Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok: 204/205 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 September jazyka a Mesiac Tematický celok Hodina Tematický výchovno-vzdelávací plán pre. ročník vypracovaný na počet hodín 2 Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Trieda:. A. Rozsah: 4 hodiny týždenne (Štátny vzdelávací program na počet hodín 99 + Voliteľný predmet pridaný k povinnému predmetu bez rozšírenia učiva na počet hodín ) Téma Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Obsahový štandard - základný obsah Výstup - výkonový štandard Učebné pomôcky a zdroje 2 Rozlišovacie znamienka Starostlivosť o zdravie Poznať rozlišovacie znamienka. Žiak správne používa rozlišovacie znamienka. Uč. str. 2 Predstavenie sa Starostlivosť o zdravie Zopakovať si základné pravidlá dodržiavané na začiatku vzájomnej komunikácie. Žiak rozumie rôznym spôsobom predstavovania sa a rozlišuje, kedy je ktorý spôsob vhodný.

3 September Delenie hlások Multimediálna výchova Poznať spoluhlásky, samohlásky, dvojhlásky. Žiak pozná rozdelenie hlások. Uč. str. 4 2 Pozdravy Tvrdé a mäkké spoluhlásky Multimediálna výchova Ochrana životného prostredia Zopakovať si vhodné pozdravy. Poznať tvrdé a mäkké spoluhlásky a vedieť, aké i, í/y, ý po nich nasleduje. Žiak sa vie vhodne pozdraviť. Žiak vie, aké i, í/y, ý píšeme po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Uč. str. 5 6 Ospravedlnenie sa, poďakovanie, prosba Ochrana životného prostredia Vedieť sa ospravedlniť, poďakovať a poprosiť. Žiak sa vie zdvorilo ospravedlniť, poďakovať a poprosiť.

4 Október Zvuková stránka jazyka a Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li FGR Zopakovať si, že na ď, ť, ň, ľ pred i a e nepíšeme mäkčeň. Žiak vie správne prečítať a písať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Uč. str. 7 8 Blahoželanie Hláska, slabika, slovo, veta List, pohľadnica Starostlivosť o zdravie Vedieť zablahoželať. Zopakovať si pojmy hláska, slabika, slovo, veta. Napísať jednoduchý list, pohľadnicu. Žiak vie vhodne zablahoželať. Žiak pozná pojmy hláska, slabika, slovo, veta. Žiak vie napísať jednoduchý súkromný list. 4 Abeceda, AJ Multikultúrna výchova Vedieť zoradiť slová podľa abecedy. Vedieť vyhľadať slovo v slovníku. Žiak vie zoradiť slová v správnom abecednom poradí. Uč. str. 9 2 Abeceda, AJ Starostlivosť o zdravie FGR 4 Zoraďovať heslá podľa abecedy. Žiak vie zoradiť heslá podľa abecedy. Uč.str. 4 Rozprávanie Vedieť rozdeliť text na úvod, jadro a záver. Pri rozprávaní dodržuje osnovu a časovú postupnosť. Vyjadruje sa spisovne.

5 November 4 Delenie slov na slabiky Ochrana životného prostredia Vedieť rozdeliť slová na slabiky. Žiak delí slová na slabiky. Zo slabík tvorí slová. Uč. str Delenie slov na slabiky Ochrana životného prostredia Vytvárať slová prostredníctvom slabikotvorných slabík. Žiak vie využiť delenie slov na slabiky v písomnom prejave. Uč. str. 9 Správa Mediálna výchova Vedieť informovať stručne a výstižne o niečom, čo sa stalo. Žiak vie napísať krátku správu. Uč. str Obojaké spoluhlásky Poznať obojaké spoluhlásky. Žiak pozná pravidlo o e slov s i, í, y, ý po obojakých spoluhláskach. Vybrané slová Regionálna výchova Poznať význam pojmov vybrané a príbuzné slovo. Žiak vie definovať vybrané a príbuzné slová a vie ich rozoznať. Uč. str Oznámenie Vedieť zostaviť stručné oznámenie. Žiak vie stručne a výstižne podať informácie.

