Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem) za rok 2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín Dne:

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelů použití, 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činností pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech (vyhodnotit samostatně náklady i výnosy) 8. výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem) informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku, vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou 2

3 F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, u nejvýznamnějších položek po lhůtě platnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku jmenovitý rozpis věřitelů, vyčíslení, komentář, příčiny jejich vzniku a návrh řešení G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2011 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část: Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Tabulky: Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií 3

4 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI a) Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: IČO: b) Zřizovatel: c) d) školské zařízení - příspěvková organizace Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 7/566 ze dne 14. října 2009) Ředitel zařízení: Mgr. Jiří Novák Odloučené pracoviště: 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně (dále již PPP) je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i na obou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Údaje o zaměření organizace: PPP zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. Těžištěm poskytované péče jsou diagnostické, poradenské a terapeutické služby, související se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže a s prevencí společensky nežádoucích jevů. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení v rámci základního školství. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace, dále na podporu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a také na podporu dětí mimořádně nadaných. Tato diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě individuálních konzultací, skupinových metodických schůzek a 4

5 zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na specifické výukové potřeby, případně na problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také poradensko terapeutické služby. Žákům 9. ročníků a studentům středních škol zabezpečuje PPP poradenství v oblasti další studijní či profesní volby. Pro studenty středních škol jsou pak dále také zajišťována podpůrná vzdělávací opatření v případě přetrvávajících specifických poruch učení, či u jiných speciálních vzdělávacích potřeb a jsou jim zpracovávána nově také doporučení k zohledňujícím úpravám maturitních zkoušek. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě výskytu projevů sociální patologie. Organizační a personální struktura organizace: PPP je řízena ředitelem, který je do své funkce jmenován zřizovatelem a je současně také statutárním zástupcem organizace. V případě jeho nepřítomnosti je řízena zástupcem ředitele. Zástupce ředitele je pověřen vést metodicky psychology PPP. Vedením speciálních pedagogů je pověřena pracovnice ve funkcí metodik pro VPU. Obě odloučená pracoviště mají své jmenované vedoucí pracovnice, které jsou zodpovědné za organizaci práce na těchto pracovištích a podléhají řízení ředitelem PPP, nebo jeho zástupcem. Personální strukturu odborných pedagogických pracovníků tvoří psychologové, speciální pedagogové a pracovník ve funkci okresní metodik prevence. Za nepedagogické pracovníky zajišťují provoz PPP sociální pracovnice, hospodářka, uklízečka a domovník (který je zaměstnán formou DPČ). Struktura pracovníků v přepočtu pracovních úvazků/fyzických osob - srovnání stavu v závěru roku 2010 a roku 2011 Odbornost rok rok 2011 Psycholog 6,5/7 (z toho 1 ve fci. řeď.) 6,0/7 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,9/6 4,9/6 Metodik prevence soc.patol. jevů 1,0/1 0,5/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 1,0/3 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 15,4/19 * viz. poznámka 14,0/18 * viz. poznámka Externí pracovník domovník 0,3 /1 0,3 /1 * Poznámka: Fyzický počet pracovníků je zde vyjádřen dle metodiky UIV pro zpracovávání výkazu Z tj.: pokud jeden pracovník pracuje částmi úvazku ve dvou pracovních pozicích (např. spec. pedagog a psycholog), započítává se v každé sledované odbornosti jako fyzická osoba. Pokud bychom ale počítali zaměstnané fyzické osoby jednoduchým součtem bez tohoto postupu, pak je v PPP NJ zaměstnáno celkem 15 zaměstnanců. Z těchto zaměstnaných 15 fyzických osob jsou dva pracovníci (každý) na dvou různých pracovních pozicích (psycholog/speciální pedagog a psycholog/ompa) a jedna odborná pracovnice zajišťuje současně v rámci vedlejšího pracovního poměru úklid na malém odloučeném pracovišti. 5

