01 - Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky"

Transkript

1 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího zarízení. Pro vyhledávání závad je v každém prípade nutno použít poradac "Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa". Rídicí jednotka motoru -J537-je vybavena pametí závad. Vzniknou-Ii závady na sledovaných snímacích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemi o druhu závady v pameti závad. ) Rídicí jednotka motoru rozlišuje po vyhodnocení informace mezi rozdílnými císly závad =>Tabulka chybových hlášení => Kap príp. => Kap a ukládá tyto závady do pameti závad až do doby jejího vymazání. Závady, které se vyskytnou jen prechodne (sporadicky), budou vytišteny s dodatkem "sporadicky se vyskytující porucha". Na displeji budou oznacovány jako dodatek "SP". Prícinou sporadických závad muže být napr. špatný kontakt nebo prechodne prerušené vedení. Pokud se sporadická závada nevyskytne znovu pri 40-ti nárustech teploty (start motoru pri teplote 50 C a jeho odstavení pri min. teplote 72 C), bude automaticky smazána. V pameti uložené závady mohou být precteny diagnostickým prístrojem -V.A.G s programovou kartou a vyšší verze nebo diagnostickým prístrojem -V.A.G s programovou kartou a vyšší verze nebo diagnostickým prístrojem -VAS ) Po odstranení závady nebo závad musí být chybová pamet vymazána => 01-1 strana 5 a musí být znovu vyvolán readinesscod => Kap Všeobecné informace k vlastní diagnostice je možné najít v návodu k obsluze diagnostického prístroje -V.A.G 1551-, -V.A.G nebo -VAS Technická data vlastní diagnostiky Identifikace rídicích jednotek: Verzerídicí jednotky se zobrazí po pripojení diagnostického prístroje -V.A.G a zadání adresy 01 "Elektronikamotoru"=> 01-1 strana4. "\, Vydání Vlastní diagnostika I 01.1 strana1

2 mm 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4"4 -vstrikování Vybavení Kód motoru Oznacení systému Splnuje limity emisní normy Eléktrický pedál akcelerace Vlastní diagnostika Diagnostika akcních clenu Pamet závad Pamet pro naucené hodnoty Lambda-regulace Regulace klepání Promenné sání Prestavování vackového hrídele Regulace plnicího tlaku Systém sekundárního vzduchu Zpetné vedení výfuk. plynu 1) závisle na napájeni 2) pri prerušenl napájení budou hodnoty vymazány. AUA, AUB MARELLI 4LV EU4 Trvalá pamet 1) Docasná pamet2) 2 sondy 1 snímac klepání BBY, BBZ MARELLI 4MV EU4 Trvalá pamet 1) Docasná pamet2) 2 sondy 1 snímac klepání Navolitelné funkce pri použití diagnostického prístroje -V.A.G Za jakých podmínek je možno navolit požadované funkce, je uvedeno v následující tabulce Popis funkce Funkce na diagnostickém prístroji -V.A.G Dotaz na verzi rídicí jednotky Dotaz na pamet závad Diagnostika akcních clenu Základní nastavení2) Mazání chybové pameti Ukoncení výstupu Kódování rídicí jednotky Nacteni bloku namerených hodnot Prectení Readinesscodu Motor v klidu, zapalování zapnuté Predpoklad Motor beží ve volnobehu ne ne Vozidlo v provozu 1) ne ne 1) Pouze pri zapnutém zapalování, v prlpade že motor nenaskocí (spouštec musí být v chodu min. 6 sec). 2) Musl být provedeno po následujících pracích: Výmena rídicl jednotky motoru, jednotky ovládání škrticí klapky, ventilu zpetného vedení výfukových plynu nebo motoru, prlpadne po odpojení akumulátoru. Ve funkci 04 bude automaticky vypnuta klimatizace a systém AKF strana2 Vlastní diagnostika I Vydáni 06.02

