SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free"

Transkript

1 OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

2 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA ODBORNOSTI Profesionalita Podobor ohlašovací živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informaních technologií, zpracování dat, hostingové a související innosti a webové portály píl. živn. z. srv. 5/1 o. z. PASIVNÍ LEGITIMACE POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY Poskytovatel (provider) služby ukládání obsahu (hosting), nap. cizích webových stránek, na svém serveru není povinen: nap. 40/1/f) a. z. 1. dohlížet na ukládaný cizí obsah 2. aktivn vyhledávat skutenosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah nap. na zásah do práva duševního vlastnictví tetí osoby 11 12

3 OMEZENÁ SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVDNOST Poskytovatel ukládací elektronické služby (information service provider), nap. provozovatel internetové diskuse i úložišt videí, odpovídá za zásah do práva tetí osoby jen tehdy, pakliže ml vdt o protiprávnosti ukládaného obsahu vzhledem k: a. pedmtu své innosti (ukládací služby) a b. okolnostem a povaze pípadu, nap. druhu, formátu a velikosti uloženého souboru, nebo: 13 a. dozvdl se o protiprávnosti ukládaného obsahu, nap. elektronickým nahlášením i pedžalobní výstrahou, a b. neprodlen neuinil veškeré kroky, které lze po nm požadovat k odstranní nebo znepístupnní právn závadného obsahu, nap. smazáním notice-and-action, notice-and-takedown 5 6 z.. 480/04 Sb., o nktr. službách informa. spole. 14 OMEZENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVDNOSTI Nahrazení objektivní (písné) odpovdnosti poskytovatele ukládací služby za následek služby (odpovdnosti za riziko) subjektivní odpovdností za zavinní alespo nevdomou nedbalostí = ml vdt vzhledem ke své innosti a okolnostem pípadu ( a bylo mu to jedno ) nebo vdomou nedbalostí až nepímým úmyslem SOUDN TRESTNÍ ODPOVDNOST POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY 1. Spáchání trestného inu alespo nepímým úmyslem nap. porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 2. Úastenství na trestném inu nap. na hospodáském peinu až zloinu a. organizátor b. návodce c. pomocník, nap. umožnním nebo usnadnním inu i radou Zásada subsidiarity trestní represe SOUDN TRESTNÍ ODPOVDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY Právnická osoba poskytující internetové ukládací služby trestn odpovdna pouze u trestného inu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 7 z.. 418/11 Sb. a 270 tr. z

4 SPRÁVN TRESTNÍ ODPOVDNOST POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY Nap.: 1. pestupek lovka proti obanskému soužití kup. nedbalostním ublížením na cti urážkou nebo vydáním v posmch anebo úmyslnou schválností 49 z.. 200/90 Sb. 2. pestupek lovka nebo jiný správní delikt právnické osoby z nedbalosti a. z ÁST PEDBŽNÉ OPATENÍ A ZAJIŠTNÍ DKAZU PEDBŽNÉ OPATENÍ Ped zahájením ízení nebo v prbhu 1. nutnost zatímní úpravy pomr, nap. pi hrozb narstání újmy 2. ohrožení exekuce, nap. zašantroením majetku Povinnost i tetí osob nap. dopravci nebo zasílateli zboží Druhý úastník je povinen nap.: 1. zdržet se pípravy výroby ( ) 2. složit zboží ( ) do úschovy u soudu Možná jistota k zajištní náhrady újmy: obecn K, kup. v civilní vci práva autorského, K v obchodních vcech soudní poplatek za návrh 500 K Rozhodnutí bezodkladn, není-li nebezpeí z prodlení, tak do 7 dn od doruení návrhu Vykonatelné doruením trestný in maení výkonu úedního rozhodnutí 23 24

