Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, Karlovy Vary, I: , DI: CZ , zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka (dále jen poskytovatel). Jsou platné od a pln nahrazují a ruší všechny pedchozí Obchodní i Smluvní podmínky, vydané poskytovatelem. 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele, která jim vznikají na základ uzavené Smlouvy o dodávce, zízení a užívání pípojky (dále jen smlouva). 3. Tyto obchodní podmínky (díve Smluvní podmínky) tvoí ve smyslu ust. 273 z.. 513/1991 Sb. v platném znní (dále jen ObchZ) nedílnou souást smlouvy uzavené mezi poskytovatelem a uživatelem a jsou vydány v souladu s ust. 81 z.. 151/2000 Sb. v platném znní (dále jen zákon o telekomunikacích). 4. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby (dále jen podmínky) jsou veejn pístupné na internetové stránce poskytovatele www imperiumtv.cz 5. Zájemce o odbr služeb poskytovatele, se kterým poskytovatel uzave smlouvu o poskytování veejné telekomunikaní služby se stává uživatelem služby (dále jen uživatel). 6. Uzavením Smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem se vymezí rámec dodávky televizního, rádiového, hlasového a/nebo internetového signálu (dále jen služba). II. Základní práva a povinnosti smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje dodávat uživateli prostednictvím svých kabelových rozvod a vysíla (dále jen KR) službu v aktuálním rozsahu a cen (zveejnno na stránkách poskytovatele ) dle balíku zvoleného uživatelem. 2. Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli veškeré zizovací poplatky ve výši stanovené aktuálním ceníkem poskytovatele. Uživatel se dále zavazuje hradit poskytovateli cenu za službu ze zvolené nabídky dle aktuálního ceníku poskytovatele. 3. Místem pedání služby uživateli je úastnická zásuvka umístná na adrese odbrného místa, pokud není dohodnuto jinak. Poskytovatel se zavazuje udržovat své KR až po úastnickou zásuvku, pokud není dohodnuto jinak, v ádném technickém stavu tak, aby služba na úastnické zásuvce odpovídala aktuáln platným normám. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu služby na zaízeních umístných za úastnickou zásuvkou. 4. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou nápl televizních a rádiových program (dále jen program) dodávaných uživateli. Poskytovatel neodpovídá za výpadky elektrické energie z veejné sít rozvodných závod. Poskytovatel neodpovídá za výpadky dodávek program z dvodu narušení dodávky program ze strany dodavatele programu poskytovateli.

2 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zmnit programovou nápl jednotlivých nabídek, poet a uspoádání programových nabídek, umístní jednotlivých program na kanálech, hlavn pi zmn dodavatelských podmínek od dodavatel program nebo pi pekážce jiného charakteru, mnící nebo znemožující dodávku smluvených program poskytovatelem. 6. Zaplatí-li uživatel po zmn obsahu programové nabídky dle odstavce 5. tohoto lánku v termínu splatnosti poskytovateli ádn cenu za poskytnuté služby, má se za to, že akceptoval nový obsah programové nabídky a smluvní vztah úastník pokrauje dál. Pokud uživatel neprovede v prvním termínu splatnosti, který následuje po zmn obsahu programové nabídky, úhradu smluvené ceny, má se za to, že odstoupil od smlouvy. Smlouva pak zaniká ke ticátému dni prodlení uživatele s úhradou ceny a poskytovatel je oprávnn provést odpojení uživatele od KR. 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavení smlouvy nebo ukonit stávající smlouvu s výpovdním termínem 2 msíce hlavn v tchto pípadech: a) smlouvu není možné uzavít dle zákonných podmínek b) v míst píjmu není technicky možné službu zabezpeit v požadovaném rozsahu c) uzavení smlouvy v daném míst píjmu neumožní obchodní podmínky mezi poskytovatelem a jeho obchodními dodavateli d) zájemce(uživatel) neplní závazky plynoucí ze smlouvy a obchodních podmínek e) z jiných technických dvod 8. Ped uzavením smlouvy je nutno doložit: totožnost zájemce dvma doklady s fotografií, doklad o právu užívat místo kde bude instalace provedena a další doklady požadované poskytovatelem. III. Ceník a jeho aktualizace 1. Poskytovatel zveejní aktuální ceník služeb, zizovacích poplatk a dalších poplatk na internetových stránkách poskytovatele a tento ceník aktualizuje. 2. Jakákoliv zmna i aktualizace ceníku bude poskytovatelem oznámena na uvedené internetové adrese, pípadn na infokanálu poskytovatele, pípadn i jiným vhodným zpsobem. Poskytovatel je oprávnn zvolit alespo jeden z uvedených zpsob oznámení zmny ceníku dostupný pro danou lokalitu. Poskytovatel je povinen oznámit zmnu ceníku alespo 30 dn pedem. 3. Zaplatí-li uživatel po vstupu nového ceníku v platnost novou cenu, má se zato, že akceptoval nový ceník poskytovatele a obchodní vztah úastník pokrauje za nových cenových podmínek dál. 4. Nezaplatí-li uživatel po vstupu nového ceníku v platnost novou cenu, má se za to, že od této smlouvy odstoupil. Odstoupením se smlouva zruší ke ticátému dni prodlení uživatele s úhradou nové ceny a poskytovatel je oprávnn provést odpojení uživatele od KR. IV. Servis 1. Poskytovatel zajišuje servis KR po dobu 24 hodin denn. Veškeré poruchy KR jsou telekomunikaní havárií ve smyslu zákona o telekomunikacích a Poskytovatel je oprávnn za úelem odstranní této havárie vstoupit na nemovitosti uživatele, a to i bez pedchozího oznámení.

