Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov"

Transkript

1 Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Názov predmetu : MATEMATIKA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky). Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť. 2. CIELE A PREDMETOVÉ KOMPETENCIE UČEBNÉHO PREDMETU Ciele učebného predmetu: Cieľom vyučovania matematiky v príme je zavŕšiť dôleţité obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s vyuţívaním induktívnej metódy. Je to zároveň aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď ţiak postupne získava schopnosti pouţívať matematiku vo svojom budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a v priestore. Vyučovanie matematiky má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Výsledkom vyučovania matematiky by malo byť správne pouţívanie matematickej symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, vyuţívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov, rozvíjanie schopností ţiakov pouţívať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného

2 problému, rozvíjanie zručností ţiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa, podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastností ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním uvedených kľúčových kompetencií Kompetencie k celoţivotnému učeniu sa Sociálne komunikačné kompetencie Kompetencie riešiť problémy Kompetencie občianske Kompetencie sociálne a personálne Kompetencie pracovné - viesť ţiakov k zodpovednosti za svoje vzdelanie, umoţniť im osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoţivotné učenie. - zaraďovať vhodné slovné úlohy a tým posilňovať väzbu učiva k reálnemu svetu - vyuţívať pri výklade názorné príklady z praxe -viesť ţiakov k otvorenej, všestrannej a účinnej komunikácii - vedieť sa správne vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme - vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - spracovať a prezentovať jednoduchý projekt - viesť ţiakov vyuţívať tabuľku pri vyjadrení svojich myšlienok - podnecovať ţiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvaţovaniu a riešeniu problémov - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešenia úloh, riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie - spoločne so ţiakmi vytvárať algoritmy riešenia úloh - vychovávať ţiakov ako slobodných občanov, plniacich si svoje povinnosti, uplatňujúcich si svoje práva, ako osobnosti zodpovedné za svoj ţivot, svoje zdravie a za svoje ţivotné prostredie, ako ohľaduplné bytosti schopné a ochotné účinne pomáhať v rôznych situáciách - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať v tíme, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a hodnotiť vlastné pokroky v učení - zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti - dbať na rešpektovanie názorov i nesprávnych - hľadať správne postupy pri riešení úloh, vyuţívať pomôcky - vytvárať podnetné a tvorivé pracovné prostredie.

3 1. Prirodzené čísla a počtové výkony s pr. číslami (25 hodín) Ročník: príma Hodinová dotácia: 4 Časový rozsah výučby: 132 hodín Prirodzené číslo a nula - opakovanie Motivačné úlohy na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie - spamäti i mimo obor násobilky v obore do Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel - opakovanie Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel spamäti, na papieri v zápise pod seba, priorita počtových operácií. Násobenie prirodzených čísel - opakovanie Násobenie písomne jednociferným číslom, v jednoduchých prípadoch aj spamäti Násobenie písomne dvojciferným a viacciferným číslom. Odhady pri násobení jednociferným číslom Delenie prirodzených čísel, znaky deliteľnosti Opakovanie delenia bez, aj so zvyškom v obore do 100. Delenie dvojciferným a viacciferným číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti Znaky deliteľnosti 2, 3, 5, 10(len propedeutika) Násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie, vyuţitie tejto vlastnosti pri riešení jednoduchých úloh ako propedeutiku riešenia rovníc Práca s kalkulačkou Násobenie a delenie prirodzených čísel pomocou kalkulačky. Kontrola správnosti výpočtu. Slovné úlohy Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Matematizácia jednoduchých úloh zo ţivota. Porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi. Propedeutika počítania s pribliţnými (zaokrúhlenými) číslami Vedieť pohotovo spamäti i na papieri sčítavať, odčítavať násobiť a deliť v obore do 1000, v jednoduchých prípadoch aj vo vyššom obore. Vedieť sčítavať a odčítavať v obore do milióna, v jednoduchších prípadoch aj spamäti. Poznať a vedieť pouţívať algoritmus písomného násobenia jednociferným, dvojciferným i viacciferným číslom. Vedieť odhadnúť pribliţný výsledok, výsledok overiť skúškou (zámenou činiteľov). Poznať a vedieť pouţívať algoritmus písomného delenia viacciferným číslom aj so zvyškom. Vedieť odhadnúť výsledok pri jednoduchších príkladoch. Vedieť výsledok overiť skúškou. Vedieť pouţívať kalkulačku. Samostatne riešiť problémy, ktoré môţu nastať pri výpočtoch na kalkulačke. Vedieť urobiť jednoduchý a prehľadný zápis, určiť neznámu a vyriešiť úlohu a správne sformulovať záver písomnú odpoveď. Vedieť pohotovo a presne porovnať dvojice prirodzených čísel, vedieť usporiadať čísla podľa veľkosti a znázorniť ich na číselnej osi (vedieť si prispôsobiť mierku osi v závislosti od vzdialenosti čísla od nuly).vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY MeV, MuV, OSR, EnV, TPPZ - náuka o spoločnosti, dejepis - brainstorming - referát - domáce úlohy staroveké kultúry