5 JUDIKATURA: Pedbžné opatení Pokud navrhovatel žádá o uložení povinnosti držiteli domény zdržet se dispozice s doménovým jménem, pak nejde o nepimené omezení práva. Smyslem takového píkazu pedbžného opatení je totiž zajistit podmínky pro rozhodnutí vci bez prtah, bez možných zmn v okruhu úastník ízení. Usn. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 142/ Svépomocí ZAJIŠTNÍ DKAZU a. technickou chybou v nadbytených prvcích b. neoteveným cenným psaním nebo doporuenou zásilkou, obsahující dílo, na vlastní adresu c. vydáním díla vlastním nákladem alespo v potu veejnoprávn povinných výtisk a jejich odevzdáním veejným knihovnám d. pidlením ISBN nebo ISMN od NK R i ISSN od Tech. knih. NK R a uvedením na výtiscích e. zveejnním díla v portálu v síti elektronických komunikací na vlastní náklad, a to i krátkodob f. depozity (úschovami) i. soukromoprávn, nap. úschovou u spolku Dilia ii. veejnoprávn úschova u notáe za úelem vydání sám sob úschova u soudu v souvislosti s trestním nebo jiným ízením, nap. správním ízením ped ÚPV soluní úschova soudní v nesporném ízení civilním za úelem splnní závazku g. svdecky aj Notáským nebo exekutorským zápisem úední osvdení skutkového dje nebo stavu vci nap. nabízení zboží v obchod, nabízení obsahu internetových stránek v míst a ase, poškození prototypu výrobku veejná listina vyvratitelná domnnka pravdivosti obsahu trestný in padlání nebo pozmování veejné listiny 3. Soudem ped zahájením procesu o vci samé obava z nemožnosti pozdjšího provedení dkazu nebo z velkých obtíží nap. ustanovením znalce, uložením povinnosti nkomu, aby nap. vpustil znalce do závodu 29 30

6 Podprn zvláštní procesní režim zajištní dkazu ve vcech práv duševního vlastnictví ped zahájením ízení ve vci samé ohledn: 78b an. o. s.. 1. zboží nebo prmrného vzorku 2. materiálu a nástroj 3. dokument, nap. reklamních tiskovin KS dle místa pedmtu; srv. odebrání Jistota (kauce) až dle úvahy soudu do 8 dn od doruení rozhodnutí usnesení o odmítnutí návrhu pi nesložení jistoty Soudcovská lhta k podání žaloby ve vci samé Složení zajišovaného pedmtu u: 1. soudu 2. jiného vhodného schovatele dobrovolné nepedání odebrání ihned po doruení usnesení o zajištní

7 Dokazováním: PROKÁZÁNÍ ZÁSAHU DO PRÁVA 1. dokazováním s volným hodnocením dkaz 2. alespo osvdením s volným hodnocením skuteností v pedbžném ízení u pedbžných opatení Bez dokazování: 1. shodnými tvrzeními úastník, vzatými soudem 2. obecnou známostí (notorietou) 3. známostí soudu z jeho innosti SOUDNÍ ZNALCI Soudn správní tídní obor a odvtví, pop. i specializací, nap. 1. patenty a vynálezy 2. školství a kultura, odvtví umní, nap. literární nebo hudební, odvtví estrády a varieté 3. ekonomika, odvtví ceny a odhady, specializace oceování nehmotného majetku Znalci zapsaní ve veejnoprávním seznamu znalc ústední seznam znalc MS krajské seznamy znalc KS úední výpis ze seznamu znalc Znalci soudem ustanovení ad hoc

