SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free"

Transkript

1 OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

2 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA ODBORNOSTI Profesionalita Podobor ohlašovací živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informaních technologií, zpracování dat, hostingové a související innosti a webové portály píl. živn. z. srv. 5/1 o. z. PASIVNÍ LEGITIMACE POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY Poskytovatel (provider) služby ukládání obsahu (hosting), nap. cizích webových stránek, na svém serveru není povinen: nap. 40/1/f) a. z. 1. dohlížet na ukládaný cizí obsah 2. aktivn vyhledávat skutenosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah nap. na zásah do práva duševního vlastnictví tetí osoby 11 12

3 OMEZENÁ SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVDNOST Poskytovatel ukládací elektronické služby (information service provider), nap. provozovatel internetové diskuse i úložišt videí, odpovídá za zásah do práva tetí osoby jen tehdy, pakliže ml vdt o protiprávnosti ukládaného obsahu vzhledem k: a. pedmtu své innosti (ukládací služby) a b. okolnostem a povaze pípadu, nap. druhu, formátu a velikosti uloženého souboru, nebo: 13 a. dozvdl se o protiprávnosti ukládaného obsahu, nap. elektronickým nahlášením i pedžalobní výstrahou, a b. neprodlen neuinil veškeré kroky, které lze po nm požadovat k odstranní nebo znepístupnní právn závadného obsahu, nap. smazáním notice-and-action, notice-and-takedown 5 6 z.. 480/04 Sb., o nktr. službách informa. spole. 14 OMEZENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVDNOSTI Nahrazení objektivní (písné) odpovdnosti poskytovatele ukládací služby za následek služby (odpovdnosti za riziko) subjektivní odpovdností za zavinní alespo nevdomou nedbalostí = ml vdt vzhledem ke své innosti a okolnostem pípadu ( a bylo mu to jedno ) nebo vdomou nedbalostí až nepímým úmyslem SOUDN TRESTNÍ ODPOVDNOST POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY 1. Spáchání trestného inu alespo nepímým úmyslem nap. porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 2. Úastenství na trestném inu nap. na hospodáském peinu až zloinu a. organizátor b. návodce c. pomocník, nap. umožnním nebo usnadnním inu i radou Zásada subsidiarity trestní represe SOUDN TRESTNÍ ODPOVDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY Právnická osoba poskytující internetové ukládací služby trestn odpovdna pouze u trestného inu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 7 z.. 418/11 Sb. a 270 tr. z

4 SPRÁVN TRESTNÍ ODPOVDNOST POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY Nap.: 1. pestupek lovka proti obanskému soužití kup. nedbalostním ublížením na cti urážkou nebo vydáním v posmch anebo úmyslnou schválností 49 z.. 200/90 Sb. 2. pestupek lovka nebo jiný správní delikt právnické osoby z nedbalosti a. z ÁST PEDBŽNÉ OPATENÍ A ZAJIŠTNÍ DKAZU PEDBŽNÉ OPATENÍ Ped zahájením ízení nebo v prbhu 1. nutnost zatímní úpravy pomr, nap. pi hrozb narstání újmy 2. ohrožení exekuce, nap. zašantroením majetku Povinnost i tetí osob nap. dopravci nebo zasílateli zboží Druhý úastník je povinen nap.: 1. zdržet se pípravy výroby ( ) 2. složit zboží ( ) do úschovy u soudu Možná jistota k zajištní náhrady újmy: obecn K, kup. v civilní vci práva autorského, K v obchodních vcech soudní poplatek za návrh 500 K Rozhodnutí bezodkladn, není-li nebezpeí z prodlení, tak do 7 dn od doruení návrhu Vykonatelné doruením trestný in maení výkonu úedního rozhodnutí 23 24

