Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník"

Transkript

1 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Sborový zpěv (nepovinný předmět) Sportovní aktivity (nepovinný předmět) Zajímavá matematika (nepovinný předmět) Anglický jazyk (nepovinný předmět) Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 1. a 3. ročníku 9 hodin týdně, ve 2. ročníku 10 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně. Vzdělávací obsah je pro přehlednost rozdělen do tří složek: komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného testu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V jazykové výchově si žáci osvojují spisovnou podobu českého jazyka. Jsou vedeni k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Český jazyk je od počátku vzdělávání nástrojem získávání většiny informací i předmětem poznávání. V literární výchově se žáci seznamují prostřednictvím četby se základními literárními druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 44

2 K naplňování cílů předmětu využíváme slovníky, encyklopedie, knihovnu a internet. Vyučovací předmět český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty, jimiž prolíná. Realizují se v něm tematické okruhy všech průřezových témat. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k: 1. rozvíjení dovedností potřebných k osvojování učiva 2. samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů 3. používání mluvnických a literárních termínů souvisejících s probíraným učivem 4. aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 5. samostatnému pozorování, porovnávání výsledků a vyvození závěrů 6. posouzení vlastního pokroku a k určení překážek či problémů bránících učení 7. k naplánování způsobu, kterým své učení zdokonalí 8. kritickému zhodnocení výsledků svého učení a k diskusi o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k: 9. rozpoznání problému a stanovení postupu jeho řešení 10. vyhledávání a třídění informací vhodných k řešení problému v Pravidlech českého pravopisu, v encyklopediích, ve Slovníku spisovné češtiny a na internetu 11. samostatnému vyvozování pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 12. správnému zdůvodňování mluvnických jevů a rozpoznávání chyb v textu KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k: 13. formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu v ústním i písemném projevu 14. rozšiřování slovní zásoby pomocí učiva v literární, slohové i jazykové výchově 15. naslouchání promluvám druhých lidí, vhodné reakci na ně a k účinnému zapojování se do diskuse 16. rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění 17. poznání neverbální komunikace a informačních i komunikačních prostředkům 18. získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 19. využívání získaných vědomostí pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 20. využívání komunikačních dovedností k vytváření kladných mezilidských vztahů a vhodné prezentaci výsledků své práce 45

3 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k: 21. účinné spolupráci ve skupině a k podílu na vytváření pravidel týmové práce 22. schopnosti střídat role ve skupině a tím pozitivně ovlivnit kvalitu společné práce 23. utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňování mezilidských vztahů 24. dovednosti poskytnout v případě potřeby pomoc nebo o ni požádat 25. zapojení se do diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy 26. efektivní spolupráci, ocenění zkušeností druhých a respektování různých hledisek 27. vytvoření zdravého sebevědomí, které podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k: 28. respektování názorů a přesvědčení druhých lidí a k uvědomění si povinnosti postavit se proti násilí 29. zodpovědnému chování v krizových situacích 30. respektování a ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví 31. rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 32. potřebě literárního projevu, recitace, četby KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k: 33. dodržování hygienických pravidel pro komunikaci, čtení a psaní 34. organizování a plánování učení 35. dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 36. přípravě a udržování jejich učebního prostoru 46

4 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 1. ročník Žák: 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 5. v krátkých mluvený projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 7. situacích 8. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 9. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 10. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 11. vlastní písemný projev 12. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 13. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 14. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 15. krátké samohlásky 16. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných 17. jmen a sloves 18. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 19. vyjadřuje své pocity z přečteného textu 20. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 47

5 Český jazyk Jazyková výchova 1. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky soustředěně poslouchá Úvod do výuky OSV osobnostní rozvoj, čtený projev českého jazyka cvičení pozornosti a zapojuje se do diskuse soustředění 14 formuluje své myšlenky OSV seberegulace a 27 sebeorganizace 31 HV krátký a dlouhý tón rytmizuje říkadla Slovo Písmeno, hláska OSV osobnostní rozvoj, sluchově rozlišuje hlásky cvičení pozornosti a 7-8 určí pozici hlásky ve slově soustředění správně vyslovuje Ma určování počtu 14 dvojhlásky au, ou OSV osobnostní rozvoj 27 poznává písmena ve OSV sociální rozvoj 31 vztahu jim odpovídajícím hláskám vnímá hlásku a písmeno jako součást slabiky tvoří slabiky Slabika skládá slova ze slabik Skládání slov ze slabik rozkládá slova na slabiky Rozklad slova na slabiky určuje počet slabik ve slově 48

6 Český jazyk Jazyková výchova 1. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slabik di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky chápe slovo jako stavební Věta Slovo jako stavební jednotka věty OSV osobnostní rozvoj jednotku věty OSV sociální rozvoj užívá správné tvary slov ve Ma určování počtu 27 větě MuV mezilidské vztahy 31 určuje počet slov ve větě a jejich pořadí správně intonuje rozlišuje věty oznamovací, tázací a rozkazovací dodržuje psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty 49

