Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013"

Transkript

1 Roztoky elektrolytů: ph, hydrolýza solí, pufry Biochemický ústav LF MU (E.T.)

2 Pojmy, jejichž znalost ze střední školy je nezbytná pro porozumění přednášené látce : elektrolyty, jejich chování, typy elektrolytů chemická rovnováha, její ovlivnění, rovnovážná konstanta kyseliny, zásady, konjugované páry, autoprotolýza vody, ph silné a slabé kyseliny a zásady výpočet ph silných kyselin a zásad hydrolýza solí Tyto pojmy jsou zopakovány ve skriptu Lékařská chemie I 2

3 Elektrolyty Látky, které při interakci s molekulami polárního rozpouštědla disociují na ionty - - 3

4 Klasifikace elektrolytů H 2 O Silné elektrolyty: B (s) (aq) B - (aq) Disociace je úplná H 2 O Slabé elektrolyty: B (s) B(aq) (aq) B - (aq) Disociace je částečná Srovnejte šipky u rovnic disociace: Silný elektrolyt Slabý elektrolyt 4

5 Elektrolyty Silné silné kyseliny silné hydroxidy Slabé slabé kyseliny slabé zásady všechny soli Pozor!!! Všechny soli až na několik vyjímek (např.citrát vápenatý) úplně disociují jsou silné elektrolyty (nezaměňujte s hydrolýzou solí!!!!!!!!!!!) 5

6 ktivita iontů v roztocích silných elektrolytů Zředěný roztok Koncentrovanější roztok Kation a anion silného elektrolytu V koncentrovanějších roztocích silných elektrolytů se jednotlivé ionty nechovají jako nezávislé Jejich chování je ovlivněno elektrostatickými interakcemi s ionty v okolí 6

7 Chování iontů závisející na množství iontů popisuje aktivita ktivita je mírou interakce iontů v roztoku s okolím a i = γ i c i γ i... aktivitní koeficient c i koncentrace γ 1 Výpočet aktivitního koeficientu z Debye- Hűckelova vztahu: log(γ γ ) = 0,51z 1 2 I I Z- náboj iontu, I-iontová síla roztoku 7

8 Příklady hodnot aktivitních koeficientů γ : c = 0.01 mol/l c = 0.1 mol/l c = 1 mol/l γ HCl NaCl H 2 SO <

9 Iontová síla roztoku I = c z c z = c i z i 2 2 c i koncentrace daného iontu z i - náboj daného iontu i Je funkcí koncentrace a náboje iontů, charakterizuje celkovou koncentraci náboje v roztoku. Ovlivňuje aktivitu iontů. 9

10 Jaká je iontová síla roztoku Na 2 SO 4 o koncentraci 0,1 mol/l? 1 = 2 ( ) 2 2 Řešení: I c1z1 c2z2 Na 2 SO 4 Na Na SO Na SO 2-4 c 1 = c(na ) = 2 0,1 = 0,2 mol/l c 2 = c(so 4 2- ) = 0,1 mol/l z 1 = z(na ) = 1 z 2 = z(so 2-4 ) = 2 I = ½ (0, ,1 2 2 ) = 0,1 0,2 = 0,3 mol/l 10

11 Koncentrace, koncentrace iontů a iontová síla soli Typ soli koncentrace c soli c částic Iontová sílai Na Cl c soli 2 c soli c soli Ca 2 Cl 2 c soli 3 c soli 3c soli Zn 2 SO 4 2 c soli 2 c soli 4 c soli Fe 3 Cl 3 c soli 4 c soli 6 c soli Jakou iontovou sílu má fyziologický roztok NaCl? Iontová síla krevní plazmy má prakticky konstantní hodnotu 0,16 mol/l, naproti tomu iontová síla moče je velmi variabilní 11

12 cidobazické reakce Pojem kyseliny a zásady (podle Brønsteda) Kyselina: látka, která odštěpuje H H H - kyselina konjugovaná báze Zásada (báze): látka, která váže H B H BH báze konjugovaná kyselina 12

13 Konjugovaný pár kyselina /zásada konjugovaný pár H B - BH konjugovaný pár 13

14 Ionizace vody Voda je velmi slabý elektrolyt Má amfiprotický charakter, může vázat nebo uvolňovat protony utoprotolýza vody 2 H 2 O H 3 O OH K c =1x10-16 Iontový součin vody: K w = [H 3 O ] x [OH ] = 10 mol l. 14

