Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs"

Transkript

1 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny pacientů Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygiene MUDr. Radka Tichá, MUDr. Hana Bóhmová Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN a LF UK v Plzni Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicíne, University Hospital and Medical Faculty of Charles University, Plzeň Souhrn Cílem tohoto sdělení bylo registrovat, do jaké míry ovlivňuje fixní ortodontický aparát úroveň ústní hygieny pacientů. Po nasazení fixního aparátu došlo ke zhoršení krvácivosti gingivy a k vyšší kumulaci plaku na vestibulárních ploškách zubů. Hodnoty modifikovaného Papilla Bleeding Index - (mpbi) stouply průměrně o 21 bodů. K dalšímu významnému vzestupu obou jevů došlo po aplikaci složitější konstrukce fixního aparátu. Po sejmutí fixního aparátu se do 3 měsíců hodnoty mpbi u 17% pacientů vrátily na úroveň před léčbou, u 61 % pacientů bylo nalezeno zlepšení a u 22 % mírné zhoršení hodnot mpbi. Závěrem práce jsou předložena základní doporučení, jejichž dodržování podstatně snižuje riziko vzniku demineralizací tvrdých zubních tkání a poškození parodontu (Ortodoncie 2005,14, č. 4, s ). Abstract The impact offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygieně is examined. After appiication offixed appliance the gingival bleeding worsened and the plaque accumulated on vestibular surfaces of teeth. Values of modified Papilla Bleeding Index (mpbi) increased on average by 21 points. When more complex construction of fixed appliance was used the two values increased significantly. After removal of fixed appliance mpbi values in 17% of patients returned to their level prior to treatment within 3 months; in 61% of patients the improvement was encountered, and in 22% of patients the moderately worsened values ofmpbi were found. Conclusions contain the basic recommendations to prevent the risk of demineralization of hard dental tissues and the risk of damage of periodontal tissues (Ortodoncie 2005,14, No. 4, p ). Úvod Léčba fixním aparátem vyžaduje vysoký standard ústní hygieny ortodontických pacientů. Fixní aparát má vliv na snazší hromadění zubního plaku a na stav parodontu a vyžaduje důslednou ústní hygienu [1,2,3,4, 5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13]. Demineralizace a hyperplastická gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně poškodit pacienta. Introduction Treatment with fixed appliance requires a high standard of oral hygieně in orthodontic patients. Fixed appliance results in greater accumulation of plaque and influences the condition of periodontium; therefore consistent oral hygieně is a must [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13]. Demineralization and hyperplastic gingivitis violate even the best possible results of treatment and may irreversibly damage the patient

2 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Cílem tohoto sdělení je popsat, do jaké míry ovlivňuje fixní ortodontický aparát úroveň ústní hygieny pacientů a jejich možnosti čištění zubů, a předložit základní doporučení, jejichž dodržování podstatně snižuje riziko vzniku demineralizací tvrdých zubních tkání a poškození parodontu. Materiál a metodika Studijní soubor tvořilo 18 pacientů ve věku let, u kterých byla plánována fixní ortodontická léčba. Pacienti měli prořezány všechny stálé zuby (s výjimkou 3. molárů) a adekvátní úroveň ústní hygieny (Papilla Bleeding Index PBI do 15 bodů, Aproximální Plak Index API do 25 %). Experiment byl založen na sledování ústní hygieny pacientů a změn krvácení gingivy při léčbě fixním ortodontickým aparátem ajejího eventuálního ovlivnění různými použitými součástmi fixního aparátu a pomocnými prostředky v ústní hygieně. K tomuto účelu byly použity tyto indexy: modifikovaný PBI a modifikovaný API (modifikace spočívala v hodnocení parametrů pouze vestibulárně) a Ortho-plak index (OPI). Ortho-plak index (OPI) využívá k detekci plaku barvící roztok, který se nanese na vestibulární plošky zubů s ortodontickými zámky, a poté se