Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost"

Transkript

1

2 PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové a aplikaníprogramovévybaveníajiné),jejichžzabezpeeníservisujepedmtemsmlouvy. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funknost podporujeservisnípracovištposkytovatelepodlepravidelazásadurenýchservisnísmlouvou. 3. Podporované technické vybavení (dále též HW ) je soubor zaízení, jejichž funknost podporuje servisní pracovišt poskytovatele podle pravidel a zásad urených servisní smlouvou. 4. Aktualizace programového vybavení (Update Service, Maintenance) pedstavuje pedávání novýchverzíswmodulprogramovéhovybavenísvylepšenýmifunkcemitak,jakjevýrobce programového vybavení dává k dispozici. Aktualizace programového vybavení zajišují jeho kompatibilitu s ostatními SW a HW komponenty informaního systému v souvislosti s jejich vývojem. 5. Servisní podpora je služba, která zahrnuje postupn jeden nebo více zpsob podpory. VymezeníservisnípodporyproúelytétoSmlouvyjeuvedenovPíloze Místo instalace je pracovišt, kde je instalováno podporované programové nebo technické vybavenínebojehoást. 7. Servisní pracovišt poskytovatele provádí všechny servisní úkony smující k rychlému odstranní zjištných potíží a k zajištní provozuschopnosti podporovaného programového nebotechnickéhovybavenívrozsahuazpsobemurenémustanovenímismlouvy. 8. Nahlášení požadavku na servisní podporu je úkon, kterým kontaktní pracovník objednatele sdlíservisnímupracovištiposkytovatele,ženastalyprovoznípotížepodporovanéhovybavení, které není možné vyešit silami objednatele, a kterým proto žádá servisní pracovišt poskytovatele o poskytnutí servisní podpory. Vymezení mechanism servisní podpory akontaktníúdajejsouuvedenyvpíloze Odezva je první reakce servisního pracovišt poskytovatele na požadavek objednatele na poskytnutíservisnípodpory,kterásmujekezjištnípíinoznámenýchprovozníchpotíží. 10. Zprovoznní technického vybavení je uvedení technického vybavení do stavu, ve kterém vykazujeprovoznívlastnostispecifikovanévýrobcem. 11. Servisnízásahjeoznaeníinností,kterésmujíkodstranníoznámenýchprovozníchpotíží podporovaného programového vybavení nebo ke zprovoznní podporovaného technického vybavení a vykonává je pracovník servisního pracovišt poskytovatele bu vzdálen vzdáleným pístupemnebointeraktivnpotelefonu)neboosobn(vmístinstalace). lánekiii. Typservisnípodporyadélkaservisníhoobdobí 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli typ servisní podpory na vybavení specifikovanévpíloze.1,atovrozsahuuvedenémvpíloze Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel mže poskytováním servisních služeb nebo jejich ástí povit tetí osobu. Tímto se poskytovatel nezbavuje jakýchkoli práv, povinností nebo Strana2(celkem14)

