Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu"

Transkript

1 Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu

2 Institucionální uspořádání Seed fondu ČNB MPO (OPPI) Depozitář Auditor Seed/VC fond obchodní společnost uzavřený investiční fond Investiční výbor Investiční společnost (správce) Investiční poradci Soukromí investoři MSP MSP MSP Cílové společnosti

3 Vnitřní struktura Seed fondu Vnitřní členění Fondu respektuje vývojové stádium firmy Zdrojem finančních prostředků pro Fond je Operační program Podnikání a inovace Fond bude fungovat podle pravidel kolektivního investování jako uzavřený investiční fond Finanční nástroj SEED Seed Start-up Firmy mladší 5 let Bez soukromého investora Se soukromým investorem Fond Finanční nástroj VENTURE Expansion Firmy starší 5 let Se soukromým investorem

4 Parametry Seed/VC fondu Fond je konstruován jako smíšený fond rizikového kapitálu Zahrnuje finanční nástroj SEED zaměřený na early-stage investice (firmy do 5 let stáří) a finanční nástroj VENTURE zaměřený na later-stage investice (firmy nad 5 let) SEED VENTURE Rozpočet První vklad 100 mil. Kč 400 mil. Kč Zaměření Seed, Start-up Expansion Limit tranší na MSP 1,5 mil. (na 1 investici) 2,5 mil. (na 1 investici ročně) Zapojení koinvestorů Min. 30 % /de minimis 0 % Min. 50 % na každé investici Zvýhodnění koinvestorů Kupní opce Bez výhody (pari passu) Skladba individuální inv. Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Sektorové zaměření Bez preferencí Bez preferencí Geografické zaměření Aktivity mimo Prahu Aktivity mimo Prahu Odhad počtu investic 125 (35 seed, 90 start-ups) 25

5 Právní aspekty transakcí a co je vhodné si zapamatovat Mgr. Ing. Martin Lukáš advokát

6 Typické fáze procesu I. Rozhodnutí prodat či nechat vstoupit investora svět už nebude jako dřív něco ztrácím a něco získávám, reakce zaměstnanců, dodavatelů, klientů, bank atd. Jaký typ investora (co očekávám)? finanční investor rizikový kapitál (venture capital, business angel, private equity fond) strategický investor (obchodní partner, konkurent)? Vybrat správné poradce (většinou první vlastní zkušenost, současně ale životní příležitost) investiční poradce, právník, daňový poradce atd. rozhoduje zkušenost použít ty současné? - důvěra koho má zájemce? střet kultur a prostředí (jazyk vyjednávání) Vlastní předinvestiční prověrka (vendor s due diligence) stojí to za to? kdy? realita vs. přesvědčení revize právních titulů/vztahů ke klíčovému aktivu (IPR, klíčové dodavatelské a odběratelské smlouvy, atd.)

7 Typické fáze procesu II. Hledání kupujícího/investora Teaser (chyták) Informační memorandum Term sheet, dohoda o mlčenlivosti Due diligence kupujícího Vyjednávání transakční dokumentace Uzavření transakční dokumentace Plnění odkládacích podmínek (např. získávání souhlasů) Vypořádání transakce (předání akcií, zaplacení ceny, uzavření manažerských smluv, atd.)

8 Term sheet Bodové shrnutí základních podmínek transakce a časového horizontu mít své jisté slouží právníkům jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace většinou nezávazný, předběžný dokument podobá se tzv. letter of intent (dopis o záměru), memorandum of understanding a heads of terms kdo kupuje co se kupuje rámcově za kolik (co ovlivní cenu) mlčenlivost kolik má času (exkluzivita) u financování formou rizikového kapitálu typicky obsahuje podmínky financování start-up společností, zejména: Množství vložených finančních prostředků (amount raised) Cenu za akcii (price per share) Počáteční ocenění (pre-money valuation) Likvidační preferenci (liquidation preference) maximalizace výnosu a horizont exitu 3-5 let Hlasovací práva (voting rights) Ochrana proti zředění (anti-dilution provisions) Business plán

9 Předtransakční fáze Dohoda o mlčenlivosti confidentiality agreement, non-disclosure agreement NDA pokrývá due diligence a smluvní vyjednávání, včetně obsahu připravovaných smluv Exkluzivita pro vyjednávání závazek prodávajícího v určité lhůtě nepřevést, nenechat vstoupit jiného investora ani nevyjednávat (typicky 3 až 6 měsíců) Součinnost při due diligence Předsmluvní odpovědnost judikatura, nový občanský zákoník důraz na vyjednávání v dobré víře