7 Český jazyk Literární výchova 1. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 1 2 poslouchá předčítaný Povídáme si o kni- Poslech literárních textů, besedy, OSV - morální rozvoj 3 3 text, nahrávky hách, divadle divadelní představení (hodnoty, postoje) učastní se besed v knihov- Zážitkové čtení a naslouchání MeV - vnímání autora ně, divadelních představe- mediálního sdělení ní OSV - osobnostní rozvoj vyjadřuje své pocity z četby OSV - sociální rozvoj čte,reprodukuje přečtený Práce s textem Tvořivé činnosti s literárním textem: OSV - sociální rozvoj nebo slyšený text Recitace OSV - osobnostní rozvoj přednáší říkadla, krátké Reprodukce obsahu MuV - mezilidské vztahy básně Odlišení pohádky od jiného textu Prv - Vánoce, Velikonoce 16 vypráví, dramatizuje Hodnocení postav literárního díla Vv - výtvarné ztvárnění pohádky Ilustrace přečteného textu děje rozlišuje pohádky od Hv - rytmizace textu jiného textu Pv - výroba loutek určuje hlavní postavy a jejich vlastnosti ilustruje přečtený text seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 50

8 Český jazyk Literární výchova 1. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky rozlišuje hádanku, Poznáváme základy Základní literární pojmy: OSV - osobnostní rozvoj 14 2 rozpočítadlo, báseň, literatury hádanka, rozpočítadlo, báseň, pohádka, OSV - sociální rozvoj pohádku rým, spisovatel, básník, časopis, MuV - mezilidské vztahy vyhledává rým ilustrace, herec, divák HV - lidová slovesnost, 23 pracuje s pojmy - rytmizace spisovatel, básník, kniha, časopis, ilustrace, herec, divák 51

9 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 1. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 1 1 srozumitelně vyslovuje Čtení Čtení praktické OSV - osobnostní rozvoj 5 2 čte hlásky, slabiky otevře- Čtení věcné OSV - sociální rozvoj- 6 4 né i zavřené komunikace 14 vázaně spojuje slabiky ve MuV - mezilidské vztahy slova čte jednoduché věty se zřetelnou a spisovnou výslovností a správnou intonací čte s porozuměním užívá čtení jako zdroj informací reaguje na slyšené slovo Naslouchání Naslouchání věcné OSV - osobnostní rozvoj 15 udržuje zdvořilý kontakt Prv - zásady společenského 18 s partnerem chování 19 rozpozná nadpis,řádek, Věcné čtení Hv - poslech 20 odstavec,článek 17 3 správně intonuje, dýchá, Mluvený projev Komunikační žánry: OSV - osobnostní rozvoj 19 5 pečlivě vyslovuje Rozhovor - seberegulace 20 6 dodržuje komunikační Oslovení OSV - mezilidské vztahy 25 7 pravidla v rozhovoru Pozdrav OSV - sociální rozvoj koo- 33 perace 52

10 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 1. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo užívá vhodné verbální a neverbální prostředky, gestikulaci,mimiku užívá vhodné pozdravy podle denní doby tvoří krátký mluvený projev 53 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky Prv - pravidla společenského chování Prv - části dne 1 8 dodržuje základní Písemný projev Hygienické návyky OSV - osobnostní rozvoj hygienické návyky při Tv - cviky na uvolnění, psaní i na počítači správná poloha při sezení 27 Prv - organizace pracovního 33 místa 1 8 orientuje se v liniatuře Písemný projev Technika psaní OSV - osobnostní rozvoj poznává a píše písmena, OSV - sociální rozvoj slabiky a slova MuV - mezilidské vztahy 27 píše jednoduché věty Ma - porovnávání velikosti 33 opisuje podle předlohy píše podle diktátu a autod. tvary písmen.a číslic kontroluje vlast.pís.projev orientuje se na klávesnici počítače

11 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 2. ročník Žák: 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 5. v krátkých mluvený projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 12. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 13. porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 14. porovná a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 15. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 16. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 17. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 18. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 19. odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, slova se skupinami: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 20. vyjadřuje své dojmy z přečteného textu 21. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 22. rozlišuje vyjadřování ve verších a v próze 23. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 54

12 Český jazyk Jazyková výchova VVS ORV školní výstup téma učivo ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky dokáže sluchově rozlišit i Zvuková stránka jazyka Slovo slabika hláska OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj graficky vyznačit hláskovou Hláska, písmeno schopností poznávání a slabičnou stavbu slov Zvuková stavba slova OSV - sociální rozvoj - komunikace správně vyslovuje a píše spojení předložky a ohebných slov Krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy orientuje se v rozdělení 33 hlásek, tvoření slabik, Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě OSV - sociální rozvoj - kooperace a rozlišuje zvukovou a psanou kompetice podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě MuV - kulturní diference Hv - rytmizace říkadel ovládá abecedu a řazení slov v abecedním pořádku Abeceda Abeceda OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání třídí slova dle jejich Slovní zásoba a tvoření Slovní význam: OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj významu na slova příbuzná, slov - slova významem nadřazená, schopností poznávání nadřazená, podřazená a podřazená, souřadná souřadná, citově zabarvená OSV - osobnostní rozvoj - kreativita 18 - slovo opačného významu OSV - sociální rozvoj - komunikace tvoří slova opačného a MuV - kulturní diference podobnéhovýznamu Prv - práce s textem tvoří věty ze slov, dodržuje Věta Věta, slovo : OSV - osobnostní rozvoj rozvoj pořádek slov ve větě - pořádek slov ve větě schopností poznávání

