Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu"

Transkript

1 Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu

2 Institucionální uspořádání Seed fondu ČNB MPO (OPPI) Depozitář Auditor Seed/VC fond obchodní společnost uzavřený investiční fond Investiční výbor Investiční společnost (správce) Investiční poradci Soukromí investoři MSP MSP MSP Cílové společnosti

3 Vnitřní struktura Seed fondu Vnitřní členění Fondu respektuje vývojové stádium firmy Zdrojem finančních prostředků pro Fond je Operační program Podnikání a inovace Fond bude fungovat podle pravidel kolektivního investování jako uzavřený investiční fond Finanční nástroj SEED Seed Start-up Firmy mladší 5 let Bez soukromého investora Se soukromým investorem Fond Finanční nástroj VENTURE Expansion Firmy starší 5 let Se soukromým investorem

4 Parametry Seed/VC fondu Fond je konstruován jako smíšený fond rizikového kapitálu Zahrnuje finanční nástroj SEED zaměřený na early-stage investice (firmy do 5 let stáří) a finanční nástroj VENTURE zaměřený na later-stage investice (firmy nad 5 let) SEED VENTURE Rozpočet První vklad 100 mil. Kč 400 mil. Kč Zaměření Seed, Start-up Expansion Limit tranší na MSP 1,5 mil. (na 1 investici) 2,5 mil. (na 1 investici ročně) Zapojení koinvestorů Min. 30 % /de minimis 0 % Min. 50 % na každé investici Zvýhodnění koinvestorů Kupní opce Bez výhody (pari passu) Skladba individuální inv. Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Sektorové zaměření Bez preferencí Bez preferencí Geografické zaměření Aktivity mimo Prahu Aktivity mimo Prahu Odhad počtu investic 125 (35 seed, 90 start-ups) 25

5 Právní aspekty transakcí a co je vhodné si zapamatovat Mgr. Ing. Martin Lukáš advokát

6 Typické fáze procesu I. Rozhodnutí prodat či nechat vstoupit investora svět už nebude jako dřív něco ztrácím a něco získávám, reakce zaměstnanců, dodavatelů, klientů, bank atd. Jaký typ investora (co očekávám)? finanční investor rizikový kapitál (venture capital, business angel, private equity fond) strategický investor (obchodní partner, konkurent)? Vybrat správné poradce (většinou první vlastní zkušenost, současně ale životní příležitost) investiční poradce, právník, daňový poradce atd. rozhoduje zkušenost použít ty současné? - důvěra koho má zájemce? střet kultur a prostředí (jazyk vyjednávání) Vlastní předinvestiční prověrka (vendor s due diligence) stojí to za to? kdy? realita vs. přesvědčení revize právních titulů/vztahů ke klíčovému aktivu (IPR, klíčové dodavatelské a odběratelské smlouvy, atd.)

7 Typické fáze procesu II. Hledání kupujícího/investora Teaser (chyták) Informační memorandum Term sheet, dohoda o mlčenlivosti Due diligence kupujícího Vyjednávání transakční dokumentace Uzavření transakční dokumentace Plnění odkládacích podmínek (např. získávání souhlasů) Vypořádání transakce (předání akcií, zaplacení ceny, uzavření manažerských smluv, atd.)

8 Term sheet Bodové shrnutí základních podmínek transakce a časového horizontu mít své jisté slouží právníkům jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace většinou nezávazný, předběžný dokument podobá se tzv. letter of intent (dopis o záměru), memorandum of understanding a heads of terms kdo kupuje co se kupuje rámcově za kolik (co ovlivní cenu) mlčenlivost kolik má času (exkluzivita) u financování formou rizikového kapitálu typicky obsahuje podmínky financování start-up společností, zejména: Množství vložených finančních prostředků (amount raised) Cenu za akcii (price per share) Počáteční ocenění (pre-money valuation) Likvidační preferenci (liquidation preference) maximalizace výnosu a horizont exitu 3-5 let Hlasovací práva (voting rights) Ochrana proti zředění (anti-dilution provisions) Business plán

