str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb"

Transkript

1 číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva za rok 2014, vzalo na vědomí přehled rozdělení volných finančních prostředků družstva a průběh výnosů za 3 měsíce roku 2015, schválilo bytové záležitosti včetně vyloučení dvou členů družstva, schválilo snížení tvorby DZOI pro jednu samosprávu a navýšení tvorby DZOI pro 5 samospráv. Na 56. zasedání dne představenstvo: projednalo a schválilo závěrku roku 2014, návrh na rozdělení zisku a vzalo na vědomí výsledek auditu, projednalo a vzalo na vědomí zprávy o volných finančních prostředcích družstva, o vývoji nákladů a záloh na teplo a TV, o stavu pohledávek družstva mimo nájem a zprávu o průběhu modernizace výtahů, schválilo výměnu všech výloh a vstupních dveří z přední strany domu u 9 nebytových prostor v areálu ulice Pražská v České Lípě, schválilo program jarního shromáždění delegátů. Na 57. zasedání dne představenstvo: schválilo s platností od nájemní předpisy s úpravami v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby dle předloženého návrhu. Rezerva na zálohu na teplo je ve výši 18 %, na TV 12 % a SV 10 %. Každý člen družstva může požádat o individuelní nastavení záloh na teplo a TV, schválilo návrh usnesení z připravovaného shromáždění delegátů, schválilo navýšení a prodloužení splatnosti vnitrodružstevní půjčky pro samosprávu 482, Skalice u České Lípy, ustanovilo likvidační komisi pro dohled nad likvidací vyřazeného materiálu. Výsledky voleb představenstva a kontrolní komise Shromáždění delegátů zvolilo dne nové orgány družstva na další pětileté období. Oba orgány si po skončení SD na ustavujících schůzích zvolily své předsedy a místopředsedy. PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva členka představenstva člen představenstva členka představenstva člen představenstva náhradník představenstva RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Pavel Tille Žaneta Kolářová Bc. Břetislav Chlup Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Růžena Králová předsedkyně kontrolní komise místopředseda kontrolní komise členka kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise náhradník kontrolní komise Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Jana Lohrová Mgr. Jiří Nejezchleba Jiří Doutnáč Mgr. Světlana Pilařová 1

