VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice Ředitel: Mgr. Blanka Helštýnová Statutární zástupce: Nebyl jmenován Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Školní družina Odloučená pracoviště: Mateřská škola U Křížů 2 Kapacita školy: Mateřská škola 40 (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) Adresa ová adresa: Základní škola 75 Školní družina 40 Školní jídelna - výdejna 100 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY str. Úvod... 3 Charakteristika školy a školských zařízení... 3 Rada školy... 4 Přehled oborů vzdělávání 4 Materiálně technické podmínky vybavení MŠ... 5 Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ... 6 Přehled o počtu tříd, počtu dětí a žáků MŠ a ZŠ Přehled o počtu oddělení a žáků ŠD Přehled o počtu stravovaných dětí a žáků... 8 Ostatní údaje o výuce, třídách, dětech a žácích... 8 Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání... 9 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR... 9 Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy a výchovné vzdělávací projekty... 9 Škola v přírodě Předplavecký a plavecký výcvik Environmentální výchova 14 Výuka nepovinných předmětů Údaje o pracovnících školy Věková struktura zaměstnanců MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání žáků Klasifikace chování Docházka žáků Školní družina 20 Úrazovost ve školském zařízení 22 Sociálně patologické jevy 22 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 24 Údaje o mimoškolních aktivitách Sportovní a mimosportovní kroužky Významné úspěchy školy, dětí a žáků a prezentace na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrol 27 Údaje o hospodaření školy 28 Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Závěr V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

3 ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Základní školy Havířov Životice za školní rok 2013/2014 je souhrnnou výroční zprávou. Výroční zpráva je zpracována za období školního roku 2013/2014 a rozpočtový rok 2013 a právě k tomuto období se vztahují kvantitativní a kvalitativní údaje. Výroční zpráva je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a jako zpětná vazba hodnocení. Výroční zpráva je zpracována na základě údajů poskytnutých školou z výkonových výkazů, výkazu P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích, z listin o zařazení do sítě, z inspekčních zpráv České školní inspekce a zápisů z pedagogických rad. Výroční zpráva za rok 2013/14 je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Mateřská škola se nachází v okrajové části Havířova, část Životice. Je to jednopatrová budova s rozlehlou zahradou. Od byla mateřská škola připojena k základní škole jako odloučené pracoviště. Mateřská škola má dvě oddělení. Děti v MŠ učí 3 učitelky, úklid obstarává jedna školnice. Dle statistického výkazu o MŠ ve školním roce 2013/14 se vzdělávalo v MŠ celkem 40 dětí ve dvou třídách. Kapacita MŠ byla 100% naplněna. Základní škola - je malotřídní škola s třemi třídami a má dvě oddělení školní družiny. Poskytujeme žákům ucelené vzdělání 1. stupně ZŠ. Ve školním roce 2013/14 na škole pracovalo šest učitelek. O úklid ve škole se stará školnice. Dle statistického výkazu ve školním roce 2013/14 se ve třech třídách vzdělávalo celkem 66 žáků. Kapacita školy tak byla naplněna 88%. Průměrná naplněnost třídy činila 22 žáků. Školní družina je součástí základní školy, o volný čas žáků se starají dvě vychovatelky. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

4 Dle statistického výkazu školní družinu ve školním roce 2013/14 navštěvovalo 40 žáků. Kapacita školní družiny tak byla naplněna 100%. Průměrná naplněnost oddělení činila 20 žáků. Školní výdejna je umístěna v MŠ i v ZŠ. Strava do MŠ a ZŠ je dovážena a zajišťována jiným subjektem. Dle statistického výkazu za školní rok 2013/14 se ve školní výdejně stravovalo celkem 66 žáků. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2013/2014 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ jako součást odloučené pracoviště ZŠ 1 Základní škola jen s ročníky 1. stupně 1 Školní družina součást ZŠ 1 Výdejna stravy MŠ 1 Výdejna stravy ZŠ 1 RADA ŠKOLY Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních. Členové školské rady: Za MMH: Eva Radová Za rodiče: Ing. Eva Konštacká Za pedagogy: Mgr. Lenka Přikrylová PŘEHLED OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Mateřská škola pracovala ve školním roce 2013/2014 podle školního vzdělávacího programu Prstíkový svět. Vyučování ve školním roce 2013/2014 probíhalo na MŠ v českém jazyce. Základní škola Výuka ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovala podle vzdělávacího programu : ročník -Školní vzdělávací program Otevřený svět, výuka probíhala v českém jazyce. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