hodnotí přítomnost obarveného zubního plaku systémem ANO - NE ve 3 oblastech vestibulární zubní plošky (obr. 1, 2). Podle dostupnosti míst k čištění má každá oblast svůj faktor obtížnosti (okluzální oblast = 1 = snadno dostupná; cervikální oblast = 2 = dostupná s určitou obtížností; centrální oblast = 3 = špatně dostupná). Zjištěné hodnoty se vpisují do tabulky (tab. 1). Výsledný index získáme podle vzorce: Q p ( % ) _ součet hodnot z obarvených míst x 1QQ celkový počet zubů x 6 Stav úrovně ústní hygieny se vyhodnotí podle následujícího schématu: 0-30 % = výborná hygiena % = průměrná hygiena nad 50 % = nedostatečná hygiena. Ortho-plak index (OPI) je rychle vyhodnotitelný během rutinní návštěvy pacienta a při opakovaném provádění ho může motivovat ke zlepšení jeho ústní hygieny [1]. Ústní hygiena pacientů byla hodnocena v různých fázích léčby fixním ortodontickým aparátem: A - před zahájením fixní ortodontické léčby B - po nalepení fixního ortodontického aparátu B1 - po 1 měsíci (jednoduchý přímý oblouk, drátěné ligatury) B2 - po 2 měsících (jednoduchý přímý oblouk, drátěné ligatury) B3 - jednoduchý přímý oblouk + 2 typy ligatur (1. a 3. kvadrant elastické, 2. a 4. kvadrant drátěné ligatury) The impact of fixed orthodontic appliance on the level of patienťs hygiene and the possibility of cleaning of teeth is described, as well as the principal recommendations to substantially decrease the risk of demineralization of hard dental tissues and damage to dentition are presented. Material and methods The sample contained 18 patients in the age between 15 and 27; in patients the treatment with fixed appliance was considered. All patienťs permanent dentition was complete (with the exception of 3rd molars), they had an adequate level of oral hygiene (PBI up to 15 points, Approximate Plaque Index - API up to 25%). The experiment was based on check-ups of oral hygiene and altered bleeding of gingiva during the treatment with fixed appliances. The bleeding might be subject to changes due to the component parts of fixed appliance used and due to oral hygiene means. The following indexes were used: modified PBI and modified API (modification lies in the vestibular evaluation of parameters only) and Ortho-plaque Index (OPI). Ortho-plaque Index (OPI) uses coloured solution to detect plaque. The solution is applied on vestibular surfaces of teeth with orthodontic brackets and then the presence of dyed plaque is evaluated with the YES-NO system in 3 areas of vestibular surface of a tooth (Fig. 1, 2). Each area has its own level of difficulty depending on the accessibility for cleaning (occlusal area = 1 = easily accessible; cervical area = 2 = accessible with certain difficulty; central area = 3 = poorly accessible). The values found are entered into a table (Table 1). Resulting index is obtained by means of the formula: sum of values from dyed areas x 10Q The condition of oral hygiene is evaluated according to the following scheme:: 0-30 % = excellent hygiene % = average hygiene over 50 % = insufficient hygiene. Ortho-plaque Index (OPI) is easily evaluated during a routine appointment of a patient; if repeated, OPI may motivate the patient to improve his/her hygiene [1 ]. Patienťs oral hygiene was assessed in different stages of the treatment with fixed orthodontic appliance: A - prior to the treatment with fixed appliance B - after attachment of fixed appliance B1 - after 1 month (single direct arch, wire ligatures) B2 - after 2 months (single direct arch, wire ligatures) B3 - single direct arch + 2 types of ligatures (1 st and 3rd quadrant - elastic ligatures, 2nd and 4th quadrant wire ligatures)