2 INFORMACE JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2015 Jarní shromáždění delegátů se tentokrát konalo opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Toto shromáždění delegátů bylo významné tím, že se volilo na dalších 5 let představenstvo a kontrolní komise. Vedle již předkládaného hospodářského výsledku za rok 2014 a rozdělení zisku to byl jeden z nejdůležitějších bodů tohoto shromáždění. Z pozvaných 116 delegátů jich bylo v době zahájení jednání přítomno 87. Účast 75% tak zajistila usnášení schopnost. Již tradičně se na každém jarním shromáždění delegátů předkládá k projednání výroční zpráva za předchozí rok. Ta obsahuje účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, výrok a stanovisko auditora k výroční zprávě za rok Výrok auditora zněl bez výhrad a rovněž konstatoval, že výroční zpráva obsahuje údaje shodné s účetní závěrkou za rok Rok 2014 byl rokem složitým z pohledu nástupu platnosti nové legislativy. Začal platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které přinesly řadu změn také do bytového práva. Snížil se poplatek z prodlení u neplatičů, v družstevních domech zanikla možnost dát výpověď z nájmu. Na ekonomické výsledky družstva měla nepříjemný dopad nízká úroková sazba úložek v bance. Přesto můžeme konstatovat, že družstvo dosáhlo dobrý hospodářský výsledek a zisk činil Kč. Předseda představenstva ve své zprávě uvedl, že družstvo stále funguje jako stabilní organizace s nízkým správním poplatkem pro své klienty. Včas a bez problémů plnilo družstvo v roce 2014 veškeré závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Dobrým vysvědčením práce končícího představenstva byla skutečnost, že toto platilo po celé funkční období Ve svém vystoupení se dále předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta dotknul otázek dlužníků vlastníků bytů, potřeb změn a úprav současné legislativy. Představenstvo odsouhlasilo řádnou účetní závěrku za rok 2014 a předložilo delegátům návrh na rozdělení zisku. Již tradičně se vychází z principu rozdělit samosprávám výnosy z úložek v bankách a polovinu výnosu z vnitrodružstevních půjček. Do fondu bytového hospodářství jim bude rozděleno Kč. Za kontrolní komisi vystoupila předsedkyně paní Jaroslava Tůnová. V její zprávě bylo vedle přehledu provedených kontrol za poslední období, konstatováno také to, že na základě doporučení KK se zlepšila činnost práce některých výborů samospráv. Ve vystoupení zaznělo i doporučující stanovisko k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok Ředitel Ing. Jiří Kladníček ve svém vystoupení seznámil přítomné s činností družstva a podrobněji s prací jednotlivých úseků správy družstva. Dosažené výsledky prezentoval pomocí názorných grafů a tabulek. V komentáři konstatoval, že rok 2014 byl rokem rozmachu zateplování fasád domů, kterých bylo provedeno nejvíce za poslední léta. Družstvo má v současnosti zatepleno zhruba 60 % z 273 domů, které má ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Volba funkcionářů proběhla v režii volební komise podle volebního řádu našeho družstva. Do představenstva kandidovalo 8 kandidátů a volilo se 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise bylo navrženo 6 kandidátů a volilo se 5 členů a 1 náhradník Volby proběhly jako tajné a v době volby bylo přítomno 88 delegátů, což garantovalo usnášení schopnost orgánu SD. Pro platné zvolení členem nebo náhradníkem orgánu je v našem volebním řádu uvedeno, že dotyčný kandidát musí obdržet 60% hlasů přítomných delegátů. Do představenstva bylo zvoleno 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise bylo zvoleno 5 členů a 1 náhradník. Podrobný výklad k účetní závěrce, dosaženému hospodářskému výsledku a rozdělení zisku podal delegátům vedoucí ekonomického úseku Ing. Petr Mertin. Vysvětlil účel ostatních navrhovaných položek vyčleněných se zisku a připomněl klíč, podle kterého se rozdělí finance na jednotlivé samosprávy. V závěru svého vystoupení seznámil delegáty s výnosy investovaných financí ve finančních produktech v ČSOB, a. s. a ČS, a. s. a dále v hypotečních zástavních listech a dluhopisech. V programu jednání plánovaném bodě diskuse nezazněla žádná připomínka ani dotaz. Na závěr bylo přečteno a odsouhlaseno usnesení. Po jednání SD si nově zvolení členové orgánů zvolili předsedy a místopředsedy. Předsedou představenstva byl opětovně zvolen RNDr. Jiří Bárta a stejně tak byla opětovně zvolena předsedkyní KK paní Jaroslava Tůnová. Oba zkušení a osvědčení funkcionáři jsou dobrou zárukou další prosperity družstva. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa 2

