SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): Rozeslána dne: 28. února 2006 Druh pedpisu: Vyhláška Autoi pedpisu: Energetický regulaní úad Datum pijetí: 17. února 2006 Datum úinnosti od: 1. bezna 2006 Platnost pedpisu: ANO Pozn. k ú.: Hesla rejstíku: (budou doplnna až po uzavení roníku podle vcného rejstíku redakce Sbírky zákon) ydáno na základ: 458/2000 Sb. 98 odst. 7 Pedpis mní: Pedpis ruší: 297/2001 Sb.; 18/2002 Sb.; 300/2003 Sb. ext pedpisu: 51 VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní zákona. 670/2004 Sb., k provedení 17 odst. 7 písm. d) a h) energetického zákona: 1 Pedmt úpravy Tato vyhláška stanoví podmínky pipojení výroben elektiny, distribuních soustav a odbrných míst konených ákazník k elektrizaní soustav, zpsob výpotu podílu náklad spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu, podmínky dodávek elektiny a zpsob výpotu náhrady škody pi neoprávnném odbru elektiny.

2 Stránka. 2 z 10 2 Základní ustanovení Pro úely této vyhlášky se rozumí ) rezervovaným píkonem 1. hodnota elektrického píkonu v pedávacím míst penosové soustavy v MW v základním zapojení, sjednaná s provozovatelem penosové soustavy na základ požadovaného píkonu a technických parametr zaízení penosové soustavy v pedávacím míst, nebo 2. hodnota elektrického píkonu sjednaná s provozovatelem distribuní soustavy na základ požadovaného píkonu pro odbrné místo v kw na hladin velmi vysokého nebo vysokého naptí nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jistie ped elektromrem v A na hladin nízkého naptí, b) rezervovaným výkonem - hodnota pipojovaného výkonu výrobny elektiny v pedacím míst penosové nebo distribuní soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spoteby elektiny na výrobu elektiny nebo na výrobu elektiny a tepla, c) konenou spotebou - pemna elektrické energie v jinou formu energie, využití elektrické energie k mení, penosu a zpracování dat a ostatním úelm v souladu s eskou technickou normou 1), ) místem pipojení - místo v penosové nebo distribuní soustav, v nmž je zaízení pipojeno, a to pímo, prostednictvím domovní instalace nebo prostednictvím pípojky a domovní instalace, ) odbrným zaízením - odbrné elektrické zaízení koneného zákazníka sloužící pro konenou spotebu elektiny pipojené k penosové soustav nebo distribuní soustav, a to pímo, elektrickou pípojkou nebo prostednictvím domovní instalace, f) zaízením - výrobna elektiny, distribuní soustava nebo odbrné zaízení, g) žadatelem - fyzická nebo právnická osoba, která žádá o pipojení zaízení k penosové nebo distribuní soustav nebo o zvýšení rezervovaného píkonu nebo výkonu stávajícího zaízení, a která je oprávnna zaízení užívat na základ vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovnž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu výrobny elektiny nebo jiného zaízení. 3 Podmínky pipojení zaízení žadatele (1) Podmínkami pipojení zaízení žadatele k penosové nebo distribuní soustav jsou ) podání žádosti o pipojení, ) souhlasné stanovisko provozovatele penosové nebo distribuní soustavy k žádosti o pipojení, vydané postupem podle 5, a c) uzavení smlouvy o pipojení mezi žadatelem a provozovatelem penosové nebo distribuní soustavy nebo zmna stávající smlouvy o pipojení 2). (2) Pokud nedochází ke zmn technických podmínek pipojení, pi

