Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015"

Transkript

1 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu VHČ pro rok 2015 jsou předpokládány ve výši tis. Kč Příloha č. 1a 1) Oddělení správy nemovitostí OM (OSN) Správa bytového a nebytového fondu MČ Praha 15. Jedná se o správu 307 bytů a 220 nebytových jednotek (kanceláře, ordinace lékařů, obchůdky, zahrádky, restaurace, garážová stání atd.) včetně DZU Janovská. V DZU je v současné době 90 bytových a 33 nebytových jednotek (6 nebytových prostor a 27 garáží). Od poloviny roku 2014 také správa bytového fondu (89 neprodaných bytových jednotek) a 39 nebytových prostor v privatizovaných domech v objektech Milánská a Livornská. Výnosy tvoří předpis nájemného za byty upravený ještě dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného, za pronájmy nebytových prostor, za nájemné z pronajatých pozemků a garáží a z předpisu poplatků z prodlení, resp. úroků z prodlení z uhrazeného nájemného. 2) PMC Facility, a.s. Správa svěřeného majetku v objektech Veronského náměstí. Příjmy plynou z předepsaného nájemného za byty, z pronájmů nebytových prostor a garážových stání. V současné době se jedná o 354 bytových jednotek, 22 nebytových jednotek a 538 garážových stání. 3) Úřad městské části (ÚMČ) včetně prodeje pozemků Příjmy realizované mimo OSN. Jedná se o příjmy např. z předem předepsaného nájemného za byty, které byly vystavěny v nástavbách bytových domů v ulici Hostišovská, Herbenova a Kobylákova. Dále o příjmy z pronájmů budov, pozemků, z inzerátů vydaných v Hlasateli, z prodeje knih o Praze 15, úroky z účtů a též z poskytnutého pojistného za vzniklé hlášené pojistné případy, atd. Další položku tvoří příjem z nabídkových řízení obsazování uvolněných bytů. Do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty výnosy z prodeje bytových jednotek v objektech Milánská a Livornská. Doběh prodeje bytů, který byl započat v roce 2012, byl zastaven. 1

2 Celková struktura rozpočtu jednotlivých výnosových položek u domovního a bytového fondu VHČ Praha 15: - předpis nájmu z bytů tis. Kč - předpis nájmu z nebytových prostor tis. Kč - předpis nájmu z pozemků tis. Kč - tržby: prodané zboží a služby 105 tis.kč - smluvní pokuty a úroky (předpis) tis. Kč - tržby z prodeje HIM tis. Kč - jiné ostatní výnosy 542 tis. Kč - přijaté úroky 250 tis. Kč Předpis nájemného - při tvorbě rozpočtu za byty i nebytové prostory se vychází z aktuální výše předpisu nájemného a ze smluv o pronájmech pozemků a garáží. Tržby z prodaného zboží a vlastních výkonů - zde jsou předpokládány tržby za prodej knih, map, odznaků, pohlednic a dále z umístění reklam a otištění inzerátu apod. Tržby z prodeje HIM Tržby za prodaný zbytný nemovitý majetek (např. prodej předzahrádek) Jiné ostatní předpokládány jsou především výnosy za věcná břemena, pojistná plnění, dary za přidělení bytů po vystěhovaných dlužnících, poplatky z prodlení, apod. 2

3 II. Výdajová část rozpočtu Náklady rozpočtu VHČ pro rok 2015 jsou navrhovány ve výši tis. Kč Příloha č. 1b Spotřeba materiálu celkem tis. Kč V těchto nákladech jsou obsaženy: spotřeba materiálu pro údržbu: jedná se zejména o pořízení zámečnických prvků, např. náklady na pořízení kopií klíčů, apod. spotřeba materiálu - správcovská činnost - jedná se o materiál spojený s výkonem správy objektů (termokamera, odborná literatura, informační tabule, samolepky pro označení objektů apod.) zařizovací předměty: zde jsou zohledněny náklady na výměnu zařizovacích předmětů v bytech (kuchyňské linky, sporáky, atd.) bez instalace, tj. příspěvky na tuto výměnu, prováděnou samotnými nájemníky hasicí přístroje a vybavení hydrantů: vybavení hasicími přístroji a hydranty po provedení pravidelných kontrol a revizí Spotřeba energie celkem tis. Kč Rozpočet zohledňuje náklady majitele za dočasně neobsazené byty a nebytové prostory (např. neobsazený prostor na Veronském náměstí); souvisí také s dlouhodobě neobsazenými prostory v ul. Bolevecká ( část budovy, kterou v minulosti využívala org. Duha) a v ul. Gercenova. Opravy a údržba celkem tis. Kč Opravy bytového a nebytového fondu jsou účetně členěny na opravy menšího rozsahu, které jsou zajišťovány OSN OM, resp. společností PMC Facility, a.s. a na opravy většího rozsahu, které realizuje Investiční oddělení OM. Tyto byly pro rok 2015 zastaveny. Na druhé straně se zvyšují požadavky SVJ (Společenství vlastníků jednotek v ulicích Milánská, Livornská) na odvody do jejich fondů oprav za jednotky, které zůstaly ve vlastnictví MČ P15. Opravy realizované OSN OM zahrnují náklady na běžnou drobnou údržbu svěřených objektů vč. DZU (zednické práce, zámečnické práce, sklenářské práce, opravy elektroinstalace ve společných prostorech, opravy podlahových krytin, opravy výtahů, opravy topení, porevizní opravy, opravy střech apod.). Dále zahrnují náklady na potřebnou drobnou údržbu bytových jednotek a ostatních prostor dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská (případné rekonstrukce bytů apod.) a poměrné náklady na opravy, prováděné jednotlivými SVJ z jejich fondu oprav Opravy realizované společností PMC Facility, a.s.: jedná se o provádění běžných oprav ve spravovaných objektech: opravy rozvodů elektroinstalací ve společných prostorech, instalatérské a zámečnické práce, opravy po zatékání při přívalových deštích, opravy přenosového zařízení pro teplo, přetěsnění kalorimetrů, čištění kanalizace, stavební opravy, opravy systému EPS v garážích, opravy dopravního značení, opravy výtahových šachet, údržba čerpadel, opravy volných bytových jednotek apod Opravy realizované IO OM: tyto opravy většího rozsahu jsou plánovány a realizovány investičním odd. OM. V roce 2015 se jedná pouze o dokončení oprav v ulici Herbenova, započatých v předcházejícím roce. Havárie: odstraňování drobných havárií 3