13 Český jazyk Jazyková výchova VVS ORV školní výstup téma učivo 56 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky 2. ročník rozeznává věty dle postoje - druhy vět podle postoje mluvčího OSV - osobnostní rozvoj - kreativita 18 mluvčího a k jejich vytvoření OSV - sociální rozvoj - komunikace volí vhodné jazykové i zvukové Ma, Prv - práce s textem prostředky porovnává a třídí slova, Tvarosloví Slovní druhy: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj rozlišuje slovní druhy - třídění slov schopností poznávání v základním tvaru - seznámení se slovními druhy OSV - sociální rozvoj - komunikace pozná podstatná jména, slovesa, OSV - osobnostní rozvoj - kreativita předložky, frekventované spojky spojuje a odděluje dvě nebo více Skladba Věta a souvětí: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj vět - větné celky schopností poznávání procvičuje se v užití - věta jednoduchá a souvětí OSV - osobnostní rozvoj - kreativita nejfrekventovanějších spojek - spojky a jejich funkce OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy 33 OSV - sociální rozvoj - komunikace Prv - jednoduchý popis, vyprávění Pv - jednoduchý popis odůvodňuje a píše správně: Pravopis Krátké a dlouhé samohlásky OSV osobnostní rozvoj - rozvoj slova s ú/ů Tvrdé a měkké souhlásky schopností poznávání y/ý po tvrdých souhláskách Kde se píše písmeno ě OSV sociální rozvoj - kooperace a 18 i/í po měkkých souhláskách Vlastní jména kompetice 20-31

14 Český jazyk Jazyková výchova 2. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 33 slova se skupinami dě, tě, Souhlásky znělé a neznělé OSV - osobnostní rozvoj - kreativita ně, bě, pě, vě, mě OSV - sociální rozvoj - komunikace rozlišuje jména obecná a vlastní OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování píše na začátku slov velké písmeno a pravopis zdůvodní, odhalí výraznější chyby v mluveném projevu, upozorní na ně a pomůže s jejich opravováním MuV - kulturní diference Ma - slovní úlohy Prv - jednoduchý zápis odůvodní si a zvolí správně znělou či neznělou souhlásku na konci a uvnitř slov 57

15 Český jazyk Literární výchova 2. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 58 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky udržuje zdvořilý kontakt Naslouchání: Poslech literárních textů: OSV - osobnostní rozvoj s partnerem - praktické - poslech četby poezie a prózy rozvoj schopností poznávání 8-10 naslouchá pozorně a - věcné OSV - osobnostní rozvoj soustředěně seberegulace, psychohygiena reaguje na slyšené slovo Hv - lidová slovesnost, poslech vážné hudby individuálně prožívá Povídáme si nad Zážitkové čtení a naslouchání: OSV - osobnostní rozvoj umělecké dílo literárním textem, nad - co rádi čteme rozvoj schopností poznávání knihou vyjadřuje pocity - orientujeme se v pohádkách OSV - osobnostní rozvoj z přečteného textu - seznamujeme se s knihami o pří- seberegulace sdílí čtenářské zážitky rodě a věcech OSV - osobnostní rozvoj - kreativita odlišuje pohádku od - spolužákovi doporučujeme knihu, OSV - sociální rozvoj - komunikace ostatních vyprávění rozvijí v sobě emocionální divadelní, filmové představení, výstavu OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy a estetické vnímání, pozitivní vztah k literatuře OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika navštěvuje knihovnu, divadlo, kino, výstavy MuV - lidské vztahy EV - vztah člověka k prostředí zajímá se o vánoční a velikonoční tradice MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MeV - fungování a vliv médií Vv, Pv - tematické práce

16 Český jazyk Literární výchova 2. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky čte s porozuměním plynule, Učíme se číst Čtení praktické OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj 5 22 hlasitě i tiše jednoduché Čtení věcné schopností poznávání 8-10 věty v uměleckých, OSV - morální rozvoj hodnoty populárních i naukových postoje, praktická etika textech MuV - lidské vztahy užívá správný slovní přízvuk, uplatňuje přirozenou intonaci EV - vztah člověka k prostředí MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení čte, aby získal informace orientuje se v textu Ma, Prv - práce s textem Prv - ochrana životního prostředí všímá si spojitosti textu s Pracujeme s literárním Tvořivé činnosti s literárním textem OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj 5 11 ilustrací textem - spojování obsahu textu s ilustrací schopností poznávání volně reprodukuje nebo - vyprávění pohádek a povídek o dětech OSV - osobnostní rozvoj domýšlí text a přednáší - přednes básní seberegulace a sebeorganizace básně ve vhodném - řešení hádanek a slovních hříček OSV - osobnostní rozvoj frázování a tempu psychohygiena dramatizuje přečtený nebo poslechový text OSV - osobnostní rozvoj - kreativita 59

