str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb"

Transkript

1 číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva za rok 2014, vzalo na vědomí přehled rozdělení volných finančních prostředků družstva a průběh výnosů za 3 měsíce roku 2015, schválilo bytové záležitosti včetně vyloučení dvou členů družstva, schválilo snížení tvorby DZOI pro jednu samosprávu a navýšení tvorby DZOI pro 5 samospráv. Na 56. zasedání dne představenstvo: projednalo a schválilo závěrku roku 2014, návrh na rozdělení zisku a vzalo na vědomí výsledek auditu, projednalo a vzalo na vědomí zprávy o volných finančních prostředcích družstva, o vývoji nákladů a záloh na teplo a TV, o stavu pohledávek družstva mimo nájem a zprávu o průběhu modernizace výtahů, schválilo výměnu všech výloh a vstupních dveří z přední strany domu u 9 nebytových prostor v areálu ulice Pražská v České Lípě, schválilo program jarního shromáždění delegátů. Na 57. zasedání dne představenstvo: schválilo s platností od nájemní předpisy s úpravami v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby dle předloženého návrhu. Rezerva na zálohu na teplo je ve výši 18 %, na TV 12 % a SV 10 %. Každý člen družstva může požádat o individuelní nastavení záloh na teplo a TV, schválilo návrh usnesení z připravovaného shromáždění delegátů, schválilo navýšení a prodloužení splatnosti vnitrodružstevní půjčky pro samosprávu 482, Skalice u České Lípy, ustanovilo likvidační komisi pro dohled nad likvidací vyřazeného materiálu. Výsledky voleb představenstva a kontrolní komise Shromáždění delegátů zvolilo dne nové orgány družstva na další pětileté období. Oba orgány si po skončení SD na ustavujících schůzích zvolily své předsedy a místopředsedy. PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva členka představenstva člen představenstva členka představenstva člen představenstva náhradník představenstva RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Pavel Tille Žaneta Kolářová Bc. Břetislav Chlup Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Růžena Králová předsedkyně kontrolní komise místopředseda kontrolní komise členka kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise náhradník kontrolní komise Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Jana Lohrová Mgr. Jiří Nejezchleba Jiří Doutnáč Mgr. Světlana Pilařová 1

2 INFORMACE JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2015 Jarní shromáždění delegátů se tentokrát konalo opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Toto shromáždění delegátů bylo významné tím, že se volilo na dalších 5 let představenstvo a kontrolní komise. Vedle již předkládaného hospodářského výsledku za rok 2014 a rozdělení zisku to byl jeden z nejdůležitějších bodů tohoto shromáždění. Z pozvaných 116 delegátů jich bylo v době zahájení jednání přítomno 87. Účast 75% tak zajistila usnášení schopnost. Již tradičně se na každém jarním shromáždění delegátů předkládá k projednání výroční zpráva za předchozí rok. Ta obsahuje účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, výrok a stanovisko auditora k výroční zprávě za rok Výrok auditora zněl bez výhrad a rovněž konstatoval, že výroční zpráva obsahuje údaje shodné s účetní závěrkou za rok Rok 2014 byl rokem složitým z pohledu nástupu platnosti nové legislativy. Začal platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které přinesly řadu změn také do bytového práva. Snížil se poplatek z prodlení u neplatičů, v družstevních domech zanikla možnost dát výpověď z nájmu. Na ekonomické výsledky družstva měla nepříjemný dopad nízká úroková sazba úložek v bance. Přesto můžeme konstatovat, že družstvo dosáhlo dobrý hospodářský