Marketingový informační systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový informační systém"

Transkript

1 Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová,

2 Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.

3 Složky MIS Interní disponibilní informace Marketingové zpravodajství Marketingový výzkum Marketingové analýzy na podporu rozhodování

4 Marketingový informační systém a okolí Marketing. manažeři Analýzy Plánování Marketingový informační systém Hodnocení informač. potřeb Zpracování informací Vnitřní informační systém Marketing. zpravodajský systém Marketing. okolí Cíl. trhy Market. kanály Realizace Kontrola Distribuce informací Podpůrná analýza marketing. rozhodnutí Marketing. výzkumný systém Veřejnost Síly makrookolí Marketingová rozhodnutí a komunikace

5 INTERNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM informace o výsledcích; přehledy objednávek, prodejů, cen, skladových zásob, pohledávek atd.

6 MARKETINGOVÝ ZPRAVODAJSKÝ SYSTÉM poskytuje informace o událostech; soubor postupů a informačních zdrojů pro získávání potřebných informací o vývoji v tržním prostředí; knihy, časopisy, obchodní publikace; rozhovory se zákazníky, distributory s dalšími partnery; zaměstnanci, manažeři.

7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM MV je systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkající se určitého problému, před kterým firma stojí.

8 Výzkum zajišťuje most k zákazníkovi. USA 1824 prezidentské volby, marketingová koncepce: marketingoví manažeři vs. zákazníci, informace o marketingovém okolí, pochopení problému očekávané informace.

9 Dodavatelé MV vlastní mkt výzkumné oddělení; angažování studentů, pedagogů; využívání počítačových informačních sítí; zkoušení konkurentů; marketingové výzkumné organizace.

10 Proces MV I. 1. Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů. 2. Sestavení plánu výzkumu. 3. Sběr informací. 4. Analýza informací. 5. Prezentace výsledků.

11 Proces MV II. 1. Identifikace a definování marketingového problému nebo příležitosti. 2. Stanovení cílů. 3. Vypracování metodiky (plán výzkumu). 4. Sběr, zpracování a analýza dat. 5. Vypracování zprávy pro management firmy. rozdělení úkolů mezi m. management a výzkumné oddělení

12 1. Specifikace problému a stanovení výzkumných cílůc charakter výzkumu: badatelský (předběžný), popisný, kauzální.

13 Typy výzkumu Celková analýza trhu Výzkum konečného spotřebitele Výzkum průmyslového trhu Výzkum konkurence Výrobkový výzkum Výzkum reklamy Výzkum prodeje Výzkum image

14 Kvantitativní vs. kvalitativní Kvantitativní výzkum - rozsáhlejší soubory stovek i tisíců respondentů, - názory (vědomí) a chování lidí, - techniky: osobní rozhovory, pozorování, experiment, písemné dotazování.

15 Kvantitativní vs. kvalitativní Kvalitativní výzkum - motivy chování lidí, vysvětlení příčin - techniky: individuální hloubkové rozhovory použití tzv. projektivních technik (testy slovní asociace, dokončování vět, interpretace obrázků atd.), skupinové rozhovory (focus group).

16 2. Sestavení plánu výzkumu informační zdroje; výzkumné přístupy; metody; plány výběru respondentů; metody kontaktování respondentů.

17 Informační zdroje Sekundární zdroje dat sekundární informace = již existující. Primární zdroje dat primární informace = původní informace, které musejí být teprve shromážděny.

18 Sekundárn rní zdroje dat Veškeré již existující informace, které se vztahují k řešené problematice, většinou shromážděné pro jiný účel. výhody: okamžitá dostupnost, relativní levnost; nevýhody: zastaralost údajů; nepřesnost, nižší spolehlivost; vnitřní sledování mkt činnosti firmy: údaje o vstupech marketingu; údaje o výstupech marketingu; styk se zákazníky;

19 vnější volně dostupné: statistické ročenky (SRÚ); demografie, migrace obyvatelstva; odborné časopisy; denní tisk; odborné knihy; výroční zprávy; specializované databáze; atd.

20 Výzkumné přístupy pozorování; skupinově-orientované dotazování; průzkum dotazování; experimentování.

21 Nástroje výzkumu dotazníky; technické prostředky: people-meter; galvanometr (psycho-galvanometr); tachystoskop; apod.

22 Plán n výběru respondentů určení výběrové jednotky, velikost výběrového souboru, vytváření výběrového souboru.

23 Metody kontaktování osobně; telefonicky; poštou; elektronicky.

24 3. Sběr r informací nejnákladnější fáze výzkumu a nejnáchylnější na vznik chyb; nové přístupy: dotazování respondentů pomocí telekomunikačních a počítačových sítí; optické snímače a elektronické registrační pokladny v prodejnách; speciální kreditní karty atd.

25 Požadavky na informace: relevantnost, validita, reliabilita, efektivita.

26 4. Analýza informací sestavování údajů do tabulek, třídění; stanovení průměrných hodnot a statistických ukazatelů; využití moderních kvantitativních metod a rozhodovacích modelů (MDSS).

27 5. Prezentace výsledků Předložení pouze těch zjištění, která jsou důležitá pro marketingové strategické rozhodování.

28 MKT SYSTÉM M NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ (MDSS) koordinovaný soubor dat, nástrojů a technik; relevantní otázky příslušný model MDSS vygenerování dat statistická analýza optimalizační program.