3 Stránka. 3 z 10 a) zmn koneného zákazníka ve stávajícím odbrném míst, pokud probhla ve lht do 12 msíc, nebo ) nahrazení nebo úprav stávajícího zaízení výrobny elektiny, kdy nedochází k pekroení existující technické kapacity vyvedení výkonu do penosové nebo distribuní soustavy pi zachování standardních podmínek penosu nebo distribuce elektiny, podává žadatel pouze žádost o uzavení smlouvy nebo zmnu stávající smlouvy o pipojení. (3) Pi první zmn dodavatele koneného zákazníka podává žadatel žádost o uzavení smlouvy o pipojení, pokud taková smlouva není již uzavena. (4) V pípadech podle odstavc 2 a 3 uzave provozovatel penosové nebo distribuní soustavy smlouvu o pipojení ve lht podle 7 odst. 4 bez vydávání stanoviska podle 5. V tchto pípadech také žadatel nehradí podíl na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu podle 8. 4 Žádost o pipojení k penosové soustav nebo distribuní soustav (1) Žádost o pipojení zaízení žadatele k penosové nebo distribuní soustav se podává ped výstavbou nebo pipojením nového zaízení, ped zvýšením rezervovaného píkonu, popípad výkonu stávajícího pipojeného zaízení nebo ped zásadní zmnou charakteru odbru. Žádost se podává za každé odbrné nebo pedávací místo zvláš. (2) Náležitosti žádosti o pipojení výrobny elektiny nebo její ásti k penosové nebo distribuní soustav jsou uvedeny v píloze. 1 k této vyhlášce. (3) Náležitosti žádosti o pipojení zaízení distribuní soustavy k penosové nebo distribuní soustav jsou uvedeny v píloze. 2 k této vyhlášce. (4) Náležitosti žádosti o pipojení odbrného zaízení k penosové nebo distribuní soustav z napové hladiny zvláš vysokého naptí, velmi vysokého naptí a vysokého naptí jsou uvedeny v píloze. 3 k této vyhlášce. (5) Náležitosti žádosti o pipojení odbrného zaízení k distribuní soustav z napové hladiny nízkého naptí jsou uvedeny v píloze. 4 k této vyhlášce. (6) Neobsahuje-li žádost o pipojení všechny stanovené náležitosti, vyzve provozovatel penosové nebo distribuní soustavy bez zbyteného odkladu žadatele k jejímu doplnní. (7) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o pipojení, vyzve provozovatel penosové nebo distribuní soustavy žadatele nejpozdji do 10 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o doplnní poskytnutých údaj v potebném ozsahu. 5 Stanovisko k žádosti o pipojení zaízení

4 Stránka. 4 z 10 (1) Provozovatel penosové nebo distribuní soustavy posuzuje žádost o pipojení s ohledem na a) místo a zpsob požadovaného pipojení, b) velikost požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu a asový prbh zatížení, c) spolehlivost dodávky elektiny, d) charakter zptného psobení zaízení žadatele na penosovou nebo distribuní soustavu. (2) Na základ posouzení žádosti o pipojení podle kritérií podle odstavce 1 vydá provozovatel penosové nebo istribuní soustavy žadateli stanovisko s tmito náležitostmi: a) místo a zpsob pipojení zaízení žadatele vetn urení odbrného nebo pedávacího místa a stanovení hranice vlastnictví zaízení, ) pedpokládaný termín pipojení a zajištní rezervovaného píkonu nebo výkonu, ) umístní a typ micích zaízení provozovatele penosové nebo distribuní soustavy, ) výše podílu žadatele na nákladech spojených s pipojením zaízení žadatele a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu, ) potvrzení požadavku na výši rezervovaného píkonu nebo výkonu a jeho asový prbh zatížení, f) doba závaznosti stanoviska. (3) Provozovatel penosové nebo distribuní soustavy vydá do 30 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o ipojení podle 4 odst. 1 nebo po obdržení všech doplujících údaj v potebném rozsahu podle 4 odst. 7 stanovisko. V ípad, že je nutné provést mení nebo u sít o napové úrovni 110 kv ovení chodu sít, prodlužuje se tento termín o obu mení nebo ovení chodu sít, maximáln však na 60 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o pipojení. O nutnosti provedení mení nebo ovení chodu sít a prodloužení lhty musí provozovatel penosové nebo distribuní soustavy informovat žadatele nejpozdji do 15 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o pipojení. (4) Pokud nelze zaízení žadatele pipojit z dvod stanovených energetickým zákonem, vyrozumí provozovatel penosové nebo distribuní soustavy písemn žadatele o konkrétních dvodech zamítnutí jeho žádosti o pipojení ve lht podle pedchozího odstavce. V pípad, že je možné zaízení žadatele pipojit za jiných podmínek, navrhne provozovatel enosové nebo distribuní soustavy v zamítavém stanovisku k žádosti o pipojení jiný možný zpsob pipojení. Tento návrh jiného možného zpsobu pipojení obsahuje náležitosti stanoviska podle odstavce 2 a je nadále považován za stanovisko. (5) Provozovatel penosové nebo distribuní soustavy je stanoviskem vázán po dobu nejmén 180 kalendáních dn ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem penosové nebo distribuní soustavy nedohodnou jinak. Je-li bhem této doby zahájeno na návrh žadatele ízení o udlení autorizace podle energetického zákona, pípadn územní nebo stavební ízení podle stavebního zákona, prodlužuje se doba závaznosti stanoviska o dobu trvání takového ízení. 6 Krátkodobé pipojení k distribuní soustav

