OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ"

Transkript

1 MDT : OBOROVA NORMA Schválena Federální ministerstvo dopravy OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ TNŽ Tato norma platí pro projektování ocelových podlah na nových ocelových konstrukčních trvalých i dlouhodobých zatímních železničních mostů 1) (dále jen mostů), jakož i revizních lávek, pro něž je závazná ČSN Platí i pro projektování ocelových podlah na dosavadních železničních mostech při opravách konstrukcí, obnově podlah nebo mostnic a pod. Případné odchylky vyplývající z konstrukčního uspořádání dosavadní nosné konstrukce se řeší individuálně. Norma platí přiměřeně ve využitelném rozsahu jednotlivých článků i pro ocelové podlahy: a) na nových a při opravách i na dosavadních nosných konstrukcích železničních objektů mostům podobných, pro něž je závazná ČSN ), b) na chodnících dosavadních mostních objektů z jiných materiálů při jejich opravách (rozšiřování říms, zvětšení šířky mezi zábradlím apod.), c) na chodnících mostních provizorií při obnově dosavadní ocelové podlahy (např. z roštů) nebo při návrhu nové ocelové podlahy. Norma neplatí pro podlahy na nástupištích a veřejných chodnících na železničních mostech. Norma stanoví dovolené odchylky od projektu vzniklé při výrobě. Norma platí pro projekty, jejichž vypracování bude započato po dni účinnosti této normy. I. VŠEOBECNĚ 1. Na podlahy se smí používat jen plný plech s tvarovaným povrchem. Přednost se dává plechu s oválnými výstupky podle ČSN před žebrovaným plechem podle ČSN (dále jen podlahový plech). 2. Tloušťka plechů je 6 mm (bez výstupků nebo žeber). 1) Názvosloví podle ČSN viz dodatek. 2) Pro objekty mostům podobné se připravují speciální oborové normy. Nahrazuje OPT z Účinnost od:

2 Hmotnost jednotlivých podlahových plechů nesmí být větší než 120 kg. 4. Pro uložení mostnic na ocelové nosné konstrukci platí ON Podlahové plechy II. PODLAHA MEZI KOLEJNICEMI 5. Podlahové plechy mezi kolejnicemi se staticky neposuzují. 6. Délka podlahových plechu nemá být větší než 2500 mm. 7. V koleji bez převýšení má podlaha mezi kolejnicemi oboustranný sklon od osy koleje (viz obr. 1). 8. V koleji s převýšením se podlahové plechy ukládají takto: a) při převýšení do 7 mm je sklon plechů oboustranný jako u koleje bez převýšení, b) při převýšení 8 až 75 mm má podlaha jednostranný příčný sklon a podlahové plechy jsou rovnoběžné s povrchem mostnic (viz obr. 2), c) při převýšení větším než 75 mm má podlaha jednostranný příčný sklon max. 5 % (viz obr. 3). Rozdíl sklonu plechu a mostnice se vyrovná u vnitřní kolejnice podložkou z tvrdého dřeva. Její nejmenší rozměry jsou: tloušťka 20 mm, šířka 120 mm. Délka se rovná šířce mostnice. V úseku koleje s převýšením mezi 7 a 8 mm se podlaha upraví v plynulém přechodu zborcenými plochami z oboustranného do jednostranného sklonu. 9. V místě styku podlahových plechů je mezera mezi okrajem podlahy a přilehlou hranou pojistného nebo zajišťovacího úhelníku, popř. rozponové pokladnice 30 mm (viz obr. 1, 2 a 3). Hrana plechů mezi jejich styky je průběžná. 10. U mostů s pojistnými nebo zajišťovacími úhelníky se mezera mezi úhelníky a patou kolejnice nezakrývá. 11. Na mostech se zakřivenou kolejí sledují podlahové plechy kolej. Okraje plechů zůstávají přímé. 12. Na koncích mostu překrývá podlahový plech mezeru mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zdí a při montážní teplotě zakrývá celou šířku pozednice (viz obr. 4). U mostů bez pozednic a při větších dilatacích konstrukce se ukončení podlahy řeší individuálně. Připojení plechů k mostnicím 13. Podlahové plechy mezi kolejnicemi se připojují vrtulemi tvaru SI jen ke krajním mostnicím, pozednicím a k ostatním mostnicím jen v místě styku plechů. 2

