Emil Schwantner ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emil Schwantner (27.8.1890 18.12.1956)"

Transkript

1

2

3 Emil Schwantner, jeho v textu zmiòovaná trutnovská plastika Tanec smrti a zcela dole zábìr osazenstva lomu v Libné, kde sochaø (sedící uprostøed bez pokrývky hlavy) zøejmì právì dokonèoval pomník padlým v 1. sv. válce, který lze spatøit dodnes na trutnovském høbitovì. (-kf-) Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. února 2011 foto obálka: Jan rytr 3 Váení ètenáøi tohoto listu, v uplynulém roce si bylo moné pøipomenout 120. výroèí narození významného trutnovského sochaøe Emila Schwantnera, který stvoøil nìkolik plastik i pro ná region. Myslím, e o tomto umìlci u nás dosud nepanuje valné povìdomí, jeho dílo se setkalo s nepochopením, ba i s ideologicky motivovaným nièením, a nebude proto od vìci trochu blíe se s ním seznámit. Pan Hnyk z Teplic n. M., který se nám zde ji jednou pøedstavil svým èlánkem o spolku Schlaraffia, napsal pro krajanský èasopis Braunauer Rundbrief pojednání, které nyní v èeské verzi pøedkládáme i Vám. V tomto èísle se struènì seznámíme se samotnou Schwantnerovou osobou, v dalích pokraèováních se dostaneme k jeho tvorbì na Teplicku a Broumovsku. (-Karel Franze, Muzeum Broumovska-) Emil Schwantner ( ) Narodil se v Královci na Trutnovsku a ji v raném mládí projevoval pøirozený výtvarný talent, kterému se v té dobì jetì ani zdaleka nedalo øíkat umìlecký. Tehdy vytváøel z mokrého bahna figurky, kuchyòským noíkem provádìl první nesmìlé pokusy o drobná øezbáøská dílka a z papíru vystøihoval a formoval postavièky lidí a zvíøátek. Prozíravá ruka osudu jej zavedla ji v dìtských letech k modeláøi Pohlovy porcelánky v acléøi k panu Hartmannovi, kde si pod jeho dohledem vytváøel první modely svatých, zvíøat apod. Ve ètrnácti letech byl pøijat do Hartmannovy dílny na 2 roky do uèení jako modeláø a získal øemeslnou prùpravu na keramickou kolu v Teplicích v Èechách. V devatenácti letech se stává studentem umìlecké akademie v Praze. Vstup na akademickou pùdu nebyl pro nìj nijak jednoduchý, dveøe mu otevøel po osobní telefonické intervenci u tehdejího rakouského ministra kultury ve Vídni profesor Václav Myslbek, který z prvotní Schwantnerovy práce intuitivnì vycítil jeho vrozený výtvarný talent. Pøi praských studiích v letech byl ákem nejen V.Myslbeka, jeho nejznámìjím dílem je socha sv.václava na Václavském námìstí v Praze, ale i jeho tehdejího asistenta Jana tursy, který jej seznámil s ji pomìrnì starým ale velice známým francouzským sochaøem Auguste Rodinem. Jeho dalí profesní dráhu ovlivnilo mnoho umìleckých velièin, mimo výe zmínìné pány je nutné pøipomenout jetì jednoho, který èásteènì formoval a smìroval Schwantnerovu pozdìjí tvorbu. Byl jím Franz Metzler, rodilý Èech s nìmeckým jménem, který ukázal Schwantnerovi cestu od umìní 19. století k modernì. Po studiích se vrátil do rodného kraje, poøídil si atelier v Trutnovì a záhy vstoupila do jeho ivota první svìtová válka. Do armády nastoupil jako dobrovolník v roce 1914 a sám o této ivotní episodì napsal: Stál jsem za vlast pøed nepøítelem jako frontový dùstojník v Halièi, na Volyni, v Rumunsku a na Isonzu. Zúèastnil jsem se 7. a 10. bitvy na Isonzu. V roce 1918 jsem byl z rakouské armády proputìn. Za ètyøi roky ivota ve frontové linii zail a vidìl mnoho váleèných hrùz a lidského utrpení, které pozdìji transformoval ve svých umìleckých dílech. Po první svìtové válce vytvoøil více ne dvì desítky pomníkù obìtem války a nìkolik høbitovních plastik. Na nìkolika z nich Schwantner ztvárnil váleèné varování, tryskající z jeho osobních proitkù a vzpomínek jako vztyèený varovný prst. Nejzdaøilejím dílem z uvedené koncepce, která se doèkala realizace, byla bronzová plastika Tanec smrti, odhalená 11. záøí 1932 v mìstském parku v Trutnovì. Tøi vyèerpaní vojáci tanèící kolem smrti, která hraje na flétnu, se nedlouho po odhalení nehodili ke Goebbelsovì hrdinnému ideologickému mýtu a bylo rozhodnuto o jejich odstranìní. Schwantner, kterého mocentí posluhovaèi v hnìdých koilích k odstranìní také pozvali, pøednesl jako osobní protest citát z Götze z Berlichingenu. Pozdìji, kdy zùstal pøed prázdným podstavcem v parku sám, vytryskly mu z oèí slzy. Po druhé svìtové válce sdílel osud s ostatními sudetskými Nìmci a v roce 1946 byl z Trutnova vystìhován do Nìmecka, kde proil poslední desetiletí svého ivota. Zemøel krátce pøed Vánocemi v roce 1956 v Schönebecku nad Labem. (pokraèování) Petr Hnyk

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne 22. prosince è. 4 ÈOV - financování RM schvaluje v poptávkovém øízení na zajitìní úvìru na financování èasového nesouladu mezi pøíjmy a výdaji mìsta v prvním pololetí roku 2011 oslovit bankovní ústavy, dle pøedloeného návrhu. RM schvaluje pøevod úèelovì vázaných prostøedkù z rozpoètu ZU Broumov pro rok 2010 urèené na energie, a to na provoz ZU (viz pøíloha). RM bere na vìdomí ádost ZU o pøesun vratné èástky ,- Kè do roku 2011 a ukládá vedoucí finanèního odboru tuto skuteènost zapracovat do návrhu rozpoètu mìsta na rok Pøíspìvky a granty RM schvaluje pøíspìvek panu Tomái Cirklovi ve výi 3000 Kè na zajitìní mikuláské besídky dne RM schvaluje pøíspìvek OS Das dureder divipnaha ve výi 3000 Kè na zajitìní mikuláské besídky dne RM schvaluje pøíspìvek Èeskému svazu en Broumov ve výi 2500 Kè na zajitìní vánoèního galakoncertu ZU Broumov dne RM schvaluje pøíspìvek Z Broumov, ul. Kladská ve výi 2500 Kè na zajitìní mikuláské besídky dne RM ukládá paní Pavlínì Machkové, pracovnici odboru investic a rozvoje, pøipravit konferenci na téma Spolková èinnost ve mìstì Broumovì a oslovit spolky s nabídkou úèasti a prezentace na této konferenci. Majetkové záleitosti RM nedoporuèuje ZM schválit slevu ve výi 23,25 Kè/1m 2 v souvislosti s prodejem zahrádek U Mlékárny. RM nedoporuèuje ZM schválit slevu ve výi 24,19 Kè/1m 2 v souvislosti s prodejem zahrádek Olivìtín. RM schvaluje zámìr pronájmu st.p.è. 579/3 o výmìøe 57m 2 vèetnì stavby bez è.p./è.e. na této stavební parcele v k.ú. Broumov. RM nedoporuèuje ZM schválit zámìr prodeje p.p.è. 657/ 10 ostatní plocha v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit prodej p.p.è.907/11 zahrada o výmìøe 220m 2 v k.ú. Velká Ves u Broumova paní Jitce ubrtové, bytem Br.II/Soukenická è.p. 91, za jí nabídnutou cenu Kè do jejího výluèného vlastnictví. RM nedoporuèuje ZM schválit zámìr prodeje st.p.è.609/ 1 o výmìøe 206m 2 v k.ú. Broumov. RM ukládá SMM ve spolupráci s majetkovou komisí vypracovat Zásady o prodeji bytových jednotek. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru o výmìøe 43,16 m 2 v Br.VI/è.p. 35 v pøízemí, OS Romodrom, na dobu urèitou od do za mìsíèní nájemné Kè. RM schvaluje Smlouvu o výpùjèce nemovitostí è. UZSVM/ HNA/4424/2010-HNAM ke st.p.è. 585, p.p.è. 546/6, p.p.è. 546/7, p.p.è. 546/12 a budova è.p obèanská vybavenost, ve v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene èíslo: IV / VB/1 k p.p.è. 1147,1122/2 a 1122/1, ve ostatní plocha v k.ú. Velká Ves u Broumova za úplatu mezi mìstem Broumov a ÈEZ Distribuce a.s. Dìèín. RM souhlasí s bezúplatnou výpùjèkou výstavního sálu Staré radnice ve dnech Základní umìlecké kole Broumov (vernisá a výstava prací). RM souhlasí s bezúplatnou výpùjèkou Mìstského divadla pro nastudování projektu Kytice Základní umìlecké kole Broumov. RM souhlasí s bezúplatnou výpùjèkou výstavní sínì Staré radnice dne (vernisá), dále od panu Rostislavu Krámskému za úèelem výstavy olejotiskù. Rùzné RM schvaluje pøijetí daru ve výi 5000 Kè pro Z Hradební, od dárce Prikner-tepelné zpracování kovù, s.r.o., a to na projekt 3. tøíd Broumov a okolí. RM schvaluje pouití znaku mìsta pro kolekci znakù mìst a obcí ÈR na reklamních pøedmìtech BUTON firmì AK- TIV 95 OPAVA s.r.o. RM ukládá kulturní komisi vypracovat nová pravidla pro udìlování pamìtních listù, vèetnì termínu a formy pøedání. RM schvaluje pøíspìvek ve výí 2100 Kè Èeskému èervenému køíi na nákup dárkù pro ocenìné bezpøíspìvkové dárce krve. RM bere na vìdomí podìkování Skalní záchranné sluby v CHKO Broumovsko za finanèní pomoc a podporu. RM schvaluje mimoøádnou odmìnu Ing. Josefu Vlèkovi, øediteli Technických slueb Broumov, za výsledky práce v druhém pololetí roku 2010, dle pøedlohy. RM schvaluje mimoøádnou odmìnu Ing. Miladì Kubalíkové, øeditelce Centra sociálních slueb Nadìje Broumov za výsledky práce v druhém pololetí roku 2010, dle pøedlohy. RM ukládá právníkovi mìsta zrevidovat Smlouvu o partnerství uzavøenou dne s firmou APRB servisní s.r.o. a Nájemní smlouvu uzavøenou dne s firmou APRB servisní s.r.o. RM vyzývá pana Jana kolníka MBA, jednatele firmy APRB servisní s.r.o., k pøedloení kopií k ádosti projektu Sportcentrum Pivovar Broumov, vèetnì výzvy k doplnìní ze strany poskytovatele dotace. RM ukládá starostovi jednat s panem Janem kolníkem MBA o pøedloení dokladù a úèasti na radì mìsta dne 5. ledna RM schvaluje pøijetí daru ve výi ,- Kè pro Technické sluby mìsta Broumova od dárce VEBA, textilní závody a.s. RM bere na vìdomí ádost obyvatel ulice Hesseliova o vybudování zpevnìné komunikace v této lokalitì z dùvodu neudritelného stavu. Rada mìsta dne 5. ledna è. 5 Rùzné RM schvaluje úèast mìsta Broumova v evropské soutìi Entente Florale Europe Evropská kvetoucí sídla v roce RM schvaluje ukonèení výpùjèky osobního automobilu koda Felicia Combi LXI, NAK Centru sociálních slueb Nadìje Broumov a zároveò tento majetek pøedává k hospodaøení Technickým slubám mìsta Broumova. RM jmenuje Komisi pro prevenci kriminality ve sloení: pøedseda - pan Kamil Slezák, èlenové - Ing. Milo Andr, Mgr. Eva Bilíková, Bc. Lenka Hlouková, Mgr. Pavel Koòar, Mgr. Jiøí Ringel, npor. Vladimír Sli, Mgr. Renata Veselá a Mgr. Hana idová. RM schvaluje sociální projekty Propojení Systému vèasné intervence s èinností Preventivnì výchovné skupinya Rozíøení èinnosti ve Skateparku vèetnì zabezpeèení finanèního podílu mìsta. Projekty jsou podávány v Programu prevence kriminality Královéhradeckého kraje na rok 2011.