17 Český jazyk Literární výchova 2. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí života, např. v dopravě, knihovně, divadle průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky OSV - sociální rozvoj - kooperace a kompetice OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika MuV - lidské vztahy MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Hv - lidová slovesnost Vv - ilustrace rozlišuje prózu a poezii Seznamujeme se se Základní literární pojmy: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj užívá pojmy: základy literatury - poezie schopností poznávání 8-10 báseň, verš, rým, rytmus, - próza OSV - sociální rozvoj - komunikace přízvuk, přednes (recitace) - divadlo vyprávění, vypravěč, - výtvarný doprovod příběh, děj jeviště, herec, divák, maňásek ilustrace, ilustrátor 60

18 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 2. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky čte plynule, hlasitě i tiše Čtení Čtení praktické OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj jednoduché věty Čtení věcné schopností poznávání v uměleckých, populárních i OSV - osobnostní rozvoj naukových textech kreativita užívá správný slovní OSV - osobnostní rozvoj - přízvuk, uplatňuje seberegulace přirozenou intonaci OSV - morální rozvoj hodnoty čte, aby získal informace vyhledává klíčová slova udržuje zdvořilý kontakt s partnerem Věcné naslouchání naslouchá pozorně a soustředěně reaguje na slyšené slovo postoje, praktická etika MuV - kulturní diference MuV - lidské vztahy EV - vztah člověka k prostředí MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Prv - práce s textem Vv, Pv - tematická práce Naslouchání Praktické naslouchání OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání HV - lidová slovesnost, poslech vážné hudby 61

19 Český jazyk Komunikační a slohová výchova VVS ORV školní výstup téma učivo ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky správně dýchá a volí vhodné Mluvený projev Komunikační žánry: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj tempo řeči v připravených i pozdrav, oslovení, omluva, požádání, schopností poznávání nepřipravených projevech poděkování vyjadřuje se závisle na OSV - osobnostní rozvoj komunikační situaci seberegulace OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika MuV - lidské vztahy Ma, Prv, Hv, Vv, Pv, Tv - formy společenského styku vypráví příběh, popisuje podle Mluvený projev Vypravování OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj obrazového materiálu Jednoduchý popis schopností poznávání dodržuje posloupnost dějů na OSV - sociální rozvoj - komunikace základě pozorování EV - vztah člověka k prostředí volně reprodukuje text Prv, Vv - práce s obrazovým 23 pojmenuje předměty a jejich materiálem vlastnosti, píše krátká sdělení podle pokynů učitele Prv - ochrana životního prostředí

20 dodržuje základní komunikační pravidla Mluvený projev Rozhovor - dialog OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání využívá mimojazykové OSV - osobnostní rozvoj prostředky seberegulace OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - sociální rozvoj - komunikace OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy Ma, Prv, Hv, Vv, Pv, Tv - práce ve skupinách dodržuje základní hygienické Písemný projev Žánry písemného projevu: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj návyky při psaní adresa, blahopřání schopností poznávání dbá na úhlednost, čitelnost a OSV - sociální rozvoj mezilidské sklon písma vztahy odstraňuje individuální nedo- OSV - sociální rozvoj - komunikace statky písemného projevu MuV - lidské vztahy užívá vhodné výrazy pojmenuje předměty a jejich Písemný projev jednoduchý popis OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj vlastnosti schopností poznávání EV - vztah člověka k prostředí PU - ochrana životního prostředí 63

21 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 3. ročník Žák : 1. čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 12. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 13. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná 14. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 15. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 16. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 17. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 18. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 19. odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, slova se skupinami dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 20. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 21. vyjadřuje své pocity z přečteného textu 22. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 23. pracuje tvořivě s literárním textem podle svých schopností 64

22 Český jazyk Jazyková výchova 3. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky rozlišuje zvukovou i Zvuková stránka jazyka Slovo slabika - hláska OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj grafickou podobu slova - hláskosloví schopností poznávání moduluje souvislou řeč ve OSV - sociální rozvoj - komunikace správném tempu se OSV - sociální rozvoj mezilidské správnou intonací i vztahy 33 přízvukem OSV - sociální rozvoj - kooperace a rozlišuje slabiku, hlásku určuje počet slabik kompetice MuV - kulturní diference Hv - rytmizace říkadel třídí slova, rozlišuje slova Slovní zásoba a tvoření Slovní význam: slova podobná, OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj významem podobná, slova příbuzná, protikladná schopností poznávání příbuzná a protikladná Stavba slova OSV - osobnostní rozvoj - kreativita rozlišuje kořen, část Slova citově zabarvená OSV - sociální rozvoj - komunikace předponovou a příponovou Slova spisovná a nespisovná OSV - sociální rozvoj kooperace a 33 u jednoduchých slov kompetice vhodně užívá slova citově zabarvená OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy rozpozná spisovný a nespisovný jazyk MuV - kulturní diference poznává a určuje slovní Tvarosloví Slovní druhy OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj druhy ohebné a neohebné Tvary slov schopností poznávání 65

