Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s."

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006

2

3 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato publikace vznikla v rámci programu vědeckotechnické práce 1-PO5ME816 a v těsné spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR.

4

5 Úvod I když jsou inovace všeobecně pokládány za klíč k hospodářskému rozvoji, představy o inovacích, inovačních systémech a inovační výkonnosti se prozatím rozvíjejí jen velmi pozvolna. Panují rozdílné, často i protichůdné názory na to, co vůbec za inovace považovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro konkrétní podnik, popř. pro národní hospodářství. V předkládané publikaci vycházíme z pojetí inovací tak, jak je uvedena v tzv. manuálu Frascati, který slouží za základ statistického sledování technického rozvoje a inovací. Za vědecké a technické inovace je zda považován přenos myšlenky na nový nebo zlepšený výrobek uváděný na trh, na nový nebo zlepšený provozní postup používaný v průmyslu nebo obchodu nebo na nový přístup v sociální službě. Přitom musí platit, že technické inovace vytvářejí nové výrobky, postupy a významné technické změny ve výrobcích a postupech. Značné částky, vynakládané na úrovni podniků i národního hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti vynakládání těchto prostředků. Na úrovni invenční části inovačního procesu jde především o to, zda došlo k posunu v poznání, zda nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie, tržně úspěšné výrobky, popř. zda přispějí ke snížení výrobních nákladů. U vlastních inovací je poté nutné zjišťovat, jaký ekonomický, popř. mimoekonomický přínos přinesly nové výrobky, popř. jaké úspory přinesly realizované procesní inovace a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům. V rozporu s významem inovací pro podnikovou sféru i pro národní hospodářství jako celek je pozornost věnovaná v odborné literatuře inovacím nedostatečná. V r se díky Asociaci inovačního podnikání ČR objevila pod redakcí Ing. Švejdy zpracovaná přehledná publikace pod názvem Základy inovačního podnikání, která se zabývá jednotlivými aspekty inovačního procesu, která ale zůstala v českém prostředí víceméně osamocená. Dílčími aspekty inovačního procesu se zabývají další publikace, zpracované především na řadě českých vysokých škol, které ale akcentují pouze některé aspekty dané problematiky. Když byl v r přijat projekt mezinárodní vědecko-technické spolupráce pod názvem Příprava odborníků pro inovační podnikání, bylo v rámci jeho řešení rozhodnuto i o přípravě publikace, která by sloužila jak pro účely výuky na tomto kurzu, tak měla širší použití ve výuce na vysokých školách i při přípravě odborníků z praxe, podílejících se na rozhodování o inovacích a jejich implementaci v praxi. Při přípravě publikace jsme se snažili v široké míře uvádět zkušenosti z řízení inovačního procesu v zahraničí a současně ponechávat prostor pro tvůrčí řešení některých otázek, jako je např. posuzování efektivnosti inovací, vyhodnocování bariér inovačního procesu apod. Tak jako vlastní inovační proces má objevný charakter a je spojen s hledáním nových, dosud nevyzkoušených postupů, tak i posuzování efektivnosti těchto procesů se nemůže stát pouhou rutinou a použití předem připravených vševyčerpávajících schémat. Bude záležet na každém konkrétním inovačním projektu, jaká podoba hodnotících faktorů a v jaké podobě bude zvolena, aby co nejvýstižněji mohla přiblížit úspěšnost inovace. Před kolektivem autorů složeným převážně z odborníků z českých vysokých škol a z Asociace inovačního podnikání stál nelehký úkol zabývat se inovacemi z teoretického hlediska a současně přinášet poznatky a náměty pro praktické řízení inovací. Jde o to, že na rozdíl od rutinních rozhodovacích postupů musí management inovací zabývající se rozhodováním o inovacích a jejich prosazováním, reagovat na komplexnost těchto procesů, kdy je nezbytné vyhodnotit značné množství informací. Věnovat se musí faktorům z nejrůznějších oblastí a podnikových činností, přitom za podmínek značné neurčitosti, kdy existuje velké množství doprovodných proměnných a kdy je nutné překonávat značné množství bariér a kdy od sebe nelze oddělovat rozhodovací a realizační proces, které se neustále prolínají.