10 Due diligence I. Cílem je, aby kupující znal rizika => snížení budoucích nároků, dopad na indikovanou kupní cenu Podmínkou je mlčenlivost zájemce (pozor na obchodní tajemství a osobní údaje) Kdo má ve společnosti vědět o due diligence a kdo ne a jak jim to vysvětlit? Dotazník investora (questionnaire) Připravit požadované dokumenty a informace (data room) alternativou je virtuální(vdr např. Merrill datasite) Kontrola nad procesem: stanovit pravidla přístupu a nakládání s informacemi (data room rules) seznam dokumentace (data room index) formalizovaný postup (Q&A) Setkání s managementem a stávajícími externími poradci společnosti (daně, právo, finance, atd.)

11 Due diligence II. Rizika: Je dobré pasivně čekat, co bude chtít zájemce zkoumat? Zatajování dokumentů - problémů Nalezení dokumentů Ztráta kontroly nad due diligence (únik informací, neví se co zájemce zkoumal a co ne, prodlužování due diligence)

12 Korporátní právo: Due diligence III. (příklady problémů) - nedostatky akcií, neplatné převody obchodních podílů/akcií, řetězení s.r.o., chybějící dokumentace (zprávy o vztazích atd.), souhlasy manželů s převodem, přistoupení ke společenské smlouvě Statutární orgány: - souběh pracovního poměru a výkonu funkce, nevyřešené odměny v minulosti Transakce s majetkem: - 196a, chybějící souhlasy (VH, třetí osoby banky atd.) Smlouvy: - change of control clause - smlouvy se společnostmi ze skupiny Nemovitosti: - nabývací tituly - chybějící kolaudace, přístup k nemovitosti, neplatné nájemní smlouvy na nebytové prostory - rozestavěné nemovitosti (práva architektů, nástupnictví ve stavebním řízení atd.) IP/IT: - pirátský software, nedostatky v licencích, práva zaměstnanců a IČařů, nejasné vztahy k ochranným známkám, logům, designům atd. Zaměstnanci: - švarcsystém Osobní údaje

13 Transakční dokumentace I. Smlouva dle typu transakce O převodu akcií/obchodních podílů (share purchase agreement) Investiční smlouva (vstup investora skrze zvýšení základního kapitálu) Převod vybraného majetku (asset deal, enterprise deal) Doprovodné smlouvy Akcionářská dohoda (dohoda společníků, shareholders agreement) + stanovy / společenská smlouva Smlouva o vázaném účtu (Escrow agreement) postupné uvolňování kupní ceny či jiné formy protiplnění, zajištění prohlášení a záruk prodávajícího Manažerské/pracovní/konzultační smlouvy smlouvy upravující působení prodávajících po vypořádání transakce (zájem na know-how, zkušenostech, kontaktech, atd.) Motivační smlouvy (opční a jiné)

14 Transakční dokumentace II. Kdo dává první návrh? V jakém jazyce? Společný obsah smluv: Podpis vs. účinnost (conditions precedent - CPs) např. souhlas regulátora (ÚOHS, atd.) Prohlášení a záruky (representations and warranties - R&W) zejména za kvalitu klíčového aktiva omezení v čase/penězích, včasné oznámení prodávajícímu, možnost řešení prodávajícím Oznamovací dopis (disclosure letter) výjimky z prohlášení a záruk Odškodnění (indemnities) náhrada škody a jiné újmy v důsledku porušení prohlášení a záruk

15 Transakční dokumentace III. Úpravy výše kupní ceny např. v závislosti na stavu společnosti v době převzetí Rozložení platby kupní ceny 100% vs. jiné nástroje málokdy se vyplácí 100%, aniž by kupující měl něco dalšího v ruce zadržení části kupní ceny na vázaném účtu Vliv kupujícího na společnost mezi podpisem a vypořádáním transakce (negativní závazky, souhlas kupujícího s určitými úkony společnosti, přístup kupujícího k informacím) Soudy vs. arbitráž (místo, jazyk, pravidla, náklady) Použití cizího práva jako rozhodného Nekonkurenční doložka prodávajícího

16 Otázky? Mgr. Ing. Martin Lukáš T: Děkuji za pozornost.

17 PĚT ZÁKLADNÍCH RIZIK, O KTERÝCH BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE UVAŽOVAT O VSTUPU FINANČNÍHO INVESTORA Martin Lukáš, Weinhold Legal Dagmar Vránová, MPO