8 ODBORNÉ VYJÁDENÍ Poznatek, nap. o výši obvyklé ceny na trhu služeb Ekonomický výzkum, nap. obvyklé ceny patentové licence na trhu služeb v míst a ase, modelování pimenosti odmny za licenci k provozování hudebního díla na trhu služeb v míst a ase Odborník = vždy lovk; i zamstnanec autor odborného vyjádení (autorského díla) KONZULTANT V PÍPRAVNÉM ÍZENÍ TRESTNÍM Závažné a skutkov složité trestní vci NOTORIETY Skutenosti obecn známé, odborná pomoc konzultanta státního zástupce i policejního orgánu znalost ve speciálním oboru nap. znalost knižního trhu i poítaových program nebo filmového prmyslu zákonná povinnost mlenlivosti tr.. které neteba dokazovat 121 o. s.. a. pírodní, nap. stídání roních období, tma v noci b. spoleenské, nap. všeobecná známost konkrétní známky správní a trestní proces OHLEDÁNÍ VZORKU MÍRA DOKAZOVÁNÍ Nevyvratitelná domnnka dkazu ohledání pimeného vzorku zboží porušujícího právo duševního vlastnictví nap. vzorku zvukových nosi CD dkaz vi veškerému zboží v civilním procesu reasonable demonstration nižší standard dokazování nap. zlé víry i nedostatku oprávnného zájmu, pomocí nepímých dkaz, kup. internetové stránky under construction absolute evidence 47 48

9 DKAZ OPAKU: PATENTOVANÝ VÝROBNÍ POSTUP DKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ Skuten použitý výrobní postup majiteli patentu se jej nepodailo zjistit ani pes pimené úsilí Domnnka využití patentovaného výrobního postupu nanejvýš pravdpodobné, že výrobek byl vyroben patentovaným výrobním postupem dkaz opaku výrobce 13/c z. vyn. Vyvratitelná zákonná domnnka a. z. 1. autorství 2. pvodcovství apod.: a. osoby uvedené na díle b. osoby zapsané v rejstíku kolektivního správce práv dkaz opaku ODSTRANNÍ PRTAH ÍZENÍ Stížnost na prtahy soudního ízení Návrh na urení lhty k provedení procesního úkonu u doteného soudu z.. 6/02 Sb. Rozhodne soud vyššího stupn (viz VS) do 20 pracovních dn Náklady ízení nese stát pi oprávnnosti Nepípustné opravné prostedky DODATEK: PEDB NÁžOTÁZKA Zodpovzenížpedbšnéžotázky 1. právní,žnap. zda platí licenní smlouva, zda je urité dílo dílem umleckým 2. skutkové,žnap. kdo, kdy a jak zasáhl do práva k užitnému vzoru žÁST PRÁVOž PROTIžOBCHODMžSžPADLKY 53 54

10

11 ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. padlek ochranné známky 2. nedovolená napodobenina pedmtu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským 3. jinak právn vadné patent, dodatkové ochranné osvdení k patentu, užitný vzor, oznaení pvodu nebo zempisné oznaení PADLEK A NAPODOBENINA ZBOŽÍ Právní povaha (právní istota) zboží = absence souhlasu vlastníka práva (neoprávnnost) vcná povaha zboží, nap. jakost i distribuní sí, bez veejnoprávního významu ochrany trhu srv. i licencované zboží horší jakosti KONTROLA VNITNÍHO OBCHODU Kontrolní správní úad OI z.. 64/86 Sb. právo na pedložení dokumentace práva Dokumentace práva duševního vlastnictví 1. pravdivá 2. pesná 3. úplná 4. platná škoda kontrolovanému rozhodnutím odpovdnost vlastníka práva DOKUMENTACE PRÁVA 1. vlastnický titul k právu nap. výpis z rejstíku ochranných známek, prohlášení autorství díla i vyrobení zvukového záznamu 2. prohlášení o neudlení souhlasu nap. k umístní oznaení stejného i zamnitelného s ochrannou známkou na zboží i k výrob zboží zahrnujícího rozmnoženinu prmyslového vzoru Jistota (kauce) podncovatele kontroly na úhradu kontrolních náklad pro pípad neoprávnnosti podntu Výše stanovena vedoucím dozorového orgánu dle náklad nesložení jistoty do 15 dn od doruení podntu bez povinnosti prošetit podnt KLAMAVÁ OBCHODNÍ PRAKTIKA Zvláštní skutková podstata nekalých obchodních praktik nap. nabídkou, prodejem i skladováním zboží porušujícího právo duševního vlastnictví 5/2z.. 634/92 Sb., o ochr. spot. Soubh s právem proti nekalé soutži Soubh s právy duševního vlastnictví nap. s právem známkovým i autorským 65 66

