Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu"

Transkript

1 Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu

2 Institucionální uspořádání Seed fondu ČNB MPO (OPPI) Depozitář Auditor Seed/VC fond obchodní společnost uzavřený investiční fond Investiční výbor Investiční společnost (správce) Investiční poradci Soukromí investoři MSP MSP MSP Cílové společnosti

3 Vnitřní struktura Seed fondu Vnitřní členění Fondu respektuje vývojové stádium firmy Zdrojem finančních prostředků pro Fond je Operační program Podnikání a inovace Fond bude fungovat podle pravidel kolektivního investování jako uzavřený investiční fond Finanční nástroj SEED Seed Start-up Firmy mladší 5 let Bez soukromého investora Se soukromým investorem Fond Finanční nástroj VENTURE Expansion Firmy starší 5 let Se soukromým investorem

4 Parametry Seed/VC fondu Fond je konstruován jako smíšený fond rizikového kapitálu Zahrnuje finanční nástroj SEED zaměřený na early-stage investice (firmy do 5 let stáří) a finanční nástroj VENTURE zaměřený na later-stage investice (firmy nad 5 let) SEED VENTURE Rozpočet První vklad 100 mil. Kč 400 mil. Kč Zaměření Seed, Start-up Expansion Limit tranší na MSP 1,5 mil. (na 1 investici) 2,5 mil. (na 1 investici ročně) Zapojení koinvestorů Min. 30 % /de minimis 0 % Min. 50 % na každé investici Zvýhodnění koinvestorů Kupní opce Bez výhody (pari passu) Skladba individuální inv. Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Sektorové zaměření Bez preferencí Bez preferencí Geografické zaměření Aktivity mimo Prahu Aktivity mimo Prahu Odhad počtu investic 125 (35 seed, 90 start-ups) 25

5 Právní aspekty transakcí a co je vhodné si zapamatovat Mgr. Ing. Martin Lukáš advokát

6 Typické fáze procesu I. Rozhodnutí prodat či nechat vstoupit investora svět už nebude jako dřív něco ztrácím a něco získávám, reakce zaměstnanců, dodavatelů, klientů, bank atd. Jaký typ investora (co očekávám)? finanční investor rizikový kapitál (venture capital, business angel, private equity fond) strategický investor (obchodní partner, konkurent)? Vybrat správné poradce (většinou první vlastní zkušenost, současně ale životní příležitost) investiční poradce, právník, daňový poradce atd. rozhoduje zkušenost použít ty současné? - důvěra koho má zájemce? střet kultur a prostředí (jazyk vyjednávání) Vlastní předinvestiční prověrka (vendor s due diligence) stojí to za to? kdy? realita vs. přesvědčení revize právních titulů/vztahů ke klíčovému aktivu (IPR, klíčové dodavatelské a odběratelské smlouvy, atd.)

7 Typické fáze procesu II. Hledání kupujícího/investora Teaser (chyták) Informační memorandum Term sheet, dohoda o mlčenlivosti Due diligence kupujícího Vyjednávání transakční dokumentace Uzavření transakční dokumentace Plnění odkládacích podmínek (např. získávání souhlasů) Vypořádání transakce (předání akcií, zaplacení ceny, uzavření manažerských smluv, atd.)

8 Term sheet Bodové shrnutí základních podmínek transakce a časového horizontu mít své jisté slouží právníkům jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace většinou nezávazný, předběžný dokument podobá se tzv. letter of intent (dopis o záměru), memorandum of understanding a heads of terms kdo kupuje co se kupuje rámcově za kolik (co ovlivní cenu) mlčenlivost kolik má času (exkluzivita) u financování formou rizikového kapitálu typicky obsahuje podmínky financování start-up společností, zejména: Množství vložených finančních prostředků (amount raised) Cenu za akcii (price per share) Počáteční ocenění (pre-money valuation) Likvidační preferenci (liquidation preference) maximalizace výnosu a horizont exitu 3-5 let Hlasovací práva (voting rights) Ochrana proti zředění (anti-dilution provisions) Business plán

9 Předtransakční fáze Dohoda o mlčenlivosti confidentiality agreement, non-disclosure agreement NDA pokrývá due diligence a smluvní vyjednávání, včetně obsahu připravovaných smluv Exkluzivita pro vyjednávání závazek prodávajícího v určité lhůtě nepřevést, nenechat vstoupit jiného investora ani nevyjednávat (typicky 3 až 6 měsíců) Součinnost při due diligence Předsmluvní odpovědnost judikatura, nový občanský zákoník důraz na vyjednávání v dobré víře