5 JUDIKATURA: Pedbžné opatení Pokud navrhovatel žádá o uložení povinnosti držiteli domény zdržet se dispozice s doménovým jménem, pak nejde o nepimené omezení práva. Smyslem takového píkazu pedbžného opatení je totiž zajistit podmínky pro rozhodnutí vci bez prtah, bez možných zmn v okruhu úastník ízení. Usn. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 142/ Svépomocí ZAJIŠTNÍ DKAZU a. technickou chybou v nadbytených prvcích b. neoteveným cenným psaním nebo doporuenou zásilkou, obsahující dílo, na vlastní adresu c. vydáním díla vlastním nákladem alespo v potu veejnoprávn povinných výtisk a jejich odevzdáním veejným knihovnám d. pidlením ISBN nebo ISMN od NK R i ISSN od Tech. knih. NK R a uvedením na výtiscích e. zveejnním díla v portálu v síti elektronických komunikací na vlastní náklad, a to i krátkodob f. depozity (úschovami) i. soukromoprávn, nap. úschovou u spolku Dilia ii. veejnoprávn úschova u notáe za úelem vydání sám sob úschova u soudu v souvislosti s trestním nebo jiným ízením, nap. správním ízením ped ÚPV soluní úschova soudní v nesporném ízení civilním za úelem splnní závazku g. svdecky aj Notáským nebo exekutorským zápisem úední osvdení skutkového dje nebo stavu vci nap. nabízení zboží v obchod, nabízení obsahu internetových stránek v míst a ase, poškození prototypu výrobku veejná listina vyvratitelná domnnka pravdivosti obsahu trestný in padlání nebo pozmování veejné listiny 3. Soudem ped zahájením procesu o vci samé obava z nemožnosti pozdjšího provedení dkazu nebo z velkých obtíží nap. ustanovením znalce, uložením povinnosti nkomu, aby nap. vpustil znalce do závodu 29 30

6 Podprn zvláštní procesní režim zajištní dkazu ve vcech práv duševního vlastnictví ped zahájením ízení ve vci samé ohledn: 78b an. o. s.. 1. zboží nebo prmrného vzorku 2. materiálu a nástroj 3. dokument, nap. reklamních tiskovin KS dle místa pedmtu; srv. odebrání Jistota (kauce) až dle úvahy soudu do 8 dn od doruení rozhodnutí usnesení o odmítnutí návrhu pi nesložení jistoty Soudcovská lhta k podání žaloby ve vci samé Složení zajišovaného pedmtu u: 1. soudu 2. jiného vhodného schovatele dobrovolné nepedání odebrání ihned po doruení usnesení o zajištní

7 Dokazováním: PROKÁZÁNÍ ZÁSAHU DO PRÁVA 1. dokazováním s volným hodnocením dkaz 2. alespo osvdením s volným hodnocením skuteností v pedbžném ízení u pedbžných opatení Bez dokazování: 1. shodnými tvrzeními úastník, vzatými soudem 2. obecnou známostí (notorietou) 3. známostí soudu z jeho innosti SOUDNÍ ZNALCI Soudn správní tídní obor a odvtví, pop. i specializací, nap. 1. patenty a vynálezy 2. školství a kultura, odvtví umní, nap. literární nebo hudební, odvtví estrády a varieté 3. ekonomika, odvtví ceny a odhady, specializace oceování nehmotného majetku Znalci zapsaní ve veejnoprávním seznamu znalc ústední seznam znalc MS krajské seznamy znalc KS úední výpis ze seznamu znalc Znalci soudem ustanovení ad hoc

8 ODBORNÉ VYJÁDENÍ Poznatek, nap. o výši obvyklé ceny na trhu služeb Ekonomický výzkum, nap. obvyklé ceny patentové licence na trhu služeb v míst a ase, modelování pimenosti odmny za licenci k provozování hudebního díla na trhu služeb v míst a ase Odborník = vždy lovk; i zamstnanec autor odborného vyjádení (autorského díla) KONZULTANT V PÍPRAVNÉM ÍZENÍ TRESTNÍM Závažné a skutkov složité trestní vci NOTORIETY Skutenosti obecn známé, odborná pomoc konzultanta státního zástupce i policejního orgánu znalost ve speciálním oboru nap. znalost knižního trhu i poítaových program nebo filmového prmyslu zákonná povinnost mlenlivosti tr.. které neteba dokazovat 121 o. s.. a. pírodní, nap. stídání roních období, tma v noci b. spoleenské, nap. všeobecná známost konkrétní známky správní a trestní proces OHLEDÁNÍ VZORKU MÍRA DOKAZOVÁNÍ Nevyvratitelná domnnka dkazu ohledání pimeného vzorku zboží porušujícího právo duševního vlastnictví nap. vzorku zvukových nosi CD dkaz vi veškerému zboží v civilním procesu reasonable demonstration nižší standard dokazování nap. zlé víry i nedostatku oprávnného zájmu, pomocí nepímých dkaz, kup. internetové stránky under construction absolute evidence 47 48

