R O Z P I S mistrovských soutží dosplých pro krajské pebory I. tídy muž a žen a krajské pebory II. tídy muž a žen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P I S mistrovských soutží dosplých 2012-13 pro krajské pebory I. tídy muž a žen a krajské pebory II. tídy muž a žen"

Transkript

1

2

3 Krajský volejbalový svaz v Hradci Králové R O Z P I S mistrovských soutží dosplých pro krajské pebory I. tídy muž a žen a krajské pebory II. tídy muž a žen Upozornní: Zmnil se systém placení licenních píspvk - viz Píloha. 6. Zmnil se postup pi zajištní povinné pée o mládež družstvem pípravky. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. ízení soutží Soutže krajského peboru (KP) I. tídy a II. tídy muž (M) a žen (Ž) vyhlašuje a jejich ídícím orgánem je Krajský volejbalový svaz v Hradci Králové. Soutže ídí sportovn technická komise (STK) Krajského volejbalového svazu (dále jen ídící komise). Veškerou korespondenci zasílejte na adresu pedsedy STK a vedoucího soutží: Miroslav Charvát, estice 117, Kostelec nad Orlicí TB: , mobil: Poadatel Poadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvním míst v poadu utkání podle rozlosování. 3. Hrací termíny a zaátky utkání Jsou uvedeny v rozlosování soutží. Poadatel mže v odvodnných pípadech v dsledku vytížení hal a hiš zmnit zaátek utkání bez souhlasu hostujícího družstva resp. družstev a ídící komise v asovém rozptí dále uvedené tolerance. Zmnu musí poadatel zaslat alespo týden pedem, poštou nebo em, hostujícímu družstvu, delegovanému rozhodímu (píp. rozhodím), povenému pracovníkovi komise rozhodích (KR) pro pedelegace dle bodu 14 Rozpisu a vedoucímu soutže dle bodu 1. Rozpisu, který zmnu promítne do systému VIS. Zmny zaátk utkání mimo uvedenou toleranci musí poadatel zaslat alespo týden pedem, poštou nebo em, s písemným souhlasem soupee vedoucímu soutže. Zmna v rámci téhož víkendu vetn pátku poplatku nepodléhá, u ostatních zmn je teba zárove zaslat vedoucímu soutže kopii dokladu o zaplacení poplatku ve výší 200K za jeden dvojzápas (íslo útu /5500, variabilní symbol identifikaní íslo oddílu, specifický symbol ). U krajských pebor první tídy je možné do provádt zmny z dvodu obsazení tlocviny bez poplatku. V pípad odsouhlasení zmny termínu zašle vedoucí soutže oznámení všem zainteresovaným stranám dle pedchozích odstavc a zmna bude promítnuta na Internetu v systému VIS. Zjištné neoprávnné svévolné zmny, tedy zmny, které nebyly promítnuty do systému VIS, budou postihovány poádkovou pokutou obma družstvm, každému ve výši 1000,-K. Zmny nahlášené nebo dohodnuté ped zpracováním rozpisu soutže jsou zahrnuty pímo v rozlosování. Hrací termíny I. tída M, Ž 1. polovina vždy sobota od do polovina vždy sobota od do

4 II. tída M, Ž 1. polovina, podzim - sobota (nedle) od do polovina, jaro - vždy sobota od do Náhradní termíny (pouze pro poteby ídící komise) I. tída M, Ž II. tída M, Ž , 2.6. muži a ženy A a D, ženy B a C 2013 Zaátky utkání - (tolerance) I. tída M, Ž první utkání - v 10 hod. (tolerance 9 11) druhé utkání - ve 13 hod. (tolerance 12 15) II. tída M, Ž první utkání - v 10 hod. (tolerance 9 11) druhé utkání - nejpozdji ve 13 hod., pokud se družstva nedohodnou jinak, nejdíve však po 30 minutách od konce utkání prvního 4. Místo utkání KP I. tídy M, Ž se hraje v halách - tlocvinách zúastnných družstev dle rozlosování a adresáe. KP II. tídy M, Ž se hraje na otevených antukových hištích (povoleno hrát na hištích s umlou trávou), v pípad nepíznivého poasí lze utkání odehrát v halách - tlocvinách. Pro haly - tlocviny platí z hlediska rozmr a regulérnosti ustanovení Mezinárodních pravidel volejbalu. V pípad neodpovídajících rozmr musí úastník soutže v pihlášce požádat vedoucího soutže o výjimku z tohoto ustanovení. Povolené výjimky z rozmr tlocvien jsou uvedeny v Píloze. 4 tohoto rozpisu. 5. Úhrada náklad a penechání soutže Družstva startují v soutži na vlastní náklady. Družstva dále zaplatí následující licenní poplatky družstva (LPD): I. tídy M, Ž 500,- K II. tídy M, Ž 400,- K Poplatek za penechání soutže jinému subjektu je 1000,-K, kopie dokladu o zaplacení (íslo útu /5500, variabilní symbol identifikaní íslo oddílu, který pvodního úastníka soutže nahrazuje, specifický symbol je to stejné, jako vklad, lze zaplatit najednou) musí být pedložen vedoucímu soutže spolu se smlouvou podepsanou oprávnnými osobami obou smluvních stran. 6. Úastníci Adresá družstev, jejich organizaních pracovník, hiš a hal - tlocvien podle jednotlivých tíd, kategorií a skupin je uveden v Píloze. 1 tohoto Rozpisu 7. Pedpis T E C H N I C K Á U S T A N O V E N Í Hraje se podle platných sportovn-technických pedpis definovaných v lánku 3 Soutžního ádu volejbalu (SV), kterými jsou mezinárodní pravidla volejbalu, sportovn-technické pedpisy CEV a FIVB, soutžní, registraní a evidenní, pestupní a disciplinární ády VS, tento rozpis a úední zprávy STK. Je povolen dle metodického pokynu VS start dvou liber. Výjimky z Pravidel: ísla dres mohou být od 1 do 99, ísla na dresech nemusí být centráln umístna, výška ísel na dresech pední ást min. 10 cm, zadní ást min. 15 cm. 2

5 Povolené znaky mí (jen barevné): GALA Proline BV5591S a GALA Proline 10 BV5581S, GALA Proline BV5091S a GALA Proline BV5091L, GALA Proline BV5211L, GALA Proline BV5011S, GALA BV5281S Competition GALA Proline 10 BV5121S a BV5111S (jen pro antuková hišt) MOLTEN V5M5500, V5M5000, V5M54500, MOLTEN IV5XC, MOLTEN VL58LC, špikový mí, už neprodávají MOLTEN IV58 LC Soft Touch, MOLTEN V5XSLC (pro antuková hišt), MOLTEN MV4, MV3, MV16, MV2, MV1. Pro utkání musí poadatel dát k dispozici 2 ks mí (1+1 náhradní). 8. Startují hrái(ky) dále jen hrái - narození I. tída M, Ž a II. tída M, Ž bez omezení vku 9. Podmínky úasti a povinnosti oddíl a družstev Jsou uvedeny v l. 14 a 15 SV. Doplnní a upesnní SV: Oddíly: musí plnit Zásady povinné pée o mládež viz Píloha. 5 tohoto rozpisu, musí zaslat po zaplacení uložené poádkové pokuty kopii ústižku složenky nebo jiného dokladu o úhrad ídící komisi - (v rozhodnutí o udlení pokuty je uvedeno, do kdy musí být zaplacena, do týdne poté musí být doklad zaslán ídící komisi) - bude kontrolováno, v I. tíd pi utkání musí trenér (vedoucí, kapitán) pedkládat rozhodímu ped každým setem postavení hrá na pedepsaných lístcích, pokud o to rozhodí požádá. Poadatel utkání je dále povinen: zajistit hostujícímu družstvu proti úhrad dostatené oberstvení pi utkání (minerálky, sodovky) nebo minimáln zdroj pitné vody, zajistit zaisolování volných ocelových lan sít a upínacích lan, zajistit manometr pro mení tlaku míe a mi výšky sít, pro I. tídu zajistit utírání podlahy podle pokyn rozhodího, hostujícímu družstvu zajistit šatnu se sociálním zabezpeením (sprchy, WC), pro rozhodího zajistit samostatnou místnost, zajistit školeného zapisovatele a ukazatel skóre a podání, mít k dispozici rozpis soutže a na vyžádání jej pedložit rozhodímu, v I. tíd dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcviení minimáln 4 míe stejné znaky, s jakými se bude hrát. 10. Náležitosti a) Hrái /hráka - dále jen hrái - i funkcionái / funkcionáky dále jen funkcionái - startují na platné prkazy a platnou soupisku. Prokazují se bu prkazem lena VS, pípadn hrái prkazem registraním, funkcionái (trenér, asistent trenéra, masér, léka) potom prkazem registraním, trenéra nebo funkcionáe. Vzniknou-li pi kontrole prkaz pochybnosti o vrohodnosti osoby - rozdílná podoba - je nutné na pokyn rozhodího doložit totožnost jiným osobním prkazem (obanský prkaz, pas). b) Oddíly musí ped zahájením první soutže dané kategorie vytvoit soupisku všech družstev se zaazením hrá, kteí jsou v dob potvrzování soupisky oprávnni startovat za oddíl. 3

