Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs"

Transkript

1 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny pacientů Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygiene MUDr. Radka Tichá, MUDr. Hana Bóhmová Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN a LF UK v Plzni Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicíne, University Hospital and Medical Faculty of Charles University, Plzeň Souhrn Cílem tohoto sdělení bylo registrovat, do jaké míry ovlivňuje fixní ortodontický aparát úroveň ústní hygieny pacientů. Po nasazení fixního aparátu došlo ke zhoršení krvácivosti gingivy a k vyšší kumulaci plaku na vestibulárních ploškách zubů. Hodnoty modifikovaného Papilla Bleeding Index - (mpbi) stouply průměrně o 21 bodů. K dalšímu významnému vzestupu obou jevů došlo po aplikaci složitější konstrukce fixního aparátu. Po sejmutí fixního aparátu se do 3 měsíců hodnoty mpbi u 17% pacientů vrátily na úroveň před léčbou, u 61 % pacientů bylo nalezeno zlepšení a u 22 % mírné zhoršení hodnot mpbi. Závěrem práce jsou předložena základní doporučení, jejichž dodržování podstatně snižuje riziko vzniku demineralizací tvrdých zubních tkání a poškození parodontu (Ortodoncie 2005,14, č. 4, s ). Abstract The impact offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygieně is examined. After appiication offixed appliance the gingival bleeding worsened and the plaque accumulated on vestibular surfaces of teeth. Values of modified Papilla Bleeding Index (mpbi) increased on average by 21 points. When more complex construction of fixed appliance was used the two values increased significantly. After removal of fixed appliance mpbi values in 17% of patients returned to their level prior to treatment within 3 months; in 61% of patients the improvement was encountered, and in 22% of patients the moderately worsened values ofmpbi were found. Conclusions contain the basic recommendations to prevent the risk of demineralization of hard dental tissues and the risk of damage of periodontal tissues (Ortodoncie 2005,14, No. 4, p ). Úvod Léčba fixním aparátem vyžaduje vysoký standard ústní hygieny ortodontických pacientů. Fixní aparát má vliv na snazší hromadění zubního plaku a na stav parodontu a vyžaduje důslednou ústní hygienu [1,2,3,4, 5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13]. Demineralizace a hyperplastická gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně poškodit pacienta. Introduction Treatment with fixed appliance requires a high standard of oral hygieně in orthodontic patients. Fixed appliance results in greater accumulation of plaque and influences the condition of periodontium; therefore consistent oral hygieně is a must [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13]. Demineralization and hyperplastic gingivitis violate even the best possible results of treatment and may irreversibly damage the patient