5 VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení MŠ Materiální zabezpečení školy je dobré. MŠ disponuje dvěma kmenovými učebnami a jednou ložnicí. Po přestavbě v srpnu 2006 došlo k zvětšení prostorů v MŠ a k navýšení kapacity dětí v MŠ. Bylo vybudováno nové sociální zařízení, které odpovídá hygienickým normám pro daný počet dětí. Zahrada pro pobyt a hry venku je dostatečně velká a je vybavena dětskými průlezkami, které jsou v odpovídajícím technickém stavu.v letošním školním roce byla zahrada dovybavena zahradní houpací lávkou a pružinovými houpačkami. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Všechny prostory školy jsou funkční. Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou je přiměřené, podle finančních možností se doplňuje. Finanční prostředky přidělené škole na hračky a pomůcky postačují pouze na částečnou obměnu. prostory tříd a heren v mateřské škole jsou vybaveny novým nábytkem tělocvična v MŠ není, dětí tráví volný čas na přilehlé zahradě nebo v nedaleké přírodě, navštěvují tělocvičnu ZŠ v roce 2009/10 se uskutečnila rekonstrukce 2.části chodníku v přízemí MŠ výměna oken v přízemí MŠ od je žákům ZŠ a dětem MŠ jídlo dováženo MŠ není bezbariérová V daném školním roce byly provedeny tyto opravy v MŠ Malování MŠ MRA Havířov Investiční akce v roce 2013/14 hrazené z rozpočtu MMH nebyly žádné. Finanční prostředky na vybavení MŠ - hrazeno z rozpočtu školy Mobiliář na zahradu ,- Kč Nábytek kryty na topení ,- Kč Koberec 1. třída ,- Kč Celkem : ,- Kč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

6 Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ učebny a prostory Od ZŠ Životice disponuje třemi kmenovými učebnami a jednou učebnou ŠD. V jedné místnosti byla zřízena počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Školní knihovna s knižním fondem je umístěna v ředitelně a ve třídách. Třídy jsou vybaveny nepoškozeným nábytkem. Všechny prostory školy ( třídy, sociální zařízení, chodby, ředitelna) jsou po funkční, psychohygienické a bezpečnostní stránce na velmi dobré úrovni.vybavení učebními pomůckami je průměrné. Finanční prostředky přidělené škole na učebnice a učební pomůcky postačují pouze na částečné doplnění (obměnu) nejnutnějšího sortimentu. Didaktická technika z ohledem na počet tříd vyhovuje, učitelé mají k dispozici kopírovací stroj. V každé třídě je počítač. V roce 2009 byla zakoupena 1 interaktivní tabule. V rámci projektu EU peníze do škol byly ve školním roce 2010/11 další dvě učebny vybaveny interaktivními tabulemi. Ve školním roce 2011/12 byla interaktivní tabuli vybavena i ŠD, která v dopoledních hodinách slouží k výuce anglického jazyka a informatiky. Budova základní školy je z roku 1935, což souvisí také s nutnými opravami budovy. učebny výpočetní techniky V jedné místnosti byla zřízena počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Dochází k postupné obnově výpočetní techniky. V rámci projektu EU peníze do škol, byla počítačová učebna zmodernizována a došlo k navýšení počtu PC pro žáky z 6 na 12. Žáci využívají PC jak ve výuce tak při činnostech ve ŠD. Tělocvična ve škole není. V předcházejících letech byla vybudována v suterénních prostorech místnost, která slouží k výuce TV za nepříznivého počasí. Žáci využívají k výuce TV víceúčelové sportoviště. Na školní zahradě žáci využívají přírodní učebnu altán, který slouží k výuce i odpočinku během relaxačních přestávek a ve školní družině při hrách. V daném školním roce nebyly provedeny opravy v ZŠ. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