6 Kvalifikovanost pracovníků PPP: Odborní pracovníci PPP jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. V průběhu roku probíhalo další vzdělávání odborných pracovníků především v rámci realizace projektu Podpora kvalitou poradenství. V rámci tohoto projektu absolvovali 4 speciální pedagogové 320 hodin výcviku v metodě Instrumentální obohacování dle R. Feuersteina a 4 psychologové absolvovali celkem 400 hodin výcviku v systemické terapii a poradenství a 2 psychologové absolvovali doplňující kurs pro pokročilé uživatele testu Woodcock Johnson IE. Tříleté vzdělávání v uvedených metodách bylo v tomto školním roce úspěšně ukončeno. Další dílčí vzdělávací kursy menšího rozsahu absolvovali pracovníci PPP ve smyslu prohlubování jejich kvalifikace převážně krátkodobými kursy a semináři u osvědčených vzdělávacích institucí KVIC N. Jičín a IPPP Praha. Rozsah a zaměření tohoto odborného vzdělávání bylo vymezeno specializací jednotlivých odborných pracovníků, prioritami stanovenými ředitelem organizace a finančními možnostmi PPP. Převážnou část vzdělávání tak tvořily kratší odborné semináře se zaměřením na psychologickou diagnostiku osobnosti, nové postupy v oblasti diagnostiky kognitivních schopností a na intervenční metody pro žáky se specifickými vzdělávacími obtížemi. Údaje o žácích klientech PPP: V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2010/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Za školní rok 2010/2011 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti ukazuje následující tabulka 6

7 Základní přehled o struktuře odborné činnosti PPP: Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet přijatých žádostí za sledovaný rok (2080) a celkového počtu klientů za stejné období (1928) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (v uplynulém roce cca 5%) může mít během školního roku podány i dvě žádosti (náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů jsou také některé žádosti na činnost okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi. Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety nedošlo k výrazné změně v struktuře ani rozsahu jednotlivých činností. Mírné změny (jako lehký pokles u psychologické diagnostiky) korespondují s menšími personálními změnami ve sledovaném školním roce (snížení součtu pracovních úvazků pro psychology o 0,5 úvazku). Jako pozitivní trend lze konstatovat navýšení výkonů v poradenství a terapii ve srovnání s předchozím školním rokem se jedná o nárůst těchto výkonů zhruba o 30% (v roce 2009/2010 bylo v této kategorii evidováno 507 výkonů). 7

8 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ VÝNOSY, NÁKLADY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele: přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč o prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč o OON - nepedagogové ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP ,00 Kč o přímý ONIV - náhrady ,00 Kč o přímý ONIV - přímý ,00 Kč program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (ÚZ 33015) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP 600,00 Kč program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. pro rok 2011 (ÚZ 33027) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy pedagogové ,00 Kč o zákonné odvody + FKSP ,00 Kč provozní náklady (ÚZ 1) ,00 Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) ,00 Kč grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje (ÚZ 33006) ,24 Kč Další výnosy: dotace Města Kopřivnice na provoz odloučeného pracoviště (ÚZ 2) ,00 Kč grantový projekt OP VK Rovná šance partner (ÚZ 33006) 5.672,57 Kč úroky ČSOB k projektovým účtům (ÚZ 33006) 216,86 Kč výnosy z vlastní činnosti (ÚZ 5) ,42 Kč doplňková činnost ,00 Kč Další závazné ukazatele stanovené naší organizaci zřizovatelem: odvod do rozpočtu kraje 1.000,00 Kč výsledek hospodaření 0,00 Kč 8