12 Nekalé obchodní praktiky: 1. klamavé 2. agresivní 3. jiné STÁTNÍ DOZOR NAD OCHRANOU SPOTEBITELE 1. OI 2. SZPI 3. KHS 4. SVS 5. Obecní ŽÚ 6. CÚ klamání spotebitele zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví závazné pokyny k odstranní nedostatk 2. odebrání vzorku za náhradu 3. zajištní zboží námitky editeli CÚ bez odkladu 4. pokuta až 50 mil. K: a. povaha protiprávního jednání b. rozsah následk 5. propadnutí i zabrání zboží, jeho zniení humanita z.. 634/92 Sb., o ochr. spot. 69 KONTROLA SPECIFIKACE Oznaení pvodu nebo zempisné oznaení zemdlských výrobk nebo potravin dle vyhl. seznamu specifikace charakteristických vlastností a vymezení zvláštnosti zempisného prostedí dle nálezu SZPI v Brn nebo SVS v Praze Právo každého na závazný nález, posudek nebo osvdení pro výkon nebo obranu práva 70 CELNÍ OPATENÍ Celní opatení pi dovozu, vývozu a zptném vývozu zboží porušujícího právo duševního vlastnictví z.. 191/99 Sb. Rušící osoby 1. vlastníci právn závadného zboží 2. skladující 3. prodávající na: a. celním území EU b. vnitním trhu CZ Celní úad: 1. odhalení podezelého zboží pi celním dohledu 2. zadržení 3. zniení 4. pokutování, propadnutí nebo zabrání 71 72

13 Žádost o opatení CÚ na úedním tiskopisu C pro KHkraj: rozhodnutí o schválení žádosti, sdlení provádjícímu CÚ Právo na sdlení CÚ o totožnosti osob a zboží žaloba vlastníka práva na urení, zda jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou bylo porušeno právo duševního vlastnictví (KS) Vyjádení majitele práva k výzv CÚ o padlku nebo nedovolené napodobenin zadrženého zboží s doložkou pravdivosti Urovací rozsudek KS s možností pouhého odstranní ochranných známek Rozhodnutí C Hradec Králové o propadnutí nebo zabrání padlk souhlas majitele práva s využitím padlk pro humanitární úely možný smluvní bezúplatný pevod pro humanitární úely: humanita Zvláš celní režim podle a. z

14 JUDIKATURA: Padlek zboží CATWOMAN Žaloba na urení zboží za padlek podle z.. 191/1999 Sb. je zvláštním druhem urovací žaloby, u níž není teba zkoumat a prokazovat naléhavý právní zájem na urení ten vyplývá již z právního pedpisu. Rozs. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 318/ ÁST EŠENÍ SPOR KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Korporace = svazky osob, fasces 1. dobrovolné, nap. spolky kolektivn spravující majetková práva autorská nebo práva související, spolky uživatel dl, kup. poadatel veejných hudebních produkcí, aj. 2. nucené, nap. Komora patentových zástupc R, akademické obce aj