7 V roce 2013/14 nebyly žádné investiční akce hrazené z rozpočtu MMH. Finanční prostředky na vybavení ZŠ - hrazeno z rozpočtu školy Lavice na školní zahradu ,- Lavice chodba ,- PC 2x ,- Vysavač ,- Televize ,- Dataprojektor ,- Celkem: ,- PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ MŠ, ZŠ Tabulka - Mateřská škola - počet tříd, dětí a průměrná naplněnosti ve třídě ve školním roce 2013/2014 Počet tříd Počet dětí Průměrná naplněnost Počet dětí v posledním roce celkem ve třídě před nástupem do ZŠ Tabulka - Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2013/2014 Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě Ve školním roce 2013/2014 nebyla udělena výjimka z počtu dětí a žáků ve třídě. PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŽÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN Tabulka - Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2013/2014 Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

8 PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ Tabulka - Školní jídelna-výdejny ZŠ - školní rok 2013/2014 v porovnání počet žáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných žáků na ZŠ a stravovaní žáci SŠ Počet žáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných Počet stravovaných celkem žáků na ZŠ žáků na ZŠ žáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2013/ % žáků. Tabulka - Školní jídelna-výdejny MŠ - školní rok 2013/2014 v porovnání počet dětí celkem na MŠ počet stravovaných a nestravovaných dětí na MŠ Počet dětí MŠ celkem Počet stravovaných dětí na MŠ Počet nestravovaných dětí na MŠ Z celkového počtu dětí MŠ se stravovalo ve školním roce 2013/ % dětí. OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH, DĚTECH A ŽÁCÍCH Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - Přehled individuálně integrovaných dětí se zdravotním postižením podle druhu postižení na MŠ ve školním roce 2013/2014 Mentální postižení počet dětí Tělesné postižení počet dětí Více vad počet dětí Celkem dětí se zdrav.postižením Tabulka - Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 2013/2014 Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav.postižením V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

9 Zabezpečení pedagogické asistence: ne Zabezpečení asistenční služby osobní asistence:žádná Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Na ZŠ nebylo individuální vzdělávání. Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Počet žáků,kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2013/2014 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 0 0 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Výuka v MŠ probíhala ve školním roce 2013/2014 dle RVP pro předškolní vzdělávání, z kterého byl vytvořen (ŠVP). Ve školním roce 2013/2014 docházelo do MŠ U Křížů 40 dětí ve věku od 3 6 let. V tomto šk.roce začali v MŠ pracovat s novým ŠVP s názvem Prstíkový svět. Jde o tříletý vzdělávací program, který je rozdělen do 10 okruhů (většinou měsíční témata) podle názvů prstíků. Obsah i námět vycházejí z koloběhu přírody, oslav svátků a významných dnů v roce. Děti byly opět rozděleny do heterogenních tříd. Z celkového počtu dětí bylo 12 předškoláků a 17 nově přijatých dětí. Adaptace nových 3 letých dětí probíhala pozvolna, bez větších obtíží. Děti byly rozděleny do 1.třídy - Koťátka (16) a 2.třídy - Včelky (24). Jednotlivé cíle a úkoly byly s dětmi podle obtížnosti plněny v rámci možností individuálně, případně ve skupinách. Tímto se děti musely naučit samostatné práci nebo hře tak, aby nenarušovaly činnost ostatních dětí. Vzhledem k propojení mladších a starších dětí tak vzniklo množství situací, kdy děti musely řešit problémy, které je lépe připraví na život v heterogenní skupině lidí rozvíjel se u nich zcela přirozeně pocit zodpovědnosti, empatie, ohleduplnosti a spolupráce. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

