VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Monika Bıhmová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Přibyl Znojmo, duben 2009

2 ZADÁNÍ BP I.STRANA

3 ZADÁNÍ BP II.STRANA

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Využití marketingu na příkladech společnosti VAPAS, a.s. je vymezení základních pojmů marketingu, marketingu služeb a logistiky, které jsou nezbytné k dosažení stanovených cílů podniku. Praktická část práce je zaměřena na analýzu marketingu v reálně existujícím podniku. Cílem bakalářské práce je představit společnost VAPAS, a.s., vymezit současný stav využívání marketingu ve společnosti. Pomocí dotazníkového šetření zjistit spokojenost zákazníků společnosti VAPAS, a.s. s nabízenými službami a pomocí výsledků šetření vyvodit závěry a doporučení ke zlepšení stávající situace společnosti. Klíčová slova: Marketing, marketing služeb, trh, marketingový mix, nástroje komunikačního mixu, marketingové prostředí, nástroje marketingového plánování, logistika Abstract The theme of the following study is entitled Utilization of marketing in models by the company VAPAS, Inc., and it is meant to be a definition of the basic marketing concepts, marketing services and logistics that are necessary towards the achievement of the giving objectives of the business. The practical part is orientated to the analysis of the marketing in an actual existing company. The goal of this study is to present the company VAPAS, Inc. itself, and to define the current situation regarding the use of marketing in the corporation. With the help of statistical inquiries, the goal is also to find out the level of satisfaction of the customers of the company; and finally, with the offering of services and with the help of the results obtained from the inquiry, to arrive to the necessary conclusions towards the improvement of the company s situation. Key words: Marketing, marketing services, market, marketing mix, tools for communication mix, marketing environment, tools of marketing planning, logistics.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s vnitřními předpisy Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autorky

6 Poděkování Děkuji Ing. Martinu Přibylovi, pod jehož vedením byla bakalářská práce vypracována, za přínosné připomínky a rady, spolupráci, odborné vedení a konzultace při vytváření bakalářské práce a dále firmě VAPAS, a.s. za spolupráci a poskytnutí potřebných informací a podkladů nutné k vypracování bakalářské práce.

7 Obsah: Úvod...9 Cíl práce a metodika...10 Teoretická část Marketing Definice marketingu Cíle a poslání marketingu Marketingové přístupy Marketing služeb Definice marketingu služeb Základní vlastnosti služeb Vymezení služeb Klasifikace služeb Trh Segmentace trhu Marketingový mix Nástroje marketingového mixu Výrobek (Produkt Product) Cena (Prodejní cena Price) Distribuce (Prodejní místo Place) Marketingová komunikace (Propagace Promotion) Nástroje komunikačního mixu Reklama (Advertising) Osobní prodej (Personal selling) Podpora prodeje (Sales promotion) Práce s veřejností (Public relations) Přímý marketing (Direct marketing) Sponzoring Nová média (New media) Veletrhy a výstavy Marketingové prostředí Nástroje marketingového plánování Marketingový informační systém Marketingový výzkum Marketingový plán Marketingová situační analýza PEST analýza SWOT analýza...32

8 8 Logistika Logistika definice Dopravní logistika Doprava Cíle logistiky...35 Praktická část Profil společnosti VAPAS, a.s Historie společnosti Charakteristika společnosti VAPAS, a.s Předmět podnikání Organizační struktura společnosti Cíle firmy Cílový trh Marketing služeb společnosti VAPAS, a.s Klasifikace služeb VAPAS, a.s Marketingový mix Výrobek (Produkt Product) Cena (Prodejní cena Price) Distribuce (Prodejní místo Place) Marketingová komunikace (Propagace Promotion) Lidský faktor (People) Zaměstnanci Zákazníci Nástroje komunikačního mixu Reklama (Advertising) Osobní prodej (Personal selling) Podpora prodeje (Sales promotion) Práce s veřejností (Public relations) Přímý marketing (Direct marketing) Sponzoring Nástroje marketingového plánování Marketingový informační systém Marketingová situační analýza PEST analýza analýza vnějšího prostředí Analýza mikroprostředí SWOT analýza Stanovení hypotéz Výsledky šetření Testování hypotéz Závěr Použité zdroje Přílohy...76