3 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Obr. 1: Schématické znázornění rozdělení vestibulární plošky pro hodnocení Ortho-plak indexu: l.= okluzální oblast, II.= centrální oblast, III.= cervikální oblast Fig. 1: Scheme - distribution of vestibular surface for evaluation of Ortho-plaque Index: l.=occlusal area, ll.=central area, lll.=cervical area (From: Heintze, S.D.; Jost-Brinkmann, P.G.; Finke, Ch.; Miethke, R.R.: Oral health forthe orthodontic patient, 1999) Obr 3: Vývoj průměrných hodnot mpbi, mapi a OPI během studie. A = vyšetření před nalepením fixního ortodontického aparátu, B = vyšetření během léčby fixním aparátem, B1 = 1 měsíc po nalepení(jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B2 = 2 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B3 = 3 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné + elastické ligatury), B4 = kličkový oblouk nebo přídatné součásti (pružiny, gumičky apod.), C = vyšetření po sejmutí fixního aparátu. Fig. 3: Changes of mean values mpbi, mapi and OPI during the study. A = check-up prior to attachment of fixed orthodontic appliance, B = check-ups during the treatment with fixed appliance, B1 = 1 month after attachment (single arch, wire ligatures), B2 = 2 months after attachment (single arch, wire ligatures), B3 = 3 months after attachment (single arch, wire + elastic ligatures), B4 = loop arch or component parts (springs, rubbers, etc), C = check-up after removal of fixed appliance. Obr. 2: Barevně zvýrazněný zubní plak po nanesení detekčního roztoku a důkladném vypláchnutí úst vodou. Fig. 2: Coloured dental plaque after application of detection solution and after careful rinse of mouth with water. Tab. 1: Ortho-plak index: záznam přítomnosti zubního plaku v jednotlivých oblastech násobeno příslušným faktorem obtížnosti čištění. Tab. 1: Ortho-plaque Index: recorded dental plaque in individual areas multiplied by the relevant factor of cleaning difficulty. -«-mpbi -a-mapi -a-opi - - Lineární (mapi) Obr. 4: Vývoj hygieny a stavu gingivy během celé studie u jednoho náhodně vybraného pacienta. Fáze léčby: A = vyšetření před nalepením fixního ortodontického aparátu, B= vyšetření během léčby fixním aparátem, B1 = 1 měsíc po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B2 = 2 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné ligatury), B3 + B(NaF) = 3 měsíce po nalepení (jednoduchý oblouk, drátěné + elastické lig.) + v této fázi byly zahájeny dvoutýdenní výplachy 0,05 % roztokem NaF, konec B(NaF) = vysazení NaF po 2 týdnech, B4 + B(CHX) = kličkový oblouk nebo přídatné součásti (pružiny, gumičky apod.) + v této fázi byly zahájeny výplachyo, 12 % roztokem chlorhexidinu, konec B(CHX) = vysazeníchlorhexidinu po 2 týdnech, C = vyšetření po sejmutí fixního aparátu. Fig. 4: Changes in oral hygieně and condition of gingiva during the study in one patient randomly selected. Stages of treatment: A = check-up prior to attachment of fixed appliance, B = check-up during the treatment with fixed appliance, B1 = 1 month after attachment (single arch, wire ligatures), B2 = 2 months after attachment (single arch, wire ligatures), B3 + B(NaF) = 3 months after attachment (single arch,wire + elastic lig.) + at this stagetwo weeks irrigations with 0.05 % solution of NaF started, finál stage B(NaF) = the end of application of NaF after two weeks, B4 + B(CHX) = loop arch or component parts (springs, rubbers, etc.) + at this stage irrigations with % chlorhexidine solution began, finál stage B(CHX) = the end of application of chlorhexidine after two weeks, C = check-up after removal of fixed appliance

4 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE B4 - kličkový oblouk nebo oblouk s přídatnými součástmi (intruzníoblouk, gumové tahy, elastické řetízky, tlačné nebo tažné pružiny) + 2 typy ligatur (viz B3) B(CHX) - výplachy 0,12 % roztokem chlorhexidinu po dobu 14 dnů B(NaF) - výplachy 0,05% roztokem fluoridu sodného po dobu 14dnůC-po sejmutí fixního ortodontického aparátu (v této fázi byl také zjišťován vliv přítomnosti fixního retaineru na změny hodnot plaku a gingiválního krvácení.) Výsledky Po nasazení fixního aparátu došlo ke zhoršení krvácivosti gingivy (hodnoty mpbi stouply průměrně o 21 bodů) a k vyšší kumulaci plaku na vestibulárních ploškách zubů. K dalšímu významnému vzestupu obou parametrů došlo po aplikaci složitější konstrukce fixního aparátu, kdy mpbi stoupl průměrně o 13, 3 bodu a OPI o 10, 6%. Po sejmutífixního aparátu se do 3 měsíců hodnoty mpbi u 17 % pacientů vrátily na úroveň