výsledek a zisk činil Kč. Předseda představenstva ve své zprávě uvedl, že družstvo stále funguje jako stabilní organizace s nízkým správním poplatkem pro své klienty. Včas a bez problémů plnilo družstvo v roce 2014 veškeré závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Dobrým vysvědčením práce končícího představenstva byla skutečnost, že toto platilo po celé funkční období Ve svém vystoupení se dále předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta dotknul otázek dlužníků vlastníků bytů, potřeb změn a úprav současné legislativy. Představenstvo odsouhlasilo řádnou účetní závěrku za rok 2014 a předložilo delegátům návrh na rozdělení zisku. Již tradičně se vychází z principu rozdělit samosprávám výnosy z úložek v bankách a polovinu výnosu z vnitrodružstevních půjček. Do fondu bytového hospodářství jim bude rozděleno Kč. Za kontrolní komisi vystoupila předsedkyně paní Jaroslava Tůnová. V její zprávě bylo vedle přehledu provedených kontrol za poslední období, konstatováno také to, že na základě doporučení KK se zlepšila činnost práce některých výborů samospráv. Ve vystoupení zaznělo i doporučující stanovisko k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok Ředitel Ing. Jiří Kladníček ve svém vystoupení seznámil přítomné s činností družstva a podrobněji s prací jednotlivých úseků správy družstva. Dosažené výsledky prezentoval pomocí názorných grafů a tabulek. V komentáři konstatoval, že rok 2014 byl rokem rozmachu zateplování fasád domů, kterých bylo provedeno nejvíce za poslední léta. Družstvo má v současnosti zatepleno zhruba 60 % z 273 domů, které má ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Volba funkcionářů proběhla v režii volební komise podle volebního řádu našeho družstva. Do představenstva kandidovalo 8 kandidátů a volilo se 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise bylo navrženo 6 kandidátů a volilo se 5 členů a 1 náhradník Volby proběhly jako tajné a v době volby bylo přítomno 88 delegátů, což garantovalo usnášení schopnost orgánu SD. Pro platné zvolení členem nebo náhradníkem orgánu je v našem volebním řádu uvedeno, že dotyčný kandidát musí obdržet 60% hlasů přítomných delegátů. Do představenstva bylo zvoleno 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise bylo zvoleno 5 členů a 1 náhradník. Podrobný výklad k účetní závěrce, dosaženému hospodářskému výsledku a rozdělení zisku podal delegátům vedoucí ekonomického úseku Ing. Petr Mertin. Vysvětlil účel ostatních navrhovaných položek vyčleněných se zisku a připomněl klíč, podle kterého se rozdělí finance na jednotlivé samosprávy. V závěru svého vystoupení seznámil delegáty s výnosy investovaných financí ve finančních produktech v ČSOB, a. s. a ČS, a. s. a dále v hypotečních zástavních listech a dluhopisech. V programu jednání plánovaném bodě diskuse nezazněla žádná připomínka ani dotaz. Na závěr bylo přečteno a odsouhlaseno usnesení. Po jednání SD si nově zvolení členové orgánů zvolili předsedy a místopředsedy. Předsedou představenstva byl opětovně zvolen RNDr. Jiří Bárta a stejně tak byla opětovně zvolena předsedkyní KK paní Jaroslava Tůnová. Oba zkušení a osvědčení funkcionáři jsou dobrou zárukou další prosperity družstva. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa 2