15 Kyseliny a báze ve vodě H H 2 O H 3 O - Kyselina 2 3 Voda je bází, váže protony kyseliny Báze B H 2 O BH OH - Zdrojem protonů pro bázi je voda (chová se jako kyselina) 15

16 Výpočty ph silných kyselin a zásad (opakování látky střední školy, bude krátce zopakováno na semináři 2, viz též skripta LCH I, ) Silné kyseliny a silné hydroxidy jsou silnými elektrolyty. Ve zjednodušených výpočtech předpokládáme, že ve vodě zcela disociují H H 2 O H 3 O - U jednosytné kyseliny je pak koncentrace H stejná jako celková koncentrace c H a ph lze počítat jako ph = - log H 3 O = - log c H Obdobně platí pro silné zásady 16

17 ph slabých kyselin a zásad Jaké ph má ocet? Jaké ph má roztok kyseliny askorbové? Proč mohu pít roztok kyseliny uhličité, fosforečné a ne roztok kyseliny sírové? 17

18 Disociace slabých kyselin a zásad Slabá jednosytná kyselina Slabá jednosytná zásada H H 2 O H 3 O - B H 2 O BH OH - rovnovážná konstanta K c = [ 3 H O ].[ ] [ H ].[ H 2OO ] K c = [ BH ].[ OH [ B ].[ H 2OO ] ] disociační konstanta protonizační konstanta [H 3 K = O ] [ [H] ] K B = [BH ] [OH [B] ] 18

19 K, K B disociační (protonizační) konstanty pk = - log K Co nám říká hodnota pk (pk B )? síla kyseliny nebo zásady 1-3..středně silná pk 4-8.slabé >8.velmi slabé 19

20 pk hodnoty slabých kyselin Kyselina pk 1 pk 2 pk 3 (COOH) 2 1,25 4,29 HNO 2 3,39 H 3 PO 4 2,16 7,2 12,29 CH 3 COOH 4,76 H 2 CO 3 6,35 10,3 H 2 S 7,07 12,2 H 3 BO 3 9,24 12,7 askorbová 4,17 11,57 20

21 pk B hodnoty slabých zásad Báze pk B pk a konj. kys. guanidin 1,50 12,5 methylamin 3,36 10,64 amoniak 4,75 9,25 imidazol 6,90 7,1 pyridin 8,82 5,18 anilin 9,38 4,62 kofein 13,40 0,6 Čím silnější je báze, tím slabší je konjugovaná kyselina 21

22 Vztah K a K B ( pk a pk B ) K -14. K B = K v = pk pk B = 14 22

23 Příklad: Chování amoniaku NH 3 ve vodě NH 3 H 2 O NH 4 OH - NH 3 jako zásada 4 K B = [NH ] [OH [NH ] 3 ] NH 4 H 2 O NH 3 H 3 O NH 4 jako kyselina K [H O 3 ] = [NH4 [NH ] 3 ] 23

24 Zjednodušené výpočty ph slabých kyselin a zásad Slabá jednosytná kyselina o celkové koncentraci c H H H 2 O H 3 O - K = [H ] [ [H] ] 24

25 K = [H ] [ [H] ] = [ ][ ] H. - [ ] H c H c H -celková koncentrace všech molekul [H] koncentrace nedisociovaných molekul Pro úpravu vztahu zavedeme 2 zjednodušení: 1. Koncentrace disociovaných molekul u slabé kyseliny je velmi malá ve srovnání s nedisociovanými: c H >> H [H] = (c H [H ]) [H] ch 2. Z jedné molekuly vzniká disociací stejný počet kationtů a aniontů: [H] = [-] K = [H ] 2 [ c ] H 25

26 K = [H ] 2 [c H ] ph slabé kyseliny závisí na její koncentraci a pk hodnotě H = K.c H ph = - log H = - log K.c H Pravidla logaritmování: logaritmus součinu x.y= součtu logaritmů (logx log y) logarimus odmocniny x = 1/2 log x ph = log H = pk 1 log K 1 c 1 pk log H = log c H

27 Porovnání ph silné a slabé kyseliny o stejné koncentraci HCl c=0,1 mol/l ph = -log c H = - log 0,1 = 1 Hodnotu ph ovlivňují všechny H ionty kyselina je plně disociována CH 3 COOH c=0,1 mol/l pk = 4,7 ph 1 = 1 2 pk log 2 c Hodnotu ph ph = 2,35 0,5 = 2,85 H ovlivňují pouze disociované H ionty 27

