APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ"

Transkript

1 APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, Brno, Abstrkt Příspěvek podává zákldní informce o metodě RIPRAN, která byl vyvinut n VUT Brno pro podporu projektových týmů při nlýze rizik. Metod je vhodná i pro nlýzu rizik softwrových projektů. 1. Význm postvení rizik v projektovém řízení 1.1 Cíl projektového řízení Project Risk Mngement zhrnuje procesy, které se zbývjí identifikcí, nlýzou rekcí n rizik v projektech, s cílem minimlizovt jejich vliv n projekt. Cíl projektového řízení je předstvován úspěšným projektem. Z úspěšný projekt povžujeme tkový, u kterého: - Bylo dosženo plánovných cílů - Ukončení projektu proběhlo podle plánu - Byl dodržen plánovný rozpočet - Byly využity disponibilní zdroje - Relizce proběhl s optimálním vynloženým úsilím - Návrh projekt proběhl jkostně - Projekt nemá negtivní vliv n okolí, n účstníky projektu ni n jiné projekty Z výše uvedených fktorů, které chrkterizují úspěšný projekt vidíme, že poždvky n úspěšný projekt jsou velmi náročné. Přitom musíme odmítnout tkový přístup, který si záměrně n zčátku klde mlé cíle nízké poždvky, by jejich splnění bylo sndné - tzv. měkký projekt. Měkký projekt, který umožňuje, by byl sndno relizován jko úspěšný projekt není, jkostním projektem! Zákldním cílem projektového řízení je nvrhnout relizovt úspěšné projekty 97

2 V prxi, oblst IT/IS toho není výjimkou, se velmi čsto setkáváme s neúspěšnými projekty. Z neúspěšný projekt povžujeme tkový projekt, kdy: - Nebyl dosžen některý z plánovných cílů - Projekt nebyl dokončen v plánovném termínu - Byly překročeny plánovné nákldy - Nebyly využity disponibilní zdroje nebo chyběly potřebné zdroje - K dosžení cílů, splnění termínu nákldů bylo vynloženo nepřiměřené úsilí - Projekt probíhl zmteně vyskytovl se celá řd kritických situcí, jejich příčiny se dly předpokládt - Projekt má negtivní dopdy n okolí nebo n jiné projekty Řd softwrových projektů vykzuje dokonce kombinci několik výše uvedených neúspěšných chrkteristik. Obecných příčin neúspěchu projektu je celá řd: - Vymezení projektu (cíle, termín, nákldy, zdroje) neodpovídá skutečným potřebám - Měnící se poždvky n projekt vlivem změn v okolí projektu, které nebyly kceptovány - Podcenění plánovných nákldů - Chybějící potřebné činnosti - Nesprávná volb dodvtelů jednotlivých částí projektu - Nesprávná identifikce výchozího stvu - Šptné řízení projektového týmu - Nesprávná práce týmu - Podcenění rizik nebo dokonce jejich ignorování - Nedosttečně přesný návrh projektu - Nedosttečná kvlifikce členů týmu - Nedosttečná zinteresovnost koncového uživtele výsledků n projektu - Nezvládnutí metod projektového řízení - Šptné klim šptná úroveň řízení práce ve firmě, kde je pojekt relizován - Nesprávné propojení n jiné projekty - Mlhvě definovné cíle - Šptné odhdy čsu nákldů u konkrétních činností - Nezvládnutá úloh vedoucího projektu - Fluktuce prcovníků týmu - Šptně sestvený tým - td. U softwrových projektů k tomu přistupuje nvíc nebezpečí znehodnocení projektu v důsledku výskytu progrmových chyb. Jk je vidět, výčet čsto se opkujících, všeobecných nedosttků není ni nemůže být úplný. Nvíc si kždý z nás jistě vzpomene n specifické příčiny neúspěchu nějkého softwrového konkrétního projektu! 98

3 Projektové řízení si všk prostřednictvím rozboru rizik projektu chce dopředu zjistit co možná největší nději n úspěšný projekt. To je hlvním účelem prováděné nlýzy projektového rizik. Proto si musíme klást již při návrhu projektu otázky jko: Nkolik můžeme očekávt, že náš projekt bude úspěšný? Nkolik můžeme očekávt, že náš projekt nebude úspěšný? Co může ohrozit úspěch nšeho projektu? Co může podpořit úspěch nšeho projektu? Co můžeme dělt pro zvýšení očekávné úspěšnosti projektu? Co můžeme dělt pro snížení očekávné neúspěšnosti projektu? Zodpovězení těchto otázek širší nlýz příčin nám pomáhá připrvit optření, která snižují možnost neúspěchu projektu zvyšují prvděpodobnost úspěchu projektu. 1.2 Význm působení okolí n projekt V řdě přípdů jsou zdrojem příčin neúspěchu projektu chyby jednotlivých prcovníků projektového týmu. Můžeme je chápt jko vnitřní příčiny neúspěchu projektu. Ty lze reltivně sndno eliminovt dobrou příprvou členů týmu zvýšením jejich odborných znlostí zkušeností. Přitom u softwrových projektů do těchto příčin ptří chyby v progrmových produktech, v důsledku šptné práce progrmátorů. Dleko větší, nepříznivější někdy obtížně předvídtelný vliv n neúspěch projektu mjí vlivy, které přicházejí z okolí projektu. Tkové můžeme nzvt vnější příčiny neúspěchu projektu. Tyto vlivy mohou čsto přicházet jko rekce n vlivy, které má projekt n své okolí. Okolí projektu PROJEKT Projekt okolí se ovlivňují vzájemně! Jké změny může způsobit okolí projektu? - Změnu cíle - Změnu cesty k cíli 99