6 c) Soupisku je nutné vytvoit v systému VIS, pokyny pro práci se systémem VIS jsou uvedeny v Píloze. 7 tohoto rozpisu. Na soupisce musí být uvedeno alespo šest hrá mimo hráe S (stídavý start) a H (hostování). d) Na soupisce musí být též uvedeni funkcionái, kteí se budou úastnit utkání s družstvem. Funkcionái mohou být uvedeni na více soupiskách i na soupiskách rzných oddíl. e) Pi pestupu nebo odchodu hráe na hostování (hrá nad 23, hráka nad 21 let - viz Píloha 9 tohoto Rozpisu) musí být ze soupisky vyškrtnut. f) Peazování hrá podle l. 8 odst. 2 SV a s tím související zmny a doplování soupisek je možné pouze do termínu: I. tída M, Ž II. tída Ž II. tída M Uvedené termíny se netýkají funkcioná, ti mohou být na soupisku doplováni kdykoli. Platí pro KP II žen: Talentované hráky po skonení podzimní ásti KP II. tídy mohou odejít na hostování do vyšších soutží a po ukonení hostování dohrát jarní ást KP II. tídy v pvodním oddíle. Jmenované musí být vyškrtnuty ze soupisky uvedeného družstva a pro jarní ást budou opt doplnny. V odvodnných pípadech bude písemné žádosti individueln posuzovat ídící komise. Výjimen lze doplnit soupisku v odvodnných pípadech (zranní, nedostatený poet hrá) o hráky z okresních soutží Královéhradeckého kraje bu na hostování, nebo na pestup. V tchto pípadech musí družstvo o doplnní soupisek požádat se zdvodnním ídící komisi. Platí pro KPII muž: Soupisky je možné doplovat do zahájení jarní ásti soutží, tj. do Pro jarní ást pebor II. tídy musejí družstva pedkládat soupisku s datem tisku ne starším než duben 2013 (tj. duben 2013, kvten ). g) Doplnit soupisku je možné kdykoliv po obnovení registrace podle l. 8 Registraního ádu volejbalu (RV), nebo po první registraci. h) Hrái družstev, trenéi a ostatní funkcionái uvedení na soupisce a rozhodí uvedení na listinách rozhodích jsou povinni zaplatit licenní píspvek - zaplacení a zaevidování jsou nutnou podmínkou, aby dotyný mohl být zaazen na soupisku vytváenou v systému VIS. Pravidla pro výbr a evidenci LP jsou uvedena v Píloze. 6 tohoto rozpisu. 11. Systém soutže I. tída M, Ž: všechna utkání na 3 vítzné sety, základní ást v jedné skupin o deseti, resp. devíti, družstvech, tykolov polským zpsobem v termínech dle bodu 3 tohoto Rozpisu. II. tída M, Ž: všechna utkání na 3 vítzné sety, ve dvou skupinách tykolov polským zpsobem ve dvou ástech podzimní a jarní v termínech dle bodu 3 tohoto Rozpisu, v soutži muž se po skonení dlouhodobé ásti hraje nadstavba zápas o konené poadí se stejn umístným družstvem druhé skupiny, doma zaínají hrát družstva ze skupiny A (první z obou skupin hrají o celkové první místo, druzí ze skupin o celkové tetí místo,, šestí ze skupin o celkové jedenácté místo). Termíny jsou a odveta , delegace rozhodích budou uvedeny ve VISu. Hraje se na dva hrané zápasy, rozhoduje celkový poet bod z obou zápas, podíl soutu set z obou zápas, podíl soutu mí z obou zápas). Kvalifikace do II. tídy M, Ž se nekoná. 4

7 12. Hodnocení výsledk Provádí se podle l. 28 SV vítzství 2 body, porážka 1 bod, kontumace 0 bod. 13. Postupy a sestupy Postupy: vítzové KP I. tídy M, Ž postup do kvalifikace o II. ligu v termínu , vítzové jednotlivých skupin KP II. tídy M pímý postup do KP I. tídy, vítzové ty skupin KP II. tídy Ž hrají kvalifikaci o dv postupová místa v termínu Sestupy: KP I. tídy M - sestup posledních dvou družstev, další sestupující až podle sestupu z II. ligy a postupu do II. ligy. V pípad nezájmu družstev z 1. místa KP II. tídy budou do KP I. tídy nejdíve zaazena družstva na sestupových místech do celkového potu 10 družstev. KP I. tídy Ž - sestup posledních dvou družstev, další sestupující až podle sestupu z II. ligy a postupu do II. ligy. V pípad nezájmu družstev z kvalifikace budou do KP I. tídy nejdíve zaazena družstva na sestupových místech do celkového potu 10 družstev. KP II. tídy M, Ž sestoupí takový poet družstev, aby byl zachován maximální poet 8 družstev ve skupinách pi zajištní pímého postupu vítz okresních soutží. Pokud sestupuje lichý poet družstev, rozhoduje o sestupujícím mezi družstvy na stejných místech ve skupinách, z nichž jedno je sestupové, menší poet bod, potom horší pomr set a tetím kritériem je horší pomr mí. V pípad nezájmu nkterých vítz okresních soutží o postup do KP II. tídy budou do celkového potu nejprve zaazena družstva z KP II. tídy na sestupových místech a až potom pípadn další zájemce z okresních soutží podle uvážení ídící komise. 14. Rozhodí Delegaci a pedelegaci rozhodích provádí KR KVS. Všechna utkání ídí vždy jeden rozhodí. Na požádání poadatele je možné v KP I. tídy M, Ž delegovat ješt druhého rozhodího. Pi nedostavení se delegovaného rozhodího se postupuje podle l. 22 SV. Rozhodí ídí utkání v pedepsaném úboru. Delegovaní rozhodí jsou uvedeni v rozlosování. Povení pracovníci pro pedelegace: KP I. a II. tídy Otakar Fendrych, Brdo 33, Nová Paka, TB: , mobil: Rozhodí prosíme, aby pi žádostech o pedelegace na uvedený telefon volali až po dvacáté hodin. Náležitosti rozhodích: Odmna za ízení utkání: KP I. tídy M KP I. tídy Ž KP II. tídy M KP II. tídy Ž 300,- K / jedno utkání, 250,- K / jedno utkání, 250,- K / jedno utkání, 200,- K / jedno utkání. Náhrada stravného pi dob trvání akce do 5 hodin nepísluší. Pi dob trvání akce 5 12 hodin je výše stravného stanovena na 60,- K. Cestovné ve výši jízdného veejnými dopravními prostedky. Za veejný dopravní prostedek je pokládána i MHD. Pokud rozhodí použije soukromé motorové vozidlo, mže útovat cestovné jako náhradu za pohonné hmoty ve výši 3,00 K za 1 km. Výplatu náležitostí rozhodích (bez zdanní) zajišuje poadatel. 5