28 Slabá jednosytná báze: B H 2 O BH OH - K B = [BH ] [OH [B] ] poh = pk log B 2 c B ph = pk 1 log B 2 cb 28

29 Disociace vícesytných slabých kyselin (např. H 2 S, H 2 CO 3, H 3 PO 4 ) H 2 H 2 O H - H 3 O K 1 = [H O 3 ] [H 2 [H ] ] H - H 2 O 2- H 3 O 2 3 [H O [H ] 3 K = 2 - [ ] 2 ] 29

30 Hodnoty pk u vícesytných kyselin se obvykle výrazně liší Kyselina pk 1 pk 2 pk 3 H 2 C 2 O 4 1,25 4, H 3 PO 4 2,16 7,20 12,29 H 2 SO 4 silná 1,92 - askorbová 4,17 11,57 - Pokud koncentrace kyseliny není příliš nízká a rozdíl v pk je větší jak 3, ionizaci do dalšího stupně lze zanedbat a uvažovat, že ve vodném roztoku převažují ionty z disociace do 1. stupně. Neplatí tedy pro kys. sírovou, kterou zjednodušeně pokládáme za silnou dvojsytnou kyselinu) 30

31 Hydrolýza solí Soli vznikají reakcí mezi kyselinou a zásadou neutralizací. Při neutralizační reakci není vždy výsledné ph neutrální. Všechny soli disociují ve vodném roztoku, ale jen některé hydrolyzují Hydrolýza soli = reakce aniontů slabých kyselin nebo kationtů slabých zásad s vodou ovlivňuje ph roztoku soli Hydrolyzují pouze ty soli, v nichž je obsažen kation slabé zásady nebo anion slabé kyseliny 31

32 Rozdíly v reaktivitě iontů ( silné a slabé ionty*) animace Cl - CH 3 COO - H 2 O CH 3 COOH OH - 2 Cl - je divácký (spectator) anion, nereaguje s vodou CH - 3 COO je anion slabé kyseliny, má tendenci reagovat s vodou a tvořit kyselinu octovou. Reakcí s vodou se vytvoří takové množství CH 3 COOH, aby byla zachována rovnováha daná disociační konstantou *V klinické biochemii se anionty silných kyselin označují jako silné ionty 32

33 Ion, který reaguje s vodou ovlivňuje ph roztoku 33

34 Proč má mýdlo alkalickou reakci? Proč je roztok sody (Na 2 CO 3 ) alkalický? Proč je roztok Na 3 PO 4 alkalický? 34

35 Příklad 1: CH 3 COONa - octan sodný (sůl slabé kys. octové a silného hydroxidu sodného) 1. Disociace CH 3 COONa CH 3 COO - Na 2. Hydrolýza aniontu slabé kyseliny CH 3 COO - H 2 O CH 3 COOH OH - ph je mírně zásadité 35

36 Příklad 2: NH 4 Cl - chlorid amonný (sůl slabé báze amoniaku a silné kyseliny chlorovodíkové, také např. pyridinium chlorid, pyrrolidinium bromid atd.) 1. Disociace NH 4 Cl NH 4 Cl - 2. Hydrolýza kationtu slabé báze NH 4 H 2 O H 3 O NH 3 ph je mírně kyselé 36

37 Příklad 3: CuCl 2 - chlorid měďnatý (sůl kationtu Cu 2 odvozeného od slabého hydroxidu a silné kyseliny chlorovodíkové) 1. Disociace CuCl 2 Cu 2 2Cl - 2. Vznik aquakomplexu Cu 2 6 H 2 O [Cu(H 2 O) 6 ] 2 3. Hydrolýza komplexního aquakationtu [Cu(H 2 O) 6 ] 2 H 2 O [Cu(H 2 O) 5 OH] H 3 O ph je mírně kyselé 37

38 Příklad 4 NH 4 NO 2 (sůl slabé báze amoniaku a slabé kyseliny dusité) 1. Disociace NH 4 NO 2 NH 4 NO 2-2. Hydrolýza kationtu slabé báze a aniontu slabé kyseliny NH 4 H 2 O NH 3 H 3 O NO 2 - H 2 O HNO 2 OH - ph 7 38

39 Hydrolýza - souhrn doplňte Složení soli- původ iontů kation anion ph Silná zásada Slabá zásada Silná zásada Slabá kyselina Silná kyselina Silná kyselina Slabá kyselina Slabá zásada 39