6 Na přípravě publikace se podíleli následující autoři: Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. ( Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky- prorektor a vedoucí katedry ekonomiky ) - subkap. 1.1 Doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů vedoucí katedry právních disciplin a veřejné správy, Vysoká škola ekonomická v Praze- člen katedry podnikového a evropského práva) - subkap. 7.1,7.2,7.3 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky - rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze)-vedoucí autorského kolektivu, autor úvodu, autor kap2.( kromě 2.2.2), 8,9. Ing. Jaroslav Hadraba, CSc. (Soukromá vysoká škola ekonomických studií) - subkap. 4.2 Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů prorektor a vedoucí katedry průmyslového vlastnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze - člen katedry podnikového a evropského práva) - subkap. 7.4 Ing. Hana Krchová, Ph.D,PMF (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) - kap. 5 Ing. Jiří Vacek (Západočeská univerzita Plzeň) - subkap , 4.1 Ing. Jarmila Šebestová (Slezská univerzita v Opavě) - spoluautorka subkap. 1.2, 6.1, 6.2 Ing. Pavel Švejda, CSc.,FEng. (Asociace inovačního podnikání ČR generální sekretář) - subkap. 1.3, 6.3 Prof. Ing. Dr.h.c. Radim Vlček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)-kap. 3 Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. (Slezská univerzita v Opavě vedoucí katedry managementu a podnikání)-spoluautorka subkap. 1.2, 6.1, 6.2 Z přehledu spoluautorů vyplývá, že vznik publikace byl možný pouze díky těsné spolupráci pracovníků z řady českých soukromých a veřejných vysokých škol. Ze soukromých vysokých škol to vedle Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky byla zvláště Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů a Soukromá vysoká škola ekonomických studií, z veřejných vysokých škol Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pro nedostatek času, vymezeného pro přípravu publikace se nepodařilo všechna témata zpracovat se stejnou hloubkou a některá vzhledem ke stavu poznání nebyla do publikace zařazena vůbec. To platí především o problematice podnikové inovační kultury, která hraje nezastupitelnou úlohu v inovačním procesu. Do budoucna počítáme s tím, že dojde jak k rozpracování této problematiky, tak i k prohloubení vazeb mezi jednotlivými kapitolami publikace. Kolektiv autorů současně uvítá všechny připomínky, doporučení a stanoviska, která by umožnila zdokonalení této publikace v dalším období. Listopad 2006 Za autorský kolektiv Jiří Dvořák 6

7 Obsah Úvod... 5 I. Inovace módní trend nebo nutnost Makroekonomický význam inovací Faktory ekonomického růstu Produktivita výrobních faktorů a inovace Evropská unie a inovace Vývoj inovační politiky EU Nástroje inovační politiky EU Inovační statistiky Česká republika a inovace Národní inovační strategie ČR Národní inovační politika Literatura II. Základní pojmy managementu inovací Inovace a inovační proces Inovace Inovační proces Klasifikace inovací Zjišťování intenzity inovací (řády inovací) Disruptivní, plynulé a otevřené inovace Kvantitativní stránka inovačního procesu Literatura III. Strategie managementu inovací Charakteristika, role a druhy strategií managementu inovací Strategie uplatňování odlišné složitosti inovací Strategie stanovení podnětné inovace Strategie vzniku produktových a procesních inovací Strategie volby konkurenčního boje Strategie určení druhu restrukturalizace firmy Strategie vnímaného stupně novosti výrobků Literatura IV. Výrobkový inovační proces Struktura inovačních procesů Modely inovací a vývoj nových produktů Strukturování inovačních procesů Investiční fáze inovačního procesu Tržní realizace inovací produktů Zásady tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů

8 4.2.2 Marketingové pojetí produktů a jejich inovací Hierarchická strukturovanost a kategorizace inovací produktů podle stupně (míry) jejich novosti pro producenta a zákazníky Efekty inovací produktů Produktový mix jako součást celkového marketingového mixu Etapovitá strukturovanost procesu tvorby inovací produktů Literatura V. Projektový management Úvod Základní východiska projektového řízení Kritéria úspěšnosti a neúspěšnosti projektů Inovační projekt Metody a techniky projektového managementu Řízení životního cyklu projektu Projektové role Inovační proces a řízení životního cyklu projektu Literatura VI. Organizační uspořádání inovační funkce Inovační sítě Klastry Klasifikace, typologie a morfologie klastrů Právní formy klastrů Přednosti a slabá místa klastrů Současný stav klastrů ve světě a v ČR Příklady klastrů ve světe a v EU Česká republika Přehled klastrů Překážky rychlejšího rozvoje klastrů v Česku Systém inovačního podnikání v ČR Vývoj systému inovačního podnikání Program INOVACE XXI Shrnutí desetiletého působení AIP ČR Literatura VII. Inovace, duševní vlastnictví a autorské právo Pojem a systém práva duševního vlastnictví a jeho funkce v inovačních procesech Pojem a systém práva duševního vlastnictví Funkce práva duševního vlastnictví v inovačních procesech Inovace a autorské právo a práva s ním související Funkce autorského práva v inovacích Rozdíly v pojetí autorského práva, jeho ochrana v mezinárodním právu a v EU Prameny autorského práva a autorské dílo pojem, druhy a vznik jeho ochrany

9 7.2.4 Autor a spoluautoři Obsah autorského práva - osobnostní a majetková práva Zákonné omezení práva autora ve prospěch uživatele Zvláštní právní režim počítačových programů a dalších druhů autorských děl Práva souvisící s autorským právem Právo k databázi Nástroje ochrany při porušení autorského práva Smlouvy v oblasti duševního vlastnictví Právní ochrana průmyslového vlastnictví Obecné podmínky pro udělení průmyslově právní ochrany Podání žádosti o udělení průmyslově právní ochrany Průzkumové systémy při udělování právní ochrany Podmínky pro udělení právní ochrany na technická řešení Technický charakter přihlašovaného řešení Novost přihlašovaného řešení Úroveň přihlašovaného řešení Průmyslová využitelnost Specifické podmínky pro zápis práv na označení Podmínky zápisné způsobilosti ochranných známek Podmínky zápisné způsobilosti označení původu a zeměpisných označení Nezapsaná označení VIII. Financování a podpora inovací Zvláštnosti financování a podpory inovačního procesu Zdroje financování inovací Soukromé zdroje financování Podnikové interní a externí zdroje Banky Private Equity-Venture Capital Veřejné zdroje financování Financování inovačního procesu ze státního rozpočtu Nefinanční podpora inovačního procesu Literatura IX. Efektivnost inovačního procesu Inovace jako investice Metodické přístupy ke zjišťování úspěšnosti inovací Bariéry inovačního procesu Faktory úspěšnosti inovací Literatura Použitá literatura

