I: DI: CZ spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007"

Transkript

1

2 Krajský úad Pardubického kraje I: DI: CZ spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel zavazuje ádn a vas, na svj náklad a nebezpeí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich píloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo pevzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. lánek I. Pedmt díla 1. Pedmtem díla je zhotovení stavby ZZS PAK- modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Pardubice - Pardubiky 2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované spoleností CODE spol. s r.o., se sídlem: Na Vrtáln 84, Pardubice, I: z/ze dne 10/2013 a podle podmínek stavebního povolení Stavebního úadu Magistrátu msta Pardubic,.j. MmP 5369/2014 ze dne , které dne nabylo právní moci, které je souástí dokladové ásti projektové dokumentace, a zahrnuje zejména: - vytýení prostorové polohy stavby ped jejím zahájením odborn zpsobilými osobami a ovení výsledku vytýení úedn oprávnnými zemmickými inženýry, - ízení stavebních a technologických prací, - obstarání a peprava dodávek a montážního zaízení, - vedení deníku stavby, - stavební práce, - montážní práce, - provádní prbžných test a komplexních zkoušek dle plánu ízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou, - získání potebných protokol, povolení, potvrzení, schválení a podobn, - innost odpovdného geodeta, - odstraování vad v záruní dob, - zpracování dokumentace skuteného provedení díla - zamení stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddlovacího geometrického plánu oveného katastrálním úadem. 3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovnž soupisem prací s výkazem výmr, který je pílohou této smlouvy. Strana 2 celkem 8) SOD. OR/14/22567

3 Krajský úad Pardubického kraje lánek II. Cena díla 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za ádn provedené dílo, iní dle dohody smluvních stran ,- K Slovy: timilionydevtsetticetjednatisícptsetpadesátdevtkorun eských) bez DPH dále jen smluvní cena ). DPH iní ,- K Slovy: osmsetdvacetpttisícšestsetdvacetsedmkorun eských). Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše pípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provádním pedmtu díla. DPH bude fakturována podle zákona. 235/2004 Sb. o dani z pidané hodnoty platného a úinného ke dni uskutenní zdanitelného plnní. Smluvní strany ujednávají, že pi zmn sazby DPH se cena díla v. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto zmnou sazby. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základ zhotovitelem uplatnných dílích daových doklad/faktur a koneného daového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek. 3. Lhta splatnosti daových doklad/faktur je 30 kalendáních dn ode dne prokazatelného doruení daového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 4. Nebude-li na faktue uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou ástku vždy na ten úet zhotovitele, který je správcem dan zveejnn zpsobem umožujícím dálkový pístup dle 109 odst. 2 písm. c) zákona. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktue uveden jiný úet zhotovitele, než takto zveejnný, bere zhotovitel na vdomí, že objednatel je bez dalšího oprávnn zaplatit na uvedený úet pouze fakturovanou ástku bez DPH; objednatel v takovém pípad zaplatí DPH pímo na úet správce dan. O takovémto postupu dodaten písemn informuje zhotovitele. 5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveejnna zpsobem umožujícím dálkový pístup skutenost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ruení dle 109 odst. 3 zákona. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vdomí, že objednatel je bez dalšího oprávnn zaplatit na úet zhotovitele pouze fakturovanou ástku bez DPH; objednatel v takovém pípad zaplatí DPH pímo na úet správce dan. O takovémto postupu dodaten písemn informuje zhotovitele. 6. Pedmt díla uvedený v l. I této smlouvy podléhá dle zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, v platném znní, režimu penesení daové povinnosti. 7. Cena díla bude zhotovitelem poskytovatelem plnní) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daový doklad/fakturu dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnní. Místo výpotu dan uvede, že výši dan je povinen doplatit a piznat plátce píjemce plnní), pro kterého bylo plnní uskutenno. Strana 3 celkem 8) SOD. OR/14/22567

