Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs"

Transkript

1 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny pacientů Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygiene MUDr. Radka Tichá, MUDr. Hana Bóhmová Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN a LF UK v Plzni Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicíne, University Hospital and Medical Faculty of Charles University, Plzeň Souhrn Cílem tohoto sdělení bylo registrovat, do jaké míry ovlivňuje fixní ortodontický aparát úroveň ústní hygieny pacientů. Po nasazení fixního aparátu došlo ke zhoršení krvácivosti gingivy a k vyšší kumulaci plaku na vestibulárních ploškách zubů. Hodnoty modifikovaného Papilla Bleeding Index - (mpbi) stouply průměrně o 21 bodů. K dalšímu významnému vzestupu obou jevů došlo po aplikaci složitější konstrukce fixního aparátu. Po sejmutí fixního aparátu se do 3 měsíců hodnoty mpbi u 17% pacientů vrátily na úroveň před léčbou, u 61 % pacientů bylo nalezeno zlepšení a u 22 % mírné zhoršení hodnot mpbi. Závěrem práce jsou předložena základní doporučení, jejichž dodržování podstatně snižuje riziko vzniku demineralizací tvrdých zubních tkání a poškození parodontu (Ortodoncie 2005,14, č. 4, s ). Abstract The impact offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygieně is examined. After appiication offixed appliance the gingival bleeding worsened and the plaque accumulated on vestibular surfaces of teeth. Values of modified Papilla Bleeding Index (mpbi) increased on average by 21 points. When more complex construction of fixed appliance was used the two values increased significantly. After removal of fixed appliance mpbi values in 17% of patients returned to their level prior to treatment within 3 months; in 61% of patients the improvement was encountered, and in 22% of patients the moderately worsened values ofmpbi were found. Conclusions contain the basic recommendations to prevent the risk of demineralization of hard dental tissues and the risk of damage of periodontal tissues (Ortodoncie 2005,14, No. 4, p ). Úvod Léčba fixním aparátem vyžaduje vysoký standard ústní hygieny ortodontických pacientů. Fixní aparát má vliv na snazší hromadění zubního plaku a na stav parodontu a vyžaduje důslednou ústní hygienu [1,2,3,4, 5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13]. Demineralizace a hyperplastická gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně poškodit pacienta. Introduction Treatment with fixed appliance requires a high standard of oral hygieně in orthodontic patients. Fixed appliance results in greater accumulation of plaque and influences the condition of periodontium; therefore consistent oral hygieně is a must [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13]. Demineralization and hyperplastic gingivitis violate even the best possible results of treatment and may irreversibly damage the patient