10 10

11 I. Inovace módní trend nebo nutnost 1.1. Makroekonomický význam inovací Faktory ekonomického růstu Základním cílem ekonomického vývoje v každé zemi je zlepšování, resp. růst životního standardu obyvatelstva dané země. V krátkém období lze dosáhnout zlepšení životního standardu obyvatelstva snížením nezaměstnanosti, lepším využitím existujících výrobních kapacit, případně zvýšením spotřeby vyššími dovozy, na které si daná ekonomika vypůjčuje zdroje v ostatních zemích světa. V dlouhém období však dluhy musí být splaceny včetně úroků a to snižuje možnosti spotřeby a vede tedy i ke snížení životního standardu. V dlouhém období lze proto dosáhnout zvýšení ekonomické úrovně a životního standardu pouze růstem kapacit ekonomických subjektů produkujících statky a služby, lepším využitím těchto kapacit, vyšším růstem produktivity práce. Mezi základní veličiny, podle nichž posuzujeme ekonomický růst dané země, patří hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt. Hrubý domácí produkt je výsledkem fungování výrobních faktorů v dané zemi bez ohledu na jejich vlastníka. Představuje objem statků a služeb, které byly nově vytvořeny v dané ekonomice za určité období (rok, čtvrtletí) a staly se součástí tzv. konečné spotřeby, kterou tvoří domácnosti, investice firem, vládní výdaje na statky a služby a čistý export (saldo vývozu a dovozu). Jedním ze způsobů měření jeho velikosti je statistické podchycení výdajů, které tyto čtyři sektory vynaložily na nákup a služeb v daném období. Vlastníkem výrobních faktorů mohou být v dané zemi i rezidenti jiných zemí, stejně tak občané dané země mohou vlastnit výrobní faktory, které jsou umístěny v jiné zemi. Zejména v případě vlastnictví kapitálu se často neshoduje země vlastníka a jeho umístění. Vlastník kapitálu očekává za svůj investovaný kapitál důchod, který se vytváří v zemi, ve které byl kapitál alokován. Pokud ho vlastník odčerpá, v dané zemi se snižuje důchod, který je k dispozici na nákup statků a služeb a naopak v zemi vlastníka kapitálu se disponibilní důchod zvyšuje. Proto existuje druhý důležitý ukazatel, který charakterizuje úroveň dané země, hrubý národní produkt (HNP). Ve většině případů se jako základní uvádí hrubý domácí produkt, který lépe vyhovuje vazbám na jiné makroekonomické ukazatele, zejména míru nezaměstnanosti, inflaci a platební bilanci. Je však důležité si uvědomit, že růst HDP nemusí vést i k růstu HNP. V tabulce č. 1.1 je uvedeno srovnání vývoje HDP a HNP v mld. Kč v letech , v běžných cenách (Spěváček 2004, s.128). Jestliže v roce 1992 HNP převýšil HDP, v dalších letech stále více se zvyšuje rozdíl mezi vytvořeným důchodem v ČR a možností jeho užití. Nižší HNP ve srovnání s HDP znamená ztrátu části vytvořeného HDP v ČR. Zvyšující se úloha přímých zahraničních investic v ekonomice ČR bude zřejmě i v budoucnu posilovat tento rozdíl mezi HDP a HNP. Tabulka 1.1 HDP a HNP v mld. Kč, , b.c HDP 842,6 1020,3 1182,8 1381,0 1567,0 1679,9 1839,1 1902,3 1984,8 2175,2 2275,6 HNP 848,2 1016,0 1181,9 1373,9 1549,7 1659,7 1804,0 1855,6 1931,9 2091,7 2151,8 HDP-HNP -5,6 4,3 0,8 7,1 17,3 20,2 35,1 46,7 53,0 83,5 123,8 HDP-HNP v % -0,7 0,4 0,1 0,5 1,1 1,2 1,9 2,5 2,7 3,8 5,4 Pramen: ČSÚ, národní účty, doplňkové ukazatele, červen 2003 Chceme-li sledovat vývoj hrubého domácího produktu v čase, vyjadřuje se jeho objem v různých časových obdobích v cenách základního roku. To umožňuje eliminovat změnu cenové hladiny. Rozlišujeme proto velikost nominálního hrubého domácího produktu, který je vyjádřen v cenách daného roku a velikost reálného produktu, který je vyjádřen ve stálých cenách a umožňuje meziroční srovnání. Jejich vzájemný poměr nazýváme deflátor HDP, který vyjadřuje změnu cenové hladiny v jednotlivých letech vztaženou k základnímu roku (viz tab. 1.1). Z údajů v tabulce vyplývá, že cenová hladina tuzemských výrobků a služeb se v roce