5 RM ukládá vedoucí finanèního odboru objednat vytvoøení rozpoètového výhledu mìsta Broumov, z dùvodu plánovaných investic a zajitìní financování jejich provozu, a to od Ing. Luïka Tesaøe. RM doporuèuje ZM schválit, v souladu s novelou naøízení è. 37/2003 Sb., výi mìsíèních odmìn neuvolnìných èlenù ZM v èástce 620 Kè, RM v èástce 1810 Kè, pøedsedù výborù a komisí v èástce 1480 Kè, a to od RM bere na vìdomí vyjádøení zájmu OS Das dureder divipnaha o zapojení se do projektu Rozvoj sociálních slueb pro mìsto Broumov. RM bere na vìdomí podìkování DS WOKNO za vrácené trby z jejich pøedstavení. Zastupitelstvo mìsta dne 15. prosince è. 2 ZM volí Finanèní výbor ve sloení: pøedseda Mgr. Jiøí Ringel, èlenové pan Tomá Èipera, Ing. Petr Flíger, paní Lenka Grunerová, paní Liana Cholevová, paní Monika Pírková, RNDr. Karel Pelán MBA., JUDr. Libue Rùèková, Jan kolník MBA. Do funkce pøedsedy Osadního výboru Romitál pana Jana Nìmce, bytem Romitál è.p.48. ZM schvaluje Rozpoètové zmìny roku 2010 dle pøedloeného návrhu. Rozpoètové provizorium Mìsta Broumova pro rok Jednací øád výborù Zastupitelstva mìsta Broumova se zapracováním zmìn. Prodej podílu o velikosti 5941/ ke st.p.è a ke st.p.è v k.ú. Broumov, za cenu 702 Kè. Zámìr prodeje st.p.è. 543 o výmìøe 567m a p.p.è. 673/4 ostatní plocha o výmìøe 1673m v k.ú. Broumov. Parcely budou prodány pouze s nemovitostí è.p. 64 na tø. Soukenická. Pøijetí finanèních darù za získání titulu Broumov Mìsto stromù 2010/2011 v pátém roèníku celostátní soutìe vyhláené nadací Partnerství, dle pøedlohy. Výi mìsíèních odmìn neuvolnìných èlenù ZM v èástce 660 Kè, RM v èástce 1910 Kè, pøedsedù výborù a komisí v èástce 1560 Kè od Harmonogram zasedání zastupitelstva mìsta pro 1. pololetí roku ZM zøizuje Kontrolní výbor, a to pìtièlenný. Finanèní výbor, a to devítièlenný. Osadní výbor v èásti mìsta Romitál, pøièem tento výbor bude sedmièlenný. ZM bere na vìdomí Aktuální informace v oblasti realizace a fakturace akce Intenzifikace ÈOV v Broumovì. ZM ukládá Finanènímu výboru provést ve spolupráci s Finanèním odborem revizi stávající výe místních poplatkù v obecnì závazných vyhlákách mìsta. Finanènímu výboru zpracovat stanovisko k monosti financování stavby a následného provozu Sportcentra Pivovar Broumov. Vedoucí finanèního odboru, s ohledem na aktuální informace ve vìci zajitìní financování akce Intenzifikace ÈOV v Broumovì, pøedloit ZM zpùsob pøedfinancování této akce. ZM jmenuje Èleny Osadního výboru Romitál ve sloení: paní Irena Èápová, pan Jan Nìmec, paní Jitka Klugová st., pan Petr Voøíek, pan Václav Kalenda, paní Michaela Èápová a paní Jitka Klugová. Starostu zastupováním Mìsta Broumova na jednáních v zájmovém sdruení právnických osob Euroregion Pomezí Èech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis. ZM urèuje Starostu ke spolupráci s úøadem územního plánování na pøípravì zadání a projednání zmìn územního plánu Mìsta Broumova. ZM souhlasí S pøijetím dotace dle smlouvy èíslo RR/2010/113-SDH/ MV/3. ZM povìøuje Starostu zastupováním Mìsta Broumova v obèanském sdruení Broumovsko+, které je místní akèní skupinou, a to od 1. ledna Starostu zastupováním Mìsta Broumova ve správní radì NF HOSPITAL Broumov. Materiály projednané zastupitelstvem bez pøijatého usnesení ZM pøesouvá z 6409 èástku Kè do rezervy. ZM zøizuje finanèní výbor, a to sedmièlenný. ZM schvaluje ustavení pracovní skupiny, která doporuèí ZM úkol (úkoly) pro FV, související s monostmi financování stavby a provozu Sportcentra Pivovar Broumov. Termín: lednové ZM. Kadá volební strana vyle do pracovní skupiny 3 zástupce. Granty mìsta Broumova a pøíspìvky spolkùm na èinnost pro rok 2011 Rada mìsta Broumova na svém zasedání dne projednala a schválila vyhláení grantù mìsta a pøíspìvky spolkùm pro rok Granty slouí k podpoøe projektù, které pøispìjí ke zvýení kvality ivota obèanù mìsta Broumova, a to v oblasti sociální, zdravotní, sportovní, kulturní, volnoèasových aktivit a ivotního prostøedí. adatelem mùe být zejména obèanské sdruení, obecnì prospìná spoleènost, zájmový spolek, kulturní spoleènost, nadaèní fond, církev, fyzická osoba, právnická osoba a dalí organizace. Granty jsou poskytovány na projekty realizované v období od do Pøíspìvky mìsta jsou urèeny na zabezpeèení pravidelné èinnosti spolku (krouek, svaz, oddíl atd.). Pøíspìvek není vázán na konkrétní akci a není tøeba vyúètování mìstu. Povinnými pøílohami ádosti je plán èinnosti spolku a rozpoèet, nepovinnými výroèní zpráva a reference na èinnost spolku. Formuláø ádosti o grant, ádost o pøíspìvek na èinnost spolku a Zásady pro poskytování grantù jsou k dispozici v elektronické podobì na internetových stránkách mìsta Broumova ( nebo v titìné podobì na odboru investic a rozvoje MìÚ a v podatelnì MìÚ. Vyplnìné ádosti lze zaslat potou nebo odevzdat v podatelnì MìÚ v Broumovì nejpozdìji do pondìlí 28. února 2011 do hodin. Blií informace na odboru investic a rozvoje mìsta p. Machková kadé pondìlí na tel.: nebo

6 6 KRONIKA V prosinci jsme pøivítali jubilanty pp. Rolanda Dimtera, Annu Zimovou, Vladimíru Dlouhou, Josefa Panchartka, Irenu Burýkovou, Evu oèkovou a Dorotu enkovou. áci ZU v Broumovì spolu s panem øeditelem Voglem se snaili o zpøíjemnìní proití tohoto odpoledne. Do dalích let pøejeme vem jubilantùm pevné zdraví a rodinnou pohodu. Vítání obèánkù V listopadu pøivítala JUDr. Rùèková v obøadní síni nové obèánky Broumova Davida Èernuckého, Lukáe Lánského, Natálii Lundiakovou, Dominika Panny, imona Kotyzu, Eliku Ptáèkovou, Natálii Válkovou, Barboru litrovou, Adélu Zelenou, Karinu Danèovou, Terezu Talovou, Jiøího Tobolku, Jana Horvátha a Kristiána Siváka. Pøejeme hodnì radosti a málo starostí pøi jejich výchovì. Za SPOZ N. Burdychová - matrikáøka Zlatá svatba 6. ledna 2011 oslavili 50 spoleèných let manelé Alena a Václav imákovi. Do dalích spoleèných let jim jetì jednou pøejeme hodnì zdraví, pohody a radosti z dìtí i vnouèat. Konec roku si vybrali pro vstup do manelství snoubenci: Adéla Zelenková a Rostislav Pavlík Valerie Deòová a Jan Deòo Stanislava lapalová a Jiøí Vavøina Na spoleèné cestì ivotem pøejeme hodnì tìstí. Rozlouèili jsme se s: Vlastou Køepelkovou Lenkou Procházkovou Annou lapkovou Miloslavem Rouskem Hugo Wolfem Petrem Lamkou Aloisem Èesalem Miroslavem Oháòkou Otakarem Hamáèkem tìpánkou Sprinzovou Amálií Soósovou Jiøím lesrikem Jaroslavem Krtièkou Kvìtuí Skoøepovou Richardem Hornychem Alenou Sedralovou Za SPOZ N. Burdychová, matrikáøka Podìkování Centrum sociálních slueb Nadìje Broumov Peèovatelská sluba dìkuje Lesní spoleènosti Broumov holding a.s. za krásné vánoèní stromky do dvou domù s peèovatelskou slubou v Broumovì. Svým sponzorským darem pøispìla Lesní spoleènost, jako ji tradiènì, k vytvoøení pøíjemné pøedvánoèní atmosféry. Dìkujeme a tìíme se na dalí spolupráci. Za Peèovatelskou slubu Beata Hovorková Rádi bychom podìkovali za milou návtìvu paní Burdychové a Chejnové èlenkám SPOZu Broumov. Pøi pøíleitosti výroèí zlaté svatby nám s blahopøáním pøedaly kvìty a dárkový balíèek. Manelé imákovi Chtìli bychom podìkovat ákùm Masarykovy koly a jejich uèitelkám za pìknou besídku. Dále pak paní Hovorkové s celým kolektivem za vzornou péèi, kterou poskytují vem obyvatelùm, kteøí to potøebují. Dík patøí té paní idové, která spolu s námi peèe tradièní perníèky. Obyvatelé domu è. 78, Broumov Koupím vzduchovkupøilbubodáknù a jiné vìci z obou válek Tel.:

