Ekonomika agrárního sektoru cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika agrárního sektoru cvičení"

Transkript

1 Agrární struktura v ČR ve s rovnání s EU Vymezení agrární struktury - zastoupení jednotlivých forem zem. podniků Ekonomika agrárního sektoru 1. Podle právní formy podnikání a) podniky fyz. os. - soukromě hospodařící rolníci (SHR) b) podniky práv. os. - zem. družstva, obchodní společnosti (a. s., s. r. o.), ostatní (státní podniky) 2. Podle typu vlastnictví a) státní b) družstevní c) soukromé 3. Podle převažující činnosti a) s tržní produkcí rostlinné výroby b) s kombinací rostlinné a živočišné výroby c) specializované podniky 4. Podle příjmů a) s hlavní výdělečnou činností - rozhodující část příjmů ze zemědělství b) vedlejší výdělečnou činností - příjme ze zemědělství je pouze doplňkovým příjmem 5. Podle velikosti výměry - rozdílné u nás a v EU 6. Podle výrobního zaměření a) konvenční b) hospodařící alternativně Vývoj agrární struktury v ČR a její současný stav - současná agrární struktura českého zemědělství není jako struktura v zemích EU 15 výsledkem pozvolného historického vývoje, ale její charakter je dán výsledkem 2 zásadních a radikálních změn 1. znárodnění a kolektivizace - vznik JZD a státních statků (poč. 50. let) 2. ekonomická reforma poč. 90. let - restituce, transformace, privatizace str tabulka před 1. změnou - převažovala doplňková hospodářství, drobní rolníci, střední rolníci, selská hosp., statky velkostatky (nejméně) po 1. změně - JZD, státní statky, soukromí zemědělci po 2. změně - fyzické osoby, SHR, obchodní spol., družstva - z celkového počtu zem. podniků připadá 94% na podniky fyz. os., necelých 6% na podniky práv. os. - zcela jiná situace je z hlediska obhospodařování půdy - 72% podniky práv. os., 28% fyz. os. - průměrná výměra SHR je 28ha, zem. družstev 1420ha a obchodních spol. 800ha - velikostní struktura zem. podniků v našem státě má tzv. duální charakter - malý počet velkých podniků obhospodařuje velkou část zem. půdy a na druhé straně velký počet malých podniků malou část Srovnání s EU 25 na základě výměry a počtu podniků Z hlediska počtu podniků 1. Polsko 2. Itálie 3. Španělsko 20. ČR nejméně - Estonsko, Lucembursko, Malta Christy

2 Z hlediska obhospodařování zem. půdy 1. Francie 2. Španělsko 10. ČR nejméně - Malta, Kypr Srovnání podle výrobního zaměření a) konvenční podniky b) podniky hospodařící alternativně c) integrovaný systém hospodaření - přechod mezi a) a b) Ekonomika agrárního sektoru ad. a) konvenční - klasické zemědělství - koncentrace (v živočišné výrobě - velkochovy) a specializace (v rostlinné výrobě - scelování pozemků) - zásahy do krajiny - úbytek trvalých travních porostů, scelování pozemků - nadměrná používání průmyslových hnojiv a dalších chemických prostředků - neúcta a bezohlednost ve velkochovech - cílem nejvyšší výnos a maximalizace zisku ad. b) alternativní - alternace ke konvenčnímu - IFOAM - mezinárodní organizace, která sjednocuje zásady pro alternativní zemědělství - ekologické zemědělství - výnosy jsou nižší - pracovní náklady jsou podstatně vyšší - náklady na hnojení nižší - ceny produktů vyšší - závisí na poptávce a ekonomické podpoře ze strany státu ad. c) integrovaný - zachováno konvenční zemědělství - chemická hnojiva používají jen v nezbytných případech Ekologické zemědělství jako jedna z forem alternativního zemědělství - šetrný k životnímu prostředí - vychází z principů trvale udržitelného zemědělství a rozvoje - cílem je udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy, produkovat kvalitní biopotraviny, zamezovat znečišťování životního prostředí, omezit využívání neobnovitelných přírodních zdrojů - vznik poč. 90. let - 3 podniky na celkem 500ha - rozvoj byl dynamický, ale pak došlo k útlumu v r. 1992, kvůli zrušení dotací, obnoveny byli v r ( a čísla/výroční zpráva/str. 12) - v současnosti 830 podniků na rozloze ha, což je 6% zemědělské půdy (nad průměrem EU) Struktura konvenčního zemědělského půdního fondu - orná půda 74% - trvalé travní porosty 24% - chmelnice - vinice Struktura ekologického zemědělského půdního fondu - trvalé travní porosty 90% - orná půda 8% Posuzování významu ekologického zemědělství v jednotlivých zemích 1. Podle výměry - v ha i procenticky ze zemědělského půdního fondu 2. Podle počtu podniků - absolutní i procento z celkového počtu zemědělských podniků 3. Obrat na trhu s biopotravinami 4. Podíl bioproduktů na trhu 5. Podle výrobního zaměření Christy