10 Specifika MŠ: blízkost Životických sadů venkovský ráz MŠ malá budova nízký počet dětí rodinný typ MŠ komunitní kruhy Ve školním roce se MŠ zaměřila na: rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi a dospělými, dětmi navzájem na rozvoj vztahu dítěte k přírodě environmentální výchova (časté vycházky do lesa, sběr přírodnin, výtvarné techniky)- posílení kladného vztahu k přírodě rozvoj manuální zručnosti při pracovních činnostech rozvoj vnímání rytmu, rozvíjení hrubé motoriky cvičení na zdravotních míčích rozvoj jemné motoriky smysl pro estetiku, tvoření z různých materiálů a užívání různých výtvarných technik Velmi kladně hodnotím i spolupráci s rodiči na podzim 2013 proběhly společné akce: Tajný výlet akce s ZŠ a rodiči Drakiáda Pochod strašidel Vánoční pracovní dílny Mikulášské dopoledne. karneval Velikonoční dílny výlet s rodiči na Pašůvku Radovánky se ZŠ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během celého dne - snaha o vyváženost spontánních a řízených aktivit. Přednost mají skupinové práce, kde se děti mohou vzájemně doplňovat a pomáhat si. Nejpřirozenější formou pro vzdělávání dětí předškolního věku je hra. Vzdělávací program, kterého mateřská škola využívala ve školním roce 2013/2014 k výuce: Název Počet zapojených dětí Prstíkový svět 40 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

11 Výuka v ZŠ se ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovala podle vzdělávacího programu : Školní vzdělávací program Otevřený svět (1.-5.ročník) a výuka probíhala v českém jazyce. Do výuky jsou zařazovány prvky projektového vyučování. Základním úkolem školy je: dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe učit formou projektů pokračovat ve spolupráci se sdružením Tereza získat děti pro vzdělání, využít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit v nich chuť poznávat a umožnit jim pocit uspokojení z odvedené práce klást důraz na šíření kladného vztahu k životu v nejširším slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností žáků, jejich využití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku soustředit se na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Tabulka Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených žáků Zdravé zuby MSMT Žáci 1.-5.roč. Podzim ZOO Ostrava ZŠ Žáci 1.-5.roč. Třídíme odpady ZŠ Žáci 1.-5.roč. Dopravní hřiště ZŠ Žáci 4.roč. Dýňáci ŠD Žáci 1.-5.roč. Voda ZŠ Žáci 1.-5.roč. Finanční gramotnost ZŠ Žáci 1.-5.roč. Velikonoční dílny ZŠ Žáci 1.-5.roč. Dopraváček ZŠ Žáci 1.-5.roč. Den Země ZŠ Žáci 1.-5.roč. Velikonoční jarmark ZŠ Žáci 1.-5.roč. ŠVP Bílá outdoorový program ZŠ Žáci 1.-5.roč. Dej přednost životu MPH Žáci 1.-5.roč. Exkurce ČT Ostrava ZŠ Žáci 3.-5.roč. Adopce zvířete ZŠ Žáci 1.-5.roč. Beseda s myslivci ZŠ Žáci 1.-5.roč. Beseda s malířem A.Dudkem ZŠ Žáci 1.-5.roč. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

