Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost"

Transkript

1

2 PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové a aplikaníprogramovévybaveníajiné),jejichžzabezpeeníservisujepedmtemsmlouvy. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funknost podporujeservisnípracovištposkytovatelepodlepravidelazásadurenýchservisnísmlouvou. 3. Podporované technické vybavení (dále též HW ) je soubor zaízení, jejichž funknost podporuje servisní pracovišt poskytovatele podle pravidel a zásad urených servisní smlouvou. 4. Aktualizace programového vybavení (Update Service, Maintenance) pedstavuje pedávání novýchverzíswmodulprogramovéhovybavenísvylepšenýmifunkcemitak,jakjevýrobce programového vybavení dává k dispozici. Aktualizace programového vybavení zajišují jeho kompatibilitu s ostatními SW a HW komponenty informaního systému v souvislosti s jejich vývojem. 5. Servisní podpora je služba, která zahrnuje postupn jeden nebo více zpsob podpory. VymezeníservisnípodporyproúelytétoSmlouvyjeuvedenovPíloze Místo instalace je pracovišt, kde je instalováno podporované programové nebo technické vybavenínebojehoást. 7. Servisní pracovišt poskytovatele provádí všechny servisní úkony smující k rychlému odstranní zjištných potíží a k zajištní provozuschopnosti podporovaného programového nebotechnickéhovybavenívrozsahuazpsobemurenémustanovenímismlouvy. 8. Nahlášení požadavku na servisní podporu je úkon, kterým kontaktní pracovník objednatele sdlíservisnímupracovištiposkytovatele,ženastalyprovoznípotížepodporovanéhovybavení, které není možné vyešit silami objednatele, a kterým proto žádá servisní pracovišt poskytovatele o poskytnutí servisní podpory. Vymezení mechanism servisní podpory akontaktníúdajejsouuvedenyvpíloze Odezva je první reakce servisního pracovišt poskytovatele na požadavek objednatele na poskytnutíservisnípodpory,kterásmujekezjištnípíinoznámenýchprovozníchpotíží. 10. Zprovoznní technického vybavení je uvedení technického vybavení do stavu, ve kterém vykazujeprovoznívlastnostispecifikovanévýrobcem. 11. Servisnízásahjeoznaeníinností,kterésmujíkodstranníoznámenýchprovozníchpotíží podporovaného programového vybavení nebo ke zprovoznní podporovaného technického vybavení a vykonává je pracovník servisního pracovišt poskytovatele bu vzdálen vzdáleným pístupemnebointeraktivnpotelefonu)neboosobn(vmístinstalace). lánekiii. Typservisnípodporyadélkaservisníhoobdobí 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli typ servisní podpory na vybavení specifikovanévpíloze.1,atovrozsahuuvedenémvpíloze Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel mže poskytováním servisních služeb nebo jejich ástí povit tetí osobu. Tímto se poskytovatel nezbavuje jakýchkoli práv, povinností nebo Strana2(celkem14)