18 Co se může také stát. Video:

19 Riziko č. 1 Zředění podílu Anglicky: Dilution Definice: Redukce procentního podílu na celkovém objemu kapitálu (snížení obchodního podílu) Situace: Jak čelit: Do firmy vstoupí další investor, celkový objem kapitálu se zvýší, ale objem původního vlastníka zůstane v absolutní hodnotě stejný Držitelé opcí (práv k nákupu akcií) uplatní svá práva Když se počet všech akcií zvýší, každý z dosavadních akcionářů bude vlastnit menší = zředěný procentní podíl ve firmě Ochrana proti zředění (Anti-dilution provision)

20 Riziko č. 2 (Nucený) Prodej firmy Anglicky: Definice: Situace: Jak čelit: The (forced) sale of a company Prodej celé firmy nebo její části, při kterém hrozí poškození práv majoritního nebo minoritního akcionáře Jeden z akcionářů se rozhodne, že prodá svůj podíl nebo celou firmu Objeví se mimořádně výhodná nabídka nebo z jiných důvodů Tag-along Right = Právo minoritního akcionáře připojit se k prodeji, k němuž se rozhodl majoritní akcionář (za stejných podmínek) Drag-along Right = Právo nuceného spoluprodeje. Majoritní akcionář může donutit minoritního akcionáře k prodeji jeho podílu (za stejných podmínek)

21 Riziko č. 3 Porušení mlčenlivosti Anglicky: Disclosure Definice: Porušení mlčenlivosti, poskytnutí informací, prozrazení obchodního tajemství Situace: Jak čelit: Vlastník vyjednává o kapitálové investici, má obavy, že informace o jeho podnikatelském záměru budou prozrazeny konkurenci nebo dalším subjektům, které je mohou využít ve svůj prospěch Může dojít k poškození obchodních zájmů vlastníka Uzavření smlouvy o zachování mlčenlivosti Non Disclosure Agreement (NDA)

22 Riziko č. 4 Duševní vlastnictví Anglicky: IPR Intellectual Property Right Definice: Práva k duševnímu vlastnictví, patentová ochrana, autorská práva Situace: Jak čelit: Většinou u firem, jejichž obchodní model je založen na využívání vynálezů, výsledků výzkumu a vývoje nebo na využití software Investor chce mít jistotu, že po vstupu do firmy nebude nikdo další uplatňovat práva k těmto nehmotným statkům Dohoda o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví, záruky vlastníků

23 Riziko č. 5 Soudní spory Anglicky: Lawsuit Definice: V případě více vlastníků neshoda v názorech na další osud firmy, která může vést až k soudu Situace: Jak čelit: Při rozhodování o dalším kole financování (vstup dalšího investora do firmy) Když jeden vlastník chce skončit s podnikáním a nechce dále pokračovat Další strategická rozhodnutí s významným dopadem na budoucnost firmy Nedělat strategická rozhodnutí za zády ostatních vlastníků, maximální transparentnost, Term Sheet pokrývající maximum oblastí, které by mohly vést ke sporům

24 Kapitálové investice jsou jen jedna z možností financování rozvoje firmy. Děkujeme za pozornost.

25 Jak představit investorovi podnikatelský záměr?

26 Způsob prezentace závisí na fázi investičního procesu Upoutání zájmu investora Elevator Pitch náhodné setkání Oslovení investorů Teaser Pitch = Prezentace ( Den D ) Memorandum Vyjednávání o investici Business plán

27 Tvorba a prezentace podnikatelského plánu Přednáší: LADISLAV ŠAUER, JAN MAREK

28 Úvod

29 Přizpůsobení prezentace cílovému publiku Různí čtenáři budou na váš plán nahlížet z různého uhlu pohledu. Investiční komise větší společnosti S jakou dávkou jistoty dosáhne projekt požadované míry návratnosti? Investor Jaká je očekávaná výnosnost? Jaký je potenciál směrem nahoru? Jaký je tým? Věřitel Jaká je dluhová kapacita společnosti? Jaká jsou rizika? Budete schopni splácet dluh i za zhoršených podmínek? Deloitte Česká republika