10 Due diligence I. Cílem je, aby kupující znal rizika => snížení budoucích nároků, dopad na indikovanou kupní cenu Podmínkou je mlčenlivost zájemce (pozor na obchodní tajemství a osobní údaje) Kdo má ve společnosti vědět o due diligence a kdo ne a jak jim to vysvětlit? Dotazník investora (questionnaire) Připravit požadované dokumenty a informace (data room) alternativou je virtuální(vdr např. Merrill datasite) Kontrola nad procesem: stanovit pravidla přístupu a nakládání s informacemi (data room rules) seznam dokumentace (data room index) formalizovaný postup (Q&A) Setkání s managementem a stávajícími externími poradci společnosti (daně, právo, finance, atd.)

11 Due diligence II. Rizika: Je dobré pasivně čekat, co bude chtít zájemce zkoumat? Zatajování dokumentů - problémů Nalezení dokumentů Ztráta kontroly nad due diligence (únik informací, neví se co zájemce zkoumal a co ne, prodlužování due diligence)

12 Korporátní právo: Due diligence III. (příklady problémů) - nedostatky akcií, neplatné převody obchodních podílů/akcií, řetězení s.r.o., chybějící dokumentace (zprávy o vztazích atd.), souhlasy manželů s převodem, přistoupení ke společenské smlouvě Statutární orgány: - souběh pracovního poměru a výkonu funkce, nevyřešené odměny v minulosti Transakce s majetkem: - 196a, chybějící souhlasy (VH, třetí osoby banky atd.) Smlouvy: - change of control clause - smlouvy se společnostmi ze skupiny Nemovitosti: - nabývací tituly - chybějící kolaudace, přístup k nemovitosti, neplatné nájemní smlouvy na nebytové prostory - rozestavěné nemovitosti (práva architektů, nástupnictví ve stavebním řízení atd.) IP/IT: - pirátský software, nedostatky v licencích, práva zaměstnanců a IČařů, nejasné vztahy k ochranným známkám, logům, designům atd. Zaměstnanci: - švarcsystém Osobní údaje

13 Transakční dokumentace I. Smlouva dle typu transakce O převodu akcií/obchodních podílů (share purchase agreement) Investiční smlouva (vstup investora skrze zvýšení základního kapitálu) Převod vybraného majetku (asset deal, enterprise deal) Doprovodné smlouvy Akcionářská dohoda (dohoda společníků, shareholders agreement) + stanovy / společenská smlouva Smlouva o vázaném účtu (Escrow agreement) postupné uvolňování kupní ceny či jiné formy protiplnění, zajištění prohlášení a záruk prodávajícího Manažerské/pracovní/konzultační smlouvy smlouvy upravující působení prodávajících po vypořádání transakce (zájem na know-how, zkušenostech, kontaktech, atd.) Motivační smlouvy (opční a jiné)

14 Transakční dokumentace II. Kdo dává první návrh? V jakém jazyce? Společný obsah smluv: Podpis vs. účinnost (conditions precedent - CPs) např. souhlas regulátora (ÚOHS, atd.) Prohlášení a záruky (representations and warranties - R&W) zejména za kvalitu klíčového aktiva omezení v čase/penězích, včasné oznámení prodávajícímu, možnost řešení prodávajícím Oznamovací dopis (disclosure letter) výjimky z prohlášení a záruk Odškodnění (indemnities) náhrada škody a jiné újmy v důsledku porušení prohlášení a záruk

15 Transakční dokumentace III. Úpravy výše kupní ceny např. v závislosti na stavu společnosti v době převzetí Rozložení platby kupní ceny 100% vs. jiné nástroje málokdy se vyplácí 100%, aniž by kupující měl něco dalšího v ruce zadržení části kupní ceny na vázaném účtu Vliv kupujícího na společnost mezi podpisem a vypořádáním transakce (negativní závazky, souhlas kupujícího s určitými úkony společnosti, přístup kupujícího k informacím) Soudy vs. arbitráž (místo, jazyk, pravidla, náklady) Použití cizího práva jako rozhodného Nekonkurenční doložka prodávajícího

16 Otázky? Mgr. Ing. Martin Lukáš T: Děkuji za pozornost.

17 PĚT ZÁKLADNÍCH RIZIK, O KTERÝCH BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE UVAŽOVAT O VSTUPU FINANČNÍHO INVESTORA Martin Lukáš, Weinhold Legal Dagmar Vránová, MPO