12 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Ve školním roce 2013/14 se uskutečnila škola v přírodě od do v chatě Bílá na Ostravici. Školy v přírodě se zúčastnilo 55 žáků základní školy a 11 dětí z mateřské školy. Žáci se seznámili a vyzkoušeli některé z outdoorových sportů. PŘEDPLAVECKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2013/2014 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Plavecký MŠ Plavecká škola Delfínek Plavecký Správa sportovních a rekreačních zařízení Termín Třída-ročník Počet dětí-žáků duben květen 2014 září leden 2014 MŠpředškoláci 12 0,- Kč 0,- Kč ZŠ 2.,3.roč. 30 0,- Kč Vyčleněný objem na plavání z ONIV v Kč 0,- Kč Komentář: Plavecký výcvik dětí z MŠ si hradili rodiče v plné výši. Základní plavecký výcvik žáků druhého a třetího ročníku byl ve školním roce 2013/2014 hrazen v částce ,- Kč z prostředků MMH. Rodiče hradili jen dopravu na plavecký výcvik žáků a to ve výši 350,- na žáka. POHYBOVÁ VÝCHOVA Pod záštitou MMH se každých 14 dní ve škole konala pohybová výchova pro žáky 1.ročníku. Žáci cvičili pod vedením zkušeného trenéra. Cílem pohybové výchovy ve škole bylo zejména: osvojovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti žáků v souladu s jejich somatickým vývojem, se zřetelem na oblasti zdravého životního stylu a vývoje motoriky, vytvořit u žáků kladný a trvalý vztah k pravidelné pohybové aktivitě, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

13 upevňovat zdraví žáků, vést je k zodpovědnosti za své zdraví a za zdraví druhých osob, uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků, díky kvalifikovanému trenérovi. DOPRAVNÍ VÝCHOVA (zajišťovaná prostřednictvím komise BESIP) Dopravní výchova žáků školy je součástí vzdělávacího programu žáků školy. Ve školním roce 2013/2014 byla dopravní výuka na ZŠ a MŠ zajišťována v rámci vyučování v předmětu Člověk a jeho svět. Na její realizaci se také podílela komise BESIP. Proběhly teoretické lekce v pro žáky 4.ročníku, v celkovém rozsahu 10 hodin a výuka praktické části byla realizována pod vedením zkušeného lektora na dopravním hřišti u MŠ Místní v Havířově. A v rámci preventivního programu Dej přednost životu uskutečnila MMH a MP besedy pro žáky ročníku školy. Mateřská škola - vyplní pouze školy, které mají MŠ jako součást-odloučené pracoviště Počet tříd Počet dětí Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Využívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: NE Hodinový rozsah ve školním roce 2013/2014: 0 Počet dětí: 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

14 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V oblasti environmentální výchovy jsme se v letošním školním roce snažili pracovat v souladu s vypracovaným plánem environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO). Pro jeho úspěšné zavedení bylo nutné, aby se jednotlivé realizované činnosti dotkly všech žáků, zaměstnanců školy i rodičů. A to se podařilo. Prostřednictvím školních akcí, projektů, hodin Člověk a jeho svět jsme formovali kladný vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí. Učitelé těchto předmětů připravili přehled témat, ve kterých bylo možno využít EV. Do měsíčních plánů byly zařazovány akce celoškolní, třídní a školní družiny. Všechny směřovaly k obhajobě a získání druhého titulu Ekoškola. V projektech jsme se zaměřili na realizaci 3 témat programu třídění odpadů, vodu a prostředí školy. Naším cílem bylo zajistit ekologický provoz školy tak, abychom obhájili titul Ekoškola. Na podzim se děti zapojily do sběru kaštanů a žaludů. Myslivcům jsme odevzdali 140 kg kaštanů a 190 kg žaludů. Pokračovali jsme v adopci pandy červené. V červnu jsme zaslali do ZOO Ostrava sponzorský dar ve výši 7500,- Kč. Během týdne sběru papíru bylo nasbíráno téměř 2400 kg. V průběhu roku děti sbíraly víčka z plastových láhví. Se 105 kg jsme se v Moravskoslezském kraji umístili na 4.místě. Soutěž pořádalo Občanské sdružení S.K. a K.S. Dakota Zapojili jsme se projektu Recyklohraní. Třídění odpadů jsme rozšířili o sběr baterií, tonerů, elektrospotřebičů, hliníkových plíšků, starých počítačů a mobilů. Zapojili jsme také se do projektu MŠMT Ovoce do škol. V letošním roce jsme navázali spolupráci s ekologickou organizací ČSOP Havířov. Ve třídách fungují koutky živé přírody, běžně jsou užívány příznivé učební pomůckyrecyklovatelné sešity, obaly, pastelky, barvy, atd., ekologické čistící, mycí a prací prostředky. Soustavně je zvelebováno vnější i vnitřní prostředí školy okrasnými květinami. Na základě auditu, který hodnotil ekologický provoz školy, projekty, akce a činnost ekotýmu, získala naše škola druhý mezinárodní titul Ekoškola. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

