Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš"

Transkript

1 KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály. Tato práce se zabývá kvantováním vzorků sinusového signálu o amplitudě v rozsahu +/-3 kvantovací kroky. Analýza v kmitočtové oblasti ukazuje vznik harmonických složek a jejich možný výskyt v základním kmitočtovém pásmu (1. Nyquistova zóna). Abstract Various testing signals are used for quality testing of A/D converters. This work deals with quantization of samples of sinus signal with amplitude in range +/-3 quantization steps. When analysing in frequency domain we can see harmonics components and their appearance in basic frequency domain (first Nyquist zone). Úvod Rozdíl mezi analogovou úrovní signálu Ü Øµ na vstupu a kvantovanou úrovní signálu Ü Øµ na výstupu analogově-číslicového převodníku tvoří kvantizační chybu Ü Øµ. Signál na vstupu kvantizačního procesu můžeme napsat ve tvaru Ü Øµ ÉÜ Øµ Ü Øµ Ü Øµ (1) kde É je výraz pro vyjádření kvantizačního procesu a Ü Øµ je kvantizační chyba. Průběh kvantizační chyby Ü Øµ lze graficky znázornit pomocí tzv. pilové funkce. Jelikož se jedná o periodickou funkci s periodou rovnou kvantizačnímu kroku, lze pro stanovení analytického výrazu pro její výpočet použít vztahy platné pro Fourierovy komplexnířady. Analýza funkce ËÜ Øµ pomocí Fourierových řad je výhodná z toho důvodu, žezvýsledného vztahu nám přímo vyplynou jednotlivé harmonické složky a jejich amplitudy, které vznikají v průběhu kvantování signálu a způsobují vznik chybového signálu. Ë Üµ ½ Ò ½ Ò ¾ÒÜ (2) David Bursík, Miroslav Lukeš, Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT Praha, Technická 2, , Praha 6 tel. 2/ , 84

2 kde Ò můžeme napsat ve tvaru Ò ½ ¾ ʾ ʾ ¼ ¾ ܵ ¾ÒÜ Ü ½ ܵ Ò ¾ÒÜ Ê¾ ¾ ܵ Ó ¾ÒÜ Ò ¾ÒÜ Ü Ü ¾Ò Ó Òµ ¾ ¾ Ò ¾ Ò Òµ ¾Ò ½µÒ (3) dosazením rovnice (3) do (2) dostaneme Ë Üµ ½ Ò ½ ¾Ò ½µÒ Ó ¾ÒÜ Ò ¾ÒÜ ½ Ò ½ ¾ÒÜ Ò Ò ½µ Ò (4) pro kvantovaný signál Ü Øµ vyplývá Ü Øµ Ü Øµ ËÜ Øµ Ü Øµ ½ Ò½ ¾ÒÜ Øµ Ò Ò ½µ Ò (5) vpřípadě, že kvantovaný signál obsahuje jednu harmonickou složku o amplitudě Aaúhlovém kmitočtu Ü Øµ Ò Øµ (6) bude vypadat rovnice kvantovaného signálu podle rovnice (5) takto Ü Øµ Ò Øµ ½ Ò½ ½µ Ò Ò ¾Ò Ò Øµ Ò (7) z rovnice je patrné, že signál Ü Øµ obsahuje základní harmonickou a dále složky kmitočtově závislé, které vznikly vlivem kvantovacího procesu. K úpravě této rovnice použijeme Jacobiho rozvojů funkce typu Ò«Ò µ. Použitím těchto rozvojů dostaneme pro kvantovaný signál Ü Øµ výraz nebo Ü Øµ Ò Øµ ¾ Ü Øµ Ò Øµ ¾ ½ Ò½ ½ Ò½ ½µ Ò Ò ½µ Ò Ò ½ ѽ ½ ¼ kde Â Ñ µ je Besselova funkce prvního druhu a řádu Ñ. ¾Ò  ¾ ½ Ò ¾ ½µØ (8) ¾Ò Â Ñ Ò ÑØ ÑÐ (9) 85