3 PARDUBICKÝKRAJ závazkvyplývajícíchztétosmlouvy. 3. Délkaservisníhoobdobísestanovujenadobuodpoátkuzkušebníhoprovozupoceloudobu udržitelnosti projektu, doba udržitelnosti je 60 msíc ode dne pedání informaních podsystém do rutinního provozu. Uzavením písemného dodatku ktéto smlouv mže být délkaservisníhoobdobíprodloužena. 4. Servisnípodporabudepodobuzkušebníhoprovozuposkytovánazdarma. 5. Poukonenízkušebního provozu a pedání díla do rutinního provozu bude servisní podpora poskytovánazaúplatunazákladpísemnéobjednávkyatovždynaobdobíjednohoroku. 6. Objednatelsivyhrazujeprávonabídkunaservisnípodporunevyužítzcela,nebojenásten, to znamená, že po uplynutí doby zkušebního provozu bude objednávat rozsah poskytování servisnípodporydlevlastnípoteby. 7. Poskytovateljepovinenobjednatelepísemnvyzvatkzasláníobjednávkynaservisnípodporu 2msícepeduplynutímdobyzkušebníhoprovozuanáslednpakvdobtrvánítétosmlouvy vždy2msícepeduplynutímpedcházejícíhoobdobí,(tojenejpozdjipouplynutí10msíc, 22msíc,34msíca46msícodpedáníinformaníchpodsystémdorutinníhoprovozu. 8. Poskytovatel se zpsobem zajištní servisní podpory uvedeným vlánku III, odst. 5, 6 a 7 souhlasí. 9. Po dobu servisní podpory je poskytovatel povinen na žádost objednatele doložit písemný pehledprovedenýchprací. lánekiv. Cena 1. Cenazaposkytováníroníservisnípodporyuvedenávpíloze.2,tétosmlouvy Vymezení rozsahuacenservisnípodpory,jestanovenajakopevnáanejvýšepípustná. 2. Smluvní strany se dohodly, že cenu uhradí objednatel na základ faktur vystavených vždy jednouzarok,kposlednímudnironíhoobdobí. 3. Splatnostfaktury daovéhodokladujedohodousmluvníchstranstanovenana30dnode dnejejíhoprokazatelnéhodorueníobjednateli.zaplacenímseproúelytétosmlouvyrozumí odepsání píslušnéástky z útu objednatele ve prospch útu poskytovatele. Faktura musí obsahovatveškerénáležitostidaovéhodokladupodlezákona.563/1991sb.,oúetnictví,ve znní pozdjších pedpis, a zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Objednatel má právo vrátit fakturu ped lhtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávnným vrácením faktury pestává bžet pvodní lhta splatnosti, opravená nebo pepracovaná fakturabudeopatenanovoulhtousplatnosti. 4. Fakturamusíkromzákonemstanovenýchnáležitostíprodaovýdokladobsahovattaké: ísloadatumvystavenífaktury, íslosmlouvyadatumjejíhouzavení,ísloveejnézakázky, názevprojektu,registraníísloprojektuainformaci,žesejednáoprojektpodpoenýz Programu, následujícím zpsobem: Projekt Datové sklady, manažerské informaní systémy a nástroje Business Intelligence, reg.. CZ.1.06/2.1.00/ , je spolufinancovánzerdfprostednictvímintegrovanéhooperaníhoprogramu. Strana3(celkem14)

4 PARDUBICKÝKRAJ pedmtplnníajehopesnouspecifikaciveslovnímvyjádení(nestaípouzeodkazna íslouzavenésmlouvy), oznaeníbankyaísloútu,nakterýmusíbýtzaplaceno(pokudjeísloútuodlišnéod íslauvedenéhovtétosmlouv,jeposkytovatelpovinenotétoskutenostiinformovat objednatele), íslo adatum píslušných písemných objednávek pro poskytování servisní podpory po uplynutízákladnízárukydílavsouladuslánkem.iv,odst.2tétosmlouvy., lhtusplatnostifaktury, název,sídlo,iadiobjednateleaposkytovatele, jménoavlastnorunípodpisosoby,kteráfakturuvystavila,vetnkontaktníhotelefonu. 5. Smluvní strany se dohodly, že v pípad zmny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouv o zmn výše ceny a DPH bude útována podle pedpis platnýchvdobuskutennízdanitelnéhoplnní. lánekv. Souinnostsmluvníchstran 1. Poskytovatelsezavazuje,žepracovníciposkytovatelebudoupiplnnízávazk,kterévyplývají ztétosmlouvy,dodržovatveškerébezpenostnípedpisy,zákonyajejichprovádcívyhlášky vztahující se kinnostem poskytovatele. Pokud porušením tchto pedpis poskytovatelem vznikneškoda,nesenákladyposkytovatel. 2. Objednatelse zavazuje vytváet ze své strany podmínky smující k minimalizaci pípadných škod na technickém vybavení objednatele vzniklých v souvislosti s provádním servisních zásah,kterémžeovlivnitvýhradnobjednatel. 3. Poskytovatel odpovídá za škody na technickém vybavení objednatele, které prokazateln zpsobilipracovníciposkytovatele. 4. Vl. VI. objednatel stanoví jako kontaktní osoby odpovdné pracovníky objednatele. Tyto kontaktní osoby budou oprávnny zastupovat objednatele u poskytovatele pi plnní ustanovenítétosmlouvy.objednatelsezavazujevpípadzmnkontaktníchúdajoznámit tytozmnyneprodlenvpísemnépodobposkytovateli. 5. Smluvní strany se zavazují, že kontaktní osoby si budou pi plnní ustanovení této smlouvy poskytovat vzájemnou co nejúinnjší souinnost po celou dobu od nahlášení požadavku na servisní podporu až do uzavení servisního pípadu a že budou dodržovat postupy specifikovanétoutosmlouvou. 6. Objednatel zajistí, aby ze strany objednatele nebyly poskytovateli inny pekážky pro poskytováníservisnípodpory.ktomuobjednatelzejména: budeposkytovatpracovníkmservisníhopracovištposkytovatelepodlejejichpokyn poceloudobuešeníservisníhopípaduodnahlášenípožadavkunaservisnípodporu až do uzavení servisního pípadu všechny požadované informace (i datové soubory, kopieobrazovekavýstupypíkazapod.)avýsledkydoporuenýchúkonpotebnék diagnosticepíinaešeníoznámenýchprovozníchpotížípodporovanéhovybavení, umožní pracovníkm servisního pracovišt poskytovatele vstup na píslušné místo provedeníservisníhozásahuadlemístníchpodmínekjimumožníivjezddoobjektua parkovánívozidlapoceloudobutrváníservisníhozásahu, zajistí po celou dobu trvání servisního zásahu dosažitelnost (pípadn fyzickou Strana4(celkem14)