4 2. Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami (38 hodín) Vlastnosti prirodzených čísel Vlastnosti prirodzených čísel, priorita počtových operácií, zátvorky - jednoduché príklady počítania na kalkulačke. 2 Vedieť určiť prednosť počtových operácií a vedieť vykonať výpočty v správnom poradí podľa priority, poznať a vyuţívať vlastnosti prirodzených čísel (komutatívnosť, asociatívnosť, distributívnosť). Vedieť pohotovo počítať na kalkulačke. Propedeutika desatinných čísel Meranie teploty podchladenie, zvýšená teplota, horúčka. Teplota vnútri a vonku. Počítanie v eurách ceny v obchodoch Úlohy vyžadujúce prácu s číselnými informáciami vyjadrenými des. číslami.* Porovnávanie desatinných čísel Porovnávanie desatinných čísel, číselná os. Súčet a rozdiel desatinných čísel Opakovanie sčítavania a odčítavania prirodzených čísel (na papieri). Sčítavanie a odčítavanie desatinných čísel. Úlohy tematicky zamerané na životné prostredie, znečistenie ovzdušia (množstvo exhalátov vypustených priemerne za rok)* Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1000,... Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1000, Vedieť uviesť príklad na desatinné číslo zo ţivota, vedieť zakresliť zlomok v štvorcovej sieti. Vedieť rozlíšiť desatinné zlomky od iných zlomkov, prepísať desatinný zlomok v tvare desatinného čísla a naopak. Vedieť pomenovať rád číslic za desatinnou čiarkou. Vedieť uviesť príklad na informácie uvedené v desatinných číslach na potravinových obaloch, vedieť porovnať obsahy cukrov, tukov, energetických hodnôt, atď. uvedených na týchto obaloch. Vedieť zakresliť desatinné číslo na číselnej osi, porovnať dve desatinné čísla ako aj zoradiť desatinné čísla podľa veľkosti. Vedieť správne zapísať sčítance pod seba (upraviť si desatinné miesta na rovnaký počet dopísaním núl), poznať algoritmus sčítavania a odčítavania. Vedieť posúdiť množstvo škodlivých látok (úroveň znečistenia) vypustených do ovzdušia v rôznych veľkomestách, porovnať tieto množstvá, vedieť správne pomenovať dané javy. Poznať a vedieť pouţiť algoritmus násobenia a delenia desatinných čísel 10, 100, a teda v niektorých prípadoch aj vedieť si upraviť desatinné číslo dopísaním núl MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY MeV, OSR, OŢZ, EnV TPPZ - fyzika, geografia, biológia, chémia - brainstorming - tímová práca - interaktívna tabuľa - domáce úlohy