12 I. Inovace módní trend nebo nutnost v porovnání s rokem 1995 zvýšila o 56,3%. Pro hodnocení úspěšnosti vývoje ekonomiky je rozhodující vývoj reálného produktu, neboť právě reálný produkt charakterizuje růst reálných důchodů vytvářených v dané zemi, a tedy i růst životního standardu obyvatel dané země. Tabulka 1. 2 Nominální a reálný HDP v ČR v mld. Kč (stálé ceny roku 1995) Nominální HDP 1 466, , , , , ,1 Reálné HDP 1 466, , , , , ,8 Deflátor HDP v % ,3 119, , , , Nominální HDP 2 352, , , , ,2 Reálné HDP 1 630, , , , ,8 Deflátor HDP 144, , , , ,27 Pramen: ČSÚ, vlastní výpočty Obr. 1. 1: Nominální a reálný HDP v České republice (v mld. Kč) Vývoj reálného produktu je ovlivňován řadou faktorů. Lze je rozdělit na faktory, které ovlivňují hrubý domácí produkt na straně poptávky a faktory, které jej ovlivňují na straně nabídky. Jestliže se v dané zemi zvyšuje agregátní poptávka po statcích a službách, ale nezvyšují se výrobní kapacity, zvyšuje se pouze míra jejich využití. Hrubý domácí produkt poroste, jeho růst však bude doprovázen růstem cenové hladiny, neboť kapacity výrobců budou relativně vyčerpané; současně se bude zvyšovat dovoz, který bude uspokojovat tu část poptávky, která není pokryta tuzemskými produkty a službami. I v relativně krátkém období vývoje tržní ekonomiky ČR můžeme rozlišit, kdy změna HDP byla více ovlivňována agregátní nabídkou, a kdy agregátní poptávkou. Základní představu o vývoji v letech poskytuje tabulka č

13 I. Inovace módní trend nebo nutnost Tabulka 1.3 Příspěvek složek poptávky k růstu HDP v České republice HDP 2,2 5,9 4,0-0,7-0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,2 6,1 Konečná spotřeba 3,4 2,0 4,1 1,8-0,8 2,1 0,8 1,9 2,5 4,7 0,6 1,3 Spotřeba domácností 2,7 2,9 4,2 1,1-0,4 1,5 0,7 1,2 1,1 3,0 1,3 1,2 Spotřeba vlády 0,7-0,9-0,1 0,7-0,4 0,6 0,1 0,7 1,4 1,7-0,7 0,1 Tvorba hrubého kapitálu 4,7 6,6 3,8-2,8-0,6-1,0 2,8 2,0 1,4-0,4 2,2 0,8 Fixního kapitálu 2,4 5,6 3,1-1,8-0,3-0,9 1,4 1,8 1,4 0,1 1,3 0,9 Zásoby a cennosti 2,3 1,0 0,7-1,0-0,3-0,1 1,4 0,2 0,0-0,5 0,9-0,1 Domácí poptávka 8,1 8,6 7,9-1,0-1,4 1,1 3,6 3,9 3,9 4,3 2,8 2,1 Čistý vývoz -5,9-2,7-3,9 0,3 0,6 0,2 0,0-1,4-2,0-0,7 1,4 4,0 Pramen: ČSÚ, čtvrtletní národní účty ČR, vlastní výpočty Jestliže v letech zaznamenáváme meziroční růst HDP, lze z velmi vysokého růstu domácí poptávky usuzovat, že právě domácí poptávka byla dominantním zdrojem ekonomického růstu (meziročně domácí poptávka rostla v rozmezí 7,9% 8,6 %, zatímco HDP rostl pouze o 2,2% - 4%). Vysoký růst v této domácí poptávce tvoří růst zásob, což nepřímo svědčí o problémech s odbytem výrobků: nákup surovin a materiálů, které se v daném roce nestaly součástí konečné produkce, ale také hotové výrobky, které nebyly prodány konečným spotřebitelům, jsou zdrojem růstu zásob. Relativně vysoký je i růst hrubého kapitálu, neboť firmy se po létech útlumu v době transformace ekonomiky snažily o obnovu výrobních kapacit. Vnitřní nerovnováha mezi agregátní nabídkou a agregátní poptávkou se odrazila i v záporné hodnotě čistého vývozu, což mělo za následek i tlak na pokles hodnoty koruny ve vztahu k zahraničním měnám. Důsledkem nesouladu mezi růstem agregátní poptávky a agregátní nabídky byl tlak na růst cenové hladiny, který se snažila centrální banka omezit růstem úrokových sazeb, tedy restriktivní monetární politikou. Svědčí o tom údaje o míře inflace v letech měřené indexem spotřebitelských cen (viz tabulka č.1.4). Výsledkem tohoto vývoje v letech byl pokles ekonomického růstu v letech 1997 a 1998, pokles tvorby hrubého kapitálu i pokles důchodů domácností charakterizovaný zpomalením, resp. i poklesem průměrných reálných mezd. Důsledkem poklesu důchodů domácností byl pokles poptávky. Pokles ekonomického růstu měl za následek pokles zaměstnanosti, a tedy i růst nezaměstnanosti. Tabulka 1.4 Vývoj vybraných ukazatelů v České republice v % meziročně Míra inflace (CPI) 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 Průměrné reálné mzdy 8,7 8,7 1,3-1,4 6,2 2,4 3,8 5,4 6,5 3,7 3,4 Obecná míra nezaměstnanosti 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 Pramen: ČSÚ Zcela odlišný je vývoj v letech 1999 až Růst domácí poptávky se zpomalil, spotřeba domácností rostla pomaleji nebo ve stejné míře jako HDP, zásoby stagnovaly nebo se i snižovaly, čistý vývoz se dostal do kladných čísel a zejména v roce 2005 se výrazně zvýšil. Z toho vývoje lze usuzovat, že dominantním zdrojem ekonomického růstu se v tomto období stává agregátní nabídka. Růst nabídky byl v rovnováze s růstem poptávky, nebo ji i převyšoval. Důsledkem této rovnováhy byl vývoj míry inflace, která se od roku 2002 pohybuje pod hranicí 3% (viz tab. č.1.4). Pro posouzení vývoje ekonomiky je důležitý vztah mezi velikostí reálného HDP a tzv. potenciálním produktem. Jestliže se reálný HDP a potenciální produkt vyvíjejí odlišným způsobem, vzniká tzv. produkční mezera. Potenciální produkt se obvykle vypočítává na základě Cobb-Douglasovy produkční funkce a udává HDP při průměrném využití výrobních faktorů. Růst potenciálního produktu je základem možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováhy, tj. bez nadměrné inflace a také bez nadměrné nezaměstnanosti. 13