3 INFORMACE Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 Máme nového revizního technika plynu Jednou z povinností družstva jsou pravidelné revize plynových rozvodů a spotřebičů v domě a v bytech. Pro složitost zajišťování přístupů do bytů provádí tuto činnost náš zaměstnanec, který má oprávnění pro revize plynových zařízení. Revize se provádí 1x za 3 roky. I když tři roky je dlouhá doba, je možné, že mnozí z vás si pamatují našeho dlouholetého technika, pana Josefa Jenčovského. Ten odchází po 22 letech práce na družstvu do starobního důchodu. Od letošního května proto nastoupil nový revizní technik plynu, pan Jiří Kadlec. Abyste v dnešní nejisté době plné podvodných pracovníků ČEZu a falešných opravářů otevřeli té správné osobě, prokáže se revizní technik na požádání služebním průkazem zaměstnance družstva s fotografií. Dále je provádění revizí avizováno předem vyvěšeným oznámením u vstupu do domu a vždy je o něm informován předseda samosprávy či společenství vlastníků. Totožnost lze ověřit i telefonem na správě družstva. Kontakt na nového revizního technika: tel , , mail: 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE Podle směrnice o zadávání oprav jsou všechny akce s předpokládaným nákladem větším jak půl miliónu korun vybírány stálou výběrovou komisí. V ní kromě zástupců domů a správy družstva působí i zástupci představenstva a kontrolní komise. V roce 2015 proběhlo doposud v oblasti velkých oprav, tj. zateplení domů a štítů, oprav plochých zateplených střech, hydroizolací spodních staveb a dalších prací nad půl miliónu korun celkem 33 výběrových řízení. První proběhlo 9. února 2015, zatím poslední 3. června Plánováno je ještě řádově 10 dalších, většinou zateplení menších domů. Termínově se výběrová řízení zpožďují zejména z důvodu stále složitějších přípravných prací (projekty a stavební povolení), někdy i z důvodu pozdního rozhodnutí domů. Do výběrových řízení se doposud přihlásilo 38 různých firem, vybráno bylo 13 různých vítězů. Nejvíce se jednoho řízení zúčastnilo 8 uchazečů (protiplísňový nátěr zateplené fasády). Nejméně 2 uchazeči se přihlásili na opravu ploché střechy. Výběrových řízení se zúčastnilo 13 různých členů komise za představenstvo, kontrolní komisi Velká výběrová řízení v roce 2015 a správu družstva a 51 různých zástupců samospráv. Nejvíce, zatím 6x, zvítězila firma František Jiráček, vždy v oblasti zateplení. Zateplení domů: V letošním roce připravujeme k zateplení 19 domů, z toho 7 je již zahájeno, ostatní jsou v různé fázi příprav. Zatím není žádný dům plánován na dokončení v roce 2016, z minulosti však víme, že se mohou některé akce protáhnout, buď vlivem počasí, neznámými okolnostmi (např. hnízdění ptáků) nebo bohužel vlivem nekompetentnosti firmy. Generální opravy střech: Po letech, kdy jsme řešili nedostatečné kapacitní možnosti námi používaných a vyzkoušených firem a omezovali počet opravovaných střech, se nám v letošním roce podařilo požadavky domů a kapacitu firem vyvážit. Zatím máme za sebou 5 výběrových řízení. Pro letošní rok je ještě plánováno dalších 5 výběrových řízení, z toho 2 na valbovou střechu. Zahájeny jsou již 3 opravy střech. Hydroizolace spodních staveb: Letos proběhlo zatím 5 velkých výběrových řízení. V minulých letech jsme řešili stále se zvyšující ceny prací, takže minulé dva roky byly ve znamení ne vždy úspěšného hledání nových firem. Výsledkem je však kromě snížení cen i objevení kromě osvědčeného Geoizolu alespoň další kvalitní firmy, Complet San z Liberce. Rekapitulace, další vývoj: Rok 2015 vypadá zatím jako potvrzení tendence postupného snižování počtu zájemců zejména o zateplení, ale i o opravy střech či hydroizolací. Důvodem je zejména velké množství již kompletně hotových domů, občas jsou důvody i legislativní očekávaný vznik společenství vlastníků na domě, neschopnost či neexistence funkčního výboru apod. Nejmarkantnější rys letošních velkých výběrových řízení je však malá účast firem, zejména v zateplení. Důvody mohou být různé, od nechuti těch neúspěšných firem posílat marné nabídky až po úbytek firem či zvýšené angažovanosti u jiných investorů. Je dobré připomenout, že tato čísla se týkají pouze akcí nad 0,5 mil. Kč. Zároveň s tímto probíhají přípravy a realizace akcí s menšími náklady, avšak většinou se stejnou pracností příprav. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Česká Lípa Chráníme ptáky před nárazy do skel domu Obyvatelům domů v Novém Boru, Jiráskova č. p nebylo jedno, že jim do skel panelového domu naráželi ptáci a pak už jen jejich mrtvolky vynášeli z lodžií do popelnice. Kritickými místy byla čirá skla mezi lodžiemi a chodbou - ptáci je nevnímali jako překážku, ale jako zdánlivě volný průlet do světlé chodby nebo na strom zrcadlící se ve skle. Rozhodli se je chránit. Nastudovali problematiku kolizí ptáků se skly, koupili a sami umístili na skla samolepky v kombinaci: UV samolepky a obrazce s tmavými proužky. Nyní po necelém roce zkušeností mohou říci POVEDLO SE - kolize ptáků se skly přestaly. Obyvatele domu to stálo zhruba 20 Kč na byt a pár hodin zábavné práce, kterou zvládnou třeba maminky i s dětmi (když budou vědět, jak se to dělá). Dům to rozhodně nehyzdí, protože samolepky mohou být tak decentní, že lidé si jich skoro nevšimnou - viz. foto. Tímto společně přispíváme k ochraně přírody. 4 Ing. Pavel Benda Za samosprávu OSBD č. 429

5 Usnesení shromáždění delegátů z Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti družstva za rok B. Shromáždění delegátů schválilo 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne Zprávu kontrolní komise za období od do Zprávu mandátové komise. 4. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2014, řádnou účetní závěrku roku Rozdělení a užití zisku za rok 2014 ve výši ,- Kč a celkovou tvorbu nerozděleného zisku předchozích let ve výši Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na daň z příjmu právnických osob 0 Po dani z příjmu k rozdělení / Dle klíče zůstatku rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet /Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: /Nový příděl do fondu motivačního programu /Nerozdělený zisk stř. správy za rok Kč a za rok Kč Volba představenstva a kontrolní komise: Zvolení členové představenstva: RNDr. Jiří Bárta, Břetislav Chlup Pavel Tille Ing. Pavel Mothejzík Žaneta Kolářová Michaela Uhlířová Petr Murka Zvolení náhradníci představenstva: Růžena Králová Zvolení členové kontrolní komise: Mgr. Jiří Nejezchleba Jana Lohrová Zbyněk Zoubek Jiří Doutnáč Jaroslava Tůnová Zvolený náhradník kontrolní komise: Mgr. Světlana Pilařová C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést rozdělení zisku roku 2014 ve výši Kč podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám do fondu bytového hospodářství. 2. Prostřednictvím Zpravodaje a internetových stránek družstva informovat členy družstva o průběhu SD a zveřejnit usnesení SD. 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Úspory tepla vlivem snižování energetické náročnosti budov Máme za sebou další vyúčtování zálohových plateb a díky nevýrazné zimě jsme skoro všichni spokojeni, protože se nám vrací zaplacené měsíční zálohy ve formě přeplatku. Ty skutečně velké částky přeplatků, ale i nedoplatků, vznikají na vyúčtování tepla a teplé vody, což jsou stále dvě nejdražší položky měsíčního předpisu. Spotřebu teplé vody můžeme výrazně ovlivnit svým chováním, spotřebu tepla pouze částečně. Nejvíc záleží na vydatnosti zimy a pak samozřejmě na stavu domu. Vydatnost zimy neovlivníme, stav domu už ano. Takto komplikovaně jsem se dostal k jádru článku, totiž porovnání spotřeb tepla zateplených a nezateplených domů. Jak každý chápe, mírná zima toto srovnání trošku znevažuje, protože