15 1. korporace kolektivních správc práv 2. korporace uživatel statk (profesní sdružení) 1. korporace zamstnanc (odbory) nap. akademických nebo výzkumných pracovník tvoících vdecká díla 2. korporace zamstnavatel Sjednávání licenních smluv dle a. z. 1. kolektivních 2. jednotlivých hromadných s možnou úastí zprostedkovatele ad hoc svéprávný zletilý nezávislý odborník jmenovaný MK vyrovnání oprávnných majetkových zájm ešení stetu práv 85 Medianí pravidla 102 a. z. 86 Pedložení vci kteroukoli stranou 1. stav jednání 2. vlastní návrh pedkladatele 3. stanovisko druhé smluvní strany Prostedník (mediátor), zprostedkovatel 1. nápomocen jednání nebo 2. vlastní návrh do 30 dn námitky do 30 dn domnnka pijetí návrhu Zvláštní zákonné zastoupení pi kolektivním vyjednávání 9/2f knih. z. 257/01 Sb. NK R zákonný zástupce veejných knihoven veejnoprávní soustavy knihoven pi jednání ve vci úhrady odmn za užití chránných pedmt dle a. z. kolektivní správci majetkových autorských práv KONCILIACE Nejmenší právní význam pi ešení spor = úelem je usnadnní komunikace mezi spornými stranami pomocí nezávislé tetí strany MEDIACE: Píklad autorského zákona Úelem usnadnní sjednávání smluv = rozumné uspoádání pomr prostedníci 1. kolektivních licenních smluv podle a. z. srv. v právu pracovním 2. jednotlivých licenních smluv hromadných podle a. z. Zvláštní kontraktace pes prostedníka Nezávislí odborníci jmenovaní MK Seznam zprostedkovatel 89 90

16 NAROVNÁNÍ A SMÍR Narovnání 585 o. z. = dohoda o nahrazení sporných nebo pochybných práv; dosavadní závazek zaniká a je nahrazen nov sjednaným závazkem smír = soukromoprávní smírí dohoda schválená pravomocným a vykonatelným usnesením soudu Soudem asistovaný smír znesváených stran 1. prétorský smír v pedbžném soudním procesu smírím ped zahájením procesu ve vci 2. smír v prbhu procesu ve vci do 3 let návrh na zrušení usnesení o schválení smíru pro neplatnost smíru s hmotným právem ARBITRÁŽ Rozhodí a medianí stedisko WIPO v Ženev souást Mezinárodního úadu duševního vlastnictví WIPO Rozhodí soud pi HK R a AK R v Praze výhradní rozhodí služba ve sporech týkajících se doménových jmen.eu nevýhradní rozhodí služba ve sporech podle UDRP (.com,.net,.org aj.) majetkové spory ve vci doménových jmen.cz aj. [Zvláštní rozhodí soudy, nap. burzovní] Rozhodce ad hoc 93 Nepsané hmotnprávní nebo procesnprávní normy vylouení státního nebo mezistátního práva svobodnou vlí stran pouze shoda se státním právem One right answer = stejný právní závr: platí, nebo ne, dluží, nebo ne 94 ZVLÁŠTNÍ ARBITRÁŽ O DOMÉNOVÁ JMÉNA.eu Úmluva o ešení spor z investic mezi státy a obany druhých stát (1965) (. 420/92 Sb.) správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní stedisko pro ešení spor z investic (ICSID) ve Washingtonu len skupiny Svtové banky (WB) 95 Zdrojem hmotného a procesního práva na. 874/04 Soukromoprávní nároky postiženého 1. odebrací 2. pevodní 3. jiné nároky; dle rozhodí smlouvy, nebo u soudu nap. zadostiuiovací, reparaní Nucené rozhodí ízení pro strany 1. správce rejstíku EURID vzw/asbl v Bruselu 2. držitel doménového jména.eu jiné žalobní nároky pímo u soudu 96

17 Lhta k nálezu do 30 dn Panelisté (odborníci) RS pi HK R a AK R v Praze bez pezkoumávání rozhodnutí jinými panelisty nebo panelem (skupinou odborník) srv. též mezistátní Ujednání o pravidlech a ízení pi ešení spor, (TRIPS)