2 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Cílem tohoto sdělení je popsat, do jaké míry ovlivňuje fixní ortodontický aparát úroveň ústní hygieny pacientů a jejich možnosti čištění zubů, a předložit základní doporučení, jejichž dodržování podstatně snižuje riziko vzniku demineralizací tvrdých zubních tkání a poškození parodontu. Materiál a metodika Studijní soubor tvořilo 18 pacientů ve věku let, u kterých byla plánována fixní ortodontická léčba. Pacienti měli prořezány všechny stálé zuby (s výjimkou 3. molárů) a adekvátní úroveň ústní hygieny (Papilla Bleeding Index PBI do 15 bodů, Aproximální Plak Index API do 25 %). Experiment byl založen na sledování ústní hygieny pacientů a změn krvácení gingivy při léčbě fixním ortodontickým aparátem ajejího eventuálního ovlivnění různými použitými součástmi fixního aparátu a pomocnými prostředky v ústní hygieně. K tomuto účelu byly použity tyto indexy: modifikovaný PBI a modifikovaný API (modifikace spočívala v hodnocení parametrů pouze vestibulárně) a Ortho-plak index (OPI). Ortho-plak index (OPI) využívá k detekci plaku barvící roztok, který se nanese na vestibulární plošky zubů s ortodontickými zámky, a poté se hodnotí přítomnost obarveného zubního plaku systémem ANO - NE ve 3 oblastech vestibulární zubní plošky (obr. 1, 2). Podle dostupnosti míst k čištění má každá oblast svůj faktor obtížnosti (okluzální oblast = 1 = snadno dostupná; cervikální oblast = 2 = dostupná s určitou obtížností; centrální oblast = 3 = špatně dostupná). Zjištěné hodnoty se vpisují do tabulky (tab. 1). Výsledný index získáme podle vzorce: Q p ( % ) _ součet hodnot z obarvených míst x 1QQ celkový počet zubů x 6 Stav úrovně ústní hygieny se vyhodnotí podle následujícího schématu: 0-30 % = výborná hygiena % = průměrná hygiena nad 50 % = nedostatečná hygiena. Ortho-plak index (OPI) je rychle vyhodnotitelný během rutinní návštěvy pacienta a při opakovaném provádění ho může motivovat ke zlepšení jeho ústní hygieny [1]. Ústní hygiena pacientů byla hodnocena v různých fázích léčby fixním ortodontickým aparátem: A - před zahájením fixní ortodontické léčby B - po nalepení fixního ortodontického aparátu B1 - po 1 měsíci (jednoduchý přímý oblouk, drátěné ligatury) B2 - po 2 měsících (jednoduchý přímý oblouk, drátěné ligatury) B3 - jednoduchý přímý oblouk + 2 typy ligatur (1. a 3. kvadrant elastické, 2. a 4. kvadrant drátěné ligatury) The impact of fixed orthodontic appliance on the level of patienťs hygiene and the possibility of cleaning of teeth is described, as well as the principal recommendations to substantially decrease the risk of demineralization of hard dental tissues and damage to dentition are presented. Material and methods The sample contained 18 patients in the age between 15 and 27; in patients the treatment with fixed appliance was considered. All patienťs permanent dentition was complete (with the exception of 3rd molars), they had an adequate level of oral hygiene (PBI up to 15 points, Approximate Plaque Index - API up to 25%). The experiment was based on check-ups of oral hygiene and altered bleeding of gingiva during the treatment with fixed appliances. The bleeding might be subject to changes due to the component parts of fixed appliance used and due to oral hygiene means. The following indexes were used: modified PBI and modified API (modification lies in the vestibular evaluation of parameters only) and Ortho-plaque Index (OPI). Ortho-plaque Index (OPI) uses coloured solution to detect plaque. The solution is applied on vestibular surfaces of teeth with orthodontic brackets and then the presence of dyed plaque is evaluated with the YES-NO system in 3 areas of vestibular surface of a tooth (Fig. 1, 2). Each area has its own level of difficulty depending on the accessibility for cleaning (occlusal area = 1 = easily accessible; cervical area = 2 = accessible with certain difficulty; central area = 3 = poorly accessible). The values found are entered into a table (Table 1). Resulting index is obtained by means of the formula: sum of values from dyed areas x 10Q The condition of oral hygiene is evaluated according to the following scheme:: 0-30 % = excellent hygiene % = average hygiene over 50 % = insufficient hygiene. Ortho-plaque Index (OPI) is easily evaluated during a routine appointment of a patient; if repeated, OPI may motivate the patient to improve his/her hygiene [1 ]. Patienťs oral hygiene was assessed in different stages of the treatment with fixed orthodontic appliance: A - prior to the treatment with fixed appliance B - after attachment of fixed appliance B1 - after 1 month (single direct arch, wire ligatures) B2 - after 2 months (single direct arch, wire ligatures) B3 - single direct arch + 2 types of ligatures (1 st and 3rd quadrant - elastic ligatures, 2nd and 4th quadrant wire ligatures)