9 Úvod Jako téma bakalářské práce bylo zvoleno Využití marketingu na příkladech společnosti VAPAS, a.s.. Společnost VAPAS, a.s. byla pro bakalářskou práci vybrána z toho důvodu, že se jedná o dosti velkou dopravní společnost sídlící v okrese Znojmo a zároveň místě bývalého trvalého bydliště, tudíž byl zde zájem o zjištění stávající situace společnosti na trhu a celkovém vývoji společnosti. Celá bakalářská práce je strukturována na dvě části, teoretickou a praktickou část. První část bakalářské práce se zabývá teoretickou částí marketingu, marketingu služeb a logistiky. V teoretické části byly vymezeny základní pojmy vztahující se k tématu bakalářské práce, u kterých se vycházelo z odborné literatury, která se vztahuje k danému tématu bakalářské práce. Praktická část se zabývá profilem a analýzou současného stavu marketingu na konkrétní firmě. V druhé části bakalářské práce jsou zároveň získané teoretické poznatky aplikovány na konkrétní firmě VAPAS, a.s. se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou, práce představuje historii společnosti VAPAS, a.s., charakteristiku, předmět podnikání a organizační strukturu dané společnosti. Tato firma působí na trhu již 16 let a hlavním předmětem podnikatelské činnosti je silniční motorová doprava. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na vymezení nástrojů současného marketingového mixu společnosti, stanovení cílů společnosti, kterých chce společnost dosáhnout, klasifikaci marketingu služeb společnosti VAPAS, a.s., marketingovou komunikaci firmy, sestavení SWOT analýzy (informace o silných a slabých stránkách firmy, o příležitostech a hrozbách), které předchází a zároveň pro kterou nelze vyvodit výsledky bez analýzy vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Pro sestavení analýzy vnějšího prostředí byla zvolena PEST analýza, která podává přehled o faktorech ekonomického, politického, technologického, demografického, přírodního, kulturního a sociálního prostředí, které mají vliv na společnost zvenčí. Analýza vnitřního prostředí byla provedena pomocí analýzy mikroprostředí, která vymezuje vnitřní faktory, které působí na společnost. V poslední části práce jsou stanoveny hypotézy, které jsou následně ověřeny, poté je vyhodnoceno marketingové šetření provedené pomocí metody dotazování. Jsou zde prezentovány výsledky šetření, uvedeny navrhované změny a doporučení pro danou společnost. V závěru jsou shrnuty výsledky bakalářské práce, které by měly být pro společnost přínosné. 9

10 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je představit společnost VAPAS, a.s., porovnat praxi společnosti se získanými teoretickými poznatky, zhodnotit a analyzovat současné využití marketingu a sestavení návrhů a doporučení k snadnějšímu dosažení cílů společnosti především prostřednictvím vhodnějšího využití nástrojů komunikačního mixu. Pro posouzení stávajícího stavu marketingu společnosti se vychází z teoretických poznatků z první teoretické části bakalářské práce. Mezi stanovené cíle bakalářské práce patří: návrhy a doporučení na získaní nových zákazníků za pomocí lépe zvolených nástrojů komunikačního mixu, vymezit silné a slabé stránky společnosti VAPAS, a.s., příležitosti a ohrožení trhu, popsat současný stav nástrojů marketingového mixu dané společnosti, najít nedostatky v současném marketingu v konkrétní firmě a navrhnout vhodná řešení těchto nedostatků, ověřit a vyhodnotit stanovené hypotézy na základě dotazníkového šetření zjistit jak vnímají společnost VAPAS, a.s. její zákazníci (celkový dojem společnosti, kvalita nabízených služeb, spolupráce se zaměstnanci firmy, propagace společnosti). Součástí bakalářské práce je marketingové šetření, které je provedeno pomocí dotazníkového šetření, a to elektronickou formou s cílem poznat zákazníky společnosti VAPAS, a.s. Jejich názory jsou důležitým prvkem především pro stanovení návrhů a doporučení, ke zlepšení komunikace společnosti výběrem vhodné propagace společnosti. Ke splnění cíle bakalářské práce byly stanoveny tři hypotézy, které budou potvrzeny či vyvráceny. Pro jejich ověření bylo použito primárních dat získaných z vlastního dotazování prostřednictvím dotazníku, který je součástí přílohy bakalářské práce. Ke zpracování teoretické a praktické části bakalářské práce byly použity metody literární rešerše, deskripce, komparace, dedukce, dotazování, analýza sekundárních dat a šetření. K vyhodnocení hypotéz byly použity metody popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti, statistické indukce a analýza časových řad, kdy bylo vycházeno z knihy Statistika pro ekonomy. 10