23 Český jazyk Jazyková výchova VVS ORV školní výstup téma učivo ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky skloňuje podstatná jména a OSV - sociální rozvoj - komunikace určuje číslo a rod OSV - sociální rozvoj kooperace a časuje slovesa, určuje osobu, číslo a čas kompetice procvičuje slovosled Skladba Věta a souvětí OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj tvoří otázky a odpovědi Větné celky schopností poznávání rozezná větu jednoduchou, Věta jednoduchá její stavba OSV - osobnostní rozvoj - kreativita souvětí Souvětí OSV - sociální rozvoj - komunikace určí základní skladební OSV - sociální rozvoj kooperace a 33 dvojici spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy kompetice Prv - jednoduchý zápis, vyprávění zdůvodní si a napíše Pravopis Párové souhlásky uvnitř a na konci OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj správnou párovou souhlásku slov schopností poznávání uvnitř nebo na konci slova Vyjmenovaná slova OSV - osobnostní rozvoj - kreativita 18 osvojí si znalost správného Vlastní jména OSV - sociální rozvoj mezilidské pravopisu po obojetných vztahy 33 souhláskách OSV - sociální rozvoj kooperace a píše správně velká písmena kompetice v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování MuV - kulturní diference Ma - slovní úlohy Prv - jednoduchý zápis

24 Český jazyk Literární výchova 3. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 67 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky udržuje zdvořilý kontakt s Naslouchání Poslech literárních textů: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj 3 22 partnerem Poslech četby poezie a prózy schopností poznávání 5 naslouchá pozorně a OSV - osobnostní rozvoj 8 soustředěně seberegulace reaguje na slyšené slovo OSV - osobnostní rozvoj aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel a pokynů pro různé situace ve škole psychohygiena Hv - lidová slovesnost, poslech vážné hudby využívá získaných Učíme se číst Čtení praktické OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj 3 22 čtenářských dovedností a Čtení věcné schopností poznávání návyků při četbě 5 jednoduchých textů OSV - morální rozvoj hodnoty 8 postoje, praktická etika užívá správný slovní přízvuk, MuV - lidské vztahy uplatňuje přirozenou intonaci chápe četbu jako zdroj EV - vztah člověka k prostředí MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení informací o světě i o sobě Ma, Prv - práce s textem orientuje se v textu knih Prv - ochrana životního prostředí individuálně prožívá Povídáme si nad Zážitkové čtení a naslouchání OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj

25 umělecké dílo literárním - knížka, kterou máme rádi schopností poznávání textem, nad knihou vyjadřuje pocity z přečteného - hledáme podstatu příběhu a jeho OSV - morální rozvoj hodnoty 8 textu smysl postoje, praktická etika sdílí čtenářské zážitky - vyjadřujeme své postoje OSV- osobnostní rozvoj - kreativita rozvijí v sobě pozitivní - charakterizujeme literární postavy OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy vztah k literatuře - líčíme atmosféru děje OSV - sociální vztahy - komunikace vyhledá informace - myšlenky, které se nám líbí OSV - osobnostní rozvoj seberegulace v encyklopediích a slovnících pro děti - knihy do knihovničky MeV - fungování a vliv médií MeV- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV - vztah člověka k prostředí MuV- lidské vztahy Hv - lidová slovesnost Vv, Pv - tematické práce vypráví pohádky nebo Pracujeme s lite- Tvořivé činnosti s literárním textem: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj 3 11 povídky rárním textem - vyprávění schopností poznávání přednáší báseň nebo úryvek - přednes OSV - osobnostní rozvoj seberegulace a 8 20 prózy - dramatizace sebeorganizace dramatizace pohádky, - pověsti místní, regionální OSV- osobnostní rozvoj - psychohygiena povídky nebo básně s dějem OSV - osobnostní rozvoj - kreativita seznamuje se s místními a regionálními pověstmi OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy OSV - sociální rozvoj - kooperace a kompetice OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika MuV - lidské vztahy 68

26 Český jazyk Literární výchova 3. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky užívá pojmy a rozumí jim Základní literární pojmy Seznamujeme se se základy literatury OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj báseň s dějem; přirovnání, - poezie schopností poznávání 5 zosobnění - próza OSV - sociální rozvoj - 8 pověst, povídka, postava, - divadlo komunikace děj, prostředí - literatura dějství (jednání), herec - výtvarný doprovod rozlišuje: literaturu uměleckou a věcnou skutečnost a její umělecké vyjádření užívá pojmy ilustrace, ilustrátor 69