4 Krajský úad Pardubického kraje 8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dn od data uskutenní zdanitelného plnní uvedeného na faktue. 9. Nedílnou souástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za píslušnou položku. 10.Faktura bude zhotovitelem zaslána ve tyech vyhotoveních na adresu objednatele. 11.Zhotovitel bere na vdomí, že na financování pedmtu díla byla objednateli piznána dotace z Operaního programu ROP NUTS II Severovýchod. lánek III. Termín plnní, místo plnní, podmínky plnní 1. Zhotovitel bere na vdomí, že objednatel podal žádost o pidlení dotace na akci uvedenou v lánku I. odst. 1) této smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoli plnní z této smlouvy a rovnž veškerých inností souvisejících s plnním této smlouvy a zamezit tak vzniku náklad na stran zhotovitele, a to až do okamžiku doruení písemné informace o pidlení dotace zhotoviteli od jedné z osob oprávnných k jednání ve vcech technických dle této smlouvy. 3. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli písemnou informaci o pidlení dotace prostednictvím jedné z osob oprávnných k jednání ve vcech technických dle této smlouvy, a to nejpozdji do 6 msíc od podpisu smlouvy. 4. Staveništ bude pedáno zhotoviteli nejpozdji do Stavební práce budou zahájeny do 15 dní od pedání a pevzetí staveništ. 6. Zhotovitel se zavazuje dokonit sjednané práce a zárove pedat pedmt díla dle l. I. smlouvy objednateli: , piemž je srozumn s tím, že pozdjší pedání a pevzetí mže mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost náklad spojených s provádním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 7. Zhotovitel není oprávnn pedmt díla pedat ped sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudlí písemný souhlas. Osobou oprávnnou k udlení souhlasu s pedasným plnním je osoba oprávnná jednat za objednatele ve vcech technických. 8. Místem plnní je ulice Prmyslová 450, Pardubice, Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u pedmtu díla nebude provádt zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením 46d zákona o veejných zakázkách v platném znní. 10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla tedy od pedání staveništ po pevzetí ádn dokoneného díla objednatelem) bude mít uzavenou platnou a úinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetím osobám s pojistným plnním ve výši nejmén 2 mil. K. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu pedložit objednateli ped podpisem této smlouvy; dále pak v prbhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozdji do 3 dn od požádání. Strana 4 celkem 8) SOD. OR/14/22567

5 Krajský úad Pardubického kraje 11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za pípad porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace pedmtu díla uzavenou platnou a úinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetím osobám dle smlouvy a dále rovnž v pípad nesplnní povinnosti pedložit objednateli platnou a úinnou pojistnou smlouvu do 3 dn od požádání dle pedchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávnn odstoupit od smlouvy v pípad, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavenou platnou a úinnou pojistnou smlouvu dle pedchozího bodu. lánek IV. Bankovní záruka 1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zízena a provozuje innost podle zákona. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní pozdjších pedpis, a to bankovní záruku zajišující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu dále jen bankovní záruka ). 2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruní listiny vystavené bankou ve prospch objednatele jako oprávnného, a to ped podpisem této smlouvy. 3. Bankovní záruka musí být výslovn vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínená, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy vitele objednatele) dané dlužníkovi zhotoviteli) k plnní jeho povinností v pípad nesplnní kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, piemž banka je povinna plnit bez námitek a na základ první výzvy objednatele jako oprávnného. 4. Bankovní záruka musí být vystavena na ástku minimáln ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v l. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace. 5. V pípad prodloužení lhty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádní. Zhotovitel se zavazuje pedložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky ve stejném znní a výši) nejpozdji do 14 kalendáních dn ode dne uskutenní píslušného prodloužení lhty. Pokud by zhotovitel nepedložil novou i prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávnn bankovní záruku erpat a ponechat si penžní prostedky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným úelm jako bankovní záruku. 6. Objednatel je oprávnn erpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vi objednateli, náklad nezbytných k odstranní vad díla, náklad náhradního zhotovitele, škod zpsobených plnním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo Strana 5 celkem 8) SOD. OR/14/22567

6 Krajský úad Pardubického kraje jakékoli ástce, která podle vyíslení objednatele odpovídá náhrad vadného plnní zhotovitele. 7. Zárove s uplatnním plnní z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávnný písemn zhotoviteli výši požadovaného plnní ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doruit objednateli novou záruní listinu ve znní a výši shodné s pedchozí záruní listinou vždy nejpozdji do 14 kalendáních dn od každého uplatnní práva ze záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepedložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávnn bankovní záruku erpat a ponechat si penžní prostedky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným úelm jako bankovní záruku. 8. Originál listiny bankovní záruky a pípadné zbylé zádržné v. úrok dle tohoto lánku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a úet zhotovitele do 30 dn ode dne doruení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruní doby dále jen bankovní záruka platná po celou dobu záruní doby ) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranní jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dn od podpisu protokolu o odstranní tchto vad obma smluvními stranami. Pokud by zhotovitel nepedložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruní doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávnn bankovní záruku erpat a ponechat si penžní prostedky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným úelm jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruní doby. 9. Nepedloží-li zhotovitel nové záruní listiny bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruní doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto lánku nebo pedá záruní listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutenost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém pípad povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 10. Pi pedání a pevzetí díla je zhotovitel povinen pedat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruní doby zajišující nároky objednatele v záruní dob vyplývající z této smlouvy. 11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruní doby musí být vystavena na ástku minimáln ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v l. II této smlouvy s platností po celou dobu záruní doby. 12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruní doby použijí obdobn. 13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruní doby a pípadné zbylé zádržné v. úrok dle tohoto lánku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a úet zhotovitele do 30 dn ode dne konce záruní doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranní jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dn od podpisu protokolu o odstranní tchto vad obma smluvními stranami. Strana 6 celkem 8) SOD. OR/14/22567