3 PARDUBICKÝKRAJ závazkvyplývajícíchztétosmlouvy. 3. Délkaservisníhoobdobísestanovujenadobuodpoátkuzkušebníhoprovozupoceloudobu udržitelnosti projektu, doba udržitelnosti je 60 msíc ode dne pedání informaních podsystém do rutinního provozu. Uzavením písemného dodatku ktéto smlouv mže být délkaservisníhoobdobíprodloužena. 4. Servisnípodporabudepodobuzkušebníhoprovozuposkytovánazdarma. 5. Poukonenízkušebního provozu a pedání díla do rutinního provozu bude servisní podpora poskytovánazaúplatunazákladpísemnéobjednávkyatovždynaobdobíjednohoroku. 6. Objednatelsivyhrazujeprávonabídkunaservisnípodporunevyužítzcela,nebojenásten, to znamená, že po uplynutí doby zkušebního provozu bude objednávat rozsah poskytování servisnípodporydlevlastnípoteby. 7. Poskytovateljepovinenobjednatelepísemnvyzvatkzasláníobjednávkynaservisnípodporu 2msícepeduplynutímdobyzkušebníhoprovozuanáslednpakvdobtrvánítétosmlouvy vždy2msícepeduplynutímpedcházejícíhoobdobí,(tojenejpozdjipouplynutí10msíc, 22msíc,34msíca46msícodpedáníinformaníchpodsystémdorutinníhoprovozu. 8. Poskytovatel se zpsobem zajištní servisní podpory uvedeným vlánku III, odst. 5, 6 a 7 souhlasí. 9. Po dobu servisní podpory je poskytovatel povinen na žádost objednatele doložit písemný pehledprovedenýchprací. lánekiv. Cena 1. Cenazaposkytováníroníservisnípodporyuvedenávpíloze.2,tétosmlouvy Vymezení rozsahuacenservisnípodpory,jestanovenajakopevnáanejvýšepípustná. 2. Smluvní strany se dohodly, že cenu uhradí objednatel na základ faktur vystavených vždy jednouzarok,kposlednímudnironíhoobdobí. 3. Splatnostfaktury daovéhodokladujedohodousmluvníchstranstanovenana30dnode dnejejíhoprokazatelnéhodorueníobjednateli.zaplacenímseproúelytétosmlouvyrozumí odepsání píslušnéástky z útu objednatele ve prospch útu poskytovatele. Faktura musí obsahovatveškerénáležitostidaovéhodokladupodlezákona.563/1991sb.,oúetnictví,ve znní pozdjších pedpis, a zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Objednatel má právo vrátit fakturu ped lhtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávnným vrácením faktury pestává bžet pvodní lhta splatnosti, opravená nebo pepracovaná fakturabudeopatenanovoulhtousplatnosti. 4. Fakturamusíkromzákonemstanovenýchnáležitostíprodaovýdokladobsahovattaké: ísloadatumvystavenífaktury, íslosmlouvyadatumjejíhouzavení,ísloveejnézakázky, názevprojektu,registraníísloprojektuainformaci,žesejednáoprojektpodpoenýz Programu, následujícím zpsobem: Projekt Datové sklady, manažerské informaní systémy a nástroje Business Intelligence, reg.. CZ.1.06/2.1.00/ , je spolufinancovánzerdfprostednictvímintegrovanéhooperaníhoprogramu. Strana3(celkem14)