27 Český jazyk Komunikační a slohová výchova VVS ORV školní výstup téma učivo ročník průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky plynule čte souvětí a věty, Čtení Čtení praktické OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj člení text a užívá správný Čtení věcné schopností poznání větný přízvuk OSV - osobnostní rozvoj - orientuje se v textu, kreativita čte, aby získal informace, OSV - osobnostní rozvoj - seberegulace vyhledává klíčová slova EV vztah člověka k prostředí OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika MuV - kulturní diference MuV - lidské vztahy MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vv, Pv - tematická práce Prv - práce s textem chová se zdvořile v kontaktu s partnerem Věcné naslouchání naslouchá pozorně, soustředěně, reaguje na slyšené slovo správně intonuje, dýchá, pečlivě vyslovuje Naslouchání Praktické naslouchání OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Mluvený projev Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, žádost, vzkaz HV - lidová slovesnost, poslech vážné hudby OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání OSV - osobnostní rozvoj - kreativita

28 Český jazyk Komunikační a slohová výchova VVS ORV školní výstup téma učivo vyjadřuje se závisle na komunikační situaci obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu nebo podle zadání učitele průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky 3. ročník OSV - osobnostní rozvoj - seberegulace OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy OSV - sociální rozvoj - kooperace a kompetice OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika MuV - lidské vztahy vypráví příběh podle Mluvený projev Vypravování OSV - osobnostní rozvoj rozvoj jednoduché osnovy schopnosti poznávání obrazové i textové OSV - sociální rozvoj - komunikace dbá na posloupnost dějů EV - vztah člověka k prostředí Prv, Vv - práce s obrazovým 23 materiálem Prv - ochrana životního prostředí popisuje jednoduché Mluvený projev Jednoduchý popis OSV - osobnostní rozvoj rozvoj předměty a činnosti schopnosti poznávání OSV - sociální rozvoj - komunikace 71

29 16-17 EV - vztah člověka k prostředí Prv, Vv - práce s obrazovým materiálem Prv ochrana životního prostředí dodržuje základní komunikační pravidla vybírá vhodné výrazy i prostředky neverbální komunikace odhalí výraznější chyby v mluveném projevu, upozorní na ně a pomůže s jejich opravováním Mluvený projev Rozhovor - dialog OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání OSV - osobnostní rozvoj - seberegulace OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - sociální rozvoj - komunikace OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy Ma, Prv, Hv, Vv, Pv, Tv - práce ve skupinách ovládá techniku psaní Písemný projev Žánry písemného projevu: OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj vlastním rukopisem pozvánka, popis, dopis schopností poznávání sestaví osnovu textu OSV - sociální rozvoj mezilidské orientuje se v členění vztahy jazykového projevu a dokáže jej členit OSV - sociální rozvoj - komunikace MuV - lidské vztahy pojmenuje předměty a jejich vlastnosti EV - vztah člověka k prostředí Prv - ochrana životního prostředí Prv - práce s textem, předlohou 72

30 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 4. ročník Žák: 1. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 2. rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 3. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 4. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 5. vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 6. volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzu a tempo podle svého komunikačního záměru 7. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 8. píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 9. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 10. porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 11. rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 12. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 13. rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 14. vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty 15. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 16. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 17. píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 18. zvládá základy morfologického a syntaktického pravopisu 19. vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 20. volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 21. rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 22. při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 73

31 Český jazyk Jazyková výchova 4. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo vhodně moduluje souvislou řeč zkoumá různé podoby slova podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu věty Zvuková stránka jazyka určí význam slova Slovní zásoba a tvoření slov Nauka o slově: hlásková podoba slova Význam slova průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání OSV - sociální rozvoj - komunikace MuV - kulturní diference OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznání rozlišuje slova Stavba slova jednovýznamová a OSV - osobnostní rozvoj mnohovýznamová; seberegulace a sebeorganizace synonyma, antonyma, OSV - osobnostní rozvoj - kreativita homonyma; OSV - sociální rozvoj- mezilidské slova citově zabarvená vztahy slova spisovná a nespisovná OSV - sociální rozvoj - komunikace v jednoduchých případech vymezí kořen, část předponovou, příponovou, OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice koncovku MuV - kulturní diference určuje slovní druhy Tvarosloví Slovní druhy OSV - osobnostní rozvoj rozvoj plnovýznamových slov, Podstatná jména schopností poznání zejména podstatná jména a Slovesa OSV - osobnostní rozvoj slovesa seberegulace a sebeorganizace 74

32 určuje mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, životnost, vzor) ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru orientuje se v neurčitých a určitých slovesných tvarech určuje mluvnické kategorie (osobu, číslo, způsob, čas) časuje slovesa v oznamovacím způsobu OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - sociální rozvoj- mezilidské vztahy OSV - sociální rozvoj - komunikace OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice OSV - morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika rozezná větu jednoduchou a Skladba Stavba věty OSV - osobnostní rozvoj rozvoj souvětí Podmět a přísudek schopností poznání umí z vět jednoduchých Přímá řeč OSV - osobnostní rozvoj 31 vytvořit souvětí a podle seberegulace a sebeorganizace potřeby užívá vhodné spojovací výrazy vyhledává základní skladební OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - sociální rozvoj- mezilidské vztahy dvojici a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty OSV - sociální rozvoj - komunikace OSV - sociální rozvoj kooperace a orientačně rozlišuje řeč přímou a větu uvozovací orientuje se v předložkách od, nad, pod, před, bez Pravopis O některých předložkách a předponách kompetice OSV - morální rozvoj MuV- kulturní diference OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznání 75