7 Krajský úad Pardubického kraje lánek V. Souásti Smlouvy Následující pílohy tvoí nedílnou souást této smlouvy: Píloha. 1 Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje. R/795/13 ze dne Píloha. 2 Ocenné soupisy stavebních prací s výkazem výmr Píloha. 3 Harmonogram realizace díla Píloha. 4 Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanní spoluúasti evropských fond na realizaci projektu v rámci Regionálního operaního programu NUTS II Severovýchod Píloha. 5 estné prohlášení píjemce k uplatnní penesení daové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH lánek VI. Závrená ustanovení 1. Objednatel je oprávnn odstoupit od smlouvy v pípad, že mu dotace dle l. III nebude pidlena. V takovém pípad zhotovitel není oprávnn na objednateli uplatovat jakékoliv sankce, finanní i jiné odškodnní za vynaložené náklady v souvislosti s tímto odstoupením. 2. Zhotovitel je oprávnn odstoupit od smlouvy v pípad, že mu objednatel neodešle písemnou informaci o pidlení dotace ve lht dle l. III, bod 3. této smlouvy. 3. Objednatel pedá zhotoviteli píslušnou dokumentaci nezbytnou k provádní díla nejpozdji pi podpisu smlouvy smluvními stranami. 4. Smluvní strany se dohodly, že zajištní závazk zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem podpisu oprávnnými zástupci obou smluvních stran. 6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shod s eským právním ádem obecnými soudy. 7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu peetly, její obsah a obsah píloh podrobn znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavena urit, vážn a srozumiteln, na základ jejich pravé a svobodné vle, nikoli za nápadn nevýhodných podmínek nebo v tísni, na dkaz ehož pipojují níže své podpisy. 8. Neplatnost, neúinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, úinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžit nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V pípad rozporu textu smlouvy a píloh, má vždy pednost text smlouvy. Strana 7 celkem 8) SOD. OR/14/22567

8

9 penesená daová povinnost Píloha. 1 ke Smlouv o dílo. OR/14/22567 Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje. R/795/13 ze dne Ustanovení I. Platební a fakturaní podmínky 1. Právo zhotovitele na vystavení dílího daového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílího plnní dle harmonogramu realizace díla obma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude pílohou dílího daového dokladu/faktury. Výše dílího daového dokladu/faktury v K bude odpovídat soutu ocenných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílích daových doklad/faktur nepesáhne 90 % ceny díla. Zbývající ást ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základ koneného daového dokladu/faktury. 2. Právo zhotovitele na vystavení koneného daového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o pedání a pevzetí díla obma smluvními stranami, a to bez vad a nedodlk, anebo po podpisu protokolu o odstranní všech vytknutých vad pi pejímce díla. Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dn od podpisu protokolu o pedání a pevzetí díla, píp. protokolu o odstranní vad, obma smluvními stranami. 3. Souet plateb za pedmt díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy pekroit smluvní cenu díla. 4. Daové doklady/faktury budou adresovány: Pardubický kraj Komenského námstí Pardubice 5. Daové doklady/faktury budou splovat náležitosti daového dokladu/faktury v souladu s právními pedpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávnn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními pedpisy. Souasn s vrácením daového dokladu/faktury sdlí objednatel zhotoviteli dvody vrácení. Zhotovitel je povinen daový doklad/fakturu vetn jeho píloh nov vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodlen, nejpozdji do 3 dn od jeho vrácení. Oprávnným vrácením daového dokladu/faktury pestává bžet pvodní lhta splatnosti daového dokladu/faktury. Nová lhta splatnosti zaíná bžet ode dne doruení objednateli nov vyhotoveného daového dokladu/faktury s píslušnými náležitostmi. Pokud daový doklad/faktura má náležitosti požadované právními pedpisy, ale vykazuje jiné vady napíklad je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základ Strana 1 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