4 PARDUBICKÝKRAJ pedmtplnníajehopesnouspecifikaciveslovnímvyjádení(nestaípouzeodkazna íslouzavenésmlouvy), oznaeníbankyaísloútu,nakterýmusíbýtzaplaceno(pokudjeísloútuodlišnéod íslauvedenéhovtétosmlouv,jeposkytovatelpovinenotétoskutenostiinformovat objednatele), íslo adatum píslušných písemných objednávek pro poskytování servisní podpory po uplynutízákladnízárukydílavsouladuslánkem.iv,odst.2tétosmlouvy., lhtusplatnostifaktury, název,sídlo,iadiobjednateleaposkytovatele, jménoavlastnorunípodpisosoby,kteráfakturuvystavila,vetnkontaktníhotelefonu. 5. Smluvní strany se dohodly, že v pípad zmny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouv o zmn výše ceny a DPH bude útována podle pedpis platnýchvdobuskutennízdanitelnéhoplnní. lánekv. Souinnostsmluvníchstran 1. Poskytovatelsezavazuje,žepracovníciposkytovatelebudoupiplnnízávazk,kterévyplývají ztétosmlouvy,dodržovatveškerébezpenostnípedpisy,zákonyajejichprovádcívyhlášky vztahující se kinnostem poskytovatele. Pokud porušením tchto pedpis poskytovatelem vznikneškoda,nesenákladyposkytovatel. 2. Objednatelse zavazuje vytváet ze své strany podmínky smující k minimalizaci pípadných škod na technickém vybavení objednatele vzniklých v souvislosti s provádním servisních zásah,kterémžeovlivnitvýhradnobjednatel. 3. Poskytovatel odpovídá za škody na technickém vybavení objednatele, které prokazateln zpsobilipracovníciposkytovatele. 4. Vl. VI. objednatel stanoví jako kontaktní osoby odpovdné pracovníky objednatele. Tyto kontaktní osoby budou oprávnny zastupovat objednatele u poskytovatele pi plnní ustanovenítétosmlouvy.objednatelsezavazujevpípadzmnkontaktníchúdajoznámit tytozmnyneprodlenvpísemnépodobposkytovateli. 5. Smluvní strany se zavazují, že kontaktní osoby si budou pi plnní ustanovení této smlouvy poskytovat vzájemnou co nejúinnjší souinnost po celou dobu od nahlášení požadavku na servisní podporu až do uzavení servisního pípadu a že budou dodržovat postupy specifikovanétoutosmlouvou. 6. Objednatel zajistí, aby ze strany objednatele nebyly poskytovateli inny pekážky pro poskytováníservisnípodpory.ktomuobjednatelzejména: budeposkytovatpracovníkmservisníhopracovištposkytovatelepodlejejichpokyn poceloudobuešeníservisníhopípaduodnahlášenípožadavkunaservisnípodporu až do uzavení servisního pípadu všechny požadované informace (i datové soubory, kopieobrazovekavýstupypíkazapod.)avýsledkydoporuenýchúkonpotebnék diagnosticepíinaešeníoznámenýchprovozníchpotížípodporovanéhovybavení, umožní pracovníkm servisního pracovišt poskytovatele vstup na píslušné místo provedeníservisníhozásahuadlemístníchpodmínekjimumožníivjezddoobjektua parkovánívozidlapoceloudobutrváníservisníhozásahu, zajistí po celou dobu trvání servisního zásahu dosažitelnost (pípadn fyzickou Strana4(celkem14)

5 PARDUBICKÝKRAJ pítomnost)píslušnýchkontaktníchosobobjednateleapípadnidalšíchpotebných odborných pracovník v míst instalace podporovaného vybavení a jejich co nejúinnjšísouinnost. 7. Poskytovatel se zavazuje k provádní ádné provozní údržby podporovaného technickéhovybavenídlespecifikacevpíloze.1tétosmlouvyvasvtermínechavrozsahu pedepsanýchvýrobcitohotovybavení. 8. Poskytovatelmžeposkytnoutobjednateliodbornoupomocneboasistenciipiešeníjiných úkol než bylo možné smlouvou specifikovat (nap. odbornou pomoc pi zajištní správné funknostijinéhovybaveníobjednateleneždlespecifikacevpíloze.1tétosmlouvy).pesné podmínky a postupy odborné pomoci nebo asistence budou dohodnuty mezi objednatelem aposkytovatelem pro každý takový pípad zvláš podle rozsahu požadavku objednatele aaktuálníchmožnostíposkytovatele. lánekvi. Kontaktníúdaje 1. Kontaktnímiosobamiobjednatelejsou: a) odpovdnýpracovník: LudkKlouda , b) odpovdnýpracovník: Ing.JanCzagan , c) odpovdnýpracovník: Ing.MartinHalámka , lánekvii. Náhradnídíly 1. Náhradnídíly,kteréjsouposkytovatelempoužitypizprovoznnípodporovanéhotechnického vybavení (zaízení), které je v platné záruní dob, se stávajísouástí zaízení a platí pron pvodní záruní doba zaízení. Takto použité náhradní díly se stávají majetkem objednatele avadnédílysestávajímajetkemposkytovatele.jestližeobjednatelvadnýdílpedápioprav poskytovateli, cena náhradního dílu se nefakturuje. Jestliže objednatel z jakýchkoli dvod vadnýdílnepedápiopravposkytovateliuhradíobjednatelposkytovatelicenunáhradního dílu použitého místo vadného dílu nebo cenu celého náhradního zaízení podle aktuáln platného ceníku poskytovatele. Po úhrad této ceny se stává vadný díl nebo celé vadné zaízenímajetkemobjednatele. 2. Náhradnídíly,kteréjsouposkytovatelempoužitypizprovoznnípodporovanéhotechnického vybavení(zaízení),kterénenívplatnézárunídob,majízárunídobu24msícodukonení opravy.objednateluhradíposkytovatelicenunáhradníhodílupoužitéhomístovadnéhodílu podle aktuáln platného ceníku poskytovatele. Po úhrad této ceny se stává náhradní díl majetkemobjednatele.vadnédílyzstávajímajetkemobjednatele.ustanovenítohotobodu senetýkápevnýchdisk,kteréjsousouástídiskovýchpolí.protytodílyplatíustanoveníl. VII.odst.3smlouvy. 3. Spotebnímateriálnenípedmtemservisnípodpory. Strana5(celkem14)

