Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2"

Transkript

1 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.

2 Učivo v 5. ročníku sa zameriava na objavovanie Zeme a vesmíru a procesov, ktoré zemský povrch pretvárajú. Zároveň sa oboznámia so zobrazovaním obrazu našej Zeme vo forme glóbusu a mapy. Učivo je rozdelené na nasledovné tematické celky: Objavovanie Zeme a vesmíru, Mapa a glóbus, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek. Učivo v 6. až 8. ročníku sa zameriava na spoznávanie jednotlivých svetadielov našej Zeme. Učivo v 6. ročníku je rozdelené na nasledovné učebné celky: Planéta Zem, Austrália a Oceánia, Amerika Nový svet. Učivo v 7. ročníku je rozdelené na učebné celky: Premeny Zeme, Afrika, Ázia. Učivo v 8. ročníku je rozdelené na nasledovné učebné celky: Prírodné pomery Európy, Regióny Európy. V 9. ročníku sa učivo zameriava na poznávanie Slovenskej republiky a využitie geografie v bežnom živote, čo zároveň predstavuje učebné celky v 9. ročníku. Hodnotenie predmetu Hodnotenie predmetu bude priebežne v zmysle platných metodických pokynov. Hodnotiť sa budú slovné odpovede a testy po skončení tematického celku. Predmet bude na konci I. a II. polroku klasifikovaný známkou. Ciele vyučovacieho predmetu a) spoločenské - rozvíjať si chuť učiť sa - všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny - prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta b) inštitucionálne - rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať - vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi - hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať - diskutovať o návrhoch - oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa si ich vážiť a chrániť - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať

3 - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení c) špecifické (vzdelávacie a výchovné) - orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc - orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete - vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im - interpretovať údaje získané z grafu, diagramu - vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy - vysvetliť vznik časových pásem - počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou - podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady - pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho - diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych - získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru - tvoriť mentálne mapy so symbolmi - rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť a aktivitu - riešiť rôzne problémové úlohy a korigovať nesprávne riešenia problému - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). - pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). - klásť dôraz na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale aj odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie - podporiť potrebu čítania u žiakov, správne porozumieť prečítaný text, vedieť ho spracovať a interpretovať - rozvíjať čítanie a interpretáciu obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov a považovať ich za základné vyjadrovacie prostriedky geografie - kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete - učiť vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venovať sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. - schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách Výchovné a vzdelávacie stratégie /kľúčové kompetencie/ Kompetencie k celoživotnému učeniu sa a. uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja b. dokázať kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať Sociálne komunikačné kompetencie: c. dokázať využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu d. mať adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie

4 e. -efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie f. Vedieť prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií: g. dokáže využívať IKT pri vzdelávaní Kompetencie riešiť problémy: h. uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založene na tvorivom myslení Kompetencie občianske: i. vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti j. byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti k. podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia Kompetencie sociálne a personálne: l. osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine m. uvedomovať si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov

5 Stratégia vyučovania geografie v 5. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Objavovanie Zeme a vesmíru Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, Frontálna a individuálna práca, práca s knihou a internetom rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia glóbusu, obrázkov slnečnej sústavy, riešenie problémových úloh, vyhľadávanie informácii Glóbus a mapa Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia rôznych máp a glóbusu, vychádzka do okolia školy, rôzne hry s mapou, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, prôznymi typmi máp, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Učebné zdroje v 5. ročníku Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia, Obrázkov, premietadie videofilmov, získavanie informácii, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia obrázkov, videofilmov, projektové metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, vyhľadávanie informáií cez internet, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Tematický celok Odborná Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje literatúra Objavovanie Zeme a vesmíru Učebnica, atlasy PC, meotar, tabuľa Glóbus, obrazový materiál, mapy Knižnica, odborná tlač Povrch Zeme, svetadiely a oceány Učebnica, atlasy tabuľa Glóbus, obrazový materiál, mapy Knižnica, odborná tlač Mapa a glóbus Učebnica, atlasy tabuľa, PC Obrazový materiál, mapy, buzola, glóbusy Knižnica odborná tlač Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda Učebnica, atlasy PC, dataprojektor, tabuľa, diaprojektor, video Obrazový materiál, mapy, videofilmy, diapozitívy Internet odborná tlač Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Učebnica, atlasy PC, tabuľa, diaprojektor Obrazový materiál, mapy, diapozitívy Knižnica, internet

6 Obsah vzdelávania geografie v 5. ročníku Tematický celok, učivo Vzdelávacie výstupy a vzdelávacie ciele Kritéria hodnotenia Metódy a prostriedky hodnotenia Prierezové témy a výchovné ciele Medzi predmetové vzťahy a pomôcky Objavovanie Zeme a vesmíru (7) Zem ako planéta vo vesmíre, tvar Zeme Slnečná sústava Slnečná sústava Mesiac Rotácia Zeme Obeh Zeme Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. Opísať stavbu Slnečnej sústavy. Vysvetliť a popísať dôsledky rotácie Zeme. Vysvetliť dôsledky pohybov Zeme okolo Slnka. Opísal tvar Zeme. Opísal stavbu Slnečnej sústavy. Vysvetlil a popísal dôsledky rotácie Zeme. Vysvetlil dôsledky pohybov Zeme okolo Slnka. skúšanie. ČIV získavanie informácií MDV - prezentácia Prírodoveda Striedanie ročných období Povrch Zeme, svetadiely a oceány (7) Svetadiely Oceány Časti oceánov Dno oceánov Cesty objaviteľov Objavovanie vesmíru Poznať dni rovnodennosti a slnovratu- začiatok ročného obdobia. Vysvetliť pojem svetadiel, kontinent a vymenovať ich. Vysvetliť pojem sv. oceán vymenovať a popísať oceány, popísať pohyby morskej vody. Poznať pojmy more, záliv, polostrov, ostrov, prieliv a prieplav. Vedieť opísať časti oceánskeho dna, poznať najhlbšie priekopy. Popísať význam objavných plavieb a ciest K. Kolumba a F. Magalhaesa, J Cooka, Vasco da Gama, Hillary, Amundsen, Cook. Popísať význam letov do vesmíru a využitie kozmonautiky v súčasnosti. Poznal dni rovnodennosti a slnovratu- začiatok ročného obdobia. Vysvetlil pojem svetadiel, kontinent a vymenoval ich. Vysvetlil pojem sv. oceán vymenoval a popísal ich, popísal pohyby morskej vody. Poznal pojmy more, záliv, polostrov, ostrov, prieliv a prieplav. Vedieť opísať časti oceánskeho dna, poznať najhlbšie priekopy. Popísal význam objavných plavieb a ciest K. Kolumba a F. Magalhaesa, J Cooka, Vasco da Gama, Hillary, Amundsen, Cook. Popísal význam letov do vesmíru a využitie kozmonautiky v súčasnosti. skúšanie. Písomné skúšanie formou didaktického testu po prebratí učebného celku. Hodnotenie projektov ENV ochrana vodných zdrojov PC, meotar, tabuľa, Glóbus, obrazový materiál, mapy Dejepis