když netopí nikdo, zateplení moc nepomáhá a nešetří. Přesto ale nějaký rozdíl je stále vidět. Podotýkám, že podle oficiálních denostupňů byla zima roku 2014 o 17% mírnější než ta v roce Nejdříve jsme porovnali úspory domů, které nezměnily mezi roky 2013 a 2014 svůj stav, tedy byly pořád zateplené nebo nezateplené. U vzorku 8 zateplených domů byla průměrná úspora 22,2%, u vzorku 8 nezateplených domů byla úspora 23,1%, což je logické, protože nezateplený dům více pozná změnu zimy, než ten zateplený. Je potřeba totiž na druhou stranu podotknout, že měrná spotřeba tepla vzorku zateplených domů byla 0,17 GJ/m 2, zatímco u těch nezateplených 0,31 GJ/m 2, tedy téměř dvojnásobná. Což představuje i téměř dvojnásobné platby za teplo. A teď k porovnání úspor způsobených zateplením domu. K tomuto účelu jsme si vybrali vzorek 5 domů na centrálním zdroji tepla, které byly kompletně zateplené v roce A výsledek? Meziroční úspora tepla činí 35,67% při měrné spotřebě 0,21 GJ/m 2. Pokud eliminuji vliv zimy (17%) nebo úspory i u nezateplených domů (23,1%), pak zateplení zařídilo úspory ve výši 18,67%, respektive 12,57%. Vypadá to jako malé číslo, ale je potřeba si uvědomit, že bylo dosaženo v roce, kdy byla nejmírnější zima za posledních nejméně 20 let. Tedy v zimě, kdy se příliš netopilo. Když k tomu připočteme další aspekty zateplení, jako je nový hezčí vzhled domu, zbavení se problémů s mezipanelovými spárami, eliminace vzniku plísní, v parném létě zachování chladnějšího prostředí v bytech, pak je zateplení stále správným rozhodnutím. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Česká Lípa OSBD Česká Lípa nabízí pronájem volného nebytového objektu s přilehlým pozemkem. Jedná se o dům na výhodném místě (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k Lidlu), adresa Lužická 1076, Česká Lípa. Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,80 m 2 s osmi místnostmi, plus sociální zařízení. Smluvní nájemné činí ,- Kč/měsíc a nezahrnuje náklady na energie. Vytápění zajištěno tepelným čerpadlem. Prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo za účelem podnikání. Případní zájemci se mohou hlásit na tel. č , mob. č , OSBD Česká Lípa pronajme nebytové prostory v České Lípě na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 5.400,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = 3.600,- Kč), na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 182,60 m 2. Skládá se celkem z 8 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 8.000,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = 3.000,- Kč), 6 Nebytové prostory jsou vhodné k obchodní činnosti nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit osobně na OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa nebo na tel. č ,

7 EKONOMIKA Vyúčtování zálohových plateb 2014 V tomto článku bych vás chtěl seznámit se základními výsledky vyúčtování zálohových plateb (VZP) za rok 2014 na našem družstvu. Přeplatky vznikly celkem u 7549 bytů, které v součtu činí Kč. Nedoplatky v celkové výší Kč vznikly u 729 bytů. Nejdůležitějšími a největšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo a teplá voda. Podívejme se tedy na konečná čísla těchto položek podrobněji. V položce teplo bylo provedeno vyúčtování celkem u 7434 klientů s celkovými náklady 73 mil. Kč. Zálohy byly uhrazeny ve výši 107 mil. Kč, a tak se položka teplo podílela na celkovém přeplatku 34 mil. Kč. Přeplatek v této položce přitom mělo 7199 klientů a nedoplatek mělo 235 klientů. Teplo záloha náklad Uvedená tabulka a graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tis. Kč na teplo od roku 2006 do roku 2014 v domech, kde nedošlo k založení