9 Předtransakční fáze Dohoda o mlčenlivosti confidentiality agreement, non-disclosure agreement NDA pokrývá due diligence a smluvní vyjednávání, včetně obsahu připravovaných smluv Exkluzivita pro vyjednávání závazek prodávajícího v určité lhůtě nepřevést, nenechat vstoupit jiného investora ani nevyjednávat (typicky 3 až 6 měsíců) Součinnost při due diligence Předsmluvní odpovědnost judikatura, nový občanský zákoník důraz na vyjednávání v dobré víře

10 Due diligence I. Cílem je, aby kupující znal rizika => snížení budoucích nároků, dopad na indikovanou kupní cenu Podmínkou je mlčenlivost zájemce (pozor na obchodní tajemství a osobní údaje) Kdo má ve společnosti vědět o due diligence a kdo ne a jak jim to vysvětlit? Dotazník investora (questionnaire) Připravit požadované dokumenty a informace (data room) alternativou je virtuální(vdr např. Merrill datasite) Kontrola nad procesem: stanovit pravidla přístupu a nakládání s informacemi (data room rules) seznam dokumentace (data room index) formalizovaný postup (Q&A) Setkání s managementem a stávajícími externími poradci společnosti (daně, právo, finance, atd.)

11 Due diligence II. Rizika: Je dobré pasivně čekat, co bude chtít zájemce zkoumat? Zatajování dokumentů - problémů Nalezení dokumentů Ztráta kontroly nad due diligence (únik informací, neví se co zájemce zkoumal a co ne, prodlužování due diligence)

12 Korporátní právo: Due diligence III. (příklady problémů) - nedostatky akcií, neplatné převody obchodních podílů/akcií, řetězení s.r.o., chybějící dokumentace (zprávy o vztazích atd.), souhlasy manželů s převodem, přistoupení ke společenské smlouvě Statutární orgány: - souběh pracovního poměru a výkonu funkce, nevyřešené odměny v minulosti Transakce s majetkem: - 196a, chybějící souhlasy (VH, třetí osoby banky atd.) Smlouvy: - change of control clause - smlouvy se společnostmi ze skupiny Nemovitosti: - nabývací tituly - chybějící kolaudace, přístup k nemovitosti, neplatné nájemní smlouvy na nebytové prostory - rozestavěné nemovitosti (práva architektů, nástupnictví ve stavebním řízení atd.) IP/IT: - pirátský software, nedostatky v licencích, práva zaměstnanců a IČařů, nejasné vztahy k ochranným známkám, logům, designům atd. Zaměstnanci: - švarcsystém Osobní údaje

13 Transakční dokumentace I. Smlouva dle typu transakce O převodu akcií/obchodních podílů (share purchase agreement) Investiční smlouva (vstup investora skrze zvýšení základního kapitálu) Převod vybraného majetku (asset deal, enterprise deal) Doprovodné smlouvy Akcionářská dohoda (dohoda společníků, shareholders agreement) + stanovy / společenská smlouva Smlouva o vázaném účtu (Escrow agreement) postupné uvolňování kupní ceny či jiné formy protiplnění, zajištění prohlášení a záruk prodávajícího Manažerské/pracovní/konzultační smlouvy smlouvy upravující působení prodávajících po vypořádání transakce (zájem na know-how, zkušenostech, kontaktech, atd.) Motivační smlouvy (opční a jiné)

14 Transakční dokumentace II. Kdo dává první návrh? V jakém jazyce? Společný obsah smluv: Podpis vs. účinnost (conditions precedent - CPs) např. souhlas regulátora (ÚOHS, atd.) Prohlášení a záruky (representations and warranties - R&W) zejména za kvalitu klíčového aktiva omezení v čase/penězích, včasné oznámení prodávajícímu, možnost řešení prodávajícím Oznamovací dopis (disclosure letter) výjimky z prohlášení a záruk Odškodnění (indemnities) náhrada škody a jiné újmy v důsledku porušení prohlášení a záruk

15 Transakční dokumentace III. Úpravy výše kupní ceny např. v závislosti na stavu společnosti v době převzetí Rozložení platby kupní ceny 100% vs. jiné nástroje málokdy se vyplácí 100%, aniž by kupující měl něco dalšího v ruce zadržení části kupní ceny na vázaném účtu Vliv kupujícího na společnost mezi podpisem a vypořádáním transakce (negativní závazky, souhlas kupujícího s určitými úkony společnosti, přístup kupujícího k informacím) Soudy vs. arbitráž (místo, jazyk, pravidla, náklady) Použití cizího práva jako rozhodného Nekonkurenční doložka prodávajícího