3 2. Poruchu KR mže uživatel nahlásit poskytovateli na telefonní íslo nebo nebo 3. Osoba hlásící poruchu srozumiteln uvede své jméno a píjmení, své bydlišt, adresu odbrného místa (je- li odlišné od bydlišt), datum a as své zprávy, kontaktní telefonní íslo pro ovení hlášení poruchy a charakter poruchy. 4. Klamné hlášení poruchy je dvodem pro odstoupení Poskytovatele od smlouvy. Nároky na náhradu škody a náklad vynaložených Poskytovatelem na ešení klamn nahlášené poruchy nejsou odstoupením od smlouvy doteny. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva zruší ke dni doruení dopisu Poskytovatele o odstoupení uživateli. 5. Poskytovatel je povinen zahájit servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy a poruchu odstranit do 3 pracovních dn od zahájení servisu, pokud tomu nebudou bránit jiné objektivní dvody, neovlivnitelné poskytovatelem. 6. Poskytovatel servisní zásah neprovede, pokud hlášení poruchy neobsahuje všechny shora stanovené náležitosti, nebo pokud se nepodaí hlášení poruchy ovit na kontaktním telefonním ísle ohlašovatele. 7. Optovné pipojení uživatele provede poskytovatel do 3 pracovních dn od pipsání pipojovacího poplatku a pípadného dluhu na úet poskytovatele uvedený na smlouv. 8. Technická zaízení pro dodávku objednaných služeb a jejich souásti jsou ve výluném vlastnictví poskytovatele (dále jen zaízení poskytovatele ) a ten je oprávnn je podle svého uvážení mnit, doplovat, pemisovat i upravovat. 9. Poskytovatel neodpovídá za funknost i provoz koncového zaízení uživatele. V. Povinnosti uživatele 1. Uživatel se zavazuje umožnit poskytovateli pístup k KR a zaízení poskytovatele umístných na nemovitostech uživatele za úelem kontroly, údržby a servisních zásah. Uživatel tímto udluje výslovný (asov omezený trváním této smlouvy) souhlas se vstupem na svj pozemek a stavbu, který nahrazuje oznámení vlastníkovi o vstupu na jeho pozemek v souladu s platným zákonem o telekomunikacích. 2. Uživatel se zavazuje neposkytovat tetím osobám službu ani její ást bez pedchozího písemného souhlasu poskytovatele. Pro uživatele, který pípojku kabelové televize užívá pro veejnou produkci, nezajišuje poskytovatel autorská práva. 3. Uživatel se zavazuje pipojovat ke KR za úastnickou zásuvkou pouze taková zaízení, která splují technické a bezpenostní parametry stanovené právními pedpisy a technickými normami. 4. Uživatel, který provozuje koncové zaízení pronajaté od poskytovatele a ve vlastnictví poskytovatele je povinen toto zaízení poskytnout poskytovateli k provedení ádné Revize elektrotechnického zaízení. Tato revize bude provedena v prostorách poskytovatele bezplatn, uživatel doruí zaízení na svoje náklady. 5. Uživatel, který provozuje koncové zaízení pronajaté od poskytovatele a ve vlastnictví poskytovatele je povinen toto zaízení zabezpeit proti poškození a veškeré poškození je povinen poskytovateli nahradit v plné výši.