7 Opakovanie učiva Glóbus a mapa (13 ) Glóbus, mapa, zemská os, póly, svetové strany Poludníky Rovnobežky Geografické súradnice na mapách Práca s mapou Typy máp Legenda mapy, čítanie mapy Poznať pojmy mapa a glóbus. Na glóbuse určiť zemskú os, severný a južný pól, pologule. Na mape určiť nultý poludník, zemské pologule. Na mape určiť rovník, obratníky a polárne kružnice. Vedieť určovať zemepisnú dĺžku a šírku na mapách. Poznať rôzne druhy máp a určiť svetové strany. Poznať mapové znaky, symboly, čítať mapu, získavať a zakresľovať údaje. Poznal pojmy mapa a glóbus. Na glóbuse určil zemskú os, severný a južný pól, pologule. Na mape určil nultý poludník, zemské pologule. Na mape určiť rovník, obratníky a polárne kružnice Vedieť určovať zemepisnú dĺžku a šírku na mapách. Poznal rôzne druhy máp a určil svetové strany. Poznal mapové znaky, symboly, čítal mapu, získaval a zakresľoval údaje. skúšanie ENV-voda v prírode Vlastiveda Matematika Glóbus, obrazový materiál, mapy Matematika Grafická mierka Číselná mierka mapy Časové pásma Pásmový čas Systém GPS Opakovanie učiva Merať vzdialenosti na mape pomocou grafickej aj číselnej mierky. Poznať rozdelenie Zeme na časové pásma, určovanie pásmového času a dátumovú hranicu. Poznať význam a využitie systému GPS. Meral vzdialenosti na mape pomocou grafickej aj číselnej mierky. Poznal rozdelenie Zeme na časové pásma, určovanie pásmového času a dátumovú hranicu. Poznal význam a využitie systému GPS. skúšanie. Písomné skúšanie formou didaktického testu po prebratí učebného celku. DVA cestná sieť Vlastiveda Matematika Anglický jazyk PC, dataprojektor, tabuľa, diaprojektor, video Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda (27) Stavba Zeme Vznik pohoria Sopečná činnosť Zemetrasenia Najznámejšie sopky a oblasti častých zemetrasení Činnosť vody Poznať stavbu Zeme, zemské platne a ich pohyby. Vymenovať a vysvetliť spôsoby vzniku pohorí. Popísať stavbu sopky a jej činnosť. Poznať spôsoby vzniku zemetrasenia, tsunami. Poznať najznámejšie sopky sveta a oblasti častých zemetrasení. Vysvetliť pôsobenie vody na zemský povrch. Poznal stavbu Zeme, zemské platne a ich pohyby Vymenoval a vysvetlil spôsoby vzniku pohorí. Popísal stavbu sopky a jej činnosť. Poznal spôsoby vzniku zemetrasenia, tsunami. Poznal najznámejšie sopky sveta a oblasti častých zemetrasení. Vysvetlil pôsobenie vody na zemský povrch, skúšanie. Hodnotenie projektov OZO, OČP,BOZ nebezpečné situácie REV pohorie Vtáčnik Internet odborná tlač video

8 Voda na pevnine Činnosť ľadovca Činnosť vetra Atmosféra Podnebie Počasie Vysvetliť pojmy prítok, rieka, jazero, ústie, delta, úmorie, povodie, prameň. Vysvetliť pôsobenie ľadovca na zemský povrch a poznať jednotlivé typy. Vysvetliť pôsobenie vetra na zemský povrch. Charakterizovať atmosféru a popísať jej stavbu, vlastnosti. Poznať pojem podnebie, poznať rozloženie podnebných pásem na Zemi. Poznať pojem počasie a základné vlastnosti počasia uvádzané pri jeho predpovedi. Vysvetlil pojmy prítok, rieka, jazero, ústie, delta, úmorie, povodie, prameň.vysvetlil pôsobenie ľadovca na zemský povrch a poznal jednotlivé typy. Vysvetlil pôsobenie vetra na zemský povrch. Charakterizoval atmosféru a popísal jej stavbu, vlastnosti. Poznal pojem podnebie, poznal rozloženie podnebných pásem na Zemi. Poznal pojem počasie, základné vlastnosti počasia uvádzané pri jeho predpovedi. skúšanie. Hodnotenie projektov ENV znečistenie ovzdušia Vlastiveda Fyzika Vietor Druhy vetra podľa rýchlosti Opakovanie učiva Typy krajín na Zemi Dažďové lesy Savany Púšte a polopúšte Subtropické krajiny Stepi Listnaté lesy Ihličnaté lesy Opísať všeobecnú cirkuláciu ovzdušia stále a sezónne vetry. Poznať druhy vetra podľa rýchlosti. Vymenovať a ukázať na mape typy krajín. Vymenovať a poznať stavbu dažďového lesa. Opísať prírodu savany, ochranu prírody v nej. Charakterizovať púšť a poznať najznámejšie púšte sveta. Poznať oblasti subtropických krajín a opísať ich. Charakterizovať oblasti stepí. Poznať stavbu listnatého lesa a jeho význam. Poznať stavbu ihličnatého lesa a jeho význam. Opísal všeobecnú cirkuláciu ovzdušia stále a sezónne vetry. Poznal druhy vetra podľa rýchlosti. Vymenoval a ukázal na mape typy krajín. Vymenoval a poznal stavbu dažďového lesa. Opísal prírodu savany, ochranu prírody v nej. Charakterizoval púšť a poznal najznámejšie púšte sveta. Poznal oblasti subtropických krajín a opísal ich. Charakterizoval oblasti stepí. Poznal stavbu listnatého lesa a jeho význam. Poznal stavbu ihličnatého lesa a jeho význam. skúšanie. Hodnotenie projektov skúšanie. Hodnotenie projektov OZO, OČP,BOZ nebezpečné situácie ENV nové typy krajiny ENV, OČP úbytok ornej pôdy ENV ohrozenie prírody ENV ohrozenie prírody ENV, OZO úbytok ornej pôdy Fyzika PC, tabuľa, video Obrazový materiál, mapy, PC, tabuľa, video Obrazový materiál, mapy,