3 6. Podle systému dotací Procentický podíl ploch obhospodařovaných ekologicky 1. Rakousko 13,5% 2. Švédsko 7% 3. Finsko 7% ČR 6% Počet podniků 1. Itálie - 1/4 všech ekologicky hospodařících podniků celé EU24 se nachází v Itálii 2. Rakousko 3. Německo 4. Španělsko Podle obratu a podílu bioproduktů na trhu 1. Německo 2. Velká Británie Agrární zahraniční obchod - zahraniční obchod - představuje souhrn toků hmotného a nehmotného zboží, mezi danou ekonomikou a vnějším ekonomickým prostředím - agrární zahraniční obchod - toky se rozumí, toky zemědělských produktů a potravin z ČR a do ČR - toky - import a export - saldo = export - import - záporné saldo - převažuje import - není dobré když je dlouhodobě záporné, u zemí které mají špatné přírodní podmínky, nebo jsou orientovány průmyslově to jinak nejde - obrat zahraničního obchodu - součet obou těchto toků Kompetitivní a nekompetitivní kompetitivní (konkurenční) - takové produkty, které můžeme v našich podmínkách vyrobit a v případě dovozu znamenají konkurenci pro naše domácí producenty (např. brambory) - základní nezbytné potraviny nekompetitivní (nekonkurenční) - nedokážeme je vyrobit v našich oblastech, pěstují s jen v oblastech s určitými podmínkami, v případě dovozu neznamenají konkurenci - zbytné, nebo substituovatelné potraviny Základní ukazatele agrárního zahraničního obchodu 1. Ukazatele absolutní - agrární dovoz - okolo 80 mld. Kč - agrární vývoz - okolo 50 mld. Kč - agrární saldo mld. Kč 2004 (celkové saldo zahr. obchodu -22 mld. Kč), mld. Kč 2005 (celkové saldo zahr. obchodu 42 mld. Kč) - stále se prohlubuje 2. Ukazatele relativní - podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu - 5,3% - podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu - 3,6% - podíl agrárního salda na celkovém saldu - 140% - krytí agrárního vývozu dovozem - 66% Skladba agrárního zahraničního obchodu 1. nejvýznamnějšími partnery jsou pro nás členské země EU 2. rozvojové země 3. společenství nezávislých států (země bývalého Sovětského svazu) 4. ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou (OSVTE) 1. EU - vývoz 85% z celkového vývozu - dovoz 79% z celkového dovozu - vyvážíme s nízkou kompetitivní hodnotou a dovážíme kompetitivní potraviny Christy