6 PARDUBICKÝKRAJ 4. S datovými nosii, které obsahují informace oznaené objednatelem jako dvrné nebo utajované, musí být v souvislosti s plnním ustanovení servisní smlouvy nakládáno podle rozhodnutíobjednateleanajehoodpovdnost. lánekviii. Dvrnéinformace,ochranaosobníchúdaj 1. Vpípad, že bude pi plnní pedmtu smlouvy docházet ke zpracování osobních údaj, je tato smlouva je zárove smlouvou ozpracování osobních údaj ve smyslu 6zákona.101/2000Sb.,oochranosobníchúdaj aozmnnkterýchzákon,veznnípozdjších pedpis (dále jen ZOOÚ ). Poskytovatel má pro úely ochrany osobních údaj postavení zpracovatelevesmysluzooú. 2. Poskytovatel je oprávnn zpracovávat osobní údaje pouze za úelem plnní úelu této smlouvy. 3. Poskytovateljeoprávnnzpracovávatosobníúdajevrozsahunezbytnnutnémproplnnítéto smlouvy, za tímto úelem je oprávnn osobní údaje zejména ukládat na nosie informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou kuplatnní práv zhotovitele vyplývajících ztéto smlouvy,pedávatzpracovanéosobníchúdajeobjednateli,osobníúdajelikvidovat. 4. Poskytovateluinívsouladusplatnýmiprávnímipedpisydostatenáorganizaníatechnická opatení zabraující pístupu neoprávnných osob kosobním údajm oochran osobních údaj. 5. Poskytovatelzajistí,abyjehozamstnancibylivsouladusplatnýmiprávnímipedpisypoueni opovinnostimlenlivostiaomožnýchnásledcíchpropípadporušenítétopovinnosti. 6. Poskytovatel zajistí, aby písemnosti ajiné hmotné nosie informací, které obsahují osobní údaje,bylyuchováványpouzevuzamykatelnýchmístnostech. 7. Poskytovatel zajistí, aby písemnosti ajiné hmotné nosie informací, které obsahují citlivé údaje,bylyuchováványvuzamykatelnýchskíníchumístnýchvuzamykatelnýchmístnostech. 8. Poskytovatelzajistí,abyelektronickédatovésouboryobsahujícíosobníúdajebylyuchovávány vpamtipoítaepouze: jelipístupktakovýmtosoubormchránnheslem, jeli pístup kužívání poítae, vjehož pamti jsou tyto soubory umístny, chránn heslem. 9. Pokudjenezbytné,zaúelemkontrolysprávnéfunkcedíla,odstrannívadnebodalšíhovývoje díla, pedat poskytovateli kopii databází, soubor nebo nosi údaj obsahujících údaje zinnosti objednatele ajím urených organizací, je poskytovatel povinen stakovými údaji nakládattak,abynedošlokjejichúnikuizneužití. 10. Veškeré skutenosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami,kterénejsoubžndostupnévobchodníchkruzícha sekterýmisesmluvnístrany seznámí pi realizaci pedmtu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za dvrnéinformace. 11. Poskytovatel se zavazuje, že dvrné informace jiným subjektm nesdlí, nezpístupní, ani nevyužijeprosebeneboprojinouosobu.zavazujesezachovatjevpísnétajnostiasdlitje Strana6(celkem14)