3 Spektrum kvantovaného harmonického signálu Ze vztahu (9) je patrné, že spektrum chybového signálu obsahuje pouze liché harmonické složky, jelikož kvantizační funkce je funkce též lichá. Tento vztah je teoretickým vyjádřením amplitud harmonických složek vzniklých při kvantování signálu. Obr.1 znázorňuje pokles amplitud vyšších harmonických kvantovaného harmonického signálu s amplitudou +/-3q vůči první harmonické. Signál o této amplitudě má již nezanedbatelný vliv na spektrum v základním pásmu. Jak je patrné z obr.1 je odstup vyšších harmonických kolem -4dB. Harmonické složky jsou vypočítány do 6-té harmonické A[dB] n tá harmonická Obr. 1 Amplitudy parazitních harmonických složek kvantovaného sinusového signálu o amplitudě +/- 3q Vpřípadě, že kvantovaný harmonický signál navzorkujeme Ü Øµ ½ Ò ½ Ü ØµÆ Ø ÒÌ µ (1) kde Ì je vzorkovací perioda, dostaneme po Fourierově transformaci výraz, který popisuje spektrum navzorkovaného signálu kde je spektrum analogového signálu µ ½ Ì ½ Ò ½ Ò ¾ Ì µ (11) Toto spektrum je periodické podle vzorkovací frekvence ½ Ì.Díky této periodicitě začne být spektrum kvantovaného signálu v základním pásmu (1. Nyquistově zóně) ovlivňováno spektrem z ostaních Nyquistových zón. 86

4 Spektrum vzorkovaného kvantovaného harmonického signálu Na obr. 2 je znázorněn vzorkovaný kvantovaný harmonický signál a původní analogový signál. 1 x 1 4 Sinusoida nakvantovana s krokem +/ 3 kvantizacni kroky vzorky Obr. 2 analogový a kvantovaný harmonický signál o amplitudě +/- 3q Provedeme-li Fourierovu transformaci tohoto diskrétního signálu, dostaneme spektrum, které je na obr Obr. 3 Spektrum vzorkovaného harmonického signálu o amplitudě +/- 3q Jednotlivé harmonické složky jsou znázorněny jako pokles amplitudy vůči 1. harmonické. Z obr. 3 je patrné, že harmonické složky v 1. Nyquistovězóně majísvé obrazy v 2. Nyquistovězóně. 87

5 Analýza teoretického výpočtu spektra kvantovaného harmonického signálu Jak je patrné z obr. 1 a 3, vzorkováním kvantovaného harmonického signálu dojde ke změně jeho spektra. Podle vztahu Òµ ¼ Ò ½ Ò½ Ò Òµ ½µÒ Òµ kde Òµ jsou vzorky spektra kvantovaného harmonického signálu vypočítáné podle vztahu (9), Òµ jsou vzorky vzorkovaného kvantovaného harmonického signálu, Ò uvažovaný počet vzorků na periodu a počet zón mezi jednotlivými, jsme schopni dopočítat ze vztahu (9) spektrum vzorkovaného signálu. Vztah (12) tedy vyjadřuje přepočet spektra kvantovaného signálu na spektrum vzorkovaného kvantovaného signálu. Na následujících grafech jsou zobrazeny spočtená spektra pro vzorkovaný kvantovaný signál s amplitudou +/-3q podle vztahu (12) (symbol x) v porovnání s výpočtem FFT (symbol o), jenž je implementovaná v prostředí MATLAB. Jednotlivé harmonické složky jsou opět znázorněny jako pokles amplitudy vůči 1. harmonické. (12) 1 Odstup harmonickych slozek od Obr. 4 Odstup harmonických složek od 1. harmonické v db, počet vzorků 29 88

6 1 Odstup harmonickych slozek od Obr. 5 Odstup harmonických složek od 1. harmonické v db, počet vzorků 31 1 Odstup harmonickych slozek od Obr. 6 Odstup harmonických složek od 1. harmonické v db, počet vzorků 32 89