11 Teoretická část 1 Marketing Slovo marketing vzniklo z anglického slova market = trh a koncovky ing, která vyjadřuje pohyb, akci děj. Co je to marketing? Komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu udělá mimořádný, nezapomenutelný zážitek. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 9) Mezi klíčové procesy probíhající v marketingu patří: 1) identifikace příležitostí, 2) vývoj nového produktu, 3) přilákání zákazníka, 4) udržení zákazníka a získání jeho věrnosti, 5) plnění závazků. (KOTLER, 2005) David Packard, jeden z tvůrců společnosti Hewlett Packard, před mnoha lety řekl: Marketing je až příliš důležitý, než aby se jím zabývalo pouze marketingové oddělení. (KOTLER, 2005, str. 6) Pravidla marketingu jsou: - při plánování marketingové strategie myslet na to, že středem pozornosti je zákazník, dodavatelé a konkurence, - pro cílové trhy použít segmentaci, zaměřit se na získání té část zákazníků, která bude splňovat stanovené cíle, - u každého cílového segmentu trhu prozkoumat potřeby a přání zákazníků, - zvítězit díky správnému vymezení, vytvoření a dodání nadprůměrné hodnoty, přislíbené cílovému trhu. (KOTLER, 2005) 11

12 1.1 Definice marketingu Marketing je věda a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí potřeby cílového trhu. Marketing identifikuje dosud nevyplněné potřeby a požadavky. Definuje, měří a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a potenciální zisk. Přesně určuje, které tržní segmenty je společnost schopna nejlépe obsloužit, navrhuje, propaguje vhodné výrobky a služby. (KOTLER, 2005, str. 6) Marketing je slovo často používané a zneužívané, je nesprávně spojováno s pojmy reklama a prodej, přitom marketing není synonymem těchto dvou pojmů. Lidé se každý den setkávají s letáky ve schránkách, propagací v novinách, televizními reklamami, pomalovanými autobusy, z tohoto důvodu marketing spojují a představují si ho pouze s prodejem a reklamou. Pro marketing existuje řada definicí, kdy mají společný předmět zkoumání zákazníka a uspokojování jeho potřeb a přání ke spokojenosti všech. (SVĚTLÍK, 2005) Definic marketingu existuje celá řada, mezi jednu z nejznámějších definic patří definice dle Kotlera, z roku 1989: Marketing je sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují, anebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 10) 1.2 Cíle a poslání marketingu Východiskem pro účinnou a úspěšnou aplikaci marketingu v řízení firem je definice vlastního poslání podniku a vymezení jeho cílů, ať již krátkodobých nebo dlouhodobých. Cíle podniku jsou obvykle definovány jako měřitelné výsledky, kterých se podnik svojí činností snaží dosáhnout. Vycházejí z vize. Takovým obecným měřitelným vyjádřením bývá např. zisk nebo návratnost investic. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 19) Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně a stručně, často až v podobě sloganu. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 20) 12

13 Mezi cíle podniku patří: - cíle týkající se postavení podniku na trhu (zvýšení objemu odbytu, upevnění pozice na trhu), - cíle v ekonomické oblasti (zvýšení zisku, zvýšení rentability odbytu), - finanční cíle (zlepšení struktury kapitálu, dosažení lepší návratnosti úvěru), - cíle v sociální oblasti (zlepšení spokojenosti pracovníků, zajištění osobního rozvoje pracovníků), - cíle v oblasti tržní prestiže (zlepšení image podniku, posílení nezávislosti podniku). (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005) Posláním marketingu je: 1) prodat komukoliv veškeré produkty společnosti, 2) vytvářet produkty, které uspokojí dosud neuspokojené potřeby cílového trhu, 3) zvýšit úroveň a kvalitu života. (KOTLER, 2005) 1.3 Marketingové přístupy Podstata marketingového přístupu je v zásadě jednoduchá: pomocí systému teoreticky propracovaných principů a postupů dokázat reagovat na přání a potřeby zákazníků lépe než konkurence a tím si zvýšit pravděpodobnost úspěchu na trhu a dosáhnout svých podnikatelských cílů. (FORET, VACULÍK, KOPŘIVOVÁ, FORET, 2001, str. 14) Marketingový přístup předpokládá: - že se podnik nebude zaměřovat na trh jako na celek, ale bude volit individuální přístup, - zaměří se na tzv. cílový trh, - jednání s určitou skupinou zákazníků vybraných předem dle stanovených kritérií, - že zvolíme vhodný druh reklamy, ceny výrobků, balení a jiných částí marketingového mixu, pro tento vybraný cílový trh, kde snahou je uspokojit potřeby těchto zákazníků. (SVĚTLÍK, 2005) 13