16 Otázky? Mgr. Ing. Martin Lukáš T: Děkuji za pozornost.

17 PĚT ZÁKLADNÍCH RIZIK, O KTERÝCH BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE UVAŽOVAT O VSTUPU FINANČNÍHO INVESTORA Martin Lukáš, Weinhold Legal Dagmar Vránová, MPO

18 Co se může také stát. Video:

19 Riziko č. 1 Zředění podílu Anglicky: Dilution Definice: Redukce procentního podílu na celkovém objemu kapitálu (snížení obchodního podílu) Situace: Jak čelit: Do firmy vstoupí další investor, celkový objem kapitálu se zvýší, ale objem původního vlastníka zůstane v absolutní hodnotě stejný Držitelé opcí (práv k nákupu akcií) uplatní svá práva Když se počet všech akcií zvýší, každý z dosavadních akcionářů bude vlastnit menší = zředěný procentní podíl ve firmě Ochrana proti zředění (Anti-dilution provision)

20 Riziko č. 2 (Nucený) Prodej firmy Anglicky: Definice: Situace: Jak čelit: The (forced) sale of a company Prodej celé firmy nebo její části, při kterém hrozí poškození práv majoritního nebo minoritního akcionáře Jeden z akcionářů se rozhodne, že prodá svůj podíl nebo celou firmu Objeví se mimořádně výhodná nabídka nebo z jiných důvodů Tag-along Right = Právo minoritního akcionáře připojit se k prodeji, k němuž se rozhodl majoritní akcionář (za stejných podmínek) Drag-along Right = Právo nuceného spoluprodeje. Majoritní akcionář může donutit minoritního akcionáře k prodeji jeho podílu (za stejných podmínek)

21 Riziko č. 3 Porušení mlčenlivosti Anglicky: Disclosure Definice: Porušení mlčenlivosti, poskytnutí informací, prozrazení obchodního tajemství Situace: Jak čelit: Vlastník vyjednává o kapitálové investici, má obavy, že informace o jeho podnikatelském záměru budou prozrazeny konkurenci nebo dalším subjektům, které je mohou využít ve svůj prospěch Může dojít k poškození obchodních zájmů vlastníka Uzavření smlouvy o zachování mlčenlivosti Non Disclosure Agreement (NDA)

22 Riziko č. 4 Duševní vlastnictví Anglicky: IPR Intellectual Property Right Definice: Práva k duševnímu vlastnictví, patentová ochrana, autorská práva Situace: Jak čelit: Většinou u firem, jejichž obchodní model je založen na využívání vynálezů, výsledků výzkumu a vývoje nebo na využití software Investor chce mít jistotu, že po vstupu do firmy nebude nikdo další uplatňovat práva k těmto nehmotným statkům Dohoda o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví, záruky vlastníků

23 Riziko č. 5 Soudní spory Anglicky: Lawsuit Definice: V případě více vlastníků neshoda v názorech na další osud firmy, která může vést až k soudu Situace: Jak čelit: Při rozhodování o dalším kole financování (vstup dalšího investora do firmy) Když jeden vlastník chce skončit s podnikáním a nechce dále pokračovat Další strategická rozhodnutí s významným dopadem na budoucnost firmy Nedělat strategická rozhodnutí za zády ostatních vlastníků, maximální transparentnost, Term Sheet pokrývající maximum oblastí, které by mohly vést ke sporům

24 Kapitálové investice jsou jen jedna z možností financování rozvoje firmy. Děkujeme za pozornost.

25 Jak představit investorovi podnikatelský záměr?

26 Způsob prezentace závisí na fázi investičního procesu Upoutání zájmu investora Elevator Pitch náhodné setkání Oslovení investorů Teaser Pitch = Prezentace ( Den D ) Memorandum Vyjednávání o investici Business plán

27 Tvorba a prezentace podnikatelského plánu Přednáší: LADISLAV ŠAUER, JAN MAREK

28 Úvod

29 Přizpůsobení prezentace cílovému publiku Různí čtenáři budou na váš plán nahlížet z různého uhlu pohledu. Investiční komise větší společnosti S jakou dávkou jistoty dosáhne projekt požadované míry návratnosti? Investor Jaká je očekávaná výnosnost? Jaký je potenciál směrem nahoru? Jaký je tým? Věřitel Jaká je dluhová kapacita společnosti? Jaká jsou rizika? Budete schopni splácet dluh i za zhoršených podmínek? Deloitte Česká republika