5 PARDUBICKÝKRAJ pítomnost)píslušnýchkontaktníchosobobjednateleapípadnidalšíchpotebných odborných pracovník v míst instalace podporovaného vybavení a jejich co nejúinnjšísouinnost. 7. Poskytovatel se zavazuje k provádní ádné provozní údržby podporovaného technickéhovybavenídlespecifikacevpíloze.1tétosmlouvyvasvtermínechavrozsahu pedepsanýchvýrobcitohotovybavení. 8. Poskytovatelmžeposkytnoutobjednateliodbornoupomocneboasistenciipiešeníjiných úkol než bylo možné smlouvou specifikovat (nap. odbornou pomoc pi zajištní správné funknostijinéhovybaveníobjednateleneždlespecifikacevpíloze.1tétosmlouvy).pesné podmínky a postupy odborné pomoci nebo asistence budou dohodnuty mezi objednatelem aposkytovatelem pro každý takový pípad zvláš podle rozsahu požadavku objednatele aaktuálníchmožnostíposkytovatele. lánekvi. Kontaktníúdaje 1. Kontaktnímiosobamiobjednatelejsou: a) odpovdnýpracovník: LudkKlouda , b) odpovdnýpracovník: Ing.JanCzagan , c) odpovdnýpracovník: Ing.MartinHalámka , lánekvii. Náhradnídíly 1. Náhradnídíly,kteréjsouposkytovatelempoužitypizprovoznnípodporovanéhotechnického vybavení (zaízení), které je v platné záruní dob, se stávajísouástí zaízení a platí pron pvodní záruní doba zaízení. Takto použité náhradní díly se stávají majetkem objednatele avadnédílysestávajímajetkemposkytovatele.jestližeobjednatelvadnýdílpedápioprav poskytovateli, cena náhradního dílu se nefakturuje. Jestliže objednatel z jakýchkoli dvod vadnýdílnepedápiopravposkytovateliuhradíobjednatelposkytovatelicenunáhradního dílu použitého místo vadného dílu nebo cenu celého náhradního zaízení podle aktuáln platného ceníku poskytovatele. Po úhrad této ceny se stává vadný díl nebo celé vadné zaízenímajetkemobjednatele. 2. Náhradnídíly,kteréjsouposkytovatelempoužitypizprovoznnípodporovanéhotechnického vybavení(zaízení),kterénenívplatnézárunídob,majízárunídobu24msícodukonení opravy.objednateluhradíposkytovatelicenunáhradníhodílupoužitéhomístovadnéhodílu podle aktuáln platného ceníku poskytovatele. Po úhrad této ceny se stává náhradní díl majetkemobjednatele.vadnédílyzstávajímajetkemobjednatele.ustanovenítohotobodu senetýkápevnýchdisk,kteréjsousouástídiskovýchpolí.protytodílyplatíustanoveníl. VII.odst.3smlouvy. 3. Spotebnímateriálnenípedmtemservisnípodpory. Strana5(celkem14)

