Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU"

Transkript

1 Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009

2 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum

3 SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO KONCEPTU Podstatné charakteristiky marketingu Hlavní marketingové aktivity Trendy v rozvoji marketingu

4 PODSTATNÉ CHARAKTERISTIKY MARKETINGU Zam ení na pot eby zákazník - Pot eba vyjád ená - nevyjád ená sou asná - /budoucí funk ní v psychologickém smyslu pot eba produktu? Zvažování r znosti - uspokojování pot eb cílových segment Pohled uživatele - všechna podnikatelská rozhodnutí vycházejí z pohledu uživatele Uspokojení zákazníka = cesta k dosažení vlastních podnikatelských cíl Systemati nost plánování, provád ní, kontrola Specifické organiza ní polohy v rámci firmy vnit ní Znamená pr nik filosofie a aktivit

5 Co ješt Outside in p ístup = zvenku dovnit? Nebo Inside-out = zevnit ven?

6 Co znamená marketingový p ístup? Outside-in Inside-out

7 Co ješt Outside in p ístup = zvenku dovnit Cíl spíše ve form tržního podílu než tržeb i prodejních objem Stálé monitorování pot eb zákazník stejn jako aktivit soupe Koordinace všech nemarketingových aktivit k dosažení marketingových, firemní styl a kultura, ve které marketing hraje klí ovou roli = marketing není jen záležitostí marketingového odd lení

8 PODSTATNÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY Identifikace tržních p íležitostí Rozhodování a výrobcích sou asných i nových Výb r a motivace distribu ních lánk Ur ování cen a podmínek dodání????

9 Marketingový mix aneb 4 (?) P Produkt (Product) kompletní výrobek, výrobkový mix, životní cyklus výrobku, zavád ní nových výrobk, Cena (Price) cenové hladiny, ceníky, úpravy cen, Distribuce (Place) typ distribu ní cesty, typ distributor, distribu ní strategie, ízení a motivace distributor,. Marketingová komunikace (Promotion) reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, direct marketing (?),.

10 Výhrady v i marketingovému mixu Další jiná P? Mechani nost? Sklon k in side p ístupu? 4P 4 C Product Customer value, Price Costs for customers, Place Convenience, Promotion Communication

11 VYBRANÉ TRENDY MARKETINGU rostoucí podíl CEO marketingového p vodu rostoucí význam CRM - marketingu vztaženého k sociálním problém m

12 Podmínky úsp šného Cause Related Marketingu (marketingu vztaženého k sociálním problém m) Pe livý výb r kauzy Náro nost Publicita Citlivý p ístup??

13 VYBRANÉ TRENDY MARKETINGU rostoucí podíl CEO marketingového p vodu rostoucí význam CRM - marketingu vztaženého k sociálním problém m pr nik marketingu do dalších oblastí globalizace i lokalizace..??..??

14 MARKETINGOVÉ PROST EDÍ Marketingové makroprost edí Marketingové mikroprost edí Vertikální Horizontální Vnit ní marketingové prost edí

15 Rámcový pohled na marketingové prost edí

16 MARKETINGOVÉ MAKROPROST EDÍ Ekonomické Technologické Politicko právní Demografické Kulturn - sociální Fyzické N kdy redukovan jako PEST analýza

17 Marketingové MIKROPROST EDÍ Vertikála mikroprost edí Dodavatelé Firma Obchodníci Zákazníci Horizontála mikroprost edí Ve ejnost Konkurence

18 Typy ve ejnosti Obecná ve ejnost Místní komunity Ob anské iniciativy Média Vláda Finan ní instituce??????

19 Sledování konkurence Identifikace rozeznatelnost, blízkost, pozi ní mapy Cíle konkurence formy, blízkost, kontext Strategie konkurence oblast, blízkost Silnéa slabéstránky SWOT, podíl trhu, podíl myslí, podíl srdcí Reakce P edvídatelnost chování konkurent

20 Klasifikace konkuren ní pozice V dci trhu Vyzyvatelé Následovatelé Výklenká i

21 Strategie v dce trhu P.Kotler, Marekting Management, Prentice Hall, 1988

22 Strategie tržního vyzyvatele P.Kotler, Marekting Management, Prentice Hall, 1988

23 MARKETINGOVÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Pojetí MIS Vnit ní záznamy Vnit ní marketingový informa ní systém Marketingové zpravodajství Marketingový výzkum Analýza dat Marketingové databáze