5 Stránka. 5 z 10 (1) Krátkodobým pipojením se rozumí pipojení prozatímního zaízení k distribuní soustav v souladu s eskou echnickou normou 3) na pedem dohodnutou dobu. (2) V pípad krátkodobého pipojení podává žadatel žádost o krátkodobé pipojení k distribuní soustav zvláš za aždé odbrné nebo pedávací místo. Náležitosti žádosti žadatele o krátkodobé pipojení jsou uvedeny v píloze. 5 k této vyhlášce. (3) Na vydávání stanoviska k žádosti o krátkodobé pipojení se pimen použijí ustanovení 5. Místo pipojení se pednostn uruje tak, aby nevyvolávalo nutnost náklad provozovatele distribuní soustavy s pipojením. (4) Vzniknou-li provozovateli distribuní soustavy náklady související se zajištním krátkodobého pipojení zaízení žadatele, uhradí žadatel o krátkodobé pipojení k distribuní soustav náklady spojené s pipojením vetn náklad na uvedení místa pipojení po ukonení odbru do pvodního stavu v plné výši. Podíl na nákladech spojených s pipojením a e zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu podle 8 se v tomto pípad nehradí. (5) Krátkodobé pipojení k distribuní soustav se uskuteuje na základ smlouvy o pipojení na dobu uritou. Po ukonení takové smlouvy zaniká i rezervace píkonu bez postupu podle 7 odst Pipojení zaízení žadatele k penosové soustav nebo distribuní soustav (1) Pipojení zaízení žadatele k penosové nebo distribuní soustav se uskuteuje na základ uzavené smlouvy o pipojení. (2) Souástí podmínek pipojení zaízení sjednávaných ve smlouv o pipojení jsou také ujednání o typu mení a jeho místní a výše podílu na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu. (3) Smlouva o pipojení jednoho žadatele mže zahrnovat více odbrných nebo pedávacích míst, pokud je každé z ich ve smlouv samostatn specifikováno. (4) Požádá-li žadatel v prbhu doby závaznosti stanoviska vydaného provozovatelem penosové nebo distribuní oustavy o uzavení smlouvy o pipojení, provozovatel penosové nebo distribuní soustavy uzave takovou smlouvu do 30 kalendáních dn ode dne podání žádosti. Totéž platí, zmnil-li se v prbhu doby závaznosti stanoviska žadatel. (5) V pípad, že dojde ke smluvnímu snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jistie ped elektromrem na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému píkonu místa pipojení zaízení koneného zákazníka, po dobu delší než 24 msíc, snižuje se hodnota rezervovaného píkonu na tuto hodnotu. (6) V pípad zániku smlouvy o dodávce elektiny nebo zániku smlouvy o penosu nebo distribuci elektiny trvá ezervace píkonu pro místo pipojení 12 msíc ode dne zániku smlouvy. (7) V pípadech podle 3 odst. 2 zašle provozovatel penosové nebo distribuní soustavy konenému zákazníkovi návrh smlouvy o pipojení nejpozdji do 30 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o uzavení smlouvy o pipojení.