3 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Význam kontrolky EPC (kontrolka elektrického pedálu akcelerace) v prístrojové desce "EPC" je zkratka anglického výrazu Electronic Power Control a prekládá se jako elektronická regulace výkonu motoru. Umístení kontrolky EPC: ~ Jestliže bude závada v elektrickém plynu zjištena behem chodu motoru, zapne panel prístroju kontrolku EPC. (Tyto závady jsou zobrazeny v tabulce závad.) Soucasne se provede zápis do pameti závad rídicí jednotky motoru. Kontrola funkce: - Zapnout zapalování: kontrolka EPC se musí rozsvítit. svítí-ii kontrolka EPC pri zapnutém zapalování: - Zkontrolovat panel prístroju a kontrolku EPC => Elektrická zarízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka EPC pri zapnutém zapalování: - Nastartovat motor a nechat jej bežet ve volnobežných otáckách. Kontrolka EPC musí po nekolika sekundách zhasnout. Pokud kontrolka EPC nezhasne: - Precíst pamet závad, prípadné závady odstranit a vymazat pamet závad => 01-1 strana 5. Význam kontrolky emisí Budou-Ii rídicí jednotkou motoru rozpoznány chyby, zobrazí se tyto zapnutím kontrolky emisí. Umístení kontrolky emisí:. Kontrolkaemisímuže blikat nebo trvale svítit. V každém prípade je nutné precíst pamet závad => 01-1 strana5.. Kontrolka bliká: Vyskytuje se závada, pri které vlivem zpusobu jízdy dojde k poškození katalyzátoru. V tomto prípade se smí ješte pokracovat vjízde pouze s redukovanýmvýkonem! r. Kontrolka trvale svítí: Vyskytuje se závada, která zhoršuje emisní hodnoty. Precíst pamet závad rídicí jednotky motoru nebo automatické prevodovky.. Jestliže nastávají jízdní problémy príp. zákazník hlásí reklamaci a kontrolka emisí nesvítí, je nutné precíst pamet závad, zda nejsou zaznamenány závady, které nezpusobí okamžité rozsvícení kontrolky. Kontrola funkce: - Zapnout zapalování: Kontrolka emisí se musí rozsvítit. Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana 3

4 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4n4 -vstrikování svítí-ii kontrolka emisí pri zapnutém zapalování: - Zkontrolovat panel prístroju a kontrolku emisí =:>Elektrická zarízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka emisí pri zapnutém zapalování: - Nastartovat motor a nechat jej bežet ve volnobežných otáckách. Kontrolka emisí musí behem nekolika sekund zhasnout. zhasne-ii kontrolka emisí: - Precíst pamet závad, prípadné závady odstranit a vymazatpametzávad =:> 01-1 strana5. Pripojení diagnostického prístroje -V.A.G1552-a navoleníelektronikymotoru Potrebné speciální náradí, kontrolnía mericíprístroje a pomocné prostredky. Diagnostický prístroj -V.A.G s vedením -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu. Pojistkyc.1, 3, 7, 9,10,14,16,17,24,25,28,35, 48, ~ 52, 56, a 61 musí být v porádku.. Napetí akumulátoru musí být nejméne 11,5 V.. Ukostrení mezi motorem (na skríni prevodovky) a na karoserii (pod akumulátorem) v porádku. Pracovní postup - Odklopit panel Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G s príslušným vedením. - Zvolit adresu 01 "Elektronika motoru". ~ Na displeji diagnostického prístroje se zobrazí identifikace a kódování rídicí jednotky, napr.: T = císlo dílu rídicíjednotky (aktuální verze viz. Katalog náhradních dílu). MARELLI 4LV = oznacení systému a verze = verze programu. Kodovani = kódování rídicí jednotky, varianty =:>Kap WSC xxxxx = provozní oznacení -V.A.G 1552-, se kterým bylo naposledy provádeno kódování (nebylo-ii v servisu meneno žádné kódování, zobrazí se WSC 00000) ~ T MARELLI4LV Kodovani > wsc xxxxx 01-1 strana 4 Vlastní diagnostika I Vydání 06.02