8 Licenní píspvky rozhodích: Rozhodí uvedení na listinách rozhodích jsou povinni platit licenní píspvky (viz také bod 10. Náležitosti, písm. j). Jejich výše je dána smrnicí. 11/2011, a to ve výši 200,- K pro dosplé a 100,-K pro rozhodí ve vku do 18 let. Komise rozhodích provede ped zahájením soutží kontrolu zaplacení LP a ty, kteí zaplaceno mít nebudou, z listiny rozhodích vylouí a provede pedelegace. 15. Námitky Jejich podání se ídí podle l. 29 a 32 SV a zasílají se doporuen na adresu vedoucího soutží. Odvolání proti rozhodnutí ídící komise se ídí podle l. 30, 31 a 32 SV a zasílají se doporuen na adresu pedsedy KVS pana Václava Nidrle, p. 81, Radim. 16. Zápisy o utkání a hlášení výsledk Zápisy se poizují na zkráceném mezinárodním zápisu a zasílají se nejbližší pracovní den po utkání poštou na adresu vedoucího soutže podle l. 1 tohoto Rozpisu, nebo v elektronické form oskenované ve formátu *.jpg nebo *.pdf jako píloha u na adresu vedoucího soutže podle l. 1 tohoto Rozpisu. Pozdní zaslání zápisu bude trestáno poádkovou pokutou. Poádající oddíl musí poizovat kopii zápisu i pro vlastní družstvo. Nedoruení zápisu vedoucímu soutže ani po urgenci bude trestáno hracími a disciplinárními dsledky pro družstvo. V pípad elektronického zasílání je poádající oddíl povinen archivovat originální zápisy do konce soutžního období, tj. do a na vyžádání ídící komise jí je pedložit. Ped odesláním je vždy teba zkontrolovat itelnost oskenovaného zápisu, penášený soubor musí být co nejmenší (bylo vyzkoušeno nastavení Fotografie - Stupn šedi - 150dpi, výsledný soubor byl dále komprimován jako dokument a velikost byla menší než 300kB). Zaslání zápisu v elektronické form znamená, že zápis ve form papírové zaslán nebyl; nepedložení originálu zápisu na vyžádání ídící komise bude trestáno poádkovou pokutou podle l. 17 tohoto rozpisu. Do plnoci dne, kdy bylo utkání sehráno, je teba hlásit jeho výsledek. První možností je zaslání SMS na íslo Zpráva musí být ve tvaru: identifikace_soutže íslo_utkání výsledek_v_setech (míe) Mezi jednotlivými položkami je vždy práv jedna mezera, položka (míe) není povinná, identifikace soutže nabývá tchto hodnot: I. tída muži HK-M-1 I. tída ženy HK-Z-1 II. tída muži skupina A HK-M-2A II. tída muži skupina B HK-M-2B II. tída ženy skupina A HK-Z-2A II. tída ženy skupina B HK-Z-2B II. tída ženy skupina C HK-Z-2C II. tída ženy skupina D HK-Z-2D Píklad: Pokud utkání II. tídy žen skupiny B oznaené v rozpisu 32 skonilo výsledkem 1:3 po setech 25:23, 22:25, 18:25 a 19:25 bude hlášení vypadat takto: HK-Z-2B 32 1:3 (23,-22,-18,-19) nebo takto: HK-Z-2B 32 1:3 Výsledek se automaticky zaznamená do tabulek píslušné soutže. Dále je možno hlásit výsledky zasláním SMS zprávy na telefon Výsledky jednotlivých utkání a tabulky jsou k dispozici na adrese volby Kraje -> Královéhradecký -> Soutže. Další informace STK k prbhu soutží je možné nalézt na webových stránkách KVS na adrese hk.cvf.cz. 17. Pokuty Svévolné neoprávnné zmny v hracích termínech Nesehrání utkání v daném termínu Odstoupení ze soutže Neplnní pée o mládež I. tída M, Ž Neplnní pée o mládež II. tída M, Ž 1000,- K 600,- K 3000,- K 3000,- K 1000,- K 6

9 Nenahlášení výsledk, pípadn pozdní hlášení Neodeslání zápis ve stanovených termínech Výstrojní nekáze dle l. 18 tohoto rozpisu Start jednotlivce na obanský prkaz Start družstva na obanské prkazy Nepedložení originálu zápisu na vyžádání ídící komise Jiné pestupky do výše 50,- K/zápas 50,- K 300,- K 100,- K/zápas 500,- K/zápas 300,-K/zápis 1000,- K dle závažnosti Uložení pokuty je družstvu oznámeno mailem na adresu organizaního pracovníka spolu s pokyny pro zaplacení. Zaplacení je teba provést ve stanoveném termínu a vedoucímu soutží zaslat kopii dokladu o zaplacení (oskenovanou mailem). 18. Výstrojní káze Pravidla volejbalu stanovují, za jakých podmínek smí družstvo sehrát zápas. Pro jednoznaný výklad tohoto ustanovení pravidel se stanovuje: Všechna družstva budou mít jednotné obleení, tj. trika a trenýrky. V pípad, že družstvo nebude mít jednotné trenýrky, rozhodí povolí sehrání utkání, ale poznamená tuto skutenost do zápisu o utkání. Družstvo bude potrestáno poádkovou pokutou dle l. 17 tohoto rozpisu. Tato ustanovení je teba se strany všech úastník soutže pi utkáních striktn dodržovat. Jakékoliv nedodržování tohoto ustanovení bude ešeno ped disciplinární komisí KVS 19. Udlování kázeských trest tzv. kartiek a) Automaticky se zastaví nepodmínn závodní innost nebo výkon funkce (dále jen zastavení innosti) hrái, trenérovi, asistentovi trenéra, masérovi, lékai (dále jen úastník utkání) na dv utkání soutže, pokud mu byl udlen trest vylouení za urážlivé chování (K ervená karta) porušení pravidla Tato sankce se netýká K za druhé hrubé chování téhož lena družstva ve stejném utkání pravidlo b) Povinnost zastavit innost úastníkovi utkání je povinností píslušného volejbalového oddílu. Tato povinnost se týká oddílu i pro pípad udlení karty v prvním utkání tzv. dvojutkání. c) Plnní povinností podle bodu b) sleduje a kontroluje píslušný ídící orgán soutže. d) Udlená karta a její postih platí vždy pro soutž, ve které byla udlena. e) Odpykáním trestu se udlená karta ruší a zaíná se poítat znovu. f) Udlené tresty se nepevádjí do dalšího soutžního období. g) Rozhodí je povinen u pestupk kvalifikovaných jako urážlivé chování (pravidlo ) trest vylouení a jako agrese (pravidlo ) trest diskvalifikace, zapsat pesný popis pestupku v Poznámce "Zápisu o utkání ve volejbalu". Netýká se vylouení a diskvalifikace v dsledku opakovaného hrubého chování (pravidlo ), kde udlený postih rozhodím je konený, bez dalších sankcí vi úastníkovi utkání. h) Pi diskvalifikaci úastníka utkání za druhé urážlivé chování (pravidlo ) nebo agresi (pravidlo ) je povinností prvního rozhodího utkání odeslat v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s pesným popsáním incidentu ídící komisi (STK). Ta zprávu spolen se zápisem o utkání pedá disciplinární komisi. Diskvalifikovaný úastník utkání má až do rozhodnutí DK automaticky zastavenou innost. i) Podrobnosti viz píloha. 2 smrnice VS. 4/2006 Disciplinární ád volejbalu platná od Rozpis schválilo pedsednictvo KVS dne Václav Nidrle v.r Miroslav Charvát v.r. Jií Kmoníek v.r. pedseda KVS pedseda STK KVS pedseda KR KVS 7

