Učebné osnovy GEOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy GEOGRAFIA"

Transkript

1 Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO vypracovala Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty Časový rozsah výučby / týž. 2 1 Časový rozsah výučby / roč Charakteristika učebného predmetu VŠ predmetu Geografia, 2015, str. 2 Ciele učebného predmetu VŠ predmetu Geografia, 2015, str. 3 1

2 Planéta Zem Obsahový a výkonový štandard: 5.ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvodná hodina Oboznámenie sa s predmetom,plán práce, aktivity,spôsob hodnotenia. Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho procesu. Počty hodín Prierezové témy 1 Tvar Zeme Naše miesto vo vesmíre Slnečná sústava, planéty, mesiace, galaxie Mesiac prirodzená družica Zeme Hľadať odpovede na otázky, zdôvodniť, uvažovať,hodnotiť Pracovať so zdrojmi. Získať základné poznatky o vlastnostiach Zeme, postavení v slnečnej sústave a dôsledkoch, ktoré z toho vyplývajú pre prírodu. Získať základné poznatky o zemskom telese a jeho pohyboch, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zvládnutie informácií v ďalšom štúdiu. Poznať prirodzenú obežnicu Zeme, cesty na Mesiac, pôsobenie Mesiaca na Zem. -poznať vývoj názorov na tvar Zeme, - pochopiť dôkazy guľatosti Zeme, - poznať polomer Zeme - vedieť informatívne základné pojmy objektov vo vesmíre galaxie, hviezdy, planéty, kométy, vzdialenosti vo vesmíre, budúcnosť Zeme - opísať tvar Zeme podľa glóbusu, -opísať povrch Mesiaca, -demonštrovať obeh mesiaca okolo Zeme, - pochopiť mesačné fázy, -poznať príťažlivú silu mesiaca na morskú hladinu, príliv a odliv 4 2

3 Zobrazovanie Zeme Planéta Zem Pohyby Zeme prečo sa striedajú deň a noc Pohyby Zeme prečo sa striedajú ročné obdobia Dôsledky pohybov Zeme. Prečo je na Zemi rôzny čas? Získať základné poznatky o pohyboch zemského telesa. Poznať pojmy zemská os, severný a južný pól,čas a dôsledok otočenia Zeme okolo osi. Pochopiť striedanie ročných období na základe dopadu slnečných lúčov. Primerane veku porozumieť pojmy polárny deň, polárna noc, zimný, letný slnovrat, jesenná a jarná rovnodennosť. - opísať tvar Zeme podľa glóbusu - predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka - vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi, -poznať dobu otočenia okolo osi, - uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka -poznať dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka, -uvedomiť si, že hlavným dôsledkom obehu Zeme okolo Slnka a sklonu zemskej osi je striedanie ročných období ako aj zmena dlžky dňa a noci počas roka. 4 Povrch Zeme Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp. Poznať podiel vody a pevniny na Zemi, oceány, svetadiely, kontinenty. Rozlišovať geografické pojmy ostrov, polostrov, záliv, prieliv, prieplav. Poznať najvyšší a najnižší bod Zeme. Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí -čítať základné údaje z mapy, -vymenovať a na mape ukázať svetadiely, kontinenty, oceány a ich časti / ostrov, polostrov.../ - opísať výškové stupne pevniny a hlbkové stupne oceánov a morí. - pripraviť si diskusný príspevok o cestách známych objaviteľoch, o ich význame pri objavovaní sveta 3 3

4 Zobrazovanie Zeme Čo môžeme vidieť na glóbuse Rovník a rovnobežky Nultý poludník a poludníky Geografická sieť Geografická poloha Čo môžeme vidieť na mape Zeme. Poznať mená a cesty známych objaviteľov Zeme. Opísať objavovanie najvyššieho a najnižšieho bodu našej Zeme Oboznámiť sa so spoznávaním vesmíru umelé družice, kozmonauti, astronauti. Poznať využitie kozmonautiky v súčasnosti. Definovať pojmy glóbus, poludník, rovník, zemská os, severný a južný pól Poznať základné svetové strany. Vedieť sa zorientovať v prírode, nájsť sever pomocou buzoly, prírodných zákonitostí. Poznať základné charakteristiky zobrazenia Zeme na mape Určovať poludníky a rovnobežky na severnej, južnej, východnej, západnej pologuli. Zaviesť geografickú dĺžku a geografickú šírku. Určovať polohu ľubovoľného bodu na Zemi pomocou geografických súradníc. - uvedomiť si, že dnešné objavovanie nie je až také nebezpečné zásluhou využívania najmodernejšej techniky - poznať mená známych kozmonautov, - vedieť o využívaní satelitov v každodennom živote meteorologické, komunikačné, televízne, výskumné, GPS, vesmírne stanice - na glóbuse určiť zemskú os, severný a južný pól, - nájsť sever v prírode pomocou Slnka, mraveniska, letokruhov, stromov, Polárky, buzoly - na mape, glóbuse určiť rovník, severnú a južnú pologuľu, polárne kružnice, obratníky, 90 rovnobežiek - charakterizovať rovnobežky ako kružnice - charakterizovať poludníky ako polkružnice, - určiť na mape a glóbuse nultý a 180 poludník, - vyznačiť západnú a východnú pologuľu -zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju - určiť polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami 10 OZO 4