18 Co se může také stát. Video:

19 Riziko č. 1 Zředění podílu Anglicky: Dilution Definice: Redukce procentního podílu na celkovém objemu kapitálu (snížení obchodního podílu) Situace: Jak čelit: Do firmy vstoupí další investor, celkový objem kapitálu se zvýší, ale objem původního vlastníka zůstane v absolutní hodnotě stejný Držitelé opcí (práv k nákupu akcií) uplatní svá práva Když se počet všech akcií zvýší, každý z dosavadních akcionářů bude vlastnit menší = zředěný procentní podíl ve firmě Ochrana proti zředění (Anti-dilution provision)

20 Riziko č. 2 (Nucený) Prodej firmy Anglicky: Definice: Situace: Jak čelit: The (forced) sale of a company Prodej celé firmy nebo její části, při kterém hrozí poškození práv majoritního nebo minoritního akcionáře Jeden z akcionářů se rozhodne, že prodá svůj podíl nebo celou firmu Objeví se mimořádně výhodná nabídka nebo z jiných důvodů Tag-along Right = Právo minoritního akcionáře připojit se k prodeji, k němuž se rozhodl majoritní akcionář (za stejných podmínek) Drag-along Right = Právo nuceného spoluprodeje. Majoritní akcionář může donutit minoritního akcionáře k prodeji jeho podílu (za stejných podmínek)

21 Riziko č. 3 Porušení mlčenlivosti Anglicky: Disclosure Definice: Porušení mlčenlivosti, poskytnutí informací, prozrazení obchodního tajemství Situace: Jak čelit: Vlastník vyjednává o kapitálové investici, má obavy, že informace o jeho podnikatelském záměru budou prozrazeny konkurenci nebo dalším subjektům, které je mohou využít ve svůj prospěch Může dojít k poškození obchodních zájmů vlastníka Uzavření smlouvy o zachování mlčenlivosti Non Disclosure Agreement (NDA)

22 Riziko č. 4 Duševní vlastnictví Anglicky: IPR Intellectual Property Right Definice: Práva k duševnímu vlastnictví, patentová ochrana, autorská práva Situace: Jak čelit: Většinou u firem, jejichž obchodní model je založen na využívání vynálezů, výsledků výzkumu a vývoje nebo na využití software Investor chce mít jistotu, že po vstupu do firmy nebude nikdo další uplatňovat práva k těmto nehmotným statkům Dohoda o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví, záruky vlastníků

23 Riziko č. 5 Soudní spory Anglicky: Lawsuit Definice: V případě více vlastníků neshoda v názorech na další osud firmy, která může vést až k soudu Situace: Jak čelit: Při rozhodování o dalším kole financování (vstup dalšího investora do firmy) Když jeden vlastník chce skončit s podnikáním a nechce dále pokračovat Další strategická rozhodnutí s významným dopadem na budoucnost firmy Nedělat strategická rozhodnutí za zády ostatních vlastníků, maximální transparentnost, Term Sheet pokrývající maximum oblastí, které by mohly vést ke sporům

24 Kapitálové investice jsou jen jedna z možností financování rozvoje firmy. Děkujeme za pozornost.

25 Jak představit investorovi podnikatelský záměr?

26 Způsob prezentace závisí na fázi investičního procesu Upoutání zájmu investora Elevator Pitch náhodné setkání Oslovení investorů Teaser Pitch = Prezentace ( Den D ) Memorandum Vyjednávání o investici Business plán

27 Tvorba a prezentace podnikatelského plánu Přednáší: LADISLAV ŠAUER, JAN MAREK

28 Úvod

29 Přizpůsobení prezentace cílovému publiku Různí čtenáři budou na váš plán nahlížet z různého uhlu pohledu. Investiční komise větší společnosti S jakou dávkou jistoty dosáhne projekt požadované míry návratnosti? Investor Jaká je očekávaná výnosnost? Jaký je potenciál směrem nahoru? Jaký je tým? Věřitel Jaká je dluhová kapacita společnosti? Jaká jsou rizika? Budete schopni splácet dluh i za zhoršených podmínek? Deloitte Česká republika

30 Části podnikatelského plánu

31 Jednotlivé sekce 1. Úvodní část Titulní strana a obsah Manažerské shrnutí Popis záměru 2. Analýza podnikatelského prostředí Odvětvová analýza Analýza trhu Konkurenční analýza 3. Podnikatelský záměr Marketingový plán Provozní Plán Finanční plán Manažerská strategie 4. Přílohy Deloitte Česká republika