7 Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Broumov, ul, Na Pøíkopech - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, Sídlitì Køinické - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Èeská Metuje vyprotìní osobního automobilu z prostoru mimo vozovku Hejtmánkovice otevøení bytu, kde hrozilo nebezpeèí z prodlední Hynèice otevøení bytu, kde se nacházela nemocná osoba, po oetøení pomoc pøi transportu do vozidla ZZS Broumov, Tøída Masarykova na ádost Policie ÈR otevøení bytu Køinice zranìná osoba v krmelci v lese v prostoru mezi Jetøichovem a Køinicemi. Po základním oetøení byla zranìná a silnì prochladlá osoba pøevezena k vozidlu ZZN a následnì do nemocnice Pìkov - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, Pøádlácká ul. odchyt srny v korytu øeky Stìnavy. Spolupráce s Mìstskou policií Broumov, Soukenická ul. likvidace poáru sazí v komínì Bukovice likvidace následkù dopravní nehody osobního a dodávkového automobilu. Dvì osoby zranìny. Jedna transportována vrtulníkem LZS do HK, druhá vozidlem ZZS do nemocnice Broumov, Na Pláni - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Zdoòov vyprotìní zapadlého automobilu Èeská Metuje - vyprotìní zapadlého automobilu Hejtmánkovice - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, Komenského ul. odstranìní ledového pøevisu nad vchodem do Domu dìtí a mládee npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov Informace Mìstské policie Spolupráce s PèR, kamerový systém Ke konci roku pøibylo drobných krádeí pøedevím v Penny Marketu a v prodejnì Lidl. Jednalo se o pøestupková jednání známých nákupèích. Stráníci MP spolupracovali s orgány PèR celkem v osmi rùzných pøípadech, kamerový systém a pøedevím jeho záznamové zaøízení bylo vyuito 5x. Pozor na podvodná jednání Zaèátek roku je dobou, kdy se provádí opisování vodomìrù a kontroluje spotøeba rùzných zaøízení. Apelujeme na vechny obèany, je to toti také doba vhodná pro rùzná podvodná jednání. Dejte si pozor, koho poutíte do svých objektù, neplate hotovì ádné zálohy, zkontrolujte si práci tìchto zamìstnancù. Úklid psích exkrementù Odtávající sníh odkrývá zimní zastaveníèka psù, jejich pánièkové v tomto období spoléhali více na podráky svých bot, kterými hromádky svých mazlíèkù peèlivì zakrývali snìhem, ne na èerné igelitové pytlíky ve svých kapsách. Stráníci MP budou tyto pøestupky intenzivnì odmìòovat v souladu s pøestupkovým zákonem a vyhlákou mìsta i s vyuitím kamerového systému a jeho záznamového zaøízení. za MP Broumov Jan rytr AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Jak se recykluje papír, sklo a nápojové kartony? Papír pouíváme dnes a dennì. Èteme noviny, dìti píí úkoly, kupujeme dárky v barevných krabicích. Kdy doslouí, doneseme ho do modrého kontejneru. Sklo nás obklopuje témìø vude. Okna, brýle, lahve èi sklenièky to vechno si nalo cestu do naich domovù. Sklo se obèas rozbije. Rozbité nebo nepouívané sklo patøí do zeleného, pøípadnì bílého kontejneru. Nápojové kartony v naich domácnostech zakotvily pomìrnì nedávno. Znají je vak vichni. Dusy, víno, mléko a dalí mléèné výrobky. Obaly od nich dáváme (pìknì selápnuté) do oranovì oznaèených kontejnerù. A co dál? Tøídicí linka a recyklace PAPÍR Na dotøiïovací lince bìí pás, po nìm se pohybuje smìs papíru. Pracovníci podél pásu z nìj vybírají mastný èi jinak zapinìný papír i dalí neèistoty a tøídí jednotlivé druhy papíru. Roztøídìný (ideálnì jednodruhový) papír se lisuje do balíkù a odváí ke zpracování do papíren. V papírnách se papír musí zbavit zneèiujících látek a barviv. To, co zbylo, se namoèí, pøidají se dalí pøísady a vzniká novì recyklovaný papír. Co se z nìj vyrábí? Novinový papír, seity, lepenkové krabice, obaly na vajíèka i toaletní papír. Papír nelze recyklovat donekoneèna, ale pouze pìtkrát a sedmkrát. Pøi recyklaci se papírové vlákno postupnì zkracuje a po nìjaké dobì u nejde pro dalí výrobu papíru pouít. Ale i po této dobì má papír své vyuití - napøíklad v izolacích nebo nástøicích. Kartony a tìí papíry se vyuívají k výrobì sádrokartonu. Papírová vlákna se pøidávají také do asfaltových povrchù pøi výstavbì silnic nebo na stanice autobusù proti vyjídìní kolejí. Dalí moností je kompostování. Recyklace papíru je dùleitá hned z nìkolika hledisek. Jednak se spotøebuje ménì energie i ménì vody ne pøi výrobì papíru ze døeva, respektive z bunièiny. Úspory jsou také na stranì døeva. A v neposlední øadì díky recyklaci konèí ménì odpadu na skládkách, øekl Tomá Peek, regionální manaer spoleènosti EKO-KOM, a.s. SKLO Ze zeleného kontejneru sklo zamíøí na tøídicí linku. Sbìrné magnety odstraní kov, fukar odfoukne lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní neèistoty. Pryè musí zrcadla, keramika i porcelán. Dùleité je oddìlit barevné sklo od èirého. Jakmile na pásu zùstanou jen sklenìné støepy, zamíøí do drtièky. Sklo se drtí na støepy velikosti od 3 mm do 2 cm. Støepy se míchají s ostatními pøísadami, roztaví se pøi teplotì okolo 1400 o C. A potom u tavenina putuje ke strojùm, kde se z ní tvarují vlastní láhve a dalí obaly. Z chladicí pece musí nová láhev jetì k výstupní kontrole (tam na ní vyzkou- í, jestli vydrí nárazy podobné tìm, ke kterým dochází na plnicích linkách) a je pøipravena k novému pouití. Z recyklovaného skla se bìnì vyrábìjí lahve na minerální vody, pivo, ale i dalí sklenìné výrobky. Vyuitím starého skla pro výrobu nových sklenìných obalù se dá uetøit a 90% energie oproti výrobì z pøírodních zdrojù. Sniuje se také mnoství pøírodních surovin, které se pouívají pøi výrobì nového skla - skláøský písek, dolomit, ivec, vápenec a soda. Recyklace skla je - na rozdíl od papíru skoro neomezená, upøesnil Tomá Peek. NÁPOJOVÉ KARTONY Nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které se dají velmi dobøe vyuít. Buï v papírnách anebo na výrobu stavebního materiálu. V papírnách se postupuje podobnì jako pøi recyklaci papíru nejprve se oddìlí jednotlivé vrstvy tzv. víøivým rozvláknìním. Na sítech se zachycují kvalitní papírová vlákna, která se pouívají k výrobì papíru, papírových taek, hedvábného papíru nebo vlnité lepenky na krabice. Vechny ostatní materiály vyplavou nahoru nebo se potopí, take mohou být sebrány, sekrábnuty nebo prosáty. Druhou moností je odvézt nápojové kartony na speciální linku. Tam se kartony rozdrtí a potom se za pomoci tepla lisují na desky. Tyto desky se pouívají ve stavebnictví jako stavební desky (jde o materiál s obdobným vyuitím, jako má sádrokarton) nebo tepelná izolace. Napøíklad na výstavbu prùmìrného rodinného domu jsou potøeba stavební desky z 30 tisíc kusù nápojových kartonù. Nápojové kartony se vìtinou odváí do papíren k dalímu zpracování, jsou toti ze 75 % tvoøeny kvalitním papírem. Lidé si na tøídìní nápojových kartonù pomìrnì rychle zvykli. V Královéhradeckém kraji jsou rozmístìny kontejnery nejen na papír, sklo a plasty, ale také kontejnery s oranovým oznaèením, do kterých se vhazují nápojové kartony, doplnil Tomá Peek, regionální manaer spoleènosti EKO-KOM, a.s. Recyklovat odpad znamená opakovanì pouívat materiály získané z odpadù. Skoro vichni obèané Královéhradeckého kraje mají monost tøídit odpad. 90% obcí kraje je zároveò zapojeno do systému EKO-KOM. V Královéhradeckém kraji lidé mohou sbírat odpad do nádob na tøídìný odpad a také vyuívat tzv. pytlový sbìr, øekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovìdný za oblast ivotního prostøedí a zemìdìlství. Tøiïte odpad a pomáhejte recyklovat. Dalí informace o tøídìní najdete na Kdo chce vědět, jakou pálí, ať s půllitrem na košt valí! Spolek,,martínkovické Hraběnky zvou na pátý Martinkovický KOŠT pěstitelských destilátů V sobotu dne 12. února 2011 KD Martínkovice Při sousedském posezení k poslechu i tanci zahraje originální náchodská kapela KLAPETO Sběr vzorků od hod. ( Přijďte včas sběr vzorků v 14.00hod bude ukončen ) Soutěžné 0.5l destilátu + 50Kč (v ceně je zahrnut košt) Vstupné na KOŠT 130Kč (bez destilátů) Vstupné na posezení 40Kč Motto:,,KAŽDÁ SLIVOVICE JE CÍTIT STROMEM, NA KTERÉM VYROSTLA, RUKOU, KTERÁ JÍ SBÍRALA, A KOTLEM, V NĚMŽ BYLA VYPÁLENA :,, Občerstvení zajištěno domácí kuchyně Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na této akci. Předem děkujeme. Koštovací skleničky zakoupené u nás možno donést.

