Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )"

Transkript

1 Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová společnost Joint stock company Aktiva Assets Analytická evidence (účet) Analytical account Archivace účetních dokladů Archiving of accounting documents Audit Audit Auditor Auditor Ážio emisní Agio, premium, prime Bankovka Bank-note, bank paper, bill(usa) Bankovní převod Bank transfer Bankovní příkaz Bank order Bankovní účet Bank statement Cena obvyklá Regular price Cena pořízení Purchase price Cena pořizovací Purchase cost, cost value Cena reprodukční pořizovací Replacement price Cena za jednotku Price each Ceniny Valuables Cenné papíry Securities, listed stock(s), papers Cese Cession, assignment, assignation, transfer Clo Duty Časové rozlišení Accruals and prepayments Daň darovací Gift tax Daň dědická Capital transfer tax Daň silniční Road tax Daň spotřební Excise duty Daň z nemovitostí Property tax, real estate tax Daň z převodu nemovitostí Property transfer tax Daň z přidané hodnoty Value-added tax, VAT Daň z příjmů fyzických osob Income tax Daň z příjmů právnických osob Corporate income tax Daň ze mzdy srážková Pay as you earn (P.A.Y.E) Daň ze závislé činnosti Employment tax Daňová kontrola Inland revenue control, tax control, tax search Daňová povinnost Tax liability Daňová sazba Tax rate Daňové přiznání Declaration of taxes Daňové přiznání Tax report Daňově uznatelné (neuznatelné) náklady Tax deductible (non-deductible) expenses Daňový dobropis Tax credit note Daňový doklad Tax voucher, tax document Datum uskutečnění účetního případu Date of accounting transaction Datum uskutečnění zdanitelného plnění Date of taxable supply Dceřinná společnost Subsidiary Dividendy Dividends Dluh dlouhodobý Long-term liability Dluh krátkodobý Short-term liability Dluh peněžní Cash liability Dluh účetní Liability Dluhopis Debenture, bond Doba životnosti Economic life Dobré jméno firmy Goodwill Dobropis Credit note Dodací list Delivery note

2 Dodavatel Dohadné položky aktivní Dohadné položky pasivní Doměrek daně (z příjmů) Dotace Drobný hmotný (nehmotný) majetek Družstvo Emitované dluhopisy Eskont směnek Eskontní úvěr Evidence zásob Faktura Finanční účetnictví Finanční účty Finanční úřad Fond kapitálový Fond rezervní zákonný Fondy ze zisku Fyzická inventura Fyzická osoba Hlavní kniha Hmotný investiční majetek Hodnota Hospodářský výsledek Hotovost Inventarizace Inventarizační rozdíl Inventární karta Inventura dokladová Inventura fyzická Investice Jmění vlastní Jmění základní Kalkulace Kapitál cizí Kapitál pracovní Kniha analytické evidence Kniha došlých faktur Kniha hlavní Kniha pohledávek a závazků Kniha pokladní Kniha vydaných faktur Komanditní společnost Konečný účet rozvážný Konečný zůstatek Konkurz a vyrovnání Konsolidace účetní závěrky Kurzové rozdíly Kurzové ztráty (zisky) Leasing finanční Leasing operativní (nájem) Likvidace Likvidita Majetek Majetkové účasti Manažerské účetnictví Manka a škody Materiál na skladě Supplier Estimated receivables Estimated liabilities Supplementary income tax Endowment, grand, subsidy Low value (intangibles) tangibles Co-operative (society) Issued debentures, bonds Discounting of a draft Discounted loan Stock evidence Invoice Financial accounting Financial accounts Inland revenue (UK), tax office Capital Legal reserve fund Funds created from net profit Physical stock taking Individual General ledger Tangible assets Value Profit and loss Cash Inventory taking, sock taking Stock take difference Stock take document Documentary stock take Physical stock take Investment, investment assets Equity Registered capital Costing, cost accounting Borrowed capital Working capital Sub-ledger Book of received invoices General ledger Debtors and creditors ledger Cash book Book of issued invoices Special partnership, special limited partnership Closing balance sheet account Closing balance Bankruptcy, receivership Consolidation of financial statements Rate of exchange differences Exchange losses (gains) Finance leasing Rental Liquidation, winding up Liquidity, liquidity rate Property Investment Management accounting Shortages and damages Material in stock

3 Mateřská společnost Mzda čistá Mzda hrubá Mzdové náklady Nájem Nájemce Náklady finanční Náklady fixní Náklady mimořádné Náklady na běžnou činnost Náklady provozní Náklady příštích období Náklady variabilní Nedobytné pohledávky Nedokončená výroba Nedokončené investice Nehmotný investiční majetek Nemovitost Nepřímé náklady Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Nevyfakturované dodávky Neziskové organizace Nominální hodnota Obchodní rejstřík Obchodní společnost Obrat na účtu Obratová předvaha Ocenění Odběratel Odčitatelná položka Odložená daň Odpis Odpisování rovnoměrné Odpisování zrychlené Odpisový plán Oprávky Opravná položka k majetku Opravný účetní doklad Opravy a udržování Osoba odpovědná za účetní případ Osoba samostatně výdělečně činná Osvobození od daně Pasiva Penále Peněžní prostředky Peníze na cestě Platba Plátce daně Počáteční účet rozvážný Počáteční zůstatek Podniky ve skupině Pohledávka po splatnosti Pohledávka splatná Pohledávky Pojištění Pokladna Parent company Net salary Gross salary Wages and salaries Rent Lessee, tenant Financial expenses Fixed expenses Extraordinary expenses Ordinary expenses Operating expenses Prepayments Variable expenses Bad debts Work-in-progress Fixed asset not yet in use Intangible fixed assets Immovable, real estate Indirect cost Accumulated profit from previous years, retained earnings Outstanding loss from previous years Not yet invoiced deliveries Non-profit organization Nominal value Commercial register Business company Movement on the account Trial balance Valuation Trade debtor Tax deductible item Deferred tax Depreciation Straight line depreciation Accelerated depreciation Depreciation policy Accumulated depreciation Asset provision Correcting accounting document Repairs and maintenance Responsible person Payee Tax holiday Liabilities Penalty Funds Cash in transit Payment Tax payee Opening balance sheet account Opening balance Group companies Overdue receivable Due receivable Receivables Insurance Petty cash