40 Tlumivé roztoky (pufry) Látky, pomocí kterých lze: nastavit přesnou hodnotu ph udržet dané ph v určitých mezích tlumit výkyvy ph způsobené omezeným přídavkem kyseliny či zásady. 40

41 Pufry jsou nejčastěji: směs slabé kyseliny a její soli se silnou zásadou (kys. octová a octan sodný) směs slabé zásady a její soli se silnou kyselinou (amoniak a chlorid amonný) směs solí vícesytné kyseliny (hydrogenfosforečnan a dihydrogenfosforečnan sodný) 41

42 Složení pufru Příklad: roztok (CH 3 COOH CH 3 COONa) (ve srovnatelných koncentracích) Částice přítomné v roztoku: Kyselina disociuje jen nepatrně, sůl je zcela disociována Přítomnost CH 3 COO- ze soli potlačuje disociaci CH 3 COOH CH - 3 COO CH 3 COOH Na H (hlavně ze soli z kyseliny ze soli z kyseliny) Rovnováha v roztoku: CH 3 COOH CH 3 COO - H 3 3 K = [ ][ ] [ ] ] [ ] H. CH COO H c [ H ] c 3 B [H = = s [H] [ CH COOH ] c c 3 kys = 42

43 Jak pufr působí Př.: Do roztoku octanového pufru přidáme silnou kyselinu H ionty porušíme rovnováhu Rovnováha v roztoku se opět obnoví, část H iontů se sloučí na CH 3 COOH : CH 3 COO - H CH 3 COOH K = [ ][ ] H. CH COO 3 [ CH COOH ] 3 většina přidaných H je vázána jako slabá kyselina, její disociace je potlačena přítomností CH 3 COO

44 Př.: Do roztoku přidáme silný hydroxid OH - ionty porušíme rovnováhu CH 3 COOH OH - CH 3 COO - H 2 O Sníží se konc. CH 3 COOH, zvýší se koncentrace CH 3 COO - K = [ H ][. CH COO ] 3 [ CH ] 3 COOH by byla zachována rovnováha, část CH 3 COO - iontů se sloučí s H na CH 3 COOH přibylo iontů CH 3 COO -, část se přeměnila na CH 3 COOH 44

45 Hodnota ph pufru obecně Pro kyselý pufr K = [H ] [ [H] ] [H] [ ] [H ] = K [H ] = K zlogaritmováním ph = c c B pk log kyselina konj.báze c c B c po úpravě niont soli je konjugovaná báze Hendersonova- Hasselbalchova rovnice 45

46 Pro zásaditý pufr (např.nh 4 Cl NH 3 ) 4 3 poh = pk B log c c c B NH 3 je báze NH 4 je konjugovaná kyselina c cb log c B c ph = 14 pk B log = pk Hendersonova- Hasselbalchova rovnice 46

47 Henderson-Hasselbalchova rovnice v obecném tvaru ph = pk log c B c c B koncentrace bazické složky pufru (sůl slabé kyseliny u B kyselého pufru nebo slabá báze u bazického pufru) c koncentrace kyselé složky pufru (slabá kyselina u kyselého pufru nebo sůl slabé báze u bazického pufru) 47

48 Na čem závisí ph pufru? ph = pk log c B c na hodnotě pk na poměru koncentrace soli a kyseliny 48

49 Příklad: ph = p K log c c B Jaké bude ph octanového pufru připraveného z 0,2 l kyseliny octové, c=0,4 mol/l a 0,3 l octanu sodného c=0,2 mol/l? c B = c 0,3x 0,2 0,5 0,2 x 0,4 = 0,5 0,06 ph = 4,73 log = 4,73 log 0,75 = 0,08 4,

50 Kapacita pufru - vyjadřuje účinnost pufru = množství H nebo OH - iontů, které je třeba přidat k 1 l pufru, aby se ph změnilo o 1 (resp. 0,1) β = c H, OH ( ph př ) Na čem závisí kapacita pufru? na poměru koncentrací obou složek na koncentraci obou složek pufru Viz praktická cvičení 50

51 Závislost kapacity na poměru koncentrací [H] = K koncentrací po [ ] [H ] ph = p K log c c B Změna poměru přídavku silné kyseliny nebo báze je nejmenší, jsou-li koncentrace soli i kyseliny stejné Kapacita je nejvyšší, jestliže c /c = 1 log 1 = 0 c B /c = 1 pak ph = pk 51