6 PARDUBICKÝKRAJ 4. S datovými nosii, které obsahují informace oznaené objednatelem jako dvrné nebo utajované, musí být v souvislosti s plnním ustanovení servisní smlouvy nakládáno podle rozhodnutíobjednateleanajehoodpovdnost. lánekviii. Dvrnéinformace,ochranaosobníchúdaj 1. Vpípad, že bude pi plnní pedmtu smlouvy docházet ke zpracování osobních údaj, je tato smlouva je zárove smlouvou ozpracování osobních údaj ve smyslu 6zákona.101/2000Sb.,oochranosobníchúdaj aozmnnkterýchzákon,veznnípozdjších pedpis (dále jen ZOOÚ ). Poskytovatel má pro úely ochrany osobních údaj postavení zpracovatelevesmysluzooú. 2. Poskytovatel je oprávnn zpracovávat osobní údaje pouze za úelem plnní úelu této smlouvy. 3. Poskytovateljeoprávnnzpracovávatosobníúdajevrozsahunezbytnnutnémproplnnítéto smlouvy, za tímto úelem je oprávnn osobní údaje zejména ukládat na nosie informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou kuplatnní práv zhotovitele vyplývajících ztéto smlouvy,pedávatzpracovanéosobníchúdajeobjednateli,osobníúdajelikvidovat. 4. Poskytovateluinívsouladusplatnýmiprávnímipedpisydostatenáorganizaníatechnická opatení zabraující pístupu neoprávnných osob kosobním údajm oochran osobních údaj. 5. Poskytovatelzajistí,abyjehozamstnancibylivsouladusplatnýmiprávnímipedpisypoueni opovinnostimlenlivostiaomožnýchnásledcíchpropípadporušenítétopovinnosti. 6. Poskytovatel zajistí, aby písemnosti ajiné hmotné nosie informací, které obsahují osobní údaje,bylyuchováványpouzevuzamykatelnýchmístnostech. 7. Poskytovatel zajistí, aby písemnosti ajiné hmotné nosie informací, které obsahují citlivé údaje,bylyuchováványvuzamykatelnýchskíníchumístnýchvuzamykatelnýchmístnostech. 8. Poskytovatelzajistí,abyelektronickédatovésouboryobsahujícíosobníúdajebylyuchovávány vpamtipoítaepouze: jelipístupktakovýmtosoubormchránnheslem, jeli pístup kužívání poítae, vjehož pamti jsou tyto soubory umístny, chránn heslem. 9. Pokudjenezbytné,zaúelemkontrolysprávnéfunkcedíla,odstrannívadnebodalšíhovývoje díla, pedat poskytovateli kopii databází, soubor nebo nosi údaj obsahujících údaje zinnosti objednatele ajím urených organizací, je poskytovatel povinen stakovými údaji nakládattak,abynedošlokjejichúnikuizneužití. 10. Veškeré skutenosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami,kterénejsoubžndostupnévobchodníchkruzícha sekterýmisesmluvnístrany seznámí pi realizaci pedmtu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za dvrnéinformace. 11. Poskytovatel se zavazuje, že dvrné informace jiným subjektm nesdlí, nezpístupní, ani nevyužijeprosebeneboprojinouosobu.zavazujesezachovatjevpísnétajnostiasdlitje Strana6(celkem14)

