SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free"

Transkript

1 OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

2 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA ODBORNOSTI Profesionalita Podobor ohlašovací živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informaních technologií, zpracování dat, hostingové a související innosti a webové portály píl. živn. z. srv. 5/1 o. z. PASIVNÍ LEGITIMACE POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY Poskytovatel (provider) služby ukládání obsahu (hosting), nap. cizích webových stránek, na svém serveru není povinen: nap. 40/1/f) a. z. 1. dohlížet na ukládaný cizí obsah 2. aktivn vyhledávat skutenosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah nap. na zásah do práva duševního vlastnictví tetí osoby 11 12

3 OMEZENÁ SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVDNOST Poskytovatel ukládací elektronické služby (information service provider), nap. provozovatel internetové diskuse i úložišt videí, odpovídá za zásah do práva tetí osoby jen tehdy, pakliže ml vdt o protiprávnosti ukládaného obsahu vzhledem k: a. pedmtu své innosti (ukládací služby) a b. okolnostem a povaze pípadu, nap. druhu, formátu a velikosti uloženého souboru, nebo: 13 a. dozvdl se o protiprávnosti ukládaného obsahu, nap. elektronickým nahlášením i pedžalobní výstrahou, a b. neprodlen neuinil veškeré kroky, které lze po nm požadovat k odstranní nebo znepístupnní právn závadného obsahu, nap. smazáním notice-and-action, notice-and-takedown 5 6 z.. 480/04 Sb., o nktr. službách informa. spole. 14 OMEZENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVDNOSTI Nahrazení objektivní (písné) odpovdnosti poskytovatele ukládací služby za následek služby (odpovdnosti za riziko) subjektivní odpovdností za zavinní alespo nevdomou nedbalostí = ml vdt vzhledem ke své innosti a okolnostem pípadu ( a bylo mu to jedno ) nebo vdomou nedbalostí až nepímým úmyslem SOUDN TRESTNÍ ODPOVDNOST POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY 1. Spáchání trestného inu alespo nepímým úmyslem nap. porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 2. Úastenství na trestném inu nap. na hospodáském peinu až zloinu a. organizátor b. návodce c. pomocník, nap. umožnním nebo usnadnním inu i radou Zásada subsidiarity trestní represe SOUDN TRESTNÍ ODPOVDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY Právnická osoba poskytující internetové ukládací služby trestn odpovdna pouze u trestného inu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 7 z.. 418/11 Sb. a 270 tr. z

4 SPRÁVN TRESTNÍ ODPOVDNOST POSKYTOVATELE UKLÁDACÍ SLUŽBY Nap.: 1. pestupek lovka proti obanskému soužití kup. nedbalostním ublížením na cti urážkou nebo vydáním v posmch anebo úmyslnou schválností 49 z.. 200/90 Sb. 2. pestupek lovka nebo jiný správní delikt právnické osoby z nedbalosti a. z ÁST PEDBŽNÉ OPATENÍ A ZAJIŠTNÍ DKAZU PEDBŽNÉ OPATENÍ Ped zahájením ízení nebo v prbhu 1. nutnost zatímní úpravy pomr, nap. pi hrozb narstání újmy 2. ohrožení exekuce, nap. zašantroením majetku Povinnost i tetí osob nap. dopravci nebo zasílateli zboží Druhý úastník je povinen nap.: 1. zdržet se pípravy výroby ( ) 2. složit zboží ( ) do úschovy u soudu Možná jistota k zajištní náhrady újmy: obecn K, kup. v civilní vci práva autorského, K v obchodních vcech soudní poplatek za návrh 500 K Rozhodnutí bezodkladn, není-li nebezpeí z prodlení, tak do 7 dn od doruení návrhu Vykonatelné doruením trestný in maení výkonu úedního rozhodnutí 23 24