9 Tundry Polárne krajiny Vysoké pohoria Život ľudí vo vysokých pohoriach Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek (12) Sídla na Zemi Mestá Prví ľudia na Zemi Rasy Vznik kultúr národy Charakterizovať tundry. Charakterizovať polárnu krajinu, polárny deň a noc. Poznať teóriu osídľovania Zeme, najstaršie civilizácie v Afrike a Ázii, rasy a náboženstvá. Poznať najvyššie pohoria a vedieť vysvetliť výškové stupne. Opísať život ľudí vo vysokých pohoriach. Charakterizovať sídlo a vymenovať typy sídiel a rozdielnosť života v nich. Poznať teóriu osídľovania Zeme, najstaršie civilizácie v Afrike a Ázii, rasy a národy Charakterizoval tundry. Charakterizoval polárnu krajinu, polárny deň a noc. Poznal teóriu osídľovania Zeme, najstaršie civilizácie v Afrike a Ázii, rasy a náboženstvá. Poznal najvyššie pohoria a vedel vysvetliť výškové stupne. Opísal život ľudí vo vysokých pohoriach. Charakterizoval sídlo a vymenoval typy sídiel a rozdielnosť života v nich. Poznal teóriu osídľovania Zeme, najstaršie civilizácie v Afrike a Ázii, rasy a národy skúšanie. Písomné skúšanie formou didaktického testu po prebratí učebného celku. FIG HDP na obyv. MKV rasové zloženie PC, dataprojektor, tabuľa, diaprojektor, video Obrazový materiál, mapy, diapozitívy, Občianska náuka, Dejepis Náboženstvá Vychádzka Pamiatky UNESCO v SR Pamiatky UNESCO v Európe Pamiatky UNESCO vo svete Pamiatky UNESCO vo svete Záverečné opakovanie Poznať najvýznamnejšie náboženstvá a oblasti, kde prevládajú. Pracovať s mapou miestnej krajiny a s buzolou. Poznať najznámejšie kultúrne a prírodné pamiatky SR. Poznať najznámejšie kultúrne a prírodné pamiatky Európy. Poznať najznámejšie pamiatky UNESCO vo svete. Poznal najvýznamnejšie náboženstvá a oblasti, kde prevládajú. Vedel pracovať s mapou miestnej krajiny a s buzolou. Poznal najznámejšie kultúrne a prírodné pamiatky SR. Poznal najznámejšie kultúrne a prírodné pamiatky Európy. Poznať najznámejšie pamiatky UNESCO vo svete. skúšanie. Hodnotenie projektov Písomné skúšanie formou didaktického testu po prebratí učebného celku. MDV získavanie informácií Náboženská výchova

10 Stratégia vyučovania geografie v 6. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Planéta Zem Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, práca s mapou rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia glóbusu, mapy sveta, riešenie problémových úloh Austrália a Oceánia Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia rôznych máp, rôzne hry s mapou, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, rôznymi typmi máp, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva, riešenie a tvorba jednoduchého projektu Amerika Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia, Obrázkov, premietanie videofilmov, získavanie informácii, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 6. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Planéta Zem Učebnica, atlasy PC, meotar, tabuľa Glóbus, mapy Knižnica, odborná tlač Austrália a Oceánia Učebnica, atlasy tabuľa, PC Obrazový materiál, diapozitívy, mapy Knižnica odborná tlač Amerika Učebnica, atlasy PC, dataprojektor, tabuľa, diaprojektor, video Obrazový materiál, mapy, videofilmy, diapozitívy Internet odborná tlač

11 Obsah vzdelávania geografie v 6. ročníku Tematický celok, učivo Očakávané vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Metódy a prostriedky hodnotenia Planéta Zem (8 h) Úvodná hodina Povrch Zeme Podnebné pásma Podnebie Šírkové pásma Popísať rozloženie svetadielov a oceánov na Zemi, vedieť ich ukázať na mape. Určovať miesta na Zemi v geografickej sieti Vysvetliť vznik podnebných pásem, dopad slnečného žiarenia na Zem. Poznať základné vlastnosti podnebia. Vysvetliť vznik šírkových pásem a výškových stupňov Popísal rozloženie svetadielov a oceánov na Zemi, vedel ich ukázať na mape. Určil polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami. Vysvetlil vznik podnebných pásem a dopad slnečného žiarenia na Zem. Poznal základné vlastnosti podnebia. Vysvetlil vznik šírkových pásem a výškových stupňov skúšanie. Prierezové témy a ďalšie ciele ENV- ochrana životného prostredia Medzipredmetov é vzťahy a pomôcky Matematika Fyzika Stepi Lesy mierneho pásma Život ľudí vo vysokých pohoriach Austrália a Oceánia (21 h) Poloha Ostrovy, polostrovy,prielivy a zálivy Povrch Podnebie Vodstvo Popísať prírodu a život ľudí vo vybranom type krajiny. Určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. Poznať a vedieť ukázať na mape ostrovy, polostrovy, prielivy a zálivy Austrálie a Oceánie. Poznať a vedieť ukázať na mape povrchové celky Austrálie Poznať podnebné pásma, najvýznamnejšie rieky a jazerá. Vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú niektoré druhy a inde na svete nie. Popísal prírodu a život ľudí vo vybranom type krajiny. Určil polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. Poznal a vedel ukázať na mape ostrovy, polostrovy, prielivy a zálivy Austrálie a Oceánie. Poznal a vedel ukázať na mape povrchové celky Austrálie Poznal podnebné pásma, rieky a jazerá. Opísal vznik svetadielov a príčinu existencie typických živočíchov len na austrálskom svetadiely. skúšanie. ENV- ochrana životného prostredia Rastlinstvo a živočíšstvo