33 Český jazyk Jazyková výchova 4. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky správně užívá předpony: Pravopis i/y po obojetných OSV - osobnostní rozvoj od-, nad-, pod-, před-, bez- souhláskách seberegulace a sebeorganizace roz-, ob-, v- Pravopis morfologický OSV - osobnostní rozvoj - kreativita ovládá vyjmenovaná slova a slova příbuzná Pravopis syntaktický OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy orientuje se v koncovkách podstatných jmen respektuje shodu přísudku s podmětem ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní skladební dvojici za pomoci příslušného osobního zájmena OSV - sociální rozvoj- komunikace OSV - morální rozvoj hodnoty postoje, praktická etika OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice MuV - kulturní diference Ma, Vl, Př zápisy, práce s textem 76

34 Český jazyk Literární výchova 4. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 77 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky naslouchá pozorně, Povídáme si o knihách, Zážitkové čtení a naslouchání; OSV - osobnostní rozvoj rozvoj soustředěně, aktivně (věcné divadle, rozhlasových a - čím nás zaujal např. schopností poznání naslouchání) televizních pořadech rozhlasový pořad OSV - osobnostní rozvoj individuálně prožívá umě- - hledáme motivy činů seberegulace lecké dílo literárních postav OSV - osobnostní rozvoj - zaznamenává své dojmy - jaké ilustrace nás zaujaly a proč psychohygiena sdílí čtenářské zážitky - všímáme si růzmých vydání OSV - sociální rozvoj kooperace rozvíjí v sobě pozitivní stejných knih (ilustrace) a kompetice vztah k literatuře, emocionální a estetické - které hrdiny dětských seriálů obdivujeme a proč MuV - kulturní diference MuV - multikulturalita vnímání navštěvuje divadlo, kino, - kterou knihu, divadelní či filmové představení můžeme MeV - fungování a vliv medií ve společnosti knihovnu, koncerty, výstavy doporučit jiným MeV - kritické čtení a vnímání zajímá se o vánoční a - proč čteme a o čem mediálních sdělení velikonoční tradice Hv - lidová slovesnost, poslech vážné hudby uvede nejznámější autory a ilustrátory pro děti cvičí se ve čtení Zdokonalujeme se ve správně a plynule čte čtení umělecký a populárně- Čtení : - všímáme si rozdílů zpracování Vv, Pv - tematické práce OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznání

35 7-12 -naučný text textu krásné literatury a litera- OSV - sociální rozvoj tury umělecko naučné komunikace správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy VMEGS - Evropa a svět nás zajímá v jednotlivých písemných projevech dbá na správný slovní i větný přízvuk, přirozenou intonaci a správné frázování potichu čte uvědoměle a dostatečně rychle prokáže, že textu porozuměl přednáší nebo reprodukuje vhodný literární text Zdokonalujeme se ve čtení Pracujeme s textem 78 Čtení Tvořivé činnosti s literárním textem; MuV - kulturní diference MuV - lidské vztahy MuV - multikulturalita EV - vztah člověka k prostředí MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Př - ochrana životního prostředí Vl - Evropa Pv, Vv - tematická práce OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznání recitace dramatizuje přečtený nebo - reprodukce obsahu textu OSV - sociální rozvoj komunikace slyšený text - odlišení verše od prózy OSV - osobnostní rozvoj vytvoří vlastní literární text nebo výtvarný doprovod seberegulace rozliší poezii a prózu pozná a charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, bajku dodržuje kompoziční a jiné - hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy

36 požadavky spojené s vypravováním a popisem rozumí literárním pojmům Poznáváme základy literatury Základní literární pojmy OSV - osobnostní rozvoj - kreativita Vv,Pv - výroba loutkového divadla a loutek Vv - ilustrace OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznání (přirovnání, zosobnění, - poezie: lyrika (báseň), epika, bajka, dramatizace, próza, jednoduché pojmenování, OSV - sociální rozvoj komunikace poezie, encyklopedie) při přirovnání, rytmus básní, MeV - tvorba mediálních sdělení praktické činnosti básník Hv - lidová slovesnost - próza: pověst, povídka, hlavní a vedlejší postavy, spisovatel - divadlo: jednání, konflikt a jeho řešení, herec, režisér - film: různé druhy filmů televizní inscenace, seriály - kulturní život regionu významní autoři 79

37 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 4. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 80 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky čte s porozuměním, plynule, Čtení Čtení praktické OSV - osobnostní rozvoj rozvoj tiše i nahlas různé texty, Čtení věcné schopností poznávání dodržuje správný větný i slovní přízvuk, přirozenou intonaci a frázování OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice OSV - osobnostní rozvoj kreativita orientuje se v textu OSV - sociální rozvoj mezilidské v textu vyhledává informace, klíčová slova vztahy určí spisovné a nespisovné tvary slov promluvu upraví podle změněného záměru sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a prožitky, rozhodne, zda je ukázka vhodná pro určitou situaci naslouchá pozorně, soustředěně a aktivně OSV - morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika VMEGS - Evropa a svět nás zajímá MuV - kulturní diference MuV - lidské vztahy MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Př, Vl - práce s textem, výpisky Vv, Pv - tematická práce Naslouchání Naslouchání věcné OSV - osobnostní rozvoj Naslouchání praktické seberegulace a sebeorganizace