14 I. Inovace módní trend nebo nutnost Zdrojem růstu potenciálního produktu je růst pracovní síly, růst zásoby kapitálu a růst souhrnné produktivity výrobních faktorů. Produkční mezera představuje rozdíl mezi HDP a potenciálním produktem a je základní charakteristikou hospodářského cyklu. Na obr. 1.2a je uvedena produkční mezera jako rozdíl mezi potenciálním produktem a HDP v letech , na obr. 1.2b je zobrazena souhrnná produktivita výrobních faktorů, která ve značné míře kopíruje ve svém vývoji produkční mezeru. Obr. 1.2c zobrazuje vývoj potenciálního produktu v čase a faktory, které se jeho růstu podílejí: zásoba pracovní síly (zaměstnanost), zásoba kapitálu a celková produktivita výrobních faktorů (nelze oddělit produktivitu práce a produktivitu kapitálu). Poslední obr. 1.2d zobrazuje využití výrobních kapacit v průmyslu. Čím více jsou kapacity využity, tím větší je nebezpečí růstu cenové hladiny. Neplatí to však obráceně: nízké využití výrobních kapacit podniků může svědčit o nízké poptávce po produkci těchto podniků a proto jejich kapacity nejsou dostatečně využity. Obr. 1.2a Produkční mezera Pramen: str. 3 Obr. 1.2b Souhrnná produktivita výrobních faktorů Pramen: str. 3 14

15 I. Inovace módní trend nebo nutnost Obr. 1.2c Tempo růstu potenciálního produktu Pramen: str. 3 Obr. 1.2d Využití kapacit v průmyslu Pramen: str. 3 Základem zdravého růstu každé ekonomiky je růst potenciálního produktu. Růst potenciálního produktu v dané ekonomice umožňuje růst důchodů obyvatel, ekonomika může produkovat více statků a služeb, aniž by se zvyšovala míra inflace, nezvyšuje se zahraniční zadluženost, měnový kurs dané země zůstává stabilní. Na každou ekonomiku působí velký počet faktorů, jejichž důsledkem je rozdílný vývoj potenciálního a reálného produktu, jak jsme viděli na příkladě ekonomiky ČR (viz obr. 1.2a). Nezanedbatelnou úlohu ve vývoji reálného produktu má i fiskální politika vlády a měnová politika centrální banky, které svými nástroji významně ovlivňují podnikatelské prostředí v každé ekonomice. Z dlouhodobého hlediska rozhodující vliv na růst HDP má vývoj potenciálního produktu, který předurčuje i dlouhodobou dynamiku růstu reálného produktu. Které faktory jsou rozhodující pro růst potenciálního produktu: pracovní síly, jejich produktivita, schopnosti a dovednosti zásoba kapitálu v dané ekonomice, jeho produktivita institucionální kvalita. 15