14 2 Marketing služeb 2.1 Definice marketingu služeb V současné době vysvětlují podstatu služeb nejlépe američtí autoři Kotler a Armstrong: Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, str. 13) Služba je chápána jako: - činnost - získávání, zpracovávání nebo zušlechťování hmotných statků, - proces - změnu stavu osoby nebo statku, - výsledek činnosti - hodnoty vytvořené výrobním procesem. (VAŠTÍKOVÁ, 2008) Kvalita služeb je definována jako stupeň splnění očekávaní zákazníků poskytnutou službou a nebo disproporce (nesoulad) mezi očekáváním a vnímáním. (MICHALOVÁ, 1999, str. 44) Poskytovatelem služeb je stát (zdravotní služby, obrana státu, bezpečnost občanů), neziskové organizace (nadace, charity, církve, občanská sdružení) a podnikatelský sektor (banky, letecká doprava, osobní služby, cestovní ruch, soukromá doprava, právní poradenství). Podle americké asociace jsou služby samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, str. 20) 14

15 2.2 Základní vlastnosti služeb Vlastnosti služeb jsou: - nehmotnost službu nelze předem vyzkoušet, - neoddělitelnost služby jsou vytvářeny a spotřebovány současně, poskytovatel služby je součástí služby, - heterogenita (proměnlivost) služby jsou poskytovány v různém čase, různými lidmi a různými technologiemi > služba nemá vždy totožnou kvalitu, - pomíjivost (zničitelnost) nevyužité a neprodané služby zanikají, - nemožnost vlastnictví službu nelze vlastnit, lze ji pouze využít. (VAŠTÍKOVÁ, 2008) Schéma č.1: Vlastnosti služeb Zdroj: Kozel, 2006, str. 239 dle knihy Payne, A. Marketing služeb. Praha: Grada

16 Tabulka č.1: Funkční rozdíly mezi službou a zbožím Výrobky Hmotnost konkrétní produkt Skladovatelné Možnost změny vlastníka Možnost předvedení při koupi Výroba a marketing neprobíhají současně Výrobní proces probíhá bez přítomnosti zákazníků Chyby vznikají v průběhu výrobního procesu Výrobek získává svoji podobu po skončení výrobního procesu Výrobek lze balit Výrobek lze patentovat Výrobek lze dále prodat Výrobek lze přepravovat Výroba vyrábí Zdroj: upraveno autorem dle Michalové, 1999 Služby Nehmotnost Neskladovatelné Nemožnost změny vlastníka Nemožnost vyzkoušení služby Výroba a marketing probíhají současně Zákazník tvoří produkční proces Chyby vznikají při přebíraní služby Služby získává podobu v průběhu konkrétní služby Službu nelze balit Službu nelze patentovat Službu nelze dále prodat Službu nelze přepravovat Služba nevyrábí 2.3 Vymezení služeb Služby jsou vymezeny dle charakteru činností následovně: - velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, - hotely a restaurace, - doprava, skladování a spoje, - peněžnictví a pojišťovnictví, - činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj, - veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, - školství, - zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, - ostatní veřejné, sociální a osobní služby. (VAŠTÍKOVÁ, 2008) 2.4 Klasifikace služeb V důsledku různorodosti je vhodné roztřídit služby podle jejich charakteristických vlastností do několika kategorií. Takový přístup umožňuje lepší analýzu služeb a pochopení použití různých marketingových nástrojů pro příslušné kategorie služeb. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, str. 13) 16