9 B2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů došlo u dotace na přímé náklady na vzdělávání u orientačních ukazatelů zákonné odvody (vyčerpáno o 1.067,00 Kč víc), FKSP (úspora 289,52 Kč), přímý ONIV - náhrady (vyčerpáno o 48,00 Kč víc) a přímý ONIV - přímý (úspora 825,48 Kč). Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody a přímý ONIV - náhrady. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč ,00 Kč prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP ,00 Kč ,48 Kč přímý ONIV - náhrady ,00 Kč ,00 Kč přímý ONIV - přímý ,00 Kč ,52 Kč Součet ,00 Kč ,00 Kč Hodnocení: Zákonné odvody, FKSP a použití přímého ONIVu jsou orientačními ukazateli, v celkové výši byla dotace plně vyčerpána. Program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (ÚZ 33015): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na tento program v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP 600,00 Kč 600,00 Kč Hodnocení: K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů nedošlo. Dotace byla plně vyčerpána. 9

10 Program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. pro rok 2011 (ÚZ 33027): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na tento program v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy pedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody + FKSP ,00 Kč ,00 Kč Hodnocení: K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů nedošlo. Dotace byla plně vyčerpána. B3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Na platy zaměstnanců byl v měsíci únoru 2011 zřizovatelem stanoven normativní rozpis dle Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. Tato dotace vyčíslená v závazném ukazateli mezd ( ,00 Kč pro pedagogické pracovníky a ,00 Kč pro nepedagogické pracovníky) a v této souvislosti pak i v závazném ukazateli počtu pracovníků (15,67) nám byla v měsíci dubnu zřizovatelem pozměněna. Tato změna proběhla v souladu s naším požadavkem na přesunutí části prostředků na platy nepedagogických pracovníků do tzv. OON v souvislosti s naší potřebou zajistit mzdu na dohodu o pracovní činnosti, uzavřenou pro výkon funkce domovníka (45.000,00 Kč). Práce domovníka poradny (činnosti v rozsahu jednodušších údržbářských, řemeslných prací a péče o svěřené budovy a pozemky) byla nadále i v roce 2011 zajištěna dohodou o pracovní činnosti, která byla formulována tak, aby maximálně vyhověla nepravidelnosti a určité nahodilosti v potřebě některých údržbářských činností a aby tím mohly být mzdové prostředky za jeho práci využívány co nejefektivněji. Za uplynulé období lze vytíženost domovníka vyjádřit zhruba 0,3 běžného pracovního úvazku. V měsíci srpnu proběhl na základě usnesení rady kraje č. 89/5547 ze dne a v souladu s naším požadavkem přesun mezi prostředky na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců ve výši ,00 Kč ve prospěch pedagogických zaměstnanců. V měsíci listopadu došlo na základě usnesení Rady kraje č. 97/6223 ze dne a v souladu s naším požadavkem k přesunu prostředků na platy nepedagogických pracovníků do ostatních osobních nákladů nepedagogických zaměstnanců ve výši 4.000,00 Kč. Konečný závazný ukazatel (ÚZ 33353): prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč Závazný ukazatel (přepočtený) počtu zaměstnanců nám byl naposledy upraven zřizovatelem po posouzení našeho návrhu dne na výši 15,42. Tento celkový počet pracovníků byl naplněn do reálné výše 14,248 (průměrného přepočteného počtu dle P1-04). 10