6 Zvuková stránka jazyka a December 4 Vybrané slová po b Mediálna výchova Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po b. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po b. Uč. str Vybrané slová po b Inzerát Mediálna výchova FGR- 5 Vedieť používať vybrané a príbuzné slová po b v texte. Vedieť napísať inzerát. Žiak ovláda vybraných a príbuzných slov po b. Žiak vie napísať krátky inzerát. Uč. str Vybrané slová po m Regionálna výchova Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po m. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po m. Uč. str. 7 4 Vybrané slová po m Multikultúrna výchova Vedieť používať vybrané a príbuzné slová po m v texte. Žiak ovláda vybraných a príbuzných slov po m. Uč. str. 7

7 Zvuková stránka jazyka a Január Zvuková stránka jazyka a Zvuková stránka jazyka a Pozvánka Mediálna výchova Vedieť sformulovať krátky text pozvánky. Žiak vie napísať krátku pozvánku. Uč. str Vybrané slová po p Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po p. Rozvíjať komunikačné schopnosti. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po p. Vybrané slová po p Ochrana a tvorba životného prostredia Vedieť používať vybrané a príbuzné slová po p v texte. Žiak ovláda vybraných a príbuzných slov po p. Aktívne používa dané vybrané a príbuzné slová vo vete. Uč. str Reklama Vybrané slová po b, m, p Mediálna výchova Poznať pojem reklama a vedieť identifikovať rôzne typy reklám v médiách. Aktívnou činnosťou utvrdzovať prebrané učivo. Tvoriť príbehy v spojitosti s učivom. Žiak pozná pojem reklama a vie vytvoriť krátku reklamu na určitý tovar alebo službu. Žiak bezchybne používa vybrané a príbuzné slová po b, m, p vo vete. Uč. str Vybrané slová po r Starostlivosť o zdravie Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po r. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po r. Uč. str

8 Marec Zvuková stránka jazyka a Február Zvuková stránka jazyka a 4 Vybrané slová po r Starostlivosť o zdravie Vedieť používať vybrané a príbuzné slová po r v texte. Žiak ovláda vybraných a príbuzných slov po r. Aktívne používa dané vybrané a príbuzné slová vo vete. Uč. str Opis predmetu (. časť) Ochrana tvorba životného prostredia Vedieť opísať konkrétny predmet a zostaviť osnovu. Žiak vie opísať konkrétny predmet a zostaviť osnovu. Uč. str Vybrané slová po s Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po s. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po s. Vybrané slová po s Opis predmetu (2. časť) Starostlivosť o zdravie Vedieť používať vybrané a príbuzné slová po s. 2 Vybrané slová po v, EV Ochrana a tvorba životného prosredia Na základe opisu určiť konkrétny predmet a vedieť nakresliť predmet podľa opisu. Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po v. Žiak ovláda vybraných a príbuzných slov po s. Aktívne používa dané vybrané a príbuzné slová vo vete. Žiak vie podľa opisu určiť konkrétny predmet. Vie sa vyjadrovať ústnym a písomným prejavom. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po v Uč. str Uč. str.6 64

9 Apríl Zvuková stránka jazyka a Zvuková stránka jazyka a jazyka a Vybrané slová po v Rozprávanie príbehu podľa osnovy, M Mediálna výchova Vedieť používať vybrané a príbuzné slová po v. Vedieť utvoriť osnovu, dodržiavať časovú postupnosť. 4 Vybrané slová po z Starostlivosť o zdravie Osvojiť si vybraných a príbuzných slov po z. Žiak ovláda vybraných a príbuzných slov po v. Pri rozprávaní dodržuje osnovu a časovú postupnosť. Vyjadruje sa spisovne. Žiak vie správne používať vybraných a príbuzných slov po z. Uč.str Uč. str Opakovanie vybraných slov, M Regionálna výchova FGR Utvrdiť si vybraných a príbuzných slov. Správne ich používať v texte. Žiak používa správne tvary vybraných a príbuzných slov v texte. Uč. str Podstatné mená Všeobecné a vlastné podstatné mená SJL, PR, EV Multikultúrna výchova Poznať základnú charakteristiku podstatných mien a vedieť ich určiť vo vete. Žiak ovláda základnú charakteristiku podstatných mien, vie sa správne opýtať na podstatné mená a vie ich nájsť v cvičeniach. Uč.str.7 76

10 Máj 4 Vlastné mená osôb Vlastné mená zvierat VL, PR, M Starostlivosť o zdravie Oboznámiť sa so správnym písaním vlastných podstatných mien. Žiak ovláda vlastných mien osôb a zvierat. Uč. str Názvy všetkých miest na mape VL, M, PR Regionálna výchova Spoznať všetkých zemepisných názvov. Žiak ovláda zemepisných názvov, vie ich nájsť v texte. Uč. str Upevňovanie učiva o podstatných menách VL, PR Regionálna výchova Vedieť v texte určiť podstatné meno. Utvrdzovať písanie veľkých začiatočných písmen v podstatných menách. Poznať, aké informácie Vizitka obsahuje vizitka. 4 Prídavné mená PR, M Starostlivosť o zdravie Vedieť zadefinovať prídavné mená, opýtať sa na ne správnou otázkou. Žiak vie nájsť podstatné meno v texte. Pozná vlastných podstatných mien. Žiak vie navrhnúť jednoduchú vizitku. Žiak vie vyhľadať v texte prídavné mená a opýtať sa na ne správnou otázkou. Uč. str Uč. str