10 penesená daová povinnost výzvy objednatele daový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z pidané hodnoty, a to ve lht do 5 dn od vyzvání. 6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den , u ostatních akcí je den , posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazateln doruených faktur v píslušném kalendáním roce. 7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované ástky z útu objednatele. Ustanovení II. Podmínky pro zmnu subdodavatele, prostednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení kvalifikaci 1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést zmnu subdodavatele, prostednictvím kterého prokazoval v zadávacím ízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbyteného odkladu oznámit objednateli a zárove je povinen pedložit objednateli doklady prokazující splnní kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostednictvím subdodavatele v rámci zadávacího ízení, a smlouvu uzavenou se subdodavatelem dle 51 odst. 4 zákona o veejných zakázkách. 2. Zmnu subdodavatele, prostednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávnn provést pouze po pedchozím písemném souhlasu objednatele. Ustanovení III. Zásady kontroly zhotovitelem provádných prací, postup pi kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dn 1. Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla prostednictvím povených osob, zj. osobami oprávnnými jednat ve vcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen poveným osobám nebo jejich zástupcm umožnit v prbhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho ásti, vetn dodávek, prací, služeb, výkres a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 2. Do 30 dn po uzavení smlouvy pedá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu ízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem ízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán ízení a kontroly jakosti mže zhotovitel mnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádt v souladu s plánem jakosti. Pi pedání pedmtu díla objednateli pedá zhotovitel mimo jiné i vyplnný plán ízení a kontroly jakosti. 3. Návrh plánu ízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádní v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhty pro informování objednatele ped provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních Strana 2 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

11 penesená daová povinnost podmínkách je krom toho teba v návrhu plánu ízení a kontroly jakosti ešit i otázku vzork podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také vnována kontrole zakrývaných i znepístupovaných ástí dodávek nebo prací, zde musí být podrobn popsán postup jejich kontrol vetn organizaních opatení zhotovitele. 4. Zhotovitel je povinen vyhovt žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu ízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dn. Taková zkouška probhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpt. 5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném pedstihu, nejpozdji však 7 dní pedem, o pipravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informaní povinnost vi objednateli a kontrola/zkouška probhne bez úasti zástupc objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za úasti zástupc objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k provení všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepístupnými. Výzva musí být objednateli doruena písemn nejmén 3 pracovní dny pedem. V pípad, že se objednatel v této lht nedostaví, akoli byl ádn vyzván, a bude-li následn požadovat odkrytí nebo zpístupnní takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí i zpístupnní provést. Náklady dodateného odkrytí nebo zpístupnní nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti pi ádném provádní díla nebo ásti díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená ást díla vetn prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou ást díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli bu nové nezávadné plnní nebo bezúplatné provedení veškerých potebných zmn nebo úprav. Zhotovitel v tomto pípad ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 8. Jakákoli v tomto lánku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není zmnou díla a zhotovitel z toho dvodu nemže mnit termín dokonení díla ani výslednou cenu díla. 9. Zhotovitel bude objednateli pedávat bez odkladu, nejpozdji ve lht 7 dn, píslušná osvdení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol. 10. Veškeré náklady s tmito zkouškami a kontrolami, vetn náklad na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpeení tchto inností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a vetn náklad vyvolaných náhradou ástí zniených bhem zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v cen díla. 11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném pípad nezprošuje zhotovitele odpovdnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky i za jiné závazky podle smlouvy. Strana 3 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

12 penesená daová povinnost 12. Pro úely kontroly prbhu provádní díla organizuje objednatel prostednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro ádné provádní kontroly, nejmén však 1x msín. Ustanovení IV. Podmínky pedání a pevzetí staveništ 1. Pro úely plnní smlouvy pedá objednatel zhotoviteli k dispozici staveništ za následujících podmínek: a) O pedání se sepíše protokol, který bude podepsán obma smluvními stranami nebo osobami oprávnnými k pedání staveništ; b) Zhotovitel proví staveništ a seznámí se podrobn se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoí souást smlouvy. Je-li to žádoucí pro ádné splnní smlouvy, zhotovitel proví staveništ a posoudí jeho stav vetn existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zaízení, systém a jejich stav; c) V pípad nedodržení termínu pedání staveništ zhotoviteli se o dobu prodlení s pedáním staveništ posouvá i termín pro dokonení a pedání díla. 2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditeln oznaí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovdného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 3. Zhotovitel ped zahájením prací na staveništi vypracuje a pedá objednateli plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi dále jen "plán"). Tento plán musí pln vyhovovat potebám zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potebná opatení z hlediska asové poteby i zpsobu provedení; musí být rovnž pizpsoben skutenému stavu a podstatným zmnám bhem realizace stavby. Bhem prací na stavb musí být plán aktualizován. 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpsobilost staveništ z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a požární ochrany od okamžiku jeho pevzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpenost práce a ochranu zdraví svých zamstnanc, vetn zamstnanc subdodavatel, a za jejich vybavení ochrannými pomckami. V této souvislosti zejména: a) zajistí, že jeho zamstnanci budou oznaeni firemním oznaením; b) pln odpovídá za to, že jeho zamstnanci budou dodržovat platné pedpisy bezpenosti práce a pedpisy v oblasti požární ochrany; c) odpovídá za každodenní istotu pracovišt po skonení pracovní innosti, vetn závreného úklidu. 5. Zhotovitel je povinen seznámit povené osoby objednatele, kteí se budou v souvislosti s provádním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpenosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví pi práci a ochrany životního prostedí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpenost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. Strana 4 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