5 3. Obsah obdĺţnika a štvorca (20 hodín) Súčin desatinných čísel Zopakovanie princípu násobenia prirodzených čísel. Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom a desatinným číslom. Podiel desatinných čísel Zopakovanie delenia prirodzených čísel bez zvyšku. Delenie desatinného čísla prirodzeným a desatinným číslom úprava podielu na vhodný tvar. Podiel so zvyškom. Premena jednotiek dĺţky a hmotnosti Dĺţka a jej meranie, premena jednotiek dĺţky a hmotnosti príklady z reálneho ţivota Vedieť pouţiť algoritmus násobenia desatinných čísel pri súčine ľubovoľných dvoch desatinných čísel. Vedieť vydeliť ľubovoľné dve desatinné čísla, vedieť upraviť podiel dvoch desat. čísel na podiel desat. čísla prirodzeným číslom. Vedieť správne určiť zvyšok. Poznať všetky jednotky dĺţky a hmotnosti, ich označenia a vedieť premieňať tieto jednotky. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY Rovinné útvary Rovinné útvary trojuholníky, štvoruholníky, mnohouholníky. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobeţiek. Výpočet pribliţného obsahu rovinných útvarov v štvorcovej sieti Mnohouholníky obvod a obsah Obvod a obsah štvorca a obdĺţnika, obvod a obsah mnohouholníkov (ako počet štvorcov v štvorcovej sieti). Úlohy zo ţivota. Plocha a jej meranie, premena jednotiek plochy. 5 8 Vedieť rysovať trojuholník, štvoruholník, označiť jeho vrcholy a strany, kruţnicu, kruh, určiť ich polomer a priemer. Vedieť rysovať v štvorcovej sieti štvorec a obdĺţnik, zväčšovať a zmenšovať ich. Vedieť vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺţnika a obvod ľubovoľného mnohouholníka ako aj vypočítať chýbajúci rozmer obdĺţnika. Vedieť v štvorcovej sieti zakresliť obrazec s danou plochou a naopak, vedieť zistiť plochu daného obrazca zo štvorcovej siete. Vedieť porovnať plochy útvarov. Analyzovať útvary zloţené zo štvorcov a obdĺţnikov. Navrhovať vlastné metódy vedúce k výpočtu obvodu a obsahu útvarov zloţených zo štvorcov a obdĺţnikov. Poznať jednotky plochy, vedieť ich premieňať. MeV, MuV, OSR, EnV, DoV, TPPZ - fyzika, chémia, dejepis geografia, informatika, výtvarná výchova - brainstorming - práca s obrazcami - cinquain - tímová práca - interaktívna tabuľa - domáce úlohy

6 4. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami (29 hodín) Povrch kocky a kvádra Stavba kocky a kvádra so stavebnicových kociek a odvodenie vzťahu pre výpočet ich povrchu. Povrch kocky a kvádra. Obsah obrazcov Úlohy zamerané na vyhľadávanie národných symbolov tvaru štvorca, obdĺžnika alebo iného obrazca (napr. štvorec: Bratislavský hrad, obdĺžnik: vlajka), na približné zakreslenie ich miniatúr do štvorcovej siete, formulovanie úloh a ich výpočet* 4 3 Vedieť vypočítať povrch kocky a kvádra, vedieť uviesť príklad predmetov tvaru kocky/kvádra z okolia. Vedieť nájdené informácie o symboloch iných krajín správne využiť a zjednodušene zakresliť do štvorcovej siete, vedieť sformulovať úlohu ako aj vedieť vypočítať obsah zakreslených obrazcov, prípadne iných chýbajúcich údajov. Uhly Uhol, uhly okolo nás, rysovanie uhlov. Prenášanie a porovnávanie uhlov. Jednotky a pomôcky na meranie uhlov. Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol. Údaje vyjadrené pomocou veľkosti uhlov (azimut, zemepisná šírka a dĺţka) Skladanie uhlov, os uhla. Skladanie uhlov, grafický rozdiel uhlov, os uhla. Meranie uhlov. Význačné uhly, dvojice uhlov Odhad a meranie uhlov, rysovanie uhlov pomocou uhlomera. Uhly v trojuholníku - súčet uhlov, tupouhlý, ostrouhlý a pravouhlý trojuholník. Vonkajšie uhly v trojuholníku. Dvojice uhlov vrcholové, susedné, súhlasné a striedavé. Rovnobeţník, lichobeţník - rozdelenie a vlastnosti štvoruholníkov (štvorec, obdĺţnik, kosoštvorec, kosodĺţnik, rovnobeţník, lichobeţník) Vedieť uviesť príklad na uhol z beţného ţivota, narysovať, označiť a správne zapísať uhol pomocou bodov. Vedieť preniesť uhol pomocou kruţidla a pravítka, porovnať veľkosti uhlov a rozlíšiť ostrý, tupý, pravý a priamy uhol. Odhadnúť primerane veľkosť uhla. Premeniť stupne na minúty a naopak. Poznať postup sčítania a odčítania dvoch rôznych uhlov pomocou kruţidla a pravítka. Vedieť zostrojiť os uhla. Sčítať a odčítať uhly graficky a písomne, násobiť a deliť uhly dvoma graficky a písomne. Vedieť zostrojiť uhol daný v stupňoch ako aj odmerať veľkosť uhla - vedieť správne pouţiť stupnice uhlomera. Vedieť dopočítať veľkosť tretieho uhla v trojuholníku, vonkajšie uhly, rozlíšiť tupouhlý, ostrouhlý a pravouhlý trojuholník, vedieť vysvetliť rozdiel. Vedieť rozlíšiť susedné a vrcholové uhly, vedieť zostrojiť k danému uhlu uhol vrcholový či susedný, vedieť určiť veľkosť susedného či vrcholového uhla. Vedieť nájsť a rozlíšiť uhly súhlasné a striedavé, dopočítať ich veľkosť v obrázku. Poznať a pomenovať rovinné útvary. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY MeV, OSR, EnV, DoV, TPPZ - fyzika, dejepis - brainstorming, práca s obrázkami - presnosť rysovania