32 1. Úvodní část

33 Titulní strana a obsah Úvodní část Přehledný a profesionální vzhled Obsahuje Název společnosti anebo projektu Jméno a kontakt Logo společnosti Datum vytvoření Čtenáře bude zajímat, jestli jsou v obsahu všechny důležité části Obsah musí umožňovat jednoduchou navigaci mezi jednotlivými sekcemi Deloitte Česká republika

34 Manažerské shrnutí : klíčové body Úvodní část Popis relevantního odvětví a analýza trhu Problém zákazníka, který váš produkt vyřeší Klíčové prvky strategie, které zaručí úspěch Co vás odlišuje od konkurenčních produktů či služeb? Ukažte, že jste první, nebo že budete mít efektivnější distribuční kanály než konkurence Jak chcete získat strategické partnery? Jaký je finanční potenciál (očekávané výnosy a rizika)? Představení týmu Kapitál a jiné zdroje (co požadujete od čtenáře) Lze zahrnout vaše poslání, misi Deloitte Česká republika

35 Popis záměru Úvodní část Jasné vyjádření vlastního porozumění konceptu Podělte se o nadšení z projektu Poskytněte čtenáři realistický obraz projektu a vyhlídky Detail konceptu Historie navrhnutého konceptu: Byl záměr již testován? Pro jaké trhy je určen? O jaký byznys jde (výroba, maloobchod nebo služby)? Proč to budou zákazníci používat? Jaký problém jim to řeší? Organizační detail Finanční status Kdo bude projekt řídit? Právní struktura Kde bude sídlo, provoz? Deloitte Česká republika

36 2. Analýza podnikatelského prostředí

37 Příležitost Produkt Odvětví, trh a konkurenti Analýza podnikatelského prostředí Odvětví Trh Konkurence Partner Výrobce Distributor Zákazník Spotřebitel Cílový Příležit trh Maloobchodník ost Produk t Trh Odvětvová analýza O jaké odvětví se jedná? Jaké vlastnosti jej definují? Konkurence Které společnosti prodávají stejný nebo podobný produkt na vašem trhu? Analýza trhu Co určuje relevantní trh? Jak je možné ho segmentovat? Deloitte Česká republika

38 Konkurenční analýza Analýza podnikatelského prostředí Konkurenti klíčové otázky Kdo jsou konkurenti a jakých výsledků dosahují? Co odlišuje váš produkt od konkurence? Jakou hrozbu představuje konkurence pro váš záměr? Bariéry vstupu klíčové otázky Co všechno obnáší vstup do odvětví? Jaké zdroje, vědomosti a schopnosti jsou ke vstupu potřebné? Jaká regulace omezuje vstup nebo zvyšuje náklady vstupu? Vztahují se k odvětví vysoké kapitálové požadavky? Vyžaduje si vstup vysoké investice do speciálních technologii? Deloitte Česká republika

39 3. Podnikatelský záměr

40 Marketingový plán Podnikatelský záměr Product Důraz na příležitost Place Marketingový plán Promotion Stanovení marketingových cílů Nákupní chováni spotřebitele Určení hodnoty jednotlivých skupin zákazníků pro váš projekt Price Klíčové otázky Budujete byznys, který vytváří dlouhodobý vztah (předplatné časopisů) anebo poskytujete rychlé, jednorázové služby? Budou spotřebitelé kupovat váš produkt často jako rutinní spotřebitelské zboží, případně jako levnou zábavu, anebo jde o trvalý produkt, který se nakupuje občasně? Je potřeba u zákazníků budovat loajálnost, anebo je váš produkt jediný, který naplní jejich potřeby? Vyžaduje si proces prodeje vztah / kontakt se zákazníkem, anebo může být transakce neosobní, uskutečněna online? Deloitte Česká republika

41 Provozní plán Podnikatelský záměr Provozní plán je přehledem toku každodenních obchodních aktivit a strategie, která je vede. Měl by obsahovat dostatek informací, aby indikoval vysokou úroveň plánování a porozumění. Zároveň musí být stručný a publikum nezahlcovat. Je teda důležité najít správnou úroveň detailu Deloitte Česká republika