15 VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ Ve školním roce 2013/14 na ZŠ nebyly vyučovány nepovinné předměty. Náboženství bylo vyučováno formou kroužků. Název registrované církve Počet žáků Evangelická církev 6 Celkem žáků 6 Z počtu celkem-žáci docházející z jiné školy 0 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Tabulka - Věková struktura zaměstnanců Mateřské školy a ŠJ-výd. fyzický počet MŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

16 Tabulka - Věková struktura zaměstnanců školní družiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. fyz. počet z toho muži do 20 let let let let 1 0 nad 50 let 0 0 Celkem 2 0 Z počtu celkem: - pracující důchodci 0 0 -zaměst.-nárok na důchod 0 0 Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2013/2014 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ ŠJ-výd.MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJ-výd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM Přepočtený počet zaměst. MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM zaměst. 4,00 0,40 4,40 6,432 0,35 1,342 8,124 12,524 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Mateřská škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Dosažené vzdělání Pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet % VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 2 66,6 VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na předškol.pedagogiku pedagogické se zaměřením na předškol.pedagogiku 1 33,4 Středoškolské pedagogické nepedagogické Jiné (rozveďte v textu) Celkem 3,0 100 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

17 V MŠ jsou učitelky ze 100 % aprobované. Jedna učitelka MŠ má středoškolské vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku, dvě učitelky MŠ získaly kvalifikaci na VŠ. Tabulka - Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosažené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 4 66 Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol 1 17 VŠ nepedagogické DPS bez DPS Středoškolské pedagogické 1 17 nepedagogické 0 Celkem 4, ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Ve školním roce 2013/2014 probíhala na naší ZŠ výuka anglického jazyka. Učitelka vyučující tento předmět má ukončené bakalářské studium v tomto oboru.ve školním roce probíhala výuka AJ v 1. a 2. ročníku jednu hodinu týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku tři hodiny týdně. Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Dosažené vzdělání VŠ s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN přepočtený počet % přepočtený počet státní jazyková zkouška 0,5 50 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,5 50 % V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

18 APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2013/2014 byly odučeny tyto předměty s plnou aprobací: Jazyk český,jazyk anglický, Matematika, Hudební výchova, Praktické činnosti, Výtvarná výchova, Tělesná výchova. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2014/2015: Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2014/15 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2014/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2013/14 Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet dětí, které ukončily ve k předškolnímu vzdělávání k předškolnímu vzdělávání školním roce 2013/2014 pro školní rok 2014/2015 pro školní rok 2014/2015 předškolní vzdělávání Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

19 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování žáků za školní rok 2013/2014 Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem DOCHÁZKA ŽÁKŮ Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2013/2014 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené průměr na žáka hodiny 1. stupeň ,182 CELKEM ZŠ PROSPĚCH ŽÁKŮ Tabulka - Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2013/2014 Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , , Tabulka - Komisionální přezkoušení Počet žáků Ročník Předmět 0 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