29 CRM (Customer Relationship Management) = řízení vztahů se zákaznz kazníkyky filozofie, která vnímá marketing jako proces utváření dlouhodobých vztahů se zákazníky tak, aby byli spokojeni a vraceli se; obchodní koncept, kdy firma získává ucelenou představu o zákazníkovi pro zlepšení vztahu s ním a maximalizaci zisku z něho; koncept CRM lze rozdělit na hcrm (lidské CRM) a ecrm (elektronické CRM) hcrm se zaměřuje na mezilidské vztahy, ecrm na management vztahů založený na systému.

30 Vztahy se zákaznz kazníkyky pojem zákazník: klienti společnosti (stávající i potenciální), další subjekty, např. obchodní partneři, zaměstnanci společnosti atd., čistá hodnota zákazníka = finanční hodnota vztahu se zákazníkem v průběhu celkové doby existence vztahu, hodnota vztahu se zákazníkem by měla integrovat jak finanční, tak nefinanční aspekty, vztah se zákazníkem je považován za dlouhodobé aktivum podniku.

31 Cíle CRM zvýšit úspěšnost získávání nových zákazníků zvýšit ziskovost stávajících zákazníků zvýšit celkový počet zákazníků, snížit náklady na získání nových zákazníků, snížit náklady prodeje, zvýšit příjmy na zákazníka, snížit náklady udržení stávajících zákazníků, zvýšit průměrnou výši objednávek, zkrátit obchodní cyklus, snížit náklady na zaškolení nových obchodníků, zkrátit reakční doby, zlepšit komunikaci se zákazníky, atd.

32 CRM systém informace o zákaznících, propojení s dalšími podnikovými informačními zdroji: ERP systémy (Enterprise Resource Planing), internet, intranet a extranet, groupwarové nástroje, nástroje pro spolupráci s office systémy, další nástroje pro komunikaci (telefon, fax, SMS) apod. integrace nástrojů CRM do IT systému.

33 Implementace CRM systému integrace kontaktních bodů: interní uživatelé společnosti (např. call centrum), partneři (např. partnerské společnosti sdílející vybrané informace z CRM systému), zákazníci-klienti; integrace kanálů: hlas, fax, , Internet; integrace systémů/aplikací: účetnictví, provozní systémy, atd.

34

35 Data Warehouse (datové sklady) prvek v architektuře informačních systémů, ukládání dat za delšíčasové intervaly analýzy časových řad, vývojových trendů, nejrůznějších závislostí apod., data mining (dolování dat) - proces extrakce relevantních, předem neznámých nebo nedefinovaných informací z velmi rozsáhlých databází, techniky data miningu: clustering, klasifikace, asociace, odhalování sekvenčních vzorů, odhalování obdobných časových sekvencí.

36 TECHNIKY SBĚRU DAT Pozorování Dotazování Experiment

37 Pozorování bez aktivní účasti pozorovaného, se značnou účastí pozorovatele, zjišťování otázek evidenčního charakteru, je třeba předem určit: objekt pozorování, jeho charakteristiku, časové rozložení a způsob pozorování, kvantitativní analýza výsledků.

38 Charakteristiky pozorování Přirozená nebo uměle vyvolaná situace. Zřejmé nebo skryté. Strukturované nebo nestrukturované. Přímé nebo nepřímé. Osobní nebo pomocí technických pomůcek.

39 Dotazování (anketa, interview) aktivní účast respondentů, osobní a telefonické dotazování značná účast tazatele, písemné a elektronické dotazování absence účasti tazatele, pokládání otázek v různých formách, kvantitativní i kvalitativní analýza dat.

40 Způsoby kontaktování respondentů Osobně Telefonicky Poštou Elektronicky

41 Obecné zásady tvorby dotazníku I. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést. II. III. IV. Určení způsobu dotazování. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace. V. Konstrukce celého dotazníku. VI. Pilotáž.

42 I. Vytvořen ení seznamu informací dle cíle výzkumu, zjištění zbytečných otázek, redukce možnosti opomenutí, pomoc při vlastní formulaci otázek.

43 II. Určen ení způsobu dotazování osobně, telefonicky, poštou, elektronicky.

44 III. Specifikace cílovc lové skupiny stanovení skupiny pro výběr způsob výběru vzorku: slepý odhad; statistický přístup; kvótní výběr; výběr na základě úsudku a dosažitelnosti; nákladový přístup. velikost vzorku počet respondentů.

45 IV. Konstrukce otázek dle funkce otázky v dotazníku (obsahová stránka), dle způsobu formulace (otevřené x uzavřené)

46 V. Konstrukce celého dotazníku Logická stavba + dynamika + určitá délka. Úvodní otázky. Meritorní otázky. Filtrační otázky. Strukturovaný dotazník. Polostrukturovaný dotazník.

47 VI. Pilotáž ověření dotazníku v praxi na malém vzorku nezaujatých respondentů za účelem minimalizace šumů ve vnímání

48 Chyby při p i tvorbě dotazníku Zahájení dotazníku osobními a důvěrnými otázkami. Předpojaté otázky. Vágně vymezené údaje. Slova s citovým zabarvením. Vícenásobné otázky.

49 Typy otázek v dotazníku (dle formy) Otázky s uzavřeným koncem: dichotomické otázky ano, ne, mnohonásobný výběr (více než 2 volby), Likertova stupnice (míra souhlasu), sémantický (významový) diferenciál, stupnice přikládaného významu/důležitosti, známkovací stupnice (hodnotící škála).

50 Otázky s otevřeným koncem: volné, asociační, volné dokončení věty, dokončení povídky, dokončení obrázku, dokončení tematického námětu.

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat 3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT 3.1. Získávání dat Získávání dat spočívá v získávání, shromažďování a zaznamenávání údajů o statistických jednotkách. Základní metody získávání dat: Získávání dat

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více