6 Stránka. 6 z 10 8 Náklady spojené s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu (1) Náklady provozovatele penosové nebo distribuní soustavy spojené s pipojením a se zajištním nebo navýšením ožadovaného rezervovaného píkonu odbratele a výkonu výrobny elektiny na napové hladin nízkého naptí, vysokého naptí, velmi vysokého naptí a zvláš vysokého naptí jsou nezbytn nutné skuten vynaložené oprávnné náklady související s poízením, výstavbou nebo úpravami penosové nebo distribuní soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a zpsobem pipojení jeho zaízení. Poízení, výstavba nebo úpravy penosové nebo distribuní soustavy jsou zajišovány v nezbytn nutném rozsahu odpovídajícím hodnot píkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a zpsobu pipojení jeho zaízení. (2) Do náklad dále patí náklady na poízení projektové dokumentace, geodetická zamení, vcná bemena a ostatní bezprostedn související investiní náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo poízení penosové nebo distribuní oustavy. (3) Do náklad nepatí náklady související s poízením, výstavbou nebo úpravami penosové nebo distribuní soustavy, které svým rozsahem pesahují nezbytn nutnou míru odpovídající hodnot píkonu nebo výkonu, požadovaného adatelem, a místu a zpsobu pipojení jeho zaízení. 9 Výstavba a úprava penosové nebo distribuní soustavy (1) Výstavba a úprava penosové soustavy je vymezena od místa pipojení zaízení žadatele do nejbližšího vhodného ísta v penosové soustav, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustav byl k dispozici požadovaný rezervovaný píkon nebo výkon. (2) Výstavba a úprava distribuní soustavy je vymezena od místa pipojení zaízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v distribuní soustav na shodné napové hladin, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustav byl k dispozici požadovaný rezervovaný píkon nebo výkon. 10 Podíl žadatele o pipojení (1) Mrný podíl žadatele o pipojení výrobny elektiny nebo odbrného zaízení k penosové nebo distribuní soustav na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu se urí podle zpsobu pipojení zaízení žadatele a v souladu s pílohou. 6 k této vyhlášce ) na úrovni penosové nebo distribuní soustavy o napové hladin zvlášt vysokého naptí, velmi vysokého naptí a vysokého naptí v K/MW, b) na úrovni distribuní soustavy o napové hladin nízkého naptí hodnotou v K za každý A rezervovaného píkonu. (2) Podíl žadatele na nákladech spojených s pipojením a se zajištním nebo navýšením požadovaného rezervovaného

7 Stránka. 7 z 10 píkonu nebo výkonu se vypoítá jako souin mrného podílu podle pílohy. 6 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu. (3) Úhrada podílu žadatele na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu se neuplatuje v pípadech podle 3 odst. 2. (4) V pípad pipojování výrobny k penosové soustav hradí vývodové vedení do místa pipojení žadatel v plné výši. 11 Zvláštní požadavky žadatele o pipojení (1) V pípad požadavku žadatele na pipojení nad rámec standardních pipojení zaízení, stanovených Pravidly provozování penosové soustavy 4) nebo Pravidly provozování distribuní soustavy 5), nebo požadavku na specifický zpsob stavebního nebo technického provedení pipojení zaízení k penosové nebo distribuní soustav hradí žadatel náklady spojené s realizací tchto nadstandardních nebo specifických požadavk v plné výši. (2) Rezervovaný píkon je možné pevádt z jednoho místa pipojení do jiného v rámci jedné nemovitosti jen na základ dohody s provozovatelem distribuní soustavy. Pokud v rámci pevodu rezervovaného píkonu dojde ke snížení rezervovaného píkonu stávajícího místa pipojení, snižuje se hodnota rezervovaného píkonu sjednaného ve smlouv o ipojení na tuto hodnotu. Pokud v rámci pevodu rezervovaného píkonu dojde ve stávajícím míst pipojení ke snížení rezervovaného píkonu na nulovou hodnotu, platí 7 odst. 5 obdobn. (3) V pípad, že zaízení žadatele je již pipojeno, žadatel má zajištný penos nebo distribuci elektiny v požadované ýši a kvalit a žádá o pipojení na jiné napové hladin, které není vynuceno zmnou technických podmínek pipojení, hradí žadatel náklady spojené s pipojením a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu v plné výši. (4) Pi pipojování distribuní soustavy k jiné distribuní soustav se postupuje pi stanovení podílu na nákladech spojených s pipojením zaízení žadatele obdobn jako v pípad žádosti o pipojení koneného zákazníka. 12 Elektrická pípojka pro dodávku elektiny domácnostem (1) Délkou elektrické pípojky se rozumí délka nejkratší stavebn a technicky proveditelné trasy pípojky promítnuté o pdorysu mezi místem odboení z distribuní soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skíní. (2) Do délky elektrické pípojky se nezapoítává její ást vedená vertikáln. Stanovení výše škody pi neoprávnném odbru elektiny pro úely její náhrady 13 Pi neoprávnném odbru elektiny se skuten vzniklá škoda stanovuje na základ provozovatelem penosové nebo

