Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011."

Transkript

1 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box S Stockholm Švédsko Adresa pro návštěvy Lindhagensplan 70 Telefon +46 (0) Fax +46 (0) IČO

2 Obsah Strana 2 z 10 1 Obecné zásady Naše hodnoty Soulad s místními zákony a předpisy Lidská práva Zaměstnanci Mzda a podmínky pracovní smlouvy Svoboda sdružování Ochrana zdraví a bezpečnost práce Stejné příležitosti Obtěžování Dětská práce a nucená práce Závislost na alkoholu a/nebo drogová závislost Sociální sítě Etika podnikání Poctivá soutěž a opatření proti vzniku kartelů Korupce a praní špinavých peněz Pohoštění, dary, spropitné a peněžité dary Střet zájmů Příspěvky politickým stranám a politické aktivity Nedovolené obchodování akciemi a důvěrné informace Soukromí a ochrana osobních údajů Mlčenlivost (obchodní tajemství) Duševní vlastnictví Ochrana majetku a zdrojů společnosti Podnikání v oblasti státní správy Předávání informací, záznamy a vnitřní kontrola Životní prostředí a udržitelný rozvoj Společenská angažovanost Implementace a plnění... 9 Tento dokument je překladem originálního anglického textu Securitas Values and Ethics Code. V případě rozdílu mezi českým překladem a původním anglickým textem nechť je upřednostněn původní anglický text.

3 1 Obecné zásady Dodržování zákonů, zachovávání vysokých etických standardů a prosazování našich sdílených hodnot, to jsou zásady, které hrají rozhodující roli ve všech činnostech společnosti Securitas. Poskytují základ, díky kterému nám důvěřují naši zákazníci, zaměstnanci, akcionáři a podílníci. Mají důležitou úlohu při zachovávání vysoké hodnoty značky Securitas a při dosažení dlouhodobé udržitelnosti a růstu našeho podnikání v celosvětovém měřítku. Strana 3 z 10 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas ("Kodex") je jedním z jejích klíčových dokumentů. Nastavuje základní principy, které by měli všichni zaměstnanci a obchodní partneři Securitas za všech okolností dodržovat. Kodex musí být chápán v souvislosti se základními hodnotami společnosti Securitas, čestností, ostražitostí a užitečností, a ostatními firemními dokumenty, jako jsou Securitas Group Policies and Guidelines, se kterými je úzce propojen. Porozumět Kodexu a dodržovat jej je úkolem nejen společnosti Securitas, ale i jednotlivých zaměstnanců a členů vedení společnosti. Společnost Securitas zároveň očekává, že zásady Kodexu dodržují i všichni obchodní partneři. Společnost Securitas vyžaduje a očekává od všech zaměstnanců a obchodních partnerů, že budou oznamovat každé porušení zásad Kodexu, přičemž zaručuje, že pro osoby jednající v dobré víře, nebude toto mít negativní následky ani nebudou cílem represí. Tento Kodex je minimálním požadavkem, ale nijak nevylučuje či nenahrazuje kolektivní vyjednávání. Ačkoliv Kodex poskytuje návod pro řešení mnohých situací, které se vztahují k přijatelným normám čestnosti a vhodného obchodního chování, je nemožné kodifikovat každou situaci, která může nastat v rámci každodenní globální činnosti společnosti Securitas. Kodex tedy nemůže nahradit individuální odpovědnost každého zaměstnance nebo obchodního partnera při rozhodování, které respektuje nejen text, ale také ducha a smysl Kodexu. Společnost Securitas podporuje principy Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, Základní principy pracovního práva Mezinárodní organizace práce a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Aktivně podporujeme jejich prosazování do našich přístupů, postupů a každodenní praxe.

