5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. stupeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň"

Transkript

1 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací oblast zahrnuje předmět: Matematika Matematika 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obsah předmětu Matematika je rozdělen na 4 tématické okruhy: Čísla a početní operace: Dovednost provádět operaci Algoritmické porozumění Významové porozumění Získávání číselných údajů a seznámení se s termínem proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty: Roz a uvědomování si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů Geometrie v rovině a prostoru Určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvaru a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Uplatňování logického myšlení, řešení problémových úloh a situací z běžného života Předmět Matematika je realizován v 1. až 5. ročníku. Časová dotace: ročník disponibilní hodina týdně, 3. ročník 5 hodin týdně, 4 ročník 3+1 disponibilní hodina a 5. ročník 4+1 disponibilní hodina týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo počítačové učebně. Využívají se různé formy práce vyučovací hodina se samostatnou i skupinovou prací, práce na projektech. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Průřezová témata: Předmět Matematika integruje tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností, Sebe a sebepojetí,

2 Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Morální rozvoj, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané Environmentální výchova Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: Učitel: - vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně symboliky - vede žáky k provádění rozborů a zápisu při řešení úloh - umožňuje žákům, aby se podíleli na hodnocení činností - vede žáky k ověřování výsledků Kompetence k řešení problémů: Učitel: - podněcuje rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti - vede žáky k provádění rozboru problémů, odhadování výsledků, volbě správného postupu a vyhodnocování správnosti výsledků - zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků - vede žáky k plánování úkolů a postupů, které vedou k objevům, řešením a závěrům - umožňuje, aby pracovali s odbornou literaturou - dodává žákům sebedůvěru Kompetence komunikativní: Učitel: - vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování matematického jazyka včetně symboliky - předkládá žákům úkoly, které vedou k volbě různých postupů - vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky Kompetence sociální a personální: Učitel: - vede žáky ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci - vede žáky ke kolektivní práci - umožňuje každému žákovi zažít úspěch

3 Kompetence občanská: Učitel: - vede žáky ke kritickému myšlení při zpracovávání informací - nabádá k ohleduplnosti a taktu - pomáhá a umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své výsledky Kompetence pracovní: Učitel: - vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací - podněcuje k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů, a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů - vede žáky ke správným způsobům užití vybavení techniky a pomůcek - vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamu

4 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Závislosti,vztahy a práce s daty orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času popisuje jednoduché závislosti z praktického života doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Geometrie v rovině a v prostoru rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci porovnávání velikosti útvarů, měří a odhaduje délku úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině počítá v oboru 0-20 předměty, přidává a ubírá předměty od 0-20 zapisuje čísla 0-20, čte je, rozlišuje význam více, méně, první, poslední, větší, menší zapisuje rovnost a nerovnost porovnává čísla seznamuje se se znaménky menší, větší, rovná se orientuje se na číselné ose v oboru čísel 0-20 vyhledává a vyznačuje čísla na číselné ose řadí čísla podle velikosti sčítá a odčítá do 20 bez přechodu přes desítku rozkládá čísla na desítky a jednotky řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 zvládá vytvořit slovní úlohu a vyřeší ji seznamuje se s časem, plynutím času, s jeho jednotkami a měřením orientuje se v základních datech doplňuje jednoduché tabulky pracuje s číselnou osou rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geometrické rovinné útvary (kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník) a prostorová tělesa (koule, krychle, kvádr, válec) třídí geometrické tvary podle tvaru, barvy, velikosti orientuje se v prostoru nahoře,dole, před, za, pod, nad. Seskupování předmětů, dopočítávání, přidávání, ubírání. Sčítání a odčítání v oboru 0-20 Číselný obor 0-20 Zápis nerovnosti a rovnosti Číselný obor 0-20, číselná osa, práce s kartami, s čísly 0-20 Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 Příklady na sčítání a odčítání s jednotkami - hodiny Slovní úlohy s touto tématikou, matematické hádanky a rébusy Sčítání a odčítání do 20 Rovinné geometrické tvary-kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník Prostorová tělesa-koule, krychle, kvádr, válec Čj-1.roč. OSV-rozvoj schopností Hv-1.roč. Tv-1.roč. OSV-řešení problémů Vv-1.roč.

5 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 2. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu 10 i s přechodem přes 10 řeší slovní úlohy poznává význam závorek počítá příklady se závorkami Počítání v oboru do 20 OSV rozvoj schopností a Hv 1. roč. Inf 2. roč. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti čte a zapisuje čísla v oboru do 100 řadí čísla vzestupně i sestupně porovnává čísla do 100 zaokrouhluje ve spojení s činnostmi s číselnou osou Počítání v oboru do 100 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose vyhledává a zapisuje na číselné ose čísla v oboru do 100 rozkládá čísla na jednotky, desítky Číselný obor od 0 do 100 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly automatizuje spoje v oboru do 20 sčítá a odčítá v oboru do 100 připravuje se na jednoduché sčítání a odčítání Číselný obor od 0 do 100 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace řeší jednoduché slovní úlohy provádí zápis slovní úlohy Slovní úlohy OSV řešení problémů a rozhodovací dovednosti Závislosti, vztahy a práce s daty orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času orientuje se v čase; čtvrt, půl, třičtvrtě, celá seznamuje se s jednotkami a měřením času Orientace v čase popisuje jednoduché závislosti z praktického života tvoří jednoduché slovní úlohy (zadání, otázka, příklad; odpověď) vytváří jednoduché slovní úlohy s použitím peněz Slovní úlohy