11 Na základě usnesení Rady kraje č. 89/5547 ze dne došlo ke zvýšení závazného ukazatele s účelovým určením na rozvojový program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 ve výši ,00 Kč. Na základě rozhodnutí MŠMT a usnesení Rady kraje č. 73/4481 ze dne byly naší organizaci přiděleny účelově vázané finanční prostředky na financování rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. na rok 2011 ve výši ,00 Kč. Výše přepočtených úvazků činila 11,00. Následně byla na základě rozhodnutí MŠMT a usnesení Rady kraje č. 96/6025 ze dne provedena úprava těchto účelově vázaných finančních prostředků i změna výše přepočtených úvazků u tohoto rozvojového programu (Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb.): Konečný závazný ukazatel (ÚZ 33027): NIV celkem: ,00 Kč Výše přepočtených úvazků: 10,52 Průměrný měsíční plat a jeho jednotlivé složky: Pedagogičtí pracovníci: 2010: 2011: Průměrný počet 11,014 10,916 Průměrný měsíční plat ,86 Kč ,28 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,69 Kč ,75 Kč průměrné osobní příplatky 2.125,18 Kč 2.188,06 Kč průměrné měsíční odměny 972,41 Kč 1.056,82 Kč průměrné příplatky za vedení 1.124,38 Kč 1.029,18 Kč ostatní příplatky 2,19 Kč 11,47 Kč Nepedagogičtí pracovníci: 2010: 2011: Průměrný počet: 3,756 3,332 Průměrný měsíční plat ,16 Kč ,02 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,04 Kč ,49 Kč průměrné osobní příplatky 2.962,28 Kč 3.407,54 Kč průměrné měsíční odměny 1.044,99 Kč 1.016,93 Kč ostatní příplatky 17,84 Kč 25,06 Kč B4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Provozní náklady (ÚZ 1): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši (viz přehled čerpání v bodě B 6.). 11

12 Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného (ÚZ 205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00 Kč. V měsíci říjnu byly aktualizovány odpisové plány a požádáno o snížení závazného ukazatele o 3.000,00 Kč. K tomuto kroku ze strany zřizovatele nedošlo. Účelové prostředky byly vyčerpány ve výši ,00 Kč. Zbývajících 2.943,00 Kč bylo předmětem finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dne vráceno na účet kraje číslo /0800 s variabilním symbolem Grantový projekt OP VK (ÚZ 33006): Dne byla mezi naší organizací a Moravskoslezským krajem uzavřena Smlouva o financování grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové částce ,80 Kč. Zřizovatelem byl naší organizaci pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel na grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje ve výši ,24 Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno ,27 Kč ze závazného ukazatele a částka 210,43 Kč, kterou jsme obdrželi od ČSOB Nový Jičín jako úrok běžného účtu. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Po předložení závěrečné monitorovací zprávy a porovnání celkových nákladů a poskytnutých finančních prostředků ze strany Moravskoslezského kraje a ČSOB Nový Jičín byla částka ,56 Kč předmětem vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Dne byla nevyčerpaná část dotace v hodnotě ,56 Kč vrácena na číslo příslušného účtu Moravskoslezského kraje. B5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Dotace Města Kopřivnice (ÚZ 2) Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce 2011v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Husova (teplo, elektrickou energii, vodné, stočné, internet a ostatní režijní náklady) a následně po jeho přestěhování (říjen 2011) v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet). Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. 12

13 Vlastní činnost (ÚZ 5) V roce 2011 získala PPP Nový Jičín z vlastní činnosti ,42 Kč. Příjmem z vlastní činnosti je rozuměno zúčtování fondů, příjmy z minulých let prostřednictvím dohadných položek, úroky bankovního účtu, výnosy za odvoz sběrných surovin. Grantový projekt OP VK partner (ÚZ 33006) Od ZŠ Odry, Komenského obdržela naše organizace v roce 2008 finanční zálohu na grantový projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovná šance. Na tomto projektu se podílí naše organizace jako partner s finanční účastí ve výši ,00 Kč. Z této částky bylo v roce 2011 použito 5.672,57 Kč. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. Zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč bude v roce 2012 (po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany Moravskoslezského kraje) vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. Úroky ČSOB k projektovým účtům (ÚZ 33006) Od ČSOB Nový Jičín jsme obdrželi jako úrok k projektovým účtům celkem 216,86 Kč. Z toho 210,43 Kč činil úrok na běžném účtu příjemce a 6,43 Kč činil úrok na běžném účtu partnera. Porovnání příjmů z vlastní činnosti za rok 2010 a 2011 celkem: rok 2010 rok 2011 Zúčtování fondů investiční fond 0,00 Kč ,00 Kč Jiné ostatní výnosy (grantový projekt partner) 3.623,93 Kč 5.672,57 Kč Ostatní příjmy z minulých let (dohadné položky) ,99 Kč ,03 Kč Úroky bankovních účtů 4.844,35 Kč 4.701,25 Kč v tom: běžný účet 4.549,42 Kč 4.484,39 Kč běžný účet OP VK příjemce 280,86 Kč 210,43 Kč běžný účet OP VK partner 14,07 Kč 6,43 Kč Ostatní výnosy (odvoz sběru papíru) 75,00 Kč 140,00 Kč Náhrady škod od pojišťoven ,00 Kč 0,00 Kč Ostatní náhrady (náhrada od zaměstnance) 53,00 Kč 0,00 Kč Dotace Města Kopřivnice ,00 Kč ,00 Kč Součet ,27 Kč ,85 Kč Celkové výnosy v hlavní činnosti: ,12 Kč Komentář k tabulce č. 1 PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Výrazné snížení výnosů o cca 568 tisíc je patrné na řádku č. 12 Výnosy územních rozpočtů z transferů (672). Toto je způsobeno končícím grantovým projektem a menší potřebou finančních 13