5 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 (\ n ~. ní-iizobrazena verze rídicíjednotky odpovídající vozidlu, rídicíjednotku vymenit =>Kap Chybné kódování rídicíjednotky motoru vede k:. závadám za jízdy (trhánípri razení, rázové strídavé zatížení, atd.). zvýšené spotrebepaliva. zvýšeným hodnotám emisí. ukládání neexistujících závad do pameti závad. nemožnosti provedení nekterých funkcí (lambda-regulace, nastavení zarízení s nádobkou aktivního uhlí, atd.) Ctení a mazání pameti závad rídicí jednotky motoru Precíst a vymazat pameti všech rídicích jednotek => 01-1 strana6. Potrebné speciální náradí, kontrolní a mericí prístroje a pomocné prostredky. Diagnostickýprístroj-V.A.G1552-s vedením -V.A.G1551/3,3A, 38 nebo3c- n Pracovní postup - Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" => 01-1 strana 4. Pouze pokud motor nenaskocí: - Uvést spouštec na cca 6 sekund do cinnosti. Zapalování potom nevypínat. - Zvolit funkci 02 "Výzva k výpisu pameti závad". Na displeji se zobrazí pocet uložených závad, prípadne ~ "nezjištena žádná závada". ní-ii uložena žádná závada: I X Zjistenachyba - Stisknouttlacítko(;). Je-Ii v pameti uložena jedna ci více závad: - Zvolit funkci 05 "Mazání chybové pameti". ~ITest systemu vozidla Chybova pamet vymazana HELP Pokud došlo behem funkce" Výzva k výpisu chybové pameti" a "Mazání chybové pameti" k vypnutí zapalování, pamet závad se nevymaže. - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování. (\, - Odstranit prectené závady podle tabulky závad => Kap a => Kap Vydání Vlastní c'.iagnostíka I 01-1 strana5

6 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikováni - Precíst readinesscod =>Kap Bude-Iipamet závad vymazána nebo prerušeno trvalé napájení rídicí jednotky motoru, musí být readinesscod znovu vyvolán. Automatický test Pri kontrolních a montážních pracích mohou být rozpoznány závady i z jiných rídicíchjednotek, jako napr. odpojené svorkovnice. Proto je potreba na záver precíst a vymazat pameti závad všech rídícíchjednotek. Ktomu je nutno: - Zvolit adresu 00 "Automatický test". Prístroj -V.A.G vyšle postupne všechny známé adresy. Odpoví-Ii rídicíjednotka svojí identifikací, bude na displejí zobrazen pocet uložených závad nebo "zjištena žádná závada". ' - Vymazat všechny pametí závad, a pak provést zkušební jízdu. Behem této zkušební jízdy musí být splneny následující provozní podmínky:. Teplota chladicí kapaliny musí presáhnout hranici 80 DC.. Po dosažení požadované teploty musí být opakovane provedeny následující režimy: volnobeh, cástecná zátež, plná zátež, ubrání plynu decelerace, obohacení.. Pri plném zatížení musí být otácky zvýšeny nad /min. - Znovu se dotázat v pametí závad všech rídicích jednotek pomocí adresy 00 "Automatický test". ní-ii uložena žádná závada: - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování. ~ zaznamenala-ii vlastní diagnostika žádnou závadu, je nutné postupovat pri hledání závady podle príslušné tabulky poruch z poradace "Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa". Provedení diagnostiky akcních clenu Diagnostikou akcních clenu jsou aktivovány jednotlivé cásti systému v následujícím poradí: 1. Nastavovac škrtící klapky -V60-2. Elektromagnetický ventil 1 nádobky s aktivním uhlím -N80-3. Ventil zpetného vedení výfukových plynu -N18-4. Signál otácek motoru1) 1) nebrat v úvahu 01-1 strana 6 Vlastní diagnostika I Vydání 06.02