9 Víte, o èem je øeè? Váené ètenáøky, váení ètenáøi, dnes budeme pokraèovat ve výkladu o slubách sociální prevence. Pøítì ji zavítáme do jiné oblasti, pøesto se bude jednat opìt o oblast sociální. Prvním je kontaktní centrum. Podle zákona o sociálních slubách se jedná o nízkoprahové zaøízení, které poskytuje sluby osobám, které jsou ohroené závislostí na návykových látkách. Cílem sluby je pøedevím sniování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneuíváním tìchto látek. Pracovníci mohou uivatelùm této sluby pomoci pøi uplatòování práv, poskytují jim podmínky pro osobní hygienu apod. Vìtina center má tzv. výmìnný injekèní program. To znamená, e uivatelé drog si mohou pouitý injekèní materiál vymìnit za nový. V ádném pøípadì se nejedná o podporu závislých. Je to jeden z mála zpùsobù, jak se dají sniovat zdravotní rizika s tímto spojená. Uivatelé drog nepouívají injekèní materiál nìkoho jiného nebo vícekrát pouitý a chrání se proti nemocem pøenosným krví. Pouitý materiál pak nemusí nikde odhazovat a tím se o nìj nikdo neporaní a nedojde k pøenesení nìkterých nemocí (napø. loutenky, HIV). Uivatel sluby se mùe také nechat testovat, zda nemá nìkterou z tìchto nemocí. Samozøejmì je personál pravidelnì kolen a je schopný podat klientovi informace, které se týkají péèe o zdraví, poskytují právní poradenství apod. Sluba je zdarma a je anonymní. Jako dalí jsem vybrala sociální slubu, která se nazývá krizová pomoc. Podle zákona se jedná o terénní, ambulantní nebo pobytovou slubu, která je na pøechodnou dobu poskytována osobám, které se nacházejí v situaci, kdy je ohroeno jejich zdraví nebo ivot, a souèasnì nemohou tuto situaci vyøeit vlastními silami. Jednodue øeèeno je to sluba, která poskytuje krátkodobou bezplatnou pomoc spojenou s ubytováním a stravou. Cílem je napomoci uivateli této sluby pøekonat krizovou situaci, která vznikla napøíklad kvùli domácímu násilí apod. Poslední sluba sociální prevence, kterou se budeme zabývat, je intervenèní centrum. Intervenèní centra zaèala být zakládána v souvislosti se vznikem institutu vykázání. Vykázání upravuje zákon è. 273/2008 Sb., o Policii ÈR. Pokud je Policie ÈR pøivolána k pøípadu a zjistí, e se jedná o domácí násilí, mùe násilnou osobu ze spoleèného obydlí vykázat. Vykázání trvá 10 dnù a souhlas ohroené osoby se nepoaduje. Ten, kdo byl vykázaný, si mùe vzít pouze nìkolik dùleitých vìcí. Policie ÈR násilnou osobu i ohroenou osobu pouèí o jejích právech a monostech pomoci. Do 24 hodin od zásahu musí policie vypracovat písemné vyhotovení o vykázání, které doruèí krajskému intervenènímu centru. To musí nejdéle do 48 hodin kontaktovat ohroenou osobu, které nabídne pomoc. Specializovaní pracovníci poskytují psychologicko-sociální pomoc, pomoc pøi uplatòování práv této osoby a pomáhají jí rozhodnout se o dalím postupu. Krajské intervenèní centrum, do kterého spadá Broumov a jeho okolí, sídlí v Hradci Králové. Jeliko se jedná o velmi obtíné téma, vyuijte internetové stránky tohoto centra domacinasili-ic.cz, kde naleznete podrobnìjí informace a kontakty. Pøítì se mùete tìit na nové téma ze sociální oblasti, abyste vìdìli, o èem je øeè! Bc. Lucie Kanìrová 9 Regionální znaèení výrobkù na Broumovsku Agentura pro rozvoj Broumovska organizaèní sloka Spoleènost pro destinaèní management - zaèala v lednu realizovat projekt Regionální znaèení výrobkù originální produkty Broumovska. Projekt je zamìøen na sérii 3 kolení, která budou úèastníky informovat o monostech a výhodách regionálního znaèení. kolení jsou rozdìlena na dvì hlavní na sebe navazující témata. Nejprve pøedstavení tvorby marketingové strategie a seznámení se základní marketingovou terminologií, s monostmi prosazení se na trhu, s definicí obsahu a stanovením cílù, s definicí cílové skupiny zákazníkù apod. Následnì seznámení se systémem regionální certifikace, tj. zejména cíle a pøínosy znaèení, irí význam znaèení pro zúèastnìné subjekty, základní principy a rozsah znaèení, typy výrobkù, územní pùsobnost znaèky, název znaèky, logo, certifikaèní kritéria. První semináø probìhl dne 25. ledna 2011 a zúèastnìní se na nìm dozvìdìli základy z marketingu a obecné informace o znaèení regionálních výrobkù. Druhý semináø probìhne 22. února Bude se orientovat na zásady certifikace výrobkù, kritéria pro udílení znaèky, pravidla systému znaèení a sloení certifikaèní komise. Tøetí semináø se uskuteèní 29. bøezna Tématem posledního semináøe je prezentace uceleného systému a praktické problémy. Vechny semináøe se konají v Centru regionálního rozvoje Broumovska, sál Kreslírna. Regionální znaèkou se oznaèují zejména øemeslné výrobky (výrobky ze slámy, ze døeva), potraviny a zemìdìlské výrobky (peèivo, mléko, sýry, maso, obiloviny apod) a pøírodní produkty, které mají výjimeènou vazbu na region, na jeho charakter, tradice, kulturu èi historii. Jsou také jednou z moností podpory místní ekonomiky. Regionální znaèka pomáhá výrobcùm v reklamì a propagaci jejich produkce, s odbytem jejich výrobkù a v neposlední øadì zvýením prestie výrobkù v tuzemsku i v zahranièí prostøednictvím dobrého jména regionu. Znaèka zároveò posiluje sounáleitost místního obyvatelstva s regionem, podnìcuje zapojení obyvatel do dìní v regionu a zprostøedkovává kontakty mezi výrobci a dalími lokálními aktéry. Vekeré informace o regionálním znaèení výrobkù naleznete na oficiálních internetových stránkách Na stránkách si mùete pøeèíst o 13 regionech ÈR, ve kterých ji regionální znaèení funguje. Tím, e budeme prezentovat ná region navenek jako celek, posílíme efektivnì celou image regionu. Semináø je urèen nejen pro výrobce, ale i pro osoby zabývající se cestovním ruchem èi poradenskými slubami. Tìíme na setkání s Vámi na dalích semináøích. Agentura pro rozvoj Broumovska projekt realizuje s vyuitím prostøedkù Evropské unie prostøednictvím Programu rozvoje venkova ÈR, a to Osy IV Leader administrovaných o. s. Místní akèní skupina Broumovsko+. Markéta Hanuová Spoleènost pro destinaèní management Broumovska VÝKUP NÁBYTKU A NEPOTØEBNÉ VETEE Likvidace pozùstalosti. P. Vágner Gen. Svobody, Broumov 1/ Platba v hotovosti!!!

10 10 Broumov - Mìsto stromù Co se v rámci projektu odehrálo v lednu Anketa pro veøejné projednání pøípravy rekonstrukce Dìtského høitì Rádi bychom podìkovali vem obyvatelùm Broumova, kteøí se zapojili do ankety pro veøejné projednání pøípravy rekonstrukce prostoru parku, který je v Broumovì znám pod názvem Dìtské høitì. Podaøilo se nám tak zajistit názory a výchozí materiál, které se na zaèátku mìsíce února vyhodnotí a budou pouity na schùzce obèanù k tomuto tématu. Tímto zpùsobem Mìsto Broumov oslovilo veøejnost napø. pøi plánování rekonstrukce Naí zahrady 2007 (obklopující DDM Ulita a Masarykovu Z) a rovnì pøi rekonstrukci parku Alejka. Tato setkání a názory obèanù pøinesly vdy spoustu pozitivních mylenek a urèitì pøispìly k celkovému dobrému výsledku obou zmínìných projektù. a co nás èeká v únoru Veøejné projednání pøípravy rekonstrukce Dìtského høitì V sobotu 5. února ve 14 hod v prostorách nového informaèního èesko-polského centra (bývalé kino) probìhne ji zmínìná schùzka obèanù Broumova se zástupci mìsta pøi pøíleitosti projednání pøípravy rekonstrukce Dìtského høitì. Na setkání vystoupí jako moderátorka paní Ing. arch. Radmila Fingerová, která ji v Broumovì spolupracovala na plánování rekonstrukce Naí zahrady 2007 a na pøípravných studiích rekonstrukce Schrollova parku. Veøejnost bude seznámena s výsledky probìhlé ankety a kadý zde bude moci vyjádøit svùj názor. Podnìty a názory budou následnì zapracovány do pøíprav rekonstrukce parku. ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Rada mìsta Broumova rozhodla o pøijetí nominace naeho mìsta do soutìe Entente Florale Europe. Díky vítìzství v soutìi Mìsto stromù získalo mìsto Broumov monost zúèastnit se v letoním roce tohoto prestiního klání. Entente Florale Europe je soutì evropských kvetoucích sídel, kterou v Èeské republice organizuje Spoleènost pro zahradní a krajináøskou tvorbu, obèanské sdruení a nad kterou nese patronát Ministerstvo ivotního prostøedí. Tato soutì by se dala nazvat jako nadstavba projektu Mìsto stromù, jedná se o její evropskou formu. Soutì vyhlauje Asociace AEFP se sídlem v Bruselu. Poprvé byla vyhláena v roce 1975 a úèastnila se jí Francie a Velká Británie. Dnes se do soutìe pøihlauje ji 12 evropských zemí. Èeská republika se do soutìe zapojuje od roku V roce 2011 budou dvì èeská sídla soutìit za Èeskou republiku ji po desáté (podle pravidel soutìe vdy jedna vesnice a jedno mìsto). Vesnicí, která bude v letoním roce reprezentovat Èeskou republiku v soutìi kategorii venkovských sídel, je obec Smrice v Olomouckém kraji, její nominace vyplynula z vítìzství obce v celostátním kole Zelené stuhy ÈR 2010, navazující na soutì Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Hodnocení soutìe probíhá vdy v letních mìsících, hodnotí mezinárodní porota, sloená ze zástupcù vech zúèastnìných zemí. Cílem soutìe je zkvalitnìní ivota v obcích a mìstech a aktivní pøístup obèanù ke svému ivotnímu prostøedí. Kritéria soutìe spoèívají v propojení systému zelenì mezi mìstem a krajinou, kvalitou ivotního prostøedí ve mìstì, udritelným cestovním ruchem a pøedevím v zapojení veøejnosti. Jsem pøesvìdèená o tom, e i kdy soutì nepøináí ádný okamitý finanèní benefit pro mìsto, benefitem je urèitì do budoucna. Významné je pøedevím vidìní svého mìsta jinýma oèima a pøíleitost najít rezervy. Takto se o soutìi vyjádøila zástupkynì MP paní Eva Voenílková. Výstava Strom roku Mìsto Broumov ve spolupráci s Nadací Partnerství poøádá výstavu velkoploných fotografií pod názvem Strom roku. Výstava bude umístìna ve výstavní síni Staré radnice na Mírovém námìstí a pro veøejnost bude otevøena od 8. února do 4. bøezna Vernisá výstavy probìhne 7. února 2011 v 16 hodin. Výstava fotografií je dùleitou souèástí kadoroènì vyhla- ované celostátní ankety Strom roku. Velkoformátové snímky zachycují dvanáct finalistù ankety. Byly poøízeny profesionálním fotografem Petrem Francánem bìhem cesty za stromy. Autor fotografií - Petr Francán (*1973, Brno) - Fotograf, scénárista a reisér, vysokokolský pedagog, vedoucí laboratoøe práce s médii na Divadelní fakultì Janáèkovy akademie múzických umìní v Brnì. Výstava fotografií bude doplnìna o výkresy áèkù výtvarného krouku z Mateøské kolky v Pøíèné ulici. Dalí podrobnosti o akcích konaných v rámci projektu Broumov Mìsto stromù bìhem ledna si mùete pøeèíst na webových stránkách Za realizaèní tým projektu Broumov Mìsto stromù Odbor ivotního prostøedí MìÚ Broumov a Ing. Jana Durdincová, koordinátor projektu broumovský zpravodaj píete nám píete nám Øidièi nemají dìti? Dne ve hod. odcházejí dìti ze koly. Z Máchovy ulice vyjídí tmavý, tìký osobní vùz na Kostelní námìstí smìr centrum nepøimìøenou rychlostí. O tom, jak v tìchto dnech vypadají vozovky, víme kadý své. Øidiè tohoto vozidla spìchal s mylenkou: Uskoè nebo uvidí! Nebylo kam. Zrcátkem automobilu narazil jedné z dívek loket. Nezastavil. Jsou nìkteøí z nás jetì lidmi, anebo se vracíme do øíe zvíøat? Mattausch