před léčbou, u 61 % pacientů bylo nalezeno zlepšenía u 22 % mírné zhoršení hodnot mpbi. U hodnot mapi byl u 22 % pacientů nalezen návrat hodnot na úroveň před léčbou, u 72 % byly nalezeny nižší hodnoty a pouze u 6 % pacientů (= 1 pacient) se objevilo zhoršení. Po použitífluoridového roztoku byl u 78 % pacientů zaznamenán pokles krvácivosti gingivy v průměru o 16 % a u všech pacientů poklesly hodnoty Ortho-plak indexu (OPI) průměrně o 35 %. Po použití chlorhexidinového roztoku klesly u všech pacientů hodnoty mpbi v průměru o 40 %, hodnoty OPI klesly u 83 % pacientů průměrně o 22 %. Nebyl prokázán vliv přítomnosti fixního retaineru na množstvízubního plaku a změny parodontu. Při sledování vlivu elastických ligatur byl nalezen mírný vzestup množství zubního plaku kolem ortodontických zámků opatřených elastickými ligaturami oproti ligaturám drátěným. Diskuse Výsledky této i dalších studií ukazují, že fixní aparát má vliv na snazší hromadění zubního plaku a na stav parodontu a vyžaduje důslednou ústní hygienu. Výsledky ale také prokázaly, že při adekvátní úrovni ústní hygieny doplněné pravidelnými kontrolami a instruktážemi hygieny a užíváním antibakteriálních prostředků nezpůsobuje fixní aparát trvalé poškozenízubů a parodontu, naopak může změnou hygienických návyků pacienta pozitivně působit na stav tvrdých i měkkých tkání dutiny ústní, což se shoduje se závěry jiných studií [1, 2, 14, 15, 16]. Dodržováním určitých zásad je možné usnadnit pacientovi jeho ústní hygienu během fixní ortodontické léčby a snížit riziko vzniku demineralizací a parodontopatií: B4 - loop arch or arch with accessories (intrusion arch, rubber elastics, elastic chains, compression or traction springs) + 2 types of ligatures (see B3) B(CHX) - irrigations with 0.12% solution of chlorhexidine for two weeks B(NaF) - irrigations with 0.05% solution of sodium fluoride for two weeks C - on removal of orthodontic appliance (at this stage the impact of fixed retainer on changing values of plaque and bleeding of gingiva was monitored.) Results After fixed appliance was applied the bleeding of gingiva worsened (values of mpbi increased by 21 points on average) and accumulation of plaque on vestibular surfaces of teeth increased. Both parameters increased significantly after more complex fixed appliance was attached - mpbi increased by 13.3 points and OPI by 10.6% on average. Within 3 months after removal of fixed appliance the mbpi values returned to those prior to treatment in 17% of patients, they improved in 61% of patients, and worsened a bit in 22% of patients. The mapi values returned to the originál level in 22% of patients, the values were lower in 72%, and only in 6% of patients (= one patient) they increased. After the application of sodium fluoride solution, 78% of patients showed decreased bleeding of gingiva by 16% on average; in all patients the values of OPI decreased by 35% on average. After the application of Chlorhexidine solution the mpbi values decreased in all patients by 40% on average, the OPI values lowered by 22% in 83% of patients. The impact of fixed retainer on the amount of plaque and on the condition of periodontal tissues was not proved. In monitoring of elastic ligatures a moderate increase of plaque surrounding orthodontic brackets attached with elastic ligatures was encountered (compared to wire ligatures). Discussion The results of the presented study as well as other studies show that fixed appliances make possible an easy accumulation of plaque. It has an impact on dentition and, therefore, consistent oral hygieně is necessary. The results also proved that the fixed appliance does not cause any permanent damage to dentition in the condition when the level of oral hygieně is adequate, the check-ups of dentition are regular, including the instructions of oral hygieně and antibacterial means are used. Moreover, the changed attitude to oral hygiene may have a positive impact on the condition of hard as well as soft tissues of mouth cavity. This is in agreement with other studies [1, 2, 14, 15, 16]