3 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Obr. 1: Schématické znázornění rozdělení vestibulární plošky pro hodnocení Ortho-plak indexu: l.= okluzální oblast, II.= centrální oblast, III.= cervikální oblast Fig. 1: Scheme - distribution of vestibular surface for evaluation of Ortho-plaque Index: l.=occlusal area, ll.=central area, lll.=cervical area (From: Heintze, S.D.; Jost-Brinkmann, P.G.; Finke, Ch.; Miethke, R.R.: Oral health forthe orthodontic patient, 1999) Obr 3: Vývoj průměrných hodnot mpbi, mapi a OPI během studie. A = vyšetření před nalepením fixního ortodontického aparátu, B = vyšetření během léčby fixním aparátem, B1 = 1 měsíc po nalepení(jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B2 = 2 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B3 = 3 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné + elastické ligatury), B4 = kličkový oblouk nebo přídatné součásti (pružiny, gumičky apod.), C = vyšetření po sejmutí fixního aparátu. Fig. 3: Changes of mean values mpbi, mapi and OPI during the study. A = check-up prior to attachment of fixed orthodontic appliance, B = check-ups during the treatment with fixed appliance, B1 = 1 month after attachment (single arch, wire ligatures), B2 = 2 months after attachment (single arch, wire ligatures), B3 = 3 months after attachment (single arch, wire + elastic ligatures), B4 = loop arch or component parts (springs, rubbers, etc), C = check-up after removal of fixed appliance. Obr. 2: Barevně zvýrazněný zubní plak po nanesení detekčního roztoku a důkladném vypláchnutí úst vodou. Fig. 2: Coloured dental plaque after application of detection solution and after careful rinse of mouth with water. Tab. 1: Ortho-plak index: záznam přítomnosti zubního plaku v jednotlivých oblastech násobeno příslušným faktorem obtížnosti čištění. Tab. 1: Ortho-plaque Index: recorded dental plaque in individual areas multiplied by the relevant factor of cleaning difficulty. -«-mpbi -a-mapi -a-opi - - Lineární (mapi) Obr. 4: Vývoj hygieny a stavu gingivy během celé studie u jednoho náhodně vybraného pacienta. Fáze léčby: A = vyšetření před nalepením fixního ortodontického aparátu, B= vyšetření během léčby fixním aparátem, B1 = 1 měsíc po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B2 = 2 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B3 + B(NaF) = 3 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné + elastické lig.) + v této fázi byly zahájeny dvoutýdenní výplachy 0,05 % roztokem NaF, konec B(NaF) = vysazení NaF po 2 týdnech, B4 + B(CHX) = kličkový oblouk nebo přídatné součásti (pružiny, gumičky apod.) + v této fázi byly zahájeny výplachyo, 12 % roztokem chlorhexidinu, konec B(CHX) = vysazeníchlorhexidinu po 2 týdnech, C = vyšetření po sejmutí fixního aparátu. Fig. 4: Changes in oral hygieně and condition of gingiva during the study in one patient randomly selected. Stages of treatment: A = check-up prior to attachment of fixed appliance, B = check-up during the treatment with fixed appliance, B1 = 1 month after attachment (single arch, wire ligatures), B2 = 2 months after attachment (single arch, wire ligatures), B3 + B(NaF) = 3 months after attachment (single arch,wire + elastic lig.) + at this stagetwo weeks irrigations with 0.05 % solution of NaF started, finál stage B(NaF) = the end of application of NaF after two weeks, B4 + B(CHX) = loop arch or component parts (springs, rubbers, etc.) + at this stage irrigations with % chlorhexidine solution began, finál stage B(CHX) = the end of application of chlorhexidine after two weeks, C = check-up after removal of fixed appliance