5 Zobrazovanie Zeme Definovať pojmy mapa, mierka mapy a GPS. Rozdeliť mapy podľa obsahu na geografické, automapy, turistické, plány Mapa, legenda mapy Výškopis a polohopis Mierka mapy Meranie na mapách Vedieť čítať mapu geografickú, automapu, turistickú. Poznať legendu mapy a podľa nej čítať mapu. Vyjadrenie nadmorskej výšky pomocou vrstevníc. Rozumieť grafickej mierke mapy. Grafickú mierku využívať na zistenie vzdialeností na glóbuse, mape. Zaviesť pojem číselnej mierky. Informatívne vedieť o časových pásmach. - vysvetliť prácu s vrstevnicami, kóty, vie používať legendu, - pracovať s plánom mesta, hľadať značky na turistických mapách a automapách, - pracovať s grafickou mierkou tak, aby pohotovo zistil vzdialenosti bodov na mape -vysvetliť 24 časových pásem, -určiť čas na východnej a západnej pologuli, - porozumieť prekračovaniu dátumovej hranici. 4 Zhrnutie tematického celku Upevniť získané vedomosti - získané poznatky a vedomosti uplatniť pri rôznych spôsoboch overovania vedomostí 2 5

6 Cestujeme po Zemi Krajina, zložky krajiny Cesta do hlbín Zeme Pohyb litosférických dosiek Sopky okná do hlbín Zeme Charakterizovať a rozdeliť krajinu. Vymenovať zložky krajiny a ich význam, charakterizovať vzťahy medzi jednotlivými zložkami krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie. Vymenovať činitele podieľajúce sa na pretváraní pohorí. Pochopiť, že výsledkom pohybu lit. dosiek je vrásnenie a vznik vrásových pohorí. Pohyb lit. dosiek sprevádza sopečná činnosť, vznik sopečných pohorí a zemetrasenie. Veku primerane rozumieť základným pojmom a vysvetliť javy prebiehajúce v zemskej kôre. - opísať krajinu, rozdeliť na prírodnú a kultúrnu, vymenovať zložky krajiny, uviesť vzťahy medzi zložkami -opísať stavbu Zeme, - na základe pohybu litosf. dosák vysvetliť vznik Himaláji, - porozumieť pohybu litosf. dosák, - vie odpovedať na otázky prečo a kde vznikajú sopky a zemetrasenia na pevnine aj pod morom 4 Ohnivé miesta na Zemi a zemetrasenie Kde je voda na Zemi Činnosť vody Činnosť ľadovca Činnosť vetra Charakterizovať skupenstvá vody. Rozdeliť vodu na slanú, sladkú, povrchovú, podpovrchovú, Uvedomiť si rieku ako živý organizmus Poznať a chrániť výtvory prírody. - vymenovať a na mape ukázať najznámejšie sopky, oblasti častých zemetrasení, Himaláje, Alpy, Karpaty - vymenovať skupenstvá vody, rozdeliť vodu na pevnine na stojatú a tečúcu, - popísať rieku od prameňa k ústiu, - opísať ako rieka pracuje, - ukázať na mape najdlhšie rieky sveta - lokalizovať na mape Grand kaňon, Lúčanský vodopád, vodopád Skok, Brice kaňon, Angelov vodopád, kaňon Verden 7 OZO 6