5 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č nenasazovat fixní aparát pacientům s nedostatečnou ústní hygienou - správná adaptace ortodontických kroužků - supragingivální umístění a adekvátní velikost kroužků, pozor na defekty v cementu a jeho nehomogenitu - upřednostňovat použití ortodontických zámků před kroužky - při fixaci zámku sledovat jeho vzdálenost od volné gingivy s ohledem na možnosti čištění cervikální části vestibulární plošky zubu a v rámci hygienické instruktáže se na tento problém zaměřit - pečlivě odstranit přebytky adhezivního materiálu po nalepení aparátu - při použitísložitějších oblouků pamatovat na nutnost hygienické reinstruktáže pacienta a přizpůsobit techniku jeho čištění nově vzniklé situaci - snažit se vyhnout linguálně umístěným fixním elementům, které jsou pro pacienty obtížněji čistitelné - při výběru fixačního materiálu volit raději adhezívum uvolňující fluoridy - po sejmutí fixního aparátu provést důkladný finishing, aby bylo dosaženo hladkého sklovinného povrchu bez zbytků adhezivního materiálu - individuální preventivní programy zaměřené na problematické faktory pacientů - pokud je nezbytné, pak provádět profesionální čištění zubů a doporučit používání doplňkových prostředků proti plaku a bakteriím (chlorhexidinové a fluoridové preparáty apod.). Závěr Přítomnost fixního ortodontického aparátu zvyšuje kumulaci zubního mikrobiálního plaku na vestibulárních ploškách zubů a může způsobit - ve většině případů reverzibilní - narušení stavu parodontu. Demineralizace a hyperplastická gingivitis narušují sebelepší výsledek ortodontické léčby a mohou nevratně poškodit pacienta. Proto by fixní ortodontický aparát neměl být nasazen, pokud pacient není schopen dodržet základní požadavek kvalitní ústní hygieny. Při zhoršení hygieny v průběhu léčby bychom se nejprve měli zaměřit na častější hygienické instruktáže a zvýšení motivace pacienta a zjistit, zda zhoršení hygieny nesouvisí s novými elementy fixního aparátu, které pacient není schopen vyčistit. V takovém případě je vhodné tyto součásti nahradit jinými nebo situaci dočasně řešit častějšími návštěvami pacienta a prováděním profesionálního čištění, které je navíc doplněno použitím chlorhexidinových a fluoridových preparátů. Pokud ovšem během fixní ortodontické léčby setrvává ústní hygiena dlouhodobě na nedostačující úrovni, je namístě předčasné sejmutí fixního aparátu, jinak se ortodontista stává spoluzodpovědným za poškození zubů pacienta. When certain principles are followed, the oral hygiene of patient is facilitated and risk of demineralization and damage of soft tissues is lowered: - fixed appliance should not be used in patients with poor oral hygiene habits - correct adaptation of orthodontic bands - supragingival location and adequate size of bands, pay attention to defects of cement and its non-homogenity - preference of orthodontic brackets to bands - when attaching the bracket it is necessary to pay attention to its distance from gingiva with respect to cleaning of cervical area of vestibular surface of teeth; instruction in hygiene should focus on that - surplus of adhesive material should be carefully removed after the appliance is attached - when using more complex arches the patients should be instructed again and the cleaning techniques should adapt to a new situation - try to avoid lingually located fixed elements which are difficult to clean - adhesive material releasing fluorides is preferred for fixation - after removal of fixed appliance careful finishing should be carried out to achieve smooth enamel surface without any remains of adhesive material - individual prevention programmes should focus on problematic factors in patients - if necessary, perform professional cleaning of dentition, recommend antiplaque and antibacterial means (chlorhexidine and fluoride preparations, etc.). Conclusion Presence of fixed orthodontic appliance increases accumulation of microbial dental plaque on vestibular surfaces of teeth and may cause - mostly reversible - damage of dentition. Demineralization and hyperplastic gingivitis inhibit even the best results