30 Části podnikatelského plánu

31 Jednotlivé sekce 1. Úvodní část Titulní strana a obsah Manažerské shrnutí Popis záměru 2. Analýza podnikatelského prostředí Odvětvová analýza Analýza trhu Konkurenční analýza 3. Podnikatelský záměr Marketingový plán Provozní Plán Finanční plán Manažerská strategie 4. Přílohy Deloitte Česká republika

32 1. Úvodní část

33 Titulní strana a obsah Úvodní část Přehledný a profesionální vzhled Obsahuje Název společnosti anebo projektu Jméno a kontakt Logo společnosti Datum vytvoření Čtenáře bude zajímat, jestli jsou v obsahu všechny důležité části Obsah musí umožňovat jednoduchou navigaci mezi jednotlivými sekcemi Deloitte Česká republika

34 Manažerské shrnutí : klíčové body Úvodní část Popis relevantního odvětví a analýza trhu Problém zákazníka, který váš produkt vyřeší Klíčové prvky strategie, které zaručí úspěch Co vás odlišuje od konkurenčních produktů či služeb? Ukažte, že jste první, nebo že budete mít efektivnější distribuční kanály než konkurence Jak chcete získat strategické partnery? Jaký je finanční potenciál (očekávané výnosy a rizika)? Představení týmu Kapitál a jiné zdroje (co požadujete od čtenáře) Lze zahrnout vaše poslání, misi Deloitte Česká republika

35 Popis záměru Úvodní část Jasné vyjádření vlastního porozumění konceptu Podělte se o nadšení z projektu Poskytněte čtenáři realistický obraz projektu a vyhlídky Detail konceptu Historie navrhnutého konceptu: Byl záměr již testován? Pro jaké trhy je určen? O jaký byznys jde (výroba, maloobchod nebo služby)? Proč to budou zákazníci používat? Jaký problém jim to řeší? Organizační detail Finanční status Kdo bude projekt řídit? Právní struktura Kde bude sídlo, provoz? Deloitte Česká republika

36 2. Analýza podnikatelského prostředí

37 Příležitost Produkt Odvětví, trh a konkurenti Analýza podnikatelského prostředí Odvětví Trh Konkurence Partner Výrobce Distributor Zákazník Spotřebitel Cílový Příležit trh Maloobchodník ost Produk t Trh Odvětvová analýza O jaké odvětví se jedná? Jaké vlastnosti jej definují? Konkurence Které společnosti prodávají stejný nebo podobný produkt na vašem trhu? Analýza trhu Co určuje relevantní trh? Jak je možné ho segmentovat? Deloitte Česká republika

38 Konkurenční analýza Analýza podnikatelského prostředí Konkurenti klíčové otázky Kdo jsou konkurenti a jakých výsledků dosahují? Co odlišuje váš produkt od konkurence? Jakou hrozbu představuje konkurence pro váš záměr? Bariéry vstupu klíčové otázky Co všechno obnáší vstup do odvětví? Jaké zdroje, vědomosti a schopnosti jsou ke vstupu potřebné? Jaká regulace omezuje vstup nebo zvyšuje náklady vstupu? Vztahují se k odvětví vysoké kapitálové požadavky? Vyžaduje si vstup vysoké investice do speciálních technologii? Deloitte Česká republika

39 3. Podnikatelský záměr

40 Marketingový plán Podnikatelský záměr Product Důraz na příležitost Place Marketingový plán Promotion Stanovení marketingových cílů Nákupní chováni spotřebitele Určení hodnoty jednotlivých skupin zákazníků pro váš projekt Price Klíčové otázky Budujete byznys, který vytváří dlouhodobý vztah (předplatné časopisů) anebo poskytujete rychlé, jednorázové služby? Budou spotřebitelé kupovat váš produkt často jako rutinní spotřebitelské zboží, případně jako levnou zábavu, anebo jde o trvalý produkt, který se nakupuje občasně? Je potřeba u zákazníků budovat loajálnost, anebo je váš produkt jediný, který naplní jejich potřeby? Vyžaduje si proces prodeje vztah / kontakt se zákazníkem, anebo může být transakce neosobní, uskutečněna online? Deloitte Česká republika