5 JUDIKATURA: Pedbžné opatení Pokud navrhovatel žádá o uložení povinnosti držiteli domény zdržet se dispozice s doménovým jménem, pak nejde o nepimené omezení práva. Smyslem takového píkazu pedbžného opatení je totiž zajistit podmínky pro rozhodnutí vci bez prtah, bez možných zmn v okruhu úastník ízení. Usn. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 142/ Svépomocí ZAJIŠTNÍ DKAZU a. technickou chybou v nadbytených prvcích b. neoteveným cenným psaním nebo doporuenou zásilkou, obsahující dílo, na vlastní adresu c. vydáním díla vlastním nákladem alespo v potu veejnoprávn povinných výtisk a jejich odevzdáním veejným knihovnám d. pidlením ISBN nebo ISMN od NK R i ISSN od Tech. knih. NK R a uvedením na výtiscích e. zveejnním díla v portálu v síti elektronických komunikací na vlastní náklad, a to i krátkodob f. depozity (úschovami) i. soukromoprávn, nap. úschovou u spolku Dilia ii. veejnoprávn úschova u notáe za úelem vydání sám sob úschova u soudu v souvislosti s trestním nebo jiným ízením, nap. správním ízením ped ÚPV soluní úschova soudní v nesporném ízení civilním za úelem splnní závazku g. svdecky aj Notáským nebo exekutorským zápisem úední osvdení skutkového dje nebo stavu vci nap. nabízení zboží v obchod, nabízení obsahu internetových stránek v míst a ase, poškození prototypu výrobku veejná listina vyvratitelná domnnka pravdivosti obsahu trestný in padlání nebo pozmování veejné listiny 3. Soudem ped zahájením procesu o vci samé obava z nemožnosti pozdjšího provedení dkazu nebo z velkých obtíží nap. ustanovením znalce, uložením povinnosti nkomu, aby nap. vpustil znalce do závodu 29 30

6 Podprn zvláštní procesní režim zajištní dkazu ve vcech práv duševního vlastnictví ped zahájením ízení ve vci samé ohledn: 78b an. o. s.. 1. zboží nebo prmrného vzorku 2. materiálu a nástroj 3. dokument, nap. reklamních tiskovin KS dle místa pedmtu; srv. odebrání Jistota (kauce) až dle úvahy soudu do 8 dn od doruení rozhodnutí usnesení o odmítnutí návrhu pi nesložení jistoty Soudcovská lhta k podání žaloby ve vci samé Složení zajišovaného pedmtu u: 1. soudu 2. jiného vhodného schovatele dobrovolné nepedání odebrání ihned po doruení usnesení o zajištní

7 Dokazováním: PROKÁZÁNÍ ZÁSAHU DO PRÁVA 1. dokazováním s volným hodnocením dkaz 2. alespo osvdením s volným hodnocením skuteností v pedbžném ízení u pedbžných opatení Bez dokazování: 1. shodnými tvrzeními úastník, vzatými soudem 2. obecnou známostí (notorietou) 3. známostí soudu z jeho innosti SOUDNÍ ZNALCI Soudn správní tídní obor a odvtví, pop. i specializací, nap. 1. patenty a vynálezy 2. školství a kultura, odvtví umní, nap. literární nebo hudební, odvtví estrády a varieté 3. ekonomika, odvtví ceny a odhady, specializace oceování nehmotného majetku Znalci zapsaní ve veejnoprávním seznamu znalc ústední seznam znalc MS krajské seznamy znalc KS úední výpis ze seznamu znalc Znalci soudem ustanovení ad hoc