7 PARDUBICKÝKRAJ výluntmsvýmzamstnancmnebosubdodavatelm,kteíjsoupoveniplnnímsmlouvy a za tímto úelem jsou oprávnni se s tmito informacemi vnezbytném rozsahu seznámit. Poskytovatel se zavazuje zabezpeit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za dvrnéazachovávalyonichmlenlivost. 12. Povinnostplnitustanovenítohotolánkusmlouvysenevztahujenainformace,které: mohoubýtzveejnnybezporušenítétosmlouvy, bylypísemnýmsouhlasemobousmluvníchstranzproštnytchtoomezení, jsou známé nebo byly zveejnny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvníchstran, píjemcejeznádíve,nežjesdlísmluvnístrana, jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo píslušným správním orgánem na základzákona,popípad,jejichžuveejnníjestanovenozákonem, smluvní strana sdlí osob vázané zákonnou povinností mlenlivosti (nap. advokátovi nebodaovémuporadci)zaúelemuplatovánísvýchpráv. 13. Povinnostochranydvrnýchinformacítrvábezohledunaukoneníplatnostitétosmlouvy. 14. Vzhledemkveejnoprávnímucharakteruobjednateleposkytovatelvýslovnprohlašuje,žeje stouto skuteností obeznámen a souhlasí se zveejnním smluvních podmínek obsažených vtétosmlouvvrozsahuazapodmínekvyplývajícíchzpíslušnýchprávníchpedpis,zejména zák..106/1999sb.,osvobodnémpístupukinformacím,veznnípozdjšíchpedpis. 15. Smluvnístranysezavazují,žeobchodníatechnickéinformace,kteréjimbylysvenydruhou stranou, nezpístupní tetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informacekjinýmúelm,nežjekplnnípodmínektétosmlouvy. lánekix. Sankníujednání 1. V pípad nedodržení doby odezvy nebo jiných dohodnutých termín poskytovatelem k jednotlivémupípadusesmluvnístranydohodlynasmluvnípokutvevýši1000,kzakaždou i zapoatou hodinu prodlení s tím, že nejvyššíástka takovéto smluvní pokuty nepesáhne ástku odpovídající smluvní pokut za pt dní. Tuto smluvní pokutu zaplatí poskytovatel objednateli. 2. Vpípad,žeposkytovatelneumožníobjednatelizadatpožadaveknaservisnízásahzdvodu nedostupnostislužebhotlineanihelpdeskzpsobenévýpadkemuvedenýchslužebnastran poskytovatele, je objednatel oprávnn na poskytovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,Kzakaždýtakovýjednotlivýpípad. 3. V pípad, že objednatel neumožní pracovníkm servisního pracovišt poskytovatele zahájit servisní zásah v pedem dohodnutém termínu, zaniká právo objednatele na smluvní pokutu podlel.ix.odst.1tétosmlouvy. 4. Vpípad,žeobjednateljevprodlenísúhradoufaktury,jepovinenuhraditposkytovateliúrok zprodlenívzákonnévýši. 5. V pípad, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, poskytovatel na tuto skutenost upozorní písemným sdlením kontaktní osoby objednatele a souasn kontaktní osobu zastupujícísmluvnístranuobjednatele. 6. Poskytovateljepodobuprodleníobjednatelesuhrazenímfakturyoprávnnpozastavitplnní podle této smlouvy (není povinen poskytovat objednateli služby podle ustanovení této smlouvy). Poskytovatel sdlí písemn kontaktním osobám uvedeným vl. VI. této smlouvy Strana7(celkem14)