3 Vrtule jsou vzdáleny od podélného okraje plechu 100 mm (viz obr. 1). ON Obr. 1 Podlaha na mostě bez mostovky. Kolejnice tv. R 65 na žebrových podkladnicích Kolej bez převýšení nebo s převýšením p < 7 mm. 3

4 Obr. 2 Podlaha na mostě s dolní mostovkou. Převýšení p = 8 až 75 mm. Kolejnice tvaru R 65 na žebrových podkladnicích Obr. 3 Podlaha na mostě při převýšení p >75 mm Most se zajišťovacími úhelníky Kolejnice tvaru R 65 na žebrových podkladnicích 4

5 Obr. 4 Ukončení podlahových plechů u opěry 14. Pro průchod vrtule se v místě styku vyvrtá v horním plechu díra o 30 mm, v dolním plechu se provedou polooválné výřezy 30/55 (viz obr. 5a). Obr. 5 Úprava konců podlahových plechů ve stycích 15. V připojení na pozednici se pro umožnění dilatace provedou v plechu oválné otvory široké 30 mm. Jejich délka odpovídá dilataci konstrukce (viz čl. 12 a obr. 4). 5

6 16. V místech kde jsou podlahové plechy připojeny k mostnicím, podporují se dvoustěnným ocelovým profilem. Vhodný je tenkostěnný ocelový profil podle ČSN ) (viz obr. 1. řez B-B). V ostatních místech se podlahové plechy podpírají úhelníky nejmenší výšky 40 mm (viz obr. 1). Tloušťka podporujících ocelových profilů je nejméně 3 mm. K mostnicím se připojují dvěma vruty 8x50 mm podle ČSN Díry do dřevěných klínů podle čl. 8c se vyvrtají vrtákem o 1 mm větším, než jsou průměry připevňovacích vrtulí a vrutů, aby se předešlo porušení dřevěných podložek při montáži a během provozu. Stykování podlahových plechů 17. Styk podlahových plechů se umístí vždy nad mostnicí. Plechy mezi kolejnicemi se stykují buď tvarováním horního plechu nebo přivařeným páskem podle obr. 1, řez A-A. Stykování plechů prostým přesahem se zakazuje. III. PODLAHA NA HLAVÁCH MOSTNIC 18. Podlahové plechy na hlavách mostnic u koleje bez převýšení se kladou bez příčného sklonu. U mostů s převýšením se horní plocha mostnic u vnější kolejnice opracuje do vodorovné (viz obr. 2, 3). U vnitřní kolejnice při převýšení p < 75 mm mají podlahové plechy stejný sklon jako mostnice (viz obr. 2) a při převýšení p > 75 mm se sklon mostnic vyrovná do vodorovné klínem z tvrdého dřeva šířky nejméně 120 mm. Nejmenší tloušťka klínu u ostří je 20 mm (viz. obr. 3). Plech podlahy přesahuje celo mostnice pro snadnější vysouvání mostnic asi o 50 mm. 19. U mostů s nosnou konstrukcí se zapuštěnou mostovkou s proměnnou tloušťkou horního pásu hlavních nosníků musí být povrch podlahy na hlavách mostnic v úrovni horního povrchu základní tloušťky pásu (l. pásnice) nebo výše tak, aby povrch pásu v místě největší tloušťky nebyl nad povrchem podlahy výše než 50 mm (viz obr. 6). U dosavadních mostů s nosnou konstrukcí se zapuštěnou mostovkou je možno na hlavách mostnic použít pod podlahový plech podložky vyšší (navržené individuálně), odchylně od ustanovení čl Podlahové plechy na hlavách mostnic se stykují vždy nad mostnicí ve stejných místech a stejným způsobem jako plechy mezi kolejnicemi (viz čl. 13 a obr. 1). K mostnicím se připojují při šířce plechů aspoň 160 mm dvěma vruty 12x120 mm podle ČSN , u užších plechů jedním vrutem. 3 ) Číslo profilu podle katalogu tenkostěnných profilů NHKG. Viz dodatek. 6