7 Cestujeme po Zemi Porozumieť činnosti pevninového a horského ľadovca. Pochopiť vietor ako dôležitý činiteľ pretvárania zemského povrchu. - popísať činnosť ľadovca v Tatrách, Alpách, Himalájach, ľadovcovú dolinu a plesá -opísať činnosť vetra na púšti, -vysvetliť vznik skalných miest, pieskových presypov Atmosféra Počasie Rozmanité krajiny Zeme Dažďové pralesy Savany Púšte a polopúšte Subtropické krajiny Stepi Lesy mierneho podnebného pásma Polárne krajiny Život vo vysokých pohoriach Pochopiť dôležitosť atmosféry pre existenciu života na Zemi. Porozumieť procesom, ktoré prebiehajú v atmosfére. Poznať rôzne typy krajín na Zemi v závislosti od podnebia teplého, mierneho a studeného. Jednotlivé typy krajín na Zemi chápať ako výsledok činnosti prírodných činiteľov v krajine, ako spolužitie živočíchov, rastlín, človeka. Poznať najznámejšie vysoké pohoria : Himaláje / Mont Everest /, Kilimandžáro v Afrike,Kordillery a Andy v Amerike, Alpy a Pyreneje v Európe Aplikovať vedomosti na riešenie náročnejších úloh - zloženie zemskej atmosféry, - pozná význam kyslíka, ozónovej vrstvy, slnečného žiarenia, vzniku oblakov a zrážok, -čo je počasie, meteorológia,vietor, jeho charakteristiky, zrážky, - meteorologické pozorovania a predpoveď počasia - definovať, čo je podnebie, - vymenovať podnebné pásma, - že živé organizmy vytvárajú zložité spoločenstvá, ktoré spolu s prírodou vytvárajú ekosystémy - vymenovať typy krajín na Zemi - v každom vegetačnom pásme rozprávať o pobnebí a dostatku či nedostatku zrážok -charakterizovať rozmanitosť rastlín a živočíchov, opísať pôdy - význam lesov pre človeka drevo, vzduch, lesné plody -vymenovať výškové stupne 12 Zhrnutie tematického celku Analyzovať a argumentovať vedomosti -správne využiť získané vedomosti na riešenie úloh súvisiacich s opakovaním 7

8 Cestujeme po Zemi Osídľovanie a objavovanie Zeme Obyvateľstvo na Zemi Mestá a dediny Pamiatky UNESCO Pamiatky UNESCO v Európe Pamiatky UNESCO v Afrike a Amerike Pamiatky UNESCO v Ázii a Austrálii Vysvetliť príčiny osídľovania a objavovania Zeme Vysvetliť rôznorodosť ľudstva podľa rás, jazykov a náboženstiev. Opísať ako žijú ľudia v rôznych častiach Zeme Pochopiť dôležitosť organizácie UNESCO Vymenovať kultúrne a prírodné pamiatky UNESCO Chrániť, objavovať, navštevovať a rozprávať o krásach prírody a svetových stavbách Spoznať kultúrne a prírodné dedičstvo našich predkov. Chrániť, objavovať, navštevovať a rozprávať o krásach prírody a svetových stavbách -poznať stopy neandertálca, mamuta -využiť vedomosti o postupnom objavovaní a osídľovaní Zeme - poznať rasy, vymenovať hlavné znaky, a vysvetliť, prečo vznikli rasy -vymenovať najrozšírenejšie jazyky, - poznať svetové náboženstvá, - charakterizovať sídlo vidiecke a mestské - porovnať život ľudí v mestách / Paríž, New York, Mexico City / so životom ľudí na dedinách, - poznať činnosť ľudí v mestách, dedinách, na farmách - poznať celosvetovú organizáciu UNESCO, - spoznať pamiatky Eifelovú vežu,operu v Sydney, pyramídy v Egypte, Machu Picchu v Amerike, Veľký čínsky múr, Taj Mahal v Ázii, - kultúrne pamiatky Slovenska 8 Zhrnutie tematického celku Analyzovať a argumentovať vedomosti -správne využiť získané vedomosti na riešenie úloh súvisiacich s opakovaním - získané poznatky a vedomosti uplatniť pri rôznych spôsoboch overovania vedomostí 8