30 Části podnikatelského plánu

31 Jednotlivé sekce 1. Úvodní část Titulní strana a obsah Manažerské shrnutí Popis záměru 2. Analýza podnikatelského prostředí Odvětvová analýza Analýza trhu Konkurenční analýza 3. Podnikatelský záměr Marketingový plán Provozní Plán Finanční plán Manažerská strategie 4. Přílohy Deloitte Česká republika

32 1. Úvodní část

33 Titulní strana a obsah Úvodní část Přehledný a profesionální vzhled Obsahuje Název společnosti anebo projektu Jméno a kontakt Logo společnosti Datum vytvoření Čtenáře bude zajímat, jestli jsou v obsahu všechny důležité části Obsah musí umožňovat jednoduchou navigaci mezi jednotlivými sekcemi Deloitte Česká republika

34 Manažerské shrnutí : klíčové body Úvodní část Popis relevantního odvětví a analýza trhu Problém zákazníka, který váš produkt vyřeší Klíčové prvky strategie, které zaručí úspěch Co vás odlišuje od konkurenčních produktů či služeb? Ukažte, že jste první, nebo že budete mít efektivnější distribuční kanály než konkurence Jak chcete získat strategické partnery? Jaký je finanční potenciál (očekávané výnosy a rizika)? Představení týmu Kapitál a jiné zdroje (co požadujete od čtenáře) Lze zahrnout vaše poslání, misi Deloitte Česká republika

35 Popis záměru Úvodní část Jasné vyjádření vlastního porozumění konceptu Podělte se o nadšení z projektu Poskytněte čtenáři realistický obraz projektu a vyhlídky Detail konceptu Historie navrhnutého konceptu: Byl záměr již testován? Pro jaké trhy je určen? O jaký byznys jde (výroba, maloobchod nebo služby)? Proč to budou zákazníci používat? Jaký problém jim to řeší? Organizační detail Finanční status Kdo bude projekt řídit? Právní struktura Kde bude sídlo, provoz? Deloitte Česká republika

36 2. Analýza podnikatelského prostředí

37 Příležitost Produkt Odvětví, trh a konkurenti Analýza podnikatelského prostředí Odvětví Trh Konkurence Partner Výrobce Distributor Zákazník Spotřebitel Cílový Příležit trh Maloobchodník ost Produk t Trh Odvětvová analýza O jaké odvětví se jedná? Jaké vlastnosti jej definují? Konkurence Které společnosti prodávají stejný nebo podobný produkt na vašem trhu? Analýza trhu Co určuje relevantní trh? Jak je možné ho segmentovat? Deloitte Česká republika

38 Konkurenční analýza Analýza podnikatelského prostředí Konkurenti klíčové otázky Kdo jsou konkurenti a jakých výsledků dosahují? Co odlišuje váš produkt od konkurence? Jakou hrozbu představuje konkurence pro váš záměr? Bariéry vstupu klíčové otázky Co všechno obnáší vstup do odvětví? Jaké zdroje, vědomosti a schopnosti jsou ke vstupu potřebné? Jaká regulace omezuje vstup nebo zvyšuje náklady vstupu? Vztahují se k odvětví vysoké kapitálové požadavky? Vyžaduje si vstup vysoké investice do speciálních technologii? Deloitte Česká republika

39 3. Podnikatelský záměr

40 Marketingový plán Podnikatelský záměr Product Důraz na příležitost Place Marketingový plán Promotion Stanovení marketingových cílů Nákupní chováni spotřebitele Určení hodnoty jednotlivých skupin zákazníků pro váš projekt Price Klíčové otázky Budujete byznys, který vytváří dlouhodobý vztah (předplatné časopisů) anebo poskytujete rychlé, jednorázové služby? Budou spotřebitelé kupovat váš produkt často jako rutinní spotřebitelské zboží, případně jako levnou zábavu, anebo jde o trvalý produkt, který se nakupuje občasně? Je potřeba u zákazníků budovat loajálnost, anebo je váš produkt jediný, který naplní jejich potřeby? Vyžaduje si proces prodeje vztah / kontakt se zákazníkem, anebo může být transakce neosobní, uskutečněna online? Deloitte Česká republika

41 Provozní plán Podnikatelský záměr Provozní plán je přehledem toku každodenních obchodních aktivit a strategie, která je vede. Měl by obsahovat dostatek informací, aby indikoval vysokou úroveň plánování a porozumění. Zároveň musí být stručný a publikum nezahlcovat. Je teda důležité najít správnou úroveň detailu Deloitte Česká republika