7 5. Kombinatorika v úlohách ( 10 hodín) Usporiadanie prvkov do radu (rôzne systémy vypisovania). Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov). Riešenie slovných (kontextových) úloh s kombinatorickou motiváciou - rôznymi spôsobmi (priebeţne). Propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky (zhromaţďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov). 10 Systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa predpisu. Z daného počtu prvkov vybrať usporiadanú skupinu prvkov. Vedieť pokračovať v zadanom systéme. Systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa predpisu. Z daného počtu prvkov vybrať usporiadanú skupinu prvkov. Vedieť pokračovať v zadanom systéme. Analyzovať úlohu z hľadiska stratégie jej riešenia. Zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou a diagramom MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY MeV, MuV, OSR, EnV TPPZ náuka o spoločnosti, informatika, - metóda experimentovania - samostatná práca - práca na PC, internet - domáce úlohy - práca na PC -projekt Riešenie problémových úloh prostredníctvom tímovej práce: (hodiny sú započítané v tem. celkoch) Časová rezerva na opakovanie učiva Štvrťročné písomné práce a ich oprava: 10 hodín 2 hodiny 8 hodín 7. UČEBNÉ ZDROJE Platné učebnice schválené MŠ, odborná literatúra a časopisy, matematický edukačný softvér, pracovné listy, interaktívna tabuľa, internet

8 2. Pomer. Priama a nepriama úmernosť ( 20 hodín) 1. Percentá (20 hodín) Ročník: tercia Hodinová dotácia: 4 Časový rozsah výučby: 132 hodín Percentá Čo je percento. Základ, počet percent a hodnota. Výpočet hodnoty Výpočet počtu percent Výpočet základu. Slovné úlohy zo ţivota, vyuţitie percent v bankovníctve* Diagramy Oboznámenie sa s kruhovým a stĺpcovým diagramom 14 6 Ovládať základné pojmy a vedieť vypočítať hodnotu, počet percent a základ. Promile. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. Na slovných úlohách z oblasti finančníctva ukázať vyuţitie v praxi. Jednoduché úrokovanie. Oboznámiť sa s kruhovým a stĺpcovým diagramom. Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom. MEDZIPREDMETOV É VZŤAHY MeV, OSR, OŢZ, EnV, TTPZ - fyzika, geografia, biológia, chémia, informatika brainstorming - induktívna práca -práca s PC - domáce úlohy Pomer - rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy. Pomer, prevrátený pomer, postupný pomer. Priama a nepriama úmernosť. Jednoduchá trojčlenka (aj zloţená). Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka, rovnica priamej a nepriamej úmernosti, tabuľka úmernosti. Priama a nepriama úmernosť v úlohách z oblasti ekonomiky a o životnom prostredí 6 8 Vedieť vysvetliť pojmy pomer, prevrátený pomer, postupný pomer. Vedieť zapísať a upraviť daný pomer. Deliť dané číslo (mnoţstvo) v danom pomere. Zväčšiť (zmenšiť) dané číslo v danom pomere. Riešiť primerané jednoduché slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s pouţitím mierky plánu a mapy Riešiť úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť. Riešiť úlohy trojčlenkou MeV, EnV, OŢZ, TPPZ - fyzika, geografia, chémia, biológia, - diskusia - interaktívna tabuľa - práca s PC