9 Geografické exkurzie a vychádzky Turistická mapa, plány Turistická výbava Orientácia v teréne Vychádzka do okolia Geografická exkurzia Geocasching Poznať legendu mapy a podľa nej čítať mapu. Vedieť čítať turistickú mapu a jej konkrétne zložky (značky, mierka, vrstevnice). Pracovať s rôznymi druhmi máp. Pochopiť dôležitosť poriadnej turistickej výstroje. Vedieť, že poriadna turistická obuv, oblečenie a pitný režim sú základom pre bezpečnú turistiku. Poznať základné svetové strany v slovenčine aj v angličtine. Precvičiť praktické zručnosti s kompasom, buzolou, GPS v teréne. Zorientovať sa v prírode Vysvetliť, čo je geocasching. Precvičiť geocasching v praxi. - Rozpoznávať turistické značenie na mapách, čítať legendu mapy - Pracovať s plánom mesta - Vysvetliť prácu s kótami, vrstevnicami - Nájsť sever v prírode pomocou Slnka, mraveniska, letokruhov, stromov, Polárky a buzoly - Samostatne zbaliť a používať turistickú výstroj - Pracovať s GPS v teréne, popísať situáciu v teréne (sledovať významné miesta v okolí a výškovú členitosť) 6 OZO Záverečné hodnotenie Hodnotenie práce žiakov v triede - samostatne preukázať svoje zručnosti a schopnosti. Ohodnotiť svoj výkon počas školského roka 1 9

10 AFRIKA Obsahový a výkonový štandard: 6.ročník Tematický okruh Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvodná hodina Oboznámenie sa s predmetom, plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia. - osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho procesu Zopakovanie učiva 5.roč. Počty hodín 1 Prierezové témy Opakovanie Osídlenie /pasáty, monzúny / Obyvateľstvo,vznik kultúr, rasy, náboženstvá / Afrika, Ázia Poloha a pobrežie Podnebie, klimatické diagramy, zisťovanie údajov z tématických tabuliek Pravidelné vetry Afrika pasáty, Ázia monzúny Rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, hustota obyvateľstva, Štruktúra obyvateľstva rasová, náboženská, veková. Rovník, obratníky, oceány Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský záliv, Stredozemné more, Červené more, Gibraltársky prieliv. -správne využiť získané vedomosti na riešenie úloh súvisiacich s opakovaním - získané poznatky a vedomosti uplatniť pri rôznych spôsoboch overovania vedomostí - porovnať pôsobenie ako ovplyvňuje geografická šírka vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, morské prúdy na podnebie jednotlivých svetadielov alebo ich častí, - poznať význam pasátov, - oznať oblasti prvotných osídlení človekom, - charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva. - určiť na mape polohu svetadielu geografickými súradnicami vzhľadom na základné rovnobežky a poludníky, vzhľadom na svetadiely a oceány,

11 AFRIKA AFRIKA Povrch Podnebie Vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstvo a sídla Pohoria, nížiny, náhorné plošiny, sopky, panvy, priekopové prepadliny. Atlas, Východoafrická priekopová prepadlina, Kilimandžáro, Dračie vrchy Podnebné pásma- mierne, /subtropické /, tropické Na podnebie vplýva- geografická poloha, vetry, morské prúdy, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, pasáty, snežná čiara Typy krajín na Zemi dažďový prales, savany, púšte, subtropické krajiny / stredozemné kroviny/ Níl, Kongo, Niger Okavango, Zambezi, Viktoriine vodopády. Viktoriino jazero, Tanganika Typy krajín na Zemi dažďový a monzúnový prales, savany, púšte, subtropické krajiny, stepi, listnaté, ihličnaté lesy, tundra. Rozmiestnenie obyvateľstva. Hustota obyvateľstva Štruktúra obyvateľstva Veľkosť miest, urbanizácia, pôvodní obyvatelia, miešanie kultúr Hospodárstvo- ťažba nerastných surovín, - určiť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, - ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy, - odlíšiť nížiny a vysočiny, - určiť na mape vybrané povrchové celky, opísať ich polohu, - poznať názvy najvyšších vrchov pohorí, vedieť ich porovnať podľa výšky, - určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásem v Afrike podľa geografickej šírky, - vysvetliť vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín, - odlíšiť teplé morské prúdy a studené morské prúdy. - určiť na mape toky riek, polohu jazier a vodopádov, - charakterizovať a na príkladoch uviesť rôzne typy jazier, - vysvetliť ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásem s podnebnými pásmami, - charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, - vysvetliť, ako prírodné pomery ovplyvňujú život obyvateľstva, -.ukázať na mape hosp. najvyspelejšie regióny Afriky, - charakterizovať dopravu, - vymenovať štáty a ich hl. mestá. 5 OZO 11