42 Management Podnikatelský záměr Představení týmu s důrazem na kompetence a předešlé úspěchy Ukažte, že tým je dobře vyvážen a má předpoklady ke funkční spolupráci Klíčové otázky Kde členové týmu v minulosti pracovali? Jaké mají za sebou úspěchy? Jakou mají pověst v odvětví? Jaké schopnosti a dovednosti se sebou přináší? Co je motivuje a jaké je jejich odhodlání? Deloitte Česká republika

43 Finanční plán Podnikatelský záměr Účel finančního plánu Finanční plán je zásadní část vašeho podnikatelského záměru, neboť transformuje příležitost, provozní plán, marketingový plán a potenciál týmu do očekávaných finančních výsledků Investice Kolik peněz potřebujete získat, kolik očekáváte od čtenáře. Jaké bude využití nových zdrojů? Finanční plán zachycuje současný stav i budoucí projekce finanční výkonnosti společnosti. Obraz tvořený finančním plánem odpovídá nejlepšímu odhadu rizik a výnosů Důležitost cash-flow Kromě pro-forma výsledovky bude investory zajímat taky výkaz cash-flow. Výkaz cashflow pomůže identifikovat vrcholy a dna dostupnosti zdrojů a pomůže vám demonstrovat, že s variabilitou peněžních toků počítáte a jste na ni připraveni Deloitte Česká republika

44 4. Finanční plán

45 Role v rámci podnikatelského plánu Finanční plán Stěžejní část každého podnikatelského plánu, která prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska Finanční plán představuje rozvrh podnikatelského záměru vymezující dobu potřebnou k zahájení činnosti, pokrytí režijních nákladů a dosažení zisku Uvádí očekávané tržby, náklady a zisk, dále tok hotovosti, shrnutí aktiv a pasiv, předpokládané investice atd. V neposlední řadě určuje rovněž kapitálovou náročnost podnikatelského záměru a řeší financování projektu z vlastních zdrojů, cizích zdrojů či kombinací obou způsobů Hlavní výstupy finančního plánu: Zakladatelský rozpočet a zdroje financování Výkaz zisků a ztrát Plánovaná rozvaha Plán cash-flow Hodnocení ekonomické efektivnosti Analýza bodu zvratu a citlivostní analýza Deloitte Česká republika

46 Zakladatelský rozpočet a zdroje financování Finanční plán Zakladatelský rozpočet vymezuje finanční prostředky nutné k založení podniku, na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vložené do nákupu oběžného majetku a na zahájení podnikatelské činnosti Jeho souhrnným výsledkem je zahajovací rozvaha Z plánů peněžních příjmů a výdajů lze vypočítat potřebu kapitálu v daném období Kapitál lze obecně čerpat ze dvou zdrojů interních (odpisy, zisk apod.) a externích (úvěr, leasing, obchodní andělé, emise cenných papírů atd.) Deloitte Česká republika

47 Výkaz zisků a ztrát Finanční plán Kalkuluje výnosy, náklady a hospodářský výsledek za jednotlivé roky činnosti, přičemž první rok bývá zpravidla zpracován po měsících Nejčastěji se jeho položky uvádějí v následujícím pořadí výsledek hospodaření z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti Hlavním předpokladem je odhad výnosů Prodané množství x jednotková cena Platební podmínky Na reálnosti finančního plánu závisí podmínky poskytnutí investičního kapitálu V případě příliš pesimistického finančního plánu může podnikatelský záměr působit neatraktivně V případě příliš optimistického finančního plánu může podnikatelský záměr působit nedůvěryhodně Pro otestování předpokladů je vhodné zpracovat výkaz zisků a ztrát ve více variantách Realistická varianta zobrazující reálná očekávání Konzervativní varianta zohledňující méně příznivý budoucí vývoj Deloitte Česká republika

48 Výkaz zisků a ztrát Finanční plán Rok 1 Rok 2 Rok 3 Tržby Přímé náklady Hrubá marže Hrubá marže 15,0% 56,6% 54,9% Osobní náklady Majetková daň Odpisy Provozní výsledek hospodaření Provozní zisková marže -5,7% 40,3% 38,9% Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření VH před zdaněním Daň z příjmů VH za účetní období Zisková marže -62,3% 9,7% 15,4% Deloitte Česká republika