9 3. Rovnobeţníky, Lichobeţník (10 hodín) MEDZIPREDMETOV É VZŤAHY Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky. Graf priamej a nepriamej úmernosti Pravouhlá sústava súradníc v rovine, bod v sústave súradníc, súradnice bodu, graf, znázornenie priamej a nepriamej úmernosti grafom,... 6 Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu súradníc v rovine. Vyznačiť body v pravouhlej sústavy súradníc v rovine. Vedieť určiť súradnice daného bodu zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc. Vedieť znázorniť graf priamej (nepriamej) úmernosti v pravouhlej sústave súradníc (znázorniť priamu a nepriamu úmernosť graficky). Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich pouţiť pri výpočte. Rovnobeţníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobeţnosti opakovanie štvoruholníky, rovnobeţníky, štvorec, kosoštvorec, obdĺţnik, kosodĺţnik, strany, veľkosti strán, vnútorné uhly rovnobeţníka (štvoruholníka), dve výšky rovnobeţníka, uhlopriečky. Obsah a obvod kosodĺţnika, kosoštvorca a trojuholníka. Lichobeţník Pravouhlý a rovnoramenný lichobeţník. Jednoduché konštrukcie rovnobeţníkov a lichobeţníka. Základňa, rameno a výška lichobeţníka, obecný lichobeţník, pravouhlý a rovnoramenný lichobeţník. Obvod a obsah lichobeţníka. 4 6 Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť rozdiel) pravouhlé a kosouhlé rovnobeţníky. Narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺţnik, kosodĺţnik a správne označiť všetky ich základné prvky. Zostrojiť a odmerať v rovnobeţníku jeho dve výšky. Vedieť vypočítať obvod a obsah rovnobeţníka a trojuholníka, chýbajúcu výšku alebo stranu. Načrtnúť lichobeţník, pomenovať a opísať jeho základné prvky. Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobeţník (obecný, pravouhlý, rovnoramenný) podľa zadaných prvkov. Vedieť vypočítať obvod a obsah lichobeţníka. MeV, EnV, OŢZ - fyzika, geografia, dejepis - brainstorming, - diskusia - interaktívna tabuľa

10 5. Mocniny a odmocniny (15 hodín) 4. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov (14 hodín) Trojuholník Opakovanie a prehĺbenie učiva: Trojuholník určený stranami - (sss), stranami a uhlami (sus, usu). Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. Trojuholník, základné prvky (vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie uhly,..), ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý trojuholník, rozbor konštrukčnej úlohy, náčrt, konštrukčný postup. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. Významné prvky v trojuholníku (výšky, stredné priečky, ťaţnice) 5 Vedieť rozlíšiť základné prvky trojuholníka. Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vedieť vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka. Vysvetliť a zapísať postup konštrukcie zostrojenia trojuholníka. MeV, OSR, OŢZ, EnV - fyzika, geografia, informatika MEDZIPREDMETOV É VZŤAHY -brainstorming - induktívna práca -práca s PC - domáce úlohy Zhodnosť trojuholníkov, vety o zhodnosti Zhodnosť geometrických útvarov, zhodnosť trojuholníkov, vety o zhodnosti trojuholníkov 9 Vedieť pouţiť vety o zhodnosti trojuholníkov pri určovaní dĺţok strán i veľkosti uhlov prislúchajúcich dvom zhodným trojuholníkom Druhá mocnina a odmocnina, tabuľky mocnín a odmocnín Druhá mocnina a druhá odmocnina, tabuľky mocnín a odmocnín, práca s kalkulačkou a tabuľkami. Tretia mocnina a odmocnina Reálne číslo, číslo typu 10 n Reálne čísla, mocniny s prirodzeným mocniteľom, operácie s mocninami, čísla typu 10 n.zápis veľkých čísel v tvare a.10 n a práca s takýmito číslami na kalkulačke. 8 7 Získať základné návyky pri počítaní s mocninami a odmocninami, vedieť pracovať s kalkulačkou a tabuľkami. Vedieť popísať reálne čísla a uviesť príklad, vedieť zapisovať, čítať a pouţívať veľké čísla pomocou násobkov čísla 10. Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach. Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. MeV, EnV, OŢZ, TPPZ - fyzika, geografia, chémia, biológia,, - diskusia - interaktívna tabuľa

