str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb"

Transkript

1 číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva za rok 2014, vzalo na vědomí přehled rozdělení volných finančních prostředků družstva a průběh výnosů za 3 měsíce roku 2015, schválilo bytové záležitosti včetně vyloučení dvou členů družstva, schválilo snížení tvorby DZOI pro jednu samosprávu a navýšení tvorby DZOI pro 5 samospráv. Na 56. zasedání dne představenstvo: projednalo a schválilo závěrku roku 2014, návrh na rozdělení zisku a vzalo na vědomí výsledek auditu, projednalo a vzalo na vědomí zprávy o volných finančních prostředcích družstva, o vývoji nákladů a záloh na teplo a TV, o stavu pohledávek družstva mimo nájem a zprávu o průběhu modernizace výtahů, schválilo výměnu všech výloh a vstupních dveří z přední strany domu u 9 nebytových prostor v areálu ulice Pražská v České Lípě, schválilo program jarního shromáždění delegátů. Na 57. zasedání dne představenstvo: schválilo s platností od nájemní předpisy s úpravami v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby dle předloženého návrhu. Rezerva na zálohu na teplo je ve výši 18 %, na TV 12 % a SV 10 %. Každý člen družstva může požádat o individuelní nastavení záloh na teplo a TV, schválilo návrh usnesení z připravovaného shromáždění delegátů, schválilo navýšení a prodloužení splatnosti vnitrodružstevní půjčky pro samosprávu 482, Skalice u České Lípy, ustanovilo likvidační komisi pro dohled nad likvidací vyřazeného materiálu. Výsledky voleb představenstva a kontrolní komise Shromáždění delegátů zvolilo dne nové orgány družstva na další pětileté období. Oba orgány si po skončení SD na ustavujících schůzích zvolily své předsedy a místopředsedy. PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva členka představenstva člen představenstva členka představenstva člen představenstva náhradník představenstva RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Pavel Tille Žaneta Kolářová Bc. Břetislav Chlup Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Růžena Králová předsedkyně kontrolní komise místopředseda kontrolní komise členka kontrolní komise člen kontrolní komise člen kontrolní komise náhradník kontrolní komise Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Jana Lohrová Mgr. Jiří Nejezchleba Jiří Doutnáč Mgr. Světlana Pilařová 1

2 INFORMACE JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2015 Jarní shromáždění delegátů se tentokrát konalo opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Toto shromáždění delegátů bylo významné tím, že se volilo na dalších 5 let představenstvo a kontrolní komise. Vedle již předkládaného hospodářského výsledku za rok 2014 a rozdělení zisku to byl jeden z nejdůležitějších bodů tohoto shromáždění. Z pozvaných 116 delegátů jich bylo v době zahájení jednání přítomno 87. Účast 75% tak zajistila usnášení schopnost. Již tradičně se na každém jarním shromáždění delegátů předkládá k projednání výroční zpráva za předchozí rok. Ta obsahuje účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, výrok a stanovisko auditora k výroční zprávě za rok Výrok auditora zněl bez výhrad a rovněž konstatoval, že výroční zpráva obsahuje údaje shodné s účetní závěrkou za rok Rok 2014 byl rokem složitým z pohledu nástupu platnosti nové legislativy. Začal platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které přinesly řadu změn také do bytového práva. Snížil se poplatek z prodlení u neplatičů, v družstevních domech zanikla možnost dát výpověď z nájmu. Na ekonomické výsledky družstva měla nepříjemný dopad nízká úroková sazba úložek v bance. Přesto můžeme konstatovat, že družstvo dosáhlo dobrý hospodářský výsledek a zisk činil Kč. Předseda představenstva ve své zprávě uvedl, že