3 INFORMACE Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 Máme nového revizního technika plynu Jednou z povinností družstva jsou pravidelné revize plynových rozvodů a spotřebičů v domě a v bytech. Pro složitost zajišťování přístupů do bytů provádí tuto činnost náš zaměstnanec, který má oprávnění pro revize plynových zařízení. Revize se provádí 1x za 3 roky. I když tři roky je dlouhá doba, je možné, že mnozí z vás si pamatují našeho dlouholetého technika, pana Josefa Jenčovského. Ten odchází po 22 letech práce na družstvu do starobního důchodu. Od letošního května proto nastoupil nový revizní technik plynu, pan Jiří Kadlec. Abyste v dnešní nejisté době plné podvodných pracovníků ČEZu a falešných opravářů otevřeli té správné osobě, prokáže se revizní technik na požádání služebním průkazem zaměstnance družstva s fotografií. Dále je provádění revizí avizováno předem vyvěšeným oznámením u vstupu do domu a vždy je o něm informován předseda samosprávy či společenství vlastníků. Totožnost lze ověřit i telefonem na správě družstva. Kontakt na nového revizního technika: tel , , mail: 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE Podle směrnice o zadávání oprav jsou všechny akce s předpokládaným nákladem větším jak půl miliónu korun vybírány stálou výběrovou komisí. V ní kromě zástupců domů a správy družstva působí i zástupci představenstva a kontrolní komise. V roce 2015 proběhlo doposud v oblasti velkých oprav, tj. zateplení domů a štítů, oprav plochých zateplených střech, hydroizolací spodních staveb a dalších prací nad půl miliónu korun celkem 33 výběrových řízení. První proběhlo 9. února 2015, zatím poslední 3. června Plánováno je ještě řádově 10 dalších, většinou zateplení menších domů. Termínově se výběrová řízení zpožďují zejména z důvodu stále složitějších přípravných prací (projekty a stavební povolení), někdy i z důvodu pozdního rozhodnutí domů. Do výběrových řízení se doposud přihlásilo 38 různých firem, vybráno bylo 13 různých vítězů. Nejvíce se jednoho řízení zúčastnilo 8 uchazečů (protiplísňový nátěr zateplené fasády). Nejméně 2 uchazeči se přihlásili na opravu ploché střechy. Výběrových řízení se zúčastnilo 13 různých členů komise za představenstvo, kontrolní komisi Velká výběrová řízení v roce 2015 a správu družstva a 51 různých zástupců samospráv. Nejvíce, zatím 6x, zvítězila firma František Jiráček, vždy v oblasti zateplení. Zateplení domů: V letošním roce připravujeme k zateplení 19 domů, z toho 7 je již zahájeno, ostatní jsou v různé fázi příprav. Zatím není žádný dům plánován na dokončení v roce 2016, z minulosti však víme, že se mohou některé akce protáhnout, buď vlivem počasí, neznámými okolnostmi (např. hnízdění ptáků) nebo bohužel vlivem nekompetentnosti firmy. Generální opravy střech: Po letech, kdy jsme řešili nedostatečné kapacitní možnosti námi používaných a vyzkoušených firem a omezovali počet opravovaných střech, se nám v letošním roce podařilo požadavky domů a kapacitu firem vyvážit. Zatím máme za sebou 5 výběrových řízení. Pro letošní rok je ještě plánováno dalších 5 výběrových řízení, z toho 2 na valbovou střechu. Zahájeny jsou již 3 opravy střech. Hydroizolace spodních staveb: Letos proběhlo zatím 5 velkých výběrových řízení. V minulých letech jsme řešili stále se zvyšující ceny prací, takže minulé dva roky byly ve znamení ne vždy úspěšného hledání nových firem. Výsledkem je však kromě snížení cen i objevení kromě osvědčeného Geoizolu alespoň další kvalitní firmy, Complet San z Liberce. Rekapitulace, další vývoj: Rok 2015 vypadá zatím jako potvrzení tendence postupného snižování počtu zájemců zejména o zateplení, ale i o opravy střech či hydroizolací. Důvodem je zejména velké množství již kompletně hotových domů, občas jsou důvody i legislativní očekávaný vznik společenství vlastníků na domě, neschopnost či neexistence funkčního výboru apod. Nejmarkantnější rys letošních velkých výběrových řízení je však malá účast firem, zejména v zateplení. Důvody mohou být různé, od nechuti těch neúspěšných firem posílat marné nabídky až po úbytek firem či zvýšené angažovanosti u jiných investorů. Je dobré připomenout, že tato čísla se týkají pouze akcí nad 0,5 mil. Kč. Zároveň s tímto probíhají přípravy a realizace akcí s menšími náklady, avšak většinou se stejnou pracností příprav. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Česká Lípa Chráníme ptáky před nárazy do skel domu Obyvatelům domů v Novém Boru, Jiráskova č. p nebylo jedno, že jim do skel panelového domu naráželi ptáci a pak už jen jejich mrtvolky vynášeli z lodžií do popelnice. Kritickými místy byla čirá skla mezi lodžiemi a chodbou - ptáci je nevnímali jako překážku, ale jako zdánlivě volný průlet do světlé chodby nebo na strom zrcadlící se ve skle. Rozhodli se je chránit. Nastudovali problematiku kolizí ptáků se skly, koupili a sami umístili na skla samolepky v kombinaci: UV samolepky a obrazce s tmavými proužky. Nyní po necelém roce zkušeností mohou říci POVEDLO SE - kolize ptáků se skly přestaly. Obyvatele domu to stálo zhruba 20 Kč na byt a pár hodin zábavné práce, kterou zvládnou třeba maminky i s dětmi (když budou vědět, jak se to dělá). Dům to rozhodně nehyzdí, protože samolepky mohou být tak decentní, že lidé si jich skoro nevšimnou - viz. foto. Tímto společně přispíváme k ochraně přírody. 4 Ing. Pavel Benda Za samosprávu OSBD č. 429