13 penesená daová povinnost Ustanovení V. Zpsob zabezpeení zaízení staveništ a lhta pro odstranní zaízení staveništ a vyklizení staveništ po pedání a pevzetí díla 1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpeení staveništ, než které vyplývá z píslušných obecných norem a právních pedpis. 2. Zhotovitel pedá objednateli ádn vyklizené a uklizené staveništ nejpozdji do 14 dní od pedání a pevzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveništ všechny zbytky, neistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zaízení používané pro doasné úely a opustí staveništ jako celek v istém a bezpeném stavu. Ustanovení VI. Zpsob pedání a pevzetí díla 1. Zhotovitel je povinen vas, nejmén 7 dní pedem, objednatele písemn vyzvat k pevzetí pedmtu díla, s tím že objednatel termín pevzetí písemn potvrdí. Dkazní bemeno prokazující vyzvání objednatele k pevzetí pedmtu díla a prokazující vasnost takové výzvy nese zhotovitel. 2. Pedmt díla je považován za ádn provedený tehdy, došlo-li k vasnému plnní bez vad a nedodlk a došlo-li k pedání pedmtu díla objednateli v míst plnní. 3. Pevezme-li objednatel pedmt díla vetn ojedinlých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkn ani esteticky, ani její užívání podstatným zpsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o pevzetí a pedání díla uvedeny a zárove bude stanovena lhta pro jejich odstranní. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lht odstranit. Nebudou-li vady odstranny v této lht, je objednatel oprávnn postupovat obdobn dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 4. Objednatel mže pevzít pedmt díla vetn vad a nedodlk, které nebrání užívání díla. V takovém pípad bude v pedávacím protokole stanovena lhta pro odstranní vad a nedodlk. Nebudou-li vady a nedodlky odstranny v této lht, je objednatel oprávnn postupovat obdobn dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 5. O pedání a pevzetí pedmtu díla se sepíše protokol o pedání a pevzetí díla, který podepíší ob smluvní strany. 6. Jestliže objednatel odmítnul pedmt díla pevzít, nebo pi pevzetí zjistil, že pedmt díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, nebo zjištné vady jsou závažnjší povahy, než ojedinlé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkn ani esteticky, ani její užívání podstatným zpsobem neomezují, protokol o pedání a pevzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená dvody odmítnutí pevzetí do protokolu. 7. Splnní požadavk obecn závazných pedpis a požadovaných norem u dodaného díla a jeho ásti prokáže zhotovitel pedáním doklad potebných k ádnému provozování díla nejpozdji v rámci pedání a pevzetí díla. Strana 5 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

14 penesená daová povinnost 8. Zhotovitel je povinen pipravit a doložit u pedávajícího a pejímacího ízení doklady, odpovídající povaze díla, jako: a) dokumentace skuteného provedení díla v trojím vyhotovení v. elektronické podoby na CD, b) zápisy a osvdení o provedených zkouškách použitých materiál vetn prohlášení o shod, c) zápisy a výsledky pedepsaných mení radon, CO, apod.), d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zaízení, o provedených revizních a provozních zkouškách nap. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), e) zápisy a výsledky o provení prací a konstrukcí zakrytých v prbhu prací, f) seznam stroj a zaízení, které jsou souástí díla, jejich pasparty, záruní listy, návody k obsluze a údržb v eském jazyce, g) originál stavebního deníku) a kopie zmnových list, h) provozní ád pro zkušební provoz, i) provozní ád pro trvalý provoz, j) protokol o zaškolení obsluhy. 9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokonené a schopné pedání. 10. Objednatel je oprávnn pi pejímacím a pedávacím ízení požadovat provedení dalších dodatených zkoušek vetn zdvodnní, pro je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Ustanovení VII. Záruní doba, odpovdnost za vady 1. Záruní doba iní 60 msíc ode dne podpisu protokolu o pedání a pevzetí díla bez vad obma smluvními stranami nebo od odstranní vad, pípadn nedodlk, pokud bylo dílo pevzato s vadami, pípadn nedodlky, dle tchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady zpsobené inností zhotovitele zjištné v této dob odpovídá zhotovitel. 2. Zhotovitel pedevším odpovídá za správnost a úplnost provedení pedmtu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouv, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických pedpis a postup, veškerých platných norem a souvisejících platných pedpis. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá ást, bude prosto jakýchkoliv vad, a už vcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho ást má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkm smlouvy, úelu jeho využití, pípadn nemá vlastnosti výslovn stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými pedpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé 3. Vady díla zjištné v prbhu provádní díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodlen. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být Strana 6 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