4 - vývoz 1. Slovensko, 2. Německo, 3. Polsko - dovoz 1. Německo, 2. Slovensko, 3. Polsko 2. rozvojové země - dovážíme nekompetitivní produkty - vývoz 4% - dovoz 14% 3. společenství nezávislých států - vývoz 4,2% - dovoz 0,3% - aktivní bilance Komoditní skladba agrárního zahraničního sektoru vývoz: 1. mléko a mléčné výrobky 2. cukr a cukrovinky 3. nápoje, lihové tekutiny a ocet 4. různé potravinářské výrobky 5. olejnatá semena a plody dovoz: 1. jedlé ovoce a ořechy 2. různé potravinářské přípravky 3. zbytky a odpady v potravinářském průmyslu 4. maso 5. nápoje, lihové tekutiny a ocet Ekonomika agrárního sektoru Výrobní faktory Zemědělský půdní fond rozloha ČR - 7,8 mil ha zemědělská půda - 54% z celkové rozlohy (4,2 mil ha, 3,6 je nezemědělská půda) - orná půda 71% (r. 2005) cca 3 mil ha - trvalé travní porosty 22% (r. 2005) - trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady) nezemědělská půda - 46% - lesní pozemky - vodní plochy - zastavěné plochy - nádvoří a ostatní plochy Průměr EU je 53% zemědělské půdy Zemědělský půdní fond z hlediska kvalitativního a přírodních podmínek pro zem. výrobu, lze ČR považovat za evropský průměr. Většina pahorkatiny a vysočiny. Podle komplexního průzkumu půd se 60% zem. půd. fondu nachází na půdách méně až málo úrodných. 1. oblasti s příznivými podmínkami a) oblasti s nejvyšší produktivností b) oblasti s vysokou produktivností c) oblasti s méně příznivými podmínkami LFA a) oblasti horské b) ostatní c) se specifickými překážkami Ukazatel výnosnosti půdy - integrální ukazatel půdně-klimatických a ekonomicko-ekologických podmínek - je vyjádřen hrubým ročním retním efektem z rostlinné výroby HRRE Christy

5 Oceňování zemědělské půdy Tržní ceny - smluvní cena na základě nabídky a poptávky - její výše závisí na momentálním stavu nabídky a poptávky - není státem regulovaná Úřední ceny - cena stanovená podle platných vyhlášek a pravidel - je upravena konkrétní vyhláškou z r Sb. - vyhláško je stanoven počet BPEJ, kterých je pro každou BPEJ je stanovena úřední cena půdy - minimální 0,70 a maximální 14,80 - význam: pro stanovení daně z pozemku pro stanovení hodnoty pozemku pro poskytování dotací - byla stanovena výnosovou metodou - tzv. kapitalizací HRRE Průměrná cena - někdy jako samostatný typ, někdy jako podtyp úřední ceny - stanovuje se v případě, že daný pozemek se nachází na více BPEJ - takže se musí spočítat úřední cena pro každou BPEJ - výsledná cena se stanový váženým průměrem z podílu výměr příslušných BPEJ Stanovení úřední ceny půdy 1. příslušnost pozemku k BPEJ - BPEJ = bonitovaná půdně ekologická jednotka - počet stanoven vyhláškou část zemědělské půdy, která má stejné produkční a stanovištní vlastnosti dané půdou, klimatem a reliéfem terénu a můžeme k ní přiřadit parametrizované údaje o produkci - každá BPEJ je vyjádřena pětimístným kódem - 1. místo - příslušnost ke klimatickému regionu 2. a 3. místo - hlavní půdní jednotka 4. místo - kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 5. místo - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu 2. produkční ocenění BPEJ - soustava BPEJ byla produkčně oceněna prostřednictvím naturálních výnosů 9-ti hlavních plodin na orné půdě, zařazených do tzv. typových struktur a) stanovení typové struktury - zařazují se tyto plodiny: pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice na seno, kukuřice na siláž, cukrovka, brambory a víceleté pícniny 1. obilnářsko řepařské - R1 - R9 2. obilnářsko bramborářské - B1 - B7 3. obilnářsko pícninářské - K1 - K12 b) stanovení normativní parametrizované produkce - spočítáme cenu parametrizované produkce = součin výnosu a normativní tržní ceny Př: pšenice; výnos z jednoho ha (tuna na ha) a vynásobíme normativní tržní cenou (kč na tunu) 3. ekonomické ocenění BPEJ - základní charakteristikou je hrubý retní efekt HRRE HRRE = součet retních efektů plodin, pěstovaných v dané typové struktuře (HRRE = SUMA1-n(REi) (RE - retní efekt)) retní efekt pro každou plodinu = cena parametrizované produkce - normativní náklady parametrizované produkce + normativní zisk (10% nnppi) * procentické zastoupení plodin v typové struktuře (REi = [CPPi - (nnppi + nz)] * Kots náklady parametrizované produkce = bazický náklad (základní náklad na pšenici) * koeficient vyjadřující vliv rozdílných přírodních vlivů * index vyjadřující vliv rozdílných výnosů nnppi = Nbi * Ipi *Ivi Jestliže znám RE pro každou plodinu, sečtu všechny RE, tak dostanu HRRE 4. výpočet úřední ceny - HRRE (1 - daň) / úrok + cena bazická (základní cena půdy) ÚC = (HRRE (1 - D) / U) + Cb - tento vztah platí za předpokladu že HRRE > 0 - Cb = Kč/ha Christy