7 Obr. 6 Podlaha na mostě se zapuštěnou mostovkou Kolej bez převýšení. Kolejnice tvaru T (S 49) na rozponových podkladnicích Úprava plechů ve styku je na obr. 5b. Vzdálenost osy vrutu od podélného okraje plechu závisí od způsobu připevnění mostnic k ocelové konstrukci a je nejméně 20 mm. 21. V místech styků se podlahové plechy připojují k mostnicím zpravidla tenkostěnnými ocelovými profily podle ČSN (viz obr. 1, řez B-B). Na ostatních mostnicích se plechy podpírají úhelníky nejmenší výšky 40 mm. 22. Mezera mezi okrajem podlahy přilehlou hranou podkladnice a paty kolejnice je v místě styku podlahových plechů nejméně 30 mm. 23. V případě použití rozponových podkladnic jsou hrany podlahových plechů mezi jejich styky průběžné. 24. Na mostech se zakřivenou kolejí sledují podlahové plechy kolej. Okraje zůstávají přímé. Podlahové plechy IV. PODLAHA NA CHODNÍCÍCH 25. Podlaha na chodnících je oddělena od podlahy na mostnicích. 26. Podlahové plechy se dimenzují podle ČSN na rovnoměrné nahodilé zatížení 4 kn/m 2, popř. u mostů se štěrkovým ložem na 6 kn/m 2. Současně musí plech přenést osamělé břemeno 2 kn v nejúčinnější poloze. 27. Největší rozpětí podlahových plechů tl. 6 mm (viz čl. 2) pro nahodilé zatížení p = 4 kn/m 2 je b = 1,10 m a pro zatížení p = 6 kn/m 2 je b = 1,0 m. 28. Plechy o rozpětí větším než 0,75 m se vyztužují žebry 40 x 5 mm ve vzdálenostech asi 500 mm, aby nedošlo za provozu k trvalé deformaci (viz obr. 1). 7

8 29. Přes podporu smějí plechy přečnívat nejvýše 150 mm (viz obr. 8). 30. Mezera širší než 100 mm mezi závěrnou zdí a čelem hlavních nosníků musí být v prostoru mezi zábradlím zakryta podlahovým plechem. Příklad je na obr. 7 Obr. 7 Zakrytí mezery mezi koncem hlavních nosníků a závěrnou zádkou 31. Povrch podlahy na chodnících je na hraně přiléhající k mostnicím ve stejné úrovni jako podlaha na hlavách mostnic (viz obr. 1, 2, 3). 32. U mostů ve vzestupnici podlaha na vnější straně koleje sleduje převýšení. 33. Povrch podlahy na chodnících je na hraně přiléhající k pásnici nebo k mostovkovému plechu konstrukcí bez mostnic ve stejné úrovni jako pásnice nebo mostkový plech (viz vzorový list č. 209). 34. Rozdělovat podlahové plechy na podélné pruhy je nežádoucí a dovoluje se jen u zvlášť širokých chodníků. Podélné mezery se navrhují nejvýše 15 mm široké. Svařovat plechy v podélném směru se nedovoluje. 35. Mezera mezi okrajem podlahových plechů a plechů na hlavách mostnic, popř. pásu hlavních nosníků je v místě styku podlah na chodnících 30 mm. Vede-li se v tomto místě odvodňovací žlab, je šířka mezery 50 mm. 36. Pro odvodnění se podlahové plechy navrhují ve sklonu napříč mostu 1 až 2 %. Sklon podlahy se volí tak, aby se omezilo stékání vody na nosnou konstrukci. Připojení k nosné konstrukcí. 38. Podlahové plechy se k mostní konstrukci připojují tak, aby byly snadno odnímatelné. V místech připojení se výstupky podlahových plechů zbrousí do úrovně tloušťky plechu. 8