15 penesená daová povinnost odstranny neprodlen, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteného odkladu, tj. nejpozdji do 10 pracovních dn po jejich zjištní, pokud se s objednatelem písemn nedohodne na jiné lht. 4. Zhotovitel po uvedenou záruní dobu také odpovídá za bezvadnost pedmtu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít pedmt díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavk a pokyn objednatele, pípadn ostatních povených osob, dle dokumentace, norem a ostatních pedpis, pokud se na provádný pedmt díla, jeho ásti a píslušenství vztahují. 5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v prbhu záruní doby, bude objednatelem oznámena bez zbyteného odkladu písemn zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodlen, nejpozdji však ve lht 10 pracovních dn, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemn jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lht nebo oznámí-li ped jejím uplynutím, že vady neodstraní, mže objednatel požadovat pimenou slevu z ceny díla nebo po pedchozím vyrozumní zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstranním vad zajišovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dn po obdržení píslušného platebního dokladu objednatele. 6. V pípad opravy nebo výmny vadných ástí díla se záruní doba díla nebo jeho ásti prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho ást v dsledku zjištné vady užíváno vbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy. 7. Práva vyplývající z odpovdnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruní doby, piemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruní doby se považuje za vas uplatnnou. 8. Odstranní vady nemá vliv na nárok objednatele vi zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro pípad, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu ádn a vas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každý den prodlení s odstranním každé vady. Ustanovení VIII. Zajištní ádného plnní 1. Zhotovitel písemn oznámí objednateli uzavení subdodavatelských smluv v rámci provádní díla, a to do 14 dní od jejich uzavení. 2. Zhotovitel je povinen pi provádní díla postupovat s odbornou péí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a úelu stanovenému smlouvou. 3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané dob a v souladu s platnými právními pedpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen pi realizaci díla dodržovat zejména veškeré SN a další technické normy a pedpisy, bezpenostní pedpisy, veškeré zákony a jejich provádcí vyhlášky, platné v dob provádní stavebních prací, pokud se vztahují k Strana 7 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

16 penesená daová povinnost provádnému dílu a týkají se innosti zhotovitele, bezpenosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostedí. 4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle i majetku objednatele jakož i tetích osob zpsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v prbhu provádní jakýchkoliv prací a služeb pi plnní nebo v souvislosti s plnním povinností podle smlouvy. 5. Zhotovitel ruí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající úelu smlouvy a že dodávky a další ásti tvoící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecn platnými pedpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat souasnému stavu techniky a zkušenostem v dob zadání díla. 6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje dležité pro plnní smlouvy, zvlášt údaje o asovém postupu prací a jejich kvalit. Zhotovitel je povinen pedkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel mže k zápism pipojovat svá stanoviska. 7. V prbhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveništ v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotebných pekážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli pebytený materiál, odstraní ze staveništ jakékoli neistoty nebo zbytky nebo doasné objekty, které již nepotebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpenými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných pedpis a zabezpeí jejich uskladnní a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišovat též úklid píjezdových komunikací bhem svých prací a po jejich ukonení a tyto komunikace udržovat v istém stavu. 8. V pípad nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávnn zajistit úklid sám, pípadn povit úklidem komunikací jinou osobu/spolenost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Krom uhrazení veškerých náklad je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z ástky náklad na úklid. 9. Pokud zhotovitel nepedá objednateli ádn vyklizené a uklizené staveništ do 14 dní od pedání a pevzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i zapoatý kalendání den prodlení. Pro pípad, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveništ je objednatel oprávnn postupovat pimen dle bodu 8. tohoto ustanovení. 10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i zapoatý týden prodlení zhotovitele vi harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemn jinak. 11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i zapoatý týden prodlení s pedáním ádn dokoneného díla. 12. V pípad, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotaních program a zhotovitel nedodrží termín pedání pedmtu díla dle l. III smlouvy, piemž objednatel v dsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na Strana 8 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