družstvo stále funguje jako stabilní organizace s nízkým správním poplatkem pro své klienty. Včas a bez problémů plnilo družstvo v roce 2014 veškeré závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Dobrým vysvědčením práce končícího představenstva byla skutečnost, že toto platilo po celé funkční období Ve svém vystoupení se dále předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta dotknul otázek dlužníků vlastníků bytů, potřeb změn a úprav současné legislativy. Představenstvo odsouhlasilo řádnou účetní závěrku za rok 2014 a předložilo delegátům návrh na rozdělení zisku. Již tradičně se vychází z principu rozdělit samosprávám výnosy z úložek v bankách a polovinu výnosu z vnitrodružstevních půjček. Do fondu bytového hospodářství jim bude rozděleno Kč. Za kontrolní komisi vystoupila předsedkyně paní Jaroslava Tůnová. V její zprávě bylo vedle přehledu provedených kontrol za poslední období, konstatováno také to, že na základě doporučení KK se zlepšila činnost práce některých výborů samospráv. Ve vystoupení zaznělo i doporučující stanovisko k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok Ředitel Ing. Jiří Kladníček ve svém vystoupení seznámil přítomné s činností družstva a podrobněji s prací jednotlivých úseků správy družstva. Dosažené výsledky prezentoval pomocí názorných grafů a tabulek. V komentáři konstatoval, že rok 2014 byl rokem rozmachu zateplování fasád domů, kterých bylo provedeno nejvíce za poslední léta. Družstvo má v současnosti zatepleno zhruba 60 % z 273 domů, které má ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Volba funkcionářů proběhla v režii volební komise podle volebního řádu našeho družstva. Do představenstva kandidovalo 8 kandidátů a volilo se 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise bylo navrženo 6 kandidátů a volilo se 5 členů a 1 náhradník Volby proběhly jako tajné a v době volby bylo přítomno 88 delegátů, což garantovalo usnášení schopnost orgánu SD. Pro platné zvolení členem nebo náhradníkem orgánu je v našem volebním řádu uvedeno, že dotyčný kandidát musí obdržet 60% hlasů přítomných delegátů. Do představenstva bylo zvoleno 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise bylo zvoleno 5 členů a 1 náhradník. Podrobný výklad k účetní závěrce, dosaženému hospodářskému výsledku a rozdělení zisku podal delegátům vedoucí ekonomického úseku Ing. Petr Mertin. Vysvětlil účel ostatních navrhovaných položek vyčleněných se zisku a připomněl klíč, podle kterého se rozdělí finance na jednotlivé samosprávy. V závěru svého vystoupení seznámil delegáty s výnosy investovaných financí ve finančních produktech v ČSOB, a. s. a ČS, a. s. a dále v hypotečních zástavních listech a dluhopisech. V programu jednání plánovaném bodě diskuse nezazněla žádná připomínka ani dotaz. Na závěr bylo přečteno a odsouhlaseno usnesení. Po jednání SD si nově zvolení členové orgánů zvolili předsedy a místopředsedy. Předsedou představenstva byl opětovně zvolen RNDr. Jiří Bárta a stejně tak byla opětovně zvolena předsedkyní KK paní Jaroslava Tůnová. Oba zkušení a osvědčení funkcionáři jsou dobrou zárukou další prosperity družstva. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa 2