12 AFRIKA (Oblasti Afriky) Hospodárstvo Severná Afrika, Stredná Afrika Východná Afrika Južná Afrika Opakovanie poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, služby, obchod. Severná Afrika Egypt, Líbya, Tunisko, Maroko, Alžírsko, Saharské štáty Rovníková Afrika štáty pri Guinejkom zálive, štáty na pobreží Indického oceánu Východná Afrika - sídla, obyvateľstvo Južná Afrika Juhoafr. rep, Angola Madagaskar Analyzovať a argumentovať vedomosti Aplikovať vedomosti na riešenie náročnejších úloh - určiť a ukázať na mape ťažbu nerast. surovín a pestovanie poľnohosp. Plodín, - poznať možnosti CR v oblasti Stredozem. Mora. - vymenovať najväčšie štáty, - poznať problémy ľudí, - určiť a ukázať na mape ťažbu nerastných surovín a pestovanie poľnohospodárskych plodín, - vymenovať štáty a ich hlavné mestá. - určiť a ukázať na mape ťažbu nerastných surovín a pestovanie poľnohospodárskych plodín. - poznať možnosti CR. Správne využiť získané vedomosti na riešenie úloh súvisiacich s opakovaním. 5 Projekt: Kultúrne pamiatky UNESCO Opísať prírodnú zaujímavosť svetadielu Afrika Vedieť zostaviť a prezentovať svoj projekt 1 12

13 ÁZIA ÁZIA ÁZIA Poloha, a pobrežie Práca s mapou, členitosť Povrch Podnebie Vodstvo Rovník, obratník, oceány Ostrovy, polostrovy, zálivy, prieplavy, súostrovia Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy, Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Arabský polostrov, Cyprus, Suezský prieplav, Červené more, Kórejský polostrov, Beringov prieliv Pohoria, nížiny, náhorné plošiny, sopky, panvy, Himaláje, Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural, Západosibírska nížina, Indoganská nížina, Veľká čínska nížina, Tibetská náhorná plošina Podnebné pásma- studené polárne, mierne, tropické, morské prúdy, pasáty, monzúny Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more, Aralské jazero, Chang-Jiang, Huang He, Ob, Mekong, Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris - určiť na mape polohu svetadielu geografickými súradnicami vzhľadom na základné rovnobežky a poludníky, svetadiely a oceány, - určiť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, - ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy, - vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom. - určiť na mape vybrané povrchové celky, opísať ich polohu, ukázať na mape najvyššie položenú náhornú plošinu, - určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásem v Azii podľa geografickej šírky, - porovnať pôsobenie ako ovplyvňuje geografická šírka vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, morské prúdy na podnebie svetadiela, - určiť na mape toky riek a polohu jazier, - charakterizovať a na príkladoch uviesť rôzne typy jazier. 1 3 Rastlinstvo a živočíšstvo Typy krajín na Zemi dažďový a monzúnový prales, savany, púšte, - vysvetliť ako súvisí rozloženie rastlinných 3 13

14 ÁZIA (Oblasti Ázie) Obyvateľstvo a sídla subtropické krajiny / stredozemné kroviny/ stepi, listnaté, ihličnaté lesy, tundra. Národné parky Rozmiestnenie obyvateľstva. Hustota obyvateľstva Štruktúra obyvateľstva / rasová, náboženská, veková, podľa pohlavia / Mesto, vidiecke sídlo. Veľkosť miest, urbanizácia, pôvodní obyvatelia, miešanie kultúr Hospodárstvo- ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo e vplýva- geografická poloha, vetry, priemysel, doprava, služby, obchod. a živočíšnych pásem s podnebnými pásmami, - charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, - určiť oblasti husto osídlené a riedko osídlené a uviesť dôvody ich osídlenia, - vysvetliť, ako prírodné pomery ovplyvňujú život obyvateľstva- Bangladéš, - vedieť vymenovať a ukázať na mape významné mestá, - tručne charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity človeka- ťažba surovín, pestovanie plodín, živočíšna výroba, priemysel Hodpodárstvo Juhozápadná Ázia Južná Ázia Juhovýchodná Ázia Východná Štáty Arabského polostrova a Perzského zálivu, ťažba ropy, Dubaj, náboženské a etnické problémy židia, moslimovia, Kurdi, Prírodné podmienky a ich vplyv na bohatstvo štátu Irán, - Kuvajt, SAE, Štáty Prednej a India, Bangladéš, Štáty Zadnej Indie, Indonézia, Malajzia, Vietnam,... Čína a Japonsko Izolácia krajín v minulosti, odlišná kultúra, hospodárstvo, život obyvateľstva Rusko najväčšia krajina sveta - vymenovať štáty danej oblasti a ich hlavné mestá, - porozprávať o náboženských a etnických problémoch v oblasti, - opísať život obyvateľov v tejto preľudnenej oblasti sveta( kastovníctvo, náboženstvo, zdroje obživy, časté prírodné katastrofy), - porozprávať o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach štátov, - vymenovať povrchové celky, veľké rieky a jazerá, - ukázať na mape hranicu medzi Európou 6 14