4 Pokuta Polotovary vlastní výroby Poplatek Poplatník daně Pořízení majetku Postupy účtování Pozemky Pracovní kapitál Právnická osoba Projekčně programová dokumentace Pronajímatel Přechodné účty aktivní, pasivní Příjem Příjemka Příjmový pokladní doklad Příjmy příštích období Příloha účetní závěrky Přírůstky Přiznání k dani Půjčka Rabat Refakturace Refundace Rezervy Režie výrobní, správní Rozdíl inventarizační Rozdíl kursový Rozpočet Rozpuštění rezervy Rozvaha Rozvrh účtový Saldokonto pohledávek Saldokonto závazků Sazba odpisová Sazba úroková Skonto Sleva Služby Směnka Smlouva Sociální zabezpečení Solventnost Splacené akcie Splátka Splátkový kalendář Splatnost Společník, akcionář Společnost s ručením omezeným Spotřeba energie Spotřeba materiálu Storno Syntetické účty Technické zhodnocení Termínovaný vklad Tržby Třídy účetní Tvorba rezervy Úbytky Fine Semi-finished products Fee Taxpayer, tax-paying citizen Acquisition of assets Accounting procedures Land Working capital Legal body Software manual Lessor Temporary accounts of assets and liabilities Receipt, proceeds Goods received note Cash receipt Accrued revenues Notes to the financial statements Additions Tax return Loan Rabat, discount Recharge Refund, reimbursement Provisions, reserves Overheads manufacturing, administrative Surplus, shortage Exchange difference Budget Disposal of reserve, disposal of provision Balance sheet Chart of accounts Debtors ledger Creditors ledger Depreciations rate Interest rate Discount, allowance Discount Services Bill of exchange Agreement Social insurance Solvency Paid up shares Instalment Repayments dates Due date Participant, shareholder Private limited company, limited liability company Energy consumption Materials consumption Reversing entry, contra entry Group synthetics accounts Technical improvement Time deposit Sales Accounting classes Additions to reserves Decreases, diminutions

5 Účet rozvahový Účet výsledkový Účetní doklad Účetní jednotka Účetní období Účetní případ Účetní závěrka řádná, mimořádná, konsolidovaná Účetnictví jednoduché Účetnictví podvojné Účtová osnova Účtový rozvrh Úpravy účetních zápisů Úvěr krátkodobý, dlouhodobý Uzavíraní účetních knih Valná hromada Věřitel Vklad do společnosti Vklad v bance Vlastní jmění Vlastní náklady Vratka daně z příjmu Výběr z pokladny Výdaj Výdaje příštích období Výdajový pokladní doklad Výdělečná činnost Výkaz cash flow Výkaz zisků a ztrát Výnosy příštích období Výnosy z provozní činnosti, mimořádné Výpis z účtu Výrobky hotové Výroční zpráva Výrok auditora Výrok auditora s výhradou Vyrovnání Vyřazení majetku Vystavení faktury Vytvoření opravné položky Vývoz Zakázka Zákazník Základ daně Základní jmění Zákon o účetnictví Zálohy poskytnuté, přijaté Zaměstnanci Zaplacené zálohy na daň Zásoby nakoupené Zásoby vytvořené vlastní činností Závazek z obchodního styku Závislá činnost Zboží Zboží na cestě Zdravotní pojištění Zisk Znehodnocení Balance sheet account Profit and loss account Accounting document Accounting entity Accounting period Accounting transaction Year end closing, extraordinary, consolidated Single entry book-keeping Double entry book-keeping Chart of accounts Chart of accounts Adjustment of postings Short-term (long-term) loan Closing of accounting books General assembly Creditor Investment Deposit Equity Output costs Income tax pay back Cash withdrawal Expenditure Accured expenses Patty cash payment voucher Income activity Cash-flow statement Profit and loss statement Deferred revenue passive Revenues (gains) operating, extraordinary Account statement Products Annual report Audit opinion Qualified audit opinion Settlement Disposal of assets To issue an invoice To create a provision Export Order, job order Customer Tax base Registered capital Accounting law Advances paid, received Employees Advance payment of tax Merchandise Internally produced inventory Liability Employment Goods Goods in transit Health insurance Profit Devaluation

6 Zpráva auditora Způsoby oceňování Zřizovací výdaje Ztráta Zúčtování případu Zůstatek počáteční, konečný Zůstatková cena Auditor s report Valuation methods Incorporation expenses, start up cost Loss Clearance transaction, match of transaction Opening, closing balance Net book Copyright 2001 CÍGLER SOFTWARE, a.s.