17 penesená daová povinnost realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není doten. 13. V pípad jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních pedpis se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý pípad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na úet objednatele do 15 dn po obdržení vyútování smluvní pokuty. Objednatel je oprávnn, zejména v pípad, kdy zhotovitel ve stanovené lht neuhradí smluvní pokutu, odeíst ze svých závazk vi zhotoviteli své finanní nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyútuje. Oprávnnost nároku na smluvní pokutu není podmínna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není doten nárok objednatele na náhradu plné výše pípadných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávnn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé zpsobili objednateli, jakož i tetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plnním smlouvy, vetn pípadu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 16. Bude-li objednateli ze strany orgán inných v oblasti životního prostedí, pípadn jiných orgán státní správy, udlena pokuta za porušení platných zákon a pedpis, bude tato pokuta pi prokazatelném zavinní zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vi objednateli. V pípad, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli zapotením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dn od obdržení oznámení o výši sankce a výzv k úhrad. 17. Smluvní strana mže od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není doten nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu pípadné škody a zaplacení smluvní pokuty. 18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když: a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy penese na tetí osobu úpln nebo ásten práva nebo povinnosti, která pro nj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí tetí osob tuto smlouvu celou; b) I pes opakovaná písemná upozornní objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožuje provádní kontrol a zkoušek díla nebo jeho ásti; c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovan nebo hrubým zpsobem poruší na staveništi pravidla bezpenosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví pi práci i jiné bezpenostní pedpisy a pravidla; d) Zhotovitel se pes opakované písemné upozornní objednatelem zpozdil o více než 30 dn s plnním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; Strana 9 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

18 penesená daová povinnost e) Zhotovitel opakovan nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovan zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry i závažn porušil technologické postupy; g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potebné vci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokonení díla v souladu se smlouvou; h) Zhotovitel je v insolvenním ízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci; i) Zhotovitel neposkytl souinnost koordinátorovi bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi nebo nedbá jeho pokyn. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovan, rozumí se jím alespo dvakrát. 19. V pípad odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených pípadech je objednatel oprávnn sám nebo prostednictvím tetí osoby dílo nebo jeho ást dokonit, pípadn opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém pípad všechny náklady pevyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokonením nebo uvedením díla i jeho ásti do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na úet objednatele do 30 dn po obdržení výzvy objednatele. 20. V pípad odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených pípadech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly. 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v pípad, že nebude mít finanní prostedky pro pokraování realizace díla. V tomto pípad má zhotovitel nárok na zaplacení pomrné ásti smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v pípad podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel pes opakovaná upozornní zpozdil o více než 45 dn s úhradou daového dokladu/faktury, který pijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 23. V pípad odstoupení objednatele od smlouvy z dvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její pomrnou ást, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemn jinak. Zhotovitel je pouze oprávnn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním pedmtu díla obohatil. 24. V pípad odstoupení zhotovitele od smlouvy z dvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení pomrné ásti smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 25. Pokud nesplnním nkteré z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vi zhotoviteli finanní nároky, je objednatel oprávnn takové nároky zapoíst. Objednatel tyto nároky zapote tak, že od zhotovitelem fakturované ástky tyto náklady, pípadn vzniklé finanní nároky, odete a zhotoviteli uhradí ástku takto upravenou sníženou). Strana 10 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

19 penesená daová povinnost Ustanovení IX. Rzné 1. Vlastnické právo k vcem vetn dokumentace) potebným k provedení díla, které ješt nejsou ve vlastnictví objednatele, pechází na objednatele okamžikem dodání na staveništ, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skuteností nastala díve. Zhotovitel je povinen zabezpeit pechod vlastnického práva na objednatele ve svých pípadných subdodavatelských smlouvách. 2. Nebezpeí škody na zhotovovaném pedmtu díla nese bez ohledu na pechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpeí škody na pedmtu díla, odpovdnost za n a jejich ochranu, spolen s rizikem jejich ztráty nebo poškození i jakékoliv jiné újmy, pechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pedání a pevzetí díla obma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou doteny záruní povinnosti zhotovitele. 3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv ásti díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v dob do pechodu nebezpeí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpeit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vi tetím osobám. V pípad nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 4. V prbhu provádní díla mže objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat zmny projekt, plán, specifikací, výkres, díla nebo jeho ásti. Pokud se strany nedohodnou na jiné lht, zhotovitel do 10 dn po obdržení požadavku objednatele na zmnu navrhne a pedloží objednateli k odsouhlasení dokument zmny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení zmn a pokud si to zmny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla s podrobnjší specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobn) a návrh na úpravu termínu plnní. 5. Schválení dokumentu zmny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením zmn bude provedeno takto: a. V pípad, že bude objednatel po uzavení smlouvy, v dsledku nových skuteností, požadovat práce nad rámec plnní pedmtu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení tchto prací uplatnn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovn oznaen. Rozsah, cena a termín plnní tchto prací bude ped jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnní pedmtu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnní, mohou být provedeny až po uzavení písemného dodatku ke smlouv; b. Práce nad rámec plnní pedmtu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnní, mohou být sjednány ped jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávnnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede zmnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. Strana 11 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