9 39. Podlahové plechy se připojují k podlahovým nosníkům šrouby M 12 4 ). Vzdálenost šroubů má být nejvýše 500 mm a od kraje plechu 100 mm. 40. Je-li podlaha odnímatelná shora, přistehují se klínové podložky i matice k podlahovým nosníkům. Přivařování matic, které nejsou klínové, přímo k šikmým přírubám podlahových nosníků bez klínové podložky se zakazuje. 41. Mezi podlahové plechy a nosníky se v přípojích vkládají vložky z PVC tloušťky 5 mm (viz obr. 8). Obr. 8 Připojení podlahových plechů na chodnících Úprava výřezů pro procházející konstrukční části 42. Pro konstrukční části mostu, které procházejí podlahou, např. svislice a příčky příhradových hlavních nosníků, výztuhy, zábradelní sloupky apod., vynechají se v podlaze výřezy nebo otvory. Jejich tvar má být jednoduchý. Největší vzdálenost okraje podlahových plechů od povrchu procházejících konstrukčních částí nosné konstrukce nemá být větší než 50 mm. Pod šikmými výztuhami a v místě procházejících prutů nosníku se příčné mezery mezi podlahou a nosnou konstrukcí mohou zvětšit až na 100 mm. Je-li mezera větší, zakryje se plechy, přišroubovanými k podlaze (viz obr. 9). Jen v místech, kam nelze vstoupit, např. pod příčkami hlavních nosníků, může se tato vzdálenost zvětšit, a to též vzhledem k možnosti snadného zasunutí plechu (viz obr. 9. řez B-B). Podlahové nosníky 43. Podlahové nosníky se navrhují z tyčí průřezu U. Tyče průřezu I jsou na podlahové nosníky nevýhodné, poněvadž mají úzké příruby pro umístění šroubu. Tloušťka stěny podlahových nosníků nemá být menší než 4,8 mm. Podlahové nosníky se stykují v krajní čtvrtině rozpětí jen příložkami na stěně. 44. Podlahové nosníky se k nosné konstrukci připojují šrouby z provozních a udržovacích důvodů. 4 ) Šrouby pro ocelové konstrukce M 12, 16 a 20 jakosti 4 D se v současné době dodávají z dovozu (NDR) podle TGL (viz dodatek). 9

10 Obr. 9 Úprava výřezů v podlaze 10

11 45. Potřebný průřez podlahových nosníků z oceli řady 37 se určí z diagramů na obr. 10. V obr. 10a je diagram nosnosti tyčí průřezu UE a U pro nahodilé zatížení p = 4 kn/m 2 a v obr. 10b pro zatížení p = 6 kn/m 2. Místo nosníku UE lze v plném rozsahu používat nosníků UPE. 11

12 Obr. 10 Nosnost podlahových nosníků z oceli řady 37 12

13 V. REVIZNÍ LÁVKY 46. Šířka revizní lávky mezi oboustranným zábradlím je nejméně 800 mm (viz obr. 11). Obr. 11 Podlaha na revizní lávce. 47. Podlaha revizní lávky se navrhuje v příčném směru vodorovná a odvodní se vyvrtanými dírami 10 mm. Podélný sklon podlahy smí být nejvýše 5 %. Při větším sklonu lávky se vytvoří stupně. 48. Podlahové plechy revizní lávky se vyztužují a připojují k podlahovým nosníkům podobně jako podlahové plechy na chodnících. 49. Podlahové nosníky revizní lávky se spojují příčkami ve vzdálenosti nejvýše 1,5 m. VI. VSTUPNÍ OTVORY 50. Zřizuje-li se vstup do mostu vstupním otvorem v podlaze mostu, musí být čtverhranný, rozměrů nejméně 600x600 mm a jeho okraj musí být vzdálen nejméně 1700 mm od osy koleje. V zakřivené koleji se tato vzdálenost zvětší o rozšíření podle ČSN Vstupní otvory se opatří poklopy, které musí být uzamykatelné v uzavřené a zajistitelné v otevřené poloze. Otevřený poklop musí doléhat na podlahu. VII. DOVOLENÉ ODCHYLKY 52. Rozměry plechů se mohou lišit od rozměrů předepsaných projektem o ± 5 mm. Sklon podlahy se může lišit od projektovaného sklonu o ± 0,5 %. Šířka mezer mezi podlahovými plechy (viz čl. 34 a 36) se smí lišit od hodnot předepsaných projektovou nebo výrobní dokumentací o ± 10 mm. 53. Deformovaný podlahový plech se podle potřeby odvodní vyvrtáním nejvýše dvou děr průměru 10 mm v nejnižším místě. VIII. POVRCHOVÁ OCHRANA OCELOVÝCH PODLAH 54. Na antikorozní ochranu ocelových podlah se vztahuje ČSN a zvláštní předpisy 5 ). 13

14 - 5 ) Předpis ministerstva dopravy a spojů S-49 viz dodatek. DODATEK Souvisící čs. normy ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Zákonné měrové jednotky Vruty se šestihrannou hlavou Ochrana ocelových konstrukcí nátěry. Základní ustanovení. Základní předpisy pro trakční zařízení Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček Tenkostěnné profily ocelové Plechy ocelové žebrované z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla Plechy s oválnými výstupky z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla ČSN Tyče průřezu rovnoramenného úhelníka z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma. ČSN Tyče průřezu nerovnoramenného úhelníku z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON VN Souvisící cizí norma TGL Souvisící předpisy 14 Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma Provádění ocelových mostních konstrukcí Mostní názvosloví Projektování a prostorová úprava mostů (v revizi) Zatížení mostů Navrhování ocelových mostních konstrukcí Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostu (v revizi) Tyče průřezu UPE válcované za tepla. Rozměry. Sechskantenschrauben für Stahlbaukonstruktionen (Šrouby se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce).