4 2 Naše hodnoty Činnost společnosti Securitas je založena na třech základních hodnotách: čestnosti, ostražitosti a užitečnosti Čestnost Společnost Securitas klade důraz na čestný přístup k podnikání. Úspěch každé společnosti je ve velké míře závislý na čestnosti a poctivosti jejích zaměstnanců. Společnost Securitas je ve svém požadavku na čestnost a pravdomluvnost nekompromisní. Strana 4 z 10 Čestnost znamená také právo otevřeně vyjádřit vlastní názor a oznámit nepřípustné skutečnosti a jiné relevantní informace bez rizika postihu. Ostražitost Společnost Securitas zakládá svoji činnost na profesionálním přístupu k podnikání. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy pozorní a všímaví, musí naslouchat a být schopni správně vyhodnotit danou situaci tak, aby ochránili prostory a majetek zákazníka a zároveň dodržovali etické hodnoty, které společnost Securitas zastává. Užitečnost Cílem společnosti Securitas je zajistit lidem bezpečnější život. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy připraveni poskytnout pomoc v rámci plnění konkrétního úkolu. Musíme být také připraveni poskytnout pomoc kolegům, zákazníkům a dalším osobám, které ji potřebují. Model řízení společnosti Securitas, Toolbox, který slouží k předávání firemní kultury a vytváření sdílené platformy, je primárně symbolizován zaměřením na tři uvedené základní hodnoty společnosti Securitas. 3 Soulad s místními zákony a předpisy Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme dodržování zákonů a předpisů zemí, ve kterých společnost Securitas podniká. Kodex představuje vyžadovaný stanovený standard a je třeba ho při obchodní činnosti společnosti Securitas dodržovat, a to i tehdy, kdy jím stanovený standard přesahuje požadavky místní legislativy. Místní organizační jednotky společnosti Securitas mohou přijmout a používat zásady, které jsou přísnější nebo podrobnější než zásady stanovené v Kodexu. Pokud jsou taková pravidla vydána, platí místní pravidla jako dodatek Kodexu.

5 4 Lidská práva Společnost Securitas podporuje a respektuje základní lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů a uznává svou odpovědnost hájit a sledovat dodržování těchto práv v rámci svých globálních podnikatelských aktivit. 5 Zaměstnanci Strana 5 z 10 Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším zdrojem. Cílem společnosti Securitas je být solidním, důvěryhodným a stabilním zaměstnavatelem a podporovat vztahy založené na vzájemném respektu a důstojnosti. Jsme pevně přesvědčeni, že schopnosti našich zaměstnanců mají přímý vliv na dosažené výsledky. Aby společnost Securitas získala zkušené zaměstnance, usiluje o to, stát se atraktivním zaměstnavatelem, který nabízí dobré pracovní podmínky, odpovídající mzdové ohodnocení a příležitosti pro osobní růst. 5.1 Mzda a podmínky pracovní smlouvy Společnost Securitas si uvědomuje význam odpovídajících mzdových podmínek a přiměřené délky pracovní doby. Děláme vše pro to, aby mzdy a benefity dosáhly nebo překročily zákonem stanovené částky nebo minimální částky obvyklé v daném odvětví. Informace o výši mzdy a benefitech, stejně jako o podmínkách pracovní smlouvy, musí být sděleny každému zaměstnanci srozumitelnou formou. 5.2 Svoboda sdružování Společnost Securitas uznává právo všech zaměstnanců rozhodnout se, zda budou nebo nebudou zastoupeni odborovou organizací při kolektivním vyjednávání, zda budou nebo nebudou zakládat odborové organizace a vstupovat do nich podle vlastního uvážení a v souladu s místními zákony a předpisy. Toto právo zahrnuje také svobodu shromažďovací a sdružovací. Nikdo ze zaměstnanců nesmí být obtěžován nebo vystaven represi z důvodu využití těchto práv. 5.3 Ochrana zdraví a bezpečnost práce Společnost Securitas si uvědomuje význam zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a činí vše pro to, aby se předešlo nehodám a úrazům a podporuje opatření pro zlepšení zdraví a tělesné i duševní pohody. 5.4 Stejné příležitosti Společnost Securitas je zaměstnavatel, který zastává rovné příležitosti. Se všemi zaměstnanci musí být zacházeno slušně a rovnoprávně. Diskriminace v zaměstnávání, odměňování, vzdělávání, kariérním růstu, odchodu do důchodu či ukončení pracovního poměru na základě etnické nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rodinného nebo rodičovského stavu, zdravotního omezení nebo jiné odlišující charakteristiky chráněné odpovídajícím zákonem, je považována za naprosto nepřijatelnou.