SVJ. Na vývoj nákladu mají vliv klimatické podmínky našeho regionu, změny ve spotřebě jednotlivých domů a vznik SVJ s právní subjektivitou. Zálohy a náklady na teplou vodu (TUV) se vyvíjely velmi podobně jako položka teplo. Celkové náklady na TUV jsou 61 mil. Kč a předepsané zálohy činili 67,7 mil. Kč. TUV se na výsledném přeplatku podílí částkou 6,7 mil. Kč. TUV záloha náklad Předchozí tabulka a následující graf představují vývoj záloh a nákladů na teplou vodu od roku 2006 do roku Ačkoli velká většina našich klientů má přeplatek, někteří mají nedoplatky. Ty je nutné zaplatit do Těm, kteří jej nemohou z nějakého důvodu zaplatit do splatnosti, doporučujeme s družstvem jednat a nespoléhat na to, že to nějak projde. Sankce za nezaplacení nedoplatku z VZP 2014 je dle platné legislativy ve výši 1 promile za každý den prodlení. Za rok tedy dosahuje k částce převyšující 36 % výše dluhu. Jednáním a nalezením vhodného způsobu zaplacení se této sankci může náš klient vyhnout. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku OSBD Česká Lípa 7

8 8 TIP NA VÝLET Necelou hodinu jízdy autem z České Lípy leží německé město Kurort Jonsdorf a v něm byl v roce 2004 otevřen Motýlí dům (německy Schmetterlingshaus). Pokud jste odpůrci aut, pak se nabízí cesta vlakem. Bude sice o několik hodin delší, zato si můžeme navíc dopřát jednu atrakci navíc - cestu úzkokolejnou železnicí ze Žitavy. Nejlevnější je jet z České Lípy do Rybniště v půl desáté, odtud do Žitavy. Těsně před jednou hodinou jste v Jonsdorfu. To už je však rychlejší jízda na kole. Ideálně vyšlapeme zadem do Mařenic (je zde pozvolnější stoupání), dále do Krompachu a po opravené silnici přejedeme do Německa. Cíl je přímo v hraniční obci. Jak jsem psal, autem trvá cesta 46 minut, přímo u Motýlího domu je rozlehlé a neplacené parkoviště. Základní vstupné je 6,50 euro, samozřejmostí jsou různé slevy například pro rodiny. Utrácet lze za další více či méně zajímavé věci. Já dovezl domů motýlí šátek, ale dost času jsem strávil i mezi různými sety miniskleníčků, pomocí nichž si můžete vytvořit v obýváku tematicky zajímavé biotopy. Předpokládám, že první naše kroky povedou do hlavní haly, v níž můžeme strávit celý půlden. Jezírko, potůček, množství zeleně a lavičky. Můžeme lítat s fotoaparátem od jednoho motýla k druhému nebo se můžeme posadit a sledovat je pasivně. Někteří se maskují jako listy, jiní ochotně pózují na květech karafiátů či kusech Motýl pomerančů. Pod nohama nám proběhne křepelka nebo taky myš. Zatímco první živočich je zde záměrně, druhý se zde prachsprostě přiživuje. Když se dostatečně nabažíme, můžeme hned za rohem obdivovat skvělé mořské akvárium, které mě nezaujalo až tak rybami jako dvaceti druhy žahavců. O kus dál je malé insektárium, v němž nám doslova před očima rostou obrovské housenky největšího motýla světa s latinským názvem Attacus atlas. Ti jsou k vidění Motýlí dům i v motýláriu, ale kromě své velikosti ničím nezaujmou. V dospělosti totiž nemají trávicí ústrojí, a tak pomalu umírají někde u stěny. V přízemí je k vidění ještě několik zástupců hmyzu a pavouků. Když vystoupáme do patra, čeká nás několik atraktivních druhů plazů: agamy, cha- Chameleon meleoni, gekoni, leguáni i želvy. Z hadů si uvědomuji jen nenáročnou užovku červenou. K vidění jsou i pralesničky - šípové žáby, které jsou vůbec nejjedovatějšími živočichy na světě. Byť v zajetí jako jedovaté jen vypadají. Samozřejmostí je bezbariérový přístup, kavárna, dětský koutek, čisté toalety a řada materiálů nejen v němčině, ale i v češtině či polštině. Kdo by něco podobného čekal za kopcem, že? Obzvlášť, když na té české straně některé obce víceméně jen