8 PARDUBICKÝKRAJ termín, ke kterému pozastavuje plnní podle této smlouvy a následn po uhrazení dlužné ástkyobjednatelemsdlítermínpevzetíúhrady,kekterémukonípozastaveníplnnídletéto smlouvy.poskytovatelneníanemžebýtpodobupozastaveníplnnívprodlení. 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dn od doruení jejich vyžádání oprávnnou smluvní stranou stran povinné. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovnímpevodemnaúetoprávnnésmluvnístrany. lánekx. Ukonenísmlouvy 1. Kterákolivzesmluvníchstranmžeodtétosmlouvyodstoupitzdvodupodstatnéhoporušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení podmínek smlouvy smluvní stranypovažují: neposkytnutí servisní podpory poskytovatelem po ádném nahlášení požadavku objednatelem, nedodrženídobyodezvynebojinýchdohodnutýchtermínposkytovatelemovícejak 5dn, bezdvodnéperušenípracínaservisnímpípaduposkytovatelem, opakované nesplnní závazku objednatele poskytnout poskytovateli souinnost pi plnníustanovenítétosmlouvyipespísemnéupozornnídoruenéobjednateli, opakované neuhrazení fakturované ástky objednatelem do 30 dn ode dne splatnostipíslušnéhoádndoruenéhodaovéhodokladu. 2. Smluvnístranajeoprávnnaodsmlouvyodstoupitvelht30kalendáníchdnodedne,kdy seopodstatnémporušenípovinnostídozvdla,nejpozdjivšakdo6msícodedne,kdyk podstatnémuporušenípovinnostídošlo.odstoupenínabýváúinnostidnemprokazatelného dorueníjehopísemnéhovyhotovenídruhésmluvnístran. 3. Objednatel je oprávnn ukonit smlouvu rovnž formou výpovdi bez uvedení dvod; vtakovém pípad iní výpovdnílhta 6 msíc ode dne prokazatelného doruení jeho písemnéhovyhotovenídruhésmluvnístran. lánekxi. Závrenáustanovení 1. Tato smlouva mže být mnna jen formou písemných, vzestupn íslovaných dodatk podepsanýchoprávnnýmizástupciobousmluvníchstran. 2. Poskytovateljepodleustanovení 2písm.e)zákona.320/2001Sb.,ofinanníkontroleve veejné správ a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, osobou povinou spolupsobitpivýkonufinanníkontrolyprovádnévsouvislostisúhradouzbožíneboslužeb zveejnýchvýdaj.poskytovateljepovinenarchivovatoriginálnívyhotovenísmlouvyvetn jejích dodatk, originály úetních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci pedmtutétosmlouvypodobu10letodzánikutétosmlouvy,minimálnvšakdoroku2021. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávnným k výkonu kontroly projektprovéstkontroludokladsouvisejícíchsplnnímtétosmlouvy. 3. Poskytovatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatit vizuálníidentitouprojektdlepravidel proprovádníinformanícha propaganíchopatení (ke stažení na Poskytovatel prohlašuje, že ke dni nabytí úinnosti tétosmlouvyjestmitopravidlyseznámenanepožadujepiloženítchtopravidelkesmlouv. Vpípad, ževprbhuplnní tétosmlouvydojdekezmn tchtopravidel,jeobjednatel povinenotétoskutenostiposkytovatelebezodkladninformovat. Strana8(celkem14)

9

10 PARDUBICKÝKRAJ Píloha.1 Specifikaceinformaníchsystém Specifikaceservisovanýchinformaníchsystémvestruktuedlezadávacídokumentace. Pronaplnnípedmtusmlouvyzakázky Datovésklady,manažerskéinformanísystémyanástroje BusinessIntelligence budepoužitnásledujícísw: MSSQLSERVER2012 MSSharePointFoundation2013 GISTNástroje Na tchto technologiích bude v souladu se zadávací dokumentací vybudován datový sklad, externí ainterní portál pro prezentaci dat. Servisovaný informaní systém se tedy krom výše uvedeného skládátakéznásledujícíchkomponent: Datovézdrojeprodatovýsklad Instalace,konfiguraceSQLServeru KonfiguraceETLproces(SQLServer) Nastaveníadefinicerelaníchdatabázíadatovýchmodel(SQLServer) Nastaveníadefiniceanalytickýchdatabází(SQLServer) Vytvoenýreporting(SQLServer) KonfiguraceanastaveníGISTOLAPNástroj Instalace,konfiguraceinterníhoportálu(SharePointFoundation) Instalace,konfiguraceexterníhoportálu(SharePointFoundation) Strana10(celkem14)