of orthodontic treatment and may irreversibly damage a patient. Therefore, fixed orthodontic appliance should not be attached unless the patient is able to perform and maintain quality oral hygiene. In case the hygiene worsens during treatment, the instruction in hygiene should be repeated more often, the patient should be motivated. It is also necessary to find out whetherthe worsened level of oral hygiene is not due to new elements of fixed appliance which are difficult or impossible to clean. In such cases it is appropriate to change parts of appliance or to apply a professional cleaning of dentition with chlorhexidine and fluoride means. In the case when the bad level of oral hygiene remains long time, then it is appropriate to remove fixed appliance early, otherwise an orthodontist becomes co-responsible for the damage of patient's dentition

6 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Literature/References 1. Heintze, S. D.; Jost-Brinkmann, P. G.; Finke, Ch.; Miethke, R. R.: Oral health for the orthodontic patient. Illinois: Quintessenz Publishing Co, Inc, Djamchidi, C; Hartung, C; Jost-Brinkmann, P-G.: Cleaning Efficacy of Superfloss, Specialfloss and Satinfloss/ Megafloss in Patients with Brackets. Orthodontics 2004, 1, c. 1, s Sengun, A.; Sari, Z.; Ramoglu, S. l.;malkoc, S.; Duran, I.: Evaluation of the dental plaque ph recovery effect of a xylitol lozenge on patients with fixed orthodontic appliances. Angle Orthodont. 2004, 74, c. 2, s Forsberg, C. M.; Brattstrom, V.; Malmberg, E.; Nord, C. E.: Ligature wire and elastomeric rings: two methods of ligation, and their association with microbial colonization of Streptococcus mutans and lactobacilli. Eur. J. Orthodont. 1991,13, c. 5, s Rosenbloom, R.G.; Tinanoff, A.: Salivary streptococcus mutans levels in paients before, during and after orthodontic treatment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991,100, c.1, s Isotupa, K. P.; Gunn, S.; Chen, C.-Y.; Lopatin, D.; Makinen, K. K.: Effect of polyol gums on dental plaque in orthodontic patients. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1995, 107, c. 5, s Zachrisson, B. U.: Fluoride application procedures in orthodontic practice, current concepts. Angle Orthodont. 1975, 45, c.1, s Wisth, P. J.; Nord, A.: Caries experience in orthodontically treated individuals. Angle Orthodont. 1977, 47, 5. 1, s Brightman, L. J.; Terezhalmy, G. T.; Greenwell, H.; Jacobs, M.; Enlow, D. H.: The effects of a 0.12% chlorhexidine gluconate mouthrinse on orthodontic patients aged 11 through 17 with established gingivitis. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991,100, č. 4, s Morrow, D.; Wood, D. P.; Speechley, M.: Clinical effect of subgingival chlorhexidine irrigation on gingivitis in adolescent orthodontic patients. Amer. J. Orthodont. Dentofacial Orthop. 1992,101, č. 5, s Alexander, S. A.: Effects of orthodontic attachments on the gingival health of permanent second molars. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1991, 100, č. 4, s Boyd, R. L; Baumrind, S.: Periodontal consideration in the choice between banded or bonded molars in adults and adolescents. Angle Orthodont. 1992, 62, č. 2, s Boyd, R. L: Enhancing the value of orthodontic treatment: Incorporating effective preventivě dentistry into treatment. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2000, 117, č. 5, s Kamínek, M.; Štefková, M.: Ortodoncie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Southard, T. E.; Cohen, M. E.; Ralls, S. A.; Rouse, L. A.: Effects of fixed-appliance orthodontic treatment on DMF indices. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1986, 90, č. 2, s Feliu, J.L: Long-term benefits of orthodontic treatment on oral hygieně. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1982, 82, č. 6, s MUDr. Radka Tichá Stomatologická klinika FN Plzeň 6. ročník Jihočeských ortodontických dnů se bude konat ve dnech 28. a v Českých Budějovicích v hotelu Malý pivovar. Ve spolupráci s firmou ROD, p. Podlahová. Kontaktní adresa: MUDr. Milada Hálková, Václavská 282, Strakonice, tel.: ,