42 Management Podnikatelský záměr Představení týmu s důrazem na kompetence a předešlé úspěchy Ukažte, že tým je dobře vyvážen a má předpoklady ke funkční spolupráci Klíčové otázky Kde členové týmu v minulosti pracovali? Jaké mají za sebou úspěchy? Jakou mají pověst v odvětví? Jaké schopnosti a dovednosti se sebou přináší? Co je motivuje a jaké je jejich odhodlání? Deloitte Česká republika

43 Finanční plán Podnikatelský záměr Účel finančního plánu Finanční plán je zásadní část vašeho podnikatelského záměru, neboť transformuje příležitost, provozní plán, marketingový plán a potenciál týmu do očekávaných finančních výsledků Investice Kolik peněz potřebujete získat, kolik očekáváte od čtenáře. Jaké bude využití nových zdrojů? Finanční plán zachycuje současný stav i budoucí projekce finanční výkonnosti společnosti. Obraz tvořený finančním plánem odpovídá nejlepšímu odhadu rizik a výnosů Důležitost cash-flow Kromě pro-forma výsledovky bude investory zajímat taky výkaz cash-flow. Výkaz cashflow pomůže identifikovat vrcholy a dna dostupnosti zdrojů a pomůže vám demonstrovat, že s variabilitou peněžních toků počítáte a jste na ni připraveni Deloitte Česká republika

44 4. Finanční plán

45 Role v rámci podnikatelského plánu Finanční plán Stěžejní část každého podnikatelského plánu, která prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska Finanční plán představuje rozvrh podnikatelského záměru vymezující dobu potřebnou k zahájení činnosti, pokrytí režijních nákladů a dosažení zisku Uvádí očekávané tržby, náklady a zisk, dále tok hotovosti, shrnutí aktiv a pasiv, předpokládané investice atd. V neposlední řadě určuje rovněž kapitálovou náročnost podnikatelského záměru a řeší financování projektu z vlastních zdrojů, cizích zdrojů či kombinací obou způsobů Hlavní výstupy finančního plánu: Zakladatelský rozpočet a zdroje financování Výkaz zisků a ztrát Plánovaná rozvaha Plán cash-flow Hodnocení ekonomické efektivnosti Analýza bodu zvratu a citlivostní analýza Deloitte Česká republika

46 Zakladatelský rozpočet a zdroje financování Finanční plán Zakladatelský rozpočet vymezuje finanční prostředky nutné k založení podniku, na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vložené do nákupu oběžného majetku a na zahájení podnikatelské činnosti Jeho souhrnným výsledkem je zahajovací rozvaha Z plánů peněžních příjmů a výdajů lze vypočítat potřebu kapitálu v daném období Kapitál lze obecně čerpat ze dvou zdrojů interních (odpisy, zisk apod.) a externích (úvěr, leasing, obchodní andělé, emise cenných papírů atd.) Deloitte Česká republika

47 Výkaz zisků a ztrát Finanční plán Kalkuluje výnosy, náklady a hospodářský výsledek za jednotlivé roky činnosti, přičemž první rok bývá zpravidla zpracován po měsících Nejčastěji se jeho položky uvádějí v následujícím pořadí výsledek hospodaření z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti Hlavním předpokladem je odhad výnosů Prodané množství x jednotková cena Platební podmínky Na reálnosti finančního plánu závisí podmínky poskytnutí investičního kapitálu V případě příliš pesimistického finančního plánu může podnikatelský záměr působit neatraktivně V případě příliš optimistického finančního plánu může podnikatelský záměr působit nedůvěryhodně Pro otestování předpokladů je vhodné zpracovat výkaz zisků a ztrát ve více variantách Realistická varianta zobrazující reálná očekávání Konzervativní varianta zohledňující méně příznivý budoucí vývoj Deloitte Česká republika

48 Výkaz zisků a ztrát Finanční plán Rok 1 Rok 2 Rok 3 Tržby Přímé náklady Hrubá marže Hrubá marže 15,0% 56,6% 54,9% Osobní náklady Majetková daň Odpisy Provozní výsledek hospodaření Provozní zisková marže -5,7% 40,3% 38,9% Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření VH před zdaněním Daň z příjmů VH za účetní období Zisková marže -62,3% 9,7% 15,4% Deloitte Česká republika

49 Plánovaná rozvaha Finanční plán Zobrazuje finanční a majetkovou pozici podniku k určitému datu Soupis aktiv a pasiv podniku, struktura majetku a zdrojů financování a jejich vývoj v čase Rok 1 Rok 2 Rok 3 AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky plátce DPH Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Rok 1 Rok 2 Rok 3 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy Nerozdělený zisk Cizí zdroje Krátkodobé závazky Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Krátkodobý finanční majetek Účty v bankách Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Deloitte Česká republika

