Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO"

Transkript

1 Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární (50:50) směs otanu a kyseliny otové) V takovém přípaě vykazuje uvažovaný pufr kyselé ph (Pozn Poku by byla o honě vyšší konentrae otanu, ph může být i zásaité, protože převáží hyrolýza otanu tímto přípaem se nebueme zabývat) Přepoklááme ieální hování, neuvažujeme autoprotolýzu voy ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánníh rovnováh Co se v roztoku ěje: lasiky se ustaví rovnováha mezi otanovými anionty, H + ionty a neisoiovanou kyselinou + CHCOOH H +CHCOO (1) Rovnováha je ána honotou isoiační konstanty + CHCOO H (2) CH COOH V přípaě pufru se konentrae iontů v čitateli nerovnají! Vzhleem k tomu, že konentrae CHCOO je vyšší než v přípaě přítomnosti samotné kyseliny o stejné konentrai (systém obsahuje CHCOO z otanu), musí být konentrae H nižší v porovnání s roztokem samotné kyseliny, aby byla splněna pomínka (2) Jak pufr funguje v přípaě příavku silné kyseliny či silné zásay a) Příavek silné kyseliny: Přiáme H + ionty, to znamená je najenou vyšší jejih konentrae a porušena rovnováha (2) (pravá strana rovnie má vyšší honotu než ) Aby byla obnovena rovnováha, část H + iontů musí zmizet a to tím, že reaguje s otanovými anionty za vzniku neisoiované kyseliny, čímž klesá H i CHCOO v čitateli vztahu (2) a roste CHCOOH ve jmenovateli uveeného vztahu, čímž je opět pravá strana rovnie rovna honotě isoiační konstanty b) Příavek silné zásay: Přiáme OH ionty, to znamená je najenou vyšší jejih konentrae a je porušena rovnováha ána iontovým součinem voy Proto se část OH iontů neutralizuje přítomnými H + ionty Tím je porušena rovnováha aná rovnií (2), ke ošlo ke snížení H Aby se rovnováha obnovila, část neisoiované kyseliny isoiuje, čímž se opět zvýší konentrae otanového aniontu H a zároveň se zvyšuje i CHCOO a snižuje konentrae neisoiované kyseliny CH COOH, čímž se honota pravé strany rovnie (2) opět ostane na honotu

2 Př 15 Rozpuštěním 0,096 mol otanu soného v 800 m roztoku kyseliny otové o konentrai 0,1 mol m byl připraven pufr Disoiační konstanta kyseliny otové pro stanarní stav nekonečné zřeění, st = molm, má honotu 1, (a) Jaké je ph tohoto pufru? (b) Jak se změní ph příavkem 2 m HCl o konentrai mol m (objemovou změnu zanebejte)? () Jaká bue změna v ph, jestliže v uveeném pufru rozpustíme 8 mmol NaOH (objemovou změnu zanebejte)? () Jaké je ph roztoku kyseliny otové o konentrai 0,1 mol m? Na jakou honotu by se ostalo ph, jestliže o 0,8 l tohoto roztoku by se přialo 2 m HCl o konentrai mol m (objemovou změnu zanebejte)? Aktivitní koefiienty pokláejte za jenotkové onentrai H+ iontů vzhleem ke konentrai soli resp kyseliny lze zanebat (v součteh či rozíleh, ne při násobení!!!!) [(a) ph =,8; (b) ph =,75; () ph =,91; () ph = 2,88; po příavku HCl ph=1,99] označení: analytiká konentrae přianého otanu = 0,12 mol/m ; analytiká elková konentrae kyseliny; 1 množství přiané kyseliny hlorovoíkové na jenotku objemu = 0,002* 0,01 mol/m ; 2 množství přianého hyroxiu na jenotku objemu = 0,01 mol/m 0,8 Bilane: CH COO samotný pufr pufr + HCl pufr + hyroxi y z = y 1 z = y CHCOOH y z y 1 z y 2 H + y y y Cl Na Postup při řešení: a) samotný pufr množství Na + iontů opovíá konentrai otanu Vzhleem ke srovnatelným honotám a je ph kyselé, konentrai H + iontů označíme y a je to zároveň množství kyseliny, které isoiovalo ( y ) Z bilane volného i v neisoiované kyselině vázaného otanového aniontu i z pomínky elektroneutrality plyne, že konentrae otanovýh aniontů je rovna y Z bilane se osaí o rovnie(2) a řeší kvaratiká rovnie přípaně se zanebá y vůči a + CHCOO H CH COOH y y y y () b)pufr + HCl množství Na + iontů opovíá konentrai otanu Množství isoiované kyseliny (které se mění příavkem HCl) je označeno z (limitně pro nulový příavek kyseliny se z samozřejmě blíží y z přeešlého sloupečku) Pro velké příavky silné kyseliny se z může stát záporným číslem, ož není v rozporu s realitou Opovíá to tomu, že neisoiovaná kyselina začíná vznikat z aniontů přianýh v otanu Z bilane volného i v neisoiované kyselině vázaného otanového aniontu plyne, že konentrae otanovýh aniontů je rovna z