20 penesená daová povinnost 6. Zhotovitel pipraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech zmn, jak navrhovaných tak i schválených zmny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deník a podobn). 7. Zhotovitel není oprávnn penést bez písemného souhlasu objednatele na tetí osobu úpln ani ásten práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit tetí osob smlouvu celou, pokud z nkterého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Pi nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 8. Pokud inností zhotovitele dojde ke zpsobení škody objednateli nebo jiným osobám z dvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnní podmínek smlouvy, zákona, SN i jiných norem a pedpis, je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finann uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 9. V pípad, že stavbu nebude provádt zhotovitel pouze sám svými zamstnanci, ale i prostednictvím subdodavatel a jejich zamstnanc, je objednatel povinen urit potebný poet koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi s pihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náronosti na koordinaci ve fázi pípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, urí jej objednatel jmenovit z osob navržených zhotovitelem. Náklady na innost koordinátora jsou souástí ceny díla uvedené v lánku II. smlouvy. 10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi veškerou nezbytnou souinnost a spolupráci vyžadovanou právními pedpisy a touto smlouvou. Ustanovení X. Vztah obchodních podmínek a smlouvy Obchodní podmínky mohou být mnny pouze výslovn ve smlouv nebo v dodatku ke smlouv. V pípad neužití nkterého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouv nebo v dodatku výslovn uvedeno. Strana 12 celkem 12) Píloha. 1 k SOD. OR/14/22567

21 Píloha. 2 ke Smlouv o dílo. OR/14/22567 Ocenné soupisy stavebních prací s výkazem výmr

22 Souhrnný rozpoet soupis prací ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Pardubice Pardubiky Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 Celkem JKSO Architektonicko stavebn technické ešení K K Zaízení zdravotn technických instalací K K K Zaízení vytápní budov K K Zaízení silnoporudé elektrotechniky K K K Zaízení slaboproudé elektrotechniky 0 K Zaízení vzduchotechniky K K Zaízení vnitního plynovodu 0 K Komunikace a zpevnné plochy K K K Píprava území 0 K Sadové úpravy K K Dopravní znaka IP 12 v. Sloupku K K Vedlejší náklady dle 9 vyhl.230) K K Náklady na publicitu dle 10 vyhl.230) K K Ostatní náklady dle 10 vyhl.230) Celkem celá stavba bez DPH DPH 21%) Celkem celá stavba v. DPH Poznámky a vysvtlivky Rozpoty a soupisy prací byly vytvoeny v cenové soustav RTS Vedlejší náklady obsahují Nap. zaízení staveništ, skladovací a manipulaní plochy, provizorní komunikace, provizorní pechody a pejezdy, provizorní pípojky, výstražné tabulky,oplocení, zábrany, ohrazení, ištní komunikací, náklady spoljené se vstupy, ubytováním, dopravou, koordinací veškerých stav.a mont.prací zejména koordinace vnitních rozvod IS,) BOZP, ztíženými podmínkami, provozem investora dle 9 vyhl. 230/2012 ), zajištní dodržení vhodného zacházení s odpady pi v souladu s platnými ustanoveními a smrnicemi vetn jejich likvidace. Ostatní náklady obsahují - geometrický plán, geodetické zamení skuteného provedení stavby, projektová dokumentace se zakreslením zmn dle skuteného provedení stavby. Náklady na koordinátora stavby K K K K K

23 SOUPIS PRACÍ Rozpoet 1 Objekt garáží JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Objekt garáží Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek 1037 ZZS PAK Dostavba výjezdové základny Pardubice Náklady na m.j. 0 Projektant CODE s.r.o. Typ rozpotu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel CODE s.r.o. Pardubický kraj dle výbru Zakázkové íslo 1037 cenová úrove RTS 13/II Poet list Základní rozpotové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem SOUPIS PRACÍ HZS 0 ZRN+HZS ZRN+ost.náklady+HZS Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM K K 0 K 0 K K Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

24 Stavba : Objekt : 1037 ZZS PAK Dostavba výjezdové základny Pardubice soupis prací 1 01 Objekt garáží Objekt garáží REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍL Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Úpravy povrchu, podlahy Ostatní konstrukce, bourání Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní pesun hmot Izolace proti vod Živiné krytiny Izolace tepelné Konstrukce klempíské Konstrukce truhláské Konstrukce zámenické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Obklady keramické Malby CELKEM OBJEKT Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., budova akutní medicíny

Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., budova akutní medicíny Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. OR/14/22583 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., budova akutní medicíny Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. OR/14/22585 na zhotovení díla Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení Smluvní strany 1.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více