6 Všechna rozhodnutí zaměstnavatele jsou založena výhradně na hodnocení kvalifikace, zkušeností, jednání, pracovního výkonu a viditelného potenciálu dané osoby ve vztahu k pracovním požadavkům a platné legislativě. 5.5 Obtěžování Společnost Securitas je zastáncem pozitivního pracovního prostředí a netoleruje žádné formy obtěžování, šikany nebo zneužívání. Při jednání se zaměstnanci stejně jako při jednání mezi nimi navzájem musí být dodrženo pravidlo důstojnosti a úcty. Strana 6 z Dětská práce a nucená práce Společnost Securitas neuznává ani nevyužívá dětskou práci, nucenou práci či nedobrovolnou práci v žádné podobě. 5.7 Závislost na alkoholu a/nebo drogová závislost Společnost Securitas považuje užívání jakýchkoliv návykových látek na pracovišti za nepřijatelné a očekává od všech zaměstnanců, že se zdrží užívání alkoholu a/nebo drog,. 5.8 Sociální sítě Společnost Securitas respektuje právo jednotlivce na svobodu projevu a vyjádření vlastního názoru. Veřejná prohlášení jménem společnosti Securitas však mohou činit pouze osoby k tomu výslovně pověřené. Zaměstnanci a obchodní partneři, kteří aktivně vystupují v sociálních sítích, jsou vedeni k tomu, aby jednali v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas. 6 Etika podnikání Společnost Securitas se řídí principy čestnosti, poctivosti a spravedlnosti a je připravena učinit vše pro zajištění a podporu nejvyššího možného etického obchodního standardu ve všech aspektech svého podnikání. Jako přední společnost v rámci oboru má Securitas množství povinností vůči zemím a komunitám, ve kterých působí. Uplatňujeme princip společenské angažovanosti a dodržujeme zákony a předpisy zemí, ve kterých poskytujeme své služby. Společnost Securitas je rovněž odpovědná za další rozvoj celého oboru. Ve spolupráci s obchodními organizacemi, odbory, orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení se společnost Securitas snaží zdokonalovat nejen poskytované služby, ale také celé odvětví, s cílem zvýšit jak úroveň standardů, tak finančního ohodnocení v rámci odvětví. 6.1 Poctivá soutěž a opatření proti vzniku kartelů Společnost Securitas uplatňuje principy spravedlivého podnikání a poctivé hospodářské soutěže, založené na čestnosti, kvalitě služeb, ceně a zákaznickém servisu. Společnost Securitas se může sdružovat v asociacích za účelem zvýšení kvality odvětví, avšak v žádném případě nevstupuje s konkurencí do diskuzí či dohod, které by se týkaly cen, podílu na trhu nebo obdobných protiprávních aktivit, a pevně lpí na dodržování veškerých aplikovatelných zákonů a předpisů podporujících poctivou hospodářskou soutěž.

7 Strana 7 z Korupce a praní špinavých peněz Společnost Securitas usiluje o poskytování nejkvalitnějších možných služeb zaměřených na splnění konkrétních požadavků zákazníka a očekává, že bude vybrána jako dodavatel služeb na základě skutečných přínosů, v rámci svobodného a poctivého podnikatelského prostředí. Společnost Securitas nenabízí, nevyžaduje ani nepřijímá úplatky, usnadňující platby nebo jiné protiprávní platby za účelem získání či udržení zakázky. Společnost Securitas obchoduje pouze se seriózními obchodními partnery provozujícími zákonné obchodní aktivity, jejichž prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Společnost Securitas nepodporuje praní špinavých peněz a v duchu Kodexu dodržuje obecné principy zaměřené proti praní špinavých peněz stanovené v příslušných protikorupčních dohodách a v opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 6.3 Pohoštění, dary, spropitné a peněžité dary Nákupní a prodejní aktivity musí být vykonávány s maximální poctivostí. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmějí dávat ani přijímat žádné dary, spropitné nebo pohoštění, které by mohlo ovlivnit buď obchodní transakci nebo rozhodování zaměstnance, obchodního partnera či zákazníka. Dary nižší hodnoty jsou někdy součástí místních obchodních zvyklostí, a pokud jsou přípustné a legální, mohou být akceptovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas vypracují v souladu s platnými zákony a Kodexem podrobné návody a zásady, vymezující, co je na místní úrovni přijatelné. 6.4 Střet zájmů Obchodní rozhodnutí musí být vždy založena na objektivních důvodech a kritériích a zaměstnanci a obchodní partneři musí jednat tak, aby mezi jejich soukromými aktivitami a jejich účastí na podnikatelských aktivitách společnosti Securitas nedocházelo ke střetu zájmů. 6.5 Příspěvky politickým stranám a politické aktivity Každé veřejné jednání nebo politická aktivita, vedená jménem společnosti Securitas, musí být legální, etická a v souladu se základními hodnotami a zásadami společnosti Securitas. Zaměstnancům není povoleno používat ani souhlasit s používáním prostředků, zdrojů nebo nemovitostí společnosti za účelem podpory vlády, politické organizace, strany nebo kandidáta, vyjma situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo jde o zavedenou, legální a všeobecně přijímanou praxi. Poskytování jakýchkoliv příspěvků z prostředků společnosti musí být legální, transparentní a předem ho musí odsouhlasit Divisional nebo Regional President. 6.6 Nedovolené obchodování akciemi a důvěrné informace Společnost Securitas dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se nedovoleného obchodování vlastními akciemi, a ve spojení s obchodováním na burze nepoužívá ani neposkytuje vnitřní informace nevhodným způsobem. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmí používat žádné neveřejné informace o společnosti Securitas nebo jakékoliv jiné společnosti s cílem ovlivnit jejich rozhodování nebo rozhodování třetí strany při obchodování s cennými papíry. 6.7 Soukromí a ochrana osobních údajů Společnost Securitas respektuje právo jedince na soukromí, osobní údaje zpracovává odpovědně a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