38 vyjadřuje kontakt s partnerem vhodně užívá koncovky spisovné a nespisovné s ohledem na komunikační situaci 81 Hv - lidová slovesnost, poslech vážné hudby ovládá techniku mluveného Mluvený projev Komunikační žánry: OSV - osobnostní rozvoj rozvoj projevu omluva, prosba schopností poznávání vyjadřuje se závisle na OSV - osobnostní rozvoj seberegulace komunikační situaci OSV - sociální rozvoj mezilidské (intonace, přízvuk, pauza a vztahy tempo) vystihuje jádro sdělení ve svém projevu užívá vhodných spojovacích výrazů a obměňuje je dle pokynů učitele OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice OSV - morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika MuV - lidské vztahy sestaví osnovu projevu Mluvený projev Vypravování OSV - osobnostní rozvoj rozvoj dodržuje následnost schopností poznávání 9 dějových složek OSV - osobnostní rozvoj kreativita využívá mimojazykové OSV - sociální rozvoj komunikace prostředky (mimika, gesta) v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsahové jádro sdělení, svůj výběr zdůvodní VMEGS - Evropa a svět nás zajímá EV - vztah člověka k prostředí Př, Vl, Vv - vyprávění, práce s obrazovým materiálem Př - ochrana životního prostředí Vl - Evropa

39 Český jazyk Komunikační a slohová výchova 4. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo 82 průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky dodržuje základní Mluvený projev Dialog, telefonický rozhovor, OSV - osobnostní rozvoj seberegulace komunikační pravidla a vzkaz na záznamníku OSV - osobnostní rozvoj kreativita pravidla bezpečného internetu využívá mimojazykové prostředky (mimika, gesta) OSV - sociální rozvoj komunikace OSV - sociální rozvoj kooperace a kompetice vhodně se zapojí do rozhovoru, udržuje jej a ukončí jej podle osnovy vypráví krátký příběh popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý pracovní postup OSV - morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika VDO - výchova demokratického občana občanská společnost a škola MuV - lidské vztahy Tv - pravidla sportovních her vystihuje jádro sdělení Mluvený projev Zpráva, oznámení OSV - sociální rozvoj komunikace vypíše z textu požadované informace rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě Mluvený projev Reklama MeV - fungování a vliv médií ve společnosti

40 83 MeV - tvorba mediálních sdělení ovládá techniku psaní Písemný projev Žánry písemného projevu: OSV - osobnostní rozvoj rozvoj (čitelný a přehledný adresa, blahopřání, pozdrav schopností poznávání písemný projev) z prázdnin, 13 omluvenka OSV - sociální rozvoj komunikace dodržuje základní hygienické a pracovní návyky OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy MuV - lidské vztahy správně a účelně rozvrhne daný prostor jádro sdělení vyjadřuje Písemný projev Zpráva, oznámení, pozvánka, OSV - osobnostní rozvoj rozvoj stručně, výstižně a čitelně vzkaz, výpisky schopností poznávání 13 zaznamená si data a OSV - sociální rozvoj - komunikace informace, s nimiž chce v budoucnu dále pracovat OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy Ma - slovní úlohy Př, Vl - práce s textem, výpisky dodržuje formální úpravu Písemný projev Dopis, SMS OSV - sociální rozvoj komunikace dopisu, úhlednost a OSV - sociální rozvoj mezilidské čitelnost 13 vztahy napíše správnou adresu MuV - lidské vztahy popisuje rostliny, zvířata a věci 13 vyhledá v textu informace, které jej zaujmou nebo o kterých se chce více dozvědět Písemný projev Popis OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání VMEGS - Evropa a svět nás zajímá

41 17-18 své dojmy vyjádří ústně i písemně vypíše z textu informace dle zadání učitele EV - vztah člověka k prostředí Př, Vl, Vv - popis předmětu, obrazového materiálu vyplní jednoduchý tiskopis Písemný projev Jednoduchý tiskopis OSV - osobnostní rozvoj rozvoj podle pokynů schopností poznávání 8 doplní neúplný text OSV - sociální rozvoj - komunikace Ma, Př, Vl - znalostní testy orientuje se ve stavbě Písemný projev Vypravování OSV - osobnostní rozvoj kreativita textu, člení ho na odstavce OSV - sociální rozvoj komunikace 13 sestaví osnovu VMEGS - Evropa a svět nás zajímá dodržuje následnost dějových složek EV - vztah člověka k prostředí Př - Ochrana životního prostředí sestaví souvislé Vl - Evropa vypravování a popis podle pravidel časové a příčinné souvislosti přednáší a volně reprodukuje text tvoří vlastní text na dané či vlastní téma 84

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více