52 Účinné pufry mají ph = pk ± 1 ( c /c = 1/10-10 /1) B Tedy pk kyselé složky pufru musí být co nejbližší pufrované hodnotě ph Při stejném poměru obou složek pufru má větší kapacitu pufr s vyšší koncentrací 52

53 Pro určitý pokus potřebujete upravit ph vzorku vody na hodnotu ph = 4. Který z následujících pufrů můžete použít? a) borátový (H 3 BO 3 Na 2 B 4 O 7, pk = 9,24) b) acetátový (CH 3 COOH CH 3 COONa, pk = 4,76) c) fosfátový (NaH 2 PO 4 Na 2 HPO 4, pk = 7,20) Jak daný pufr připravíte? 53

54 Vztah pufru k titračním křivkám titrační křivka vyjadřuje změny ph v průběhu titrace kyseliny zásadou nebo naopak je to závislost ph na objemu přidaného titračního činidla nebo % neutralizace Např. titrace kys. octové hydroxidem sodným CH 3 COOH NaOH CH 3 COONa H 2 O Titrací vzniká sůl, v reakční směsi je v průběhu titrace směs kyseliny a soli tedy směs je pufrem (na počátku jen kyselina, na konci jen sůl) 54

55 ph 1 pk -1 Titrace slabé kyseliny silnou zásadou (např. titrace kys. octové hydroxidem sodným) Oblast nejvyšší účinnosti pufru c ph= pk log c B Při 50% neutralizaci je v roztoku směs soli a kyseliny v poměru 1:1, je tedy účinným pufrem ph = pk 10 ml CH 3 COOH c=0,1 mol/l 5 10 ml NaOH 0,1 mol/l CH 3 COOH NaOH CH 3 COONa H 2 O 55

56 Jak můžeme zjistit pk slabé kyseliny? Máme k dispozici ph metr, příslušnou kyselinu a NaOH???? 56

57 Vliv ph na disociaci slabých kyselin a bází Z H.-H. rovnice lze odvodit, jaký bude poměr mezi disociovanou a nedisociovanou formou kyseliny nebo báze při různém ph Příklad: Kyselina mléčná, pk = 3,86 V jakém stavu disociace se bude kyselina mléčná nacházet při ph a) 2 b) 3,86 c) 7,4 (fyziologické ph)? a) ph=2 ph = pk log c c B 2 c c B B = 3,86 log log = 1,86 2 c c c c B Při ph=2 poměr c B /c 1/100, tedy cca 99% molekul je v nedisociovaném stavu (-COOH) Při ph 2 převažuje nedisociovaná forma kyseliny HO H 3 C O OH 57

58 b) kys. mléčná, ph 3,86 (=pk ) ph c B = pk log B 3,86= 3,86 log c c c c = log B = 0 c c B =1 c Při ph=pk poměr c B /c 1/1, tedy 50 % molekul je v nedisociovaném stavu (- COOH) a 50% je disociováno (COO - ) c) kys. mléčná, ph 7,4 7,4 c B = 3,86 log log B = 3, 54 c c c c B 1000 c Při ph=7,4 poměr c B /c > 1000/1, tedy cca 99% molekul je v disociovaném stavu (-COO - ) HO O Při ph 7,4 převažuje disociovaná forma kyseliny H 3 C O - 58

59 Vliv ph na disociaci slabých kyselin ph ph<<pk Převažuje forma -COOH ph = pk -COOH= -COO - ph >>pk -COO - Závěr: Při ph<<pk slabá kyselina není téměř disociována Při ph = pk je kyselina disociována z 50% Při ph >> pk je kyselina úplně disociována Pufrační účinky se směsí kyselina/sůl se mohou projevit jen při hodnotách ph blízkých pk. (viz též snímek 52) 59

60 HO Pufry používané v biologii a biochemii - příklady HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina a její sůl pk = 7,3 při 37 C HO NH 2 N H N O S O O - Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan a jeho amoniová sůl, pk = 8,3 při 20 C MEG (N-methylglukamin) a jeho amoniová sůl pk = 9,52 při 25 C HO OH Odhadněte, pro jaké přibližné hodnoty ph jsou vhodné tyto pufry? 60

61 Jak se v těle udržuje konstantní hodnota ph? ph citron 2,3 pepsikola 2,5 pomeranč 3,7 buňky prostaty 4,5 buňky kost. svalů 6,9 trombocyty 7,0 erytrocyt 7,3 osteoblasty 8,5 KREV 7,36 7,44 žaludeční šťáva 1,2 3 duoden. šťáva 6,5 7,6 žluč 6,2 8,5 moč 4,8 8 61