6 - daň je 45% - úrok je 5% Př.: Vypočítejte úřední cenu půdy u vybraného pozemku zemědělského podniku. Tento pozemek zahrnuje jednu BPEJ, která má kód o výměře 35 ha orné půdy. Podle podílu pěstovaných plodin, je tato BPEJ zařazena do obilnářsko-řepařské typové struktury R3. Plodina ha výnos (t/ha) normativní tržní cena (Kč/t) dopočet CPP (Kč/ha) Nbi (Kč/ha) Ipi Ivi Kots (%) pšenice 5, , ,947 1, cukrovka 38, , ,996 1, ječmen 5, , ,881 1, kukuřice na siláž 40, , ,919 1,104 8 víceleté pícniny 10, , ,947 1, výpočet: nnnpi nz REi HRRE ÚC daň pšenice 7 277,65 727, , , , ,02 cukrovka , , ,79 ječmen 7 031,73 703, ,08 kukuřice na siláž 7 507,86 750,79 428,68 víceleté pícniny 5 799,81 579,98 656,58 1) RE pro každou plodinu REi = [CPPi - (nnppi + nz)] * Kots nnnpi = Nbi * Ipi * Ivi nz = 0,1 * nnppi 2) sečtu RE a dostanu HRRE 3) dosadím do ÚC Kč/ha => 10 Kč/m2 4) spočítejte daň z tohoto pozemku, jestliže je sazba daně 0,75% úřední ceny (ÚC * ha * % daně) Odměňování - rok 1992 přinesl zásadní změny v odměňování zaměstnanců a skoro všechny dosud platné centrální mzdové předpisy, byli nahrazeny předpisy novými - od té doby byli ještě několikrát novelizovány - zákon č Sb. Zákon o mzdě; zákon č Sb. Zákon o platu; zákon č Sb. Zákoník práce; nařízení vlády, kterým byl stanoven katalog prací; nařízení vlády o minimální mzdě (v současnosti 7955,- Kč, jsou zde výjimky) - všechny tyto předpisy vycházejí z ústavní listiny základních práv a svobod, v níž je zakotveno právo zaměstnance na spravedlivou odměnu - protože existují různé zdroje financování, tak je nutné odlišovat odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské (rozpočtové) sféře - podnikatelská sféra si na mzdě musí sama vydělávat vlastní činností, objem prostředků je závislý na úspěšnosti podnikání - právní úprava, která se jí týká je liberálnější než v rozpočtové - spadá sem větší skupina zaměstnavatelských subjektů - odměnou je mzda - Zákon o mzdě - rozpočtová sféra má objem odměn dán rozpočtem (možností států) - týká se státních zaměstnanců - odměnou je plat - Zákon o platu Rozpočtová sféra - plat - od se zákon o platu bude týkat pouze vojáků z povolání a platy státních zaměstnanců potom budou podléhat novému zákoníku práce - plat - je peněžité plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za jeho práci, přičemž musí být splněna podmínka, že plat nesmí být nižší než minimální mzda - základem pro stanovení výše platu je zařazení pracovníka do tzv. platové třídy, podle druhu práce, kterou bude vykonávat (podle složitosti práce a podle kvalifikačních předpokladů) -> v katalogu prací Christy