8 ODBORNÉ VYJÁDENÍ Poznatek, nap. o výši obvyklé ceny na trhu služeb Ekonomický výzkum, nap. obvyklé ceny patentové licence na trhu služeb v míst a ase, modelování pimenosti odmny za licenci k provozování hudebního díla na trhu služeb v míst a ase Odborník = vždy lovk; i zamstnanec autor odborného vyjádení (autorského díla) KONZULTANT V PÍPRAVNÉM ÍZENÍ TRESTNÍM Závažné a skutkov složité trestní vci NOTORIETY Skutenosti obecn známé, odborná pomoc konzultanta státního zástupce i policejního orgánu znalost ve speciálním oboru nap. znalost knižního trhu i poítaových program nebo filmového prmyslu zákonná povinnost mlenlivosti tr.. které neteba dokazovat 121 o. s.. a. pírodní, nap. stídání roních období, tma v noci b. spoleenské, nap. všeobecná známost konkrétní známky správní a trestní proces OHLEDÁNÍ VZORKU MÍRA DOKAZOVÁNÍ Nevyvratitelná domnnka dkazu ohledání pimeného vzorku zboží porušujícího právo duševního vlastnictví nap. vzorku zvukových nosi CD dkaz vi veškerému zboží v civilním procesu reasonable demonstration nižší standard dokazování nap. zlé víry i nedostatku oprávnného zájmu, pomocí nepímých dkaz, kup. internetové stránky under construction absolute evidence 47 48

9 DKAZ OPAKU: PATENTOVANÝ VÝROBNÍ POSTUP DKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ Skuten použitý výrobní postup majiteli patentu se jej nepodailo zjistit ani pes pimené úsilí Domnnka využití patentovaného výrobního postupu nanejvýš pravdpodobné, že výrobek byl vyroben patentovaným výrobním postupem dkaz opaku výrobce 13/c z. vyn. Vyvratitelná zákonná domnnka a. z. 1. autorství 2. pvodcovství apod.: a. osoby uvedené na díle b. osoby zapsané v rejstíku kolektivního správce práv dkaz opaku ODSTRANNÍ PRTAH ÍZENÍ Stížnost na prtahy soudního ízení Návrh na urení lhty k provedení procesního úkonu u doteného soudu z.. 6/02 Sb. Rozhodne soud vyššího stupn (viz VS) do 20 pracovních dn Náklady ízení nese stát pi oprávnnosti Nepípustné opravné prostedky DODATEK: PEDB NÁžOTÁZKA Zodpovzenížpedbšnéžotázky 1. právní,žnap. zda platí licenní smlouva, zda je urité dílo dílem umleckým 2. skutkové,žnap. kdo, kdy a jak zasáhl do práva k užitnému vzoru žÁST PRÁVOž PROTIžOBCHODMžSžPADLKY 53 54

10

11 ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. padlek ochranné známky 2. nedovolená napodobenina pedmtu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským 3. jinak právn vadné patent, dodatkové ochranné osvdení k patentu, užitný vzor, oznaení pvodu nebo zempisné oznaení PADLEK A NAPODOBENINA ZBOŽÍ Právní povaha (právní istota) zboží = absence souhlasu vlastníka práva (neoprávnnost) vcná povaha zboží, nap. jakost i distribuní sí, bez veejnoprávního významu ochrany trhu srv. i licencované zboží horší jakosti KONTROLA VNITNÍHO OBCHODU Kontrolní správní úad OI z.. 64/86 Sb. právo na pedložení dokumentace práva Dokumentace práva duševního vlastnictví 1. pravdivá 2. pesná 3. úplná 4. platná škoda kontrolovanému rozhodnutím odpovdnost vlastníka práva DOKUMENTACE PRÁVA 1. vlastnický titul k právu nap. výpis z rejstíku ochranných známek, prohlášení autorství díla i vyrobení zvukového záznamu 2. prohlášení o neudlení souhlasu nap. k umístní oznaení stejného i zamnitelného s ochrannou známkou na zboží i k výrob zboží zahrnujícího rozmnoženinu prmyslového vzoru Jistota (kauce) podncovatele kontroly na úhradu kontrolních náklad pro pípad neoprávnnosti podntu Výše stanovena vedoucím dozorového orgánu dle náklad nesložení jistoty do 15 dn od doruení podntu bez povinnosti prošetit podnt KLAMAVÁ OBCHODNÍ PRAKTIKA Zvláštní skutková podstata nekalých obchodních praktik nap. nabídkou, prodejem i skladováním zboží porušujícího právo duševního vlastnictví 5/2z.. 634/92 Sb., o ochr. spot. Soubh s právem proti nekalé soutži Soubh s právy duševního vlastnictví nap. s právem známkovým i autorským 65 66