4 - Změnu disponibilních prostředků - Změnu podmínek relizce projektu Správný projektový mnger se proto nesoustřeďuje jen n projekt, le sleduje i okolí projektu! U softwrového produktu jsou to zejmén význmné změny v důsledku překotného vývoje technických progrmových prostředků. Vedle rychlých změn hrdwre softwre jsou velmi význmně projevují následky nepředvídtelných poždvků zákzníků. Vzth projektového řízení rizikového inženýrství je možno znázornit schemticky tkto: PM RE Project Risk Mngement 2. Zákldní východisk metody RIPRAN Metod RIPRAN (viz dále) vychází z principu rizikového inženýrství, že pro nlýzu rizik je potřeb určit nejprve následující čtveřici připrvit jejich relevntní seznm: Hrozb - Scénář - Prvděpodobnost - Škod Protože počet náhodných událostí nelze nikdy přesně určit, nemůže být seznm úplný. Neúplnost seznmu je způsoben i znlostmi resp. neznlostmi členů projektového týmu. proto hovoříme o reprezenttivním seznmu, tj. o tkovém seznmu, který prezentuje všechn význmná rizik, která jsme byly schopni určit která bereme jko zákld pro konkrétní nlýzu rizik. Uveďme stručně význm těchto pojmů, jk je chápe metod RIPRAN. Hrozb (Therd) Nebezpečí, které hrozí které je příčinou zhoubných následků potíží v projektu. ( Npř. silná vichřice, nedosttečná půjčk, námrz, devlvce měny, stávk, výpověď vedoucího projektu, šptná subdodávk pro projekt,...) Scénář (Scenrio) Děj, který předpokládáme v projektu jko následek výskytu hrozby. ( Npř. Nedostneme půjčku - nebudeme mít pro projekt finnční krytí, Onemocní Frnt - ztrtíme jediného prcovník, který to umí pro náš projkt udělt...) Prvděpodobnost (Probbility) Prvděpodobnost relizce scénáře vyjádřená P < 0,1> Prvděpodobnost vzthujeme k době trvání projektu 1) resp. k tzv. referenční době 2) kdy se cítíme být ohroženi hrozbou. Poznmenejme, že se jedná o prvděpodobnost, že k hrozbě s 100

5 určitou prvděpodobností je přiřzen scénář s určitou prvděpodobností. Obvykle se předpokládá, že ob jevy jsou n sobě nezávislé. Jestliže prvděpodobnost vichřice je 0, 03 prvděpodobnost, že když přijde vichřice povlí stvební jeřáb, je 0,7, pk výsledná prvděpodobnost, kterou budeme uvžovt v příslušném přípdě je 0,7 x 0,03 = 0,021 1) Npř. pro silnou vichřici o síle 11 stupňů Beufortovy stupnice v nší zeměpisné š. d. je prvděpodobnost v průběhu jednoho roku 0,01, le pro dobu 100 roků je to hodnot 0,63. 2) Npř. Kldení kbelů má proběhnout od 1.březn do 25. březn, pk nás zjímá prvděpodobnost přízemních mrzíků v tomto čsovém období. Škod (Loss) Ztrát pro projekt, vzniklá relizcí scénáře. Vyjdřujeme ji obvykle v peněžních jednotkách (le můžeme i jink, velikostí čsového zpoždění, ztráty n životech prcovníků, pod.). Ke kždé n-tici můžeme připojit hodnotu rizik Hodnot rizik = prvděpodobnost x ztrát 3. Metod RIPRAN 3.1 Chrkteristik metody Metod RIPRAN (RIsk PRoject ANlysis), předstvuje jednoduchou empirickou metodu pro nlýzu rizik projektů, zvláště pro středně velké firemní projekty. Vychází důsledně z procesního pojetí nlýzy rizik. Chápe nlýzu rizik jko proces (vstupy do procesu-výstupy z procesu-činnosti trnsformující vstupy n výstup s určitým cílem). Metod kceptuje filosofii jkosti (TQM) proto obshuje činnosti, které zjišťují jkost procesu nlýzy rizik, jk to vyžduje norm ISO Metod je nvržen tk, že respektuje zásdy pro Risk Project Mngement, popsné v mteriálech PMI IPMA. Je změřen n zprcování nlýzy rizik projektu, kterou je nutno provést před vlstní implementcí. Neznmená to, že bychom neměli s hrozbmi prcovt v jiných fázích. Nopk, v kždé fázi životního cyklu projektu musíme provádět činnosti, které jednk shromžďují podkldy pro smosttnou nlýzu rizik projektu pro fázi implementce projektu, které vyhodnocují přípdná rizik neúspěchu té fáze, kterou provádíme. Zznmenná rizik pk použijeme pro celkovou nlýzu rizik projektu. Celý proces nlýzy rizik se skládá ze tří činností Identifikce rizik Kvntifikce rizik Snižování rizik Tyto činnosti jsou opět koncipovány jko procesy, které n sebe nvzují. 101