4 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE B4 - kličkový oblouk nebo oblouk s přídatnými součástmi (intruzníoblouk, gumové tahy, elastické řetízky, tlačné nebo tažné pružiny) + 2 typy ligatur (viz B3) B(CHX) - výplachy 0,12 % roztokem chlorhexidinu po dobu 14 dnů B(NaF) - výplachy 0,05% roztokem fluoridu sodného po dobu 14dnůC-po sejmutí fixního ortodontického aparátu (v této fázi byl také zjišťován vliv přítomnosti fixního retaineru na změny hodnot plaku a gingiválního krvácení.) Výsledky Po nasazení fixního aparátu došlo ke zhoršení krvácivosti gingivy (hodnoty mpbi stouply průměrně o 21 bodů) a k vyšší kumulaci plaku na vestibulárních ploškách zubů. K dalšímu významnému vzestupu obou parametrů došlo po aplikaci složitější konstrukce fixního aparátu, kdy mpbi stoupl průměrně o 13, 3 bodu a OPI o 10, 6%. Po sejmutífixního aparátu se do 3 měsíců hodnoty mpbi u 17 % pacientů vrátily na úroveň před léčbou, u 61 % pacientů bylo nalezeno zlepšenía u 22 % mírné zhoršení hodnot mpbi. U hodnot mapi byl u 22 % pacientů nalezen návrat hodnot na úroveň před léčbou, u 72 % byly nalezeny nižší hodnoty a pouze u 6 % pacientů (= 1 pacient) se objevilo zhoršení. Po použitífluoridového roztoku byl u 78 % pacientů zaznamenán pokles krvácivosti gingivy v průměru o 16 % a u všech pacientů poklesly hodnoty Ortho-plak indexu (OPI) průměrně o 35 %. Po použití chlorhexidinového roztoku klesly u všech pacientů hodnoty mpbi v průměru o 40 %, hodnoty OPI klesly u 83 % pacientů průměrně o 22 %. Nebyl prokázán vliv přítomnosti fixního retaineru na množstvízubního plaku a změny parodontu. Při sledování vlivu elastických ligatur byl nalezen mírný vzestup množství zubního plaku kolem ortodontických zámků opatřených elastickými ligaturami oproti ligaturám drátěným. Diskuse Výsledky této i dalších studií ukazují, že fixní aparát má vliv na snazší hromadění zubního plaku a na stav parodontu a vyžaduje důslednou ústní hygienu. Výsledky ale také prokázaly, že při adekvátní úrovni ústní hygieny doplněné pravidelnými kontrolami a instruktážemi hygieny a užíváním antibakteriálních prostředků nezpůsobuje fixní aparát trvalé poškozenízubů a parodontu, naopak může změnou hygienických návyků pacienta pozitivně působit na stav tvrdých i měkkých tkání dutiny ústní, což se shoduje se závěry jiných studií [1, 2, 14, 15, 16]. Dodržováním určitých zásad je možné usnadnit pacientovi jeho ústní hygienu během fixní ortodontické léčby a snížit riziko vzniku demineralizací a parodontopatií: B4 - loop arch or arch with accessories (intrusion arch, rubber elastics, elastic chains, compression or traction springs) + 2 types of ligatures (see B3) B(CHX) - irrigations with 0.12% solution of chlorhexidine for two weeks B(NaF) - irrigations with 0.05% solution of sodium fluoride for two weeks C - on removal of orthodontic appliance (at this stage the impact of fixed retainer on changing values of plaque and bleeding of gingiva was monitored.) Results After fixed appliance was applied the bleeding of gingiva worsened (values of mpbi increased by 21 points on average) and accumulation of plaque on vestibular surfaces of teeth increased. Both parameters increased significantly after more complex fixed appliance was attached - mpbi increased by 13.3 points and OPI by 10.6% on average. Within 3 months after removal of fixed appliance the mbpi values returned to those prior to treatment in 17% of patients, they improved in 61% of patients, and worsened a bit in 22% of patients. The mapi values returned to the originál level in 22% of patients, the values were lower in 72%, and only in 6% of patients (= one patient) they increased. After the application of sodium fluoride solution, 78% of patients showed decreased bleeding of gingiva by 16% on average; in all patients the values of OPI decreased by 35% on average. After the application of Chlorhexidine solution the mpbi values decreased in all patients by 40% on average, the OPI values lowered by 22% in 83% of patients. The impact of fixed retainer on the amount of plaque and on the condition of periodontal tissues was not proved. In monitoring of elastic ligatures a moderate increase of plaque surrounding orthodontic brackets attached with elastic ligatures was encountered (compared to wire ligatures). Discussion The results of the presented study as well as other studies show that fixed appliances make possible an easy accumulation of plaque. It has an impact on dentition and, therefore, consistent oral hygieně is necessary. The results also proved that the fixed appliance does not cause any permanent damage to dentition in the condition when the level of oral hygieně is adequate, the check-ups of dentition are regular, including the instructions of oral hygieně and antibacterial means are used. Moreover, the changed attitude to oral hygiene may have a positive impact on the condition of hard as well as soft tissues of mouth cavity. This is in agreement with other studies [1, 2, 14, 15, 16]