50 Plán peněžních toků Finanční plán Zobrazuje příjem plateb v hotovosti na straně jedné a distribuci výdajů na straně druhé Zejména v prvotních fázích a fázích rapidního růstu bývá považován za nejpřesnější indikátor úspěšnosti Zpravidla se rozděluje na tři hlavní části peněžní toky z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti Plán peněžních toků navazuje na výkaz zisků a ztrát Je nutné korigovat výnosy/náklady z výsledovky na příjmy/výdaje Důležitým předpokladem je nejen odhad příjmů/výdajů, ale i lhůta, ve které dojde k úhradě faktury Čistý peněžní tok (Net cash flow) rozdíl příjmů a výdajů Příjem kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních prostředků Výdaj záporný tok peněz, doprovázen snížením stavu peněžních prostředků Deloitte Česká republika

51 Plán peněžních toků Finanční plán Rok 1 Rok 2 Rok 3 Počáteční stav peněžních prostředků VH před zdaněním Odpisy stálých aktiv Nákladové a výnosové úroky Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu Změna stavu pracovního kapitálu Čistý provozní peněžní tok před zdaněním Vyplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu závazků z financování Dopady změn vlastního kapitálu Peněžní zvýšení základního kapitálu Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Deloitte Česká republika

52 Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu Finanční plán Při tvorbě podnikatelského plánu je třeba zaměřit se rovněž na hodnocení ekonomické efektivnosti, která se posuzuje pomocí poměrových finančních ukazatelů Mezi tyto ukazatele se řadí ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti Vyhodnocení projektu je vhodné provést rovněž pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků jako např.: Net present value (NPV) součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků Internal rate of return (IRR) diskontní sazba, při níž je čistá současná hodnota budoucích hotovostních toků plynoucích z investice rovna nule Index rentability (NPV/I) podíl čisté současné hodnoty na investičních výdajích Doba návratnosti počet let potřebných k navrácení nákladů spojených s investicí Zásadním výstupem hodnocení podnikatelského záměru z finančního hlediska je zodpovězení otázky jeho finanční rentability a jeho dlouhodobé i krátkodobé financovatelnosti Deloitte Česká republika

53 Analýza bodu zvratu Finanční plán Analýza bodu zvratu je analytická technika, pomocí které lze odhadnout kritický objem prodeje, při němž se tržby vyrovnají nákladům, tj. při kterém začne být podnikatelský záměr rentabilní Založena na třech klíčových předpokladech: Průměrná cena (p) vychází z plánu tržeb, může být stanovena buď jako cena za kus či jako procento zisku z tržeb Průměrné variabilní náklady (vn) jednotkové náklady na prodaný kus, mohou být vyjádřeny v absolutní výši či jako procento nákladů z tržeb Fixní náklady (FN) náklady, které budou vynaloženy bez ohledu na objem prodeje a které se v krátkém období většinou nemění Bod zvratu (množství prodaných výrobků) = FN / (p vn) Analýza bodu zvratu je závislá na správném odhadu průměrné ceny, variabilních a fixních nákladů, který je však nezřídka proveden nepřesně Přesto by analýza bodu zvratu měla být součástí každého finančního plánu Deloitte Česká republika

54 Řízení rizik (citlivostní analýza) Finanční plán Vymezení největších zdrojů rizik v projektu, uvedení jejich pravděpodobnosti a případných opatření na jejich snížení Postup: Vyjádření všech zásadních předpokladů obsažených v kalkulaci hotovostních toků Změna každého z předpokladů o 1 % a individuální výpočet dopadu změny na hodnotu výsledného ukazatele Výpočet procentní změny výsledného kriteriálního ukazatele a identifikace předpokladů, na jejichž změnu je výsledný ukazatel nejcitlivější Čím detailnější je analýza rizika, tím více lze riziko snížit Analýza rizika se snaží předcházet negativním výsledkům budoucího vývoje, vyhodnotit možné rizikové faktory a řídit riziko Deloitte Česká republika