16 I. Inovace módní trend nebo nutnost Pracovní síly Počet pracovníků v každé ekonomice je charakterizován počtem ekonomicky aktivních lidí, což jsou lidé, kteří mají zaměstnání, podnikají nebo jsou nezaměstnaní. V podmínkách ČR změny v počtu pracovníků jsou poměrně malé, o čemž se lze přesvědčit i z údajů o vlivu zaměstnanosti na změnu HDP v posledních 10 letech (viz tab. č.1.5). Rozhodující význam pro změnu HDP má produktivita práce, která je výsledkem nejenom lepšího výkonu samotných pracovníků, ale také produktivity kapitálu. Tabulka 1.5 Vliv výrobních faktorů v České republice na vývoj HDP Změna HDP 4,0-0,7-0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,2 6,1 Vliv zaměstnanosti 0,9 0,3-1,5-3,1-0,2 0,5 0,6-1,3 0,1 0,7 Vliv produktivity práce 3,1-1,0 0,7 4,4 3,8 2,0 1,3 4,9 4,1 5,4 Pramen: ČSÚ Počet zaměstnaných se neshoduje s počtem ekonomicky aktivních lidí, neboť součástí ekonomicky aktivních jsou nezaměstnaní. Nezaměstnanost je vážným problémem mnoha tržních ekonomik a její velikost je výsledkem působení celé řady ekonomických faktorů. Snaha podniků o efektivnější využití pracovních sil, snaha o zvyšování produktivity práce vede k uvolňování přebytečných pracovníků. Snížení zaměstnanosti je odrazem strukturálních změn v ekonomice, je důsledkem zániku neefektivních výrob, které nejsou v dostatečné míře nahrazeny výrobami jinými, efektivnějšími. Pokud uvolnění pracovníci nenajdou uplatnění v nových, rozvíjejících se výrobních podnicích nebo ve službách, roste nezaměstnanost. To je charakteristické i pro vývoj ekonomiky ČR. Nezaměstnanost se výrazně zvýšila zejména v roce 1999, kdy růst produktivity práce umožnil mírný růst HDP; řada podniků se zbavovala přebytečných pracovníků, zanikaly neefektivní podniky, rostla celková produktivita v ekonomice, ale současně rostla i nezaměstnanost, neboť uvolňovaní pracovníci nenacházeli uplatnění na trhu práce. Tabulka 1.6 Vývoj vybraných ukazatelů v České republice v % meziročně Míra inflace 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 Průměrné reálné mzdy 8,7 8,7 1,3-1,4 6,2 2,4 3,8 5,4 6,5 3,7 3,4 Obecná míra nezaměstnanosti 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 Pramen: ČSÚ Míra nezaměstnanosti je výsledkem nejen situace ve výrobních podnicích a strukturálních změn ve výrobě. Je to důsledek působení i řady jiných faktorů. Patří mezi ně legislativa regulující trh práce, sociální jistoty garantované státem, historické zvyklosti lidí ovlivňujících jejich mobilitu aj. Rovněž ukazatel o počtu zaměstnaných nemá dostatečnou vypovídací schopnost. Americký ekonom Olivier Blanchard porovnal tři skupiny údajů a jejich vývoj během let v USA a v zemích EU-15: HDP na obyvatele, HDP na odpracovanou hodinu (produktivita práce) a počet odpracovaných hodin připadajících na jednu osobu. Zjistil toto: 1. pokud jde o HDP na obyvatele, zůstala mezera neměnná (USA 100 %, EU cca 70 %); 2. pokud jde o produktivitu práce, Unie snížila svou mezeru: ze 65 % americké úrovně v roce 1970 na 91 % v roce 2000; 3. pokud jde o počet odpracovaných hodin, jež připadají na jednu osobu, situace EU se rapidně změnila k horšímu: zatímco v roce 1970 mezi zeměmi Unie a USA neexistoval žádný rozdíl, v roce 2000 evropský ukazatel poklesl na 77 % americké úrovně (Urban, L. 2005, s.24). Podle R.B.Reicha Američan pracuje pilněji než typický Evropan nebo Japonec z velké části proto, že 16

17 I. Inovace módní trend nebo nutnost práce v Americe je organizována a odměňována způsobem, který nutí lidi k většímu výkonu: existuje zde víc nejistoty, hlubší nerovnost, větší třídění a intenzivnější konkurence. (Reich 2003, s ) Evropský pracovník při dostatečných sociálních jistotách preferuje více volný čas, zatímco americký pracovník díky nejistotám pociťuje potřebu více pracovat, neboť v případě ztráty zaměstnání jsou pro něho důsledky mnohem horší než pro pracovníka v Evropě. Motivace lidí k práci je tedy jedním z důležitých faktorů, který má vliv na míru nezaměstnanosti, počet zaměstnaných i počet hodin, které tito zaměstnaní věnují pracovní činnosti. Motivace lidí k práci proto rovněž výrazně ovlivňuje úroveň potenciálního produktu a také vývoj reálného HDP dané země. Obr. 1.3 Srovnání vybraných indikátorů z oblasti lidských zdrojů pro VaV (EU15 = 100%) Pramen: Závěrečná zpráva projektu evaluace RPS 4/04 Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky. Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Národohospodářským ústavem AV ČR. 2004, str. 13. Dalším faktorem, který významně ovlivňuje kvalitu pracovní síly, je vzdělání. Lze vysledovat kladnou korelaci mezi dynamikou rozvoje zemí a úrovní jejich vzdělanosti měřené například počtem vysokoškoláků v populaci, podílem lidí, kteří se po nástupu do zaměstnání dále vzdělávají. Vzdělanější lidé snadněji přecházejí do jiných zaměstnání, jsou více přizpůsobiví změnám v pracovní náplni vyplývajícím z technologických změn. O situaci v ČR v porovnání s průměrem EU a s Finskem, které je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících zemí EU, vypovídá obr Z obrázku vyplývá, že Česká republika má nižší podíl vysokoškoláků v populaci (je zde ovšem jistý problém, které absolventy jakých škol je možno zařadit do kategorie vysokoškolák), méně lidí je zapojeno do programů celoživotního vzdělávání, menší prostředky jsou vynakládány na výzkum a jeho důsledkem je nižší podíl výzkumných pracovníků z celkového počtu zaměstnanců. Nízké výdaje na výzkum se reálně projevují v menším počtu vynálezů, které je možno z části hodnotit podle počtu udělených patentů; malý počet pracovníků v podnikovém výzkumu, který má zpravidla velmi blízko k inovacím v oblasti výrobků a technologií, vede ke zpomalení implementace nových technologií a tedy k pomalejšímu růstu produktivity výrobních faktorů. Lidský kapitál představuje zásobu technických znalostí a dovedností ztělesněných v pracovních silách dané země, jež jsou výsledkem formálního vzdělání a praxe získané v zaměstnání. Lidské zdroje představují všeobecně uznávaný rozhodující faktor rozvoje společnosti. Vzdělanost a flexibilita představuje konkurenční výhodu jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Nedostatečně rychlý růst akumulace lidského kapitálu brzdí strukturální změny a technik pokrok. Udržení konkurenční výhody spočívá právě ve schopnosti sledovat vědění, využívat je a udržet rytmus inovací. Při vyčerpání přírodních zdrojů je vědění jediným zdrojem umožňujícím ekonomický růst. Právě ekonomický růst založený na vědění a inovacích povede k výnosům, které mohou být použity k růstu inovačních zdrojů. Toto je cíl Lisabonské strategie, která požaduje, aby národní výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 3 % hrubého národního produktu v roce