5 Usnesení shromáždění delegátů z Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti družstva za rok B. Shromáždění delegátů schválilo 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne Zprávu kontrolní komise za období od do Zprávu mandátové komise. 4. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2014, řádnou účetní závěrku roku Rozdělení a užití zisku za rok 2014 ve výši ,- Kč a celkovou tvorbu nerozděleného zisku předchozích let ve výši Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na daň z příjmu právnických osob 0 Po dani z příjmu k rozdělení / Dle klíče zůstatku rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet /Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: /Nový příděl do fondu motivačního programu /Nerozdělený zisk stř. správy za rok Kč a za rok Kč Volba představenstva a kontrolní komise: Zvolení členové představenstva: RNDr. Jiří Bárta, Břetislav Chlup Pavel Tille Ing. Pavel Mothejzík Žaneta Kolářová Michaela Uhlířová Petr Murka Zvolení náhradníci představenstva: Růžena Králová Zvolení členové kontrolní komise: Mgr. Jiří Nejezchleba Jana Lohrová Zbyněk Zoubek Jiří Doutnáč Jaroslava Tůnová Zvolený náhradník kontrolní komise: Mgr. Světlana Pilařová C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést rozdělení zisku roku 2014 ve výši Kč podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám do fondu bytového hospodářství. 2. Prostřednictvím Zpravodaje a internetových stránek družstva informovat členy družstva o průběhu SD a zveřejnit usnesení SD. 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Úspory tepla vlivem snižování energetické náročnosti budov Máme za sebou další vyúčtování zálohových plateb a díky nevýrazné zimě jsme skoro všichni spokojeni, protože se nám vrací zaplacené měsíční zálohy ve formě přeplatku. Ty skutečně velké částky přeplatků, ale i nedoplatků, vznikají na vyúčtování tepla a teplé vody, což jsou stále dvě nejdražší položky měsíčního předpisu. Spotřebu teplé vody můžeme výrazně ovlivnit svým chováním, spotřebu tepla pouze částečně. Nejvíc záleží na vydatnosti zimy a pak samozřejmě na stavu domu. Vydatnost zimy neovlivníme, stav domu už ano. Takto komplikovaně jsem se dostal k jádru článku, totiž porovnání spotřeb tepla zateplených a nezateplených domů. Jak každý chápe, mírná zima toto srovnání trošku znevažuje, protože když netopí nikdo, zateplení moc nepomáhá a nešetří. Přesto ale nějaký rozdíl je stále vidět. Podotýkám, že podle oficiálních denostupňů byla zima roku 2014 o 17% mírnější než ta v roce Nejdříve jsme porovnali úspory domů, které nezměnily mezi roky 2013 a 2014 svůj stav, tedy byly pořád zateplené nebo nezateplené. U vzorku 8 zateplených domů byla průměrná úspora 22,2%, u vzorku 8 nezateplených domů byla úspora 23,1%, což je logické, protože nezateplený dům více pozná změnu zimy, než ten zateplený. Je potřeba totiž na druhou stranu podotknout, že měrná spotřeba tepla vzorku zateplených domů byla 0,17 GJ/m 2, zatímco u těch nezateplených 0,31 GJ/m 2, tedy téměř dvojnásobná. Což představuje i téměř dvojnásobné platby za teplo. A teď k porovnání úspor způsobených zateplením domu. K tomuto účelu jsme si vybrali vzorek 5 domů na centrálním zdroji tepla, které byly kompletně zateplené v roce A výsledek? Meziroční úspora tepla činí 35,67% při měrné spotřebě 0,21 GJ/m 2. Pokud eliminuji vliv zimy (17%) nebo úspory i u nezateplených domů (23,1%), pak zateplení zařídilo úspory ve výši 18,67%, respektive 12,57%. Vypadá to jako malé číslo, ale je potřeba si uvědomit, že bylo dosaženo v roce, kdy byla nejmírnější zima za posledních nejméně 20 let. Tedy v zimě, kdy se příliš netopilo. Když k tomu připočteme další aspekty zateplení, jako je nový hezčí vzhled domu, zbavení se problémů s mezipanelovými spárami, eliminace vzniku plísní, v parném létě zachování chladnějšího prostředí v bytech, pak je zateplení stále správným rozhodnutím. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Česká Lípa OSBD Česká Lípa nabízí pronájem volného nebytového objektu s přilehlým pozemkem. Jedná se o dům na výhodném místě (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k Lidlu), adresa Lužická 1076, Česká Lípa. Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,80 m 2 s osmi místnostmi, plus sociální zařízení. Smluvní nájemné činí ,- Kč/měsíc a nezahrnuje náklady na energie. Vytápění zajištěno tepelným čerpadlem. Prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo za účelem podnikání. Případní zájemci se mohou hlásit na tel. č , mob. č , OSBD Česká Lípa pronajme nebytové prostory v České Lípě na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 5.400,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = 3.600,- Kč), na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 182,60 m 2. Skládá se celkem z 8 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 8.000,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = 3.000,- Kč), 6 Nebytové prostory jsou vhodné k obchodní činnosti nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit osobně na OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa nebo na tel. č ,