2 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Cílem tohoto sdělení je popsat, do jaké míry ovlivňuje fixní ortodontický aparát úroveň ústní hygieny pacientů a jejich možnosti čištění zubů, a předložit základní doporučení, jejichž dodržování podstatně snižuje riziko vzniku demineralizací tvrdých zubních tkání a poškození parodontu. Materiál a metodika Studijní soubor tvořilo 18 pacientů ve věku let, u kterých byla plánována fixní ortodontická léčba. Pacienti měli prořezány všechny stálé zuby (s výjimkou 3. molárů) a adekvátní úroveň ústní hygieny (Papilla Bleeding Index PBI do 15 bodů, Aproximální Plak Index API do 25 %). Experiment byl založen na sledování ústní hygieny pacientů a změn krvácení gingivy při léčbě fixním ortodontickým aparátem ajejího eventuálního ovlivnění různými použitými součástmi fixního aparátu a pomocnými prostředky v ústní hygieně. K tomuto účelu byly použity tyto indexy: modifikovaný PBI a modifikovaný API (modifikace spočívala v hodnocení parametrů pouze vestibulárně) a Ortho-plak index (OPI). Ortho-plak index (OPI) využívá k detekci plaku barvící roztok, který se nanese na vestibulární plošky zubů s ortodontickými zámky, a poté se hodnotí přítomnost obarveného zubního plaku systémem ANO - NE ve 3 oblastech vestibulární zubní plošky (obr. 1, 2). Podle dostupnosti míst k čištění má každá oblast svůj faktor obtížnosti (okluzální oblast = 1 = snadno dostupná; cervikální oblast = 2 = dostupná s určitou obtížností; centrální oblast = 3 = špatně dostupná). Zjištěné hodnoty se vpisují do tabulky (tab. 1). Výsledný index získáme podle vzorce: Q p ( % ) _ součet hodnot z obarvených míst x 1QQ celkový počet zubů x 6 Stav úrovně ústní hygieny se vyhodnotí podle následujícího schématu: 0-30 % = výborná hygiena % = průměrná hygiena nad 50 % = nedostatečná hygiena. Ortho-plak index (OPI) je rychle vyhodnotitelný během rutinní návštěvy pacienta a při opakovaném provádění ho může motivovat ke zlepšení jeho ústní hygieny [1]. Ústní hygiena pacientů byla hodnocena v různých fázích léčby fixním ortodontickým aparátem: A - před zahájením fixní ortodontické léčby B - po nalepení fixního ortodontického aparátu B1 - po 1 měsíci (jednoduchý přímý oblouk, drátěné ligatury) B2 - po 2 měsících (jednoduchý přímý oblouk, drátěné ligatury) B3 - jednoduchý přímý oblouk + 2 typy ligatur (1. a 3. kvadrant elastické, 2. a 4. kvadrant drátěné ligatury) The impact of fixed orthodontic appliance on the level of patienťs hygiene and the possibility of cleaning of teeth is described, as well as the principal recommendations to substantially decrease the risk of demineralization of hard dental tissues and damage to dentition are presented. Material and methods The sample contained 18 patients in the age between 15 and 27; in patients the treatment with fixed appliance was considered. All patienťs permanent dentition was complete (with the exception of 3rd molars), they had an adequate level of oral hygiene (PBI up to 15 points, Approximate Plaque Index - API up to 25%). The experiment was based on check-ups of oral hygiene and altered bleeding of gingiva during the treatment with fixed appliances. The bleeding might be subject to changes due to the component parts of fixed appliance used and due to oral hygiene means. The following indexes were used: modified PBI and modified API (modification lies in the vestibular evaluation of parameters only) and Ortho-plaque Index (OPI). Ortho-plaque Index (OPI) uses coloured solution to detect plaque. The solution is applied on vestibular surfaces of teeth with orthodontic brackets and then the presence of dyed plaque is evaluated with the YES-NO system in 3 areas of vestibular surface of a tooth (Fig. 1, 2). Each area has its own level of difficulty depending on the accessibility for cleaning (occlusal area = 1 = easily accessible; cervical area = 2 = accessible with certain difficulty; central area = 3 = poorly accessible). The values found are entered into a table (Table 1). Resulting index is obtained by means of the formula: sum of values from dyed areas x 10Q The condition of oral hygiene is evaluated according to the following scheme:: 0-30 % = excellent hygiene % = average hygiene over 50 % = insufficient hygiene. Ortho-plaque Index (OPI) is easily evaluated during a routine appointment of a patient; if repeated, OPI may motivate the patient to improve his/her hygiene [1 ]. Patienťs oral hygiene was assessed in different stages of the treatment with fixed orthodontic appliance: A - prior to the treatment with fixed appliance B - after attachment of fixed appliance B1 - after 1 month (single direct arch, wire ligatures) B2 - after 2 months (single direct arch, wire ligatures) B3 - single direct arch + 2 types of ligatures (1 st and 3rd quadrant - elastic ligatures, 2nd and 4th quadrant wire ligatures)