7 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Relé palivového cerpadla -J17-6. Elektrické spojení motor/kompresor klímatízace1) Potrebné speciální náradí, kontrolní a mericí prístroje a pomocné prostredky. Diagnostícký prístroj-v.a.g1552- s vedením -V.A.G1551/3,3A, 3B nebo3c-. Zkušební box -V.A.G1598/31-. Rucnímultimetr,napr. -V.A.G Díodovázkoušeckanapr.-V.A.G1527B-. Pomocnámericísoustavanapr.-V.A.G1594C-. Schémazapojení Podmínky pro kontrolu. Pojistkyc.1,3,7,9, 10, 14,16, 17,24,25,28,35,48, ~ 52, 56, a 61 musí být v porádku.. Napetí akumulátoru musí být nejméne 11,5 V.. Všechny elektrické spotrebice napr. svetla nebo vyhrívání zadního skla musí být vypnuty.. Potenciometr škrticí klapky -G187- a -G188- v porádku.. Vlastní diagnostiku akcních clenu lze provádet pouze pri stojícím motoru a zapnutém zapalování.. Diagnostika akcních clenu se preruší, nastartuje-ii se motor nebo je-ii rozpoznán impulz otocení.. Behem diagnostiky akcních clenu jsou jednotlivé akcní cleny aktivovány tak dlouho, až se stisknutím tlacítka Q neprepne na následující akcní clen.. Akcní cleny se kontrolují akusticky nebo dotykem. 4U IU 50 I 41 IU 51 I 42 ILt 52 IQ...E 43 IU 53 I 44 IU 54 I 48 Pracovní postup - Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G Zapnout zapalování a zvolitadresu 01 "Elektronikamotoru" =>01-1 strana 4. - Zvolitfunkci 03 "Diagnoza akcních clenu". Aktivace nastavovace - Potvrditzadání tlacítkem(g). Zobrazení na displeji: škrticí klapky -V60-: Nastavovac škrticí klapky se musí tak dlouho otevírat a zavírat, až bude tlacítkem Q nastavena diagnostika dalšího clenu. Jestliže se škrticí klapka nepohybuje: - Zkontrolovat nastavovac škrticí klapky => Kap. 24-2, Kontrolajednotkyovládáníškrticíklapky. ~ITest systemu vozidla 03 - Diagnoza akcnich clenu ~IDiagnoza akcnich clenu Nastavovacskrtici klapkyv60 Q -> Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana7

8 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování Aktivace elektromagnetického ventilu nádobky s aktivním uhlím -N80-: - StisknouttlacítkoQ. Zobrazení na díspleji: Elektromagnetický ventil (vpravo, na krytu pružicí jednotky) musí spínat tak dlouho, než bude tlacítkem Q aktivován další clen. - Odpojit hadici od nádobky s aktivním uhlím na elektromagnetickém ventilu. - Nasadit pomocnou hadici na volný prípoj ventilu. - Fouknout behem diagnostiky akcních clenu do pomocné hadice (smerem k jednotce ovládání škrticí klapky). Ventil musí otevírat a zavírat. Jestliže elektromagnetický ventil nespíná: - Pokracovat v kontrole => 01-1 strana 9. ~IDiagnoza akcnich clenu -> Magn. ventil 1 odvetravaciho systemu-n80 Aktivace ventilu zpetného vedení výfukových plynu -N18-: - StisknouttlacítkoQ. Zobrazení na displeji: Ventil zpetného vedení výfukových plynu (motorový prostor vlevo na hlave válcu) musí spínat do doby, než bude tlacítkem Q aktivován další clen. Jestliže ventil zpetného vedení výfukových plynu nespíná: - Pokracovat v kontrole => 01-1 strana 10. ~IDiagnoza akcnich clenu -> Ventil zpet. vedeni vyfukovych plynu N18 Signál otácek motoru: (nebrat v úvahu) - Stisknout tlacítko Q. Zobrazení na displeji: Aktivace relé palivového cerpadla -J17-: - Stisknout tlacítko Q. Zobrazení na displeji: Relé palivového cerpadla (na desce pro relé) musí tak dlouho spínat, dokud nebude stisknutím tlacítka Q nastavena diagnostika dalšího clenu. ~IDiagnoza akcnich clenu Signal otacek motoru ~IDiagnoza akcnich clenu Rele palivoveho cerpadla -J1? -> ->.. Po dobu aktivace relé palivového cerpadla musí být také v intervalech slyšet palivové cerpadlo. Dvefní spínac nesmí být behem zkoušky aktivován. Jestliže relé nespíná: - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování strana 8 Vlastní diagnostika I Vydání 06.02