11 Tøíkrálová sbírka vstoupila do druhé desítky Vloni kupy snìhu a chumelenice, v letoním roce mokrá kae a mrholení. I takové kulisy umí svými rozmary vykouzlit zimní poèasí. Druhou lednovou sobotu se pøesto vydalo na svoji pou jedenáct skupinek koledníkù, aby tentokrát do svých pokladnièek nasbírali celkem korun a 5 euro. Pøímo o slavnosti Tøí králù 6. ledna proel za pøiblinì obdobného zájmu obèanù jako v loòském roce centrem mìsta tøíkrálový prùvod. Mudrce z Východu tentokrát pøivítal starosta mìsta pan Milan Kotrnec. Po skonèení prùvodu si mohli úèastníci zazpívat se sborem Základní umìlecké koly v Broumovì vánoèní koledy, popovídat se sousedy pøi èaji a svaøáku. Znaèný zájem byl i o prohlídku dìkanského kostela sv. Petra a Pavla, ve kterém je bìhem vánoèní doby umístìn historický betlém. Na pomoc sbírce pøispìli svým dílem tradiènì kromì koledníkù áci Masarykovy základní koly, Z Hradební ulice, Ulity a Základní umìlecké koly v Broumovì. Poslednì jmenovaná kola byla u podruhé naím spolehlivým partnerem pøi organizaci prùvodu. Ten se neobeel bez techniky p. Zdeòka Hajpila a p. Tomáe Cirkla, pomoci Veby, textilních závodù Broumov, a.s., Agentury pro rozvoj Broumovska a práce mnoha dobrovolných pomocníkù. Vem patøí dík a uznání. Vánoèní èas máme za sebou. Pokud se nám podaøilo alespoò trochu pøispìt k atmosféøe tìchto dní, nebyla to marná námaha. Vem, kteøí se podílejí svým pøíspìvkem na pomoci lidem v nouzi, jetì jednou dìkujeme. Zuzana Kejzlarová MY 2011: od mylenky k jejímu uskuteènìní S nápadem zaloit aktivní skupinu, spolek, klub v Broumovì, zatím jako souèást ÈS Broumov, si pohrávám ji nìkolik mìsícù, moná rok, protoe s èinností Èeského svazu en v Broumovì pomáhá øada muù a èím dál víc lidí, kteøí nechtìjí být závaznì organizováni. Od pùvodní pøedstavy pøátelského setkávání Broumovákù a podpory tvùrèího prostøedí ke vzniku klubu vedla delí klikatá cesta. Pøedstava zaloit nìco vykrystalizovala díky spoleènému úsilí naich pøátel a dalích sympatizujících lidí, do konkrétní podoby v prosinci Tím se podaøilo pøijít do nového desetiletí s novou aktivitou. Samotný název není zcela originální. Chceme jím vyjádøit snahu o vzájemnou podporu v jednotlivých èinnostech, které chtìjí nai èlenové realizovat. Dovoluji si tímto do naich øad pozvat dalí zájemce, které osloví nae cíle uvedené v následujícím prohlá- ení: P r o h l á e n í K l u b u MY 2011 MY 2011 vzniká jako klub lidí hledajících prostor pro realizaci svých nápadù, které vak mohou být zajímavé i pro dalí obyvatele a sympatizanty mìsta Broumova. Èlenky, èlenové a pøíznivci chtìjí vloit do èinnosti svùj elán, svùj volný èas a pøitom se jetì smysluplnì bavit. Èlenem se mohou stát lidé bez rozdílu vìku, postavení a zájmù, kteøí chtìjí spoleènì podporovat cíle klubu v daném kalendáøním roce. Klub chce spojovat rozdílné osobnosti, které se navzájem doplòují a názorovì obohacují. Vzájemnou podporou souèasnì vytváøet platformu pro nové èinnosti ve mìstì a tím roziøovat okruh aktivních Broumovákù. Klub MY 2011 je otevøený a pøátelsky naklonìný vem enám i muùm bez rozdílu. 11 Cílem klubu je vzájemná podpora lidí, kteøí chtìjí nejen kritizovat, ale i pøidat ruku k dílu. Chtìjí být sebevìdomými obèany vzkvétajícího mìsta. V roce 2011 chceme podporovat: 1/ projekt Broumov- Mìsto stromù / èinnost v kláterní Zahradì 3/ Kino Broumov Klub prozatím samostatnì neusiluje o právní subjektivitu, ale je neziskový a nevládní. Heslo roku 2011: Nejkrásnìjí na svìtì nejsou vìci, ale okamiky /K.Èapek/ Podporujeme a spolupracujeme: Èeský svaz en, organizace Broumov Klub seniorù Broumov Kláterní Zahrada broumovský zpravodaj Eva a Dalibor Novotní chcete mì? chcete mì? Útulek Dneního dne tj se v útulcích MìU v Broumovì nachází pìt psích tulákù. Jedná se o køíence (4x fenka 1x pes). Pøijïte se na nì podívat, jsou opravdu SUPER!! Podìkování Chtìli bychom touto cestou podìkovat sponzorùm za nákup krmení pro psy umístìné v útulcích pøi MìÚ v Broumovì- MUDr. Hovorkovi, p.rotovi, p.èernému J. pí. Miku- kové, pí. Bitvarové K. a Bitvarové I., Diakonii v Broumovì. Omlouváme se stejnì jako v minulém èísle, pokud jsme na nìkoho zapomnìli, urèitì to ji v tom pøítím napravíme. Dìkujeme za vechny psí tuláky. Pronájem drustevního bytu Od bøezna 2011 nabízíme pronájem drustevního bytu 1+1 v Broumovì U Vìtrolamu. Nájem 3000 Kè + poplatky cca 3000 Kè. Kauce 6000 Kè. Informace na tel.: Prodej bytu 3+1 Prodám drustevní byt 3+1 na Sídliti Spoøilov v Broumovì. Zdìné jádro, plastová okna, kuchyòská linka z masivu a dalí úpravy. Ihned volný. Informace na tel.:

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Vydejte se s námi na návtìvu k sousedùm! V roce 2011 bychom chtìli ètenáøùm Broumovského zpravodaje stejnì jako v minulých letech pøináet pestré gastronomické inspirace, novì vak zároveò také podávat informace z oblasti cestovního ruchu a turistiky. Vdy není lepí kombinace ne po hezkém výletì se dobøe najíst. Nebo i v obráceném poøadí. Naím cílem bude, abychom ètenáøe pokadé nìèím pøekvapili a pøinesli jim nové poznatky. A abyste nemuseli jezdit nikam daleko, zaèneme v naem regionu. Jen kousek za hranicemi s Polskem nalezneme pøi objevování krás zemì naich sousedù více ne desítku lázeòských míst. Je veobecnì známo, e Dolní Slezsko nìkolikrát v historii zmìnilo majitele - postupnì patøilo k Polsku, Èechám, Rakousku a Prusku, a se nakonec po druhé svìtové válce stalo souèástí polského státu. Pokud hledáte místo, kde strávit pár klidných chvil, relaxovat, zregenerovat tìlo i dui, objevit architektonické skvosty lázeòské architektury, kdy si budete chtít vychutnat kouzlo promenádních koncertù, jste-li milovníky skladeb Frederika Chopina, nebo pokud si chcete jen dát kávu a sladký dezert v jedné z lázeòských kaváren, jeïte do Dolního Slezska. Pøíznivé podmínky, podhorská a horská krajina vás nadchnou. Nainci trochu opomíjené dolnoslezské láznì patøí mezi turistické atrakce, které jsou vyhledávány nejen Poláky, ale i návtìvníky z celé Evropy. Léèebná hodnota pramenù je známá ji dlouho. Lázeòtí hosté jezdili do tìchto míst ji od 18. století. Patøili mezi nì králové, spisovatelé, hudební skladatelé i politici. Z ménì známých lázeòských lokalit jmenujme napøíklad Cieplice Zdroj, leící v okrese Jelení Hora. Termální prameny byly vyuívány ji ve 13. století maltézskými rytíøi a jezdili se sem léèit významní hodnostáøi. Jako dalí mùete navtívit Dlugopole Zdroj v okrese Kladsko, v obci Bystrzyca Klodzka. Nejstarí místní pramen byl nalezen v roce V 19. století zde byl postaven u pramene pavilon, který je pøístupný dodnes. Dalí lázeòské místo Jedlina Zdroj najdeme také v okrese Walbrzych. Tyto málo známé láznì jsou schované uprostøed bukových lesù v pásmu Valbøichských hor. První léèivé prameny tu byly objeveny ji pøed 400 lety. Léèí se zde hlavnì nemoci dýchacích cest. Ladek Zdroj v okrese Kladsko je jedním z nejkrásnìjích mìst regionu. Léèeny zde jsou neurologické a gynekologické nemoci. Navtívil je J. W. Goethe èi královna Louisa, ena pruského krále Viléma III., léèil se zde také John Adams, pozdìjí americký prezident. Pøekvapením pro èeské turisty mohou být i Przerzeczyn Zdroj v okrese Dzierzoniow, v obci Niemcza, Szczawno Zdroj nejstarí láznì v Dolním Slezsku - nebo Sweradow Zdroj. Nebojte se, nezapomnìli jsme na tøi lázeòská mìsta, která obyvatelé èeského pøíhranièí znají nejvíce, a to Polanica Zdroj, Duszniky Zdroj a Kudowa Zdroj. Jejich kouzlo, kulturní a lázeòský ivot ale budeme objevovat v pøítím èísle. Na výletì po Polsku vám jistì vyhládlo, a protoe právì vrcholí sezóna mysliveckých plesù a hodù, pøináíme pro zkuené kuchaøe i zaèáteèníky nìkolik receptù na lákavé zvìøinové pokrmy. Zvìøinová smìs 500 g srnèí kýty, 200 g ampionù, 200 g cibule, 80 g èerstvé èervené papriky, 120 g anglické slaniny, èerstvé bylinky (alvìj, saturejka, tymián), sùl, pepø, zvìøinové koøení, sójová omáèka, solamyl. Pokrájené maso naloíme den pøedem do zvìøinového koøení. Následující den na nakrájené anglické slaninì zpìníme cibuli, pøidáme maso, sùl a pepø. Ve orestujeme, zalijeme vodou, ochutíme sójovou omáèkou a vaøíme domìkka. Potom zahustíme solamylem, pøidáme posekané bylinky, pokrájenou papriku a ampiony. Podáváme s bylinkovou rýí. Daòèí kýta na vínì 500 g daòèí kýty, 50 g slaniny, 150 g koøenové zeleniny, 50 g cibule, divoké koøení, 100 ml èerveného vína, 2 líce rajèatového protlaku, citron, 2 líce cukr u, 2 a 3 líce hladké mouky, strouhaný perník na dohutìní, 80 g tuku, sùl, ocet, rybízový dem. Maso propikujeme slaninou, osolíme a na tuku zprudka opeèeme. Ve výpeku pøipravíme zeleninový základ s divokým koøením a cukrem. Dlouho a peèlivì opékáme do zhnìdnutí, poté zalijeme vodou s vínem a maso dusíme domìkka. Bìhem duení obracíme, pøidáme citronovou ávu, pøípadnì trochu octa a dosolíme. Mìkké maso vyjmeme, zahustíme zásmakou a provaøujeme. Postupnì pøidáváme rajèatový protlak, perník a postupnì ochucujeme. Po 45 minutách provaøení pøecedíme nebo umixujeme a podáváme. Vhodnou a také oblíbenou pøílohou ke zvìøinì jsou bramborové knedlíky s èerveným zelím, do kterého mùeme pøidat trochu èerveného vína. Kanèí kýta s brusinkovou omáèkou 500 g kanèí kýty, 50 g slaniny, 150 g koøenové zeleniny, 50 g cibule, divoké koøení, citron, 2 líce cukru, 2 a 3 líce hladké mouky, 80 g tuku, sùl, ocet, brusinkový kompot. Maso propikujeme, osolíme a na tuku zprudka opeèeme. Ve výpeku pøipravíme zeleninový základ s divokým koøením a cukrem. Pak pomalu opékáme do zhnìdnutí, zalijeme vodou a maso dusíme domìkka. V prùbìhu duení maso obracíme, pøidáme citronovou ávu, podle chuti trochu octa a dosolíme. Mìkké maso vyjmeme, zahustíme zásmakou, provaøujeme a ochucujeme. Asi po 45 minutách provaøení pøecedíme nebo promixujeme. Do hotové omáèky se jako vloka pøidávají brusinky. Dobrou chu pøi turistice i mysliveckých specialitách pøejí ètenáøùm Broumovského zpravodaje áci a pracovníci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Mgr. Martina Záliová, Jiøí Musil a Mgr. Renata Lelková

13 Skvìlý úspìch broumovské gymnazistky Natálie Lorencová, studentka sekundy, získala za práci Na stole 1. místo v oboru kolá, objekt v kategorii Dìti 7-15 let v 5. roèníku soutìe Nae galerie - Tady a teï. Soutìní práce si mùete prohlédnout v Galerii výtvarného umìní Náchod (vedle zámku) od 4. do 12. února. Milan Kulhánek Zprávièky z Masarykovy kolièky Vánoce jsou èasem setkávání. V 1. B jsme se seli u 13. prosince odpoledne. Pozvali jsme rodièe, prarodièe, tetièky,... zkrátka lidi nám blízké. Spojili jsme zpívání nauèených koled, básnièky o vech známých písmenkách, rozdávání dárkù a slavnostní pøedání Slabikáøe. Jedna paní uèitelka nás doprovázela na klávesy, druhá nám pomáhala. Slabikáø byl pro nás velkým dárkem, a tak jsme ho jetì oslavili spoleènì zazpívanou koledou. Tìíme se zase nìkdy pøítì. Kamarádi z 1.B V mrazivých dnech pøipravili prvòáèci pohotìní pro lesní zvíøátka i ptáèky a tímto dìkujeme rodièùm, kteøí se na pøípravì pamlskù podíleli. První lednový týden se vìtina ákù 1. stupnì vìnovala pøi výtvarné výchovì tvorbì Tøíkrálových pøání, urèených pro katolickou charitu. Dìti si nejenom vyzkouely rùzné výtvarné techniky, ale také pøispìly svými dílky k dobré vìci navtívili vyuèování v prvních tøídách pøedkoláci z mateøské koly pøi dìtském domovì , tj. dva dny po èásteèném zatmìní Slunce se vypravily obì páté tøídy do Hradce Králové, aby navtívily Hvìzdárnu a planetárium. S pomocí pracovníkù Planetária si áci mohli prakticky ovìøit vìdomosti získané pøi vyuèování. Dozvìdìli se i spoustu nových a velmi zajímavých informací a také odpovìdi na svoje veteèné dotazy. Návtìva se dìtem velice líbila, co vystihuje závìr slohové práce áka 5.tøídy M.Kroupy. bylo to zajímavé a opravdové (tedy skoro). Já si toti odvezl dùleité vìci. U vím, jak vzniká hvìzda, nìco o sluneèní soustavì, jak se vytvoøil Mìsíc, jak vypadají planety a informace o nich, co je Plutoid, kde je jaké souhvìzdí a tak. Moc se mi tam líbilo a chtìl bych tam jet znovu. Za 5. tøídy K.Golová a H.Sekelská 13 Mìsíc leden v Z Kladská Tento mìsíc pøedevím vyuíváme pro zimní radovánky. Na zahradì koly stavíme snìhuláky, domeèky, tunely, rùzné dráhy, cestièky, køiovatky apod. V okolí koly sáòkujeme, lyujeme nebo vyuíváme i kluzky. V nejblií dobì se áci starích roèníkù zúèastní závodu v bìhu na lyích. I ve tøídách lednový mìsíc má svùj specifický ráz. Snaíme se dohnat v uèení ve, co jsme v pøedchozích mìsících nestihli píou se písemky, zkouí se, nebo na konci tohoto mìsíce áci obdrí vysvìdèení. Doufejme, e z nìho budou mít radost, vdy se kadý z nich snaí o co nejlepí výsledky. Také se pøipravujeme na karneval. Vyrábíme rùzné masky a kadá tøída pøi spoleèné kolní akci vystoupí s vlastním programem. Vedení koly Vánoce ve III. tøídì Z Kladská Broumov Na zaèátku byl sv. Martin a svatomartinská slavnost. Navtívili jsme spoluáky v ostatních tøídách s písnièkami o Martinovi a svítícími lucernièkami. Následoval Mikulá s èertem a s celokolní mikuláskou nadílkou. Dìti obdrely èertovská vysvìdèení za stateènost. O sv. Lucii jsme se objevili v bílých odìvech, zazpívali koledy a vymetli nepoøádek tak, jak to sv. Lucie z pranostiky dìlávaly. Jedno dopoledne nás cesta zavedla do kláterní zahrady s dopisy a pøáníèky Jeíkovi. Zazpívali jsme si tam i vánoèní koledy. Pak u pøily Vánoce. Dìti upekly cukroví, pøipravily bramborový salát a rybí filé. Rozsvítili jsme svíèky na stromeèku, zpívali koledy a kadý si rozbalil dáreèek od Jeíka. Na památku si kadý odnesl poltáøek zdobený foukací technikou. Dolo i na poutìní lodièek a rozkrajování jablek. Z posledních kapsièek na adventním stromeèku byla vybrána poslední pøekvapení a byl konec. Pak u se dìti tìily na oslavu vánoèních svátkù doma. Na Tøi krále se z nás stali cizokrajní králové se znaky K+M+B a vem jsme pro radost zazpívali koledu My tøi králové. Úplnou teèkou za letoními Vánocemi bylo tradièní opékání párkù na kolní zahradì. U ohnitì, okolo kterého byla spousta snìhu, jsme si pøipadali jako v pohádce O dvanácti mìsíèkách. Bylo to moc hezké. Rojkovièová, Pancnerová UPOZORNÌNÍ VEM MOTORISTÙM kolení øidièù - amatérù Automotoklub Broumov opìt poøádá pravidelné kolení øidièù amatérù. kolení probìhne ve dvou termínech, a to: 22. února a 1. bøezna 2011, vdy od 17 do 19 hodin. Cena kolného je 30 Kè. Náplní letoního kolení bude pøedevím: - Silnièní zákon è. 361/2000 Sb. - Novinky v pravidlech silnièního provozu - Autolékárnièka s praktickou ukázkou pouití novinek obsahu - Výklad k dalí aktuální problematice tohoto zákona. K tomuto kolení, které bude probíhat ve vech uvedených termínech v uèebnì Autokoly Fidler, s.r.o. v Broumovì, vechny øidièe amatéry co nejsrdeènìji zve AMK Broumov.