14 prostředků na jeho financování. Zároveň byla v roce 2010 poskytnuta mimořádná dotace ve výši ,00 Kč na aktualizování testových sad o obměnu počítačů. Na řádku č. 20 Ostatní výnosy (64x) došlo k mírnému zvýšení ve vztahu k roku Zvýšení bylo způsobeno použitím investičního fondu k financování oprav a modernizace budovy PPP v roce 2011 ( ,00 Kč) a naopak čerpáním finančních prostředků od pojišťoven formou náhrady škod, které byly použity k opravám v roce 2010 ( ,00 Kč). B6. Náklady Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. V průběhu roku došlo k úspoře u orientačního ukazatele FKSP (289,52 Kč) a přímý ONIV - přímý (825,48 Kč). Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody a přímý ONIV - náhrady. Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody ve výši 1.067,00 Kč a přímý ONIV - náhrady ve výši 48,00 Kč. Analýza čerpání přímého ONIVu a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Cestovné ,00 Kč ,00 Kč Služby ,00 Kč 357,08 Kč v tom: Vzdělávání v rámci DVPP ,00 Kč 0,00 Kč Vzdělávání mimo DVPP 7.500,00 Kč 357,08 Kč Zákonné sociální pojistné ,16 Kč ,24 Kč Stravování zaměstnanců 8.458,00 Kč 2.378,00 Kč Závodní preventivní péče 2.977,88 Kč 0,00 Kč Osobní ochranné pracovní pomůcky 877,90 Kč 1.352,20 Kč Součet ,94 Kč ,52 Kč Hodnocení: Ve srovnání s čerpáním prostředků v předchozím roce 2010 došlo opět k výraznému snížení poskytnutých prostředků na přímý ONIV a s tím souvisí i snížení v oblasti nákupu služeb i zákonných sociálních nákladů. Tyto byly hrazeny v rámci možností z provozních prostředků. 14

15 Program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (ÚZ 33015): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na tento program v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP 600,00 Kč 600,00 Kč Hodnocení: K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů nedošlo. Dotace byla plně vyčerpána. Program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. pro rok 2011 (ÚZ 33027): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na tento program v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. Hodnocení: K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů nedošlo. Zřizovatelem byl stanoven závazný ukazatel prostředků na platy ve výši ,00 Kč a ,00 Kč na zákonné odvody a FKSP. Na tyto položky však bylo potřeba ,00 Kč (sociální pojištění 25%, zdravotní pojištění 9%, FKSP 1%). Částka 200,00 Kč byla hrazena z přímých nákladů na vzdělávání. Provozní náklady (ÚZ 1 a 5): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo vyčerpáno na provozní náklady ,42 Kč. Analýza čerpání provozních nákladů a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Spotřeba materiálu ,73 Kč ,13 Kč v tom: knihy 5.018,00 Kč 5.045,00 Kč odborné tiskoviny 6.841,00 Kč 6.880,40 Kč materiál pro výuku 90,00 Kč 2.732,40 Kč učební pomůcky 0,00 Kč 2.177,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,80 Kč ,20 Kč PHM 9.609,85 Kč 7.188,43 Kč kancelářské potřeby ,88 Kč ,50 Kč čistící a desinfekční prostředky 8.510,10 Kč ,30 Kč vybavení lékárniček 249,00 Kč 417,00 Kč ostatní materiál 8.192,10 Kč 4.446,90 Kč Spotřeba energie ,06 Kč ,57 Kč Opravy a udržování ,40 Kč ,50 Kč 15