55 Nejčastější chyby rekapitulace Finanční plán 1. Chybí popis klíčových předpokladů finančního plánu a komentáře k jednotlivým výstupům 2. Nedostatek vlastních zdrojů a nedořešená kapitálová struktura 3. Nerealistický rozpočet a nereálná očekávání ohledně růstu tržeb a zisku 4. Nezpracování plánu cash-flow 5. Nízká míra vnímání a eliminace rizik 6. Přílišná obsáhlost finančního plánu 7. V případě cizí měny plán nezohledňuje vývoj měnového kurzu 8. Finanční plán nepočítá se specifickými podmínkami platby daně 9. V případě zahraničních investic finanční plán nezohledňuje lokální specifika 10. Nekonzistence jednotlivých finančních výkazů Deloitte Česká republika

56 5. Přílohy

57 Předpoklady, milníky a dodatečné informace Příloha Předpoklady Klíčové předpoklady jsou základem finančního plánu. Měli by být realistické a konzistentní se zkušenostmi v odvětví Explicitně uveďte předpoklady ohledně budoucího růstu trhu a vývoje odvětví. Uveďte také předpoklady ohledně interních veličin projektu, jako úroveň fixních a variabilních nákladů, růst tržeb, náklady kapitálu a sezónní variace cash-flow Milníky Milníky je dobré znázornit graficky na časovou osu Je vhodné zahrnout klíčová data jako spuštění projektu, započetí provozu, prvé plánované tržby, dosáhnutí bodu zlomu atd. Dodatečné informace Detail předpokladů s odůvodněním je vhodné zahrnout až do přílohy. Ta může obsahovat zdroje, data, názory expertů a také vaši vlastní logiku Je vhodné zahrnout také detail výpočtů, tabulky a informace, kterými nechcete zahltit jádro prezentace Deloitte Česká republika

58 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Česká republika

59 SEED VENTURE WORKSHOP březen 2013 HESLO 59

60 STRUKTURA PREZENTACE Podpora CzechTrade při vstupu na zahraniční trhy: Asistenční služby Zahraniční sítě MPO Informační servis CzechTrade pro exportéry HESLO 60

61 SLUŽBY CzechTrade PRO EXPORTÉRY INFORMAČNÍ SERVIS: CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB EXPORTNÍ PORADENSTVÍ: OBOROVÍ SPECIALISTÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ODDĚLENÍ EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PREZENTACE V ZAHRANIČÍ: ODDĚLENÍ VELETRHŮ A VÝSTAV (SVV) HESLO 61

62 NOVÉ SLUŽBY NABÍDKA SLUŽEB CT / MPO 2013 EXPORTNÍ BALÍČKY EXPORTNÍ KLUB BASIC BUSINESS PLUS HESLO 62

63 EXPORTNÍ BALÍČKY ZAČÍNAJÍCÍ A ROZHODUJÍCÍ SE EXPORTÉR: BASIC Cena: ,- Kč Teritoriálně zaměřené analýzy Odborně a teritoriálně zaměřené semináře Konzultace se zástupci zahraniční sítě MPO Účast na Meeting Point Doporučení veletrhů a výstav Vyhledání obchodních kontaktů - LONGLIST ROZŠÍŘENÁ FORMA PODPORY: BUSINESS Cena: ,- Kč navíc: Organizace obchodních jednání Vyhledání a ověření obchodních kontaktů SHORTLIST Oslovení subjektů a ověření zájmu o spolupráci Konzultace IPR HESLO 63

64 EXPORTNÍ BALÍČKY A EXPORTNÍ KLUB INDIVIDUÁLNÍ A DLOUHODOBÉ SLUŽBY: PLUS Cena: dle dohody např.: Teritoriálně a oborově zaměřené analýzy Dlouhodobá exportní asistence Realizace akvizičních cest Právní, daňový a celní servis Office Outsourcing PŘÍSTUP K INFORMACÍM: EXPORTNÍ KLUB CZECHTRADE Cena: 5.000,- Kč / rok Adresář exportérů Analýza exportní připravenosti Prioritní přístup KLIENTSKÁ ZÓNA (V PŘÍPRAVĚ) HESLO 64

65 SLUŽBY NABÍZENÉ V RÁMCI BALÍČKŮ TERITORIÁLNÍ SCREENING (1 země) BASIC OBOROVÝ SCREENING (1 země, 1 obor) BUSINESS ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ (1 země, 1 obor BASIC, 3 obory BUSINESS) ANALÝZA KONKURENCE (1 komodita) BUSINESS Charakteristika trhu a ekonomická situace Charakteristika trhu Aktuální informace a data o vývoji trhu Komparace možností uplatnění exportérů Základní ekonomické a statistické údaje Zahraniční obchod a srovnání specializací Informace o konkurenci na trhu Identifikace hrozeb a příležitostí Průzkum trhu s důrazem na sledovaný obor Chronologický vývoj importu a exportu daného oboru Identifikace hrozeb a příležitostí Trendové ukazatele, potenciální možnosti, budoucí příležitosti Exportní příležitosti Trendové ukazatele českého exportu v globálním kontextu Analýza míry koncentrace trhu Generalizace a shrnutí výsledků a doporučení oblastí s příležitostmi HESLO 65