15 Federální ministerstvo dopravy: OP 16. Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů

16 Ministerstvo dopravy a spojů: S 49. Předpis pro provádění a přejímání ochranných nátěrů ocelových konstrukcí v odvětví traťového hospodářství. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1961 (v revizi) Federální ministerstvo dopravy: Vzorové listy a vývojové plány železničního svršku. Vzorové listy staveb železničního spodku série 200 a 300. Ostatní dokumentace Nová huť Klementa Gottwalda, n. p. Ostrava-Kunčice: Katalog tenkostěnných profilů. 2. vydání Obdobné cizí předpisy Deutsche Bundesbahn: DV 804/3/1 Richtzeichnungen für stählerne Eisenbahnbrücken, Bundesbahn Zentralamt München 1971 (Německé spolkové dráhy: Sl. předpis 804/3/1: Vzorové výkresy pro ocelové železniční mosty). Nahrazení předchozí normy Tato norma nahrazuje v plném rozsahu OTP Navrhování podlah na ocelových železničních mostech z Změny proti předchozímu vydání Hlavní změnou proti předchozímu vydání je důsledek zavedení žebrových podkladníc u ČSD, které jsou širší než rozponové podkladnice, což má vliv na velikost podlahových plechů. Zvětšenou vzdálenost podlahových plechů od paty kolejnic u žebrových podkladnic je nutno zakrýt. Ustanovení o pojistných úhelnících byla vynechána, budou uvedena v revidované ČSN Bylo dbáno připravovaných změn v současné revidované OTP Vypracování normy Zpracovatel: Státní ústav dopravního projektování v Praze. Organizace, za jejichž účasti byla norma zpracována: Federální ministerstvo dopravy. Hlavní hygienik. Český a Slovenský úřad bezpečnosti práce v Praze a v Bratislavě. Správy drah. Mostní obvody ČSD. Výzkumný ústav železniční v Praze. Ústav vývoje a racionalizace železničního stavebníctví v Brně. Vysoké školy technické v Praze, v Brně a Bratislavě. Vysoká škola dopravní v Žilině. Výzkumný ústav inženýrských staveb v Bratislavě. Báňské projekty Ostrava. Dopravoprojekt Bratislava. Energoprojekt Praha. Chemoprojekt Brno, Pragoprojekt Praha a Vojenský projektový ústav. Hutní montáže Ostrava. Vítkovice, železárny a strojírny K. G.,n. p. a Východoslovenské železiarne Košice. 16

17 OBSAH I. VŠEOBECNĚ...1 II. PODLAHA MEZI KOLEJNICEMI...2 Podlahové plechy...2 Připojení plechů k mostnicím...2 Stykování podlahových plechů...6 III. PODLAHA NA HLAVÁCH MOSTNIC...6 IV. PODLAHA NA CHODNÍCÍCH...7 Podlahové plechy...7 Připojení k nosné konstrukcí...8 Úprava výřezů pro procházející konstrukční části...9 Podlahové nosníky...9 V. REVIZNÍ LÁVKY...13 VI. VSTUPNÍ OTVORY...13 VII. DOVOLENÉ ODCHYLKY...13 VIII. POVRCHOVÁ OCHRANA OCELOVÝCH PODLAH...13 DODATEK...14 Souvisící čs. normy...14 Souvisící cizí norma...14 Souvisící předpisy...14 Ostatní dokumentace...16 Obdobné cizí předpisy...16 Nahrazení předchozí normy...16 Změny proti předchozímu vydání...16 Vypracování normy...16 OBSAH...17 Upozornění : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nové vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření. 17

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Středně široké nosníky I-profil IPE Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Od rozměru IPE 220 ve výrobních délkách do 24,10m. IPE 80 6,20 kg 0,328 IPE 80 IPE 100 8,30 kg 0,400 IPE

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce sloužící ke komunikačnímu spojení různých výškových úrovní Třídění schodišť Schodiště vnitřní-uvnitř

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více