16 Náklady na reprezentaci 241,00 Kč 269,00 Kč Služby ,10 Kč ,15 Kč v tom: poštovné ,60 Kč ,00 Kč internet ,00 Kč ,60 Kč telefonní poplatky ,58 Kč ,13 Kč vzdělávání 0,00 Kč ,92 Kč nájemné 100,00 Kč 100,00 Kč konzultační služby ,00 Kč ,00 Kč zpracování dat (účetnictví a mzdy) ,00 Kč ,80 Kč programové vybavení ,00 Kč 5.676,00 Kč přepravné 4.016,40 Kč 5.782,60 Kč odvoz odpadů ,00 Kč ,00 Kč revize ,10 Kč ,90 Kč nákup ostatních služeb ,62 Kč ,00 Kč služby SW firem ,80 Kč ,00 Kč Zákonné sociální pojištění a náklady 714,62 Kč 3.562,00 Kč Jiné daně a poplatky 2.496,00 Kč 1.258,00 Kč Smluvní pokuty 0,00 Kč 424,87 Kč Technické zhodnocení ,30 Kč 9.080,00 Kč Pojištění majetku ,20 Kč 0,00 Kč Odpisy dlouhodobého majetku 129,00 Kč 0,00 Kč Služby peněžních ústavů 5.943,00 Kč 6.252,00 Kč Součet ,41 Kč ,22 Kč Hodnocení: Ze srovnání je patrné snížení nákladů u položky spotřeba materiálu, především u nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku. Rozdíl mezi lety 2010 a 2011 u této položky je způsoben skutečností, že v roce 2010 bylo doplněno v souvislosti s mimořádnou dotační akcí Aktualizace testových sad a obměna počítačů technické vybavení (počítače). Ke zvýšení nákladů došlo u spotřeby energií a u oprav a udržování. Toto zvýšení odpovídá u energií přirozenému růstu cen a u oprav a udržování potřebám budovy a majetku, kterou má PPP ve správě. Úspor se podařilo dosáhnout změnou poskytovatelů, technologií a organizačními změnami u telefonních služeb. Částka 428,80 Kč v položce smluvní pokuty se týká plateb u T-Mobilu, kde došlo od novou Rámcovou smlouvou MS kraje k zvýhodnění tarifů oproti předchozí Rámcové smlouvě. V důsledku toho kleslo u jednoho telefonního čísla, užívaného naší organizací, reálné měsíční finanční čerpání pod původně nasmlouvanou výši měsíčních plateb (s ohledem na dřívější nákup dotovaného telefonu). Rozdíl byl tedy měsíčně dle smlouvy na toto tel. číslo ze strany poskytovatele služeb zúčtováván. V ostatních provozních nákladech již nedošlo ve srovnání s předchozím rokem 2010 k relevantním rozdílům. Náklady odpovídají s ohledem na vývoj cen výši čerpání nákladů v minulých letech. Nedošlo ani k žádným odlišnostem v účelu použití finančních prostředků. Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ (205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00 Kč. V měsíci říjnu byly 16