12 Nekalé obchodní praktiky: 1. klamavé 2. agresivní 3. jiné STÁTNÍ DOZOR NAD OCHRANOU SPOTEBITELE 1. OI 2. SZPI 3. KHS 4. SVS 5. Obecní ŽÚ 6. CÚ klamání spotebitele zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví závazné pokyny k odstranní nedostatk 2. odebrání vzorku za náhradu 3. zajištní zboží námitky editeli CÚ bez odkladu 4. pokuta až 50 mil. K: a. povaha protiprávního jednání b. rozsah následk 5. propadnutí i zabrání zboží, jeho zniení humanita z.. 634/92 Sb., o ochr. spot. 69 KONTROLA SPECIFIKACE Oznaení pvodu nebo zempisné oznaení zemdlských výrobk nebo potravin dle vyhl. seznamu specifikace charakteristických vlastností a vymezení zvláštnosti zempisného prostedí dle nálezu SZPI v Brn nebo SVS v Praze Právo každého na závazný nález, posudek nebo osvdení pro výkon nebo obranu práva 70 CELNÍ OPATENÍ Celní opatení pi dovozu, vývozu a zptném vývozu zboží porušujícího právo duševního vlastnictví z.. 191/99 Sb. Rušící osoby 1. vlastníci právn závadného zboží 2. skladující 3. prodávající na: a. celním území EU b. vnitním trhu CZ Celní úad: 1. odhalení podezelého zboží pi celním dohledu 2. zadržení 3. zniení 4. pokutování, propadnutí nebo zabrání 71 72

13 Žádost o opatení CÚ na úedním tiskopisu C pro KHkraj: rozhodnutí o schválení žádosti, sdlení provádjícímu CÚ Právo na sdlení CÚ o totožnosti osob a zboží žaloba vlastníka práva na urení, zda jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou bylo porušeno právo duševního vlastnictví (KS) Vyjádení majitele práva k výzv CÚ o padlku nebo nedovolené napodobenin zadrženého zboží s doložkou pravdivosti Urovací rozsudek KS s možností pouhého odstranní ochranných známek Rozhodnutí C Hradec Králové o propadnutí nebo zabrání padlk souhlas majitele práva s využitím padlk pro humanitární úely možný smluvní bezúplatný pevod pro humanitární úely: humanita Zvláš celní režim podle a. z

14 JUDIKATURA: Padlek zboží CATWOMAN Žaloba na urení zboží za padlek podle z.. 191/1999 Sb. je zvláštním druhem urovací žaloby, u níž není teba zkoumat a prokazovat naléhavý právní zájem na urení ten vyplývá již z právního pedpisu. Rozs. VS v Praze z sp. zn. 3 Cmo 318/ ÁST EŠENÍ SPOR KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Korporace = svazky osob, fasces 1. dobrovolné, nap. spolky kolektivn spravující majetková práva autorská nebo práva související, spolky uživatel dl, kup. poadatel veejných hudebních produkcí, aj. 2. nucené, nap. Komora patentových zástupc R, akademické obce aj