62 Hraniční hodnoty ph (plná krev) ph = 7,4 [H ] 40 nmol. l -1 ph = 6,80 ph = 7,70 [H ] 160 nmol. l -1 [H ] 160 nmol. l [H ] 20 nmol. l -1 62

63 Pufrační systémy v organismu ph krve 7,40 ± 0,04 Pufr plná IST ICT krev HCO 3 /H 2CO 3 CO 2 50 % HCO 3 HCO 3 Protein /HProtein 45 % proteiny HPO 4 2 /H 2 PO 4 5 % anorg. fosfáty org. fosfáty Všechny pufrační systémy působí koordinovaně 63

64 Hydrogenuhličitanový pufr (hydrogenkarbonátový) CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO CO 2 se rozpouští ve vodě a jeho malá část vytváří H 2 CO 3 Koncentrace H 2 CO 3 závisí na koncentraci CO 2 Do rovnováhy zahrnujeme i CO 2 K ef = [ H ][ HCO ] 7 [ CO H ] = 4,3. 10 CO 3 (voda, 25 C) pk ef = 6,37 [CO 2 H 2 CO 3 ] = [H 2 CO 3 ] ef Její mírou je pco 2 nad roztokem efektivní koncentrace 64

65 Henderson-Hasselbalchova rovnice pro hydrogenuhličitanový pufr v krvi: pro krev (t =37 o C, vyšší iontová síla) pk eff = 6,10 ph = [HCO pk log = 6,1 (H2CO3 ) [CO H CO ] 2 ] [HCO ] log [ H ] 2 CO 3 ef [HCO 3 ] ph = 6,1 log pco 0,22 = Pro koeficient 2 0,22 a tlak v kpa se udává v parciální tlak CO 2 v kpa mmol/l!!!!!! 5,3±0,5 kpa 24 ±3 mmol/l koeficient rozpustnosti pro CO 2 65

66 Poměr HCO 3- / H 2 CO 3 v krvi při ph 7,4 HCO acidosa alkalosa 3 = = pco2.0,22 2 1,

67 Jak působí hydrogenuhličitanový pufr? Otevřený systém - množství CO 2 může regulovat ventilací CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO H plíce H HCO 3 - H 2 CO 3 CO 2 H 2 O OH - OH - H 2 CO 3 HCO 3- H 2 O CO 2 H 2 O ledviny 67

68 Výhoda otevřeného systému Jaké ph bude mít hydrogenuhličitanový pufr po přidání 2 mmol H k 1 litru pufru v otevřeném a uzavřeném systému? ph = 6,1 log [HCO 3 [ CO H CO ] 2 2 ] 3 Výchozí stav Uzavřený systém Otevřený systém [HCO - 3 ] mmol/l [CO 2 H 2 CO 3 ] mmol/l 1,2 3,2 1,2 ph 7,40 6,94 7,36 68

69 Disociace H 2 CO 3 do druhého stupně HCO 3 - H CO pk 2 = 10,25 nemá pro udržování ph krve význam Proč? 69

70 Pufrační účinek bílkovin je zprostředkován některými skupinami v postranních řetězcích minokyselina Skupina ve vedl. řetězci pk skupiny spartát β-karboxyl (-COOH) 3,9 Glutamát Histidin Cystein Tyrosin Lysin rginin γ-karboxyl (-COOH) imidazolium sulfanyl (-SH) fenolový hydroxyl ε-amonium (-NH 3 ) guanidium NH(NH 2 )C=NH 2 4,3 6,5 8,3 10,1 10,5 12,5 70

71 Která z uvedených K se může efektivně podílet na udržení ph 7,4? 71

72 Nejvýznamnější aminokyselinou z hlediska pufračního účinku bílkovin v krvi je histidin N N H CH 2 -CH-CO NH H Reverzibilní protonizace a deprotonizace OH - pk 6,5* báze H N CH2-CH-CO NH konj.kyselina N H *V proteinech má pk 3 vyšší hodnotu, až kolem 7 72

73 Nejvýznamnějším bílkovinným pufrem v krvi je hemoglobin, je to hlavní bílkovina krve Obsahuje histidinové zbytky: např. hemoglobin (tetramer) má 38 histidinových zbytků Pufrační účinky má také albumin (hlavní bílkovina plazmy) a ostatní bílkoviny. 73