7 - katalog prací - vydává ho Ministerstvo práce a sociálních věcí a obsahuje charakteristiku pracovních činností, podle oborů a povolání a řadí je do platových tříd, podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti - pokud pracovník vykonává různé činnosti, je ohodnocen, podle té nejtěžší - platových tříd je 16 (podle kvalifikace a druhu práce) a v rámci každé třídy existuje 12 platových stupňů (podle délky započitatelné praxe) - pro jednotlivé platové třídy a platové stupně jsou stanoveny minimální mzdové tarify - zaměstnavatel je povinen vydat tzv. platový výměr, který musí obsahovat výši platového tarifu (zařazení do platové třídy a stupně) a ostatní pravidelně poskytované složky, které se vyplácí měsíčně (osobní příplatek, příplatek za vedení apod.) Podnikatelská sféra - mzda - odměňování je založeno na smluvním principu, ale i přesto musí být respektovány základní normy tzn. Zákoník práce, Zákon o mzdě, nařízení vlády, kterým se uplatňuje minimální mzda - podle Zákona o mzdě je mzda peněžitým plněním, nebo plnění peněžité hodnoty (např. naturální plnění), které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za vykonanou práci - Způsoby sjednání mzdy na úrovni podniku: o kolektivní smlouva - uzavírá se mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, hájí zájmy zaměstnanců (může v ní být zvýšena hranice min. mzdy) o pracovní smlouva - vzniká mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, vydává jí zaměstnavatel a zaměstnanec s ní "musí" souhlasit, pokud v ní není stanovena, zaměstnavatel vydává "mzdový výměr" o vnitřní mzdový předpis - jednostranný právní úkon, vydává ho zaměstnavatel v případě že v podniku nejsou odbory - mzda nesmí být nižší než minimální mzda a v případě že není uzavřena kolektivní smlouva, nebo mzda v ní není sjednaná, nesmí být nižší než minimální mzdový tarif příslušného tarifního stupně - jednotný katalog prací je jen doporučenou normou - 12 tarifních stupňů - každý stupeň se liší kvalifikací, náročností, složitostí a namáhavostí - Složky mzdy: o základní odměna - pravidelná (vyplácena pravidelně) a nároková část odměny (ze zákona na ní máme nárok) - zpravidla se tvoří na základě Soustavy odměňování, která je dána jednak tarifně kvalifikační soustavou (zařazení do tarifních stupňů) a Soustavou mzdových forem (formy mzdy - časová, úkolová, smíšená, podílová (podíl na zisku, obratu atd.), akordní (postavit zeď, skupina pracovníků je placená na základě znormování = akordu - nezáleží na čase) o pohyblivá složka - nenároková, doplňuje základní odměnu a závisí na plnění určitých pravidel a cílů - patří sem odměny, příplatky nepovinné, prémie (vypisují se dopředu, pokud splním podmínky mám na ně nárok), odměny (jsou zpětně za něco, výjimka jsou cílové odměny), příplatky povinné, nepovinné (za práci ve ztíženém pracovním prostředí, práce přes čas), další platy (13. plat atd.) - Postup výpočtu mezd o základní mzda o + pohyblivé složky (příplatky odměny, prémie) o + mzda za dovolenou o = hrubá mzda o - ZP, SP cca 13,5% o - daň z příjmů 12% o = čistá mzda o + nemocenské dávky o - pojistné, spoření, exekuce o = mzda k výplatě (buď najednou nebo záloha a pak doplatek) Christy