8 6.8 Mlčenlivost (obchodní tajemství) Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou klást důraz na to, aby se zabránilo neautorizovanému použití nebo vyzrazení důvěrných nebo vnitřních informací společnosti Securitas. Současně musí být v souladu se všemi právními a smluvními požadavky chráněny neveřejné informace, které patří našim zákazníkům nebo obchodním partnerům, a ke kterým jsme získali přístup díky svým podnikatelským aktivitám. Strana 8 z Duševní vlastnictví Veškerá hodnota dlouhé historie poskytování profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti je zahrnuta v obchodní značce Securitas. Společnost Securitas, její zaměstnanci a obchodní partneři musí pracovat tak, aby chránili tuto obchodní značku a respektovali platná práva k duševnímu vlastnictví druhých Ochrana majetku a zdrojů společnosti Majetek, zdroje a informační systémy společnosti Securitas musí být vždy zabezpečeny a chráněny před neautorizovaným používáním, poškozením, vyzrazením, odcizením nebo odstraněním, a to pro případ mimořádné události, nevhodného použití i zneužití důvěry Podnikání v oblasti státní správy Mezi naše zákazníky patří mnohé státní, veřejné a mezinárodní instituce a úřady. Společnost Securitas přísně dodržuje všechny zákony a předpisy vztahující se ke spolupráci s těmito subjekty včetně některých zvláštních požadavků spojených se státními zakázkami a transakcemi Předávání informací, záznamy a vnitřní kontrola Společnost Securitas si je vědoma důležitosti otevřené komunikace se všemi, kteří jsou nějakým způsobem dotčeni našimi aktivitami, ať už se jde o zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky, investory, veřejnost či o jejich zástupce. Akcie společnosti Securitas jsou kótovány v NASDAQ OMX na burze ve Stockholmu a všechny informace jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími zákony, burzovními pravidly a kodexy pro řízení společnosti, které se vztahují k našemu podnikání. Pro zainteresované osoby jsou k dispozici přesné a úplné informace, na dotazy odpovídá společnost Securitas obratem. Všechny záznamy a účetní doklady jasně zobrazují skutečný stav obchodních transakcí, aktiv a pasiv v souladu s relevantními předpisy, účetními a zákonnými požadavky a jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí. Naším cílem je úplná účetní odpovědnost. Normy společnosti Securitas pro účetnictví a vytváření přehledů jsou nastaveny v Securitas Group Policies and Guidelines a v Securitas Reporting Manual. Veškerá komunikace je vedena v souladu se Securitas Communication Policy. Interní kontrolní postupy společnosti Securitas jsou konzistentní s COSO Internal Control Integrated Framework. Představenstvo společnosti Securitas AB je odpovědné za práci vykonanou v rámci interních kontrolních činností.