10 Píloha. 1 Adresá organizaních pracovník, hiš, tlocvien a hal Krajský pebor I. tída muži 1 TJ Slavia Hradec Králové B Jaroslav Vik, Sv. echa 502, Tebechovice p.o. TB: Mobil: Hala: TJ Slavia, Víta Nejedlého 1216 TH: TJ Sokol Bílá Temešná Zdenk Fiala, Bílá Temešná 70 Mobil: Hala: ZŠ Bílá Temešná TZ: FAX: VK Hronov B Mgr. Jan Voborník, Malý Rynk 171, Police nad Met. TB: Mobil: TZ: Hala: ZŠ Hronov, 100 m od námstí smr Ž árky FAX: TJ Dvr Králové n. L Ing. Petr Marx, Verdek 84, Dvr Králové n. L. Mobil: TZ: Hala: SPIŠ., Wolkerovo nábeží 5 TJ ervený Kostelec A Miroslav Mdílek, Koubovka 882, ervený Kostelec Mobil: FAX: Hala: Sportovní hala, Palackého ulice TJ Baník Vamberk Tomáš Dolek, Tyršova 280, Vamberk Mobil: TH: Hala: Jnova 63 (za sokolovnou) Náhradní hala: tlocvina ZŠ Doudleby n. Orl. 7 SK Janské Lázn Mgr. Martin Slezák., Pádelnická 200, Trutnov Mobil: TZ: Hala: ZŠ Trutnov - V Domcích TJ Sokol ernice Ing. Jií Kuba, Klosova 490, Nové Msto nad Metují Mobil: Hala: tlocvina ernice 68 9 TJ Jiín Petr Hanke, Ferm s.r.o., Fügnerova 234, Jiín TZ: Mobil: Hala: tlocvina I. Základní školy, ulice 17. listopadu, Jiín FAX: Krajský pebor I. tída ženy 1 TJ Slavia Hradec Králové B Mgr. Jana Hanušová, Rybova 1904, Hradec Králové Mobil: Hala: TJ Slavia, Víta Nejedlého 1216 TH: 2 Orel jednota Hradec Králové Bohdan Kratna, Truhláská 265, Hradec Králové Mobil: Hala: budova bývalé ZŠ Jih, Luní ul. 838, Hradec Králové 3 VK Hronov Mgr. Vra Daková, Hostovského 265, Hronov Mobil: FAX: Hala: ZŠ (100 m od námstí smr Ž árky) Náhradní hala: U Sokolovny, Hronov-Pínice 8

11 4 TJ Sokol Hradec Králové Michaela Maixnerová, Orlická 907, Hradec Králové Mobil: Hala: ZŠ Pouchov K sokolovn 452 Náhradní hala: SPŠ stavební 5 TJ ervený Kostelec A Miroslav Mdílek, Koubovka 882, ervený Kostelec Mobil: Hala: Sportovní hala, Palackého ulice TJ Baník Vamberk A Ing. Miroslav Dolek, Jiráskova 55, Doudleby nad Orl. Mobil: Hala: Jnova 63 (za sokolovnou) Náhradní hala: tlocvina ZŠ Doudleby n. Orl. 7 TJ Lokomotiva Trutnov Jana Gaboráková, Šeíková 617, Trutnov Mobil: TZ: Hala: ZŠ Trutnov - V Domcích TJ Sokol Staré Msto - Náchod Vratislav Vojnar, Odboje 37, Náchod TB: TZ: Hala: Na Skalce 263, Náchod 9 TJ Jiín Dita Boková, Pátelství 489, Jiín Mobil: TZ: Hala: tlocvina I. Základní školy, ulice 17. listopadu 109, Jiín 10 TJ Jiskra Jarom Kamila Havrdová, Wolkerova 488, Jarom TB: Mobil: TZ: FAX: Krajský pebor II. tída muži skupina "A" 1 TJ Sokol Radim Radek Tauchman, Devnice 48, Železnice Mobil: Kurty: za školou 2 VK Harta Michael Erben, Horní Lánov 2, Lánov Mobil: Kurty: Sportovišt u gymnázia Vrchlabí 3 TJ Sokol Devnice B Zdenk Kopecký, Robousy 37, Jiín TB: Mobil: TZ: FAX: Kurty: sportovní areál ve Devnici 4 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou Zbynk Neumann, Rokytnice nad Jizerou. 544 Mobil: TZ: Kurty: Pvín 5 TJ Harant Pecka Vladimír Šturm, U Hbitova 129, Pecka Mobil: TZ: Kurty: koupališt a kemp 60 6 TJ Semily Luboš Vyhlídko, Pod erným mostem 487/2, Semily Mobil: Kurty: Mstský stadion Semily 9

12 Krajský pebor II. tída muži skupina "B" 1 TJ Jiskra Hoice v Podkrkonoší Zbynk Bouzek, V. Lužické 1567, Hoice TB: Mobil: Kurty: Orlovna, Nerudova 1181, Hoice 2 Sokol Chleny Ing. Vladimír Novák, Chleny. 42 Mobil: TZ: Kurty: sportovní areál Chleny 3 VK Hronov C Pavel Meisner, Duhová 269, Náchod TB: Mobil: TZ: Kurty: Pínice FAX: 4 TJ Sokol Jezbiny Jií Podolník, Jezbiny 50, Jarom Mobil: Kurty: Jarom Jezbiny 5 VKM Réma Rychnov nad Knžnou Kamil Muk, Mírová 1435, Rychnov n.kn., Mobil: Kurty: Kvasiny, u nádraží D, Solnice 6 TJ Sokol Nechanice A Ondej Peínka, Zdechovice 34, Hradec Králové Mobil: Kurty:Školská 348 Krajský pebor II. tída ženy - skupina "A" 1 TJ Orel jednota Studenec u Horek Ing. Mgr. Lenka Chrtková, Studenec u Horek 413 Mobil: Kurty: u školy 2 TJ Sokol Bílá Temešná B Martin Stránský ml., Dolní Dehtov 28, Dvr Králové n. L. Mobil: Hala: ZŠ Bílá Temešná TZ: FAX: TJ Sokol Jilemnice A Andrea Bulušková, Na Kozinci 934, Jilemnice Mobil: Hala: sokolovna Jilemnice TH: 4 TJ Lánov Ivana Horáková, Pod Parkem 1148, Vrchlabí Mobil: Kurty: sportovní areál 5 TJ Harant Pecka Jindiška Šturmová, U Hbitova 129, Pecka FAX: Mobil: TZ: Kurty: koupališt a kemp 60 6 TJ Sokol Devnice Mgr. Martina Tlapáková, Brtev 81, Lázn Blohrad Mobil: Kurty: sportovní areál ve Devnici Krajský pebor II. tída ženy - skupina "B" 1 DTJ Hradec Králové Lucie Lindrová, Sekaninova 525, Hradec Králové Mobil: TZ: Kurty: DTJ U Labe 42, Hradec Králové TH: 10

13 2 TJ Sokol Stžery Petra Stárková, Hrádek 30 Mobil: Kurty: areál Stžery 3 TJ Sokol Plotišt nad Labem Katka Šubrtová, Kydlinovská 231, Hradec Králové Kurty: ZŠ Plotišt n.labem jih Mobil: TJ Sokol Malšovice Ing. Monika Radinová, Pod Zámekem 1517, Hradec Kr. Mobil: Kurty: Malšovice Sportovní ulice VK Hradec Králové Stanislava epíková, Hrubínova 1459, Hradec Králové Mobil: Kurty: Podbradova (U Jelena), Hradec Králové 6 Sokol Tebechovice pod Orebem A Petra Horáková, Týnišská 97, Tebechovice p. Orebem Mobil: TZ: Kurty: za Sokolovnou Heldovo námstí 7 TJ Sokol Tebeš Mgr. Monika Reková, Severní 771/26, Hradec Králové Mobil: Kurty: TJ Sokol Tebeš, Školská ul., Hradec Králové Krajský pebor II. tída ženy - skupina "C" 1 TJ Sokol Jezbiny Ing. Alena Podolníková, Jezbiny 50, Jarom Mobil: Kurty: Jarom - Jezbiny 2 TJ Baník Žaclé Hana Vlasáková, K.apka 374, Žaclé Mobil: TZ: Kurty: volejbalový a tenisový areál u hišt 3 VK Hronov C Jan Ševc, Hostovského 247, Hronov Mobil: TZ: FAX: Kurty: Pínice 4 TJ Jiskra Hoice v Podkrkonoší Zbynk Bouzek, V. Lužické 1567, Hoice TB: Mobil: Kurty: Orlovna, Nerudova 1181, Hoice 5 TJ ervený Kostelec B Miroslav Mdílek, Koubovka 882, ervený Kostelec Mobil: Kurty: hišt u divadla, ul. B. Kafky 6 TJ Sokol Bílá Temešná Hana Leheková, Hradecká 2456, Dvr Králové n. L. Mobil: Kurty: u ZŠ Bílá Temešná 7 SK Rubena Náchod B Jana Biedermanová, Lipí 144, Náchod Mobil: Kurty: Na Hamrech Pražská