17 Služby lze klasifikovat např.: - dle charakteru činností, - dle funkce, kterou plní (výrobní, distribuční, osobní a společenské služby), - dle typu poptávky (intermediální, pro vlastní potřebu), - dle způsobu realizace (tržní a netržní služby), - dle cílového trhu služeb (služby pro spotřebitele a pro organizace), - dle stupně nehmotnosti a cílové skupiny, - dle Klasifikace ekonomických činností, - dle Klasifikace CZ COPNI. (VAŠTÍKOVÁ, 2008) Mezi základní klasifikaci služeb patří rozdělení služeb dle ekonomů Foota a Hatta na: Terciální: restaurace, hotely, holičství, kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny, čistírny, opravy a údržba domácích přístrojů a domácnosti, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma, další domácí práce, Kvartální: doprava, obchody, komunikace, finance a správa, charakteristickým rysem těchto služeb je usnadnění, rozdělení činností a zefektivnění práce, Kvintetní: zdravotní péče, vzdělávání a rekreace, kdy hlavním rysem těchto služeb je to, že poskytování služby mění a zdokonaluje určitým způsobem jejích příjemce. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, str. 13) 3 Trh Pod pojmem trh se rozumí místo směny. Jedná se o vymezený podnikatelský prostor, který představuje nejbližší okolí firmy. Trh je oblastí ekonomické reality, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží. (SVĚTLÍK, 2005, str. 83) Mezi základní subjekty trhu patří dodavatelé, kteří na trhu nabízejí zdroje nutné pro chod firmy, konkurenti, prostřednictvím kterých dochází ke vzájemnému soupeření mezi firmami, prostředníci, kde se řadí zprostředkovatelé, firmy pro fyzickou distribuci, 17

18 agentury marketingových služeb, finanční zprostředkovatelé, zákazníci, kteří tvoří odbytový trh (spotřebitelé, výrobci, obchodníci, stát, zahraniční zákazníci) a veřejnost jedná se o osoby a organizace, které mají vliv na činnost firmy (finanční veřejnost, sdělovací prostředky, vládní veřejnost, občanská sdružení a organizace, všeobecná veřejnost, vnitřní veřejnost). Ke správné funkci trhu existují tři podmínky: - nasycenost trhu nabídka nepatrně převyšuje poptávku, - konkurenční prostředí svobodné rozhodnutí o výrobě (produkty, jejich cena, množství apod.), - otevřenost volný přístup tržních subjektů na trh. Základní stavy efektivnosti trhu jsou: Dokonalá konkurence - spousta malých navzájem si konkurujících firem bez významného podílu na trhu; vstup i výstup je snadný, Monopol - trh ovládá jediný podnik, Monopolistická konkurence - trh ovládá větší počet dominantních podniků, Oligopol - malý počet podniků, některé mají významný podíl a mohou ovlivňovat cenu. (KOZEL, 2006) 3.1 Segmentace trhu Jedná se o rozdělení účastníků trhů do různých skupin podle určitých společných vlastností. Každý účastník trhu má jiné potřeby a přání, zájmy, příjmy, chování atd., proto lze celkový trh rozdělit na menší skupiny zákazníků tzv. tržní segmenty nebo cílový trh se společnými vlastnostmi, proces se nazývá segmentace. Jakmile si podnik vybere cílovou skupinu zákazníků, začne zvažovat co jim může nabídnout, kterým výrobkem uspokojí potřeby a přání zákazníků. Musí si stanovit cenu, kterou budou zákazníci ochotní za výrobek zaplatit, jak se výrobek dostane k zákazníkovi pomocí vhodného výběru distribučních cest a způsob kterým se dostanou informace k zákazníkovi tzn. pomocí, kterých reklamních prostředků ho osloví. K tomu podniku slouží marketingový mix. (SVĚTLÍK, 2005) 18