41 Provozní plán Podnikatelský záměr Provozní plán je přehledem toku každodenních obchodních aktivit a strategie, která je vede. Měl by obsahovat dostatek informací, aby indikoval vysokou úroveň plánování a porozumění. Zároveň musí být stručný a publikum nezahlcovat. Je teda důležité najít správnou úroveň detailu Deloitte Česká republika

42 Management Podnikatelský záměr Představení týmu s důrazem na kompetence a předešlé úspěchy Ukažte, že tým je dobře vyvážen a má předpoklady ke funkční spolupráci Klíčové otázky Kde členové týmu v minulosti pracovali? Jaké mají za sebou úspěchy? Jakou mají pověst v odvětví? Jaké schopnosti a dovednosti se sebou přináší? Co je motivuje a jaké je jejich odhodlání? Deloitte Česká republika

43 Finanční plán Podnikatelský záměr Účel finančního plánu Finanční plán je zásadní část vašeho podnikatelského záměru, neboť transformuje příležitost, provozní plán, marketingový plán a potenciál týmu do očekávaných finančních výsledků Investice Kolik peněz potřebujete získat, kolik očekáváte od čtenáře. Jaké bude využití nových zdrojů? Finanční plán zachycuje současný stav i budoucí projekce finanční výkonnosti společnosti. Obraz tvořený finančním plánem odpovídá nejlepšímu odhadu rizik a výnosů Důležitost cash-flow Kromě pro-forma výsledovky bude investory zajímat taky výkaz cash-flow. Výkaz cashflow pomůže identifikovat vrcholy a dna dostupnosti zdrojů a pomůže vám demonstrovat, že s variabilitou peněžních toků počítáte a jste na ni připraveni Deloitte Česká republika

44 4. Finanční plán

45 Role v rámci podnikatelského plánu Finanční plán Stěžejní část každého podnikatelského plánu, která prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska Finanční plán představuje rozvrh podnikatelského záměru vymezující dobu potřebnou k zahájení činnosti, pokrytí režijních nákladů a dosažení zisku Uvádí očekávané tržby, náklady a zisk, dále tok hotovosti, shrnutí aktiv a pasiv, předpokládané investice atd. V neposlední řadě určuje rovněž kapitálovou náročnost podnikatelského záměru a řeší financování projektu z vlastních zdrojů, cizích zdrojů či kombinací obou způsobů Hlavní výstupy finančního plánu: Zakladatelský rozpočet a zdroje financování Výkaz zisků a ztrát Plánovaná rozvaha Plán cash-flow Hodnocení ekonomické efektivnosti Analýza bodu zvratu a citlivostní analýza Deloitte Česká republika

46 Zakladatelský rozpočet a zdroje financování Finanční plán Zakladatelský rozpočet vymezuje finanční prostředky nutné k založení podniku, na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vložené do nákupu oběžného majetku a na zahájení podnikatelské činnosti Jeho souhrnným výsledkem je zahajovací rozvaha Z plánů peněžních příjmů a výdajů lze vypočítat potřebu kapitálu v daném období Kapitál lze obecně čerpat ze dvou zdrojů interních (odpisy, zisk apod.) a externích (úvěr, leasing, obchodní andělé, emise cenných papírů atd.) Deloitte Česká republika

47 Výkaz zisků a ztrát Finanční plán Kalkuluje výnosy, náklady a hospodářský výsledek za jednotlivé roky činnosti, přičemž první rok bývá zpravidla zpracován po měsících Nejčastěji se jeho položky uvádějí v následujícím pořadí výsledek hospodaření z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti Hlavním předpokladem je odhad výnosů Prodané množství x jednotková cena Platební podmínky Na reálnosti finančního plánu závisí podmínky poskytnutí investičního kapitálu V případě příliš pesimistického finančního plánu může podnikatelský záměr působit neatraktivně V případě příliš optimistického finančního plánu může podnikatelský záměr působit nedůvěryhodně Pro otestování předpokladů je vhodné zpracovat výkaz zisků a ztrát ve více variantách Realistická varianta zobrazující reálná očekávání Konzervativní varianta zohledňující méně příznivý budoucí vývoj Deloitte Česká republika