9 DKAZ OPAKU: PATENTOVANÝ VÝROBNÍ POSTUP DKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ Skuten použitý výrobní postup majiteli patentu se jej nepodailo zjistit ani pes pimené úsilí Domnnka využití patentovaného výrobního postupu nanejvýš pravdpodobné, že výrobek byl vyroben patentovaným výrobním postupem dkaz opaku výrobce 13/c z. vyn. Vyvratitelná zákonná domnnka a. z. 1. autorství 2. pvodcovství apod.: a. osoby uvedené na díle b. osoby zapsané v rejstíku kolektivního správce práv dkaz opaku ODSTRANNÍ PRTAH ÍZENÍ Stížnost na prtahy soudního ízení Návrh na urení lhty k provedení procesního úkonu u doteného soudu z.. 6/02 Sb. Rozhodne soud vyššího stupn (viz VS) do 20 pracovních dn Náklady ízení nese stát pi oprávnnosti Nepípustné opravné prostedky DODATEK: PEDB NÁžOTÁZKA Zodpovzenížpedbšnéžotázky 1. právní,žnap. zda platí licenní smlouva, zda je urité dílo dílem umleckým 2. skutkové,žnap. kdo, kdy a jak zasáhl do práva k užitnému vzoru žÁST PRÁVOž PROTIžOBCHODMžSžPADLKY 53 54

10

11 ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. padlek ochranné známky 2. nedovolená napodobenina pedmtu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským 3. jinak právn vadné patent, dodatkové ochranné osvdení k patentu, užitný vzor, oznaení pvodu nebo zempisné oznaení PADLEK A NAPODOBENINA ZBOŽÍ Právní povaha (právní istota) zboží = absence souhlasu vlastníka práva (neoprávnnost) vcná povaha zboží, nap. jakost i distribuní sí, bez veejnoprávního významu ochrany trhu srv. i licencované zboží horší jakosti KONTROLA VNITNÍHO OBCHODU Kontrolní správní úad OI z.. 64/86 Sb. právo na pedložení dokumentace práva Dokumentace práva duševního vlastnictví 1. pravdivá 2. pesná 3. úplná 4. platná škoda kontrolovanému rozhodnutím odpovdnost vlastníka práva DOKUMENTACE PRÁVA 1. vlastnický titul k právu nap. výpis z rejstíku ochranných známek, prohlášení autorství díla i vyrobení zvukového záznamu 2. prohlášení o neudlení souhlasu nap. k umístní oznaení stejného i zamnitelného s ochrannou známkou na zboží i k výrob zboží zahrnujícího rozmnoženinu prmyslového vzoru Jistota (kauce) podncovatele kontroly na úhradu kontrolních náklad pro pípad neoprávnnosti podntu Výše stanovena vedoucím dozorového orgánu dle náklad nesložení jistoty do 15 dn od doruení podntu bez povinnosti prošetit podnt KLAMAVÁ OBCHODNÍ PRAKTIKA Zvláštní skutková podstata nekalých obchodních praktik nap. nabídkou, prodejem i skladováním zboží porušujícího právo duševního vlastnictví 5/2z.. 634/92 Sb., o ochr. spot. Soubh s právem proti nekalé soutži Soubh s právy duševního vlastnictví nap. s právem známkovým i autorským 65 66