19 4 Marketingový mix Představuje souhrn základních marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými vedení podniku může pracovat a které může poměrně snadno měnit. Marketingový mix tedy v sobě zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 89) Schéma č. 2: Marketingový mix 4P Zdroj: Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 1996, str. 97 Všechny části marketingového mixu se využívají k vytvoření určité pozice, umístění výrobku na trhu (positioning). Cílem této činnosti je, aby zákazník vnímal náš výrobek odlišně od konkurenčních výrobků. Pokud firma chce změnit tohle vnímání našeho výrobku u zákazníka musí změnit některé nebo všechny části marketingového mixu. (SVĚTLÍK,2005) Prvky marketingového mixu slouží k uspokojení potřeb zákazníků a přinesení zisku organizace. Základními prvky marketingového mixu nebo-li 4P jsou: výrobek (Produkt Produkt), cena (Prodejní cena Price), 19

20 distribuce (Prodejní místo Place), marketingová komunikace (Propagace Promotion). Produkty poskytované sektorem služeb se liší od hmotných produktů výrobních odvětví, z toho důvodu dochází k rozšíření marketingového mixu. Mezi další nástroje marketingového mixu patří: lidský faktor (People), materiální předpoklady (Psychical evidence), procesy (Process), tvorba paketů (Packaging), programování (Program cordination), partnerství (Partnership). (KOTLER. 2005) Philip Kotler tvrdí, aby byl marketingový mix správně používán, marketingový pracovníci se na něj nesmí dívat z pohledu prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. Marketingový mix pak bude vypadat následovně: - z produktu se stane zákaznická hodnota (Customer Value), - z ceny zákazníkova vydání (Customer Cost), - místo se přemění na zákaznické pohodlí (Customer Convenience), - z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Customer Communication). (KOTLER, 2005, str. 45) Zákazník požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, nikoliv propagaci. Ze 4P se tak stanou 4C. 4.1 Nástroje marketingového mixu Výrobek (Produkt Product) Podle definice Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání anebo ke spotřebě, tj. vše co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 93) 20

21 Pod pojmem výrobek se rozumí hmotný statek, služba, nápad či myšlenka, které jsou určeny k uspokojení přání a potřeb zákazníka, a které jsou předmětem směny na trhu. Produkt lze rozdělit dle délky jejich použití na zboží dlouhodobé spotřeby, zboží krátkodobé spotřeby a zboží jednorázové spotřeby. (SVĚTLÍK, 2005) Cena (Prodejní cena Price) Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 101) Cena jako jediný prvek marketingového mixu je pro firmu příjem. Cenou se rozumí peněžní úhrada zaplacená na trhu za poskytnuté služby či prodej zboží. Stanovení ceny je velice složitý proces, rozhodování o ceně je ovlivňováno ekonomickým prostředím, vnitřní činností podniku a pohledem zákazníka na výrobek, tvorbu ceny dále ovlivňuje poptávka na trhu, cena konkurenčních výrobků, fáze životního cyklu výrobků, dosažení zisku firmy hned či později, slevy atd Distribuce (Prodejní místo Place) Rozhodování o tom, jakým způsobem se budou výrobky a služby dostávat ke konečným uživatelům, patří k nejzávažnějším problémům, které musí výrobci a prodejci spolu s marketingovými pracovníky řešit. Pohyb produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby nebo opakovaného užívání se označuje termínem distribuce. Smyslem tohoto procesu je poskytnout kupujícím požadované produkty a služby na vhodných místech v tom správném čase a v množství, které zákazníci požadují. V marketingovém pojetí se pod pojmem distribuce rozumí souhrn činností všech subjektů, které se podílejí na zpřístupnění hotových produktů konečným uživatelům, a to prostřednictvím tzv. distribučních cest. Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor všech činností jednotlivců a firem, které se účastní procesu transferu produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby nebo užití. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, str. 109) 21

22 Distribuční cesty dělíme dle účasti jednoho či několika mezičlánků na: Přímé cesty - zboží je dodáváno přímo do maloobchodu nebo je prodáváno přímo spotřebiteli, Nepřímé cesty - dodávání zboží mezi výrobcem a maloobchodem, popř. dalšími podniky a institucemi Marketingová komunikace (Propagace Promotion) Úlohou nástrojů marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její produkci, udržení stávajících zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a získání zákazníků nových. (FORET, PROCHÁZKA, VACULÍK, KOPŘIVOVÁ, FORET, 2001, str. 119) Marketingová komunikace informuje, ovlivňuje a přesvědčuje nákupní chování zákazníka. Marketingoví neodborníci nahrazují marketingovou komunikaci či propagaci slovem reklama, avšak reklama je část komunikačního mixu. Mezi nástroje marketingové komunikace patří reklama, osobní prodej, podpora prodeje, vztahy s veřejností (public relations), osobní prodej a přímý marketing (direct marketing). 5 Nástroje komunikačního mixu Mezi nástroje komunikačního mixu, které napomáhají firmám k dosažení stanovených cílů patří: a) reklama (Advertising), b) osobní prodej (Personal selling), c) podpora prodeje (Sales promotion), d) práce s veřejností (Public relations), e) přímý marketing (Direct marketing), f) sponzoring, g ) nová média (New media), h ) veletrhy a výstavy. (VYSEKALOVÁ, 2007) 22