48 Výkaz zisků a ztrát Finanční plán Rok 1 Rok 2 Rok 3 Tržby Přímé náklady Hrubá marže Hrubá marže 15,0% 56,6% 54,9% Osobní náklady Majetková daň Odpisy Provozní výsledek hospodaření Provozní zisková marže -5,7% 40,3% 38,9% Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření VH před zdaněním Daň z příjmů VH za účetní období Zisková marže -62,3% 9,7% 15,4% Deloitte Česká republika

49 Plánovaná rozvaha Finanční plán Zobrazuje finanční a majetkovou pozici podniku k určitému datu Soupis aktiv a pasiv podniku, struktura majetku a zdrojů financování a jejich vývoj v čase Rok 1 Rok 2 Rok 3 AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky plátce DPH Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Rok 1 Rok 2 Rok 3 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy Nerozdělený zisk Cizí zdroje Krátkodobé závazky Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Krátkodobý finanční majetek Účty v bankách Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Deloitte Česká republika

50 Plán peněžních toků Finanční plán Zobrazuje příjem plateb v hotovosti na straně jedné a distribuci výdajů na straně druhé Zejména v prvotních fázích a fázích rapidního růstu bývá považován za nejpřesnější indikátor úspěšnosti Zpravidla se rozděluje na tři hlavní části peněžní toky z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti Plán peněžních toků navazuje na výkaz zisků a ztrát Je nutné korigovat výnosy/náklady z výsledovky na příjmy/výdaje Důležitým předpokladem je nejen odhad příjmů/výdajů, ale i lhůta, ve které dojde k úhradě faktury Čistý peněžní tok (Net cash flow) rozdíl příjmů a výdajů Příjem kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních prostředků Výdaj záporný tok peněz, doprovázen snížením stavu peněžních prostředků Deloitte Česká republika

51 Plán peněžních toků Finanční plán Rok 1 Rok 2 Rok 3 Počáteční stav peněžních prostředků VH před zdaněním Odpisy stálých aktiv Nákladové a výnosové úroky Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu Změna stavu pracovního kapitálu Čistý provozní peněžní tok před zdaněním Vyplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu závazků z financování Dopady změn vlastního kapitálu Peněžní zvýšení základního kapitálu Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Deloitte Česká republika

52 Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu Finanční plán Při tvorbě podnikatelského plánu je třeba zaměřit se rovněž na hodnocení ekonomické efektivnosti, která se posuzuje pomocí poměrových finančních ukazatelů Mezi tyto ukazatele se řadí ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti Vyhodnocení projektu je vhodné provést rovněž pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků jako např.: Net present value (NPV) součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků Internal rate of return (IRR) diskontní sazba, při níž je čistá současná hodnota budoucích hotovostních toků plynoucích z investice rovna nule Index rentability (NPV/I) podíl čisté současné hodnoty na investičních výdajích Doba návratnosti počet let potřebných k navrácení nákladů spojených s investicí Zásadním výstupem hodnocení podnikatelského záměru z finančního hlediska je zodpovězení otázky jeho finanční rentability a jeho dlouhodobé i krátkodobé financovatelnosti Deloitte Česká republika

53 Analýza bodu zvratu Finanční plán Analýza bodu zvratu je analytická technika, pomocí které lze odhadnout kritický objem prodeje, při němž se tržby vyrovnají nákladům, tj. při kterém začne být podnikatelský záměr rentabilní Založena na třech klíčových předpokladech: Průměrná cena (p) vychází z plánu tržeb, může být stanovena buď jako cena za kus či jako procento zisku z tržeb Průměrné variabilní náklady (vn) jednotkové náklady na prodaný kus, mohou být vyjádřeny v absolutní výši či jako procento nákladů z tržeb Fixní náklady (FN) náklady, které budou vynaloženy bez ohledu na objem prodeje a které se v krátkém období většinou nemění Bod zvratu (množství prodaných výrobků) = FN / (p vn) Analýza bodu zvratu je závislá na správném odhadu průměrné ceny, variabilních a fixních nákladů, který je však nezřídka proveden nepřesně Přesto by analýza bodu zvratu měla být součástí každého finančního plánu Deloitte Česká republika