8 Stránka. 8 z 10 píslušným provozovatelem distribuní soustavy zmených nebo jinak zjištných prokazatelných údaj o neoprávnném dbru elektiny. 14 (1) V pípadech, kdy nelze skuten vzniklou škodu stanovit, a provozovatel penosové nebo distribuní soustavy se s oneným zákazníkem nedohodne jinak, stanoví se výše škody výpotem podle odstavc 2 až 5. (2) Pro stanovení výše škody se nejprve vypote denní množství neoprávnn odebrané elektiny, piemž ) v síti zvláš vysokého naptí, velmi vysokého naptí nebo vysokého naptí se 1. použije hodnota úiníku rovna jedné, 2. za maximální hodnotu elektrického píkonu použije sjednaná hodnota rezervované kapacity v MW pro pipojení zaízení k penosové soustav nebo v kw pro pipojení zaízení k distribuní soustav; pokud nelze použít sjednanou hodnotu rezervované kapacity, použije se za maximální hodnotu elektrického píkonu souet jmenovitých výkon všech využívaných transformátor v daném odbrném míst, 3. maximální hodnota elektrického píkonu podle bodu 2 vynásobí dobou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištna jiná doba využití, ) v síti nízkého naptí se 1. za maximální hodnotu elektrického píkonu použije jmenovitá hodnota nejslabšího pedazeného jisticího prvku omezujícího velikost odebíraného píkonu, kterým je hlavní jisti ped elektromrem nebo jištní v hlavní domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skíni snížené o jednu úrove z typové ady jmenovitých proudových hodnot, pi využití maximálního odebíratelného píkonu na 60 %, 2. v pípad, že není možné stanovit maximální hodnotu elektrického píkonu postupem podle bodu 1, použije ke stanovení maximální hodnoty elektrického píkonu prez nejslabšího vodie umožujícího neoprávnný odbr pi využití maximálního odebíratelného píkonu na 50 %, 3. maximální hodnota elektrického píkonu podle bodu 1 nebo 2 vynásobí dobou využití 8 hodin, pokud nebyla zjištna doba využití delší. (3) Množství neoprávnn odebrané elektiny za dobu trvání neoprávnného odbru se stanoví vynásobením denního nožství neoprávnn odebrané elektiny stanovené podle odstavce 2 a potem dn, po které neoprávnný odbr trval. Pokud provozovatel penosové nebo distribuní soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávnného odbru, má se za to, že neoprávnný odbr trval ode dne následujícího po provedení posledního pravidelného odetu spoteby elektiny do dne zjištní neoprávnného odbru. (4) Výše škody vzniklé provozovateli penosové nebo distribuní soustavy se stanoví ocenním množství neoprávnn odebrané elektiny cenami v souladu s cenovým rozhodnutím platným v dob uskutenní neoprávnného odbru, piemž a) silová elektina se ocení pevnou cenou stanovenou pro zútování odchylky, b) ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na napovou hladinu a charakter odbru v daném míst odbru. 15