23 5.1 Reklama (Advertising) Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, která říká, že reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. (VYSEKALOVÁ, 2007, str. 21) Běžný spotřebitel se s reklamou setkává téměř každodenně, je jí ovlivňován a napadán. Reklamou se lze setkat např. v televizi, rozhlasu, v novinách, v časopisech, na internetu, v kině, venkovní reklamní plochy (billboardy). Definice Mezinárodní obchodní komory (International Chambre of Commerce) tvrdí, že reklama je komerční komunikace konkrétního sponzora, který využívá různých komunikačních platforem, jako tisku, rozhlasu, televize, billboardů, satelitu, internetu apod., aby oslovil určité publikum, tj. zákazníky. (VYSEKALOVÁ, 2007, str. 21) Prostředky reklamy jsou např. inzerce v tisku, televizní spoty, rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech, audiovizuální snímky. 5.2 Osobní prodej (Personal selling) Osobní prodej patří k nejefektivnějším prostředkům komunikačního mixu. Osobní prodej umožňuje okamžitou reakci prodejce na přání, požadavky a chování zákazníka. Mezi prostředky osobního prodeje lze zahrnout obchodní jednání, prodej obchodními zástupci, prodej v maloobchodní síti atd. (VYSEKALOVÁ, 2007) Schéma č. 3: Osobní prodej Zdroj: Světlík, 2005, str

24 5.3 Podpora prodeje (Sales promotion) Cílem podpory prodeje je zvýšit objem prodeje a vyvolat u zákazníka zájem právě o námi nabízený produkt či službu. Podpora prodeje může být zaměřena na zákazníky, ale i na obchod. Podpora prodeje umožňuje poskytování informací potenciálnímu zákazníkovi, které přitahují jeho pozornost a mohou ho přivést až ke koupi výrobku. Za hlavní cíle podpory prodeje se považují zvýšení prodeje a spotřeby propagovaného výrobku, motivovat zákazníky ke koupi propagovaného výrobku oproti komerčnímu, přesvědčit zákazníky k opakovanému nákupu propagovaného zboží. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005) Základní oblasti podpory prodeje jsou: - akce zákaznické zaměřené na spotřebitele slevy, dárky, ceny, spotřebitelské soutěže, kupony, cenové balíčky, vzorky, předvádění zboží, ochutnávky, slevové bonusy atd., - akce obchodní vybavení prodejního místa, mimořádné podmínky pro zákazníky, obchodní dohody, společná reklamní činnost, pozornost v podobě tužek, diářů, obchodní setkání, obchodní výstavky, konference, - akce na podporu prodejních týmů motivační plány, různé výhody, poznávací zájezdy, písemné poděkování. (VYSEKALOVÁ, 2007, str. 22) 5.4 Práce s veřejností (Public relations) Hlavním cílem public relations je získání a udržení dobrých vztahů s veřejností a institucemi, které mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů a cílů. Cílem public relations není zisk, ale tvorba příznivých představ o firmě. Komunikace s veřejností probíhá na dvou úrovních a to komunikace s vnitřním (interním vztahy se zaměstnanci firmy) a vnějším (externím vztahy s okolím firmy) prostředím podniku. Public relations jsou tvořeny souborem nástrojů, které lze klasifikovat pod akronymem PENCILS: P publications (publikace podnikové časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřebu zákazníků atd..), 24

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

marketingu - pokračov

marketingu - pokračov Základní nástroje marketingu - pokračov ování Promotion Zahrnuje nástroje n pro propagaci a stimulování prodeje Používá tyto nástroje: n reklamu podporu prodeje Public relations prodejní personál přímý

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy marketingu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více