9 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 - Zkontrolovat relé palivového cerpadla =>Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. klimatizace (ne- Elektr. spojení motor/kompres. brat v úvahu) - StisknouttlacítkoQ. Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> ~IElektr. spojeni motor/kompr. klimatizace Pokracování zkoušky, jestliže elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím nespíná: - Odpojit2pólovou svorkovniciod magnetického ventilu ~ 1 -N80- -šipka-. - Pripojitdiodovouzkoušecku na konektory odpojené ~ svorkovnice. - Svetelná dioda musí blikat. Bliká-Ii svetelná dioda: - Dokoncit diagnostiku akcních clenu. - Vypnout zapalování. - Vymenit elektromagnetický ventil 1 -N80-. bliká-ii svetelná dioda: - Dokoncit diagnostiku akcních clenu. - Vypnout zapalování. - Pripojit zkušební box -V.A.G 1598/31- na kabelový svazek rídicí jednotky motoru => Kap Rídicí jednotku motoru nepripojovat. - Zkontrolovat, zda není prerušeno vedení mezi zkušebním boxem a 2pólovou svorkovnicí podle schéma zapojení: ~ 1 2 I N I Konektor svorkovnice Zdírka zkušebního boxu -V.A.G1598/ Odpor ve vedení: max. 1,5 Q - Zkontrolovat navíc vedení na zkrat na plus akumulátoru a na kostru. Požadovanáhodnota:00 Q. 1 2 I A I Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana9

10 01 FABIA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování - Zkontrolovatvedenís ohledemna prerušenímezikonektorem1 2pólovésvorkovnicea relé palivového cerpadla-j17- podleschématu zapojení. - Odporve vedení:max. 1,5 Q. ní-iive vedení zjištenažádná závada: - Vymenit rídicí jednotku motoru => Kap Pokracování zkoušky, jestliže elektromagnetický ventil zpetného vedení výfukových plynu nespíná: - Odpojit6pólovou svorkovniciod ventilu zpetného ve- ~ dení výfukovýchplynu -N18- -šipka- (na skríni vackového hrídele). - Pripojitpomocnýmvedenímdiodovouzkoušecku na kontakty 1+5 rozpojené svorkovnice. - Svetelnádioda musí blikat. Bliká-Ii svetelná dioda: - Dokoncit diagnostiku akcních clenu. - Vypnout zapalování. - Vymenit ventil zpetného vedení výfukových plynu -N18-=> Motor 1,4/55; 1,4/74- mechanika; opr. sk. 26. bliká-ii svetelná dioda: - Dokoncit diagnostiku akcních clenu. - Vypnout zapalování. - Pripojit zkušební box -V.A.G 1598/31- na kabelový svazek rídicí jednotky motoru => Kap Rídicí jednotku motoru nepripojovat. - Zkontrolovat na prerušení vedení mezi zkušebním bo- ~ xem a 6pólovou svorkovnicí podle schéma zapojení: r NO1-0256I 6 5 Konektor svorkovnice Zdírka zkušebního boxu -V.A.G1598/ Odpor ve vedení: max. 1,5 Q - Zkontrolovat vedení s ohledem na prerušení mezi kontaktem 1 6pólové svorkovnice a relé palivového cerpadla -J17- podle schématu zapojení. - Odpor ve vedení: max. 1,5 Q - Zkontrolovat navíc vedení na zkrat na plus akumulátoru a na kostru. Požadovanáhodnota:00 Q ní-ii ve vedení zjištena žádná závada: - Vymenit rídicí jednotku motoru => Kap ~ strana 10 Vlastní diagnostika I Vydání 06.02

11 n FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 ft Konektor svorkovnice Zdírka zkušebního boxu -V.A.G. 1598/ Odpor ve vedení: max. 1,5 Q - Zkontrolovat vedení s ohledem na prerušení mezi kontaktem 1 6pólové svorkovnice a relé palivového cerpadla -J17- podle schématu zapojení. - Odporve vedení:max. 1,5Q - Zkontrolovat navíc vedení na zkrat na plus akumulátoru a na kostru. ~ 6 Požadovaná hodnota: 00 Q ní-ii ve vedení zjištena žádná závada: 5 - Vymenit rídicí jednotku motoru ~ Kap n

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem?

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem? M U L T I F U N K Č N Í B E Z P E Č N O S T N Í S Y S T É M Finex REAL pro osobní i nákladní automobily a nemovitosti v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více