12 Nekalé obchodní praktiky: 1. klamavé 2. agresivní 3. jiné STÁTNÍ DOZOR NAD OCHRANOU SPOTEBITELE 1. OI 2. SZPI 3. KHS 4. SVS 5. Obecní ŽÚ 6. CÚ klamání spotebitele zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví závazné pokyny k odstranní nedostatk 2. odebrání vzorku za náhradu 3. zajištní zboží námitky editeli CÚ bez odkladu 4. pokuta až 50 mil. K: a. povaha protiprávního jednání b. rozsah následk 5. propadnutí i zabrání zboží, jeho zniení humanita z.. 634/92 Sb., o ochr. spot. 69 KONTROLA SPECIFIKACE Oznaení pvodu nebo zempisné oznaení zemdlských výrobk nebo potravin dle vyhl. seznamu specifikace charakteristických vlastností a vymezení zvláštnosti zempisného prostedí dle nálezu SZPI v Brn nebo SVS v Praze Právo každého na závazný nález, posudek nebo osvdení pro výkon nebo obranu práva 70 CELNÍ OPATENÍ Celní opatení pi dovozu, vývozu a zptném vývozu zboží porušujícího právo duševního vlastnictví z.. 191/99 Sb. Rušící osoby 1. vlastníci právn závadného zboží 2. skladující 3. prodávající na: a. celním území EU b. vnitním trhu CZ Celní úad: 1. odhalení podezelého zboží pi celním dohledu 2. zadržení 3. zniení 4. pokutování, propadnutí nebo zabrání 71 72

13 Žádost o opatení CÚ na úedním tiskopisu C pro KHkraj: rozhodnutí o schválení žádosti, sdlení provádjícímu CÚ Právo na sdlení CÚ o totožnosti osob a zboží žaloba vlastníka práva na urení, zda jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou bylo porušeno právo duševního vlastnictví (KS) Vyjádení majitele práva k výzv CÚ o padlku nebo nedovolené napodobenin zadrženého zboží s doložkou pravdivosti Urovací rozsudek KS s možností pouhého odstranní ochranných známek Rozhodnutí C Hradec Králové o propadnutí nebo zabrání padlk souhlas majitele práva s využitím padlk pro humanitární úely možný smluvní bezúplatný pevod pro humanitární úely: humanita Zvláš celní režim podle a. z

14 JUDIKATURA: Padlek zboží CATWOMAN Žaloba na urení zboží za padlek podle z.. 191/1999 Sb. je zvláštním druhem urovací žaloby, u níž není teba zkoumat a prokazovat naléhavý právní zájem na urení ten vyplývá již z právního pedpisu. Rozs. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 318/ ÁST EŠENÍ SPOR KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Korporace = svazky osob, fasces 1. dobrovolné, nap. spolky kolektivn spravující majetková práva autorská nebo práva související, spolky uživatel dl, kup. poadatel veejných hudebních produkcí, aj. 2. nucené, nap. Komora patentových zástupc R, akademické obce aj

15 1. korporace kolektivních správc práv 2. korporace uživatel statk (profesní sdružení) 1. korporace zamstnanc (odbory) nap. akademických nebo výzkumných pracovník tvoících vdecká díla 2. korporace zamstnavatel Sjednávání licenních smluv dle a. z. 1. kolektivních 2. jednotlivých hromadných s možnou úastí zprostedkovatele ad hoc svéprávný zletilý nezávislý odborník jmenovaný MK vyrovnání oprávnných majetkových zájm ešení stetu práv 85 Medianí pravidla 102 a. z. 86 Pedložení vci kteroukoli stranou 1. stav jednání 2. vlastní návrh pedkladatele 3. stanovisko druhé smluvní strany Prostedník (mediátor), zprostedkovatel 1. nápomocen jednání nebo 2. vlastní návrh do 30 dn námitky do 30 dn domnnka pijetí návrhu Zvláštní zákonné zastoupení pi kolektivním vyjednávání 9/2f knih. z. 257/01 Sb. NK R zákonný zástupce veejných knihoven veejnoprávní soustavy knihoven pi jednání ve vci úhrady odmn za užití chránných pedmt dle a. z. kolektivní správci majetkových autorských práv KONCILIACE Nejmenší právní význam pi ešení spor = úelem je usnadnní komunikace mezi spornými stranami pomocí nezávislé tetí strany MEDIACE: Píklad autorského zákona Úelem usnadnní sjednávání smluv = rozumné uspoádání pomr prostedníci 1. kolektivních licenních smluv podle a. z. srv. v právu pracovním 2. jednotlivých licenních smluv hromadných podle a. z. Zvláštní kontraktace pes prostedníka Nezávislí odborníci jmenovaní MK Seznam zprostedkovatel 89 90