3 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Obr. 1: Schématické znázornění rozdělení vestibulární plošky pro hodnocení Ortho-plak indexu: l.= okluzální oblast, II.= centrální oblast, III.= cervikální oblast Fig. 1: Scheme - distribution of vestibular surface for evaluation of Ortho-plaque Index: l.=occlusal area, ll.=central area, lll.=cervical area (From: Heintze, S.D.; Jost-Brinkmann, P.G.; Finke, Ch.; Miethke, R.R.: Oral health forthe orthodontic patient, 1999) Obr 3: Vývoj průměrných hodnot mpbi, mapi a OPI během studie. A = vyšetření před nalepením fixního ortodontického aparátu, B = vyšetření během léčby fixním aparátem, B1 = 1 měsíc po nalepení(jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B2 = 2 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B3 = 3 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné + elastické ligatury), B4 = kličkový oblouk nebo přídatné součásti (pružiny, gumičky apod.), C = vyšetření po sejmutí fixního aparátu. Fig. 3: Changes of mean values mpbi, mapi and OPI during the study. A = check-up prior to attachment of fixed orthodontic appliance, B = check-ups during the treatment with fixed appliance, B1 = 1 month after attachment (single arch, wire ligatures), B2 = 2 months after attachment (single arch, wire ligatures), B3 = 3 months after attachment (single arch, wire + elastic ligatures), B4 = loop arch or component parts (springs, rubbers, etc), C = check-up after removal of fixed appliance. Obr. 2: Barevně zvýrazněný zubní plak po nanesení detekčního roztoku a důkladném vypláchnutí úst vodou. Fig. 2: Coloured dental plaque after application of detection solution and after careful rinse of mouth with water. Tab. 1: Ortho-plak index: záznam přítomnosti zubního plaku v jednotlivých oblastech násobeno příslušným faktorem obtížnosti čištění. Tab. 1: Ortho-plaque Index: recorded dental plaque in individual areas multiplied by the relevant factor of cleaning difficulty. -«-mpbi -a-mapi -a-opi - - Lineární (mapi) Obr. 4: Vývoj hygieny a stavu gingivy během celé studie u jednoho náhodně vybraného pacienta. Fáze léčby: A = vyšetření před nalepením fixního ortodontického aparátu, B= vyšetření během léčby fixním aparátem, B1 = 1 měsíc po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B2 = 2 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B3 + B(NaF) = 3 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné + elastické lig.) + v této fázi byly zahájeny dvoutýdenní výplachy 0,05 % roztokem NaF, konec B(NaF) = vysazení NaF po 2 týdnech, B4 + B(CHX) = kličkový oblouk nebo přídatné součásti (pružiny, gumičky apod.) + v této fázi byly zahájeny výplachyo, 12 % roztokem chlorhexidinu, konec B(CHX) = vysazeníchlorhexidinu po 2 týdnech, C = vyšetření po sejmutí fixního aparátu. Fig. 4: Changes in oral hygieně and condition of gingiva during the study in one patient randomly selected. Stages of treatment: A = check-up prior to attachment of fixed appliance, B = check-up during the treatment with fixed appliance, B1 = 1 month after attachment (single arch, wire ligatures), B2 = 2 months after attachment (single arch, wire ligatures), B3 + B(NaF) = 3 months after attachment (single arch,wire + elastic lig.) + at this stagetwo weeks irrigations with 0.05 % solution of NaF started, finál stage B(NaF) = the end of application of NaF after two weeks, B4 + B(CHX) = loop arch or component parts (springs, rubbers, etc.) + at this stage irrigations with % chlorhexidine solution began, finál stage B(CHX) = the end of application of chlorhexidine after two weeks, C = check-up after removal of fixed appliance