8 Př. 1 Vypočítejte časovou mzdu dělnice za měsíc květen. Máme jednosměnný provoz 40 hodin týdně, mzdový tarif je 52 Kč/hod., osobní ohodnocení je 20% mzdového tarifu. Květen má 21 pracovních dnů. Vypočítejte hrubou časovou mzdu. 62,4 499, ,2 = 52 * (52 * 0,2) = 62,4 * 8 = 499,2 * 21 Př. 2 Stanovte hrubou mzdu pracovníka, který má mzdový tarif 45Kč/hod. V květnu vyrobil 6000 ks výrobků a jeho norma byla stanovena na 30 výrobků za hodinu. Opět 21 dní. Vypočítejte hrubou úkolovou mzdu = 6000 / 30 = 200 * 45 Př. 3 Stanovte úhrnnou akordní sazbu a mzdu pro jednotlivé členy stavební skupiny. Máme skupinu tří zedníků, kteří mají postavit a omítnout zeď, podle norem za 265 normohodin. hod. sazba (Kč) odpracováno A B C Investice úhrnná akordní sazba x1 = průměr za hodinu je 50 * 265 normohodin = x2 = (50 * 265) / (45 * 65) + (50 * 115) + (55 * 95) = úhrnná akordní sazba = x1 / x2 = 0, X = hod. sazba * počet hodin * ÚAS A = 45 * 65 * 0,95 = 2788,219 B = 50* 115 * 0,95 = 5481,115 C = 55 * 95 * 0,95 = 4980,665 Suma = vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím období - finanční výdaje, kterými si chceme koupit nějaký stroj a) investice pro podnikatelskou činnost a. investice do DHM (kapitálové investice) - jsou určeny na vytvoření, obnovení, nebo rozšíření výrobní kapacity podniku b. investice do DNM (nemateriální investice) - licence, software c. investice do DFM (finanční investice) - cenné papíry, akcie b) investice neurčené pro podnikatelskou činnost - třeba pouhé uložení peněz v bance za účelem jejich zhodnocení Kritéria investičního rozhodování 1. výnosnost - souhrn veškerých příjmů, které nám plynou z investice po dobu její životnosti a. investice bez průběžných příjmů - koupení za účelem prodeje, bez změn b. investice s průběžnými příjmy - koupení, pronajímání a pak případně prodání 2. riziko - stupeň nejistoty, že se skutečné výsledky investice budou odchylovat od výsledků předpokládaných 3. likvidita - rychlost s jakou se nám investice přemění zpět na peněžní prostředky - likvidnost - schopnost investice se přeměnit zpět na peněžní prostředky - ideál max. výnosnost, min riziko a max. likvidita - tím jak se zvyšuje výnosnost, roste riziko Postup investičního rozhodování Christy

9 1. stanovení celkových investičních nákladů na jednotlivé varianty a. pořizovací cena b. + náklady na dopravu c. + poplatky spojené s pořízením 2. stanovení způsobu financování a. interní zdroje - zisk, odpisy, výnosy z prodeje vyřazovaného majetku b. externí zdroje - úvěr (poskytnutí fin. prostředků na určitou dobu za určitou odměnu, kterou je úrok), - leasing (zvláštní druh pronájmu, kdy si uživatel najímá zboží investičního charakteru na předem stanovenou dobu za určité poplatky) - operativní (na krátkou dobu a není zde právo na koupi zboží) - finanční (dlouhodobý, po ukončení pronájmu přechází vlastnické práva na nájemce) - stálá aktiva bychom neměli financovat krátkodobým cizím kapitálem, mohla by vzniknout platební neschopnost 3. stanovení bilance hotovosti (Cash flow) = příjmy - výdaje 4. hodnocení ekonomické efektivnosti - investičních variant, na základě kterého vybíráme vhodnou variantu a. statické metody - neberou v úvahu faktor času a proto je můžeme používat pouze u investic, které mají krátkou dobu životnosti, pokud je nízká inflace nebo nízká úroková míra i. metoda komparace nákladů - srovnáváme náklady na investiční variant = investiční náklad + provozní náklad (energie, obsluha stroje) - vybíráme variantu s minimálními náklady ii. metoda komparace zisku - vybíráme variantu s maximálním ziskem iii. metoda komparace rentability - zhodnocení investovaného kapitálu = roční zisk / investovaný kapitál *100 - vybíráme variantu s maximální rentabilitou iv. metoda komparace doby návratnosti - doba, která uplyne od okamžiku vložení peněz do investice až po ukončení investice vlastní kapitál: = investovaný vlastní kapitál / roční čistý výnos (roky) roční čistý výnos = čistý zisk + odpisy + výnosy z prodeje (dané investice po skončení její životnosti) cizí kapitál: = investovaný celkový kapitál / (roční čistý výnos + úroky z cizího kapitálu) - vybíráme variantu, která má nejkratší návratnost b. dynamické metody - jsou přesnější, protože berou v úvahu faktor času i. budoucí hodnota investovaného kapitálu - jak se hodnotí kapitál za n let při daném úroku, dané inflaci při uložení do banky = [investiční výdaj * (1 + úroková míra v prvním roce) * * (1 + úroková míra v n-tém roce)] / [(1 + míra inflace v prvním roce) * * (1+míra inflace v n-tém roce)] B K INV IV (1 + U1)...(1 + U = (1 + i )...(1 + i ) 1 n n ) ii. současná hodnota budoucích výnosů z investice - kolik musíme investovat teď, abychom za n let dosáhli požadovaných výnosů = [čistý výnos v prvním roce / 1 + nominální výnosová míra v prvním roce] + [čistý výnos v n-tém roce / (1 + nom. výnos. míra v 1 roce) * * (1 + nom. výnos. míra v n-tém roce] S K INV R1 Rn = vnom 1 (1 + vnom 1)...(1 + v R = V - N (výnosy - náklady) v nom = (1 + v r ) (1 + i) - 1 i míra inflace v r = (V - N) / N (výnosy - náklady) / náklady iii. vnitřní výnosové procento - představuje procento zhodnocení dané investice nomn R = n R VVP 1 R R = reálný výnos IV R1 Rn RR = i (1 + i )...(1 + i ) n - vnitřní výnosové procento by mělo být vyšší než je úroková míra v bance, abychom tuto investici realizovali ) Christy