16 NAROVNÁNÍ A SMÍR Narovnání 585 o. z. = dohoda o nahrazení sporných nebo pochybných práv; dosavadní závazek zaniká a je nahrazen nov sjednaným závazkem smír = soukromoprávní smírí dohoda schválená pravomocným a vykonatelným usnesením soudu Soudem asistovaný smír znesváených stran 1. prétorský smír v pedbžném soudním procesu smírím ped zahájením procesu ve vci 2. smír v prbhu procesu ve vci do 3 let návrh na zrušení usnesení o schválení smíru pro neplatnost smíru s hmotným právem ARBITRÁŽ Rozhodí a medianí stedisko WIPO v Ženev souást Mezinárodního úadu duševního vlastnictví WIPO Rozhodí soud pi HK R a AK R v Praze výhradní rozhodí služba ve sporech týkajících se doménových jmen.eu nevýhradní rozhodí služba ve sporech podle UDRP (.com,.net,.org aj.) majetkové spory ve vci doménových jmen.cz aj. [Zvláštní rozhodí soudy, nap. burzovní] Rozhodce ad hoc 93 Nepsané hmotnprávní nebo procesnprávní normy vylouení státního nebo mezistátního práva svobodnou vlí stran pouze shoda se státním právem One right answer = stejný právní závr: platí, nebo ne, dluží, nebo ne 94 ZVLÁŠTNÍ ARBITRÁŽ O DOMÉNOVÁ JMÉNA.eu Úmluva o ešení spor z investic mezi státy a obany druhých stát (1965) (. 420/92 Sb.) správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní stedisko pro ešení spor z investic (ICSID) ve Washingtonu len skupiny Svtové banky (WB) 95 Zdrojem hmotného a procesního práva na. 874/04 Soukromoprávní nároky postiženého 1. odebrací 2. pevodní 3. jiné nároky; dle rozhodí smlouvy, nebo u soudu nap. zadostiuiovací, reparaní Nucené rozhodí ízení pro strany 1. správce rejstíku EURID vzw/asbl v Bruselu 2. držitel doménového jména.eu jiné žalobní nároky pímo u soudu 96

17 Lhta k nálezu do 30 dn Panelisté (odborníci) RS pi HK R a AK R v Praze bez pezkoumávání rozhodnutí jinými panelisty nebo panelem (skupinou odborník) srv. též mezistátní Ujednání o pravidlech a ízení pi ešení spor, (TRIPS)

18 Druhy právních služeb: 1. rozhodí (arbitrážní) 2. smírí 3. prostednická (medianí) 4. koncilianí (komunikaní) 5. jiná, nap. konzultaní, zástupí SPORNÉ PROCESY SPRÁVNÍ Ped ÚPV, MZ, ÚKZÚZ 1. námitkové pipomínky 2. zružovací, výmazové, odnímací, zneplatovací s kaucí na náklady ízení 3. nucen licenní 4. opravné (rozkladové, odvolací) urovací rozhodnutí o výkladu znní patentových apod. nárok, zda urité technické ežení spadá do rozsahu ochrany civilní proces o žalob na urení práva s prokázáním naléhavého právního zájmu 108

19 ZVEEJOVÁNÍ ROZHODNUTÍ Vstník ÚPV elektronické zveejování rozhodnutí zásadní povahy (vybraná) Sbírka rozhodnutí NSS (vybraná) elektronické zveejování rozhodnutí Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS (vybraná) elektronické zveejování rozhodnutí VCNÁ PÍSLUŠNOST SOUDU KS v civilních vcech 1. práva podle a. z. a na vydání souvisícího bezdvodného obohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku 2. ochrana osobnosti KS v obchodních vcech 1. prmyslová práva a na vydání souvisícího bezdvodného obohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku 2. nekalá soutž 3. ochrana hospodáské soutže 4. název a dobrá povst právnické osoby 5. obchodní firma OS 1. pedejití škod 2. náhrada skutené škody 3. vydání bezdvodného obohacení obecn 4. ochrana práv spotebitel MS v Praze 1. nároky z prmyslového vlastnictví 2. odrdová práva 3. ochranné známky Spoleenství 4. (prmyslové) vzory Spoleenství MS v Praze ve správním soudnictví 1. rozkladová rozhodnutí pedsedy ÚPV 2. rozkladová rozhodnutí ministra zemdlství 3. odvolací rozhodnutí MZ 5. Trojlenné specializované senáty