11 PARDUBICKÝKRAJ Píloha.2 Vymezenírozsahuacenyservisnípodpory Podpojmemtechnickápodporaserozumí: a) Prbžné provádní inovace produktu, jeho jednotlivých technologických ástí apíslušnéhosoftware,zejménaupdatealegislativníhoupdate,upgradealegislativního upgrade b) Pod pojmem update se rozumí taková verze produktu, ukteré se oproti pedcházející verziproduktumníjehofunknost,atonazákladzmnyjakékolivskutenosti,podle které byla celá funknost tohoto produktu vytvoena, ale nemní se struktura dat datovéhofondu,sekterýmtatoverzeproduktupracuje.vpípad,žezmnafunknosti tohoto produktu byla provedena pouze na základ legislativních zmn, je nová verze tohotoproduktujeho legislativnímupdatem. c) Podpojmemupgradeserozumítakováverzeproduktu,ukteréseoprotipedcházející verzitohotoproduktumníjehofunknost,atonazákladzmnyjakékolivskutenosti, podle které byla celá funknost produktu vytvoena, azárove se mní struktura vt datovéhofondu,sekterýmtatoverzeproduktupracuje.vpípad,žezmnafunknosti tohoto produktu azmna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základ legislativních zmn, je nová verze tohoto produktujeho legislativnímupgradem d) Poskytování update aupgrade produktu, vzniklé legislativními zmnami apožadavky objednateleisamostatnou,nevynucenou,inovaníinnostízhotovitele e) ProvádníobecnýchzmnproduktuvdsledkuvývojeHWaSWprostedk f) Distribuce nových verzí produktu a bezpenostních a funkních oprav (patch) zpístupnnímpokynkjehoelektronickémustaženíobjednatelemzdatovéhoúložišt zhotovitele g) Distribuce inovovaného produktu za úelem legislativního update nebo legislativního upgradebudeprovedenapedtermínemúinnostizmnpíslušnýchprávníchpedpis h) Poskytování pístupu k databázi známýchešených problém a pístupu ktechnické podpoevýrobce i) Služba Hotline formou telefonické podpory pro zamstnance objednatele pro hlášení požadavknatechnickoupodporuaservis,poradenstvíakonzultace j) Služba HelpDesk pro zamstnance objednatele pro hlášení závad a požadavk na technickoupodporu,poradenstvíakonzultace Podpojmemservisserozumí: a) Odstraovánívadproduktuprobíhajícívrežimech: Kategorievady vysoká,vadyzabraujícíprovozu,produktnenípoužitelnývesvých základníchfunkcíchnebosevyskytujefunknízávadaznemožujícíinnostsystému. Tentostavmžeohrozit bžnýprovoz objednatele aorganizací anelzejejdoasn ešit organizaním opatením. Nejpozdji do 4 hodin po nahlášení vady provede Strana11(celkem14)