4 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE B4 - kličkový oblouk nebo oblouk s přídatnými součástmi (intruzníoblouk, gumové tahy, elastické řetízky, tlačné nebo tažné pružiny) + 2 typy ligatur (viz B3) B(CHX) - výplachy 0,12 % roztokem chlorhexidinu po dobu 14 dnů B(NaF) - výplachy 0,05% roztokem fluoridu sodného po dobu 14dnůC-po sejmutí fixního ortodontického aparátu (v této fázi byl také zjišťován vliv přítomnosti fixního retaineru na změny hodnot plaku a gingiválního krvácení.) Výsledky Po nasazení fixního aparátu došlo ke zhoršení krvácivosti gingivy (hodnoty mpbi stouply průměrně o 21 bodů) a k vyšší kumulaci plaku na vestibulárních ploškách zubů. K dalšímu významnému vzestupu obou parametrů došlo po aplikaci složitější konstrukce fixního aparátu, kdy mpbi stoupl průměrně o 13, 3 bodu a OPI o 10, 6%. Po sejmutífixního aparátu se do 3 měsíců hodnoty mpbi u 17 % pacientů vrátily na úroveň před léčbou, u 61 % pacientů bylo nalezeno zlepšenía u 22 % mírné zhoršení hodnot mpbi. U hodnot mapi byl u 22 % pacientů nalezen návrat hodnot na úroveň před léčbou, u 72 % byly nalezeny nižší hodnoty a pouze u 6 % pacientů (= 1 pacient) se objevilo zhoršení. Po použitífluoridového roztoku byl u 78 % pacientů zaznamenán pokles krvácivosti gingivy v průměru o 16 % a u všech pacientů poklesly hodnoty Ortho-plak indexu (OPI) průměrně o 35 %. Po použití chlorhexidinového roztoku klesly u všech pacientů hodnoty mpbi v průměru o 40 %, hodnoty OPI klesly u 83 % pacientů průměrně o 22 %. Nebyl prokázán vliv přítomnosti fixního retaineru na množstvízubního plaku a změny parodontu. Při sledování vlivu elastických ligatur byl nalezen mírný vzestup množství zubního plaku kolem ortodontických zámků opatřených elastickými ligaturami oproti ligaturám drátěným. Diskuse Výsledky této i dalších studií ukazují, že fixní aparát má vliv na snazší hromadění zubního plaku a na stav parodontu a vyžaduje důslednou ústní hygienu. Výsledky ale také prokázaly, že při adekvátní úrovni ústní hygieny doplněné pravidelnými kontrolami a instruktážemi hygieny a užíváním antibakteriálních prostředků nezpůsobuje fixní aparát trvalé poškozenízubů a parodontu, naopak může změnou hygienických návyků pacienta pozitivně působit na stav tvrdých i měkkých tkání dutiny ústní, což se shoduje se závěry jiných studií [1, 2, 14, 15, 16]. Dodržováním určitých zásad je možné usnadnit pacientovi jeho ústní hygienu během fixní ortodontické léčby a snížit riziko vzniku demineralizací a parodontopatií: B4 - loop arch or arch with accessories (intrusion arch, rubber elastics, elastic chains, compression or traction springs) + 2 types of ligatures (see B3) B(CHX) - irrigations with 0.12% solution of chlorhexidine for two weeks B(NaF) - irrigations with 0.05% solution of sodium fluoride for two weeks C - on removal of orthodontic appliance (at this stage the impact of fixed retainer on changing values of plaque and bleeding of gingiva was monitored.) Results After fixed appliance was applied the bleeding of gingiva worsened (values of mpbi increased by 21 points on average) and accumulation of plaque on vestibular surfaces of teeth increased. Both parameters increased significantly after more complex fixed appliance was attached - mpbi increased by 13.3 points and OPI by 10.6% on average. Within 3 months after removal of fixed appliance the mbpi values returned to those prior to treatment in 17% of patients, they improved in 61% of patients, and worsened a bit in 22% of patients. The mapi values returned to the originál level in 22% of patients, the values were lower in 72%, and only in 6% of patients (= one patient) they increased. After the application of sodium fluoride solution, 78% of patients showed decreased bleeding of gingiva by 16% on average; in all patients the values of OPI decreased by 35% on average. After the application of Chlorhexidine solution the mpbi values decreased in all patients by 40% on average, the OPI values lowered by 22% in 83% of patients. The impact of fixed retainer on the amount of plaque and on the condition of periodontal tissues was not proved. In monitoring of elastic ligatures a moderate increase of plaque surrounding orthodontic brackets attached with elastic ligatures was encountered (compared to wire ligatures). Discussion The results of the presented study as well as other studies show that fixed appliances make possible an easy accumulation of plaque. It has an impact on dentition and, therefore, consistent oral hygieně is necessary. The results also proved that the fixed appliance does not cause any permanent damage to dentition in the condition when the level of oral hygieně is adequate, the check-ups of dentition are regular, including the instructions of oral hygieně and antibacterial means are used. Moreover, the changed attitude to oral hygiene may have a positive impact on the condition of hard as well as soft tissues of mouth cavity. This is in agreement with other studies [1, 2, 14, 15, 16]