12 Opakovanie učiva Obyvateľstvo Mestá Austrálsky zväz Hospodárstvo Hospodárstvo Problémy obyvateľov Austrálie Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie Tichý oceán Oceánia Oceánia Nový Zéland Opísať spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôsoby spolužitia s domorodcami Poznať typy sídel v Austrálii. Vytvoriť zoznam zaujímavých miest a vedieť ich ukázať na mape. Poznať základné charakteristiky Austrálskeho zväzu a jeho administratívne členenie. Opísať poľnohospodárstvo a priemysel. Poznať problémy spôsobené nepriaznivými vplyvmi prírody aj zásahom človeka. Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Austrálie a Oceánie. Poznať osobitosti Tichého oceána. Popísať členenie Oceánie, typy ostrovov, prírodné podmienky a život ľudí v nej. Poznať prírodné podmienky a život v polárnych oblastiach. Opísal spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôsoby spolužitia s Aboriginmi. Poznal typy sídel v Austrálii. Vytvoril zoznam zaujímavých miest a vedel ich ukázať na mape. Poznal základné charakteristiky Austrálskeho zväzu a jeho administratívne členenie. Opísal poľnohospod. a priemysel. Poznať problémy spôsobené nepriaznivými vplyvmi prírody aj zásahom človeka. Vytvoril zoznam najzaujímavejších miest Austrálie a Oceánie. Poznal osobitosti Tichého oceána. Popísal členenie Oceánie, typy ostrovov, prírodné podmienky a život ľudí v nej. Poznal prírodné podmienky a život v polárnych oblastiach. skúšanie. Písomné skúšanie formou didaktického testu po prebratí učebného celku. skúšanie Hodnotenie projektov FIG bohatstvo a chudoba ENV Vodné zdroje povrch. a podzemná voda ENV- rozširovanie púšti MUV - rôznorodosť kultúr VĽP rovnoprávnosť rás a národov TBZ- tvorba a prezentácia projektu MDV- získavanie informácií OSR podpora sebadôvery Slovenský jazyk Slov. jazyk Občianska náuka Polárne oblasti Arktída a Grónsko Opakovanie učiva Amerika (37 h) Poloha Členitosť pobrežia Povrch Poznať prírodné podmienky a život v polárnych oblastiach. Určiť polohu Ameriky na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. S pomocou mapy popísať členitosť pobrežia - zálivy, polostrovy, ostrovy. Poznať a vedieť ukázať na mape povrchové celky Ameriky. Vysvetliť, ako vznikli pohoria. Poznal prírodné podmienky a život v polárnych oblastiach. Určil polohu Ameriky na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. S pomocou mapy popísal členitosť pobrežia - zálivy, polostrovy, ostrovy. Poznal a vedel ukázať na mape povrchové celky Ameriky. Vysvetlil, ako vznikli pohoria. skúšanie Hodnotenie projektov Písomné skúšanie formou didaktického testu OSR podpora sebadôvery ENV Chránené časti prírody Matematika Povrch

13 Vodstvo Podnebné pásma Šírkové pásma Poznať rieky, jazerá, vodopády, vedieť ich ukázať na mape, vysvetliť rozloženie riečnej siete. Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásem a ich charakteristické znaky. Opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky. Vysvetliť vzťahy medzi podnebnými a rastlinnými pásmami. Opísať rastlinné pásma podľa typických znakov. Poznať krásne a zaujímavé miesta, ktoré vytvorila príroda na území Ameriky. Poznal rieky, jazerá, vodopády, vedel ich ukázať na mape, vysvetlil rozloženie riečnej siete. Podľa mapy určil oblasti jednotlivých podnebných pásem a ich charakteristické znaky. Opísal, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky. Vysvetlil vzťahy medzi podnebnými a rastlinnými pásmami. Opísal rastlinné pásma podľa typických znakov. Poznal krásne a zaujímavé miesta, ktoré vytvorila príroda na území Ameriky. skúšanie. ČIV plynulé čítanie ENV Chránené časti prírody Fyzika Zaujímavosti prírody Ameriky Zaujímavosti prírody Ameriky Opakovanie učiva Obyvateľstvo Obyvateľstvo Sídla Hospodárstvo Hospodárstvo Oblasti Ameriky Opísať príchod Európanov a Afričanov do Ameriky. Opísať, kde žili staré civilizácie. Porovnať mestá v Amerike podľa veľkosti, určiť typy sídel, megalopolis, problémy veľkomiest. Opísať poľnohospodárstvo, priemysel, služby a dopravu. Určiť štáty a ich hlavné mestá, oblasti husto a riedko osídlené. Opísal príchod Európanov a Afričanov do Ameriky. Opísal, kde žili staré civilizácie. Porovnal mestá v Amerike podľa veľkosti, určil typy sídel, megalopolis, problémy veľkomiest. Opísať poľnohospodárstvo, priemysel, služby a dopravu. Určil štáty a ich hlavné mestá, oblasti husto a riedko osídlené. skúšanie TBZ- tvorba a prezentácia projektu MUV - rôznorodosť kultúr VĽP rovnoprávnosť rás a národov FIG rozdiely medzi regiónmi Anglický jazyk Kanada - obyvateľstvo Kanada - hospodárstvo USA - obyvateľstvo USA- hospodárstvo USA zaujímavosti Mexiko Mexiko Opísať zloženie obyvateľstva a hlavné črty hospodárstva jednotlivých štátov a oblastí. Poznať zaujímavosti prírody a života ľudí v nich. Opísal zloženie obyvateľstva a hlavné črty hospodárstva jednotlivých štátov a oblastí. Poznal zaujímavosti prírody a života ľudí v nich. skúšanie OZO ochrana pri živelných pohromách TBZ- tvorba a prezentácia projektu Nábožensk á výchova