14 Krajský pebor II. tída ženy - skupina "D" 1 TJ Sokol Kostelec nad Orlicí Lucie Kotásková, Píkopy 1238, Kostelec nad Orlicí Mobil: Kurty: areál za Sokolovnou 2 TJ Baník Vamberk B Pavel Bíza, Na Struhách 752, Vamberk TB: Mobil: TZ: Kurty: sportovní areál Na Tešovce, Doudleby nad Orlicí 3 VK Auto Škoda Kvasiny Veronika Kubalíková, Kvasiny 289 Mobil: TZ: Kurty: u nádraží D Solnice 4 Sokol Albrechtice nad Orlicí Ing. Jolana Vodová, Zvoníkova 737, Týništ nad Orlicí Mobil: Kurty: Za sokolovnou - Tyršova Sokol Tebechovice pod Orebem C Petra Horáková, Týnišská 97, Tebechovice p. Orebem Mobil: TZ: Kurty: za Sokolovnou Heldovo námstí 6 SK Nové Msto nad Metují Milan Gašpar, Malecí 531, Nové Msto n.m. Mobil: Kurty: Stadion generála Klapálka 12

15 Rozlosování a delegace rozhodích Píloha. 2 Krajský pebor I. tídy muži (HK-M-1) 3. a 4. kolo, , 17 SK Janské Lázn - TJ ervený Kostelec A Fendrych O. 13, 18 TJ Sokol ernice - TJ Dvr Králové nad Labem Kudrná Z. 14, 19 11:00 TJ Jiín - VK Hronov B Nidrle V. 15, 20 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Sokol Bílá Temešná Trka P. 5. a 6. kolo, , 27 11:00 VK Hronov B - TJ Slavia Hradec Králové B Hencel M. 23, 28 TJ Dvr Králové nad Labem - TJ Jiín Jan M. 24, 29 11:00 TJ ervený Kostelec A - TJ Sokol ernice Mdílek J. 25, 30 09:00 TJ Baník Vamberk - SK Janské Lázn Myšák J. 7. a 8. kolo, , 37 TJ Sokol ernice - TJ Baník Vamberk Mdílek J. 33, 38 11:00 TJ Jiín - TJ ervený Kostelec A Kudrná Z. 34, 39 TJ Dvr Králové nad Labem - TJ Slavia Hradec Králové B Žid V. 35, 40 TJ Sokol Bílá Temešná - VK Hronov B Matjovský J. 9. a 10. kolo, , 47 TJ Dvr Králové nad Labem - TJ Sokol Bílá Temešná Cabalka L. 43, :00 TJ ervený Kostelec A - TJ Slavia Hradec Králové B Kudrná Z. 44, 49 09:00 TJ Baník Vamberk - TJ Jiín Klár V. 45, 50 SK Janské Lázn - TJ Sokol ernice Flögel K. 11. a 12. kolo, , 57 11:00 TJ Jiín - SK Janské Lázn Stank A. 53, 58 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Baník Vamberk Tichý J. 54, 59 TJ Sokol Bílá Temešná - TJ ervený Kostelec A Trka P. 55, 60 11:00 VK Hronov B - TJ Dvr Králové nad Labem Flögel K. 1. a 2. kolo, , 7 TJ Sokol Bílá Temešná - TJ Jiín Nidrle V. 3, 8 11:00 VK Hronov B - TJ Sokol ernice Cabalka L. 4, 9 TJ Dvr Králové nad Labem - SK Janské Lázn Jirka Z. 5, 10 11:00 TJ ervený Kostelec A - TJ Baník Vamberk Flögel K. 13. a 14. kolo, , 67 11:00 TJ ervený Kostelec A - VK Hronov B Jirka Z. 63, 68 09:00 TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Bílá Temešná Myšák J. 64, 69 SK Janské Lázn - TJ Slavia Hradec Králové B Fendrych O. 65, 70 TJ Sokol ernice - TJ Jiín Trka P. 15. a 16. kolo, , 77 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Sokol ernice Tichý J. 73, 78 TJ Sokol Bílá Temešná - SK Janské Lázn Jirka Z. 74, 79 11:00 VK Hronov B - TJ Baník Vamberk Mdílek M. 75, 80 TJ Dvr Králové nad Labem - TJ ervený Kostelec A Mdílek J. 17. a 18. kolo, , 87 09:00 TJ Baník Vamberk - TJ Dvr Králové nad Labem Myšák J. 83, 88 SK Janské Lázn - VK Hronov B Lukavec O. 84, 89 TJ Sokol ernice - TJ Sokol Bílá Temešná Jan M. 85, 90 11:00 TJ Jiín - TJ Slavia Hradec Králové B Komínek K. 19. a 20. kolo, , 97 11:00 TJ Jiín - TJ Sokol Bílá Temešná Fendrych O. 93, 98 TJ Sokol ernice - VK Hronov B Bárta L. 94, 99 SK Janské Lázn - TJ Dvr Králové nad Labem Flögel K. 95, :00 TJ Baník Vamberk - TJ ervený Kostelec A Klár V. 21. a 22. kolo, , :00 TJ ervený Kostelec A - SK Janské Lázn Mdílek M. 103, 108 TJ Dvr Králové nad Labem - TJ Sokol ernice Matjovský J. 104, :00 VK Hronov B - TJ Jiín Kudrná Z. 105, 110 TJ Sokol Bílá Temešná - TJ Slavia Hradec Králové B Komínek K. 23. a 24. kolo, , 117 TJ Slavia Hradec Králové B - VK Hronov B Bárta L. 113, :00 TJ Jiín - TJ Dvr Králové nad Labem Komínek K. 114, 119 TJ Sokol ernice - TJ ervený Kostelec A Hencel M. 115, 120 SK Janské Lázn - TJ Baník Vamberk Fendrych O. 13

16 25. a 26. kolo, , :00 TJ Baník Vamberk - TJ Sokol ernice Charvát M. 123, :00 TJ Jiín - TJ ervený Kostelec A Lukavec O. 124, 129 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Dvr Králové nad Labem Bárta L. 125, :00 VK Hronov B - TJ Sokol Bílá Temešná Mdílek J. 27. a 28. kolo, , 137 TJ Sokol Bílá Temešná - TJ Dvr Králové nad Labem Tichý J. 133, 138 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ ervený Kostelec A Žid V. 134, :00 TJ Jiín - TJ Baník Vamberk Komínek K. 135, 140 TJ Sokol ernice - SK Janské Lázn Kudrná Z. 29. a 30. kolo, , 147 SK Janské Lázn - TJ Jiín Flögel K. 143, :00 TJ Baník Vamberk - TJ Slavia Hradec Králové B Myšák J. 144, :00 TJ ervený Kostelec A - TJ Sokol Bílá Temešná Hencel M. 145, 150 TJ Dvr Králové nad Labem - VK Hronov B Fendrych O. 35. a 36. kolo, , 177 TJ Dvr Králové nad Labem - TJ Baník Vamberk Nidrle V. 173, :00 VK Hronov B - SK Janské Lázn Hencel M. 174, 179 TJ Sokol Bílá Temešná - TJ Sokol ernice Komínek K. 175, 180 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Jiín Bárta L. 31. a 32. kolo, , :00 VK Hronov B - TJ ervený Kostelec A Cabalka L. 153, 158 TJ Sokol Bílá Temešná - TJ Baník Vamberk Bárta L. 154, 159 TJ Slavia Hradec Králové B - SK Janské Lázn Jirka Z. 155, :00 TJ Jiín - TJ Sokol ernice Fendrych O. 33. a 34. kolo, , 167 TJ Sokol ernice - TJ Slavia Hradec Králové B Mdílek M. 163, 168 SK Janské Lázn - TJ Sokol Bílá Temešná Lukavec O. 164, :00 TJ Baník Vamberk - VK Hronov B Klár V. 165, :00 TJ ervený Kostelec A - TJ Dvr Králové nad Labem Flögel K. Krajský pebor I. tídy - ženy (HK-Z-1) 3. a 4. kolo, , 16 TJ Jiskra Jarom - TJ Baník Vamberk A Cabalka L. 12, 17 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ ervený Kostelec A Flögel K. 13, 18 TJ Sokol Staré Msto - TJ Sokol Hradec Králové Hencel M. 14, 19 09:00 TJ Jiín - VK Hronov B Lukavec O. 15, 20 TJ Slavia Hradec Králové B - Orel jednota Hradec Králové Tichý J. 5. a 6. kolo, , 26 Orel jednota Hradec Králové - TJ Jiskra Jarom Žid V. 22, 27 09:00 VK Hronov B - TJ Slavia Hradec Králové B Kudrná Z. 23, 28 TJ Sokol Hradec Králové - TJ Jiín Tichý J. 24, 29 09:00 TJ ervený Kostelec A - TJ Sokol Staré Msto Flögel K. 25, 30 11:00 TJ Baník Vamberk A - TJ Lokomotiva Trutnov Klár V. 7. a 8. kolo, , 36 TJ Jiskra Jarom - TJ Lokomotiva Trutnov Bárta L. 32, 37 TJ Sokol Staré Msto - TJ Baník Vamberk A Plichta J. 33, 38 09:00 TJ ervený Kostelec A - TJ Jiín Mdílek M. 34, 39 TJ Sokol Hradec Králové - TJ Slavia Hradec Králové B Jirka Z. 35, 40 Orel jednota Hradec Králové - VK Hronov B Trka P. 9. a 10. kolo, , 46 09:00 VK Hronov B - TJ Jiskra Jarom Kudrná Z. 42, 47 TJ Sokol Hradec Králové - Orel jednota Hradec Králové Žid V. 43, :00 TJ ervený Kostelec A - TJ Slavia Hradec Králové B Hencel M. 44, 49 11:00 TJ Baník Vamberk A - TJ Jiín Muk K. 45, 50 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Sokol Staré Msto Ott L. 11. a 12. kolo, , 56 TJ Jiskra Jarom - TJ Sokol Staré Msto Mdílek J. 52, 57 09:00 TJ Jiín - TJ Lokomotiva Trutnov Nidrle V. 53, 58 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Baník Vamberk A Bárta L. 54, 59 Orel jednota Hradec Králové - TJ ervený Kostelec A Procházka P. 55, 60 09:00 VK Hronov B - TJ Sokol Hradec Králové Mdílek M. 14