5 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č nenasazovat fixní aparát pacientům s nedostatečnou ústní hygienou - správná adaptace ortodontických kroužků - supragingivální umístění a adekvátní velikost kroužků, pozor na defekty v cementu a jeho nehomogenitu - upřednostňovat použití ortodontických zámků před kroužky - při fixaci zámku sledovat jeho vzdálenost od volné gingivy s ohledem na možnosti čištění cervikální části vestibulární plošky zubu a v rámci hygienické instruktáže se na tento problém zaměřit - pečlivě odstranit přebytky adhezivního materiálu po nalepení aparátu - při použitísložitějších oblouků pamatovat na nutnost hygienické reinstruktáže pacienta a přizpůsobit techniku jeho čištění nově vzniklé situaci - snažit se vyhnout linguálně umístěným fixním elementům, které jsou pro pacienty obtížněji čistitelné - při výběru fixačního materiálu volit raději adhezívum uvolňující fluoridy - po sejmutí fixního aparátu provést důkladný finishing, aby bylo dosaženo hladkého sklovinného povrchu bez zbytků adhezivního materiálu - individuální preventivní programy zaměřené na problematické faktory pacientů - pokud je nezbytné, pak provádět profesionální čištění zubů a doporučit používání doplňkových prostředků proti plaku a bakteriím (chlorhexidinové a fluoridové preparáty apod.). Závěr Přítomnost fixního ortodontického aparátu zvyšuje kumulaci zubního mikrobiálního plaku na vestibulárních ploškách zubů a může způsobit - ve většině případů reverzibilní - narušení stavu parodontu. Demineralizace a hyperplastická gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně poškodit pacienta. Proto by fixní ortodontický aparát neměl být nasazen, pokud pacient není schopen dodržet základní požadavek kvalitní ústní hygieny. Při zhoršení hygieny v průběhu léčby bychom se nejprve měli zaměřit na častější hygienické instruktáže a zvýšení motivace pacienta a zjistit, zda zhoršení hygieny nesouvisí s novými elementy fixního aparátu, které pacient není schopen vyčistit. V takovém případě je vhodné tyto součásti nahradit jinými nebo situaci dočasně řešit častějšími návštěvami pacienta a prováděním profesionálního čištění, které je navíc doplněno použitím chlorhexidinových a fluoridových preparátů. Pokud ovšem během fixní ortodontické léčby setrvává ústní hygiena dlouhodobě na nedostačující úrovni, je namístě předčasné sejmutí fixního aparátu, jinak se ortodontista stává spoluzodpovědným za poškození zubů pacienta. When certain principles are followed, the oral hygiene of patient is facilitated and risk of demineralization and damage of soft tissues is lowered: - fixed appliance should not be used in patients with poor oral hygiene habits - correct adaptation of orthodontic bands - supragingival location and adequate size of bands, pay attention to defects of cement and its non-homogenity - preference of orthodontic brackets to bands - when attaching the bracket it is necessary to pay attention to its distance from gingiva with respect to cleaning of cervical area of vestibular surface of teeth; instruction in hygiene should focus on that - surplus of adhesive material should be carefully removed after the appliance is attached - when using more complex arches the patients should be instructed again and the cleaning techniques should adapt to a new situation - try to avoid lingually located fixed elements which are difficult to clean - adhesive material releasing fluorides is preferred for fixation - after removal of fixed appliance careful finishing should be carried out to achieve smooth enamel surface without any remains of adhesive material - individual prevention programmes should focus on problematic factors in patients - if necessary, perform professional cleaning of dentition, recommend antiplaque and antibacterial means (chlorhexidine and fluoride preparations, etc.). Conclusion Presence of fixed orthodontic appliance increases accumulation of microbial dental plaque on vestibular surfaces of teeth and may cause - mostly reversible - damage of dentition. Demineralization and hyperplastic gingivitis inhibit even the best results of orthodontic treatment and may irreversibly damage a patient. Therefore, fixed orthodontic appliance should not be attached unless the patient is able to perform and maintain quality oral hygiene. In case the hygiene worsens during treatment, the instruction in hygiene should be repeated more often, the patient should be motivated. It is also necessary to find out whetherthe worsened level of oral hygiene is not due to new elements of fixed appliance which are difficult or impossible to clean. In such cases it is appropriate to change parts of appliance or to apply a professional cleaning of dentition with chlorhexidine and fluoride means. In the case when the bad level of oral hygiene remains long time, then it is appropriate to remove fixed appliance early, otherwise an orthodontist becomes co-responsible for the damage of patient's dentition