18 Druhy právních služeb: 1. rozhodí (arbitrážní) 2. smírí 3. prostednická (medianí) 4. koncilianí (komunikaní) 5. jiná, nap. konzultaní, zástupí SPORNÉ PROCESY SPRÁVNÍ Ped ÚPV, MZ, ÚKZÚZ 1. námitkové pipomínky 2. zružovací, výmazové, odnímací, zneplatovací s kaucí na náklady ízení 3. nucen licenní 4. opravné (rozkladové, odvolací) urovací rozhodnutí o výkladu znní patentových apod. nárok, zda urité technické ežení spadá do rozsahu ochrany civilní proces o žalob na urení práva s prokázáním naléhavého právního zájmu 108

19 ZVEEJOVÁNÍ ROZHODNUTÍ Vstník ÚPV elektronické zveejování rozhodnutí zásadní povahy (vybraná) Sbírka rozhodnutí NSS (vybraná) elektronické zveejování rozhodnutí Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS (vybraná) elektronické zveejování rozhodnutí VCNÁ PÍSLUŠNOST SOUDU KS v civilních vcech 1. práva podle a. z. a na vydání souvisícího bezdvodného obohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku 2. ochrana osobnosti KS v obchodních vcech 1. prmyslová práva a na vydání souvisícího bezdvodného obohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku 2. nekalá soutž 3. ochrana hospodáské soutže 4. název a dobrá povst právnické osoby 5. obchodní firma OS 1. pedejití škod 2. náhrada skutené škody 3. vydání bezdvodného obohacení obecn 4. ochrana práv spotebitel MS v Praze 1. nároky z prmyslového vlastnictví 2. odrdová práva 3. ochranné známky Spoleenství 4. (prmyslové) vzory Spoleenství MS v Praze ve správním soudnictví 1. rozkladová rozhodnutí pedsedy ÚPV 2. rozkladová rozhodnutí ministra zemdlství 3. odvolací rozhodnutí MZ 5. Trojlenné specializované senáty

20 SPECIALIZOVANÁ SOUDNÍ ODDLENÍ Vcná vnitní organizace soud do specializovaných soudních oddlení, nap. odd. 12 C, pro jednotlivé senáty i jediné soudce ve vcech kup.: 1. prmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrdám (MS v Praze) 2. jiného duševního vlastnictví v. nekalé soutže (KS) 3. ochrany osobnosti a mediálních vcí (KS) j.. s. (vyhl.. 37/92 Sb.) 115 MÍSTNÍ PÍSLUŠNOST 1. smluvená (prorogace) dohoda stran o místní píslušnosti soudu v obchodní vci, nap. dle sídla žalobce 2. zákonná a. zásadn dle místa žalovaného b. zahraniní žalovaný dle místa: i. organizaní složky v CZ ii. majetku v CZ, nap. dle ochranné známky zapsané pro CZ MS v Praze ObS pro Prahu SOUDN PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Procesní zástupce strany z plné moci 1. obecný zmocnnec (lovk) 2. advokát s plnou mocí pro celé ízení 3. patentový zástupce ve svém rozsahu s plnou mocí nap. i jen pro doruování u dovolání jen advokát 4. notá ve svém rozsahu s plnou mocí pro celé ízení právnická osoba k ochran práv podle autorského zákona, nap. spolky IFPI R, PÚ 6. odborový spolek svého lena nap. ve sporu o právo k autorskému dílu zamstnaneckému obchodní vci 7. [spolek chránící ped diskriminací]

21 SPRÁVN PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Zmocnnec spr.. nap. advokát, patentový zástupce nebo spolenost patentových zástupc i s plnou mocí pro neuritý poet ízení ve vcech pihlášek prmyslového vlastnictví, uloženou u ÚPV ovený podpis zmocnitele 123 Povinné zastoupení zahraniních osob ve správním ízení ped ÚPV 1. advokátem 2. patentovým zástupcem nebo spoleností patentových zástupc 124 PATENTOVÍ ZÁSTUPCI Podnikatelé v odborných službách 1. patentový zástupce a asistent, též ve sdružení s jinými 2. zahraniní patentový zástupce z EHP a. usazený v CZ b. hostující v CZ 3. obchodní spolenost, družstvo nebo zahraniní právnická osoba patentových zástupc Komora patentových zástupc R v Brn