20 Tabulka Opravné zkoušky Počet žáků Ročník Předmět Tabulka Žáci opakující ročník Počet žáků Ročník Předmět Tabulka -Průměrný prospěch žáků ve třídách třídy 1.třída 1,086 2.třída 1,066 3.třída 1,315 4.třída 1,267 5.třída 1,310 celkem 1,208 Ve školním roce 2013/2014 se žáci 5. ročníku nezapojili do národních srovnávacích testů. ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny vycházela z tematického plánu činnosti BALÓNKY ZÁBAVY, jehož cílem bylo zabezpečit odpočinek, zájmové činnosti a hlavně rekreační činnost dětí v odpoledních hodinách bezprostředně po vyučování. Letos měla školní družina opět 2 oddělení, ve kterých bylo přihlášeno 40 dětí ročníku. Probíhala pestrá činnost z oblasti hudební, výtvarné, pracovní, tělesné, dopravní, přírodovědné, vlastivědné a také literárně dramatické. Program školní družiny umožňoval, aby vychovatelky s dětmi plánovaly a uskutečňovaly činnosti, které děti zaujaly a naplnily jejich potřeby a přání. Činnosti byly V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

21 v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby se střídaly klidné a pohybově náročnější činnosti, práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti. Měli jsme možnost využít i učebnu PC k hrám a taky k práci s internetem. Mezi nejoblíbenější patří rekreačně tělovýchovné činnosti, které se uskutečňovaly v tělocvičně a za příznivého počasí venku na školním hřišti. Akce pořádané školní družinou ve spolupráci se školou: Tajný výlet pro rodiče a děti Dýňáci Král koleček Vánoční dílny a Živý Betlém Karneval Pěvecká soutěž Slavíček Škola v přírodě Radovánky Během celého roku se školní družina průběžně podílela i na estetizaci školy chodby ŠD a nástěnky. Naší snahou bylo dbát : - na nové metody práce v ŠD - na dodržování bezpečnosti, hygieny a pořádku - na spolupráci s třídními učiteli a rodiči - na úpravu ŠD, pořádek v odděleních a chodbách ŠD - na kázeň dětí ve ŠD, jídelně a přilehlých prostorách - na péči o inventář ŠD Několik faktorů nám ovlivňuje hladký průběh všech činností, které ovšem nelze z organizačních důvodů odstranit, a proto vše tomu musíme přizpůsobit, aby se děti v ŠD cítily příjemně a v družině byly rády. Jsou to: - časová rozdílnost nástupu dětí do ŠD po vyučování - zájmové kroužky ( odchody a příchody ) - nepravidelné odchody dětí domů a osobní předávaní dětí rodičům V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

22 ÚRAZOVOST VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2013/2014 na MŠ Počet registrovaných úrazů Mateřská škola 0 Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2013/2014 na ZŠ Počet registrovaných úrazů z toho ŠD Základní školy 0 0 Ve školním roce 2013/14 byly pouze evidované úrazy, ke kterým došlo při sportovní činnosti. Celkem byly v ZŠ 2 úrazy a MŠ 1 úraz. Žáci byli vždy poučení o chování a bezpečnosti v hodinách TV a o přestávkách. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Ve školním roce 2013/2014 byla na základní škole věnována pracovníkem pro prevenci a vedením školy systematická pozornost neúspěšností žáků a šikaně. Cíle Minimálního preventivního programu (MPP) šk. rok 2013/2014: rozvoj osobnosti a sociálního chování dětí vytváření příznivého klimatu školy, tříd podporujících vzájemný respekt partnerské vztahy, týmová spolupráce, sebeúcta, a komunikační dovednosti pocit bezpečí a spoluprožívání, vést děti k toleranci vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí spolupráce s rodiči, institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání pedagogů Aktivity pro žáky - preventivní programy na škole ve výuce ( celoroční a jednorázové ) : v průběhu výchovy a vzdělávání během celého školního roku ve všech předmětech - všestranný rozvoj osobnosti žáků, rozvoj emoční a sociální inteligence u dětí ( komunikace, spolupráce, empatie, tolerance, úcta, sebeúcta ), zdravý životní styl besedy dopravní výchova, spolupráce s Policii ČR a Městskou policii V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více