7 PARDUBICKÝKRAJ výluntmsvýmzamstnancmnebosubdodavatelm,kteíjsoupoveniplnnímsmlouvy a za tímto úelem jsou oprávnni se s tmito informacemi vnezbytném rozsahu seznámit. Poskytovatel se zavazuje zabezpeit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za dvrnéazachovávalyonichmlenlivost. 12. Povinnostplnitustanovenítohotolánkusmlouvysenevztahujenainformace,které: mohoubýtzveejnnybezporušenítétosmlouvy, bylypísemnýmsouhlasemobousmluvníchstranzproštnytchtoomezení, jsou známé nebo byly zveejnny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvníchstran, píjemcejeznádíve,nežjesdlísmluvnístrana, jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo píslušným správním orgánem na základzákona,popípad,jejichžuveejnníjestanovenozákonem, smluvní strana sdlí osob vázané zákonnou povinností mlenlivosti (nap. advokátovi nebodaovémuporadci)zaúelemuplatovánísvýchpráv. 13. Povinnostochranydvrnýchinformacítrvábezohledunaukoneníplatnostitétosmlouvy. 14. Vzhledemkveejnoprávnímucharakteruobjednateleposkytovatelvýslovnprohlašuje,žeje stouto skuteností obeznámen a souhlasí se zveejnním smluvních podmínek obsažených vtétosmlouvvrozsahuazapodmínekvyplývajícíchzpíslušnýchprávníchpedpis,zejména zák..106/1999sb.,osvobodnémpístupukinformacím,veznnípozdjšíchpedpis. 15. Smluvnístranysezavazují,žeobchodníatechnickéinformace,kteréjimbylysvenydruhou stranou, nezpístupní tetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informacekjinýmúelm,nežjekplnnípodmínektétosmlouvy. lánekix. Sankníujednání 1. V pípad nedodržení doby odezvy nebo jiných dohodnutých termín poskytovatelem k jednotlivémupípadusesmluvnístranydohodlynasmluvnípokutvevýši1000,kzakaždou i zapoatou hodinu prodlení s tím, že nejvyššíástka takovéto smluvní pokuty nepesáhne ástku odpovídající smluvní pokut za pt dní. Tuto smluvní pokutu zaplatí poskytovatel objednateli. 2. Vpípad,žeposkytovatelneumožníobjednatelizadatpožadaveknaservisnízásahzdvodu nedostupnostislužebhotlineanihelpdeskzpsobenévýpadkemuvedenýchslužebnastran poskytovatele, je objednatel oprávnn na poskytovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,Kzakaždýtakovýjednotlivýpípad. 3. V pípad, že objednatel neumožní pracovníkm servisního pracovišt poskytovatele zahájit servisní zásah v pedem dohodnutém termínu, zaniká právo objednatele na smluvní pokutu podlel.ix.odst.1tétosmlouvy. 4. Vpípad,žeobjednateljevprodlenísúhradoufaktury,jepovinenuhraditposkytovateliúrok zprodlenívzákonnévýši. 5. V pípad, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, poskytovatel na tuto skutenost upozorní písemným sdlením kontaktní osoby objednatele a souasn kontaktní osobu zastupujícísmluvnístranuobjednatele. 6. Poskytovateljepodobuprodleníobjednatelesuhrazenímfakturyoprávnnpozastavitplnní podle této smlouvy (není povinen poskytovat objednateli služby podle ustanovení této smlouvy). Poskytovatel sdlí písemn kontaktním osobám uvedeným vl. VI. této smlouvy Strana7(celkem14)