49 Plánovaná rozvaha Finanční plán Zobrazuje finanční a majetkovou pozici podniku k určitému datu Soupis aktiv a pasiv podniku, struktura majetku a zdrojů financování a jejich vývoj v čase Rok 1 Rok 2 Rok 3 AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky plátce DPH Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Rok 1 Rok 2 Rok 3 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy Nerozdělený zisk Cizí zdroje Krátkodobé závazky Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Krátkodobý finanční majetek Účty v bankách Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Deloitte Česká republika

50 Plán peněžních toků Finanční plán Zobrazuje příjem plateb v hotovosti na straně jedné a distribuci výdajů na straně druhé Zejména v prvotních fázích a fázích rapidního růstu bývá považován za nejpřesnější indikátor úspěšnosti Zpravidla se rozděluje na tři hlavní části peněžní toky z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti Plán peněžních toků navazuje na výkaz zisků a ztrát Je nutné korigovat výnosy/náklady z výsledovky na příjmy/výdaje Důležitým předpokladem je nejen odhad příjmů/výdajů, ale i lhůta, ve které dojde k úhradě faktury Čistý peněžní tok (Net cash flow) rozdíl příjmů a výdajů Příjem kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních prostředků Výdaj záporný tok peněz, doprovázen snížením stavu peněžních prostředků Deloitte Česká republika

51 Plán peněžních toků Finanční plán Rok 1 Rok 2 Rok 3 Počáteční stav peněžních prostředků VH před zdaněním Odpisy stálých aktiv Nákladové a výnosové úroky Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu Změna stavu pracovního kapitálu Čistý provozní peněžní tok před zdaněním Vyplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu závazků z financování Dopady změn vlastního kapitálu Peněžní zvýšení základního kapitálu Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Deloitte Česká republika

52 Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu Finanční plán Při tvorbě podnikatelského plánu je třeba zaměřit se rovněž na hodnocení ekonomické efektivnosti, která se posuzuje pomocí poměrových finančních ukazatelů Mezi tyto ukazatele se řadí ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti Vyhodnocení projektu je vhodné provést rovněž pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků jako např.: Net present value (NPV) součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků Internal rate of return (IRR) diskontní sazba, při níž je čistá současná hodnota budoucích hotovostních toků plynoucích z investice rovna nule Index rentability (NPV/I) podíl čisté současné hodnoty na investičních výdajích Doba návratnosti počet let potřebných k navrácení nákladů spojených s investicí Zásadním výstupem hodnocení podnikatelského záměru z finančního hlediska je zodpovězení otázky jeho finanční rentability a jeho dlouhodobé i krátkodobé financovatelnosti Deloitte Česká republika

53 Analýza bodu zvratu Finanční plán Analýza bodu zvratu je analytická technika, pomocí které lze odhadnout kritický objem prodeje, při němž se tržby vyrovnají nákladům, tj. při kterém začne být podnikatelský záměr rentabilní Založena na třech klíčových předpokladech: Průměrná cena (p) vychází z plánu tržeb, může být stanovena buď jako cena za kus či jako procento zisku z tržeb Průměrné variabilní náklady (vn) jednotkové náklady na prodaný kus, mohou být vyjádřeny v absolutní výši či jako procento nákladů z tržeb Fixní náklady (FN) náklady, které budou vynaloženy bez ohledu na objem prodeje a které se v krátkém období většinou nemění Bod zvratu (množství prodaných výrobků) = FN / (p vn) Analýza bodu zvratu je závislá na správném odhadu průměrné ceny, variabilních a fixních nákladů, který je však nezřídka proveden nepřesně Přesto by analýza bodu zvratu měla být součástí každého finančního plánu Deloitte Česká republika

54 Řízení rizik (citlivostní analýza) Finanční plán Vymezení největších zdrojů rizik v projektu, uvedení jejich pravděpodobnosti a případných opatření na jejich snížení Postup: Vyjádření všech zásadních předpokladů obsažených v kalkulaci hotovostních toků Změna každého z předpokladů o 1 % a individuální výpočet dopadu změny na hodnotu výsledného ukazatele Výpočet procentní změny výsledného kriteriálního ukazatele a identifikace předpokladů, na jejichž změnu je výsledný ukazatel nejcitlivější Čím detailnější je analýza rizika, tím více lze riziko snížit Analýza rizika se snaží předcházet negativním výsledkům budoucího vývoje, vyhodnotit možné rizikové faktory a řídit riziko Deloitte Česká republika