74 cidobazické vlastnosti HbO 2 a Hb nimace: animace Bohrův efekt HHb H O 2 74

75 cidobazické vlastnosti HbO 2 a Hb nimace HHbHb H O2 H 75

76 Systém hemoglobin/oxyhemoglobin HHb Hb - H pk 7,8 HHbO 2 HbO 2 - H pk 6,2 (jedná se o disociace histidinových zbytků) plíce pk ~ 7,8 tkáně O 2 HHb Hb H O 2 pk ~ 6,2 HHbO 2 HbO 2 H HHbO 2 vzniká v plicích z HHb a ihned disociuje na HbO 2- H ve tkáních odevzdá HbO 2- kyslík, přijímá proton a mění se na HHb 76

77 Hydrogenfosfátový pufr H 2 PO 4- - kyselá složka HPO bazická složka pk 2 = 6,8 2 ph = 6,8 log 2 HPO 4 H 2 PO 4 koncentrace fosfátů v krvi je nízká působí jako účinný pufr v moči a v buňkách 77

78 Homeostáza vnitřního prostředí Tekutiny, potrava ICT Metabolické děje CO 2 OH - H H ECT CO 2 H 2 O H 2 CO 3 HCO 3 - H PUFRY Plíce Ledviny CO 2 HCO - 3 NH - 4, H 2 PO 4-, SO 2-4 ~ 20 mol /d 1 mmol/d mmol/d 78

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

10 Acidobazické reakce

10 Acidobazické reakce 10 cidobazické reakce cidobazické reakce probíhají v roztocích mezi kyselinami a zásadami a dochází při nich k výměně protonu. Pojem kyseliny a zásady Podle teorie Brønsteda a Lowryho jsou kyseliny látky,

Více

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

Roztoky - elektrolyty

Roztoky - elektrolyty Roztoky - elektrolyty Roztoky - vodné roztoky prakticky vždy vedou elektrický proud Elektrolyty látky, které se štěpí disociují na elektricky nabité částice ionty Původně se předpokládalo, že k disociaci

Více

Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články)

Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články) Elektrochemie 1/30 Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články) Vodiče: vodivost způsobena pohybem elektronů uvnitř mřížky:

Více

Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory

Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Kamil Záruba Text vznikl jako doplňující zdroj pro soutěžící kategorie B (2012/13). Použitá literatura: Volka a kol., Analytická

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

školy, viz též praktická cvičení) Tlumivé roztoky (pufry)

školy, viz též praktická cvičení) Tlumivé roztoky (pufry) Roztoky elektrolytů Acidobazické reakce II Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2008 1 OBSAH PŘEDNÁŠKY 1.část: Hydrolýza solí (opak. ze střední školy, viz též praktická cvičení) Tlumivé roztoky (pufry) 2 Hydrolýza

Více

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak 1. Doplněním uvedených schémat vyjádřete rozdílné chování různých typů látek po jejich rozpuštění ve vodě. Použijte symboly AB(aq), A + (aq), B - (aq). [s pevná fáze,

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Teorie kyselin a zásad Arheniova teorie Kyseliny jsou látky schopné ve vodném prostředí odštěpovat iont H +I. Zásady jsou látky schopné ve

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Protolytické rovnováhy - úvod Obecná chemická reakce a A + b B c C + d D Veličina Symbol, jednotka Definice rovnovážná konstanta reakce K K = ac C a d D a a A a b B aktivita a a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Acidobazické rovnováhy

Acidobazické rovnováhy Aidobaziké rovnováhy při aidobazikýh rovnováháh (proteolytikýh) - přenos vodíkového kationtu mezi ionty (molekulami) zúčastněnými v rovnováze kyselina donor protonů zásada akeptor protonů YSELINA + zásada

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVEZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I doc. Mgr. Marek VACH, Ph.D. Ing. Martin HEŘMANOVSKÝ

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

tělní buňky tělní tekutiny krev erythrocyty 7.28 thrombocyty 7.0 žaludeční šťáva buňky kosterního svalstva duodenální šťáva

tělní buňky tělní tekutiny krev erythrocyty 7.28 thrombocyty 7.0 žaludeční šťáva buňky kosterního svalstva duodenální šťáva Acidobazická rovnováha homeostasa H + iontů Regulace vnitřního prostředí Udržování osmotické koncetrace solí, minerálů, eáů, Vztahy acidobazické rovnováhy Stálost = acidobazická rovnováha (stav) Regulace