9 Stránka. 9 z 10 Výše vzniklé škody vypotená podle 14 se dále zvyšuje o náklady vynaložené na nápravu dsledk neoprávnného odbru, zejména náklady vynaložené na zjišování neoprávnného odbru a jeho perušení, a náklady na následné obnovení dodávky elektiny. 16 Podmínky dodávky elektiny v pípad poruchy na odbrném a micím zaízení a v pípad odmítnutí pístupu k micímu zaízení (1) Vznikne-li prokazateln na odbrném nebo micím zaízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektiny, urí se toto množství podle výše spoteby ve srovnatelném období a pi srovnatelném charakteru odbru, v nmž byla spoteba ádn mena. Nelze-li spotebu takto stanovit, urí se množství odebrané lektiny a) výpotem na základ zkušebního protokolu vypracovaného osobou oprávnnou podle zvláštního právního pedpisu 6), b) podle výše spoteby v pedchozím srovnatelném období a pi srovnatelném charakteru odbru, v nmž byl odbr elektiny ádn men, nebo c) dodaten podle výše spoteby v následujícím období. (2) Pokud vlivem poruchy v odbrném zaízení nebo poruchy zpsobené koneným zákazníkem na micím zaízení ojde k omezení nebo perušení penosu nebo distribuce elektiny, obnoví provozovatel penosové nebo distribuní soustavy na základ oznámení koneného zákazníka o odstranní poruchy na odbrném nebo micím zaízení penos nebo distribuci elektiny ve lht podle zvláštního právního pedpisu 7). Náklady spojené s obnovením penosu nebo distribuce elektiny hradí konený zákazník. (3) Neumožní-li konený zákazník pístup k micímu zaízení za úelem pravidelného odetu spoteby elektiny ani po písemném vyrozumní, vyútuje se spoteba elektiny na základ odetu spoteby elektiny poskytnutého koneným ákazníkem nebo podle spoteby v minulém srovnatelném období nebo podle hodnot sjednaných na píslušné období. 17 Pechodná ustanovení Pokud žadatel požádá na základ stanoviska provozovatele penosové nebo distribuní soustavy vydaného podle dosavadních právních pedpis o uzavení smlouvy o pipojení, provozovatel penosové nebo distribuní soustavy ped uzavením smlouvy o pipojení pehodnotí vydané stanovisko do 30 dn ode dne doruení žádosti tak, aby bylo v souladu s touto vyhláškou. Pi stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného íkonu nebo výkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnjší pro žadatele. Souasn s takto pehodnoceným tanoviskem pedloží provozovatel penosové nebo distribuní soustavy žadateli návrh smlouvy o pipojení. Pvodní doba závaznosti stanoviska podle dosavadních právních pedpis se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo pehodnocení tanoviska podle pedchozí vty. 18 Zrušovací ustanovení

10 Stránka. 10 z 10 Zrušuje se:. Vyhláška. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pipojení a dodávek elektiny pro chránné zákazníky.. Vyhláška. 18/2002 Sb., o podmínkách pipojení a dopravy elektiny v elektrizaní soustav.. Vyhláška. 300/2003 Sb., kterou se mní vyhláška. 18/2002 Sb., o podmínkách pipojení a dopravy elektiny v elektrizaní soustav. 19 Úinnost Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. bezna Pedseda: Ing. Fit v. r. ) SN ) 50 odst. 3 energetického zákona. ) SN ) 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona. 5) 25 odst. 11 písm. g) energetického zákona. 6) Zákon. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znní pozdjších pedpis. ) Vyhláška. 540/2005 Sb., o kvalit dodávek elektiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Píloha. 1 k vyhlášce. 51/2006 Sb. Píloha. 2 k vyhlášce. 51/2006 Sb. Píloha. 3 k vyhlášce. 51/2006 Sb. Píloha. 4 k vyhlášce. 51/2006 Sb. Píloha. 5 k vyhlášce. 51/2006 Sb. Píloha. 6 k vyhlášce. 51/2006 Sb. (pílohy nejsou v digitální podob)

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Ze dne 23.03.2010 Částka 29/2010 Účinnost od 01.04.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-81

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více