22 Zákonná povinnost mlenlivosti Profesní pedpisy KPZ R nap. pravidla profesní etiky nebo soutže Disciplinární provinní veejnoprávní disciplinární odpovdnost disciplinární opatení EXEKUCE Postižení majetkových práv z duševního vlastnictví 1. absolutní pevoditelná majetková práva 2. relativní postupitelné licence a podlicence nepevoditelná osobnostní práva nepevoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umlc Dvojí zpsob civilní exekuce 1. soud, o. s.. 2. soudní exekutor z povení soudu, exek.. a. sepis práv z prmyslového vlastnictví zákaz nakládání b. výkon práv soudním exekutorem c. zpenžení práv soudním exekutorem d. vyrozumní ÚPV zápis pevodu Exekuní titul nap.: notáský nebo exekutorský zápis, nap. o licenní smlouv, se svolením dlužníka k vykonatelnosti závazku Exekutorská komora R Omezení exekuního postižení dlužníkových pohledávek na odmnu autora, výkonného umlce, pvodce pedmt prmyslového vlastnictví jen 2/3 jen 3/5, má-li vitel pednostní pohledávku za dlužníkem Kolektivní správce práv s právy a závazky dlužníka povinného

23 ÚPADEK Souásti majetkové podstaty dlužníka 1. absolutní pevoditelná majetková práva nap. vlastnické právo k ochranné známce 2. relativní postupitelné licence a podlicence nap. licence k cizí ochranné známce nepevoditelná osobnostní práva nepevoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umlc NÁHRADA NÁKLAD 1. Náklady neprocesní (ped nebo mimo) = píslušenství soukromého práva na plnní (pohledávky) 121/3 o. z. i. úroky z prodlení nap. u prodlení se zaplacením penžitého zadostiuinní od právní moci rozhodnutí ii. náklady spojené s uplatnním pohledávky = úelné: nap. vlastní náklady a náklady právní aj. odborné služby v. náklad na právní posouzení zpochybnné pohledávky (posouzení vymahatelnosti), náklady na zjištní výše penžitého nároku, náklady urovacího ízení ped ÚPV 2. Náklady civiln procesní Procesní pravidla náhrady náklad ízení o. s.. Procesní zásada úspšnosti Náhrada náklad právního zastoupení paušální náhrada náhrada podle adv. tarifu ADVOKÁTNÍ TARIF VEEJNOPRÁVNÍ TARIFNÍ HODNOTA 1. Smluvní odmna, nap. klientem pijatý návrh soukromoprávního sazebníku advokáta, a to: a. asová b. podílem na vci i na výsledku vci c. kombinovaná podprn: 2. Veejnoprávní tarifní odmna = státem regulovaná cena právní služby z.. 85/96 Sb., o adv., adv. tar.. 177/96 Sb. Vc prmyslového aj. duševního vlastnictví a. s návrhem na náhradu nemajetkové újmy K = odmna K/úkon a. bez tohoto návrhu K = odmna K/úkon právo advokáta zvýšit až 3x, snížit na pl