14 14 na cestách broumovský zpravodaj na cestách 57. díl USA - kolmo do Údolí smrti a Yosemite Reportá z cyklocestování Broumováka Martina Stillera Opoutíme národní park Death Valley Z Panamint Springs musíme zase asi 20km do kopce, ale ten u je alpského typu se spoustou zatáèek a není takové vedro. A tak si to uívám. Z vrcholu stoupání po chvílí vidíme Sierra Nevadu s nejvyím velikánem Mt.Whitney. Klesáme prudce do doliny na silnici è.395, kde v osadì Olancha nasedám do auta s tím, e za pár dní tady na kolo zase nasednu. Údolí smrti v nás zanechalo velmi pozitivní dojem. Místa jako Mozaikový kaòon, Mulí kaòon, Artistova paleta nebo píseèné duny fakt stála za to. Rádi se sem urèitì nìkdy jetì vrátíme. U Vojtìchových v Tehachapi Z Olanchy se pøesouváme asi 200 km do Tehachapi k Jardovi a jeho rodince, které jsme potkali dva mìsíce zpátky v Capitol Reef a tam jsme dostali jejich pozvání. V Bakersfieldu jetì vracíme vypùjèené auto a øeíme servis mého kola. Amíci nad mým zadním kolem kroutí hlavou a nacházejí øeení. Nám u ale dobøe známé. Vyhodit celé zadní kolo. Opravit malý díl je prý draí a sloitìjí ne celé zadní kolo. Holt, konzumní svìt. Taiwanec udìlá celé kolo levnìji, ne by Amerièan opravil jen dvacetinu kola. Co se dá dìlat. Hlavní je, e budeme moci pokraèovat dále. U Jardy a Hanky Vojtìchových pak trávíme dalí 4 odpoèinkové dny, jezdíme na koni, povídáme si a èas plyne jako voda. Zùstali bychom i déle, moc pøíjemnì nám tam bylo, ale cesta nás volá a my musíme pokraèovat. Hanka nás veze tedy autem do Olancha, kde jsem pøedtím z kola sesedl, a pak u lapeme zase sami. Mono Lake Podél východní strany Sierra Nevady lapeme nìkolik dní rovinami i pøes nekoneèné kopce pøekrásnou scenerickou krajinou plnou horských jezer a jezírek, a doráíme na zajímavé jezero Mono Lake, kde je moné na bøehu spatøit krásné kamenné útvary tufy. U jezera nocujeme u dvou starích cyklistù, kteøí nás k sobì pozvali. Vzhùru do Yosemite pøes Tioga Pass Od Mono Lake stoupáme 18km prudce do kopce pøes vyhláený prùsmyk Tioga Pass. Je to prùsmyk prùsmykù a ani na chvíli nad tím nepochybujeme. Silnice se ostøe zaøezává do skal a suových polí a cyklistovi nedá ani na chvíli oddechnout. Najednou jakoby znièehonic se za rohem objeví krásné modré jezero a fantastická zelená krajina národního parku Yosemite. Cítíte se jak v ráji. Jetì pár kilometrù stoupáme touto scenérickou krajinou a dosahujeme nejvyího místa na celé naí cyklocestì a tím je 3031m vysoký prùsmyk Tioga Pass. Setkání s medvìdy Celkem jsme vidìli medvìda tøikrát. Prvnì to bylo kousek pøed vrcholem sedla Tioga Pass uprostøed divoèiny. lapali jsme do kopce a najednou Renèa volá: Hele, medvìd pøebìhl pøes cestu. Nevìøil jsem jí a øíkal jsem, e se jí to asi zdálo. Pak ale koukám do okolních luk a lesa a najednou ho té vidím, jak si to krásnì peláí pryè. Byl to krásný pohled na tohoto divokého vládce Yosemitského národního parku. Nae druhé setkání s medvìdem èerným bylo v noci pøímo v kempu, kdy probìhl kousek od naeho stanu pronásledován rangery, kteøí se ho snaili odehnat pryè od stanù. Tøetí setkání bylo nejblií, a to kdy støednì velké medvídì pøecházelo vozovku a moc se aut nebálo. Tak jsme si ho mohli zblízka prohlédnout, ne zase pak uteklo do houtiny. Nae záitky ze setkání s medvìdem jsou tedy pozitivní. Ne vichni mají takové tìstí. Týden v národním parku Yosemite Z Tioga Pass si to spokojenì lapeme dva dny nádhernou krajinou kolem fotogenických ulových monolitù a modrých jezer a postupnì klesáme do Yosemite Valley, kde nás èeká dalí pecka. Vlastnì hned dvì pecky. Ji z kraje Yosemite Valley je k vidìní legendární El Capitan, nejvyí ulový monolit svìta, jeho stìna je vysoká 1000m a láká od nepamìti horolezce z celého svìta. Dále za ním se tyèí Half Dome, hora, která bude naím cílem dalí den. První den v Yosemitském údolí trávíme projíïkami a krátkou vycházkou na Columbia Rock. Druhý den vyráíme pohodovì na 13 hodin dlouhý trek na Half Dome s pøevýením kolem 1500m. Celkem makaèka do kopce v závìru se zpestøením v podobì popolézání na øetìzech po hladké skále. Poèasí je fantastické, a tak na vrcholu trávíme asi dvì hodiny a stavíme tam nejvìtího kamenného muíka. Má pøes dva metry. Take pokud tam nìkdy nìkdo budete a uvidíte ho, vzpomeòte si na nás. Dalí dny trávíme procházkami kolem vodopádù a pak se pøesouváme do vzdáleného údolí Mariposa Grove, kde rostou sekvojovce obrovské. Tyhle úchvatné stromy fakt stály za tu námahu skrz hory a doly dolapat a sem. Procházíme se zde nìkolik hodin a nechce se nám odtud. Tihle zelení velikáni jsou fakt nìco úasného. A to jetì nevidíme ty nejvìtí. Ti se nacházejí v dalím národním parku, který je u ale mimo nai trasu. Kudy dále? Yosemity jsou vlastnì naím posledním národním parkem na trase a cyklocesta se pomalu chýlí do závìreèné fáze. Èeká na nás jetì nìkolik set kilometrù západní Kalifornií, nìkolik národních památek a pak cíl San Fracisco s legendárním mostem Golde Gate.

15 73. Mykologické okénko Sbíráte masliaky èi plávky? - Vánoèní houba Základní charakteristika penízovky sametonohé Sbíráte masliaky èi plávky? e neznáte? e nesbíráte? Ale urèitì ano. Jen jsme po letech rozdìlení pøestali rozumìt naemu blízkému jazyku, sloventinì. Tak pro osvìení èirùvky jsou èírovky, holubinka je plávka, høib je hríb, v minulém okénku zmiòovaný høib dutonohý je hríbovec dutohlúbikový, klouzku slizkému øíkají Slováci masliak lepkavý, pozor- køemeòák je kozák, lika kulatko a loák je jelenka. patnì by se domlouvali narkomané lysohlávka se øekne slovensky holohlavec. Muchomùrka je muchotrávka, pýchavka pránica, ryzec rizik a smr smrèok. A nejkouzelnìjí nakonec závojenka se nazývá v libozvuèné sloventinì hodvábnica. Není to krása? Vánoèní houba Broumovtí mykologové nacházeli v prosinci tradiènì nejen hlívu ústøiènou, ale zejména penízovkou sametonohou. Sametka nebo vánoèní houba, jak se této houbì lidovì øíká, je mezi houbaøi oblíbená hlavnì proto, e se dá sbírat v období, kdy neroste témìø nic. Jak ji jméno naznaèuje, penízovka sametonohá má tmavì sametový tøeò (nohu). Roste bìnì i v období zimy a pøeívá i mírnìjí mrazy snad je i potøebuje, aby mohla tvoøit plodnice. Mùe i úplnì zmrznout, a pøesto pøeije. Základní charakteristika penízovky sametonohé Klobouèky jsou 2 10 cm iroké, v mládí zvonkovitì sklenuté, pozdìji ploché, barvy svìtle pomeranèové, pøi okraji bledí a uprostøed tmaví, zcela hladké a lesklé, s lepkavým povrchem.tøeò je 3 8 cm dlouhý, velmi tuhý, tmavì sametový zvlátì na spodní èásti. Roste velmi hojnì na podzim a zaèátkem zimy (záøí a prosinec), ménì i na jaøe, na odumøelých a ivých listnáèích a jejich paøezech (vrby, topoly, jilmy, lípy aj.) v lesích, parcích i zahradách. Pøestoe má penízovka sametonohá velmi tuhou duninu, je nejlepí ji usuit a rozdrtit. Pokud ji pouijeme èerstvou, odøízneme radìji vìtinu tøeòù a klobouèky pokrájíme nadrobno. Dodává dobrou chu polévkám i masu, ovem musí být øádnì povaøena. Pøipravil Milan Kulhánek 15 Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. JAKÝ BYL LEDEN 2011 Hodnocení plesu Váení, touto cestou chceme podìkovat enám z naí organizace ÈS Broumov, které pro broumovskou veøejnost podle svých sil a moností pøipravily a zorganizovaly v sobotu 29.ledna 2011 Spoleèenský ples mìsta Broumova a velmi bohatou tombolu. Zároveò patøí i zvlátní podìkování vám vem ostatním, organizacím, firmám a jednotlivcùm, za dary a penìní pøíspìvky do tomboly. Díky vám byla tombola tak bohatá a pestrá. Jetì jednou moc, moc dìkujeme! Spoleèenský ples se vydaøil, o dobrou zábavu a pohodu se postarala ji tradiènì hudební skupina GENY ze Rtynì v Podkrkonoí. Úèastníky Spoleèenského plesu byly jako ji tradiènì i eny a pøátelé z Nové Rudy z Polska, kterým se u nás jako kadoroènì velmi líbilo. Tvoøení Na výroèním desátém Spoleèenském plese mìsta Broumova jsme se chtìli vytáhnout s novou dobrotou, kromì obvyklých koláèkù, dortù, utopencù atd., a to s trubièkami. Nazvali jsme je kláterní trubièky, protoe jejich autorkou a uèitelkou pøi jejich peèení byla a je paní Vìrka Sochorová, nae èlenka a maminka Pøemka Sochora, správce Broumovského klátera. Ta nás také zasvìtila do tajù výroby této dobroty. V pøítím èísle zveøejníme její recept. Pøi tvorbì tìchto kláterních trubièek, které vznikaly pøed plesem, jsme se úasnì pobavily a zároveò nauèily, jak na to! CO PØINESE MÌSÍC ÚNOR 2011 V sobotu 5. února 2011 se skupina naich en s rodinnnými pøísluníky a pøáteli zúèastní Tradièního plesu v Nové Rudì v Polsku, kam jsme byli pozváni. V úterý 22. února 2011 se uskuteèní beseda paní Hromádkové na téma Nae paní Boena Nìmcová. Zaèátek ve hodin, výstavní síò staré Radnice, poøádá Klub seniorù. V nedìli 27. února 2011 bychom rády spoleènì s klubem MY2011 zahájili pravidelné promítání filmù v broumovském kinì. Zaèátek v hodin, vstup zdarma. Srdeènì vás zveme! Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov, na Mírovém námìstí. zveme Vás na 3. FARNÍ PLES sobota 5. února 2011 v Kulturním domě v Martínkovicích začátek ve 20 hodin hudbu zajistí kapela PEPÍCI vstupné 50 Kč tombola společenský oblek Výtěžek půjde na opravu Broumovských kostelů!