8 PARDUBICKÝKRAJ termín, ke kterému pozastavuje plnní podle této smlouvy a následn po uhrazení dlužné ástkyobjednatelemsdlítermínpevzetíúhrady,kekterémukonípozastaveníplnnídletéto smlouvy.poskytovatelneníanemžebýtpodobupozastaveníplnnívprodlení. 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dn od doruení jejich vyžádání oprávnnou smluvní stranou stran povinné. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovnímpevodemnaúetoprávnnésmluvnístrany. lánekx. Ukonenísmlouvy 1. Kterákolivzesmluvníchstranmžeodtétosmlouvyodstoupitzdvodupodstatnéhoporušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení podmínek smlouvy smluvní stranypovažují: neposkytnutí servisní podpory poskytovatelem po ádném nahlášení požadavku objednatelem, nedodrženídobyodezvynebojinýchdohodnutýchtermínposkytovatelemovícejak 5dn, bezdvodnéperušenípracínaservisnímpípaduposkytovatelem, opakované nesplnní závazku objednatele poskytnout poskytovateli souinnost pi plnníustanovenítétosmlouvyipespísemnéupozornnídoruenéobjednateli, opakované neuhrazení fakturované ástky objednatelem do 30 dn ode dne splatnostipíslušnéhoádndoruenéhodaovéhodokladu. 2. Smluvnístranajeoprávnnaodsmlouvyodstoupitvelht30kalendáníchdnodedne,kdy seopodstatnémporušenípovinnostídozvdla,nejpozdjivšakdo6msícodedne,kdyk podstatnémuporušenípovinnostídošlo.odstoupenínabýváúinnostidnemprokazatelného dorueníjehopísemnéhovyhotovenídruhésmluvnístran. 3. Objednatel je oprávnn ukonit smlouvu rovnž formou výpovdi bez uvedení dvod; vtakovém pípad iní výpovdnílhta 6 msíc ode dne prokazatelného doruení jeho písemnéhovyhotovenídruhésmluvnístran. lánekxi. Závrenáustanovení 1. Tato smlouva mže být mnna jen formou písemných, vzestupn íslovaných dodatk podepsanýchoprávnnýmizástupciobousmluvníchstran. 2. Poskytovateljepodleustanovení 2písm.e)zákona.320/2001Sb.,ofinanníkontroleve veejné správ a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, osobou povinou spolupsobitpivýkonufinanníkontrolyprovádnévsouvislostisúhradouzbožíneboslužeb zveejnýchvýdaj.poskytovateljepovinenarchivovatoriginálnívyhotovenísmlouvyvetn jejích dodatk, originály úetních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci pedmtutétosmlouvypodobu10letodzánikutétosmlouvy,minimálnvšakdoroku2021. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávnným k výkonu kontroly projektprovéstkontroludokladsouvisejícíchsplnnímtétosmlouvy. 3. Poskytovatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatit vizuálníidentitouprojektdlepravidel proprovádníinformanícha propaganíchopatení (ke stažení na Poskytovatel prohlašuje, že ke dni nabytí úinnosti tétosmlouvyjestmitopravidlyseznámenanepožadujepiloženítchtopravidelkesmlouv. Vpípad, ževprbhuplnní tétosmlouvydojdekezmn tchtopravidel,jeobjednatel povinenotétoskutenostiposkytovatelebezodkladninformovat. Strana8(celkem14)

9

10 PARDUBICKÝKRAJ Píloha.1 Specifikaceinformaníchsystém Specifikaceservisovanýchinformaníchsystémvestruktuedlezadávacídokumentace. Pronaplnnípedmtusmlouvyzakázky Datovésklady,manažerskéinformanísystémyanástroje BusinessIntelligence budepoužitnásledujícísw: MSSQLSERVER2012 MSSharePointFoundation2013 GISTNástroje Na tchto technologiích bude v souladu se zadávací dokumentací vybudován datový sklad, externí ainterní portál pro prezentaci dat. Servisovaný informaní systém se tedy krom výše uvedeného skládátakéznásledujícíchkomponent: Datovézdrojeprodatovýsklad Instalace,konfiguraceSQLServeru KonfiguraceETLproces(SQLServer) Nastaveníadefinicerelaníchdatabázíadatovýchmodel(SQLServer) Nastaveníadefiniceanalytickýchdatabází(SQLServer) Vytvoenýreporting(SQLServer) KonfiguraceanastaveníGISTOLAPNástroj Instalace,konfiguraceinterníhoportálu(SharePointFoundation) Instalace,konfiguraceexterníhoportálu(SharePointFoundation) Strana10(celkem14)