5 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č nenasazovat fixní aparát pacientům s nedostatečnou ústní hygienou - správná adaptace ortodontických kroužků - supragingivální umístění a adekvátní velikost kroužků, pozor na defekty v cementu a jeho nehomogenitu - upřednostňovat použití ortodontických zámků před kroužky - při fixaci zámku sledovat jeho vzdálenost od volné gingivy s ohledem na možnosti čištění cervikální části vestibulární plošky zubu a v rámci hygienické instruktáže se na tento problém zaměřit - pečlivě odstranit přebytky adhezivního materiálu po nalepení aparátu - při použitísložitějších oblouků pamatovat na nutnost hygienické reinstruktáže pacienta a přizpůsobit techniku jeho čištění nově vzniklé situaci - snažit se vyhnout linguálně umístěným fixním elementům, které jsou pro pacienty obtížněji čistitelné - při výběru fixačního materiálu volit raději adhezívum uvolňující fluoridy - po sejmutí fixního aparátu provést důkladný finishing, aby bylo dosaženo hladkého sklovinného povrchu bez zbytků adhezivního materiálu - individuální preventivní programy zaměřené na problematické faktory pacientů - pokud je nezbytné, pak provádět profesionální čištění zubů a doporučit používání doplňkových prostředků proti plaku a bakteriím (chlorhexidinové a fluoridové preparáty apod.). Závěr Přítomnost fixního ortodontického aparátu zvyšuje kumulaci zubního mikrobiálního plaku na vestibulárních ploškách zubů a může způsobit - ve většině případů reverzibilní - narušení stavu parodontu. Demineralizace a hyperplastická gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně poškodit pacienta. Proto by fixní ortodontický aparát neměl být nasazen, pokud pacient není schopen dodržet základní požadavek kvalitní ústní hygieny. Při zhoršení hygieny v průběhu léčby bychom se nejprve měli zaměřit na častější hygienické instruktáže a zvýšení motivace pacienta a zjistit, zda zhoršení hygieny nesouvisí s novými elementy fixního aparátu, které pacient není schopen vyčistit. V takovém případě je vhodné tyto součásti nahradit jinými nebo situaci dočasně řešit častějšími návštěvami pacienta a prováděním profesionálního čištění, které je navíc doplněno použitím chlorhexidinových a fluoridových preparátů. Pokud ovšem během fixní ortodontické léčby setrvává ústní hygiena dlouhodobě na nedostačující úrovni, je namístě předčasné sejmutí fixního aparátu, jinak se ortodontista stává spoluzodpovědným za poškození zubů pacienta. When certain principles are followed, the oral hygiene of patient is facilitated and risk of demineralization and damage of soft tissues is lowered: - fixed appliance should not be used in patients with poor oral hygiene habits - correct adaptation of orthodontic bands - supragingival location and adequate size of bands, pay attention to defects of cement and its non-homogenity - preference of orthodontic brackets to bands - when attaching the bracket it is necessary to pay attention to its distance from gingiva with respect to cleaning of cervical area of vestibular surface of teeth; instruction in hygiene should focus on that - surplus of adhesive material should be carefully removed after the appliance is attached - when using more complex arches the patients should be instructed again and the cleaning techniques should adapt to a new situation - try to avoid lingually located fixed elements which are difficult to clean - adhesive material releasing fluorides is preferred for fixation - after removal of fixed appliance careful finishing should be carried out to achieve smooth enamel surface without any remains of adhesive material - individual prevention programmes should focus on problematic factors in patients - if necessary, perform professional cleaning of dentition, recommend antiplaque and antibacterial means (chlorhexidine and fluoride preparations, etc.). Conclusion Presence of fixed orthodontic appliance increases accumulation of microbial dental plaque on vestibular surfaces of teeth and may cause - mostly reversible - damage of dentition. Demineralization and hyperplastic gingivitis inhibit even the best results of orthodontic treatment and may irreversibly damage a patient. Therefore, fixed orthodontic appliance should not be attached unless the patient is able to perform and maintain quality oral hygiene. In case the hygiene worsens during treatment, the instruction in hygiene should be repeated more often, the patient should be motivated. It is also necessary to find out whetherthe worsened level of oral hygiene is not due to new elements of fixed appliance which are difficult or impossible to clean. In such cases it is appropriate to change parts of appliance or to apply a professional cleaning of dentition with chlorhexidine and fluoride means. In the case when the bad level of oral hygiene remains long time, then it is appropriate to remove fixed appliance early, otherwise an orthodontist becomes co-responsible for the damage of patient's dentition

