnosti ,42 Kč. Příjmem z vlastní činnosti je rozuměno zúčtování fondů, příjmy z minulých let prostřednictvím dohadných položek, úroky bankovního účtu, výnosy za odvoz sběrných surovin. Grantový projekt OP VK partner (ÚZ 33006) Od ZŠ Odry, Komenského obdržela naše organizace v roce 2008 finanční zálohu na grantový projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovná šance. Na tomto projektu se podílí naše organizace jako partner s finanční účastí ve výši ,00 Kč. Z této částky bylo v roce 2011 použito 5.672,57 Kč. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. Zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč bude v roce 2012 (po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany Moravskoslezského kraje) vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. Úroky ČSOB k projektovým účtům (ÚZ 33006) Od ČSOB Nový Jičín jsme obdrželi jako úrok k projektovým účtům celkem 216,86 Kč. Z toho 210,43 Kč činil úrok na běžném účtu příjemce a 6,43 Kč činil úrok na běžném účtu partnera. Porovnání příjmů z vlastní činnosti za rok 2010 a 2011 celkem: rok 2010 rok 2011 Zúčtování fondů investiční fond 0,00 Kč ,00 Kč Jiné ostatní výnosy (grantový projekt partner) 3.623,93 Kč 5.672,57 Kč Ostatní příjmy z minulých let (dohadné položky) ,99 Kč ,03 Kč Úroky bankovních účtů 4.844,35 Kč 4.701,25 Kč v tom: běžný účet 4.549,42 Kč 4.484,39 Kč běžný účet OP VK příjemce 280,86 Kč 210,43 Kč běžný účet OP VK partner 14,07 Kč 6,43 Kč Ostatní výnosy (odvoz sběru papíru) 75,00 Kč 140,00 Kč Náhrady škod od pojišťoven ,00 Kč 0,00 Kč Ostatní náhrady (náhrada od zaměstnance) 53,00 Kč 0,00 Kč Dotace Města Kopřivnice ,00 Kč ,00 Kč Součet ,27 Kč ,85 Kč Celkové výnosy v hlavní činnosti: ,12 Kč Komentář k tabulce č. 1 PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Výrazné snížení výnosů o cca 568 tisíc je patrné na řádku č. 12 Výnosy územních rozpočtů z transferů (672). Toto je způsobeno končícím grantovým projektem a menší potřebou finančních 13

14 prostředků na jeho financování. Zároveň byla v roce 2010 poskytnuta mimořádná dotace ve výši ,00 Kč na aktualizování testových sad o obměnu počítačů. Na řádku č. 20 Ostatní výnosy (64x) došlo k mírnému zvýšení ve vztahu k roku Zvýšení bylo způsobeno použitím investičního fondu k financování oprav a modernizace budovy PPP v roce 2011 ( ,00 Kč) a naopak čerpáním finančních prostředků od pojišťoven formou náhrady škod, které byly použity k opravám v roce 2010 ( ,00 Kč). B6. Náklady Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. V průběhu roku došlo k úspoře u orientačního ukazatele FKSP (289,52 Kč) a přímý ONIV - přímý (825,48 Kč). Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody a přímý ONIV - náhrady. Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody ve výši 1.067,00 Kč a přímý ONIV - náhrady ve výši 48,00 Kč. Analýza čerpání přímého ONIVu a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Cestovné ,00 Kč ,00 Kč Služby ,00 Kč 357,08 Kč v tom: Vzdělávání v rámci DVPP ,00 Kč 0,00 Kč Vzdělávání mimo DVPP 7.500,00 Kč 357,08 Kč Zákonné sociální pojistné ,16 Kč ,24 Kč Stravování zaměstnanců 8.458,00 Kč 2.378,00 Kč Závodní preventivní péče 2.977,88 Kč 0,00 Kč Osobní ochranné pracovní pomůcky 877,90 Kč 1.352,20 Kč Součet ,94 Kč ,52 Kč Hodnocení: Ve srovnání s čerpáním prostředků v předchozím roce 2010 došlo opět k výraznému snížení poskytnutých prostředků na přímý ONIV a s tím souvisí i snížení v oblasti nákupu služeb i zákonných sociálních nákladů. Tyto byly hrazeny v rámci možností z provozních prostředků. 14

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více