17 1. a 2. kolo, , 6 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Jiskra Jarom Jan M. 2, 7 Orel jednota Hradec Králové - TJ Jiín Benda P. 3, 8 09:00 VK Hronov B - TJ Sokol Staré Msto Mdílek J. 4, 9 TJ Sokol Hradec Králové - TJ Lokomotiva Trutnov Procházka P. 5, 10 09:00 TJ ervený Kostelec A - TJ Baník Vamberk A Plichta J. 13. a 14. kolo, , 66 TJ Sokol Hradec Králové - TJ Jiskra Jarom Benda P. 62, 67 09:00 TJ ervený Kostelec A - VK Hronov B Ott L. 63, 68 11:00 TJ Baník Vamberk A - Orel jednota Hradec Králové Klár V. 64, 69 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Slavia Hradec Králové B Pašková L. 65, 70 TJ Sokol Staré Msto - TJ Jiín Cabalka L. 15. a 16. kolo, , 76 TJ Jiskra Jarom - TJ Jiín Plichta J. 72, 77 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Sokol Staré Msto Žid V. 73, 78 Orel jednota Hradec Králové - TJ Lokomotiva Trutnov Bárta L. 74, 79 09:00 VK Hronov B - TJ Baník Vamberk A Hencel M. 75, 80 TJ Sokol Hradec Králové - TJ ervený Kostelec A Procházka P. 17. a 18. kolo, , 86 09:00 TJ ervený Kostelec A - TJ Jiskra Jarom Ott L. 82, 87 11:00 TJ Baník Vamberk A - TJ Sokol Hradec Králové Muk K. 83, 88 TJ Lokomotiva Trutnov - VK Hronov B Flögel K. 84, 89 TJ Sokol Staré Msto - Orel jednota Hradec Králové Plichta J. 85, 90 09:00 TJ Jiín - TJ Slavia Hradec Králové B Pašková L. 19. a 20. kolo, , 96 TJ Jiskra Jarom - TJ Slavia Hradec Králové B Cabalka L. 92, 97 09:00 TJ Jiín - Orel jednota Hradec Králové Stank A. 93, 98 TJ Sokol Staré Msto - VK Hronov B Mdílek M. 94, 99 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Sokol Hradec Králové Ott L. 95, :00 TJ Baník Vamberk A - TJ ervený Kostelec A Myšák J. 21. a 22. kolo, , :00 TJ Baník Vamberk A - TJ Jiskra Jarom Muk K. 102, :00 TJ ervený Kostelec A - TJ Lokomotiva Trutnov Plichta J. 103, 108 TJ Sokol Hradec Králové - TJ Sokol Staré Msto Žid V. 104, :00 VK Hronov B - TJ Jiín Mdílek J. 105, 110 Orel jednota Hradec Králové - TJ Slavia Hradec Králové B Procházka P. 23. a 24. kolo, , 116 TJ Jiskra Jarom - Orel jednota Hradec Králové Jan M. 112, 117 TJ Slavia Hradec Králové B - VK Hronov B Trka P. 113, :00 TJ Jiín - TJ Sokol Hradec Králové Lukavec O. 114, 119 TJ Sokol Staré Msto - TJ ervený Kostelec A Flögel K. 115, 120 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Baník Vamberk A Pašková L. 25. a 26. kolo, , 126 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Jiskra Jarom Mdílek M. 122, :00 TJ Baník Vamberk A - TJ Sokol Staré Msto Myšák J. 123, :00 TJ Jiín - TJ ervený Kostelec A Nidrle V. 124, 129 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Sokol Hradec Králové Jan M. 125, :00 VK Hronov B - Orel jednota Hradec Králové Hencel M. 27. a 28. kolo, , 136 TJ Jiskra Jarom - VK Hronov B Plichta J. 132, 137 Orel jednota Hradec Králové - TJ Sokol Hradec Králové Benda P. 133, 138 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ ervený Kostelec A Trka P. 134, :00 TJ Jiín - TJ Baník Vamberk A Fendrych O. 135, 140 TJ Sokol Staré Msto - TJ Lokomotiva Trutnov Cabalka L. 29. a 30. kolo, , 146 TJ Sokol Staré Msto - TJ Jiskra Jarom Plichta J. 142, 147 TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Jiín Pašková L. 143, :00 TJ Baník Vamberk A - TJ Slavia Hradec Králové B Klár V. 144, :00 TJ ervený Kostelec A - Orel jednota Hradec Králové Ott L. 145, 150 TJ Sokol Hradec Králové - VK Hronov B Jan M. 35. a 36. kolo, , 176 TJ Jiskra Jarom - TJ ervený Kostelec A Cabalka L. 172, 177 TJ Sokol Hradec Králové - TJ Baník Vamberk A Procházka P. 173, :00 VK Hronov B - TJ Lokomotiva Trutnov Flögel K. 15