10 Př.: Rozhodujeme se zda pořídíme nemovitost za 2 mil., kterou chceme 3 roky držet a pak prodat. Chceme aby se zhodnocovala 20% ročně. IV = 2 mil. Kč n = 3 roky PC = 3 mil. Kč vr = 20% - požadujeme aby se investice zhodnotila 20-ti procenty ročně B K INV rok inflace % úroková sazba % 1 6 2, (1 + 0,05) 1,03 1,02 = = (1 + 0,06) 1,04 1,03 Reálná hodnota peněz v bance je 1896 mil. Kč. Vlivem vysoké inflace dojde k znehodnocení a je lepší pořídit nemovitost. Kč v v v nom nom nom = (1 + 0,2) (1 + 0,06) 1 = 0,272 = 1,2 1,04 1 = 0,248 = 1,2 1,03 1 = 0,236 S K INV = + + = ,272 1,272 1,248 1,272 1,248 1,236 Současná hodnota nám říká, že pokud chceme dosáhnout výnosnosti 20% tak jí musíme pořídit jen za 1,5 mil. Kč při prodejní ceně 3 mil. Kč VVP = 3 1 9,7% = R R = + + = ,06 1,06 1,04 1,06 1,04 1,03 Investice se nebude zhodnocovat 20% jak jsme předpokládaly, ale pouze 9,7%. Tuto investici budeme realizovat, protože zhodnocení je vyšší než při uložení v bance. x 3 1,06 1,04 1,03 0,2 = , ,04 1, 03 = x x = Kč Pokud chceme zúročení 20%, tak musíme prodávat nemovitost za Kč. Kč Christy

11 Př.: IV = 15 mil. Kč n = 5 let PC = 20 mil. Kč roky úroková sazba % inflace % výnosy tis. Kč náklady tis. Kč R vr vnom ,3 0, ,5 0, , ,12 0, mil. 0,09 0, / 1500 = 0,3 (1 + 0,3) * (1 + 0,04) - 1 = 0,3936 B K INV ,05 1,03 1,04 1,02 = 3 2 1,04 1,03 2 = 14,7 mil. Kč Budoucí hodnota by měla být 14,7 mil. Kč, takže bychom měli investovat. S K INV = ,3936 1, ,56 1,3936 1,56 1,03 1,1648 1,3936 1,56 1,03 1,1648 1,1227 = kolik bychom měli investovat, když chceme takovéto zhodnocení - nakoupit nemovitost bychom měli nakoupit pouze za 7,6 miliónů, aby se nám to takto zhodnotilo VVP = 5 1 2,5% = R R = ,04 1,04 1,04 1,03 1,04 1,03 2 = Zhodnocení je 2,5% když porovnáme, tak ta investice není úplně výhodná Kalkulace nákladů v zemědělství - výpočetní postup, při kterém se zjišťují náklady na jednotku produkce náklady: přímé - dají se přímo vyčíslit, nebo přímo zjistit na daný výkon nepřímé - nedají se zjistit přímo, ale musejí se rozpočítat pomocí rozvrhové základny Volba kalkulační metody - je závislá na tom, kde příslušný výkon v zemědělském podniku vzniká, jestli ve výrobě o sdružené - jedním výrobním procesem vzniká více výrobků, nebo výkonů různé povahy o nesdružené - jedním výrobním procesem vzniká jeden nebo více výrobků, nebo výkonů téhož druhu V zemědělství je kalkulace specifická a jsou doporučené určité metody: 1) odečítací (zůstatková) - ze sdružených výkonů podniku, jejichž náklady se sledují souhrnně se jeden výkon označí jako hlavní a ostatní jsou vedlejší a kalkulují se pouze náklady na ten hlavní výkon, vedlejší výkony se nekalkulují, pouze se ocení stanovenými cenami N = přn + nepřn N - cena vedlejších výkonů = N na hlavní výkon N na hl. výk. / počet KJ = N / jedn. Q 2) rozčítací - sdružené výkony se nerozlišují na hlavní a vedlejší, ale všechny se považují za rovnocenné, u všech se zjišťují náklady - celkové náklady rozčítáme, podle jednotlivých rozmítacích základen na jednotlivé výkony a) procentické podíly - len -> stonky 75%, semeno 25% (základ je 1 tuna lnu) 3) kombinace metody odečítací a rozčítací - používá se v případě, že mám jeden nebo více výkonů vedlejších a ostatní jsou hlavní - od celkových nákladů odečtu cenu vedlejších výkonů = náklady na hlavní Christy