7 EKONOMIKA Vyúčtování zálohových plateb 2014 V tomto článku bych vás chtěl seznámit se základními výsledky vyúčtování zálohových plateb (VZP) za rok 2014 na našem družstvu. Přeplatky vznikly celkem u 7549 bytů, které v součtu činí Kč. Nedoplatky v celkové výší Kč vznikly u 729 bytů. Nejdůležitějšími a největšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo a teplá voda. Podívejme se tedy na konečná čísla těchto položek podrobněji. V položce teplo bylo provedeno vyúčtování celkem u 7434 klientů s celkovými náklady 73 mil. Kč. Zálohy byly uhrazeny ve výši 107 mil. Kč, a tak se položka teplo podílela na celkovém přeplatku 34 mil. Kč. Přeplatek v této položce přitom mělo 7199 klientů a nedoplatek mělo 235 klientů. Teplo záloha náklad Uvedená tabulka a graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tis. Kč na teplo od roku 2006 do roku 2014 v domech, kde nedošlo k založení SVJ. Na vývoj nákladu mají vliv klimatické podmínky našeho regionu, změny ve spotřebě jednotlivých domů a vznik SVJ s právní subjektivitou. Zálohy a náklady na teplou vodu (TUV) se vyvíjely velmi podobně jako položka teplo. Celkové náklady na TUV jsou 61 mil. Kč a předepsané zálohy činili 67,7 mil. Kč. TUV se na výsledném přeplatku podílí částkou 6,7 mil. Kč. TUV záloha náklad Předchozí tabulka a následující graf představují vývoj záloh a nákladů na teplou vodu od roku 2006 do roku Ačkoli velká většina našich klientů má přeplatek, někteří mají nedoplatky. Ty je nutné zaplatit do Těm, kteří jej nemohou z nějakého důvodu zaplatit do splatnosti, doporučujeme s družstvem jednat a nespoléhat na to, že to nějak projde. Sankce za nezaplacení nedoplatku z VZP 2014 je dle platné legislativy ve výši 1 promile za každý den prodlení. Za rok tedy dosahuje k částce převyšující 36 % výše dluhu. Jednáním a nalezením vhodného způsobu zaplacení se této sankci může náš klient vyhnout. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku OSBD Česká Lípa 7