11 6. Premenná, výraz, rovnice (30 hodín) Lineárna rovnica Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou pokus-omyl a pod. Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania. Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch, výpočet neznámej zo vzorca. 10 Vedieť riešiť jednoduché lineárne rovnice pomocou ekvivalentných úprav, vedieť určiť a zapísať riešenie lineárnej rovnice bez koreňa alebo s nekonečne veľa koreňmi. Riešiť slovné úlohy z praxe. MeV, OSR, OŢZ, EnV, - fyzika, chémia, informatika -brainstorming - induktívna práca -práca s PC Číselný výraz, výraz s premennou Číselný výraz. rovnosť číselných výrazov, premenná, výraz s premennou, vyuţite premennej na matematizáciu, sčítavanie a odčítavanie výrazov, násobenie a delenie výrazu jednočlenom, vynímanie pred zátvorku. Celistvý výraz Celistvý výraz, násobenie celistvých výrazov, vzorce (a + b) 2, (a - b) 2, a 2 - b Osvojiť si pojem číselný výraz. Vedieť sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané číselné výrazy. Určiť počet členov v číselnom výraze. Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov. Vedieť rozlišovať medzi číselným výrazom a výrazom s premennou. Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota premennej. Sčitovať a odčitovať výrazy s premennou, násobiť a deliť výraz jednočlenom Vedieť zapisovať, čítať a upravovať rôzne typy výrazov. Poznať a vedieť vyuţívať všetky typy vzorcov dvoch premenných. MEDZIPREDMETOV É VZŤAHY MeV, OSR, OŢZ, EnV, - fyzika, chémia, informatika -brainstorming - induktívna práca -práca s PC

12 7. Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky (9 hodín) Kombinatorika, riešenie úloh Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí ţivota. Rôzne spôsoby vypisovania na jednoduchých úlohách. Objavovanie moţností a zákonitostí. Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami (na základe hier a pokusov), stromový diagram (stromový graf), príprava tabuliek, systematické vypisovanie moţností). 9 Vypisovať všetky moţnosti podľa určitého systému. Tvoriť systém (strom logických moţností) na vypisovanie všetkých moţností. Určiť počet všetkých moţných usporiadaní. Zhromaţďovať, triediť a systematicky vytvárať všetky moţné riešenia. Znázorniť dáta údaje v tabuľke a stromovým diagramom (grafom). Vedieť vytvoriť jednoduchú tabuľku a graf pomocou tabuľkového editora. MeV, MuV, EnV, OŢZ, TPPZ - chémia, biológia, informatika, a hry - interaktívna tabuľa Riešenie problémových úloh prostredníctvom tímovej práce: (hodiny sú započítané v tem. celkoch) Časová rezerva na precvičovanie a opakovanie učiva Štvrťročné písomné práce a ich oprava: 5 hodín 6 hodín 8 hodín 7. UČEBNÉ ZDROJE Platné učebnice schválené MŠ, odborná literatúra a časopisy, matematický edukačný softvér, pracovné listy, internet

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie Učebné osnovy Matematika Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP (4P+1D) 5 hodin týţdenne, spolu (132P+33D)165 vyučovacích hodín šiesty Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺţka

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA ôsmy 5 hodín/ týţdeň, hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Siedmy Časový rozsah vyučovania 132 hod./4 hod. týždenne Vyučovací