55 Nejčastější chyby rekapitulace Finanční plán 1. Chybí popis klíčových předpokladů finančního plánu a komentáře k jednotlivým výstupům 2. Nedostatek vlastních zdrojů a nedořešená kapitálová struktura 3. Nerealistický rozpočet a nereálná očekávání ohledně růstu tržeb a zisku 4. Nezpracování plánu cash-flow 5. Nízká míra vnímání a eliminace rizik 6. Přílišná obsáhlost finančního plánu 7. V případě cizí měny plán nezohledňuje vývoj měnového kurzu 8. Finanční plán nepočítá se specifickými podmínkami platby daně 9. V případě zahraničních investic finanční plán nezohledňuje lokální specifika 10. Nekonzistence jednotlivých finančních výkazů Deloitte Česká republika

56 5. Přílohy

57 Předpoklady, milníky a dodatečné informace Příloha Předpoklady Klíčové předpoklady jsou základem finančního plánu. Měli by být realistické a konzistentní se zkušenostmi v odvětví Explicitně uveďte předpoklady ohledně budoucího růstu trhu a vývoje odvětví. Uveďte také předpoklady ohledně interních veličin projektu, jako úroveň fixních a variabilních nákladů, růst tržeb, náklady kapitálu a sezónní variace cash-flow Milníky Milníky je dobré znázornit graficky na časovou osu Je vhodné zahrnout klíčová data jako spuštění projektu, započetí provozu, prvé plánované tržby, dosáhnutí bodu zlomu atd. Dodatečné informace Detail předpokladů s odůvodněním je vhodné zahrnout až do přílohy. Ta může obsahovat zdroje, data, názory expertů a také vaši vlastní logiku Je vhodné zahrnout také detail výpočtů, tabulky a informace, kterými nechcete zahltit jádro prezentace Deloitte Česká republika

58 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Česká republika

59 SEED VENTURE WORKSHOP březen 2013 HESLO 59

60 STRUKTURA PREZENTACE Podpora CzechTrade při vstupu na zahraniční trhy: Asistenční služby Zahraniční sítě MPO Informační servis CzechTrade pro exportéry HESLO 60

61 SLUŽBY CzechTrade PRO EXPORTÉRY INFORMAČNÍ SERVIS: CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB EXPORTNÍ PORADENSTVÍ: OBOROVÍ SPECIALISTÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ODDĚLENÍ EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PREZENTACE V ZAHRANIČÍ: ODDĚLENÍ VELETRHŮ A VÝSTAV (SVV) HESLO 61

62 NOVÉ SLUŽBY NABÍDKA SLUŽEB CT / MPO 2013 EXPORTNÍ BALÍČKY EXPORTNÍ KLUB BASIC BUSINESS PLUS HESLO 62

63 EXPORTNÍ BALÍČKY ZAČÍNAJÍCÍ A ROZHODUJÍCÍ SE EXPORTÉR: BASIC Cena: ,- Kč Teritoriálně zaměřené analýzy Odborně a teritoriálně zaměřené semináře Konzultace se zástupci zahraniční sítě MPO Účast na Meeting Point Doporučení veletrhů a výstav Vyhledání obchodních kontaktů - LONGLIST ROZŠÍŘENÁ FORMA PODPORY: BUSINESS Cena: ,- Kč navíc: Organizace obchodních jednání Vyhledání a ověření obchodních kontaktů SHORTLIST Oslovení subjektů a ověření zájmu o spolupráci Konzultace IPR HESLO 63

64 EXPORTNÍ BALÍČKY A EXPORTNÍ KLUB INDIVIDUÁLNÍ A DLOUHODOBÉ SLUŽBY: PLUS Cena: dle dohody např.: Teritoriálně a oborově zaměřené analýzy Dlouhodobá exportní asistence Realizace akvizičních cest Právní, daňový a celní servis Office Outsourcing PŘÍSTUP K INFORMACÍM: EXPORTNÍ KLUB CZECHTRADE Cena: 5.000,- Kč / rok Adresář exportérů Analýza exportní připravenosti Prioritní přístup KLIENTSKÁ ZÓNA (V PŘÍPRAVĚ) HESLO 64