15 1. korporace kolektivních správc práv 2. korporace uživatel statk (profesní sdružení) 1. korporace zamstnanc (odbory) nap. akademických nebo výzkumných pracovník tvoících vdecká díla 2. korporace zamstnavatel Sjednávání licenních smluv dle a. z. 1. kolektivních 2. jednotlivých hromadných s možnou úastí zprostedkovatele ad hoc svéprávný zletilý nezávislý odborník jmenovaný MK vyrovnání oprávnných majetkových zájm ešení stetu práv 85 Medianí pravidla 102 a. z. 86 Pedložení vci kteroukoli stranou 1. stav jednání 2. vlastní návrh pedkladatele 3. stanovisko druhé smluvní strany Prostedník (mediátor), zprostedkovatel 1. nápomocen jednání nebo 2. vlastní návrh do 30 dn námitky do 30 dn domnnka pijetí návrhu Zvláštní zákonné zastoupení pi kolektivním vyjednávání 9/2f knih. z. 257/01 Sb. NK R zákonný zástupce veejných knihoven veejnoprávní soustavy knihoven pi jednání ve vci úhrady odmn za užití chránných pedmt dle a. z. kolektivní správci majetkových autorských práv KONCILIACE Nejmenší právní význam pi ešení spor = úelem je usnadnní komunikace mezi spornými stranami pomocí nezávislé tetí strany MEDIACE: Píklad autorského zákona Úelem usnadnní sjednávání smluv = rozumné uspoádání pomr prostedníci 1. kolektivních licenních smluv podle a. z. srv. v právu pracovním 2. jednotlivých licenních smluv hromadných podle a. z. Zvláštní kontraktace pes prostedníka Nezávislí odborníci jmenovaní MK Seznam zprostedkovatel 89 90

16 NAROVNÁNÍ A SMÍR Narovnání 585 o. z. = dohoda o nahrazení sporných nebo pochybných práv; dosavadní závazek zaniká a je nahrazen nov sjednaným závazkem smír = soukromoprávní smírí dohoda schválená pravomocným a vykonatelným usnesením soudu Soudem asistovaný smír znesváených stran 1. prétorský smír v pedbžném soudním procesu smírím ped zahájením procesu ve vci 2. smír v prbhu procesu ve vci do 3 let návrh na zrušení usnesení o schválení smíru pro neplatnost smíru s hmotným právem ARBITRÁŽ Rozhodí a medianí stedisko WIPO v Ženev souást Mezinárodního úadu duševního vlastnictví WIPO Rozhodí soud pi HK R a AK R v Praze výhradní rozhodí služba ve sporech týkajících se doménových jmen.eu nevýhradní rozhodí služba ve sporech podle UDRP (.com,.net,.org aj.) majetkové spory ve vci doménových jmen.cz aj. [Zvláštní rozhodí soudy, nap. burzovní] Rozhodce ad hoc 93 Nepsané hmotnprávní nebo procesnprávní normy vylouení státního nebo mezistátního práva svobodnou vlí stran pouze shoda se státním právem One right answer = stejný právní závr: platí, nebo ne, dluží, nebo ne 94 ZVLÁŠTNÍ ARBITRÁŽ O DOMÉNOVÁ JMÉNA.eu Úmluva o ešení spor z investic mezi státy a obany druhých stát (1965) (. 420/92 Sb.) správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní stedisko pro ešení spor z investic (ICSID) ve Washingtonu len skupiny Svtové banky (WB) 95 Zdrojem hmotného a procesního práva na. 874/04 Soukromoprávní nároky postiženého 1. odebrací 2. pevodní 3. jiné nároky; dle rozhodí smlouvy, nebo u soudu nap. zadostiuiovací, reparaní Nucené rozhodí ízení pro strany 1. správce rejstíku EURID vzw/asbl v Bruselu 2. držitel doménového jména.eu jiné žalobní nároky pímo u soudu 96

17 Lhta k nálezu do 30 dn Panelisté (odborníci) RS pi HK R a AK R v Praze bez pezkoumávání rozhodnutí jinými panelisty nebo panelem (skupinou odborník) srv. též mezistátní Ujednání o pravidlech a ízení pi ešení spor, (TRIPS)

18 Druhy právních služeb: 1. rozhodí (arbitrážní) 2. smírí 3. prostednická (medianí) 4. koncilianí (komunikaní) 5. jiná, nap. konzultaní, zástupí SPORNÉ PROCESY SPRÁVNÍ Ped ÚPV, MZ, ÚKZÚZ 1. námitkové pipomínky 2. zružovací, výmazové, odnímací, zneplatovací s kaucí na náklady ízení 3. nucen licenní 4. opravné (rozkladové, odvolací) urovací rozhodnutí o výkladu znní patentových apod. nárok, zda urité technické ežení spadá do rozsahu ochrany civilní proces o žalob na urení práva s prokázáním naléhavého právního zájmu 108