8 8 TIP NA VÝLET Necelou hodinu jízdy autem z České Lípy leží německé město Kurort Jonsdorf a v něm byl v roce 2004 otevřen Motýlí dům (německy Schmetterlingshaus). Pokud jste odpůrci aut, pak se nabízí cesta vlakem. Bude sice o několik hodin delší, zato si můžeme navíc dopřát jednu atrakci navíc - cestu úzkokolejnou železnicí ze Žitavy. Nejlevnější je jet z České Lípy do Rybniště v půl desáté, odtud do Žitavy. Těsně před jednou hodinou jste v Jonsdorfu. To už je však rychlejší jízda na kole. Ideálně vyšlapeme zadem do Mařenic (je zde pozvolnější stoupání), dále do Krompachu a po opravené silnici přejedeme do Německa. Cíl je přímo v hraniční obci. Jak jsem psal, autem trvá cesta 46 minut, přímo u Motýlího domu je rozlehlé a neplacené parkoviště. Základní vstupné je 6,50 euro, samozřejmostí jsou různé slevy například pro rodiny. Utrácet lze za další více či méně zajímavé věci. Já dovezl domů motýlí šátek, ale dost času jsem strávil i mezi různými sety miniskleníčků, pomocí nichž si můžete vytvořit v obýváku tematicky zajímavé biotopy. Předpokládám, že první naše kroky povedou do hlavní haly, v níž můžeme strávit celý půlden. Jezírko, potůček, množství zeleně a lavičky. Můžeme lítat s fotoaparátem od jednoho motýla k druhému nebo se můžeme posadit a sledovat je pasivně. Někteří se maskují jako listy, jiní ochotně pózují na květech karafiátů či kusech Motýl pomerančů. Pod nohama nám proběhne křepelka nebo taky myš. Zatímco první živočich je zde záměrně, druhý se zde prachsprostě přiživuje. Když se dostatečně nabažíme, můžeme hned za rohem obdivovat skvělé mořské akvárium, které mě nezaujalo až tak rybami jako dvaceti druhy žahavců. O kus dál je malé insektárium, v němž nám doslova před očima rostou obrovské housenky největšího motýla světa s latinským názvem Attacus atlas. Ti jsou k vidění Motýlí dům i v motýláriu, ale kromě své velikosti ničím nezaujmou. V dospělosti totiž nemají trávicí ústrojí, a tak pomalu umírají někde u stěny. V přízemí je k vidění ještě několik zástupců hmyzu a pavouků. Když vystoupáme do patra, čeká nás několik atraktivních druhů plazů: agamy, cha- Chameleon meleoni, gekoni, leguáni i želvy. Z hadů si uvědomuji jen nenáročnou užovku červenou. K vidění jsou i pralesničky - šípové žáby, které jsou vůbec nejjedovatějšími živočichy na světě. Byť v zajetí jako jedovaté jen vypadají. Samozřejmostí je bezbariérový přístup, kavárna, dětský koutek, čisté toalety a řada materiálů nejen v němčině, ale i v češtině či polštině. Kdo by něco podobného čekal za kopcem, že? Obzvlášť, když na té české straně některé obce víceméně jen živoří. Je určitě škoda si více neprohlédnout i samotné městečko, kter ým se táhne zmíněná úzkokolejka. Kostel, za ním hřbitov, park, nad nímž je malá vyhlídka z kopce s názvem Lindnersteine. Kruhový výhled je i z vrchu Tomperbergu. Nad obcí je i první ferrata široko daleko, na Nonnenfelsen. Když si netroufáme do sedáku a na lanové mosty, můžeme aspoň navštívit malou kavárničku na vrcholu. V obci je dokonce i hvězdárna. V zimě se zde lyžuje i bruslí. Výlet do Jonsdorfu lze spojit i s návštěvou hradu Oybinu, s projížďkou vyhlídkovým vláčkem, představením v lesním divadle apod. Sasko jede a na Čechy jsou připraveni. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY Nemocnice hodlá prodat zchátralou ubytovnu a travnaté plochy o rozloze přibližně 50 tisíc metrů čtverečných. Leží na severní straně areálu a v současnosti je jejich odhadovaná cena sedm milionů korun. S ubytovnou pak na téměř dvojnásobek. Pro nemocnici to jsou zcela zbytné pozemky, které NsP ani její pacienti nikdy nevyužívali. Kompletní renovace se zanedlouho dočká empírová kašna na náměstí T. G. Masaryka v centru České Lípy. V rámci ní tak zejména dojde k očištění a zpevnění kamene, odstranění usazených nečistot, vytmelení prasklin, izolace kašny a osazení nové litinové vany. Novým ředitelem příspěvkové organizace Sport Česká Lípa jmenovala Rada města Česká Lípa od 1. června 2015 Mgr. Pavla Císaře. Toho radní v prosinci loňského roku pověřili dočasným řízením příspěvkové organizace poté, co odvolali z funkce tehdejší ředitelku Ivetu Žižkovou. Českolipská nemocnice začala s výměnou stovky nemocničních lůžek včetně nočních stolků a příslušenství. Navýšení smluvní částky o ,41 Kč na obnovu fasády Svatých schodů v areálu augustiniánského kláštera, kde sídlí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, schválila na dubnovém jednání rada kraje. Rada města Česká Lípa na svém dubnovém zasedání schválila dotační program v oblasti podpory talentů. Z něj mohou nadané děti, které podají žádost, uhradit náklady na vybavení, dopravu nebo úhradu členských příspěvků. Rychleji a snadněji se v horizontu dvou let dostanou lidé vystupující na vlakovém nádraží v České Lípě do Dubice, kde mnoho z nich pracuje. Město Česká Lípa se totiž zapojí do velkého projektu státní společnosti Správa železniční dopravní cesty, která se již letos na podzim pustí do modernizace českolipského vlakového nádraží. Akce Česká Lípa - židovská měla za cíl připomenout židovské kořeny našeho města. Celodenní program obsahoval např. vystoupení žáků ZŠ, literární zastavení Městské knihovny, divadelní představení či večerní projekci na Villu Hrdlička. V centru České Lípy na rohu ulic Zámecké a Berkovy vyhořel dům, v němž mimo jiné sídlí známá autoškola. Barokní kamenný znak Kouniců na tomto domě je památkou na poslední českolipskou vrchnost. Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází čtyřikrát ročně v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , Registrace: Ministerstvo kultury ČR E

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2008

Příloha k účetní závěrce za rok 2008 Příloha k účetní závěrce za rok 2008 Obchodní jméno: Sídlo: Oblastní stavební bytové družstvo Děčín Jeronýmova 425/15, 405 63 Děčín IV IČO: 00212504 Právní forma: Rozhodující předmět podnikání: družstvo

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Informace z volebního shromáždění delegátů

Informace z volebního shromáždění delegátů červenec 2015 Informace z volebního shromáždění delegátů HODOŇAN, stavební bytové družstvo, zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 154 obytných domech, ve kterých je 4045 bytových jednotek a

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ 702 00, IČ 28591658, konaného

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zápis. Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany, IČ 27189678

Zápis. Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany, IČ 27189678 Zápis o průběhu druhého shromáždění členů Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany (dále jen "SVJ"), IČ: 27189678 zapsané v rejstříku SVJ u MS v Praze, oddíl S, vložka 5187, konané 21.února 2005 v

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více