11 Jún Prídavné mená VL, PR, VV Mediálna výchova Poznať slová s opačným významom a vedieť ich použiť v texte. Žiak vie vytvoriť slová s opačným významom a vie ich použiť v texte. Uč. str. 9 Opis predmetu (. časť) Vedieť vyjadriť vlastnosti predmetu. Žiak vie vyjadriť vlastnosti predmetu a vie podľa opisu nakresliť predmet. Zámená SJL, VV Mediálna výchova Poznať bežne používané zámená a vedieť ich vyhľadať v texte. Žiak pozná zámená a vie ich vyhľadať v texte. Vie ich používať v komunikácii s dospelými i s rovesníkmi. Uč. str Opis ilustrácie Vedieť opísať jednoduchú ilustráciu a vytvoriť ilustráciu k textu. Žiak vie opísať detskú ilustráciu namaľovanú ku konkrétnemu textu. Dokáže vytvoriť jednoduchú a výstižnú ilustráciu. 4 Číslovky M, VL, PR Starostlivosť o zdravie Vedieť vyhľadať číslovky v texte. Poznať základné a radové číslovky. Žiak správne určuje základné a radové číslovky a používa ich v texte. Uč. str Slovesá PR, VL, M Starostlivosť o zdravie Rozoznať slovesá vo vete ako slová vyjadrujúce činnosť. Žiak pozná slovesá a pomocou otázky ich dokáže rozoznať v texte. Uč. str

12 Slovesá SJL, PR, VL Ochrana a tvorba životného prostredia Vedieť vytvoriť synonymá a používať ich vo vete. Žiak pozná funkciu slovies v texte. Vie vytvoriť synonymá. Uč. str Rozprávanie (. časť) Vedieť napísať rozprávanie podľa osnovy a porozprávať príbeh. Žiak vie napísať príbeh podľa osnovy a porozprávať ho. Upevňovanie učiva PR, VL Ochrana a tvorba životného prostredia Zopakovať si slovné druhy a určovať ich. Žiak určuje slovné druhy vo vete. Uč. str. 0 7 Rozprávanie (2. časť) Vedieť zostaviť osnovu rozprávania. Žiak vie zostaviť osnovu svojho rozprávania. Začlenenie prierezových tém Prierezová téma Vzdelávacia stratégia Multikultúrna výchova - rozvíjať u žiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu - rozvíjať žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr - naučiť žiakov akceptovať rozmanitosti ako realitu danú prírodou, rozvíjať u žiakov schopnosť rozlišovať a naopak porovnávať odlišnosti Mediálna výchova - učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať médiá a ich produkty - naučiť žiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií - učiť žiakov ako využívať médiá, naučiť sa s nimi narábať, naučiť ich informácie z médií využívať pre svoju potrebu

13 Environmentálna výchova - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt prostredia - posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode, zvieratám - poznávať rozmanitosť rôznych tvarov, kríženie rôznych druhov odrôd rastlín alebo živočíšnych plemien, naučiť sa starať sa o svoje okolie Starostlivosť o zdravie - rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný otvorený a tvorivý prístup k životu - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, za osobný život a sebavzdelávanie - rozvíjať u žiakov schopnosť tvoriť, pociťovať radostný zážitok z objavovania novotvarov, rešpektovať navrhnuté pravidlá Dopravná výchova - prednáška s príslušníkom obecnej polície - návšteva dopravného ihriska - vychádzka spojená s využitím získaných zručností v praktickom živote Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - vyhľadávanie, spracovávanie a používanie informácií z rôznych zdrojov - využitie encyklopédie, detskej a odbornej literatúry - prezentácie práce, vyjadrenie svojho názoru, riešenie problematiky Regionálna výchova - rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený rozhovor - spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne - exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, kostola - rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia - regionálne ľudové prvky Výchova k finančnej gramotnosti - mať schopnosť posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb - naučiť sa chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie

14 Poznámky: - Človek vo sfére peňazí 2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb 4 - Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 5 - Úver a dlh 6 Sporenie a investovanie životných potrieb - vedieť popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným človekom, vedieť uviesť príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou - naučiť sa porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny - vedieť vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu - poznať riziká, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Další cizí jazyk Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více