19 ZVEEJOVÁNÍ ROZHODNUTÍ Vstník ÚPV elektronické zveejování rozhodnutí zásadní povahy (vybraná) Sbírka rozhodnutí NSS (vybraná) elektronické zveejování rozhodnutí Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS (vybraná) elektronické zveejování rozhodnutí VCNÁ PÍSLUŠNOST SOUDU KS v civilních vcech 1. práva podle a. z. a na vydání souvisícího bezdvodného obohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku 2. ochrana osobnosti KS v obchodních vcech 1. prmyslová práva a na vydání souvisícího bezdvodného obohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku 2. nekalá soutž 3. ochrana hospodáské soutže 4. název a dobrá povst právnické osoby 5. obchodní firma OS 1. pedejití škod 2. náhrada skutené škody 3. vydání bezdvodného obohacení obecn 4. ochrana práv spotebitel MS v Praze 1. nároky z prmyslového vlastnictví 2. odrdová práva 3. ochranné známky Spoleenství 4. (prmyslové) vzory Spoleenství MS v Praze ve správním soudnictví 1. rozkladová rozhodnutí pedsedy ÚPV 2. rozkladová rozhodnutí ministra zemdlství 3. odvolací rozhodnutí MZ 5. Trojlenné specializované senáty

20 SPECIALIZOVANÁ SOUDNÍ ODDLENÍ Vcná vnitní organizace soud do specializovaných soudních oddlení, nap. odd. 12 C, pro jednotlivé senáty i jediné soudce ve vcech kup.: 1. prmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrdám (MS v Praze) 2. jiného duševního vlastnictví v. nekalé soutže (KS) 3. ochrany osobnosti a mediálních vcí (KS) j.. s. (vyhl.. 37/92 Sb.) 115 MÍSTNÍ PÍSLUŠNOST 1. smluvená (prorogace) dohoda stran o místní píslušnosti soudu v obchodní vci, nap. dle sídla žalobce 2. zákonná a. zásadn dle místa žalovaného b. zahraniní žalovaný dle místa: i. organizaní složky v CZ ii. majetku v CZ, nap. dle ochranné známky zapsané pro CZ MS v Praze ObS pro Prahu SOUDN PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Procesní zástupce strany z plné moci 1. obecný zmocnnec (lovk) 2. advokát s plnou mocí pro celé ízení 3. patentový zástupce ve svém rozsahu s plnou mocí nap. i jen pro doruování u dovolání jen advokát 4. notá ve svém rozsahu s plnou mocí pro celé ízení právnická osoba k ochran práv podle autorského zákona, nap. spolky IFPI R, PÚ 6. odborový spolek svého lena nap. ve sporu o právo k autorskému dílu zamstnaneckému obchodní vci 7. [spolek chránící ped diskriminací]

21 SPRÁVN PROCESNÍ ZASTOUPENÍ Zmocnnec spr.. nap. advokát, patentový zástupce nebo spolenost patentových zástupc i s plnou mocí pro neuritý poet ízení ve vcech pihlášek prmyslového vlastnictví, uloženou u ÚPV ovený podpis zmocnitele 123 Povinné zastoupení zahraniních osob ve správním ízení ped ÚPV 1. advokátem 2. patentovým zástupcem nebo spoleností patentových zástupc 124 PATENTOVÍ ZÁSTUPCI Podnikatelé v odborných službách 1. patentový zástupce a asistent, též ve sdružení s jinými 2. zahraniní patentový zástupce z EHP a. usazený v CZ b. hostující v CZ 3. obchodní spolenost, družstvo nebo zahraniní právnická osoba patentových zástupc Komora patentových zástupc R v Brn