18 174, 179 Orel jednota Hradec Králové - TJ Sokol Staré Msto Trka P. 175, 180 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Jiín Žid V. 31. a 32. kolo, , 156 TJ Jiskra Jarom - TJ Sokol Hradec Králové Jan M. 152, :00 VK Hronov B - TJ ervený Kostelec A Flögel K. 153, 158 Orel jednota Hradec Králové - TJ Baník Vamberk A Žid V. 154, 159 TJ Slavia Hradec Králové B - TJ Lokomotiva Trutnov Tichý J. 155, :00 TJ Jiín - TJ Sokol Staré Msto Stank A. 33. a 34. kolo, , :00 TJ Jiín - TJ Jiskra Jarom Nidrle V. 162, 167 TJ Sokol Staré Msto - TJ Slavia Hradec Králové B Cabalka L. 163, 168 TJ Lokomotiva Trutnov - Orel jednota Hradec Králové Ott L. 164, :00 TJ Baník Vamberk A - VK Hronov B Muk K. 165, :00 TJ ervený Kostelec A - TJ Sokol Hradec Králové Mdílek M. Krajský pebor II. tídy muži - skupina A (HK-M-2A) 1. a 2. kolo, , 4 TJ Sokol Radim - TJ Semily A Stank A. 2, 5 VK Harta - TJ Harant Pecka Fendrych O. 3, 6 TJ Sokol Devnice - TJ Spartak Rokytnice n. J. Bhal J. 3. a 4. kolo, , 10 TJ Semily A - TJ Spartak Rokytnice n. J. Pozdna M. 8, 11 TJ Harant Pecka - TJ Sokol Devnice Honka J. 9, 12 TJ Sokol Radim - VK Harta Flögel K. 5. a 6. kolo, , 16 VK Harta - TJ Semily A Nidrle V. 14, 17 TJ Sokol Devnice - TJ Sokol Radim Jirka Z. 15, 18 TJ Spartak Rokytnice n. J. - TJ Harant Pecka Šourek J. 7. a 8. kolo, , 22 TJ Semily A - TJ Harant Pecka Šourek J. 20, 23 TJ Sokol Radim - TJ Spartak Rokytnice n. J. Bhal J. 21, 24 VK Harta - TJ Sokol Devnice Honka J. 9. a 10. kolo, , 28 TJ Sokol Devnice - TJ Semily A Stank A. 26, 29 TJ Spartak Rokytnice n. J. - VK Harta Kuera S, 27, 30 TJ Harant Pecka - TJ Sokol Radim Lukavec O. 11. a 12. kolo, , 34 TJ Semily A - TJ Sokol Radim Pozdna M. 32, 35 TJ Harant Pecka - VK Harta Fendrych O. 33, 36 TJ Spartak Rokytnice n. J. - TJ Sokol Devnice Honka J. 13. a 14. kolo, , 40 TJ Spartak Rokytnice n. J. - TJ Semily A Pozdna M. 38, 41 TJ Sokol Devnice - TJ Harant Pecka Komínek K. 39, 42 VK Harta - TJ Sokol Radim Bhal J. 15. a 16. kolo, , 46 TJ Semily A - VK Harta Šourek J. 44, 47 TJ Sokol Radim - TJ Sokol Devnice Matjovský J. 45, 48 TJ Harant Pecka - TJ Spartak Rokytnice n. J. Fendrych O. 17. a 18. kolo, , 52 TJ Harant Pecka - TJ Semily A Flögel K. 50, 53 TJ Spartak Rokytnice n. J. - TJ Sokol Radim Pozdna M. 51, 54 TJ Sokol Devnice - VK Harta Kuera S. 19. a 20. kolo, , 58 TJ Semily A - TJ Sokol Devnice Honka J. 56, 59 VK Harta - TJ Spartak Rokytnice n. J. Šourek J. 57, 60 TJ Sokol Radim - TJ Harant Pecka Lukavec O. Krajský pebor II. tídy muži - skupina B (HK-M-2B) 1. a 2. kolo, , TJ Jiskra Hoice - TJ Sokol Nechanice Žid V. 2, 5 TJ Sokol Chleny - VKM Réma Rychnov n. K. Voslá J. 3, VK Hronov C - TJ Sokol Jezbiny Andl V. 16

19 3. a 4. kolo, , 10 TJ Sokol Nechanice - TJ Sokol Jezbiny Žid V. 8, 11 VKM Réma Rychnov n. K. - VK Hronov C Voslá J. 9, 12 TJ Jiskra Hoice - TJ Sokol Chleny Lukavec O. 5. a 6. kolo, , 16 TJ Sokol Chleny - TJ Sokol Nechanice Škoda P. 14, 17 VK Hronov C - TJ Jiskra Hoice Krulich P. 15, 18 TJ Sokol Jezbiny - VKM Réma Rychnov n. K. Vyhnánek M. 7. a 8. kolo, , 22 TJ Sokol Nechanice - VKM Réma Rychnov n. K. Jirka Z. 20, 23 TJ Jiskra Hoice - TJ Sokol Jezbiny Kuera S. 21, 24 TJ Sokol Chleny - VK Hronov C Charvát M. 9. a 10. kolo, , 28 VK Hronov C - TJ Sokol Nechanice Mdílek J. 26, 29 TJ Sokol Jezbiny - TJ Sokol Chleny Máša R. 27, 30 VKM Réma Rychnov n. K. - TJ Jiskra Hoice Myšák J. 11. a 12. kolo, , 34 TJ Sokol Nechanice - TJ Jiskra Hoice Tichý J. 32, 35 VKM Réma Rychnov n. K. - TJ Sokol Chleny Srše M. 33, 36 TJ Sokol Jezbiny - VK Hronov C Vyhnánek M. 13. a 14. kolo, , 40 TJ Sokol Jezbiny - TJ Sokol Nechanice Škoda P. 38, 41 VK Hronov C - VKM Réma Rychnov n. K. Cabalka L. 39, 42 TJ Sokol Chleny - TJ Jiskra Hoice Voslá J. 15. a 16. kolo, , 46 TJ Sokol Nechanice - TJ Sokol Chleny Žid V. 44, 47 TJ Jiskra Hoice - VK Hronov C Nidrle V. 45, 48 VKM Réma Rychnov n. K. - TJ Sokol Jezbiny Klár V. 17. a 18. kolo, , 52 VKM Réma Rychnov n. K. - TJ Sokol Nechanice Vyhnánek M. 50, 53 TJ Sokol Jezbiny - TJ Jiskra Hoice Benda P. 51, 54 VK Hronov C - TJ Sokol Chleny Mdílek M. 19. a 20. kolo, , 58 TJ Sokol Nechanice - VK Hronov C Jirka Z. 56, 59 TJ Sokol Chleny - TJ Sokol Jezbiny Charvát M. 57, 60 TJ Jiskra Hoice - VKM Réma Rychnov n. K. Žid V. Krajský pebor II. tídy ženy skupina A (HK-Z-2A) 1. a 2. kolo, , Orel jednota Studenec - TJ Sokol Devnice Honka J. 2, 5 TJ Sokol Bílá Temešná B - TJ Harant Pecka Komínek K. 3, 6 TJ Sokol Jilemnice - TJ Lánov Šourek J. 3. a 4. kolo, , 10 TJ Sokol Devnice - TJ Lánov Kuera S. 8, 11 TJ Harant Pecka - TJ Sokol Jilemnice Nidrle V. 9, 12 TJ Sokol Bílá Temešná B - Orel jednota Studenec Fendrych O. 5. a 6. kolo, , 16 TJ Sokol Bílá Temešná B - TJ Sokol Devnice Ott L. 14, 17 TJ Sokol Jilemnice - Orel jednota Studenec Lukavec O. 15, 18 TJ Lánov - TJ Harant Pecka Bhal J. 7. a 8. kolo, , 22 TJ Sokol Devnice - TJ Harant Pecka Žid V. 20, 23 Orel jednota Studenec - TJ Lánov Flögel K. 21, 24 TJ Sokol Bílá Temešná B - TJ Sokol Jilemnice Kudrná Z. 9. a 10. kolo, , 28 TJ Sokol Jilemnice - TJ Sokol Devnice Fendrych O. 26, 29 TJ Lánov - TJ Sokol Bílá Temešná B Flögel K. 27, 30 TJ Harant Pecka - Orel jednota Studenec Bhal J. 11. a 12. kolo, , 34 TJ Sokol Devnice - Orel jednota Studenec Komínek K. 32, 35 TJ Harant Pecka - TJ Sokol Bílá Temešná B Nidrle V. 33, 36 TJ Lánov - TJ Sokol Jilemnice Bhal J. 17