11 PARDUBICKÝKRAJ Píloha.2 Vymezenírozsahuacenyservisnípodpory Podpojmemtechnickápodporaserozumí: a) Prbžné provádní inovace produktu, jeho jednotlivých technologických ástí apíslušnéhosoftware,zejménaupdatealegislativníhoupdate,upgradealegislativního upgrade b) Pod pojmem update se rozumí taková verze produktu, ukteré se oproti pedcházející verziproduktumníjehofunknost,atonazákladzmnyjakékolivskutenosti,podle které byla celá funknost tohoto produktu vytvoena, ale nemní se struktura dat datovéhofondu,sekterýmtatoverzeproduktupracuje.vpípad,žezmnafunknosti tohoto produktu byla provedena pouze na základ legislativních zmn, je nová verze tohotoproduktujeho legislativnímupdatem. c) Podpojmemupgradeserozumítakováverzeproduktu,ukteréseoprotipedcházející verzitohotoproduktumníjehofunknost,atonazákladzmnyjakékolivskutenosti, podle které byla celá funknost produktu vytvoena, azárove se mní struktura vt datovéhofondu,sekterýmtatoverzeproduktupracuje.vpípad,žezmnafunknosti tohoto produktu azmna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základ legislativních zmn, je nová verze tohoto produktujeho legislativnímupgradem d) Poskytování update aupgrade produktu, vzniklé legislativními zmnami apožadavky objednateleisamostatnou,nevynucenou,inovaníinnostízhotovitele e) ProvádníobecnýchzmnproduktuvdsledkuvývojeHWaSWprostedk f) Distribuce nových verzí produktu a bezpenostních a funkních oprav (patch) zpístupnnímpokynkjehoelektronickémustaženíobjednatelemzdatovéhoúložišt zhotovitele g) Distribuce inovovaného produktu za úelem legislativního update nebo legislativního upgradebudeprovedenapedtermínemúinnostizmnpíslušnýchprávníchpedpis h) Poskytování pístupu k databázi známýchešených problém a pístupu ktechnické podpoevýrobce i) Služba Hotline formou telefonické podpory pro zamstnance objednatele pro hlášení požadavknatechnickoupodporuaservis,poradenstvíakonzultace j) Služba HelpDesk pro zamstnance objednatele pro hlášení závad a požadavk na technickoupodporu,poradenstvíakonzultace Podpojmemservisserozumí: a) Odstraovánívadproduktuprobíhajícívrežimech: Kategorievady vysoká,vadyzabraujícíprovozu,produktnenípoužitelnývesvých základníchfunkcíchnebosevyskytujefunknízávadaznemožujícíinnostsystému. Tentostavmžeohrozit bžnýprovoz objednatele aorganizací anelzejejdoasn ešit organizaním opatením. Nejpozdji do 4 hodin po nahlášení vady provede Strana11(celkem14)

12 PARDUBICKÝKRAJ zhotovitelzjištnípíin,kterévaduzpsobují.jdeliovaduzpsobenoudvodyna stran zhotovitele (oprávnná reklamace) bezodkladn zahájí práce na odstranní vadyazajistíodstrannítétovadyvelhtdo8pracovníchhodinodnahlášenívady, atoizpsobemdoasnéhoprovizorníhoešení,umožujícíhoprovozproduktu.vada bude odstranna vnejkratší možné lht sohledem na její povahu adopad na innost objednatele. Jdeli ovadu zpsobenou dvody na stran objednatele, dohodnesobjednatelemdalšípostup. Kategorie vady stední, vady omezující provoz, funknost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje bžný provoz objednatele nebo organizací. Jedná se také ovady zpsobující problémy pi užívání aprovozování produktu nebo jeho ásti, ale umožující provoz, jimiž zpsobené problémy lze doasn ešit organizaními opateními. Nejpozdji do 8hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištní píin, které vadu zpsobují. Jdeli ovadu zpsobenou dvody na stran zhotovitele (oprávnná reklamace) bezodkladn zahájí práce na odstranní vady azajistí odstranní této vady ve lht do 2 pracovních dn od nahlášení vady. Vada bude odstranna vnejkratší možné lht sohledem na její povahuadopadnainnostobjednatele.jdeliovaduzpsobenoudvodynastran objednatele,dohodnesobjednatelemdalšípostup. Kategorie vady nízká, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadajídokategorií vysoká nebo stední.nejpozdjibhemdvoupracovních dnponahlášenívadyprovedezhotovitelzjištnípíin,kterévaduzpsobují.jdeli ovadu zpsobenou dvody na stran zhotovitele (oprávnná reklamace) bezodkladnzahájíprácenaodstrannívadyazajistíodstrannítétovadyvelht do 5 pracovních dn od nahlášení vady. Vada bude odstranna vnejkratší možné lht sohledem na její povahu adopad na innost objednatele. Jdeli ovadu zpsobenoudvodynastranobjednatele,dohodnesobjednatelemdalšípostup. b) Zaazenívadydokategorieurujeobjednatel. c) Provádní konfiguraních prací na informaních systémech na základ požadavk objednatele vrozsahu 80 hodin za rok vmíst instalace nebo prostednictvím vzdálenéhopístupu, d) Poskytování služby Hotline formou telefonické podpory pro hlášení požadavk na technickoupodporuaservis,poradenstvíakonzultace, e) Poskytování služby HelpDesk pro hlášení závad a požadavk na servis, poradenství a konzultace. Technická podpora a servis budou poskytovány od poátku zkušebního provozu po celou dobuudržitelnostiprojektu. Strana12(celkem14)