66 INFORMAČNÍ SERVIS SLUŽBY ZDARMA NOVINKY TERITORIÁLNÍ A OBOROVÉ ANALÝZY MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ KOMPETENČNÍ MAPA KALENDÁŘ AKCÍ NEWSLETTER EKONOMIKA ČR A ZAHRANIČNÍ OBCHOD SLUŽBY V RÁMCI EXPORTNÍCH BALÍČKŮ OBOROVÝ A TERITORIÁLNÍ SCREENING ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ANALÝZA KONKURENCE EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI POPTÁVKY TENDRY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU PROJEKT HESLO 66

67 EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI TYPY EP on-line databáze Poptávky Tendry Investiční příležitosti Nabídky ZDROJE EP On-line služba CT pro zahraniční firmy Zahraniční síť MPO ZÚ ČR Ostatní SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ Poptávky typu A Poptávky typu B HESLO 67

68 PRŮMYSLOVÝ DESIGN INFORMACE PRAVIDELNÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU DESIGN NEWSLETTER 4X ROČNĚ ODBORNÁ PUBLIKACE 1X ROČNĚ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ WORKSHOPY 2X ROČNĚ: BRNO (1. POLOLETÍ) A PRAHA (2. POLOLETÍ) PORADENSTVÍ DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST PREZENTACE INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE: ŘÍZENÍ DESIGNU VE FIRMÁCH VČ. DOPORUČENÍ DESIGNÉRŮ A ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRA VYPRACOVÁNÍ ANALÝZ DESIGNU DLE KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ ZAHRANIČNÍ AKCE VELETRHY ZAMĚŘENÉ NE PROPAGACI DESIGNU HESLO veletrhy 68

69 ANALÝZA TRENDŮ NA ČÍNSKÉM TRHU Energetika Důlní průmysl PERSPEKTIVNÍ OBORY Obnovitelné zdroje a technologie na ochranu životního prostředí Dopravní strojírenství a infrastruktura Letecký průmysl Zdravotnická technika, potřeby pro stárnoucí populaci Inovativní technologie HESLO 69

70 EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V ČÍNĚ CzechTrade mapuje denně nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem. Počet poptávek a tendrů z Číny a jejich vývoj za roky 2011 a 2012 ukazuje graf: HESLO 70

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 20. března 2013, Praha Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 24. října 2012, Zlín Univerzita Tomáše Bati Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme 3

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Akvizice a akviziční financování

Akvizice a akviziční financování Akvizice a akviziční financování Petr Kříž Head of M&A Czech Republic 17. června 2014 Počet a objem transakcí - svět Strana 2 Zdroje jsou!, říká premiér. Zdroj: Acquisition Daily Strana 3 Počet a objem

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Pilotní projekt Seed / Venture capital fond

Pilotní projekt Seed / Venture capital fond Pilotní projekt Seed / Venture capital fond Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM ředitel odboru inovačního podnikání a investic 11. března 2013, Ostrava Kulatý stůl na téma Nové možnosti financování inovačního

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký

Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký www.pwclegal.cz Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký Shrnutí 1. Transakční dokumentace 2. Význam DD pro dokumentaci 3. Struktura dokumentace 4. Obsah transakční dokumentace 5. Diskuze

Více

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Možné typy M&A transakcí M přeměna nevyužívá se pro vstup zahraničního investora užití až pro restrukturalizaci po koupi spíše pro strategického investora

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Přehled nových programů podpory pro MSP

Přehled nových programů podpory pro MSP Přehled nových programů podpory pro MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M. odbor inovačního podnikání a investic 30. května 2013, Praha Výchozí programové dokumenty schválené vládou Strategie mezinárodní

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Akviziční financování v praxi

Akviziční financování v praxi 9. října 2014 Akviziční financování v praxi Petra Myšáková Prokop Verner Způsob výuky Způsob vedení výuky Příprava na hodinu - zasílání prezentací Literatura Účast na hodině a aktivita Test Zápis zápočtů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více