6 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel pracuje s číselnou osou a čtvercovou sítí seznamuje se s principem násobilky 2, 4, 5, 10 Násobení OSV kooperace, kompetice Geometrie v rovině a v prostoru rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci rozlišuje a pojmenovává geometrické tvary a tělesa (koule, krychle, kvádr) rozvíjí prostorovou představivost (stavebnice) Geometrické tvary a tělesa porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky seznamuje se s délkou 1 m, 1 cm měří měřítkem rozlišuje rovnou a křivou čáru rýsuje bod a přímku, úsečku a její měření odhaduje délku i výšku Jednotky délky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině rozpoznává útvary, které jsou osově souměrné Souměrné útvary

7 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 3. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků sčítá a odčítá dvojciferná čísla řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání sčítá a odčítá písemně užívá závorek v příkladech se dvěma početními výkony Počítání v oboru do 100 OSV- rozvoj schopností Inf - 3. roč. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti třídí přirozená čísla do sčítá a odčítá do Počítání v oboru do užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose vyhledá na číselné ose představy si vytváří na základě názoru zakresluje číslo do číselné osy seznámí se se zaokrouhlováním na desítky a stovky provádí odhad výsledku, ceny nákupu Číselná osa Zaokrouhlování OSV- mezilidské vztahy, komunikace provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly objasňuje symboly pro násobení a dělení dokáže násobit a dělit v oboru malé násobilky automatizuje spoje malé násobilky Násobení, dělení řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace řeší slovní úlohy vedoucí k násobení a dělení Slovní úlohy EV - ekosystémy Prv - 3. roč. Závislosti, vztahy a práce s daty orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času popisuje jednoduché závislosti praktického života rozlišuje základní jednotky času, aplikuje tyto znalosti v praxi provádí manipulační činnosti, na jejichž základě rozlišuje úsudky ve slovních úlohách pracuje s číselnou osou, čtvercovou sítí, tabulkami Čas a jednotky času Slovní úlohy Porovnávání čísel EV - základní podmínky života VMES - Evropa a svět nás zajímá

8 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel vytváří si představy matematických operací na základě názoru Geometrie v rovině a v prostoru rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci pozná základní geometrické tvary a jednoduchá tělesa rozvíjí prostorovou představivost pomocí náčrtů, staveb z krychlí, případně staveb podle předlohy Geometrické tvary a tělesa OSV - rozvoj schopností Pč - 3. roč. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině narýsuje bod, přímku, úsečku správně je označí provádí odhad i přesné měření úsečky pozná průsečík přímek orientuje se ve vzájemné poloze přímek používá k měření základní jednotky délky zvládá jednoduché převody jednotek modeluje nebo dokreslí osově souměrný útvar aplikuje znalosti v praktickém životě Bod, přímka, úsečka Jednotky délky Modelace souměrných útvarů Prv - 3. roč. Vv - 3. roč.

9 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení zapisuje a čte čísla do sčítá a odčítá zpaměti i písemně do orientuje se na číselné ose používá analogie s počítáním do 100 násobí pamětně dvojciferné číslo jednociferným Počítání do OSV - rozvoj schopností provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel písemně násobí jednociferným činitelem vytváří algoritmus písemného násobení dvojciferným činitelem vyvozuje násobení a dělení čísel zakončených nulami procvičuje pomocí praktických úloh dělení se zbytkem v oboru násobilek dokáže písemně dělit jednociferným dělitelem Písemné násobení a dělení OSV seberegulace a sebeorganizace Inf - 4. roč. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel zaokrouhluje na tisíce (až do milionu) provádí odhady výsledků, ke kontrole používá kalkulátor Zaokrouhlování EV - ekosystémy OSV - psychohygiena Př - 4. roč. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel řeší jednoduché i složené slovní úlohy provádí rozbory a zkrácené zápisy s neznámou uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti Slovní úlohy VMEGS - objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Závislosti, vztahy a práce s daty vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy sestavuje tabulky a diagramy vyhledává v tabulkách vyvozuje vztahy mezi čísly čte z tabulek např. jízdní řády Práce s tabulkami a diagramy OSV - komunikace Vl - 4. roč. Inf - 4. roč.