12 výrobky - poté použiji metodu rozčítací, kde náklady na hlavní výrobky rozpočítám v určitém poměru (podle odvětví a jaký je stanovený procentický poměr) 4) přímá metoda (prostá, dělením) - existuje jeden druh výkonu - celkové náklady dělím počtem kalkulačních jednic Metody kalkulace v rostlinné výrobě - do nákladů na příslušnou plodinu se zahrnují veškeré náklady na pěstování plodiny (náklady na přípravu, půdy, ošetřování, sklizeň až po odvoz odběrateli) - obiloviny - kalkulační jednicí je 1t zrna a 1t slámy - používá se metoda rozčítací - pšenice a žito -> 88% zrno, 12% sláma - ječmen, oves a kukuřice na zrno -> 85% zrno, 15% sláma - řepka a ostatní olejniny - v případě využití pouze semena: - 1t semene - metoda přímá - celkové náklady dělím pouze výnosem - v případě že zpeněžím slámu: - metoda odečítací - luskoviny - v případě využití pouze zrna: - 1t zrna - metoda přímá dělením - v případě použití slámy: - 1t zrna a 1t slámy - metoda rozčítací - 90% zrno, s10% sláma - cukrovka - 1t bulev a 1t chrástu - metoda rozčítací - 85% bulvy, 15% chrást - brambory - 1t brambor - metoda přímá - len - 1t stonků a 1t semene - metoda rozčítací - 75% stonků, 25% semene Metody kalkulace v živočišné výrobě - uplatňuje se tzv. dvoustupňová kalkulace 1. kalkulují se náklady na hlavní výkony 2. průměrné náklady na 1kg živé hmotnosti, nebo na kus - chov skotu - základní stádo skotu - 1l mléka a 1 odstavené tele - kombinace metody odečítací a rozčítací - metoda odečítací - od celkových nákladů odečtu cenu chlévské mrvy = náklady na hlavní výrobky - metoda rozčítací - 94% mléko, 6% telata - telata a mladý chovný skot - 1 kg přírůstku a 1kg živé hmotnosti - metoda odečítací - odečtu chlévskou mrvu - vysokobřezí jalovice - 1 krmný den vzrůstového přírůstku a 1 odstavené tele - kombinace metody odečítací a rozčítací - odečtu cenu vedlejšího výrobku - 88% přírůstek, 12% telata - výkrm skotu - 1kg přírůstku a 1kg živé hmotnosti - metoda odečítací - prasata - základní stádo prasat - 1kg živé hmotnosti selat a 1 odstavené sele - metoda odečítací - výkrm prasat - 1kg přírůstku a 1kg živé hmotnosti - metoda odečítací Christy

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH ÚVOD... 7 JAK S KNIHOU PRACOVAT... 7

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz Oddělení půdní služba Poslání VÚMOP, v.v.i. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více