20 13. a 14. kolo, , 40 TJ Lánov - TJ Sokol Devnice Honka J. 38, 41 TJ Sokol Jilemnice - TJ Harant Pecka Šourek J. 39, 42 Orel jednota Studenec TJ - Sokol Bílá Temešná B Lukavec O. 15. a 16. kolo, , 46 TJ Sokol Devnice - TJ Sokol Bílá Temešná B Kuera S. 44, 47 Orel jednota Studenec - TJ Sokol Jilemnice Flögel K. 45, 48 TJ Harant Pecka - TJ Lánov Bhal J. 17. a 18. kolo, , 52 TJ Harant Pecka - TJ Sokol Devnice Komínek K. 50, 53 TJ Lánov - Orel jednota Studenec Fendrych O. 51, 54 TJ Sokol Jilemnice - TJ Sokol Bílá Temešná B Lukavec O. 19. a 20. kolo, , 58 TJ Sokol Devnice - TJ Sokol Jilemnice Stank A. 56, 59 TJ Sokol Bílá Temešná B - TJ Lánov Nidrle V. 57, 60 Orel jednota Studenec - TJ Harant Pecka Bhal J. Krajský pebor II. tídy ženy skupina B (HK-Z-2B) 1. a 2. kolo, , 6 TJ Sokol Stžery - TJ Sokol Tebeš Jirka Z. 3, 7 TJ Sokol Plotišt n. L. - TJ Sokol Tebechovice p. O. A Truneek J. 4, 8 TJ Sokol Malšovice - VK Hradec Králové Benda P. 3. a 4. kolo, , TJ Sokol Tebechovice p. O. A - TJ Sokol Malšovice Benda P. 11, 15 TJ Sokol Tebeš - TJ Sokol Plotišt n. L. Procházka P. 12, 16 DTJ Hradec Králové - TJ Sokol Stžery Tichý J. 5. a 6. kolo, , 22 TJ Sokol Plotišt n. L. - DTJ Hradec Králové Sýkorová M. 19, TJ Sokol Malšovice - TJ Sokol Tebeš Matjovský J. 20, 24 VK Hradec Králové - TJ Sokol Tebechovice p. O. A Trka P. 7. a 8. kolo, , 30 TJ Sokol Tebeš - VK Hradec Králové Trka P. 27, 31 DTJ Hradec Králové - TJ Sokol Malšovice Bárta L. 28, 32 TJ Sokol Stžery - TJ Sokol Plotišt n. L. Semeráková J. 9. a 10. kolo, , 38 TJ Sokol Malšovice - TJ Sokol Stžery Jirka Z. 35, 39 VK Hradec Králové - DTJ Hradec Králové Bárta L. 36, 40 TJ Sokol Tebechovice p. O. A - TJ Sokol Tebeš Škoda P. 11. a 12. kolo, , DTJ Hradec Králové - TJ Sokol Tebechovice p. O. A Kratna B. 43, 47 TJ Sokol Stžery - VK Hradec Králové Procházka P. 44, 48 TJ Sokol Plotišt n. L. - TJ Sokol Malšovice Matjovský J. 13. a 14. kolo, , 54 VK Hradec Králové - TJ Sokol Plotišt n. L. Jan M. 51, 55 TJ Sokol Tebechovice p. O. A - TJ Sokol Stžery Procházka P. 52, 56 TJ Sokol Tebeš - DTJ Hradec Králové Bárta L. 15. a 16. kolo, , 62 TJ Sokol Tebeš - TJ Sokol Stžery Semeráková J. 59, 63 TJ Sokol Tebechovice p. O. A - TJ Sokol Plotišt n. L. Jirka Z. 60, 64 VK Hradec Králové - TJ Sokol Malšovice Benda P. 17. a 18. kolo, , 70 TJ Sokol Malšovice - TJ Sokol Tebechovice p. O. A Jirka Z. 67, 71 TJ Sokol Plotišt n. L. - TJ Sokol Tebeš Truneek J. 68, 72 TJ Sokol Stžery - DTJ Hradec Králové Matjovský J. 19. a 20. kolo, , 78 DTJ Hradec Králové - TJ Sokol Plotišt n. L. Voslá J. 75, 79 TJ Sokol Tebeš - TJ Sokol Malšovice Tichý J. 76, 80 TJ Sokol Tebechovice p. O. A - VK Hradec Králové Bárta L. 21. a 22. kolo, , 86 VK Hradec Králové - TJ Sokol Tebeš Semeráková J. 83, 87 TJ Sokol Malšovice - DTJ Hradec Králové Sýkorová M. 84, 88 TJ Sokol Plotišt n. L. - TJ Sokol Stžery Jan M. 18

21 23. a 24. kolo, , 94 TJ Sokol Stžery - TJ Sokol Malšovice Truneek J. 91, 95 DTJ Hradec Králové - VK Hradec Králové Bárta L. 92, 96 TJ Sokol Tebeš - TJ Sokol Tebechovice p. O. A Procházka P. 25. a 26. kolo, , 102 TJ Sokol Tebechovice p. O. A - DTJ Hradec Králové Cabalka L. 99, 103 VK Hradec Králové - TJ Sokol Stžery Škoda P. 100, 104 TJ Sokol Malšovice - TJ Sokol Plotišt n. L. Benda P. 27. a 28. kolo, , 110 TJ Sokol Plotišt n. L. - VK Hradec Králové Tichý J. 107, 111 TJ Sokol Stžery - TJ Sokol Tebechovice p. O. A Sýkorová M. 108, 112 DTJ Hradec Králové - TJ Sokol Tebeš Trka P. Krajský pebor II. tídy ženy skupina C (HK-Z-2C) 1. a 2. kolo, , 6 TJ Baník Žaclé - SK Rubena Náchod B Flögel K. 3, 7 VK Hronov C - TJ Sokol Bílá Temešná A Krulich P. 4, 8 TJ Jiskra Hoice - TJ ervený Kostelec B Bárta L. 3. a 4. kolo, , 14 TJ Sokol Bílá Temešná A - TJ Jiskra Hoice Kudrná Z. 11, 15 SK Rubena Náchod B - VK Hronov C Mdílek M. 12, 16 TJ Sokol Jezbiny - TJ Baník Žaclé Máša R. 5. a 6. kolo, , 22 VK Hronov C - TJ Sokol Jezbiny Mdílek J. 19, 23 TJ Jiskra Hoice - SK Rubena Náchod B Jan M. 20, 24 TJ ervený Kostelec B - TJ Sokol Bílá Temešná A Hencel M. 7. a 8. kolo, , 30 SK Rubena Náchod B - TJ ervený Kostelec B Krulich P. 27, 31 TJ Sokol Jezbiny - TJ Jiskra Hoice Škoda P. 28, 32 TJ Baník Žaclé - VK Hronov C Ott L. 9. a 10. kolo, , 38 TJ Jiskra Hoice - TJ Baník Žaclé Procházka P. 35, 39 TJ ervený Kostelec B - TJ Sokol Jezbiny Plichta J. 36, 40 TJ Sokol Bílá Temešná A - SK Rubena Náchod B Komínek K. 11. a 12. kolo, , 46 TJ Sokol Jezbiny - TJ Sokol Bílá Temešná A Benda P. 43, 47 TJ Baník Žaclé - TJ ervený Kostelec B Flögel K. 44, 48 VK Hronov C - TJ Jiskra Hoice Mdílek M. 13. a 14. kolo, , 54 TJ ervený Kostelec B - VK Hronov C Andl V.. 51, 55 TJ Sokol Bílá Temešná A - TJ Baník Žaclé Cabalka L. 52, 56 SK Rubena Náchod B - TJ Sokol Jezbiny Hencel M. 15. a 16. kolo, , 62 SK Rubena Náchod B - TJ Baník Žaclé Andl V. 59, 63 TJ Sokol Bílá Temešná A - VK Hronov C Flögel K. 60, 64 TJ ervený Kostelec B - TJ Jiskra Hoice Plichta J. 17. a 18. kolo, , 70 TJ Jiskra Hoice - TJ Sokol Bílá Temešná A Benda P. 67, 71 VK Hronov C - SK Rubena Náchod B Kmoníek J. 68, 72 TJ Baník Žaclé - TJ Sokol Jezbiny Fendrych O. 19. a 20. kolo, , 78 TJ Sokol Jezbiny - VK Hronov C Kudrná Z. 75, 79 SK Rubena Náchod B - TJ Jiskra Hoice Mdílek J. 76, 80 TJ Sokol Bílá Temešná A - TJ ervený Kostelec B Ott L. 21. a 22. kolo, , 86 TJ ervený Kostelec B - SK Rubena Náchod B Andl V. 83, 87 TJ Jiskra Hoice - TJ Sokol Jezbiny Trka P. 84, 88 VK Hronov C - TJ Baník Žaclé Krulich P. 23. a 24. kolo, , 94 TJ Baník Žaclé - TJ Jiskra Hoice Flögel K. 91, 95 TJ Sokol Jezbiny - TJ ervený Kostelec B Voslá J. 92, 96 SK Rubena Náchod B - TJ Sokol Bílá Temešná A Mdílek M. 19

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2015-16 soutěže dospělých v kategoriích krajský

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%&

!  #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& ! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& $ ZAÍZENÍ A VYBAVENÍ...6. Herní prostor...6.2 Rozmry...6.3 Ostatní vybavení...7 2 ÚASTNÍCI HRY...7 2. Družstva...7 2.2 Jednotlivci...8 3 DRUHY A ÁSTI HRY...8 3. Druhy hry...8

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z povení VV SKFR Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, telefon: +420 553 625 512 mob : +420 777 224 918 e-mail

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více