22 Zákonná povinnost mlenlivosti Profesní pedpisy KPZ R nap. pravidla profesní etiky nebo soutže Disciplinární provinní veejnoprávní disciplinární odpovdnost disciplinární opatení EXEKUCE Postižení majetkových práv z duševního vlastnictví 1. absolutní pevoditelná majetková práva 2. relativní postupitelné licence a podlicence nepevoditelná osobnostní práva nepevoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umlc Dvojí zpsob civilní exekuce 1. soud, o. s.. 2. soudní exekutor z povení soudu, exek.. a. sepis práv z prmyslového vlastnictví zákaz nakládání b. výkon práv soudním exekutorem c. zpenžení práv soudním exekutorem d. vyrozumní ÚPV zápis pevodu Exekuní titul nap.: notáský nebo exekutorský zápis, nap. o licenní smlouv, se svolením dlužníka k vykonatelnosti závazku Exekutorská komora R Omezení exekuního postižení dlužníkových pohledávek na odmnu autora, výkonného umlce, pvodce pedmt prmyslového vlastnictví jen 2/3 jen 3/5, má-li vitel pednostní pohledávku za dlužníkem Kolektivní správce práv s právy a závazky dlužníka povinného

23 ÚPADEK Souásti majetkové podstaty dlužníka 1. absolutní pevoditelná majetková práva nap. vlastnické právo k ochranné známce 2. relativní postupitelné licence a podlicence nap. licence k cizí ochranné známce nepevoditelná osobnostní práva nepevoditelná absolutní majetková práva autorská a výkonných umlc NÁHRADA NÁKLAD 1. Náklady neprocesní (ped nebo mimo) = píslušenství soukromého práva na plnní (pohledávky) 121/3 o. z. i. úroky z prodlení nap. u prodlení se zaplacením penžitého zadostiuinní od právní moci rozhodnutí ii. náklady spojené s uplatnním pohledávky = úelné: nap. vlastní náklady a náklady právní aj. odborné služby v. náklad na právní posouzení zpochybnné pohledávky (posouzení vymahatelnosti), náklady na zjištní výše penžitého nároku, náklady urovacího ízení ped ÚPV 2. Náklady civiln procesní Procesní pravidla náhrady náklad ízení o. s.. Procesní zásada úspšnosti Náhrada náklad právního zastoupení paušální náhrada náhrada podle adv. tarifu ADVOKÁTNÍ TARIF VEEJNOPRÁVNÍ TARIFNÍ HODNOTA 1. Smluvní odmna, nap. klientem pijatý návrh soukromoprávního sazebníku advokáta, a to: a. asová b. podílem na vci i na výsledku vci c. kombinovaná podprn: 2. Veejnoprávní tarifní odmna = státem regulovaná cena právní služby z.. 85/96 Sb., o adv., adv. tar.. 177/96 Sb. Vc prmyslového aj. duševního vlastnictví a. s návrhem na náhradu nemajetkové újmy K = odmna K/úkon a. bez tohoto návrhu K = odmna K/úkon právo advokáta zvýšit až 3x, snížit na pl