15 Ázia Severná Ázia(Rusko) Európska a ázijská časť, rozdiely v prírodných, hospodárskych a kultúrnych pomeroch Kazachstan, Uzbekistan, Turkménsko a Áziou, - poznať charakteristické črty európskej a ázijskej časti Ruska ( obyvateľstvo, životná úroveň, prírodné a nerastné bohatstvo, zvláštnosti dopravy, mestá) Stredná Ázia Projekt: Kultúrne pamiatky UNESCO Záverečné upevňovanie učiva Opísať prírodnú zaujímavosť svetadielu Afrika Analyzovať a argumentovať vedomosti Aplikovať vedomosti na riešenie náročnejších úloh - vedieť zostaviť a prezentovať svoj projekt 1 - správne využiť získané vedomosti na riešenie úloh súvisiacich s opakovaním 1 15

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Počet hodín: 66, 2 hodiny týždenne Ciele geografie v prime: Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, Všímať si priestor, v

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Tematický celok Téma Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Časový rozsah výučby: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Človek a spoločnosť Geografia piaty týždenne 2 hodiny,

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Geografia. VII. ročník

Geografia. VII. ročník Geografia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele ) Predmet : Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod.

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod. Geografia Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah... Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok:

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Učebné osnovy: Geografia Ročník: 5., Počet hodín : 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike ŠkVP: Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Učebné osnovy: Geografia Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, 055 63 HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Geografia V. ročník: 2 hodiny, Spolu: 66 hodín(1 hod.švp,1hod.škvp VI. ročník: 1,5 hodín

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Piaty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Mapa a glóbus pracovné listy

Mapa a glóbus pracovné listy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Učebnými osnovami školy v predmete geografia sú v 5. a 6. ročníku vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statnyvzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA šiesty 0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Asie Přírodní podmínky - opakování

Asie Přírodní podmínky - opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 33 HODÍN ROČNE / 1 hod. týždenne Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prostriedky počet hodín Téma Pojmy Spôsobilosti hodnotenia PLANÉTA ZEM - 7 Povrch

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Geografia 5. ročník

Více

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný projekt

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný projekt Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodopisu pre 8.ročník ZŠ (spracovaný v súlade s UO prírodopisu pre 5. - 9. ročník základnej školy schválených MŠ SR dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97-151

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť Názov predmetu : Geografia Časový rozsah výučby : 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín Ročník : piaty Škola : Základná škola

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 2. Predmet. Človek a spoločnosť. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 2. Predmet. Človek a spoločnosť. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov predmetu Geografia Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Človek a spoločnosť Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: geografia Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny,

Více

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola Geografia Školský vzdelávací program Ţivá škola Obsah vzdelávania v 5. ročníku I. Tvar Zeme, vesmír / 10 hodín Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Cesty do vesmíru a na Mesiac. II. Objavenie Zeme a

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2.stupeň Základnej školy s materskou školou v Kuzmiciach 5.ročník - 9.ročník (pre nižšie sekundárne vzdelávanie, bez rozšírenia

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 ŠKVP: 0 hodín, 1 týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín deviaty

Více

SEVERNÁ ÁZIA SEVERNÁ ÁZIA

SEVERNÁ ÁZIA SEVERNÁ ÁZIA SEVERNÁ ÁZIA Celú oblasť severnej Ázie tvorí časť jediného štátu RUSKA -rozlohou je najväčší štát na Zemi -¾ jeho územia ležia v Ázii, zvyšok v Európe -rozloha je 267- krát väčšia ako SR Základná škola

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Výstupy. (obsahový štandard)

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Výstupy. (obsahový štandard) September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard)

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více