6 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Literature/References 1. Heintze, S. D.; Jost-Brinkmann, P. G.; Finke, Ch.; Miethke, R. R.: Oral health for the orthodontic patient. Illinois: Quintessenz Publishing Co, Inc, Djamchidi, C; Hartung, C; Jost-Brinkmann, P-G.: Cleaning Efficacy of Superfloss, Specialfloss and Satinfloss/ Megafloss in Patients with Brackets. Orthodontics 2004, 1, c. 1, s Sengun, A.; Sari, Z.; Ramoglu, S. l.;malkoc, S.; Duran, I.: Evaluation of the dental plaque ph recovery effect of a xylitol lozenge on patients with fixed orthodontic appliances. Angle Orthodont. 2004, 74, c. 2, s Forsberg, C. M.; Brattstrom, V.; Malmberg, E.; Nord, C. E.: Ligature wire and elastomeric rings: two methods of ligation, and their association with microbial colonization of Streptococcus mutans and lactobacilli. Eur. J. Orthodont. 1991,13, c. 5, s Rosenbloom, R.G.; Tinanoff, A.: Salivary streptococcus mutans levels in paients before, during and after orthodontic treatment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991,100, c.1, s Isotupa, K. P.; Gunn, S.; Chen, C.-Y.; Lopatin, D.; Makinen, K. K.: Effect of polyol gums on dental plaque in orthodontic patients. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1995, 107, c. 5, s Zachrisson, B. U.: Fluoride application procedures in orthodontic practice, current concepts. Angle Orthodont. 1975, 45, c.1, s Wisth, P. J.; Nord, A.: Caries experience in orthodontically treated individuals. Angle Orthodont. 1977, 47, 5. 1, s Brightman, L. J.; Terezhalmy, G. T.; Greenwell, H.; Jacobs, M.; Enlow, D. H.: The effects of a 0.12% chlorhexidine gluconate mouthrinse on orthodontic patients aged 11 through 17 with established gingivitis. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991,100, č. 4, s Morrow, D.; Wood, D. P.; Speechley, M.: Clinical effect of subgingival chlorhexidine irrigation on gingivitis in adolescent orthodontic patients. Amer. J. Orthodont. Dentofacial Orthop. 1992,101, č. 5, s Alexander, S. A.: Effects of orthodontic attachments on the gingival health of permanent second molars. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991, 100, č. 4, s Boyd, R. L; Baumrind, S.: Periodontal consideration in the choice between banded or bonded molars in adults and adolescents. Angle Orthodont. 1992, 62, č. 2, s Boyd, R. L: Enhancing the value of orthodontic treatment: Incorporating effective preventivě dentistry into treatment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2000, 117, č. 5, s Kamínek, M.; Štefková, M.: Ortodoncie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Southard, T. E.; Cohen, M. E.; Ralls, S. A.; Rouse, L. A.: Effects of fixed-appliance orthodontic treatment on DMF indices. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1986, 90, č. 2, s Feliu, J.L: Long-term benefits of orthodontic treatment on oral hygieně. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1982, 82, č. 6, s MUDr. Radka Tichá Stomatologická klinika FN Plzeň 6. ročník Jihočeských ortodontických dnů se bude konat ve dnech 28. a v Českých Budějovicích v hotelu Malý pivovar. Ve spolupráci s firmou ROD, p. Podlahová. Kontaktní adresa: MUDr. Milada Hálková, Václavská 282, Strakonice, tel.: ,

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague Dentoalveolární změny po rychlé palatinalní expanzi a chirurgicky asistované rychlé palatinalni expanzi Dentoalveolar changes following rapid palatal expansion and surgically assisted rapid palatal expansion

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 5

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 5 ORTODONCIE ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 5 Obsah (Contens): Společenská rubrika str.

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 ORTODONCIE ÍT20I7 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 Obsah (Conte): Společeká rubrika str.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štítného 3, České Budějovice, Speciálně pedagogické

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štítného 3, České Budějovice, Speciálně pedagogické ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM SE ZAMĚŘENÍM NA JIHOČESKÝ KRAJ Education of children with mental handicaps with a special respect to South-Bohemian region Eva Líbenková 10:

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více