54 Řízení rizik (citlivostní analýza) Finanční plán Vymezení největších zdrojů rizik v projektu, uvedení jejich pravděpodobnosti a případných opatření na jejich snížení Postup: Vyjádření všech zásadních předpokladů obsažených v kalkulaci hotovostních toků Změna každého z předpokladů o 1 % a individuální výpočet dopadu změny na hodnotu výsledného ukazatele Výpočet procentní změny výsledného kriteriálního ukazatele a identifikace předpokladů, na jejichž změnu je výsledný ukazatel nejcitlivější Čím detailnější je analýza rizika, tím více lze riziko snížit Analýza rizika se snaží předcházet negativním výsledkům budoucího vývoje, vyhodnotit možné rizikové faktory a řídit riziko Deloitte Česká republika

55 Nejčastější chyby rekapitulace Finanční plán 1. Chybí popis klíčových předpokladů finančního plánu a komentáře k jednotlivým výstupům 2. Nedostatek vlastních zdrojů a nedořešená kapitálová struktura 3. Nerealistický rozpočet a nereálná očekávání ohledně růstu tržeb a zisku 4. Nezpracování plánu cash-flow 5. Nízká míra vnímání a eliminace rizik 6. Přílišná obsáhlost finančního plánu 7. V případě cizí měny plán nezohledňuje vývoj měnového kurzu 8. Finanční plán nepočítá se specifickými podmínkami platby daně 9. V případě zahraničních investic finanční plán nezohledňuje lokální specifika 10. Nekonzistence jednotlivých finančních výkazů Deloitte Česká republika

56 5. Přílohy

57 Předpoklady, milníky a dodatečné informace Příloha Předpoklady Klíčové předpoklady jsou základem finančního plánu. Měli by být realistické a konzistentní se zkušenostmi v odvětví Explicitně uveďte předpoklady ohledně budoucího růstu trhu a vývoje odvětví. Uveďte také předpoklady ohledně interních veličin projektu, jako úroveň fixních a variabilních nákladů, růst tržeb, náklady kapitálu a sezónní variace cash-flow Milníky Milníky je dobré znázornit graficky na časovou osu Je vhodné zahrnout klíčová data jako spuštění projektu, započetí provozu, prvé plánované tržby, dosáhnutí bodu zlomu atd. Dodatečné informace Detail předpokladů s odůvodněním je vhodné zahrnout až do přílohy. Ta může obsahovat zdroje, data, názory expertů a také vaši vlastní logiku Je vhodné zahrnout také detail výpočtů, tabulky a informace, kterými nechcete zahltit jádro prezentace Deloitte Česká republika

58 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Česká republika

59 SEED VENTURE WORKSHOP březen 2013 HESLO 59

60 STRUKTURA PREZENTACE Podpora CzechTrade při vstupu na zahraniční trhy: Asistenční služby Zahraniční sítě MPO Informační servis CzechTrade pro exportéry HESLO 60

61 SLUŽBY CzechTrade PRO EXPORTÉRY INFORMAČNÍ SERVIS: CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB EXPORTNÍ PORADENSTVÍ: OBOROVÍ SPECIALISTÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ODDĚLENÍ EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PREZENTACE V ZAHRANIČÍ: ODDĚLENÍ VELETRHŮ A VÝSTAV (SVV) HESLO 61

62 NOVÉ SLUŽBY NABÍDKA SLUŽEB CT / MPO 2013 EXPORTNÍ BALÍČKY EXPORTNÍ KLUB BASIC BUSINESS PLUS HESLO 62

63 EXPORTNÍ BALÍČKY ZAČÍNAJÍCÍ A ROZHODUJÍCÍ SE EXPORTÉR: BASIC Cena: ,- Kč Teritoriálně zaměřené analýzy Odborně a teritoriálně zaměřené semináře Konzultace se zástupci zahraniční sítě MPO Účast na Meeting Point Doporučení veletrhů a výstav Vyhledání obchodních kontaktů - LONGLIST ROZŠÍŘENÁ FORMA PODPORY: BUSINESS Cena: ,- Kč navíc: Organizace obchodních jednání Vyhledání a ověření obchodních kontaktů SHORTLIST Oslovení subjektů a ověření zájmu o spolupráci Konzultace IPR HESLO 63