16 16 broumovský zpravodaj kultura kultura kultura Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Petr Hnyk: Za skal a podskalí Povìsti z kraje Adrpasko-teplických skal. Miroslav Vanìk: Byl to jenom rock n roll? Obsáhlá monografie se vìnuje vývoji a spoleèensko-politickým aspektùm rockové hudby v socialistickém Èeskoslovensku. Stanislav Motl: Cesty za oponu èasu Kniní podoba rozhlasového seriálu Stopy, fakta, tajemství pøibliuje rùzné zastøené a nevysvìtlené události zejména z ivotù lidí ve 20. století a z naich nedávných dìjin. Irwing Stone: Vánì mysli Román o ivotì Sigismunda Freuda. Vladimír Nálevka: Horké krize studené války Kniha literatury faktu líèí nejvýznamnìjí, nejdramatiètìjí a nejoehavìjí události v mezinárodní politice od II. svìtové války do sjednocení Nìmecka. Benjamin Frommer: Národní oèista Retribuce v pováleèném Èeskoslovensku Podrobná monografie o soudním vyrovnávání s kolaboranty, nacisty, udavaèi apod. po skonèení nìmecké okupace. Antonín Polách: Cti otce svého, ale miluj enu svou Pøíbìh ze 16. století o Filipinì Welserové, první neurozené enì v rodinì Habsburkù. C. J. Box: Tøi týdny a navdy sbohem Strhující román, v nìm adoptivní rodièe bojují o dítì proti jeho biologickému otci. Postupnì se ukazuje, e o holèièku jde zejména otci jejího otce, vlivnému soudci s podivnou minulostí. Hilary Mantelová: Wolf Hall Obsáhlý, mnohovrstevný román z Anglie 16. století, jeho hlavními postavami jsou král Jindøich VIII. a odbojný Thomas Cromwell. Lou Fanánek Hagen: Járo, kakao! Pokraèování vzpomínek vùdèí osobnosti skupiny Tøi sestry, pøibliují nezkrotný ivot èeského rockera. Stefan Aust: Baader Meinhof komplex Kniha literatury faktu líèí pùsobení tøí generací mìstské guerillové skupiny Frakce Rudé armády v Nìmecku 70. let. Lars Kepler: Hypnotizér Detektivní román, v nìm má hypnotizér pomoci polici pøi výslechu tìce zranìného chlapce a zjistit, kdo zavradil jeho rodièe. Ke své praxi se hrdina vrací po deseti letech a musí se pøitom vyrovnat s vlastní obtínou minulostí. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. Poutavá výstava v knihovnì Od 5. do 17. února 2011 probìhne v èítárnì Mìstské knihovny výstava fotografií Pavla Rejtara. Známý hronovský autor na ní pøedstavuje soubor výtvarných aktù. Kolekce byla v uplynulých mìsících s úspìchem vystavena v rùzných místech Èeské republiky i v Nìmecku. Podzim v zajetí pohádek V úterý 2. ledna 2010 jsme pozvali malé i velké ètenáøe do dìtského oddìlení Mìstské knihovny v Broumovì na veøejné ètení, a to pohádek z veèerníèkù. Zavzpomínali jsme na pøekrásné povídání od Václava Ètvrtka O Rumcajsovi, Øíkání o víle Amálce, veselé pohádky od Rudolfa Èechury Pøíhody maxipsa Fíka èi lyrické povídání od Ottfrieda Preusslera Malá èarodìjnice. Selo se nás sice pouze 9, ale vichni odcházeli s dobrou náladou. Na základì tohoto ètení byla vyhláena výtvarná soutì: Nakresli svou oblíbenou pohádkovou postavu. Soutì probíhala témìø celý prosinec, selo se nám 22 pøekrásných prací, tvoøených jakoukoliv technikou. Vichni mladí výtvarníci byli odmìnìni malými upomínkovými pøedmìty. V novém roce se vichni tìíme ji v lednu na lutìní køíovek s regionální tématikou. Me Prodej døevìných briket Prodejna stavebnin Grim a synové Bukovice. Ceny od 4,60 za kg dle druhu. Doprava briket po dohodì (auto s rukou) Tel. pro objednávky ,

17 broumovský zpravodaj sport sport sport Stolní tenis v Broumovì v roce 2010 se svìtovou medailí! Rok 2010 byl pro oddíl stolního tenisu TJ Slovan Broumov velmi úspìný. Zdaøilá byla sezóna pro Ivanu Hofmanovou, která na jaøe v soutìích drustev startovala za Sokol Nusle ve II. lize en. Na krajských pøeborech jednotlivcù reprezentovala ná oddíl, pro který získala bronzovou medaili za 3. místo ve ètyøhøe en. Vynikajícího úspìchu dosáhl na Mistrovství svìta veteránù v kategorii nad 80 let, je se konalo v Èínì, pan Oldøich Fiala. Ve ètyøhøe muù vybojoval pro Èeskou republiku bronzovou medaili za tøetí místo. Navíc i dalí, a to stále jetì Broumováci, uspìli na mistrovských akcích. Studující Michal Kleprlík, nyní ve slubách drustva Silesia Bytom-Miechowice v polské extralize, se na Mistrovství ÈR probojoval do ètvrtfinále, a obsadil tak místo. Jeho bratr Jakub, hrající v Nìmecku za budesligové drustvo TV Hilpoltstein, obsadil na stejném MÈR místo. Na akademickém mistrovství Èeské republiky pak získal dva tituly mistra ÈR za vítìzství ve dvouhøe a ve ètyøhøe muù. Oddíl stolního tenisu vìøí v dalí medailové zisky i v novém roce Vem stolnìtenisovým nadencùm a pøíznivcùm bílého a neposluného míèku pøeje v novém roce hodnì zdraví a mnoho sportovních i osobních úspìchù. Oddíl st.tenisu TJ Slovan Broumov Restaurant Gritz K Ráji 381, Broumov OTEVØENO DENNÌ OD 10 DO 22 HODIN Hotová jídla od 59 Kè Kadý den vèetnì sobot a nedìlí od 10 do 14 hodin Minutky a speciality ji od 61 Kè za 200 gramovou porci masa od 14 do 22 hodin 17 Nabízíme rùzné akce: - firemní veèírky - oslavy - smuteèní posezení Jsme nekuøácká restaurace Najdete nás za budovou Policie ÈR v Broumovì Rezervace míst na tel.:

18 18 Jaroslav Marek, tel.: STØÍKÁNÍ SPODKÙ A DUTIN osobních a dodávkových vozù. PNEUSERVIS Provozovna: Tøída Osvobození 287 Pracovní doba Po-Pá od 8 do 17 hodin Opravy karoserií a lakù. Renovace lakù metodou 4CR. Èitìní interiéru suchou cestou zn. VorWerk. Sváøení plastù. Pøíprava vozù na STK Prodej náhradních dílù. Výmìna provozních kapalin. Pøíprava motocyklù na sezonu. DOVOZ VOZIDEL I S I N S T A L A T É R S T V Í nabízí kompletní vodoinstalatérské práce montá vod. potrubí z plastù montá kanalizaèního potrubí montá a dodávku zaøizovacích pøedmìtù opravy zdravotnì technické instalace Na Pøíkopech 45, Broumov Tel.: Mobil:

19 19 POZOR! 500 Kč za každý den hospitalizace! Nabízíme pro Vás rodinné pojištění vztahující se na dospělé osoby a děti. V případě hospitalizace Vám bude od 2. dne vyplacena dávka ve výši, kterou si Vy sami stanovíte od 300 až 1000 Kč za den. Toto pojištění Vás měsíčně stojí v celkovém rodinném pojištění cca 30 Kč za osobu. Zároveň Vám toto rodinné pojištění umožňuje rozšíření kvalitního pojištění úrazů a trvalých následků, nemocí, pobírání dávek při pracovní neschopnosti (zajímavé pro OSVČ, ale také pro klienti, kteří mají finanční závazky a zajistí si tím schopnost placení jako jsou např. hypotéky, leasing apod.) Vaše veškeré stávající pojištění lze takto přizpůsobit a upravit! informace Vám poskytne: Patrik Otman pojišťovací a finanční poradce /zástupce pro Východní Čechy/ FINANCE ALBATROS, s.r.o. Znojemská 4320/76, Jihlava tel.: BROUMOVSKÁ LÉKÁRNA S.R.O., MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 100, BROUMOV NECHÁVÁTE SI U LÉKAŘE PŘEDEPSAT LÉKY? STÁVÁ SE VÁM, ŽE V LÉKÁRNĚ NEMAJÍ VŠECHNY LÉKY CO POTŘEBUJETE? MUSÍTE SE DO LÉKÁRNY VRACET?!!! UŽ NEMUSÍTE!!! STAČÍ SI DEN PŘEDEM VAŠE LÉKY ZAMLUVIT A BUDETE JE MÍT PŘIPRAVENÉ. UŠETŘÍTE NEJEN CESTU, ALE I VÁŠ DRAHÝ ČAS. ZAMLUVIT SI JE MŮŽETE TELEFONICKY NA ČÍSLE (od 9:00 do 15:00) NEBO EM ZAMLUVENÉ LÉKY BUDETE MÍT REZERVOVANÉ PO DOBU 5 DNŮ. BROUMOVSKÁ LÉKÁRNA S.R.O. MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 100, BROUMOV

20

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více