18 I. Inovace módní trend nebo nutnost Významnou charakteristikou úspěšnosti dané země při vytváření zásoby technických znalostí a dovedností je její schopnost uplatnit je na zahraničních trzích. Pro sledování pohybu vědomostí a poznatků mezi zeměmi byl vyvinut ukazatel technologické platební bilance (TPB), která zachycuje statistické údaje o příjmech a výdajích v mezinárodním obchodě s průmyslovým vlastnictvím a znalostmi spojenými s vyspělými technologiemi. Tabulka 1.7a Příjmy ČR v rámci TPB (v mil. Kč) Celkem v tom podle platebních titulů Licenční poplatky a ochranné známky Vlastnická práva Služby výpočetní techniky Technické služby Výzkum a vývoj Pramen: ČSÚ, Statistická ročenka vědy a technologií 2005 Tabulka 1.7b Platby ČR v rámci TPB do zahraničí v mil Kč Celkem v tom podle platebních titulů Licenční poplatky a ochranné známky Vlastnická práva Služby výpočetní techniky Technické služby Výzkum a vývoj Pramen: ČSÚ, Statistická ročenka vědy a technologií 2005 Bilance příjmů a plateb v rámci technologické platební bilance je záporná a mezi roky 2000 a 2004 se pasivum výrazně zvýšilo. Svědčí to o nízké technologické výkonnosti v ČR. Jestliže příjmy z prodeje technologií v ČR představují pouze 0,2% HDP, vyspělé země jako je Velká Británie, Švýcarsko a Rakousko získávají 1,25 1,40% příjmů z prodeje technologií. Nové technologie představují jeden z nejdůležitějších zdrojů inovačních procesů, zvyšují konkurenční schopnost dané ekonomiky ve světovém obchodu a přispívají k růstu hrubého domácího i národního produktu dané země. 18

19 I. Inovace módní trend nebo nutnost Kapitál Zdrojem tvorby kapitálu jsou národní úspory, které patří k základním kategoriím národního účetnictví. Je to ta část disponibilních důchodů, která v sektorech konečné spotřeby (domácností, vlády a soukromých neziskových institucích sloužících obyvatelstvu) zbude po odečtení výdajů na konečnou spotřebu. Úspory mají charakter finančních aktiv a prostřednictvím investic se proměňují na nefinanční aktiva. Investice spolu s kapitálovými transfery představují základní zdroj růstu čistého jmění národního hospodářství. Investice představují hmotná a nehmotná nefinanční aktiva, přičemž klíčový význam i váhu v tvorbě hrubého kapitálu má tvorba hrubého fixního kapitálu. Fixní kapitál představují hmotné a nehmotné fixní statky (fixní aktiva), která mají charakter dlouhodobé spotřeby a jejich cena převyšuje stanovenou hranici. Investice na rozdíl od úspor jsou vždy chápány jako domácí investice (investice rezidentů, mezi něž patří i investice podniků pod zahraniční kontrolou. (Kadeřábková, A. 2005, s. 85) Tabulka 1.8 Hrubý disponibilní důchod, národní úspory a hrubá tvorba kapitálu (v mld.kč, běžné ceny) Hrubý disponibilní důchod (HDD) 1474,6 1646,3 1767,9 1944,0 2015,1 2111,3 2249,2 2313,0 2457,1 2636,4 Konečná spotřeba 1053,0 1211,3 1334,8 1424,3 1515,7 1597,8 1705,3 1789,9 1919,4 2011,2 Hrubé národní úspory (S) Tvorba hrubého kapitálu (I) Saldo národních běžných transakcí (S-I) 421,6 435,1 433,0 519,7 499,4 513,5 543,9 523,0 537,7 625,2 476,9 548,4 545,4 560,2 550,0 618,5 668,6 674,2 692,9 769,6-55,3-113,3-112,4-40,5-50,6-105,0-124,8-151,2-155,2-144,4 Míra úspor v % HDD 28,6 26,4 24,5 26,7 24,8 24,3 24,2 22,6 21,9 23,7 Míra úspor v % HDP 28,7 26,2 24,3 26,5 24,5 23,9 23,5 21,7 21,0 22,6 Míra investic v % HDP 32,5 33,0 30,6 28,5 26,9 28,8 28,9 27,9 27,1 27,8 Rozdíl míry úspor a míry investic v % HDP -3,8-6,8-6,3-2,1-2,5-4,9-5,4-6,3-6,1-5,2 Pramen: ČSÚ, Roční národní účty Obvykle se na makroekonomické úrovni posuzuje rovnováha mezi národními úsporami a domácími investicemi. Jestliže národní úspory nejsou pro investice postačující, jsou financovány z vnějších zdrojů a projeví se jako schodek běžného účtu platební bilance. Vývoj míry investic a úspor v české ekonomice zobrazuje tabulka 1.8. I když výše úspor je v ČR v porovnání s vyspělými tržními ekonomikami vyšší, přesto neodpovídá potřebám české ekonomiky vzhledem ke značným investičním potřebám, které vyplývají z procesu transformace spojeného se značnými strukturálními změnami a ze zaostalosti infrastruktury. Navíc v letech v roce 2004 míra úspor v % HDP byla skoro o 5 procentních bodů nižší než v roce Investice do fixního kapitálu mají důchodotvorný efekt (investice vyvolává větší přírůstek výdajů a nomi- 19