64 EXPORTNÍ BALÍČKY A EXPORTNÍ KLUB INDIVIDUÁLNÍ A DLOUHODOBÉ SLUŽBY: PLUS Cena: dle dohody např.: Teritoriálně a oborově zaměřené analýzy Dlouhodobá exportní asistence Realizace akvizičních cest Právní, daňový a celní servis Office Outsourcing PŘÍSTUP K INFORMACÍM: EXPORTNÍ KLUB CZECHTRADE Cena: 5.000,- Kč / rok Adresář exportérů Analýza exportní připravenosti Prioritní přístup KLIENTSKÁ ZÓNA (V PŘÍPRAVĚ) HESLO 64

65 SLUŽBY NABÍZENÉ V RÁMCI BALÍČKŮ TERITORIÁLNÍ SCREENING (1 země) BASIC OBOROVÝ SCREENING (1 země, 1 obor) BUSINESS ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ (1 země, 1 obor BASIC, 3 obory BUSINESS) ANALÝZA KONKURENCE (1 komodita) BUSINESS Charakteristika trhu a ekonomická situace Charakteristika trhu Aktuální informace a data o vývoji trhu Komparace možností uplatnění exportérů Základní ekonomické a statistické údaje Zahraniční obchod a srovnání specializací Informace o konkurenci na trhu Identifikace hrozeb a příležitostí Průzkum trhu s důrazem na sledovaný obor Chronologický vývoj importu a exportu daného oboru Identifikace hrozeb a příležitostí Trendové ukazatele, potenciální možnosti, budoucí příležitosti Exportní příležitosti Trendové ukazatele českého exportu v globálním kontextu Analýza míry koncentrace trhu Generalizace a shrnutí výsledků a doporučení oblastí s příležitostmi HESLO 65

66 INFORMAČNÍ SERVIS SLUŽBY ZDARMA NOVINKY TERITORIÁLNÍ A OBOROVÉ ANALÝZY MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ KOMPETENČNÍ MAPA KALENDÁŘ AKCÍ NEWSLETTER EKONOMIKA ČR A ZAHRANIČNÍ OBCHOD SLUŽBY V RÁMCI EXPORTNÍCH BALÍČKŮ OBOROVÝ A TERITORIÁLNÍ SCREENING ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ANALÝZA KONKURENCE EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI POPTÁVKY TENDRY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU PROJEKT HESLO 66

67 EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI TYPY EP on-line databáze Poptávky Tendry Investiční příležitosti Nabídky ZDROJE EP On-line služba CT pro zahraniční firmy Zahraniční síť MPO ZÚ ČR Ostatní SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ Poptávky typu A Poptávky typu B HESLO 67

68 PRŮMYSLOVÝ DESIGN INFORMACE PRAVIDELNÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU DESIGN NEWSLETTER 4X ROČNĚ ODBORNÁ PUBLIKACE 1X ROČNĚ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ WORKSHOPY 2X ROČNĚ: BRNO (1. POLOLETÍ) A PRAHA (2. POLOLETÍ) PORADENSTVÍ DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST PREZENTACE INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE: ŘÍZENÍ DESIGNU VE FIRMÁCH VČ. DOPORUČENÍ DESIGNÉRŮ A ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRA VYPRACOVÁNÍ ANALÝZ DESIGNU DLE KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ ZAHRANIČNÍ AKCE VELETRHY ZAMĚŘENÉ NE PROPAGACI DESIGNU HESLO veletrhy 68

69 ANALÝZA TRENDŮ NA ČÍNSKÉM TRHU Energetika Důlní průmysl PERSPEKTIVNÍ OBORY Obnovitelné zdroje a technologie na ochranu životního prostředí Dopravní strojírenství a infrastruktura Letecký průmysl Zdravotnická technika, potřeby pro stárnoucí populaci Inovativní technologie HESLO 69

70 EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V ČÍNĚ CzechTrade mapuje denně nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem. Počet poptávek a tendrů z Číny a jejich vývoj za roky 2011 a 2012 ukazuje graf: HESLO 70

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky Finanční průvodce pro malé a střední podniky CzechInvest Praha 2004 Obsah Předmluva............................................................................... 5 1 CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJETE FINANCE

Více