14 Štáty karibskej oblasti Štáty karibskej oblasti Brazília Brazília Štáty guyanskej oblasti Argentína Laplatské štáty Opísať zloženie obyvateľstva a hlavné črty hospodárstva jednotlivých štátov a oblastí. Poznať zaujímavosti prírody a života ľudí v nich. Opísal zloženie obyvateľstva a hlavné črty hospodárstva jednotlivých štátov a oblastí. Poznal zaujímavosti prírody a života ľudí v nich. skúšanie. Hodnotenie projektu ENV- úbytok lesov PDZ Mapa a drogy kokaín MDV- získavanie informácií Výtvarná výchova Andské štáty Andské štáty Andské štáty Hlavné problémy Ameriky Hlavné problémy Ameriky Opakovanie učiva Opakovanie učiva Opísať zloženie obyvateľstva a hlavné črty hospodárstva jednotlivých štátov a oblastí. Poznať zaujímavosti prírody a života ľudí v nich. Poznať hlavné problémy Ameriky spôsobené prírodnými podmienkami. Opísať zloženie obyvateľstva a hlavné črty hospodárstva jednotlivých štátov a oblastí. Poznať zaujímavosti prírody a života ľudí v nich. Ameriky spôsobené prírodnými podmienkami. skúšanie, hodnotenie projektu, didaktický test TBZ- tvorba a prezentácia projektu ENV Chránené časti prírody Slov. jazyk

15 Stratégia vyučovania geografie v 7. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Premeny Zeme Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, práca s mapou rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia glóbusu, mapy sveta, riešenie problémových úloh Afrika Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia, Obrázkov, premietanie videofilmov, získavanie informácii, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, rôznymi typmi máp, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva, riešenie a tvorba jednoduchého projektu Ázia Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia rôznych máp, rôzne hry s mapou, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 7. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Premeny Zeme Učebnica, atlasy PC, tabuľa Glóbus, mapy Knižnica, odborná tlač Afrika Učebnica, atlasy tabuľa, PC,video Obrazový materiál, videofilmy, mapy Knižnica odborná tlač Ázia Učebnica, atlasy PC, dataprojektor, tabuľa, diaprojektor, video Obrazový materiál, mapy, videofilmy, diapozitívy Internet odborná tlač Obsah vzdelávania geografie v 7. ročníku

16 Tematický celok, učivo Očakávané vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Metódy a prostriedky hodnotenia Premeny Zeme (3 h) Podnebné oblasti Zeme Prví ľudia na Zemi Vznik kultúr, rasy, náboženstvá Afrika (12 h) Poloha a členitosť pobrežia Povrch Podnebné a rastlinné pásma Vodstvo Obyvateľstvo a sídla Hospodárstvo Afriky Štáty Afriky Problémy v Afrike Rozširovanie púští Školstvo a zdravotníctvo Popísať rozloženie podnebných oblastí na Zemi, vedieť ich ukázať na mape. Poukázať na oblasti ovplyvňované pasátmi a monzúnmi. Poznať teóriu osídľovania Zeme, najstaršie civilizácie v Afrike a Ázii, rasy a náboženstvá. Určiť polohu Afriky na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. Poznať a vedieť ukázať na mape ostrovy, polostrovy, prielivy a zálivy Afriky. Poznať a vedieť ukázať na mape povrchové celky Afriky Poznať podnebné a rastlinné pásma (púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales), najvýznamnejšie rieky a jazerá a vodopády v Afrike. Poznať život obyvateľov v rôznych častiach Afriky. Poznať najväčšie mestá a vedieť ich ukázať na mape. Opísať hospodárstvo Afriky. Poznať najvýznamnejšie štáty a ich hlavné mestá. Opísať hlavné problémy v Afrike hlad, choroby, nepokoje, škodcovia, rozširovanie púšti (Sahel) Poznať problémy v školstve Popísal rozloženie podnebných oblastí na Zemi, vedel ich ukázať na mape. Poukázal na oblasti ovplyvňované pasátmi a monzúnmi. Poznal teóriu osídľovania Zeme, najstaršie civilizácie v Afrike a Ázii, rasy a náboženstvá. Určil polohu Afriky na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. Poznal a vedel ukázať na mape ostrovy, polostrovy, prielivy a zálivy Afriky. Poznal a vedel ukázať na mape povrchové celky Afriky Poznal podnebné a rastlinné pásma (púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales), najvýznamnejšie rieky a jazerá a vodopády v Afrike. Poznal život obyvateľov v rôznych častiach Afriky. Poznal najväčšie mestá a vedel ich ukázať na mape. Opísal hospodárstvo Afriky. Poznať najvýznamnejšie štáty a ich hlavné mestá. Opísal hlavné problémy v Afrike hlad, choroby, nepokoje, škodcovia, rozširovanie púšti (Sahel) Poznal problémy v školstve a zdravotníctve Afriky skúšanie, písomná previerka skúšanie. Hodnotenie projektov skúšanie. Písomné skúšanie formou didaktického testu skúšanie Hodnotenie Prierezové témy a ďalšie ciele ENV- prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty REV zaradenie nášho regiónu do podnebnej oblasti TVP- vedieť využívať nástroje IKT MDV- hodnotiť formálnu a obsahovú stránku filmového diela OSR zvládať vlastné správanie ENV Vodné zdroje povrch. a podzemná voda FIG bohatstvo a chudoba MKV - rôznych etnických a kultúrnych skupinách VĽP rovnoprávnosť rás a národov ENV- prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty Medzipredmetové vzťahy Dejepis, náboženská výchova Dejepis Slov. jazyk Občianska

17 v Afrike a zdravotníctve Afriky. projektov ENV- uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania náuka Národné parky Opakovanie učiva Ázia (17 h) Poloha Poznať najvýznamnejšie národné parky Afriky. Určiť polohu Ázie na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. Poznať najvýznamnejšie národné parky Afriky. Určil polohu Ázie na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom a v geografickej sieti. skúšanie Písomné skúšanie formou didaktického testu TPZ- vedieť využívať nástroje IKT OSR porozumieť sebe samému a druhým ENV Zachovanie biodiverzity rozmanitosti života na zemi Oblasti Ázie Povrch Sopečná činnosť a zemetrasenia Poznať členenie Ázie na oblasti južná, juhovýchodná, východná severná, stredná a juhozápadná. Poznať a vedieť ukázať na mape povrchové celky Ázie, oblasti sopečnej a zemetrasnej činnosti, vznik sopiek a zemetrasení. Poznať známe sopky Ázie. Poznal členenie Ázie na oblasti južná, juhovýchodná, východná severná, stredná a juhozápadná. Poznal a vediel ukázať na mape povrchové celky Ázie. oblasti sopečnej a zemetrasnej činnosti, vznik sopiek a zemetrasení. Poznať známe sopky Ázie. skúšanie. OŽZ prvá pomoc pri šoku Fyzika Podnebie a podnebné oblasti Vodstvo Ázie Šírkové pásma Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásem a ich charakteristické znaky. Opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ázie. Poznať rieky, jazerá a vedieť ich ukázať na mape. Vysvetliť vzťahy medzi podnebnými a rastlinnými pásmami. Opísať rastlinné pásma podľa typických znakov. Podľa mapy určil oblasti jednotlivých podnebných pásem a ich charakteristické znaky. Opísal, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ázie. Poznal rieky, jazerá a vedel ich ukázať na mape. Vysvetlil vzťahy medzi podnebnými a rastlinnými pásmami. Opísal rastlinné pásma podľa typických znakov. skúšanie Písomná previerka ČIV plynulé čítanie ENV ohľaduplnosť