10 Geometrie v rovině a v prostoru narýsuje a znázorní základní rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici rozliší kruh, kružnici pracuje s kružidlem Základní útvary v rovině OSV - rozvoj schopností sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran měří délky úseček, rozměry obrazců sčítá graficky úsečky určuje obvod trojúhelníku, čtyřúhelníku sečtením délek stran ovládá měření a převody délkových jednotek Obvod mnohoúhelníku Délkové jednotky Tv - 4. roč. Př - 4. roč. sestrojí rovnoběžky a kolmice narýsuje kolnici, rovnoběžky, různoběžky dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině rozlišuje polopřímku, základní útvary v prostoru Rovinné útvary Tělesa Vv - 4. roč. Pč - 4. roč. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu provádí jednoduché konstrukce čtverce, obdélníku a pravoúhlého trojúhelníku počítá obvod obrazců seznámí se s obsahem obrazců ve čtvercové síti a základními jednotkami obsahu Konstrukce rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru určí souřadnice bodů ve čtvercové síti seznámí se s osově souměrnými útvary Čtvercová síť Osa souměrnosti Pč - 4. roč. Nestandardní aplikační úlohy a problémy řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky řeší magické čtverce, úlohy k procvičování prostorové představivosti seznamuje se s římskými číslicemi, nákresy, číselnými a obrázkovými řadami Logické úlohy OSV - kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

11 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 5. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel procvičuje zpaměti veškeré početní výkony provádí početní výkony s přiroz. čísly do milionu upevňuje písemné algoritmy početních operací kontroluje různými způsoby své výsledky písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla, odčítá dvě přirozená čísla čte a zapisuje čísla do milionu, porovnává je znázorní čísla na číselné ose násobí písemně jednocifer. i dvojcifer. činitelem seznamuje se s algoritmem písemného násobení trojcifernýma čtyřciferným činitelem dělí písemně jednociferným a dvojciferným dělitelem dělí se zbytkem zpaměti používá kalkulátor ke kontrole výpočtů Přirozená čísla Počítání do milionu Číselná osa Písemné násobení a dělení OSV - rozvoj schopností Inf - 5. roč. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce provádí odhady Zaokrouhlování do milionu řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel řeší slovní úlohy z praktického života s rozšířeným číselným oborem používá složenou rovnici nebo více výpočtů rozvíjí samostatné uvažování a myšlení využívá při řešení nákresů a tabulek Slovní úlohy OSV komunikace, seberegulace a sebeorganizace Pč - 5. roč. Vv - 5. roč. - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem - přečte, zapíše, znázorní zlomek Zlomky Model OSV rozvoj schopností Pč 5. roč.

12 - využívá názorných obrázků k určování ½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10 celku - vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny - porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel - porovnává zlomky se stejným základem - sčítá a odčítá zlomky se stejným základem Zlomky - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty - přečte, zapíše desetinná čísla v řádu desetin a setin - znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose Desetinná čísla - porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose - přečte, zapíše celá čísla v rozmezí -100 až znázorní na číselné ose celá čísla v rozmezí -100 až porovná celá čísla v rozmezí -100 až +100 Celá čísla Číselná osa Měření teploty (teploměr) EV základní podmínky života Př 5. roč. Závislosti, vztahy a práce s daty vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává a třídí číselné informace z praktického života rozumí i jiným schematickým znázorněním Práce s tabulkami a diagramy OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, sebepoznání a sebepojetí čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Geometrie v rovině a v prostoru narýsuje a znázorní základní rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce čte údaje z tabulek a grafů sestaví tabulku a graf na základě zadaných údajů pozoruje, rozlišuje a vyvozuje závěry narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník procvičuje dovednost rýsování základních geometrických útvarů v rovině pomocí jednoduchých konstrukcí Konstrukce základních geometrických útvarů EV - lidské aktivity a problémy život. prostředí, vztah člověka k prostředí Inf - 5. roč. Př - 5. roč. Vv - 5. roč OSV rozvoj schopností sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran počítá obvod různých rovinných obrazců i libovolně zvolených mnohoúhelníků získává základní představy o geometrických obrazcích názorem procvičuje vyjadřování v geometrii Obvod rovinných útvarů Pč - 5. roč.

13 sestrojí rovnoběžky a kolmice používá při sestrojování základních geometrických útvarů v rovině rovnoběžky a kolmice Konstrukce geometrických útvarů určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru používá jednotky obsahu, pomocí čtvercové sítě určuje obsah čtverce a obdélníka získává představu o geometrických tělesech názorem počítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů podstav a stěn rozlišuje osově souměrné útvary, určuje osu souměrnosti přeložením rovinného obrazce nebo modelováním nakreslí osově souměrný útvar Obsah a povrch Osová souměrnost OSV kooperace a kompetice VMEGS Evropa a svět nás zajímá Hv - 5. roč. Př - 5. roč. Tv - 5. roč. Nestandardní aplikační úlohy a problémy řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky vymýšlí a obměňuje úlohy z praktického života řeší úlohy vyžadující prostorovou představivost zapisuje pomocí zlomku a desetinného čísla, porovnává je, zaokrouhluje, sčítá, odčítá, násobí a dělí počítá s časovými údaji, převádí a sčítá jednotky času Zlomky, desetinná čísla Čas

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

Běžná povolání v Londýně

Běžná povolání v Londýně Rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života S vizuální oporou rozumí slyšenému popisu povolání Vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí pouţívat znalosti z matematiky

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 7.2. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. období Vzdělávací oblast je v 1. 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu matematika. A) Cíle vzdělávací oblasti - osvojování

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více