Více

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Anorganické látky v buňkách - seminář Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Zastoupení prvků v přírodě anorganická hmota kyslík (O) 50% křemík (Si) 25% hliník (Al) 7% železo (Fe) 5% vápník

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha Acidobazická rovnováha Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. MUDr. Jiří Dvorský, NMB Vnitřní prostředí Pod pojmem vnitřní prostředí chápeme extracelulární tekutinu (včetně jejího složení) omývající

Více

3.8. Acidobazická regulace

3.8. Acidobazická regulace 3.8. Acidobazická regulace Tabulka 3.8. 1: Referenční intervaly Parametr Muži Ženy ph 7,37 7,43 7,37 7,43 pco 2 (kpa) 4,7 6,0 4,3 5,7 - aktuální HCO 3 (mmol/l) 23,6 27,6 21,8 27,2 - standardní HCO 3 (mmol/l)

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n. Hmotnost

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 10. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Disperzní soustavy a jejich vlastnosti

Disperzní soustavy a jejich vlastnosti Disperzní soustavy a jejich vlastnosti Disperzní soustavy Dispergované ástice Disperzní prost edí Typy disperzních soustav Disperzní prost edí Tuhé Disperg. ástice Tuhé Kapalné Plynné Název soustavy Slitiny,

Více

Repetitorium chemie XI.

Repetitorium chemie XI. Repetitorium chemie XI. Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2014) Dissociace ve vodných

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au)

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Kyseliny Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3 Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Andreas Libau (Libavius) (1540-1616)

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Připojte se! Room name: ABR http://b.socrative.com Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

CHEMICKÝ DĚJ do 7.50 hodin kabinet chemie B1 Odevzdání před termínem na hodinách chemie VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

CHEMICKÝ DĚJ do 7.50 hodin kabinet chemie B1 Odevzdání před termínem na hodinách chemie VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO Máte před sebou PRACOVNÍ LIST 1 CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

2. Je částice A kyselinou ve smyslu Brönstedovy teorie? Ve smyslu Lewisovy teorie? Odpověď zdůvodněte. Je A částicí elektrofilní nebo nukleofilní?

2. Je částice A kyselinou ve smyslu Brönstedovy teorie? Ve smyslu Lewisovy teorie? Odpověď zdůvodněte. Je A částicí elektrofilní nebo nukleofilní? Anorganická chemie Úloha 1: (3,5bodu) Smísením konc. kyseliny dusičné a konc. kyseliny sírové získáváme tzv. nitrační směs, která se užívá k zavádění -NO 2 skupiny do molekul organických látek. 1. Napište

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová Úvod k biochemickému mu praktiku Vladimíra Kvasnicová organizace praktik pravidla bezpečné práce v laboratoři laboratorní vybavení práce s automatickou pipetou návody: viz. aplikace Výuka automatická pipeta

Více

Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy

Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy Návod do cvičení Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy Úvod Stálost tzv. vnitřního prostředí je nezbytnou podmínkou života vyšších organismů. Důležitá je zejména hodnota ph. Na hodnotě ph závisí mimo

Více

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4 BIOCHEMIE, 1a TEST Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; tabulky a učebnice NE!!). Řešení úloh vpisujte do textu nebo za text úlohy. Za správné odpovědi můžete získat maximálně 40 bodů. 1) Napište

Více

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 ŘEŠENÍ Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Repetitorium chemie II

Repetitorium chemie II Repetitorium chemie II Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli a směšné pravidlo, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2017)

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen jedna

Více

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( )

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Kyseliny a baze Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Alchymisté tepelný rozklad zelené skalice, ledek + síra H 2 SO 4 Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Repetitorium chemie X

Repetitorium chemie X Repetitorium chemie X Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli a směšné pravidlo, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2016)

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie obecná síla kyselin a zásad. Datum tvorby 11.12.2013

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie obecná síla kyselin a zásad. Datum tvorby 11.12.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie obecná síla kyselin a zásad 1. ročník Datum tvorby 11.12.2013

Více

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Kyseliny Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl a aqua regia, izolace kyseliny citronové, octové a vinné Libavius - příprava

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Acidobazická rovnováha 11

Acidobazická rovnováha 11 Acidobazická rovnováha 11 Iontogram krevní plazmy, AG, SID, BB s, pufrační systémy, hydrogenuhličitanový pufr. Poruchy acidobazické rovnováhy. 1. Jaký je princip měření a? 2. Které kyslíkové parametry

Více

Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je

Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je Acidobazická rovnováha 14.4.2004 H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je extrémně reaktivní. Má proto velmi hluboký vliv na

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více