3 onentrae Cl iontů je ána množstvím přiané HCl onentrai H + iontů označíme např y Z pomínky elektroneutrality + CHCOO Cl H Na plyne, že z y 1 Z bilane se osaí o rovnie(2) a řeší kvaratiká rovnie přípaně se zanebá y vůči a + CHCOO H y 1 y 1 y CH COOH y 1 1 () Pozn z může nabýt maximálně honotu )pufr + NaOH množství Na + iontů opovíá konentrai otanu zvýšené o množství přianého hyroxiu Množství isoiované kyseliny (které se mění příavkem NaOH) je označeno z (limitně pro nulový příavek hyroxiu se z samozřejmě blíží y z prvního sloupečku bilanční tabulky) Pro velké příavky silného hyroxiu se z může teoretiky blížit ož by opovíalo tomu, že neisoiovaná kyselina se spotřebuje na prouki H + iontů spotřebovanýh neutralizaí Z bilane volného i v neisoiované kyselině vázaného otanového aniontu plyne, že konentrae otanovýh aniontů je rovna z onentrai H + + iontů označíme např y Z pomínky elektroneutrality CHCOO H Na (konentrai OH iontů u malého příavku zanebáváme) plyne, že z y 2 Z bilane se osaí o rovnie(2) a řeší kvaratiká rovnie přípaně se zanebá y vůči a + CHCOO H y 2 y 2 y CH COOH y 2 2 (5) ) samotná kyselina otová, o které se násleně přiá roztok HCl Výpočet pro roztok kyseliny otové je klasiký Bilane pro tento přípa i pro situai po přiání kyseliny je násleujíí (z bilane volného i v neisoiované kyselině vázaného otanového aniontu plyne, že poku konentrae otanovýh aniontů je rovna z, pak konentrae neisoiované kyseliny je z ; z pomínky elektroneutrality pak ostaneme z = y ): samotná kys otová + HCl y CHCOO y z = CHCOOH y z y H + y y Cl 0 =0,01 Z bilane se osaí o vztahu (2)a řeší se výslená rovnie o jené neznámé, ze je lepší řešit kvaratikou rovnii bez zjenoušení (alespoň u roztoku kyseliny otové po příavku HCl)

4 Pufr ze slabé zásay a její soli se silnou kyselinou např NH + NHCl Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární (50:50) směs amoniaku a hloriu amonného) V takovém přípaě vykazuje uvažovaný pufr zásaité ph (Pozn Poku by byla o honě vyšší konentrae hloriu, ph může být i kyselé, protože převáží hyrolýza hloriu tímto přípaem se nebueme zabývat) Přepoklááme ieální hování, neuvažujeme autoprotolýzu voy ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánníh rovnováh Co se v roztoku ěje: lasiky se ustaví rovnováha mezi neisoiovaným amoniakem, OH ionty a NH NH H O OH + NH (6) 2 Rovnováha je ána honotou isoiační konstanty 1 NH OH (7) NH V přípaě pufru se konentrae iontů v čitateli nerovnají! Vzhleem k tomu, že konentrae NH je vyšší než v přípaě přítomnosti samotného amoniaku o stejné konentrai (systém obsahuje NH z hloriu), musí být konentrae OH aby byla splněna pomínka (7) Jak pufr funguje v přípaě příavku silné kyseliny či silné zásay nižší v porovnání s roztokem samotné kyseliny, a) Příavek silné kyseliny: Přiáme H + ionty, to znamená je najenou vyšší jejih konentrae a je porušena rovnováha ána iontovým součinem voy Proto se část přianýh H + iontů neutralizuje přítomnými OH ionty Tím je porušena rovnováha aná rovnií (7), ke ošlo ke snížení OH Aby se rovnováha obnovila, část neisoiovaného amoniaku isoiuje, čímž se opět zvýší OH a zároveň se zvyšuje i konentrae NH a snižuje konentrae neisoiovaného amoniaku NH, čímž se honota pravé strany rovnie (7) opět ostane na honotu b) Příavek silné zásay: Přiáme OH ionty, to znamená je najenou vyšší jejih konentrae a porušena rovnováha (7) (pravá strana rovnie má vyšší honotu než ) Aby byla obnovena rovnováha, část OH iontů musí zmizet a to tím, že reaguje s NH ionty za vzniku neisoiovaného amoniaku, čímž klesají konentrae OH i NH v čitateli vztahu (7) a roste NH ve jmenovateli uveeného vztahu, čímž je opět pravá strana rovnie rovna honotě isoiační konstanty 1 Rozbor není ělán na záklaě isoiační konstanty konjugované kyseliny, protože je ána přenost analogii slabé kyseliny (isoiae přiávané kyseliny nebo zásay)