18 Obyvateľstvo a sídla Hospodárstvo Ázie Štáty a veľké mestá Čína India Japonsko Rusko Arabské krajiny Opísať rasové, národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva, oblasti husto a riedko osídlené. Poznať najväčšie veľkomestá. Opísať hlavné črty hospodárstva. Určiť štáty a ich hlavné mestá. Opísať hlavné črty obyvateľstva a hospodárstva Číny a Indie. Opísať hlavné črty obyvateľstva a hospodárstva Číny a Indie a arabských štátov. Opísal rasové, národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva, oblasti husto a riedko osídlené. Poznal najväčšie veľkomestá. Opísal hlavné črty hospodárstva. Určil štáty a ich hlavné mestá. Opísal hlavné črty obyvateľstva a hospodárstva Číny a Indie. Opísať hlavné črty obyvateľstva a hospodárstva Číny a Indie a arabských štátov. skúšanie skúšanie. Hodnotenie projektu vo vzťahu k prostrediu MKV - využívať interkultúrne kontakty VĽP rovnoprávnosť rás a národov FIG porovnanie HDP vybraných štátov TPZ - vedieť využívať nástroje IKT MDV- hodnotiť mediálne obsahy z etického hľadiska Náboženská výchova, občianska náuka, dejepis Občianska náuka Výtvarná výchova Problémy Ázie Boom priemyselnej výroby Kultúrne pamiatky Opísať hlavné problémy v Ázii preľudnenie, nepokoje, živelné pohromy- cunami, zemetrasenia, povodne, sopečná činnosť Opísať prudký rozvoj priemyslu v JV Ázii ázijské tigre. Poznať najznámejšie kultúrne pamiatky Ázie Tádž Mahál, Veľký čínsky múr a i. Opísal hlavné problémy v Ázii preľudnenie, nepokoje, živelné pohromy- cunami, zemetrasenia, povodne, sopečná činnosť Opísal prudký rozvoj priemyslu v JV Ázii ázijské tigre. Poznal najznámejšie kultúrne pamiatky Ázie Tádž Mahál, Veľký čínsky múr a i. skúšanie, hodnotenie projektu, didaktický test TPZ- vedieť využívať nástroje IKT ČIV plynulé čítanie Občianska náuka, slovenský jazyk

19 Stratégia vyučovania geografie v 8. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Základné informácie o regióne Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, práca s mapou v kontexte planéty Zem rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia glóbusu, Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne mapy sveta, Európy, hry s mapou Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia rôznych máp, demonštrácia obrázkov, premietanie videofilmov, získavanie informácii, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,, rôzne hry s mapou, fixačné metódy, projektové metódy, riešenie problémov Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, rôznymi typmi máp, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva, riešenie a tvorba jednoduchého projektu Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Učebné zdroje v 8. ročníku Tematický celok Odborná Didaktická technika Materiálne vyučovacie Iné zdroje literatúra prostriedky Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Učebnica, atlasy PC, tabuľa Glóbus, mapy Knižnica, odborná tlač Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom Učebnica, atlasy tabuľa, PC, video, diaprojektor, Obrazový materiál, videofilmy, mapy, Knižnica odborná tlač dataprojektor, diapozitívy Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Učebnica, atlasy PC, tabuľa,, video Obrazový materiál, mapy, videofilmy, Internet odborná tlač Obsah vzdelávania geografie v 8. ročníku

20 Tematický celok, učivo Základné informácie o regióne Európy v kontexte planéty Zem (2 h) Poloha, rozloha Členitosť pobrežia Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (28 h) Povrch Podnebie Vodstvo úmoria, rieky Vodstvo jazerá a vodné nádrže Šírkové pásma a výškové stupne Obyvateľstvo Obyvateľstvo a sídla Očakávané vzdelávacie výstupy Určiť polohu svetadiela zemepis. súradnicami, vzhľadom na rovník, nultý poludník, sev. polárnu kružnicu a ostatné svetadiely a oceány. Určiť hranice svetadiela s ostatnými svetadielmi. Vymenovať a určiť na mape vybrané prvky členitosti pobrežia, zálivy, moria. Určiť na mape vybrané povrchové celky, opísať rozloženie povrchových celkov v Európe, poznať názov najvyššieho vrchu. Poznať rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov, vedieť čítať klimatické diagramy z rôznych častí Európy. Vymenovať a určiť na mape toky vybraných riek, jazerá, jazerné oblasti a bezodtokovú oblasť, určiť podľa mapy, cez ktoré štáty pretekajú rieky a ku ktorým úmoriam patria. Určiť na mape rozloženie rastlinných pásiem podľa zem. šírky i nadmorskej výšky, porovnať ich rastlinstvo a živočíšstvo. Určiť počet obyv. Európy, určiť, ku ktorej rase patrí obyv. Európy, vymenovať najpočetnejšie jazykové skupiny, prevládajúce Kritéria hodnotenia Určil polohu svetadiela zemepis. súradnicami, vzhľadom na rovník, nultý poludník, sev. polárnu kružnicu a ostatné svetadiely a oceány. Určil hranice svetadiela. Vymenoval a určil na mape vybrané prvky členitosti pobrežia, zálivy, moria. Určil na mape vybrané povrchové celky, opísal rozloženie povrchových celkov v Európe, poznal najvyšší vrch. Poznal rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov, vedel čítať klimatické diagramy z rôznych častí Európy. Vymenoval a určil na mape toky vybraných riek, jazerá, jazerné oblasti a bezodtokovú oblasť, určil podľa mapy, cez ktoré štáty pretekajú rieky a ku ktorým úmoriam patria. Určil na mape rozloženie rastlinných pásiem a porovnal ich rastlinstvo a živočíšstvo. Určil počet obyv. Európy, určil, ku ktorej rase patrí obyv. Európy, vymenoval najpočetnejšie jazykové skupiny, prevládajúce náboženstvá a oblasti ich Metódy a prostriedky hodnotenia skúšanie, písomná previerka skúšanie. Hodnotenie projektov skúšanie. Písomné skúšanie formou didaktického testu Prierezové témy a ďalšie ciele ENV- ochrana životného prostredia OSR podpora sebadôvery TBZ- tvorba a prezentácia projektu ENV Vodné zdroje povrch. a podzemná voda MDV- získavanie informácií MUV - rôznorodosť kultúr VĽP rovnoprávnosť rás Medzipredmetové vzťahy Slovenský jazyk Dejepis Náboženská výchova