7 Odstup harmonickych slozek od Obr. 7 Odstup harmonických složek od 1. harmonické v db, počet vzorků 33 Závěr Byly vybrány čtyři délky signálů a to 29, 31, 32 a 33 vzorků. Z grafů na obr. 4, 5, 6, 7 jsou vidět určité rozdíly mezi hodnotami harmonických složek, které byly vypočítány ze vztahu (12) a Fourierovou transformaci. Nejmenších rozdílů z těchto signálu se dosahuje v případě délky 33 vzorků na periodu. Rozdíly jednotlivých harmonických složek mohou být způsobeny konečným počtem Nyquistových zón (v našem případě jsme použili šest Nyquistových zón, což představuje výpočet 1 harmonických složek). Nabízí se otázka kolik Nyquistových zón bude mít ještě vliv na výsledné spektrum signálu v základním pásmu v závislosti na velikosti vstupního signálu, protože odstup harmonických složek kvantovaného signálu je silně závislý na amplitudě analogového signálu. Projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky, grant č. 12/2/156.. Literatura [1] Kadlec F., Zpracování akustických signálů, skripta ČVUT FEL [2] Hrdina Z., Vejražka F., Signály a soustavy, skripta ČVUT FEL 9

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

VYUŽITÍ HILBERT-HUANGOVY TRANSFORMACE PŘI DETEKCI PATOLOGICKÉ VYSOKOFREKVENČNÍ AKTIVITY V INTRAKRANIÁLNÍM EEG PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

VYUŽITÍ HILBERT-HUANGOVY TRANSFORMACE PŘI DETEKCI PATOLOGICKÉ VYSOKOFREKVENČNÍ AKTIVITY V INTRAKRANIÁLNÍM EEG PACIENTŮ S EPILEPSIÍ VYUŽITÍ HILBERT-HUANGOVY TRANSFORMACE PŘI DETEKCI PATOLOGICKÉ VYSOKOFREKVENČNÍ AKTIVITY V INTRAKRANIÁLNÍM EEG PACIENTŮ S EPILEPSIÍ J. Balach, P. Ježdík, R. Čmejla Katedra teorie obvodů, Fakulta Elektrotechnická,

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

INFLUENCE OF PARAMETERS OF PARTICLE IMPACT ON SHAPE OF ACOUSTIC EMISSION SIGNAL VLIV PARAMETR NÁRAZU ÁSTICE NA TVAR SPEKTRA SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

INFLUENCE OF PARAMETERS OF PARTICLE IMPACT ON SHAPE OF ACOUSTIC EMISSION SIGNAL VLIV PARAMETR NÁRAZU ÁSTICE NA TVAR SPEKTRA SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2010 November 10-12, 2010 - Hotel Angelo, Pilsen - Czech Republic INFLUENCE OF PARAMETERS OF PARTICLE IMPACT ON SHAPE OF ACOUSTIC

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 16, číslo 4 prosinec 21 Obsah Pozvánka na Valnou hromadu 3 Akustická analýza promluv dětí s vývojovou dysfázií Acoustic Analysis of Utterances from

Více

Optimalizace měření a zpracování HRTF

Optimalizace měření a zpracování HRTF Optimalizace měření a zpracování HRTF T. Lindner Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Článek se zabývá mož ností omezení počtu

Více

Normalizace dat pro neuronovou síť GAME

Normalizace dat pro neuronovou síť GAME České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Normalizace dat pro neuronovou síť GAME Dezider Meško Vedoucí práce: Ing. Mirek Čepek Studijní program:

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR Nový, F., Hejtmánková, P., Majer, V. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a technické ekologie Univerzitní 8, 306

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

SeminářČSJ. Odborná skupina statistické metody. 19.1.2012 Praha

SeminářČSJ. Odborná skupina statistické metody. 19.1.2012 Praha SeminářČSJ Odborná skupina statistické metody 19.1.2012 Praha Kvalita měřicího procesu - Chyby měření a měřicích přístrojů Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc. Tůmová 2 Murfyho zákony doporučují 1. měřit se nemá!

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 18, číslo 2 4 prosinec 2012 Obsah Pozvánka na Valnou hromadu 3 Recenze knihy prof. Zdeňka Škvora Elektroakustika a akustika Václav Syrový 3 New book

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více