17 aktualizovány odpisové plány a požádáno o snížení závazného ukazatele o 3.000,00 Kč. K tomuto kroku ze strany zřizovatele nedošlo. Účelové prostředky byly vyčerpány ve výši ,00 Kč. Zbývajících 2.943,00 Kč bylo předmětem finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dne vráceno na účet kraje číslo /0800 s variabilním symbolem Grantové projekty OP VK (ÚZ 33006): Dne byla mezi naší organizací a Moravskoslezským krajem uzavřena Smlouva o financování grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové částce ,80 Kč. Zřizovatelem byl naší organizaci pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel na grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje ve výši ,24 Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno ,27 Kč ze závazného ukazatele a částka 210,43 Kč, kterou jsme obdrželi od ČSOB Nový Jičín jako úrok běžného účtu. Analýza čerpání účelových prostředků na grantový projekt OP VK roce 2011: rok 2010 rok 2011 Spotřeba materiálu ,20 Kč 0,00 Kč v tom: materiál pro výuku ,00 Kč 0,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč 0,00 Kč kancelářské potřeby 937,20 Kč 0,00 Kč ostatní materiál 499,00 Kč 0,00 Kč Opravy a udržování 0,00 Kč 5.257,00 Kč Cestovné ,00 Kč ,00 Kč Služby ,60 Kč ,70 Kč v tom: poštovné 271,00 Kč 356,00 Kč internet ,60 Kč 5.368,50Kč vzdělávání 0,00 Kč ,00 Kč zpracování dat (mzdové účetnictví) 2.550,00 Kč 2.074,20 Kč ostatní služby 75,00 Kč 0,00 Kč stravné, ubytování ,00 Kč ,00 Kč publicita 5.200,00 Kč 6.000,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč Služby peněžních ústavů 1.467,00 Kč 1.284,00 Kč Součet ,80 Kč ,70 Kč Hodnocení: Čerpání těchto prostředků proběhlo dle plánovaného rozpočtu projektu a soustředilo se na pořádání vzdělávacích výcviků pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Moravskoslezského kraje. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Po předložení závěrečné monitorovací zprávy a porovnání celkových nákladů a poskytnutých finančních prostředků ze strany Moravskoslezského kraje a ČSOB Nový Jičín byla částka ,56 Kč předmětem vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Dne byla nevyčerpaná část dotace v hodnotě ,56 vrácena na poskytovatelem určené číslo jeho bankovního účtu. 17

18 Od ZŠ Odry, Komenského obdržela naše organizace v roce 2008 finanční zálohu na grantový projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovná šance. Na tomto projektu se podílí naše organizace jako partner s finanční účastí ve výši ,00 Kč. Z této částky bylo v roce 2011 použito 5.672,57 Kč. Dále byla vyčerpána částka ve výši 6,43 Kč, kterou jsme obdrželi od ČSOB Nový Jičín jako úrok běžného účtu. Analýza čerpání účelových prostředků na grantový projekt OP VK Rovná šance v roce 2011 rok 2010 rok 2011 Cestovné 50,00 Kč 0,00 Kč Mzdové náklady 2.310,00 Kč 4.620,00 Kč Služby peněžních ústavů 1.278,00 Kč 1.059,00 Kč Součet 3.638,00 Kč 5.679,00 Kč Hodnocení: Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s plánovaným rozpočtem projektu a potřebami příjemce dotace. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. Zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč bude v roce 2012 (po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany Moravskoslezského kraje) vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. Náklady hrazené dotací Města Kopřivnice (ÚZ 2): Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Husova (teplo, elektrickou energii, vodné, stočné, internet a ostatní režijní náklady) a v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet) v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Zmíněny jsou výše dvě adresy téhož odloučeného pracoviště, protože toto odloučené pracoviště se v průběhu roku (říjen 2011) přestěhovalo. Analýza čerpání nákladů hrazených jinou dotací a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Spotřeba energie ,00 Kč ,35 Kč Internet 3.600,00 Kč 4.360,00 Kč Ostatní služby 2.400,00 Kč ,65 Kč Součet ,00 Kč ,00 Kč 18