4 6. Uživatel se zavazuje že zabezpeí, aby televizní programy nebo internetové stránky s erotickou tématikou i jinou nevhodnou tématikou nemohly sledovat osoby mladší 18-ti let. 7. Neplatí pro domácnosti: uživatel - podnikatel (bod 2b první strany smlouvy) se mže domluvit na platb ceny za zvolenou službu na základ zaslané faktury 2x ron, od prvního dne msíce po jeho pipojení k KR, na úet poskytovatele vedený u eské Spoitelny,.ú / Variabilní a specifický symbol platby bude uveden na zaslané faktue. Platby budou uživatelem provádny bezhotovostním pevodem z jeho útu na úet poskytovatele. Jiné zpsoby úhrady faktury musí být pedem dohodnuty s poskytovatelem. 8. Platí pro domácnost: uživatel se zavazuje platit poskytovateli cenu za zvolenou programovou nabídku msín od prvního dne msíce po jeho pipojení ke KR. Platba za poskytnutou službu je splatná do posledního dne daného msíce na úet poskytovatele vedený u eské Spoitelny,.ú / Jako variabilní symbol své platby uvede uživatel íslo Smlouvy o dodávce, zízení a užívání pípojky. 9. Platby budou uživatelem provádny bezhotovostním pevodem z jeho útu na úet poskytovatele, složenkou typu A obstaranou uživatelem (návod na vyplnní je na stránkách poskytovatele) nebo prostednictvím SIPO. Jiné zpsoby platby musí být pedem dohodnuty s poskytovatelem. 10. Uživatel je povinen strpt své odpojení od KR v pípad, že je v prodlení se zaplacením za zvolenou službu i za jiné služby mající souvislost s KR více jak jeden kalendání msíc. Odpojení od KR lze provést bez pedchozího písemného upozornní uživatele. Optovné pipojení uživatele je zpoplatnno dle aktuálního ceníku uživatele. 11. Objednané služby uvedené ve smlouv mohou být zmnny dohodou obchodních stran v rozsahu možností aktuální nabídky služeb poskytovatele. Návrh na zmnu objednaných služeb je obchodní strana povinna sdlit druhé obchodní stran ve lht nejmén zpravidla 30 dn ped zamýšlenou úinností navrhované zmny. Zmnu objednaných služeb nelze zpravidla provést astji než jedenkrát za jeden kalendání msíc. Uživatel je povinen platit pvodní ástku až do doby realizace zmny poskytovatelem. 12. Uživatel bere na vdomí, že poskytovatel nenese odpovdnost za druh a obsah vysílaných program, zmny v jejich asovém rozvrhu i jejich dostupnost. VI. Dekódovací karty 1. Dekódovací kartu pro píjem program je uživatel oprávnn používat pouze na území eské republiky. 2. Podmínkou píjmu televizního vysílání v eské republice je pravidelné placení zákonných rozhlasových a televizních poplatk. 3. V pípad veejné produkce televizního nebo rozhlasového vysílání je uživatel povinen uzavít smlouvu s ochrannými autorskými svazy a hradit zákonné poplatky. 4. Uživatel zamezí poskytování pijímae nebo karty k možnému zneužití pro kopírování, rozmnožení, nelegální píjem, hardwarový nebo softwarový zásah nebo kopírování dat a

5 souhlasí bez výhrad s plnou odpovdností za ztráty poskytovatele zpsobené pímo i nepímo zneužitím svené techniky a technologie. 5. V pípad poškození, ztráty nebo zniení dekódovací karty se uživatel zavazuje poskytovateli uhradit cenu karty ve výši 1000,-K (slovy Jedentisíckorun eských). 6. Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami používání karty. 7. Poskytovatel dekódovací karty poskytuje do užívání pro píjem TV a R program po dobu platnosti smlouvy. Po jejím zániku je uživatel kartu bez prodlení povinen vrátit poskytovateli. VII. Splátkový systém poplatk 1. Možnosti splátek jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Zpoždní úhrad o více jak dv splátky je dvodem ke zrušení smlouvy a dalšímu sankcionování za každý den zpoždní platby 0,5% z celkové dlužné ástky. 2. Uhrazený pipojovací poplatek je vratný v pípad, že uživatel v prbhu tí let nevypoví smlouvu a neporuší výše uvedené obchodní podmínky. Pipojovací poplatek se nevrací v pípad zásahu vyšší moci nebo jednání tetí osoby. 3. Pi zmn vlastníka i uživatele bytu/nebytových prostor v odbrném míst je pipojovací poplatek pedmtem vypoádání mezi pvodním a novým vlastníkem/uživatelem. VIII. Závrená ustanovení 1. Uživatel udluje poskytovateli výslovný souhlas se shromažováním, zpracováváním a používáním jeho osobních údaj, avšak výlun pro vnitní potebu poskytovatele. Uživatel potvrzuje podpisem Smlouvy o dodávce, zízení a užívání pípojky, že je seznámen se svými nároky dle zákonu 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj. 2. Vztahy výslovn neupravené touto smlouvou se ídí obecn závaznými právními pedpisy. 3. Smlouva se uzavírá na dobu neuritou s výpovdní lhtou 3 msíce, která pone bžet prvého dne msíce následujícího po doruení výpovdi druhé obchodní stran. Uživatel je povinen hradit msíní poplatek za dodávku služby až do dne skonení platnosti této smlouvy. 4. Od smlouvy lze jednostrann odstoupit ze strany poskytovatele z dvodu porušení kterékoliv ze obchodních podmínek uživatelem. 5. Smlouva se stává platnou okamžikem podpisu obou obchodních stran a úinnou v okamžiku úhrady zizovacího poplatku uživatelem.

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Všeobecné podmínky společnosti LAN servis s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti LAN servis s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti LAN servis s.r.o. pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 1746 odst. 2 NObčZ ve vazbě na ust. 1751 odst. 1 NObčZ v platném

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Suptech CZ s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena práva a povinnosti Uživatele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více