6 3.2 Identifikce rizik Cíl: Nlezení hrozeb scénářů Vstupy: - Popis projektu - Historická dt o minulých projektech ( Post Implementtion Anlysis, Trouble List) - Prognózy možných vnějších vlivů - Prognózy možných vnitřních vlivů - Zkušenosti Výstup: Seznm dvojic hrozb - scénář Činnosti podporující jkost: - Test pltnosti kompletnosti vstupních podkldů - Test kompletnosti kompetentnosti týmu - Test ktuálnosti prognostických podkldů - Test úplnosti výstupního seznmu dvojic 3.3 Kvntifikce rizik Cíl: Ohodnotit prvděpodobnost scénářů, velikost škod vyhodnotit míru rizik Vstupy: - Seznm dvojic hrozb-scénář - Sttistická dt z minulých projektů dlší různé sttistické údje - Zkušenosti Výstupy: - Úplné n-tice (hrozb,scénář,prvděpodobnost,škod) - mezivýsledek - Seznm I. pro doplnění návrhu projektu - Seznm II. pro informci k možným opertivním záshům - Seznm III. pro následující proces Snižování rizik - Předběžná úroveň souhrnného rizik projektu Činnosti podporující jkost: - Test kompletnosti pltnosti vstupního seznmu - Test kompetentnosti kompletnosti týmu - Test ktuálnosti sttistických dt - Test kompletnosti výstupního seznmu dvojic 3.4 Návrhy n snížení rizik Cíl: N zákldě informovnosti o nebezpečí připrvit optření, snižující vliv rizik. Vstup: Seznm n-tic (hrozb, scénář, prvděpodobnost, škod), které je potřeb vzít v úvhu (seznm III.) 102

7 Výstup: - Návrhy n snížení rizik (Plán optření n snížení rizik) - Vyhodnocení souhrnného rizik projektu n zákldě optření Činnosti podporující jkost: - Test pltnosti kompletnosti vstupního seznmu - Test kompetentnosti kompletnosti týmu - Prověření návrhů ke snížení rizik projektu 4. Závěr V nšich softwrových projektech kpitol o rizicích většinou chybí. Je to určitě tké jedn z příčin, proč řd softwrových projektů skončí neúspěchem. Nše softwrové firmy by měly zčít používt v dleko větší míře moderního projektového řízení při návrhu softwre, které uvžuje i problemtiku rizik při návrhu projektu jeho implementci. Metod RIPRAN je vhodným prostředkem, jk nlýzu rizik zprcování návrhu n snížení rizik jkostně provádět. V součsné době je k dispozici 1.verse průběhu roku 2001 bude připrven 2. verze, která bude zhrnovt počítčovou podporu metody RIPRAN formu dokumentů, které splňují poždvky norem řdy ISO 9000:2000. Zájemci se mohou kontktovt přímo n prcovišti VUT v Brně v Ústvu utomtizce informtiky fkulty strojního inženýrství. Litertur 1. Boehm, W.B.: Risk Mngement. IEEE Computer Society Press. Los Almos ČSN/ISO Český normlizční institut Prh Klsifikce projektového řízení. Studijní mteriál účstníků kurzů Grdu CEGOS (Kpitol 11. Řízení rizik projektu) 4. Kopřiv, P.: Jk (Ne)Zbít Projekt. Firemní bulletin firmy KOMIX Prh. Speciální číslo mezinárodního veletrhu INVEX Computer Křovák,J.-Zmrzilová,E.: Expertní odhdy. SNTL Prh Mtějk,V.-Mokrý,J. kol.: Mngement Projektů spojených s výstvbou. SDIC Institut Prh 1997 (Kp. 7. Mngement rizik mngement změn) 7. Ončák, P.: Riziká projektov nástroje n ich zníženie. In: Súčsné trendy v rozvoji projektového rideni. STU-Mteriálovotechnologická fkult, Trnv Project Mngement Body of Knowledge. Project Mngement Institute. Upper Drby 1996, (Chp. 11 Risk Project Mngement) 9. Lcko,B.: Metod RIPRAN. Výzkumná zpráv 02/2000. VUT FSI ÚAI Brno 2000, 57s., Interní mteriál Ústvu utomtizce informtiky 103

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST IN V PROJEKTECH URBAN RESTRUCTURING RESTRUKTURALIZACE PROJECTS MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN Bridgg gp between mbitions prctice usg guideles lessons from ENPIRE project

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik Verze 1.00 Duben 2013 1/31 Obsah 1 Termíny a definice... 6 2 Jak chápat riziko a proč řídit rizika... 8 3 Řízení rizik principy a

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu problematika časového

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více