19 Hodnocení: Po přestěhování odloučeného pracoviště do budovy Městského úřadu Kopřivnice ke dni došlo k rozšíření použití dotace. Celkem bylo za pracoviště v Kopřivnici (na ulici Husova i Štefánikova) uhrazeno ,65 Kč. Za období byly uhrazeny zálohy za teplo, elektrickou energii a úklid společných prostor v celkové výši ,- Kč, jejich vyúčtování předpokládáme v průběhu roku Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč. Částka 4.909,65 Kč byla hrazena z vlastních prostředků organizace. V roce 2012 je očekávána dotace Města Kopřivnice ve výši ,00 Kč. Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2011: ,92 Kč Komentář k tabulce č. 2 - PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI : Výrazný pokles v položce Spotřeba materiálu je způsoben nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2010 v souvislosti s financováním mimořádné dotační akce Aktualizace testových sad a obměna počítačů a dále taktéž v roce 2010 realizovaným nákupem kopírovacího stroje z grantového projektu OP VK. Výrazné snížení v položce Služby a Mzdové náklady je způsobeno snížením nákladů v grantovém projektu. B7. Doplňková činnost Od má Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně ve zřizovací listině vymezenu doplňkovou činnost pronájem majetku. V roce 2011 pronajímala PPP dvě bytové jednotky v budově Pedagogicko-psychologické poradny. Celkové příjmy z doplňkové činnosti v roce 2011 činily ,00 Kč. Přehled vynaložených nákladů a srovnání s rokem 2010: rok 2010: rok 2011: Spotřeba materiálu 8.500,00 Kč 0,00 Kč Spotřeba energie srážková voda 2.682,40 Kč 2.858,80 Kč Opravy a udržování 8.324,40 Kč ,30 Kč Služby revize 2.358,80 Kč 814,10 Kč Odpisy 1.332,00 Kč 1.337,00 Kč Součet ,60 Kč ,20 Kč Poměr členění nákladů provoz: doplňková činnost činí 75,08 : 24,92 dle plochy, kterou oba byty zaujímají v celé budově, kterou má PPP ve své správě. V tomto poměru byly rozpočítány náklady na odpisy a srážkovou vodu. V roce 2012 je očekáván příjem ve výši ,00 Kč. 19

20 B8. Výsledek hospodaření Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2011: Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2011: Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2011 činí: Celkové náklady v doplňkové činnosti za rok 2011: Celkové výnosy v doplňkové činnosti za rok 2011: Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2011 činí: Celkový výsledek hospodaření za organizaci: ,92 Kč ,12 Kč - 187,80 Kč ,20 Kč ,00 Kč 187,80 Kč 0,00 Kč Doplňující poznámka k zajištění externích příjmů do rozpočtu naší organizace: Možnost dosáhnout výše uvedeného hospodářského výsledku významně ovlivnilo zajištění dotace od města Kopřivnice ve výši ,00 Kč na pokrytí nákladů na provoz našeho odloučeného pracoviště v tomto městě. Získání této dotace je vázáno každým rokem na jednání ředitele PPP se zástupci města, zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Fond odměn C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE Stav k ,00 Kč Čerpání fondu na překročení limitu prostředků na platy - 0,00 Kč Stav k ,00 Kč Stav fondu odměn ke dni činí ,00 Kč a je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace. Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k ,82 Kč Příděl z hrubých mezd ,48 Kč Čerpání fondu na stravování ,00 Kč Čerpání fondu na kulturu, tělovýchovu a sport ,00 Kč Čerpání fondu na nepeněžní dary ,00 Kč Stav k ,30 Kč Stav fondu kulturních a sociálních potřeb ke dni činí ,30 Kč, na běžném účtu FKSP je ,93 Kč. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více