20 I. Inovace módní trend nebo nutnost nálního HDP, než je sama hodnota investice; je to proto, že investiční výdaje vyvolávají řetěz spotřebních výdajů a multiplikačními účinky mohou silně ovlivnit ekonomický růst jednotlivých zemí. Vztah investic a ekonomického růstu není však bezprostřední, ale je zprostředkovaný řadou faktorů, jako je struktura investic, jejich technická úroveň a efektivnost jejich využití. Podíl investic na HDP patří z dlouhodobého hlediska i ke klíčovým faktorům růstu konkurenceschopnosti ekonomiky, protože je v nich materializován technický pokrok. Velký význam pro ekonomiku ČR mají zahraniční investice, které jsou financovány z úspor v zahraničí. Doplňují národní úspory, nedostatečné národní úspory jsou kompenzovány přílivem zahraničního kapitálu. Vývoj přímých zahraničních investic do ČR v letech charakterizuje obr. 1.4: Obr. 1. 4: Přímé zahraniční investice v mil. Kč (odhad pro rok 2006) Pramen: ČNB, platební bilance ČR Zatímco v letech byl příliv zahraničních investic relativně nízký, v letech 1999 až 2002 příliv zahraničních investic výrazně vzrostl a tento vývoj pokračuje až do současnosti. Nelze však předpokládat, že masivní příliv zahraničních investic bude pokračovat trvale i v dalších letech. Jestliže pro zahraniční investory je v současnosti ČR lákavou investiční příležitostí zhodnocovat úspory díky poměrně levné pracovní síle, která má vesměs dobrou kvalifikaci, dobré návyky a dovednosti, země má výhodnou geografickou polohu, poměrně dobrou infrastrukturu, ekonomická stabilita je charakterizována nízkou inflací, lze očekávat, že v budoucnu zejména faktor relativně nízkých mezd se bude postupně vyčerpávat a zájem o investování v ČR se bude snižovat. Rozhodujícím faktorem pro ekonomický růst se pak opět stanou národní úspory, jako základní faktor ekonomického růstu. Vedle komplementarity k národním úsporám mají zahraniční investice velký význam v tom, že zpravidla jsou založeny na moderních technologiích a vysoké produktivitě výrobních faktorů. Jak potvrzují údaje v tabulce 1.9, zahraniční investice mají pozitivní vliv na růst produktivity práce. Zahraniční investice jsou doprovázeny dobrou organizací práce, zahraniční firmy vyžadují vysokou kvalitu od tuzemských dodavatelů a tím významně ovlivňují tlak na inovace i v jiných tuzemských podnicích, které se ucházejí o možnost stát se subdodavateli svých výrobků zahraničním firmám. Zvyšuje se tak celková ekonomický potenciál země i její konkurenční schopnost na zahraničních trzích. 20

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem

Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Konkurenceschopnost podniků 5. 6. února 2008, Brno 1 Konkurenceschopnost firmy Schopnost přežití (empirická definice)

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Opakování. Makroekonomie I cvičení 8. března HDP, HNP. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. 1. Co z následujícího není součástí HDP měřeného důchodovou metodou:

Opakování. Makroekonomie I cvičení 8. března HDP, HNP. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. 1. Co z následujícího není součástí HDP měřeného důchodovou metodou: Makroekonomie I cvičení 8. března Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování HDP, HNP 1. Co z následujícího není součástí HDP měřeného důchodovou metodou: a) nájemné za pronájem půdy b) nákup

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

KONKURENCESCHOPNOST ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz

KONKURENCESCHOPNOST ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz KONKURENCESCHOPNOST ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Liberec - 10. 4. 2006 I. RŮSTOVÁ VÝKONNOST A MAKROEKONOMICKÁ STAILITA Růstová výkonnost ČR

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více