24 Vc vydání bezdvodného obohacení tarifní hodnota dle sazby podle výše penžitého plnní NÁHRADA NÁKLAD PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ V CIVILNÍ VCI 1. Paušální náhrada náklad vc prmyslového aj. duševního vlastnictví paušální sazbou bez náhrady nemajetkové újmy vc kondikního práva dle sazebníku vyhl.. 484/00 Sb. 2. Náhrada náklad dle adv. tar. podle okolností pípadu, nap. zjevný nepomr VEEJNÁ ŽALOBA Zvláštní žalobní legitimace: a. nejvyššího státního zástupce k ochran závažného veejného zájmu proti rozhodnutí správního orgánu, nap. ÚPV b. veejného ochránce práv pi prokázání závažného veejného zájmu, nap. rozhodnutí MK ve vci kolektivní správy práv JUDIKATURA Effenberger, Sbírka judikát ve vci vynález a užitných vzor. Praha / I II. Jakl, Konená rozhodnutí ve vcech vynález. Praha Sbírka správních rozhodnutí ve vcech prmyslových práv. Praha /1-3. Sbírka soudních rozhodnutí ve vcech práv k duševnímu vlastnictví. Jenerál, Rozhodnutí a stanoviska Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úadu. Praha Judikáty stížnostních senát Evropského patentového úadu. Praha 2001/2. Judikáty sažnostných senátov Európskeho patentového úradu. Banská Bystrica 2001/1. Horáek/Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve vcech prmyslového vlastnictví. Praha Horáek/Macek/Biskupová, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve vcech prmyslového vlastnictví v letech Praha 2011, II. díl. Min/Lilleengen, Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions. Haag Macek, Rozhodnutí ve vcech obchodního jména a nekalé soutže. Praha Macek, Rozhodnutí ve vcech nekalé soutže a obchodní firmy ( ). Praha 2011/II. Netušil et al., Sporná ízení ped Úadem prmyslového vlastnictví. Praha Ondrejová, Pehled judikatury ve vcech nekalé soutže. Praha Slováková, Vývoj judikatury v oblasti ochrany prmyslového vlastnictví. Jurisprudence 2006/2. 144

25 LITERATURA erný, Kvaziprávní prostedky ochrany. Prm. vlast., 2006/5/6. Právní úprava versus skutenost ve vci vymahatelnosti práv z prmyslového vlastnictví v ín. In: Regulace, deregulace, autoregulace. Brno Vymahatelnost práv z prmyslového vlastnictví v ín. Prm. vlast., 2007/3/4. ermák, Spory v oblasti ochranných známek. Práv. rádce, 2006/3. Dobichovský, Spory z duševního vlastnictví na pd Svtové obchodní organizace. Lege artis, 2006/1. Johns, Piracy. Chicago London Netušil et al., Sporná ízení ped Úadem prmyslového vlastnictví. Praha Ranjard/ Huang/Misonne, The Legislation Protecting Intellectual Property Rights and its Enforcemenet in the European Union and the People`s Republic of China. Brussels Munková, Ochranné známky, další práva na oznaení a hospodáská soutž. Praha Raban/Moravcová et al.,.eu domain name,.eu doména. Praha Marshall, Role justice pi prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Prmysl. vlast. 2000/9/ Šíšová, EZ, EEZ a (ne)chránné logo. Strategie 1996/10. Telec, The Enforcement of Industrial Property Rights in the Czech Republic. Int. Rev. Intell. Proper. Copyright Law, 2001/8. 2 nd ed. In: Patent Enforcement Worldwide. Oxford/Portland Telec/Tma, Autorský zákon. Komentá. Praha Intellectual Property Law and Its Legal Protection in the Czech Republic - a Survey. Jour. East Eur. Law, 2003/2. Pehled práva duševního vlastnictví. Brno 2006/2. Pehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v eské republice. Práv. rádce, 2004/1, píl. 2., rozš. vyd. Prostedky právní ochrany duševního vlastnictví na eském území. as. práv. vdu a praxi, 2004/1. ÚPV, Ochrana proti nekalé soutži. [WIPO]. Praha Foto: Justiní palác v Brn, Morava, esko 2006 Nedvzí, echy, esko, 2006 Justiní palác, Nikosie (Lefkosie), Severokyperká Turecká republika, Kypr, 2005 Justiní palác, Brusel, Belgie, 2004 Velký bazar, Istanbul, Turecko 2007 Ctnost Spravedlnosti, Kuks, echy, esko 2007 Saranda, Albánie 2007 Sv. Ivo, patron právník, San Gimignano, Toskánsko, Itálie,

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2. PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ Ř PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.0 (2009)

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.1 (2010) Ivo

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA PRINCIPY PRÁVN VNÍHO MYŠLEN LENÍ PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více