21 Hospodárstvo náboženstvá a oblasti ich rozšírenia. Poznať najväčšie veľkomestá a osobitosti rozmiestnenia obyvateľstva. Stručne charakterizovať hospodárstvo Európy rozšírenia. Poznal najväčšie veľkomestá a osobitosti rozmiestnenia obyvateľstva. Stručne charakterizoval hospodárstvo Európy a národov Európska únia Stredná Európa Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko a Švajčiarsko Nemecko Západná oblasť - Británia Francúzsko Štáty Beneluxu Severná Európa Dánsko, Fínsko Nórsko, Švédsko a Island Južná Európa Španielsko a Portugalsko Taliansko a Grécko Juhovýchodná Európa- Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko Rumunsko a Bulharsko Ostatné štáty JV Európy Poznať význam EÚ a jej členské štáty Poznať štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Poznať prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu. Poznať prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu strednej Európy. Poznať štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Poznať prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu. Poznať štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Vedieť ich ukázať na mape. Poznať prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu. Poznať štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Vedieť ich ukázať na mape. Poznať prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu JV Európy. Poznal význam EÚ a jej členské štáty Poznal štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Poznal prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu. Poznal prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu strednej Európy. Poznal štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Poznal prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu. Poznal štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Vedel ich ukázať na mape. Poznal prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu. Poznal štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá a vedel ich ukázať na mape. Poznal prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu JV Európy. skúšanie Hodnotenie projektov skúšanie Písomné skúšanie formou didaktického testu skúšanie. skúšanie Písomná previerka skúšanie RLK zaradenie nášho regiónu do oblasti TBZ- tvorba a prezentácia projektu ENV Chránené časti prírody OSR podpora sebadôvery MUV - rôznorodosť kultúr OZO ochrana pri živelných pohromách ENV Chránené časti prírody FIG porovnanie HDP vybraných štátov Slov. jazyk Občianska náuka Nemecký jazyk Dejepis Anglický jazyk Občianska náuka Náboženská výchova Občianska náuka Dejepis Slovenský jazyk

22 Východná Európa Ukrajina, Bielorusko Pobaltské štáty Rusko Poznať štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Poznať prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu a Ruska. Poznal štáty regiónu a ich hlavné a veľké mestá. Poznal prírodné krásy a človekom vytvorené osobitosti regiónu a Ruska. skúšanie. Hodnotenie projektu ČIV plynulé čítanie Slovenský jazyk Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne (3 h) Exhaláty, smog, ekologizácia priemyselnej výroby Vplyv dopravy na životné prostredie Prírodné a kultúrne zaujímavosti, tradície demokracie Poznať pojmy exhaláty, smog, opísať vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie a možnosti jej ekologizácie. Opísať vplyv dopravy na životné prostredie. Poznať prírodné a kultúrne zaujímavosti Európy a tradície demokracie. Poznal pojmy exhaláty, smog, opísal vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie a možnosti jej ekologizácie. Opísal vplyv dopravy na životné prostredie. Poznal prírodné a kultúrne zaujímavosti Európy a tradície demokracie. skúšanie, hodnotenie projektu, didaktický test TBZ- tvorba a prezentácia projektu ENV- ochrana životného prostredia Občianska náuka, slovenský jazyk

23 Stratégia vyučovania geografie v 9. ročníku Názov tematického celku Metódy Formy práce Prírodné podmienky SR Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia glóbusu, všeobecnozemepisnej a tematických máp Slovenska, hry s mapou Obyvateľstvo a hospodárstvo Slovenska Motivačné a expozičné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia rôznych máp, demonštrácia obrázkov, premietanie videofilmov, získavanie informácii, projektové metódy, riešenie problémov, fixačné metódy Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, práca s mapou, riešenie a tvorba projektu, skupinová práca Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, rôznymi typmi máp, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva, riešenie a tvorba jednoduchého projektu Učebné zdroje v 9. ročníku Tematický celok Prírodné podmienky SR Obyvateľstvo a hospodárstvo Slovenska Odborná literatúra Učebnica, atlasy Učebnica, atlasy Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje tabuľa, PC, video, diaprojektor, dataprojektor, PC, tabuľa, video Obrazový materiál, videofilmy, všeobecnogeografické a tematické mapy, diapozitívy Obrazový materiál, všeobecnogeografická a administratívna mapa SR, videofilmy, mapa miestnej krajiny, Knižnica, internet, odborná tlač Internet odborná tlač