20 SPECIALIZOVANÁ SOUDNÍ ODDLENÍ Vcná vnitní organizace soud do specializovaných soudních oddlení, nap. odd. 12 C, pro jednotlivé senáty i jediné soudce ve vcech kup.: 1. prmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrdám (MS v Praze) 2. jiného duševního vlastnictví v. nekalé soutže (KS) 3. ochrany osobnosti a mediálních vcí (KS) j.. s. (vyhl.. 37/92 Sb.) 115 MÍSTNÍ PÍSLUŠNOST 1. smluvená (prorogace) dohoda stran o místní píslušnosti soudu v obchodní vci, nap. dle sídla žalobce 2. zákonná a. zásadn dle místa žalovaného b. zahraniní žalovaný dle místa: i. organizaní složky v CZ ii. majetku v CZ, nap. dle ochranné známky zapsané pro CZ MS v Praze ObS pro Prahu SOUDN PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Procesní zástupce strany z plné moci 1. obecný zmocnnec (lovk) 2. advokát s plnou mocí pro celé ízení 3. patentový zástupce ve svém rozsahu s plnou mocí nap. i jen pro doruování u dovolání jen advokát 4. notá ve svém rozsahu s plnou mocí pro celé ízení právnická osoba k ochran práv podle autorského zákona, nap. spolky IFPI R, PÚ 6. odborový spolek svého lena nap. ve sporu o právo k autorskému dílu zamstnaneckému obchodní vci 7. [spolek chránící ped diskriminací]

21 SPRÁVN PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Zmocnnec spr.. nap. advokát, patentový zástupce nebo spolenost patentových zástupc i s plnou mocí pro neuritý poet ízení ve vcech pihlášek prmyslového vlastnictví, uloženou u ÚPV ovený podpis zmocnitele 123 Povinné zastoupení zahraniních osob ve správním ízení ped ÚPV 1. advokátem 2. patentovým zástupcem nebo spoleností patentových zástupc 124 PATENTOVÍ ZÁSTUPCI Podnikatelé v odborných službách 1. patentový zástupce a asistent, též ve sdružení s jinými 2. zahraniní patentový zástupce z EHP a. usazený v CZ b. hostující v CZ 3. obchodní spolenost, družstvo nebo zahraniní právnická osoba patentových zástupc Komora patentových zástupc R v Brn

22 Zákonná povinnost mlenlivosti Profesní pedpisy KPZ R nap. pravidla profesní etiky nebo soutže Disciplinární provinní veejnoprávní disciplinární odpovdnost disciplinární opatení EXEKUCE Postižení majetkových práv z duševního vlastnictví 1. absolutní pevoditelná majetková práva 2. relativní postupitelné licence a podlicence nepevoditelná osobnostní práva nepevoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umlc Dvojí zpsob civilní exekuce 1. soud, o. s.. 2. soudní exekutor z povení soudu, exek.. a. sepis práv z prmyslového vlastnictví zákaz nakládání b. výkon práv soudním exekutorem c. zpenžení práv soudním exekutorem d. vyrozumní ÚPV zápis pevodu Exekuní titul nap.: notáský nebo exekutorský zápis, nap. o licenní smlouv, se svolením dlužníka k vykonatelnosti závazku Exekutorská komora R Omezení exekuního postižení dlužníkových pohledávek na odmnu autora, výkonného umlce, pvodce pedmt prmyslového vlastnictví jen 2/3 jen 3/5, má-li vitel pednostní pohledávku za dlužníkem Kolektivní správce práv s právy a závazky dlužníka povinného