6 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Literature/References 1. Heintze, S. D.; Jost-Brinkmann, P. G.; Finke, Ch.; Miethke, R. R.: Oral health for the orthodontic patient. Illinois: Quintessenz Publishing Co, Inc, Djamchidi, C; Hartung, C; Jost-Brinkmann, P-G.: Cleaning Efficacy of Superfloss, Specialfloss and Satinfloss/ Megafloss in Patients with Brackets. Orthodontics 2004, 1, c. 1, s Sengun, A.; Sari, Z.; Ramoglu, S. l.;malkoc, S.; Duran, I.: Evaluation of the dental plaque ph recovery effect of a xylitol lozenge on patients with fixed orthodontic appliances. Angle Orthodont. 2004, 74, c. 2, s Forsberg, C. M.; Brattstrom, V.; Malmberg, E.; Nord, C. E.: Ligature wire and elastomeric rings: two methods of ligation, and their association with microbial colonization of Streptococcus mutans and lactobacilli. Eur. J. Orthodont. 1991,13, c. 5, s Rosenbloom, R.G.; Tinanoff, A.: Salivary streptococcus mutans levels in paients before, during and after orthodontic treatment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991,100, c.1, s Isotupa, K. P.; Gunn, S.; Chen, C.-Y.; Lopatin, D.; Makinen, K. K.: Effect of polyol gums on dental plaque in orthodontic patients. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1995, 107, c. 5, s Zachrisson, B. U.: Fluoride application procedures in orthodontic practice, current concepts. Angle Orthodont. 1975, 45, c.1, s Wisth, P. J.; Nord, A.: Caries experience in orthodontically treated individuals. Angle Orthodont. 1977, 47, 5. 1, s Brightman, L. J.; Terezhalmy, G. T.; Greenwell, H.; Jacobs, M.; Enlow, D. H.: The effects of a 0.12% chlorhexidine gluconate mouthrinse on orthodontic patients aged 11 through 17 with established gingivitis. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991,100, č. 4, s Morrow, D.; Wood, D. P.; Speechley, M.: Clinical effect of subgingival chlorhexidine irrigation on gingivitis in adolescent orthodontic patients. Amer. J. Orthodont. Dentofacial Orthop. 1992,101, č. 5, s Alexander, S. A.: Effects of orthodontic attachments on the gingival health of permanent second molars. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991, 100, č. 4, s Boyd, R. L; Baumrind, S.: Periodontal consideration in the choice between banded or bonded molars in adults and adolescents. Angle Orthodont. 1992, 62, č. 2, s Boyd, R. L: Enhancing the value of orthodontic treatment: Incorporating effective preventivě dentistry into treatment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2000, 117, č. 5, s Kamínek, M.; Štefková, M.: Ortodoncie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Southard, T. E.; Cohen, M. E.; Ralls, S. A.; Rouse, L. A.: Effects of fixed-appliance orthodontic treatment on DMF indices. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1986, 90, č. 2, s Feliu, J.L: Long-term benefits of orthodontic treatment on oral hygieně. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1982, 82, č. 6, s MUDr. Radka Tichá Stomatologická klinika FN Plzeň 6. ročník Jihočeských ortodontických dnů se bude konat ve dnech 28. a v Českých Budějovicích v hotelu Malý pivovar. Ve spolupráci s firmou ROD, p. Podlahová. Kontaktní adresa: MUDr. Milada Hálková, Václavská 282, Strakonice, tel.: ,

Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření

Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixed anterior bite plane in deep bite treatment Part 2 - guestionnaire *MUDr. Denisa Pantoflíčková Effenberková, *MUDr.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Význam ústní hygieny při léčbě fixním ortodontickým aparátem The important role of oral hygiene in the treatment with fixed orthodontic appliance

Význam ústní hygieny při léčbě fixním ortodontickým aparátem The important role of oral hygiene in the treatment with fixed orthodontic appliance Význam ústní hygieny při léčbě fixním ortodontickým aparátem The important role of oral hygiene in the treatment with fixed orthodontic appliance MUDr. Radka Tichá, MUDr. Hana Bóhmová Ortodontické oddělení,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů. Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients

Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů. Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients ročník č. 4. Odborná práce ORTODONCIE Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů S Chorobami pamdontu (Část - Praktická část) Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients WÍth Períodontal

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy ročník 15 č. 5. 2006 Odborná práce ORTODONCIE Nepoměr velikosti horních a dolních frontálních zubů měřený malým Boltonovým indexem Tooth size discrepancv of upper and lower frontal teeth measured with

Více

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS 4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS Tables of frequencies, means and standard deviations for particular

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta Disertační práce Mgr. Alena Mottlová Brno, 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Lékařská fakulta Porovnání výživy české a jiné národní/etnické

Více

Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition

Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č. 1. 2006 Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition MUDr. Hana Mišurcová, MUDr. Pavlína Černochová,

Více

CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD

CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD Lenka Mrázová CARE-NMD Mezinárodní evropský projekt 2010-2013 7 zemí ( Německo, Velká Británie, Dánsko, Maďarsko, Polsko,

Více

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Terapie chronické rány The chronic wound therapy Student: Vedoucí: Mgr. Zuzana Prosková Doc.RNDr.Vladimír

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ..07/..30/0.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 09 Tento projekt je

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Jan Blatný, Petra Ovesná jménem a pro Centra sdružená v Českém národním hemofilickém programu Demografie osob s hemofilií v ČR (ČNHP data) Sample size - Haemophilia

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

PREVENCE ÚRAZŮ ZUBŮ U DĚTÍ JAKO CELOSPOLEČENSKÝ PROBLÉM PREVENTION OF INJURIES OF TEETH IN CHILDREN AS A PROBLEM OF SOCIETY AS A WHOLE

PREVENCE ÚRAZŮ ZUBŮ U DĚTÍ JAKO CELOSPOLEČENSKÝ PROBLÉM PREVENTION OF INJURIES OF TEETH IN CHILDREN AS A PROBLEM OF SOCIETY AS A WHOLE PREVENCE ÚRAZŮ ZUBŮ U DĚTÍ JAKO CELOSPOLEČENSKÝ PROBLÉM PREVENTION OF INJURIES OF TEETH IN CHILDREN AS A PROBLEM OF SOCIETY AS A WHOLE Libuše Čeledová 1, Vlasta Merglová 2 1 Ministerstvo práce a sociálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

EVIDENCE BASED MEDICINE

EVIDENCE BASED MEDICINE přehledový článek medicína založená na důkazech EVIDENCE BASED MEDICINE strana 10 Petr Běhounek, Milan Hora, Jiří Klečka Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň Došlo: 5. 1. 2010. Přijato: 24. 6. 2010. Kontaktní

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Stomatologická klinika Eva Fialová Rizika ortodontické léčby elastické materiály a hygiena dutiny ústní Risks of orthodontic treatment the elastic materials

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení STLAČITELNOST Princip: Naneseme-li zatížení na zeminu, dojde k porušení rovnováhy a dochází ke stlačování zeminy (přemístňují se částice). Stlačení je ukončeno jakmile nastane rovnováha mezi působícím

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Ecosun CH. Napětí V. 1096x155x115* 230 V 1N I IP 44 Ecosun CH x155x115*

Ecosun CH. Napětí V. 1096x155x115* 230 V 1N I IP 44 Ecosun CH x155x115* Návod k obsluze a montáži N631/R02 (06.08.14 ) Ecosun CH Sálavé panely do kostelních lavic 1. Použití Sálavé panely Ecosun CH jsou určeny k instalaci pod pevně připevněné kostelní lavice. Panely se instaluji

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy Srovnání arabských a českých dětí s DMO Rok 2003 Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy year 2003 Spektrum chorob léčebných v NL Spectrum of diseases treated at NL 29% centrální

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Dotazníky na (stresovou) inkontinenci. MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Dotazníky na (stresovou) inkontinenci. MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK Dotazníky na (stresovou) inkontinenci MUDr. R. Sobotka, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK http://www.ics.org Definice inkontinence podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více