4 Služby celkem jsou plánovány ve výši tis. Kč ostatní služby externí OSN: náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, instalace čidel, malířské a úklidové práce, vyklízení bytů, poplatky PVK za srážkové vody u nebytových prostor, za správu výměníkových stanic, deratizaci, údržba výtahů, statické a jiné posudky, prohlídky komínů, kanalizace, chemické pročištění topných soustav, úklidy a další služby, které nejsou opravami, instalace zařizovacích předmětů a výměny kotlů (půdní byty v Herbenově ul. a v ul. U Továren); dále náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, ostatní služby externí, instalaci zařizovacích předmětů apod. v prostorech dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská; dále údržba výtahů, malířské práce, deratizaci, úklid garáží, pokračování výměn zařizovacích předmětů v DZU. Nově též časové rozšíření strážní služby v DZU. PMC Facility, a.s.: náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, ostatní služby externí, pasportizaci, právní služby, úklid areálu a úpravu pozemků, nepřetržitý provoz technického dispečinku, náklady na permanentní havarijní službu, úplatu za byty a nebytové prostory, apod. ÚMČ: náklady na pořizování geometrických plánů a znaleckých posudků, náklady na přípravu projektů, náklady na vklady do katastru nemovitostí apod. právní služby - náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně poplatků či úroků z prodlení poštovné, inkasní poplatky - poštovné a telefonní poplatky, poplatky uplatňované Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy MČ Prahy 15 a předání podkladů k A-V poukázkám náklady na permanentní havarijní službu - náklady na non-stop havarijní službu revize plynu, elektro, hasicích přístrojů a hydrantů, hromosvodů, komínů a pravidelné požární prohlídky; čerpání nákladů vyplývá z plánu revizí, resp. z termínů ukončení platnosti jednotlivých prohlídek bankovní poplatky jejich výše je dána sazbami banky Českou spořitelnou, a.s. Mzdové náklady a ostatní osobní náklady tis. Kč Jedná se o mzdové náklady pro OSN OM a o mzdové náklady pro ostatní pracovníky OM, jejichž pracovní činnost přímo navazuje na zajištění chodu VHČ. Ostatní osobní náklady jsou náklady na dohody o provedení práce. Navazující jsou částky za zdravotní a sociální pojištění a náklady organizace za pracovní neschopnost. Jiné daně a poplatky 5 tis. Kč Jiné ostatní náklady tis.kč pojištění platba pojistného movitého a nemovitého majetku svěřeného MČ P15 účetní opravné položky k dlužnému nájemnému Odpisy dlouhodobého majetku tis. Kč Na úseku správy bytového fondu jde o účetní odpisy na základě zůstatkových cen majetku, svěřeného majetku v objektech Veronské náměstí a zařazeného technického zhodnocení budov. Daň z převodu nemovitostí 60 tis. Kč V této kapitole jsou zařazeny náklady na daň z převodu nemovitostí vyplývající z uzavřených smluv. 4

5 III. Hospodářský výsledek Výnosy rozpočtu pro rok tis. Kč Náklady rozpočtu pro rok tis. Kč Hrubý hospodářský výsledek (před zdaněním) tis. Kč Závěr: V rozpočtu není zohledněna případná valorizace nájemného. Tyto změny budou v případě schválení Radou MČ Praha 15 promítnuty do rozpočtu VHČ v průběhu roku

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Vážení vlastníci, správa objektu Vám tímto předkládá ke schválení sestavený finanční plán pro rok 2015. části: 1- rozúčtovací a vyúčtovací klíč 2 -položky

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více