65 SLUŽBY NABÍZENÉ V RÁMCI BALÍČKŮ TERITORIÁLNÍ SCREENING (1 země) BASIC OBOROVÝ SCREENING (1 země, 1 obor) BUSINESS ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ (1 země, 1 obor BASIC, 3 obory BUSINESS) ANALÝZA KONKURENCE (1 komodita) BUSINESS Charakteristika trhu a ekonomická situace Charakteristika trhu Aktuální informace a data o vývoji trhu Komparace možností uplatnění exportérů Základní ekonomické a statistické údaje Zahraniční obchod a srovnání specializací Informace o konkurenci na trhu Identifikace hrozeb a příležitostí Průzkum trhu s důrazem na sledovaný obor Chronologický vývoj importu a exportu daného oboru Identifikace hrozeb a příležitostí Trendové ukazatele, potenciální možnosti, budoucí příležitosti Exportní příležitosti Trendové ukazatele českého exportu v globálním kontextu Analýza míry koncentrace trhu Generalizace a shrnutí výsledků a doporučení oblastí s příležitostmi HESLO 65

66 INFORMAČNÍ SERVIS SLUŽBY ZDARMA NOVINKY TERITORIÁLNÍ A OBOROVÉ ANALÝZY MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ KOMPETENČNÍ MAPA KALENDÁŘ AKCÍ NEWSLETTER EKONOMIKA ČR A ZAHRANIČNÍ OBCHOD SLUŽBY V RÁMCI EXPORTNÍCH BALÍČKŮ OBOROVÝ A TERITORIÁLNÍ SCREENING ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ANALÝZA KONKURENCE EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI POPTÁVKY TENDRY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU PROJEKT HESLO 66

67 EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI TYPY EP on-line databáze Poptávky Tendry Investiční příležitosti Nabídky ZDROJE EP On-line služba CT pro zahraniční firmy Zahraniční síť MPO ZÚ ČR Ostatní SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ Poptávky typu A Poptávky typu B HESLO 67

68 PRŮMYSLOVÝ DESIGN INFORMACE PRAVIDELNÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU DESIGN NEWSLETTER 4X ROČNĚ ODBORNÁ PUBLIKACE 1X ROČNĚ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ WORKSHOPY 2X ROČNĚ: BRNO (1. POLOLETÍ) A PRAHA (2. POLOLETÍ) PORADENSTVÍ DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST PREZENTACE INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE: ŘÍZENÍ DESIGNU VE FIRMÁCH VČ. DOPORUČENÍ DESIGNÉRŮ A ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRA VYPRACOVÁNÍ ANALÝZ DESIGNU DLE KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ ZAHRANIČNÍ AKCE VELETRHY ZAMĚŘENÉ NE PROPAGACI DESIGNU HESLO veletrhy 68

69 ANALÝZA TRENDŮ NA ČÍNSKÉM TRHU Energetika Důlní průmysl PERSPEKTIVNÍ OBORY Obnovitelné zdroje a technologie na ochranu životního prostředí Dopravní strojírenství a infrastruktura Letecký průmysl Zdravotnická technika, potřeby pro stárnoucí populaci Inovativní technologie HESLO 69

70 EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V ČÍNĚ CzechTrade mapuje denně nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem. Počet poptávek a tendrů z Číny a jejich vývoj za roky 2011 a 2012 ukazuje graf: HESLO 70

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 20. března 2013, Praha Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Možnosti využití Seed fondu

Možnosti využití Seed fondu Možnosti využití Seed fondu Ing. Marian Piecha, Ph.D. Ředitel odboru inovačního podnikání a investic 13. září 2012, Brno Od myšlenek k aplikacím jak to ale provést? Seminář technologické agentury ČR ZPĚT

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Pilotní projekt Seed/Venture capital fond

Pilotní projekt Seed/Venture capital fond Pilotní projekt Seed/Venture capital fond Ing. Dagmar Vránová Odbor inovací a investic Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 11. června 2012, Ostrava Konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání. Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic

Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání. Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Finanční nástroje EU pro podporu VaVaI a podnikání Finanční nástroje v rámcových programech

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Od nápadu k produktu, od produktu k businessu aneb Kde vzít peníze na financování rozvoje firem?

Od nápadu k produktu, od produktu k businessu aneb Kde vzít peníze na financování rozvoje firem? Od nápadu k produktu, od produktu k businessu aneb Kde vzít peníze na financování rozvoje firem? Martina L. Jakl, Managing Partner SCTT Brno, 21.11.2012 Invence, ideje, nové nápady Denně vznikají miliony

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Roman Ženatý Duben 2009 Asset deal Prodej samostatné nemovitosti Prodej podniku + závazky Daň z příjmů Daň z převodu nemovitostí DPH Odpisová základna =

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více