5 Př 16 Jaké je ph voného roztoku amoniaku při 25 C? Analytiká elková konentrae rozpuštěného amoniaku je 0, 2 mol/m Honota isoiační konstanty amoniaku je 1,810 5 pro stanarní stav 1 mol/m Honota isoiační konstanty pro konjugovanou kyselinu (tey NH + ) je 5,56 10 Honota iontového součinu voy je při ané teplotě 10 1 Z uveeného roztoku amoniaku byl vytvořen pufr tím, že o jenoho litru roztoku bylo přiáno 10 g hloriu amonného (a) Jaké je ph půvoního roztoku amoniaku? (b) Jaké je ph vzniklého pufru? () Jak se změní ph příavkem 5 m HCl o konentrai mol m (objemovou změnu zanebejte? () Jaká bue změna v ph, jestliže v uveeném pufru rozpustíme 10 mmol NaOH? Aktivitní koefiienty pokláejte za jenotkové onentrai OH iontů vzhleem ke konentrai soli resp kyseliny lze zanebat (v součteh či rozíleh, ne při násobení!!!!) [(a) ph = 11,28; (b) ph = 9,285; () ph =9,19; () ph = 9,] označení: analytiká konentrae přianého hloriu = 10 / 5,5/1 0,187 mol/m ; analytiká elková konentrae amoniaku; 1 množství přiané kyseliny hlorovoíkové na jenotku objemu = 0,005* 0,02 mol/m ; 2 množství přianého hyroxiu na jenotku objemu = 0,01 mol/m 1 Bilane: NH samotný pufr pufr + HCl pufr + hyroxi y z = y 1 z = y 2 NH y z y 1 z y 2 OH y y y Cl 1 Na Postup při řešení: b) samotný pufr množství Cl iontů opovíá konentrai hloriu Vzhleem ke srovnatelným honotám a je ph zásaité, konentrai OH iontů označíme y a je to zároveň množství amoniaku, které isoiovalo ( v neisoiovaném amoniaku vázaného NH y ) Z bilane volného a i z pomínky elektroneutrality plyne, že konentrae NH je rovna y Z bilane se osaí o rovnie (7) a řeší kvaratiká rovnie přípaně se v opostatněném přípaě zanebá y vůči a NH OH NH y y y y (8) )pufr + HCl množství Cl iontů opovíá konentrai hloriu zvýšené o množství přiané kyseliny Množství isoiovaného amoniaku (které se mění příavkem HCl) je označeno z (limitně pro nulový příavek kyseliny se z samozřejmě blíží y z prvního sloupečku bilanční tabulky) Pro velké příavky silné kyseliny se z může teoretiky blížit ož by opovíalo tomu, že neisoiovaný amoniak se spotřebuje na prouki OH iontů spotřebovanýh

6 neutralizaí Z bilane volného i v neisoiovaném amoniaku vázaného NH plyne, že konentrae NH iontů je rovna z onentrai OH iontů označíme např y Z pomínky elektroneutrality NH OH Cl (konentrai H+ iontů u malého příavku zanebáváme) plyne, že z y 1 Z bilane se osaí o rovnie (7) a řeší kvaratiká rovnie přípaně se zanebá y vůči a 1 1 NH OH y 1 y 1 y NH y (9) )pufr + NaOH množství Cl iontů opovíá konentrai hloriu Množství isoiovaného amoniaku (které se mění příavkem NaOH) je označeno z (limitně pro nulový příavek hyroxiu se z samozřejmě blíží y z prvního sloupečku bilanční tabulky) Pro velké příavky silné hyroxiu se z může stát záporným číslem, ož není v rozporu s realitou Opovíá to tomu, že neisoiovaný amoniak začíná vznikat z kationtů přianýh v hloriu amonném Z bilane volného i v neisoiovaném amoniaku vázaného amonného kationtu plyne, že konentrae NH je rovna z onentrae Na + iontů je ána množstvím přianého hyroxiu onentrai OH iontů označíme např y Z pomínky elektroneutrality NH Na OH Cl plyne, že z y 2 Z bilane se osaí o rovnie (7) a řeší kvaratiká rovnie přípaně se zanebá y vůči a 2 2 NH OH y 2 y 2 y NH y (10) Pozn z může nabýt maximálně honotu

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Západočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku

Západočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Zápaočeská univerzita v Plzni Tecnologický postup volně kovanéo výkovku Návoy na cvičení Plzeň 01 1 1. Tecnologický postup volně kovanéo výkovku Pole normy ČSN jsou volné výkovky efinovány jako výrobky

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Elektrické vlastnosti Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Typy materiálů Látky umístěné v elektrickém poli: transport elektricky nabitých částic, tj. vzniká elektrický proud

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Odkyselování stabilizace vody

Odkyselování stabilizace vody Odkyselování stabilizace vody 1 stabilizace vody = úprava do vápenatouhličitanové rovnováhy odkyselování = odstraňování agresivního oxidu uhličitého důvod = korozivní účinky CO 2 na kovové a betonové konstrukce

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více