živoří. Je určitě škoda si více neprohlédnout i samotné městečko, kter ým se táhne zmíněná úzkokolejka. Kostel, za ním hřbitov, park, nad nímž je malá vyhlídka z kopce s názvem Lindnersteine. Kruhový výhled je i z vrchu Tomperbergu. Nad obcí je i první ferrata široko daleko, na Nonnenfelsen. Když si netroufáme do sedáku a na lanové mosty, můžeme aspoň navštívit malou kavárničku na vrcholu. V obci je dokonce i hvězdárna. V zimě se zde lyžuje i bruslí. Výlet do Jonsdorfu lze spojit i s návštěvou hradu Oybinu, s projížďkou vyhlídkovým vláčkem, představením v lesním divadle apod. Sasko jede a na Čechy jsou připraveni. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY Nemocnice hodlá prodat zchátralou ubytovnu a travnaté plochy o rozloze přibližně 50 tisíc metrů čtverečných. Leží na severní straně areálu a v současnosti je jejich odhadovaná cena sedm milionů korun. S ubytovnou pak na téměř dvojnásobek. Pro nemocnici to jsou zcela zbytné pozemky, které NsP ani její pacienti nikdy nevyužívali. Kompletní renovace se zanedlouho dočká empírová kašna na náměstí T. G. Masaryka v centru České Lípy. V rámci ní tak zejména dojde k očištění a zpevnění kamene, odstranění usazených nečistot, vytmelení prasklin, izolace kašny a osazení nové litinové vany. Novým ředitelem příspěvkové organizace Sport Česká Lípa jmenovala Rada města Česká Lípa od 1. června 2015 Mgr. Pavla Císaře. Toho radní v prosinci loňského roku pověřili dočasným řízením příspěvkové organizace poté, co odvolali z funkce tehdejší ředitelku Ivetu Žižkovou. Českolipská nemocnice začala s výměnou stovky nemocničních lůžek včetně nočních stolků a příslušenství. Navýšení smluvní částky o ,41 Kč na obnovu fasády Svatých schodů v areálu augustiniánského kláštera, kde sídlí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, schválila na dubnovém jednání rada kraje. Rada města Česká Lípa na svém dubnovém zasedání schválila dotační program v oblasti podpory talentů. Z něj mohou nadané děti, které podají žádost, uhradit náklady na vybavení, dopravu nebo úhradu členských příspěvků. Rychleji a snadněji se v horizontu dvou let dostanou lidé vystupující na vlakovém nádraží v České Lípě do Dubice, kde mnoho z nich pracuje. Město Česká Lípa se totiž zapojí do velkého projektu státní společnosti Správa železniční dopravní cesty, která se již letos na podzim pustí do modernizace českolipského vlakového nádraží. Akce Česká Lípa - židovská měla za cíl připomenout židovské kořeny našeho města. Celodenní program obsahoval např. vystoupení žáků ZŠ, literární zastavení Městské knihovny, divadelní představení či večerní projekci na Villu Hrdlička. V centru České Lípy na rohu ulic Zámecké a Berkovy vyhořel dům, v němž mimo jiné sídlí známá autoškola. Barokní kamenný znak Kouniců na tomto domě je památkou na poslední českolipskou vrchnost. Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází čtyřikrát ročně v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , Registrace: Ministerstvo kultury ČR E

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15 radnice školství zdravotní a sociální péče bezpečnost kultura ZDARMA www.praha8.cz březen 2012 Zastupitelé schválili prodej domů v Karlíně Více na str. 3 Zenklovou nepojedou auta i tramvaje Více na str.

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

Informace z volebního shromáždění delegátů

Informace z volebního shromáždění delegátů červenec 2015 Informace z volebního shromáždění delegátů HODOŇAN, stavební bytové družstvo, zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 154 obytných domech, ve kterých je 4045 bytových jednotek a

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více