13 PARDUBICKÝKRAJ Cenazatechnickoupodporuaservispodobuudržitelnostiprojektu,CenaB Strana13(celkem14)

14 PARDUBICKÝKRAJ Píloha.3 Mechanismyservisnípodpory,kontaktníúdaje Specifikacekomunikaníchmetodservisnípodporyvetnkontaktoboustran: 1. Veškeré požadavky na servisní zásahy poskytovatele uplatují kontaktní osoby objednatele, uvedené vlánku VI. této smlouvy, prostednictvím kontaktního místa, které provozuje poskytovatelvsouladusdáleuvedenýmipravidly. 2. Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 4 hodin od nahlášení požadavku. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. 3. Kontaktnímístoumožujepíjempožadavknaservisnízásahveskémjazyce natelefonnímísle(hotline): vrežimumin.5x12x365vdobod7:00do19:00 systémemservisnípodpory(helpdesk):www.gist.cz/helpdesk/ vrežimu7x24x Telefonickézadánípožadavkubudezajištnolidskouobsluhou. 5. Bude zajištn nepetržitý pístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožující objednateliupesnitnebodoplnitpožadavek. 6. Systém servisní podpory bude poskytovat objednateli pístup i kuzaveným požadavkm azpsobujejichešení. 7. Systém servisní podpory musí umožovat export dat, vetn obsahu požadavku azpsobu vyešení. Tato funkcionalita bude poskytovatelem poskytována bezúplatn minimáln na vyžádáníobjednateleveformátu(*.xlsa*.csv.). 8. Objednatelmžepovzájemnédohodumožnitposkytovatelizabezpeenývzdálenýpístupdo své datové sít zip adresy poskytovatele protokolem TCP/IP za úelem plnní ásti této smlouvy.objednatelsivyhrazujeprávopopedchozímupozornnítentopístupposkytovateli ukonit. Strana14(celkem14)

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

mezi Žižkova 57, 587 33 Jihlava MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 70890749 Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 4050005000/6800

mezi Žižkova 57, 587 33 Jihlava MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 70890749 Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 4050005000/6800 KUJIP0114BN2 SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění, pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Akce: Komodita 3 - Rozšíření datového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj Název operaního programu: Technická pomoc Oznaení operaního programu: OPTP 2007 2013 Projekt: HW a SW vybavení pro záložní pracovišt Aplikace MS2014+ Registraní íslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/14.00353.j.:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

lánek II. Pedmt díla

lánek II. Pedmt díla Krajský úad Pardubického kraje uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel zavazuje ádn a vas, na svj náklad a nebezpeí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výmníkové stanice a

SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výmníkové stanice a Krajský úad Pardubického kraje Smlouva o dílo. OMSI/14/20604 na zhotovení díla SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výmníkové stanice a rozvod Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

PÍLOHA. 1 k Výzv k podání nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veejné zakázky: Zateplení objektu MŠ Plešivec II 1. Základní identifikaní údaje 2.1. Zadavatel Název: Msto eský Krumlov Sídlo: námstí Svornosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf.

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf. Kadlčík Jan, Ing. Od: Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Kadlčík Jan, Ing. Předmět: Rozpočtové opatření Přílohy: Text smlouvy s přílohami.pdf Žádáme o rozpočtové opatření na částku 119

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. a rozpočet kraje. mezi

SERVISNÍ SMLOUVA. a rozpočet kraje. mezi KUJIP00YKKRX SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Akce: Komodita 2 - Vybudování datového

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Kupní smlouva. ást 3 zadávací dokumentace. uzav ená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku, v platném zn ní

Kupní smlouva. ást 3 zadávací dokumentace. uzav ená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku, v platném zn ní BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 3 zadávací dokumentace Kupní smlouva uzavená dle ustanovení 2079 a násl. zákona. 89/2012 Sb., obanského zákoníku, v platném

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více