23 ÚPADEK Souásti majetkové podstaty dlužníka 1. absolutní pevoditelná majetková práva nap. vlastnické právo k ochranné známce 2. relativní postupitelné licence a podlicence nap. licence k cizí ochranné známce nepevoditelná osobnostní práva nepevoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umlc NÁHRADA NÁKLAD 1. Náklady neprocesní (ped nebo mimo) = píslušenství soukromého práva na plnní (pohledávky) 121/3 o. z. i. úroky z prodlení nap. u prodlení se zaplacením penžitého zadostiuinní od právní moci rozhodnutí ii. náklady spojené s uplatnním pohledávky = úelné: nap. vlastní náklady a náklady právní aj. odborné služby v. náklad na právní posouzení zpochybnné pohledávky (posouzení vymahatelnosti), náklady na zjištní výše penžitého nároku, náklady urovacího ízení ped ÚPV 2. Náklady civiln procesní Procesní pravidla náhrady náklad ízení o. s.. Procesní zásada úspšnosti Náhrada náklad právního zastoupení paušální náhrada náhrada podle adv. tarifu ADVOKÁTNÍ TARIF VEEJNOPRÁVNÍ TARIFNÍ HODNOTA 1. Smluvní odmna, nap. klientem pijatý návrh soukromoprávního sazebníku advokáta, a to: a. asová b. podílem na vci i na výsledku vci c. kombinovaná podprn: 2. Veejnoprávní tarifní odmna = státem regulovaná cena právní služby z.. 85/96 Sb., o adv., adv. tar.. 177/96 Sb. Vc prmyslového aj. duševního vlastnictví a. s návrhem na náhradu nemajetkové újmy K = odmna K/úkon a. bez tohoto návrhu K = odmna K/úkon právo advokáta zvýšit až 3x, snížit na pl

24 Vc vydání bezdvodného obohacení tarifní hodnota dle sazby podle výše penžitého plnní NÁHRADA NÁKLAD PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ V CIVILNÍ VCI 1. Paušální náhrada náklad vc prmyslového aj. duševního vlastnictví paušální sazbou bez náhrady nemajetkové újmy vc kondikního práva dle sazebníku vyhl.. 484/00 Sb. 2. Náhrada náklad dle adv. tar. podle okolností pípadu, nap. zjevný nepomr VEEJNÁ ŽALOBA Zvláštní žalobní legitimace: a. nejvyššího státního zástupce k ochran závažného veejného zájmu proti rozhodnutí správního orgánu, nap. ÚPV b. veejného ochránce práv pi prokázání závažného veejného zájmu, nap. rozhodnutí MK ve vci kolektivní správy práv JUDIKATURA Effenberger, Sbírka judikát ve vci vynález a užitných vzor. Praha / I II. Jakl, Konená rozhodnutí ve vcech vynález. Praha Sbírka správních rozhodnutí ve vcech prmyslových práv. Praha /1-3. Sbírka soudních rozhodnutí ve vcech práv k duševnímu vlastnictví. Jenerál, Rozhodnutí a stanoviska Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úadu. Praha Judikáty stížnostních senát Evropského patentového úadu. Praha 2001/2. Judikáty sažnostných senátov Európskeho patentového úradu. Banská Bystrica 2001/1. Horáek/Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve vcech prmyslového vlastnictví. Praha Horáek/Macek/Biskupová, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve vcech prmyslového vlastnictví v letech Praha 2011, II. díl. Min/Lilleengen, Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions. Haag Macek, Rozhodnutí ve vcech obchodního jména a nekalé soutže. Praha Macek, Rozhodnutí ve vcech nekalé soutže a obchodní firmy ( ). Praha 2011/II. Netušil et al., Sporná ízení ped Úadem prmyslového vlastnictví. Praha Ondrejová, Pehled judikatury ve vcech nekalé soutže. Praha Slováková, Vývoj judikatury v oblasti ochrany prmyslového vlastnictví. Jurisprudence 2006/2. 144