24 Funkce MIS Filtra ní T ídící Získávací..??..??..??

25 Parametry kvality marketingových informaci Validita Reliabilita Reprezentativnost..??.??.??.??

26 Dva sm ry pojetí marketingového informa ního systému Užší pojetí Rámec pro každodenní ízení a strukturování informací shromaž ovaných pravideln ze zdroj vnit ních i vn jších = systém poskytující plynulý tok marketingových informací Širší pojetí sestává z osob, za ízení a postup s cílem navrhnout, shromaž ovat, t ídit, analyzovat, hodnotit a dodávat pot ebné informace v pat i ném ase t m, kdo rozhodují o marketingové orientaci firmy

27 Užší pojetí MIS

28 Širší pojetí MIS Úvahový dotaz: Co ve schématu chybí?

29 Vnit ní záznamy - vnit ní MIS Objednávkový a dodávkový cyklus Zprávy o prodeji a zásobách Finan ní a ú etní informace Informace o výrobcích firmy.????... a další oblasti

30 Marketingové zpravodajství Kdo Exekutiva Prodejci?????? Od koho Zákazníci Odb ratelé / obchodníci??.??

31 Získávání informací o konkurenci Pozorování Využívání marketingových nástroj Tišt né materiály konkurence..?? Rozbor výrobk.??.??

32 Analýza dat v MIS Soubory statistických postup Standardní Vícerozm rné Modelování Deskriptivní Makromodely Mikromodely Rozhodovací Optimaliza ní Stromové Heuristické

33 Marketingové rela ní databáze Charakteristiky zákazníka Jméno, adresa, detaily adresy, geografie Prvky marketingové akce Reakce zákazníka Odezva, nákup, rysy koupeného výrobku, detaily obchodu, jiné relevantní aktivity zákazníka

34 Typická spot ebitelská databáze

35 Marketingové rela ní databáze Charakteristiky zákazníka Jméno, adresa, detaily adresy, geografie Prvky marketingové akce Reakce zákazníka Odezva, nákup, rysy koupeného výrobku, detaily obchodu, jiné relevantní aktivity zákazníka Získávání databáze Vlastní vývoj (r zné typy podn t ) Zakoupení

36 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Specifická cesta získávání marketingových dat Vymezení problému Plán marketingového výzkumu Sb r dat Zpracování dat Analýza výsledk Interpretace Prezentace

37 Plán marketingového výzkumu Cíle výzkumu? Zdroje dat? Metody? Výb rová rozhodnutí?.??.??.??

38 Zdroje dat marketingového výzkumu Sekundární (= již existují, získána pro jiný ú el) Vnit ní Vn jší Státní publikovaná data Oborové zdroje..???? Primární (= p vodní, získané vlastním sb rem )

39 Výzkumné metody Metody získávání sb ru dat Sekundární výzkum Rešerše...?? Obsahová analýza (?) Primární výzkum Pozorování Dotazování.?? Metody analýzy dat

40 Kvantitativní dotazování Písemné Osobní Telefonické S pomocí po íta e Sí ové

41 Proces sestavení dotazníku Cíle výzkumu Struktura dotazníku Typy otázek Formulace.??

42 Výb r respondent typ respondent po et respondent zp sob výb ru náhodný (prostý, stratifikovaný...) kvótní ú elový sn hová koule zdroje výb ru

43 Kvalitativní dotazování Skupinové rozhovory (focus groups) Individuální rozhovory Projektivní techniky

44 Zpracování a analýza dat Zpracování dat (p ípravná fáze analýzy dat) Editování Kódování.?? Analýza dat Analýza I. stupn - sumarizace Analýza II. stupn k ížové vztahy Vyšší analýzy

45 Záv re ná zpráva cíle výzkumu parametry výzkumu shrnutí, odpov di na hypotézy odpov di na jednotlivé otázky vyhodnocení souvislostí, profily doporu ení

46 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Marketing: principy a nástroje

Marketing: principy a nástroje Kapitola 1 Jan Koudelka Oldřich Vávra Marketing: principy a nástroje VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Marketing: principy a nástroje Jan Koudelka Oldřich Vávra Copyright Vysoká škola ekonomie

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D.

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora

Více

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr MARKETING - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - Současný marketing je podnikatelská

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více