24 Vc vydání bezdvodného obohacení tarifní hodnota dle sazby podle výše penžitého plnní NÁHRADA NÁKLAD PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ V CIVILNÍ VCI 1. Paušální náhrada náklad vc prmyslového aj. duševního vlastnictví paušální sazbou bez náhrady nemajetkové újmy vc kondikního práva dle sazebníku vyhl.. 484/00 Sb. 2. Náhrada náklad dle adv. tar. podle okolností pípadu, nap. zjevný nepomr VEEJNÁ ŽALOBA Zvláštní žalobní legitimace: a. nejvyššího státního zástupce k ochran závažného veejného zájmu proti rozhodnutí správního orgánu, nap. ÚPV b. veejného ochránce práv pi prokázání závažného veejného zájmu, nap. rozhodnutí MK ve vci kolektivní správy práv JUDIKATURA Effenberger, Sbírka judikát ve vci vynález a užitných vzor. Praha / I II. Jakl, Konená rozhodnutí ve vcech vynález. Praha Sbírka správních rozhodnutí ve vcech prmyslových práv. Praha /1-3. Sbírka soudních rozhodnutí ve vcech práv k duševnímu vlastnictví. Jenerál, Rozhodnutí a stanoviska Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úadu. Praha Judikáty stížnostních senát Evropského patentového úadu. Praha 2001/2. Judikáty sažnostných senátov Európskeho patentového úradu. Banská Bystrica 2001/1. Horáek/Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve vcech prmyslového vlastnictví. Praha Horáek/Macek/Biskupová, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve vcech prmyslového vlastnictví v letech Praha 2011, II. díl. Min/Lilleengen, Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions. Haag Macek, Rozhodnutí ve vcech obchodního jména a nekalé soutže. Praha Macek, Rozhodnutí ve vcech nekalé soutže a obchodní firmy ( ). Praha 2011/II. Netušil et al., Sporná ízení ped Úadem prmyslového vlastnictví. Praha Ondrejová, Pehled judikatury ve vcech nekalé soutže. Praha Slováková, Vývoj judikatury v oblasti ochrany prmyslového vlastnictví. Jurisprudence 2006/2. 144

25 LITERATURA erný, Kvaziprávní prostedky ochrany. Prm. vlast., 2006/5/6. Právní úprava versus skutenost ve vci vymahatelnosti práv z prmyslového vlastnictví v ín. In: Regulace, deregulace, autoregulace. Brno Vymahatelnost práv z prmyslového vlastnictví v ín. Prm. vlast., 2007/3/4. ermák, Spory v oblasti ochranných známek. Práv. rádce, 2006/3. Dobichovský, Spory z duševního vlastnictví na pd Svtové obchodní organizace. Lege artis, 2006/1. Johns, Piracy. Chicago London Netušil et al., Sporná ízení ped Úadem prmyslového vlastnictví. Praha Ranjard/ Huang/Misonne, The Legislation Protecting Intellectual Property Rights and its Enforcemenet in the European Union and the People`s Republic of China. Brussels Munková, Ochranné známky, další práva na oznaení a hospodáská soutž. Praha Raban/Moravcová et al.,.eu domain name,.eu doména. Praha Marshall, Role justice pi prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Prmysl. vlast. 2000/9/ Šíšová, EZ, EEZ a (ne)chránné logo. Strategie 1996/10. Telec, The Enforcement of Industrial Property Rights in the Czech Republic. Int. Rev. Intell. Proper. Copyright Law, 2001/8. 2 nd ed. In: Patent Enforcement Worldwide. Oxford/Portland Telec/Tma, Autorský zákon. Komentá. Praha Intellectual Property Law and Its Legal Protection in the Czech Republic - a Survey. Jour. East Eur. Law, 2003/2. Pehled práva duševního vlastnictví. Brno 2006/2. Pehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v eské republice. Práv. rádce, 2004/1, píl. 2., rozš. vyd. Prostedky právní ochrany duševního vlastnictví na eském území. as. práv. vdu a praxi, 2004/1. ÚPV, Ochrana proti nekalé soutži. [WIPO]. Praha Foto: Justiní palác v Brn, Morava, esko 2006 Nedvzí, echy, esko, 2006 Justiní palác, Nikosie (Lefkosie), Severokyperká Turecká republika, Kypr, 2005 Justiní palác, Brusel, Belgie, 2004 Velký bazar, Istanbul, Turecko 2007 Ctnost Spravedlnosti, Kuks, echy, esko 2007 Saranda, Albánie 2007 Sv. Ivo, patron právník, San Gimignano, Toskánsko, Itálie,

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný, Karolína Klanicová, Jan Plšek Zpracování této analýzy podpoila nadace Open Society Fund,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více