24 Obsah vzdelávania geografie v 9. ročníku Tematický celok, učivo Prírodné podmienky SR (15 h) Poloha, rozloha Geologická stavba Sopečné pohoria a kotliny Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch- vietor a ľadovec Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch voda a človek Pohoria Nížiny, kotliny Podnebie Počasie Vzdelávacie výstupy vzdelávacie ciele Určiť polohu Slovenska zemepis. súradnicami. Určiť hranice Slovenska s ostatnými štátmi. Stručne opísať vznik slovenských pohorí Opísať ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch v jednotlivých častiach Slovenska a uviesť ich príklady. Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina sprašové nánosy, jaskyne, meandre, mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady. Na mape ukázať povrchové celky Slovenska a charakterizovať ich polohu a porovnať nadmorskú výšku podľa mapy. Charakterizovať rozloženie nížin a kotlín na Slovensku a ich význam pre obyvateľstvo. Opísať podnebie na Slovensku a ako sa mení s nadmorskou výškou teplota a množstvo zrážok. Opísať ako sa mení počasie v priebehu roka, teplota a množstvo zrážok, použiť diagramy. Na mape určiť vybrané toky riek. Kritéria hodnotenia Určil polohu Slovenska zemepis. súradnicami. Určil hranice Slovenska s ostatnými štátmi. Stručne opísal vznik slovenských pohorí Opísal ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch v jednotlivých častiach Slovenska a uviedol ich príklady. Vysvetlil na príkladoch ako vzniká skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina sprašové nánosy, jaskyne, meandre, mŕtve ramená, jazerá a vymenoval príklady. Na mape ukázal povrchové celky Slovenska a charakterizoval ich polohu a porovnal nadmorskú výšku podľa mapy. Charakterizoval rozloženie nížin a kotlín na Slovensku a ich význam pre obyvateľstvo. Opísal podnebie na Slovensku a ako sa mení s nadmorskou výškou teplota a množstvo zrážok. Opísal ako sa mení počasie v priebehu roka, teplota a množstvo zrážok, použil diagramy. Metódy a prostriedky hodnotenia skúšanie, Aktivita na hodine skúšanie, aktivita na hodine, Hodnotenie projektov skúšanie. Prierezové témy a výchovné ciele OSR podpora sebadôvery MDV- získavanie podkladov a informácií TPZ- tvorba a prezentácia projektu MKV - rôznorodosť kultúr VĽP rovnoprávnosť rás a národov ENV Vodné Medzipredmetové vzťahy a pomôcky Atlasy, tabuľa, glóbus, mapy Atlasy, tabuľa, mapa, PC, obrazový materiál, diapozitívy Atlasy, tabuľa, Mapa, PC Atlasy, tabuľa, mapa, obrazový materiál Matematika,

25 Vodstvo rieky Na mape určil vybrané toky riek. zdroje povrch. a podzemná voda Fyzika Jazerá a podzemné vody Pôdy Rastlinstvo a živočíšstvo Národné parky Pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO Opakovanie učiva, prezentácia projektov Obyvateľstvo a hospodárstvo SR Zaľudnenie a pohyb obyvateľstva Charakteristiky obyvateľstva Na mape určiť vybrané jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, kúpele, oblasti minerálnych a termálnych vôd. Charakterizovať význam vodstva na Slovensku na vybratých príkladoch. Opísať negatívne zásahy do vodstva Slovenska. Zhodnotiť možnosti využitia podzemných vôd. Poznať rozšírenie pôdnych typov a druhov na Slovensku. Poznať výškové stupne rastlinstva a pre ne typické živočíchy Vymenovať a ukázať na mape národné parky a čím sú charakteristické. Zdôvodniť význam ochrany vybratých objektov na Slovensku a vo svete. Predstaviť v projekte NP, pamiatky UNESCO na Slovensku alebo objekty miestnej krajiny. Porovnať povrch a osídlenie. Na základe porovnania uviesť, ktoré oblasti sú vhodné na osídlenie a ktoré nie. Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na území Slovenska. Vybrané sídla určiť na mape, Na mape určil vybrané jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, kúpele, oblasti minerálnych a termálnych vôd. Charakterizoval význam vodstva na Slovensku na vybratých príkladoch. Opísal negatívne zásahy do vodstva Slovenska. Zhodnotil možnosti využitia podzemných vôd. Poznal rozšírenie pôdnych typov a druhov na Slovensku. Poznal výškové stupne rastlinstva a pre ne typické živočíchy Vymenoval a ukázal na mape národné parky a čím sú charakteristické. Zdôvodnil význam ochrany vybratých objektov na Slovensku a vo svete. Predstavil v projekte NP, pamiatky UNESCO na Slovensku alebo objekty miestnej krajiny. Porovnal povrch a osídlenie. Na základe porovnania uviedol, ktoré oblasti sú vhodné na osídlenie a ktoré nie. Zdôvodnil nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na skúšanie Hodnotenie práce s mapou Hodnotenie projektov skúšanie Písomné skúšanie formou didaktického testu Hodnotenie projektov skúšanie. ENV- rozširovanie púšti REV geografické zvláštnosti Slovenska a regiónu REV flóra a fauna na Slovensku ENV Chránené časti prírody TPZ- tvorba a prezentácia projektu MKV - rôznorodosť kultúr Atlasy, tabuľa, mapa Slov. jazyk Svet práce Atlasy, tabuľa, mapa, PC, obrazový materiál Atlasy, tabuľa, mapa, obrazový materiál, Občianska náuka, dejepis

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 ŠKVP: 0 hodín, 1 týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín deviaty

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Počet hodín: 66, 2 hodiny týždenne Ciele geografie v prime: Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, Všímať si priestor, v

Více

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Tematický celok Téma Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Časový rozsah výučby: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Človek a spoločnosť Geografia piaty týždenne 2 hodiny,

Více

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele ) Predmet : Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník SPOZNÁVAJME SVET ŠVP: 0 hod. ŠkVP: 1hod., spolu 1 hod. týždenne spolu 33 vyučovacích hodín šiesty Škola Základná

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok:

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník Názov predmetu UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník deviaty Škola ZŠ Lehnice Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie sekundárne

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (platný od 1.9.2015) a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Učebnými osnovami školy v predmete geografia sú v 5. a 6. ročníku vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statnyvzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: geografia Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy Geografia-9.ročník

Učebné osnovy Geografia-9.ročník Učebné osnovy Geografia-9.ročník /1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Ročník deviaty Škola Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA šiesty 0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, 055 63 HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Geografia V. ročník: 2 hodiny, Spolu: 66 hodín(1 hod.švp,1hod.škvp VI. ročník: 1,5 hodín

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod.

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod. Geografia Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah... Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

GEOGRAFIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU

GEOGRAFIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU GEOGRAFIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ PREDMET GEOGRAFIA SKRATKA PREDMETU GEO ROČNÍK DEVIATY ČASOVÁ DOTÁCIA 1 HODINA TÝŽDENNE 33 HODÍN

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 6. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 GEOGRAFIA 5.ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu GEOGRAFIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více