9 7 Životní prostředí a udržitelný rozvoj Společnost Securitas usiluje o řízení svého podnikání s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a plní nebo překračuje požadavky na životní prostředí stanovené zákony, předpisy a mezinárodními smlouvami. Očekává se od nás, že budeme neustále hledat způsoby, jak snížit čerpání zdrojů, množství emisí a odpadů. Emisní cíle jsou nastaveny v Securitas Emissions Policy. 8 Společenská angažovanost Strana 9 z 10 Společnost Securitas si je vědoma své společenské odpovědnosti a volí vhodné způsoby podpory na místní, regionální a globální úrovni. Pomáháme s řešením tíživých sociálních problémů všude tam, kde je to třeba. Díky našim organizačním jednotkám jsme v kontaktu s místními komunitami všude tam, kde podnikáme, Sponzorujeme například školy, dětské domovy a organizace zajišťující péči o tělesně postižené osoby. Společnost Securitas chápe význam aktivní a stálé sociální komunikace se všemi svými podílníky. 9 Implementace a plnění Je povinností všech zaměstnanců a členů vedení společnosti Securitas tento Kodex dodržovat i dohlížet na jeho dodržování. Za implementaci Kodexu ve svěřené oblasti je odpovědný/á Divisional/Regional President, avšak konečnou odpovědnost za náležitou implementaci Kodexu všemi zaměstnanci a obchodními partnery v rámci daného území má Country President. Zásady Kodexu musí být diskutovány a implementovány v maximální možné míře v rámci smluvních vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci. V uvedeném smyslu nejsou naši zákazníci považováni za obchodní partnery. Pojem obchodní partner zahrnuje například dodavatele, subdodavatele apod. Implementace a dodržování Kodexu budou průběžně sledovány v rámci ERM (Enterprise Risk Management) procesu. Kodex bude každoročně revidován. Konečná odpovědnost leží na představenstvu společnosti Securitas AB. Povinností každého zaměstnance a obchodního partnera společnosti Securitas je také vyjádřit případné pochybnosti o dodržování Kodexu.

10 Pokud zaměstnanec nebo obchodní partner chce podat stížnost nebo oznámit porušení Kodexu, obrátí se na svého nadřízeného nebo na zástupce místního vedení. Pokud zaměstnanec zjistí, že je obtížné předložit případ místnímu vedení, nebo pokud stížnost není vyřešena, nebo pokud jde o vážnou či citlivou záležitost, lze jej oznámit jedním z následujících způsobů: Securitas Integrity Line Telefon: Strana 10 z 10 Vedoucí pracovník SECURITAS ČR pro Integrity Line: Jiří Giptner Pod Pekárnami 878/ Praha 9 Postup vyřizování stížností, včetně jeho účelu a způsobu použití je podrobně popsán v zásadách platných pro Securitas Integrity Line. Veškeré stížnosti budou prošetřeny. S informacemi od zaměstnance bude, pokud je to za přijatelných okolností možné, zacházeno důvěrně, nikdo ze zaměstnanců nesmí být diskriminován za to, že v dobré víře oznámil skutečnosti, o kterých se domníval, že mohou porušovat ustanovení Kodexu. Zaměstnanec, který učiní takové oznámení, obdrží vhodnou odpověď. Společnost Securitas systematicky sleduje stížnosti týkající se dodržování Kodexu, přičemž využívá informací získaných z různých dostupných zdrojů. Jednání, které je neslučitelné s Kodexem, musí být okamžitě napraveno, se zaměstnanci porušujícími Kodex bude zahájeno disciplinární řízení, přičemž postihem může být až rozvázání pracovního poměru. Pokud je porušení Kodexu současně činem, který je stíhatelný podle zákona, společnost Securitas ohlásí takové porušení příslušným úřadům.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Naše obchodní filozofie, která má hluboké kořeny v pěti principech společnosti Mars, vyžaduje, abychom pracovali pouze s dodavateli,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM I. PREAMBULE Skupina THIMM (tzn. THIMM Verpackung (včetně THIMM Print), THIMM Packaging CZ, THIMM Packaging RO, THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme, THIMM SCHERTLER Packaging

Více

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Za více než 50 let si společnost Magna vybudovala a udržela vynikající pověst jako výrobce lepších výrobků za lepší cenu.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, SVP A ZŠ CHRUDIM Účinný od 1. 5. 2014 Úvodní ustanovení Práce v Dětském domově se školou, středisku výchovné péče a základní škole Chrudim (dále jen DDŠ)

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více