25 LITERATURA erný, Kvaziprávní prostedky ochrany. Prm. vlast., 2006/5/6. Právní úprava versus skutenost ve vci vymahatelnosti práv z prmyslového vlastnictví v ín. In: Regulace, deregulace, autoregulace. Brno Vymahatelnost práv z prmyslového vlastnictví v ín. Prm. vlast., 2007/3/4. ermák, Spory v oblasti ochranných známek. Práv. rádce, 2006/3. Dobichovský, Spory z duševního vlastnictví na pd Svtové obchodní organizace. Lege artis, 2006/1. Johns, Piracy. Chicago London Netušil et al., Sporná ízení ped Úadem prmyslového vlastnictví. Praha Ranjard/ Huang/Misonne, The Legislation Protecting Intellectual Property Rights and its Enforcemenet in the European Union and the People`s Republic of China. Brussels Munková, Ochranné známky, další práva na oznaení a hospodáská soutž. Praha Raban/Moravcová et al.,.eu domain name,.eu doména. Praha Marshall, Role justice pi prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Prmysl. vlast. 2000/9/ Šíšová, EZ, EEZ a (ne)chránné logo. Strategie 1996/10. Telec, The Enforcement of Industrial Property Rights in the Czech Republic. Int. Rev. Intell. Proper. Copyright Law, 2001/8. 2 nd ed. In: Patent Enforcement Worldwide. Oxford/Portland Telec/Tma, Autorský zákon. Komentá. Praha Intellectual Property Law and Its Legal Protection in the Czech Republic - a Survey. Jour. East Eur. Law, 2003/2. Pehled práva duševního vlastnictví. Brno 2006/2. Pehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v eské republice. Práv. rádce, 2004/1, píl. 2., rozš. vyd. Prostedky právní ochrany duševního vlastnictví na eském území. as. práv. vdu a praxi, 2004/1. ÚPV, Ochrana proti nekalé soutži. [WIPO]. Praha Foto: Justiní palác v Brn, Morava, esko 2006 Nedvzí, echy, esko, 2006 Justiní palác, Nikosie (Lefkosie), Severokyperká Turecká republika, Kypr, 2005 Justiní palác, Brusel, Belgie, 2004 Velký bazar, Istanbul, Turecko 2007 Ctnost Spravedlnosti, Kuks, echy, esko 2007 Saranda, Albánie 2007 Sv. Ivo, patron právník, San Gimignano, Toskánsko, Itálie,

Právní odpovdnost. JUDr. Jan Mach advokát editel právní kanceláe LK Email: mach.jan@email.cz

Právní odpovdnost. JUDr. Jan Mach advokát editel právní kanceláe LK Email: mach.jan@email.cz Právní odpovdnost JUDr. Jan Mach advokát editel právní kanceláe LK Email: mach.jan@email.cz Podmínky právní odpovdnosti Protiprávní jednání Škodlivý následek Píinná souvislost mezi protiprávním jednáním

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci poslucha pednášek a k inní si poznámek. Nenahrazují pednášky, uebnice ani cviebnice. PROSAZOVÁNÍ PRÁV verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 TEMATICKÝ

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VYMAHATELNOST PRÁVA verze 1.1 (2007) Ivo Telec, 2006 2

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

SMLUVNÍ PRÁVO TEMATICKÝ OBSAH VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICEN NÍ ZÁVAZEK)

SMLUVNÍ PRÁVO TEMATICKÝ OBSAH VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICEN NÍ ZÁVAZEK) SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO Snímky slouží k orientaci poslucha pednášek a k inní si poznámek. Nenahrazují pednášky, uebnice ani cviebnice. A RYCHLE (LICENNÍ ZÁVAZEK) verze 1.4 (2014) Ivo Telec, 2012 2

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VYMAHATELNOST PRÁVA

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VYMAHATELNOST PRÁVA PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VYMAHATELNOST PRÁVA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.1 (2007) Ivo Telec, 2006 2

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

10. závazky ve výzkumu, vývoji a inovacích 11. držba výsledk výzkumu, vývoje a inovací a práva

10. závazky ve výzkumu, vývoji a inovacích 11. držba výsledk výzkumu, vývoje a inovací a práva VDECKÁ PROPEDEUTIKA Snímky slouží k orientaci poslucha pednášek a k inní si poznámek. Nenahrazují pednášky, uebnice ani cviebnice. verze 2.6 (2014) Ivo Telec, 2005 2 Jakákoli jiná vda jen uškodí tomu,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv XIX O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII... XIX Seznam použitých zkratek...xxv Kapitola I. Preambule... 1 1 Právní rámec... 1 2 činnosti advokáta... 4 Kapitola II. Výkon advokacie... 13 1.

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách #1937/SRA/2014-SRAM@U 1937/SRA/2014-SRAM.j.: UZSVM/SRA/2325/2014-SRAM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z - 165 Usne sení Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z žalobce: Bi Františkem Severinem, advokátem se sídlem Brno, Elišky Machové 41, proti žalovanému: Ing. Vladimír Neznal, konkursní správce

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více