12 PARDUBICKÝKRAJ zhotovitelzjištnípíin,kterévaduzpsobují.jdeliovaduzpsobenoudvodyna stran zhotovitele (oprávnná reklamace) bezodkladn zahájí práce na odstranní vadyazajistíodstrannítétovadyvelhtdo8pracovníchhodinodnahlášenívady, atoizpsobemdoasnéhoprovizorníhoešení,umožujícíhoprovozproduktu.vada bude odstranna vnejkratší možné lht sohledem na její povahu adopad na innost objednatele. Jdeli ovadu zpsobenou dvody na stran objednatele, dohodnesobjednatelemdalšípostup. Kategorie vady stední, vady omezující provoz, funknost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje bžný provoz objednatele nebo organizací. Jedná se také ovady zpsobující problémy pi užívání aprovozování produktu nebo jeho ásti, ale umožující provoz, jimiž zpsobené problémy lze doasn ešit organizaními opateními. Nejpozdji do 8hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištní píin, které vadu zpsobují. Jdeli ovadu zpsobenou dvody na stran zhotovitele (oprávnná reklamace) bezodkladn zahájí práce na odstranní vady azajistí odstranní této vady ve lht do 2 pracovních dn od nahlášení vady. Vada bude odstranna vnejkratší možné lht sohledem na její povahuadopadnainnostobjednatele.jdeliovaduzpsobenoudvodynastran objednatele,dohodnesobjednatelemdalšípostup. Kategorie vady nízká, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadajídokategorií vysoká nebo stední.nejpozdjibhemdvoupracovních dnponahlášenívadyprovedezhotovitelzjištnípíin,kterévaduzpsobují.jdeli ovadu zpsobenou dvody na stran zhotovitele (oprávnná reklamace) bezodkladnzahájíprácenaodstrannívadyazajistíodstrannítétovadyvelht do 5 pracovních dn od nahlášení vady. Vada bude odstranna vnejkratší možné lht sohledem na její povahu adopad na innost objednatele. Jdeli ovadu zpsobenoudvodynastranobjednatele,dohodnesobjednatelemdalšípostup. b) Zaazenívadydokategorieurujeobjednatel. c) Provádní konfiguraních prací na informaních systémech na základ požadavk objednatele vrozsahu 80 hodin za rok vmíst instalace nebo prostednictvím vzdálenéhopístupu, d) Poskytování služby Hotline formou telefonické podpory pro hlášení požadavk na technickoupodporuaservis,poradenstvíakonzultace, e) Poskytování služby HelpDesk pro hlášení závad a požadavk na servis, poradenství a konzultace. Technická podpora a servis budou poskytovány od poátku zkušebního provozu po celou dobuudržitelnostiprojektu. Strana12(celkem14)

13 PARDUBICKÝKRAJ Cenazatechnickoupodporuaservispodobuudržitelnostiprojektu,CenaB Strana13(celkem14)

14 PARDUBICKÝKRAJ Píloha.3 Mechanismyservisnípodpory,kontaktníúdaje Specifikacekomunikaníchmetodservisnípodporyvetnkontaktoboustran: 1. Veškeré požadavky na servisní zásahy poskytovatele uplatují kontaktní osoby objednatele, uvedené vlánku VI. této smlouvy, prostednictvím kontaktního místa, které provozuje poskytovatelvsouladusdáleuvedenýmipravidly. 2. Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 4 hodin od nahlášení požadavku. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. 3. Kontaktnímístoumožujepíjempožadavknaservisnízásahveskémjazyce natelefonnímísle(hotline): vrežimumin.5x12x365vdobod7:00do19:00 systémemservisnípodpory(helpdesk): vrežimu7x24x Telefonickézadánípožadavkubudezajištnolidskouobsluhou. 5. Bude zajištn nepetržitý pístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožující objednateliupesnitnebodoplnitpožadavek. 6. Systém servisní podpory bude poskytovat objednateli pístup i kuzaveným požadavkm azpsobujejichešení. 7. Systém servisní podpory musí umožovat export dat, vetn obsahu požadavku azpsobu vyešení. Tato funkcionalita bude poskytovatelem poskytována bezúplatn minimáln na vyžádáníobjednateleveformátu(*.xlsa*.csv.). 8. Objednatelmžepovzájemnédohodumožnitposkytovatelizabezpeenývzdálenýpístupdo své datové sít zip adresy poskytovatele protokolem TCP/IP za úelem plnní ásti této smlouvy.objednatelsivyhrazujeprávopopedchozímupozornnítentopístupposkytovateli ukonit. Strana14(celkem14)

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

mezi Žižkova 57, 587 33 Jihlava MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 70890749 Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 4050005000/6800

mezi Žižkova 57, 587 33 Jihlava MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 70890749 Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 4050005000/6800 KUJIP0114BN2 SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění, pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Akce: Komodita 3 - Rozšíření datového

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více