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Matematika 6. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník MATEMATIKA ŠVP: 3,5 hod. ŠkVP: 0,5 hod., spolu 4 hod. týždenne spolu 132 vyučovacích hodín siedmy Škola Základná

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 6.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Matematika ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z matematiky pre 6.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Matematika ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Učebné osnovy z matematiky Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami pre 6. ročník ZŠ v predmete Matematika v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie Vypracovala:

Více

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: deviaty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií 1. Úvodná hodina, organizačné pokyny I II

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA NÁMESTOVO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 ( ISCED 3A - gymnázium ) Príloha Matematika sekunda Schválila pedagogická rada dňa 28.8.2015 Názov predmetu Vzdelávacia

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Inovovaný. školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Inovovaný. školský vzdelávací program. Učebné osnovy Základná škola, Gaštanová 56, Žilina Inovovaný školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: MATEMATIKA Ročník: 6 Názov predmetu Matematika Ročník

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Školský vzdelávací program Ţivá škola

Školský vzdelávací program Ţivá škola Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Matematika 5 hodín týţdenne deviaty Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie,

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: M A T E M A T I K A Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Cvičenia z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 2. Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami

Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 2. Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Informatika Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah 4 hodiny ŠVP + 1 Štúdijná

Více

Učebné osnovy ISCED 2

Učebné osnovy ISCED 2 Učebné osnovy ISCED 2 Matematika pre 8. ročník posilnené o 2 h týždenne t.j. 66 h ročne bez rozšírenia učiva Časová dotácia ŠVP je 3 h týždenne. Časová dotácia ŠkVP je 2 h týždenne t.j. 66 h ročne 1. Charakteristika

Více

Učebné osnovy Matematika

Učebné osnovy Matematika Učebné osnovy Matematika 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník MATEMATIKA Matematika a s informáciami ŠVP: 4 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 5 hodín týždenne spolu

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Cvičenia z matematiky

Cvičenia z matematiky Cvičenia z matematiky Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Cvičenia z matematiky Deviaty týždenné 1 hodina, ročne 33 hodín CHARAKTERISTIKA

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Piaty týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet

Více

MATEMATIKA ÚVOD. VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy

MATEMATIKA ÚVOD. VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Školský vzdelávací program. Matematika

Školský vzdelávací program. Matematika Školský vzdelávací program Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2013 / 2014 Charakteristika Predmet matematika

Více

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1)

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 7. 9. 2017 UO vypracovala Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr.

Více

Učebné osnovy Matematika 9 /5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne/ Základná škola s materskou školou Predajná Kód a názov ŠVP ISCED 2

Učebné osnovy Matematika 9 /5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne/ Základná škola s materskou školou Predajná Kód a názov ŠVP ISCED 2 Učebné osnovy Matematika 9 /5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne/ Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Ročník deviaty Škola Základná škola s materskou školou Predajná Kód a názov

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Počet hodín : 5 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCD 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok:

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Matematika ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z matematiky pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Matematika ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Učebné osnovy z matematiky Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 3 Počet voliteľných

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OSNOVY osemročné štúdium. M A T E M A TI K A povinný učebný predmet

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OSNOVY osemročné štúdium. M A T E M A TI K A povinný učebný predmet Ministerstvo školstva Slovenskej republiky OSNOVY osemročné štúdium M A T E M A TI K A povinný učebný predmet Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2.4.1997 pod číslom 1797/97-15 s platnosťou

Více

UČEBNÉ OSNOVY Všeobecnovzdelávacích predmetov

UČEBNÉ OSNOVY Všeobecnovzdelávacích predmetov STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Komenského 16, 082 71 Lipany UČEBNÉ OSNOVY Všeobecnovzdelávacích predmetov Vypracovala: PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Škola: Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Více

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Názov predmetu : MATEMATIKA Názov ŠVP : ISCED A gymnázium 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Učebné osnovy predmetu matematika 9.ročník

Učebné osnovy predmetu matematika 9.ročník Učebné osnovy predmetu matematika 9.ročník Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Časový rozsah vyučovania Vyučovací jazyk Poznámka: deviaty 165hod./5

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 3 Školský vzdelávací program 1 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Matematika je v primárnom

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více