3 INFORMACE Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 Máme nového revizního technika plynu Jednou z povinností družstva jsou pravidelné revize plynových rozvodů a spotřebičů v domě a v bytech. Pro složitost zajišťování přístupů do bytů provádí tuto činnost náš zaměstnanec, který má oprávnění pro revize plynových zařízení. Revize se provádí 1x za 3 roky. I když tři roky je dlouhá doba, je možné, že mnozí z vás si pamatují našeho dlouholetého technika, pana Josefa Jenčovského. Ten odchází po 22 letech práce na družstvu do starobního důchodu. Od letošního května proto nastoupil nový revizní technik plynu, pan Jiří Kadlec. Abyste v dnešní nejisté době plné podvodných pracovníků ČEZu a falešných opravářů otevřeli té správné osobě, prokáže se revizní technik na požádání služebním průkazem zaměstnance družstva s fotografií. Dále je provádění revizí avizováno předem vyvěšeným oznámením u vstupu do domu a vždy je o něm informován předseda samosprávy či společenství vlastníků. Totožnost lze ověřit i telefonem na správě družstva. Kontakt na nového revizního technika: tel , , mail: 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE Podle směrnice o zadávání oprav jsou všechny akce s předpokládaným nákladem větším jak půl miliónu korun vybírány stálou výběrovou komisí. V ní kromě zástupců domů a správy družstva působí i zástupci představenstva a kontrolní komise. V roce 2015 proběhlo doposud v oblasti velkých oprav, tj. zateplení domů a štítů, oprav plochých zateplených střech, hydroizolací spodních staveb a dalších prací nad půl miliónu korun celkem 33 výběrových řízení. První proběhlo 9. února 2015, zatím poslední 3. června Plánováno je ještě řádově 10 dalších, většinou zateplení menších domů. Termínově se výběrová řízení zpožďují zejména z důvodu stále složitějších přípravných prací (projekty a stavební povolení), někdy i z důvodu pozdního rozhodnutí domů. Do výběrových řízení se doposud přihlásilo 38 různých firem, vybráno bylo 13 různých vítězů. Nejvíce se jednoho řízení zúčastnilo 8 uchazečů (protiplísňový nátěr zateplené fasády). Nejméně 2 uchazeči se přihlásili na opravu ploché střechy. Výběrových řízení se zúčastnilo 13 různých členů komise za představenstvo, kontrolní komisi Velká výběrová řízení v roce 2015 a správu družstva a 51 různých zástupců samospráv. Nejvíce, zatím 6x, zvítězila firma František Jiráček, vždy v oblasti zateplení. Zateplení domů: V letošním roce připravujeme k zateplení 19 domů, z toho 7 je již zahájeno, ostatní jsou v různé fázi příprav. Zatím není žádný dům plánován na dokončení v roce 2016, z minulosti však víme, že se mohou některé akce protáhnout, buď vlivem počasí, neznámými okolnostmi (např. hnízdění ptáků) nebo bohužel vlivem nekompetentnosti firmy. Generální opravy střech: Po letech, kdy jsme řešili nedostatečné kapacitní možnosti námi používaných a vyzkoušených firem a omezovali počet opravovaných střech, se nám v letošním roce podařilo požadavky domů a kapacitu firem vyvážit. Zatím máme za sebou 5 výběrových řízení. Pro letošní rok je ještě plánováno dalších 5 výběrových řízení, z toho 2 na valbovou střechu. Zahájeny jsou již 3 opravy střech. Hydroizolace spodních staveb: Letos proběhlo zatím 5 velkých výběrových řízení. V minulých letech jsme řešili stále se zvyšující ceny prací, takže minulé dva roky byly ve znamení ne vždy úspěšného hledání nových firem. Výsledkem je však kromě snížení cen i objevení kromě osvědčeného Geoizolu alespoň další kvalitní firmy, Complet San z Liberce. Rekapitulace, další vývoj: Rok 2015 vypadá zatím jako potvrzení tendence postupného snižování počtu zájemců zejména o zateplení, ale i o opravy střech či hydroizolací. Důvodem je zejména velké množství již kompletně hotových domů, občas jsou důvody i legislativní očekávaný vznik společenství vlastníků na domě, neschopnost či neexistence funkčního výboru apod. Nejmarkantnější rys letošních velkých výběrových řízení je však malá účast firem, zejména v zateplení. Důvody mohou být různé, od nechuti těch neúspěšných firem posílat marné nabídky až po úbytek firem či zvýšené angažovanosti u jiných investorů. Je dobré připomenout, že tato čísla se týkají pouze akcí nad 0,5 mil. Kč. Zároveň s tímto probíhají přípravy a realizace akcí s menšími náklady, avšak většinou se stejnou pracností příprav. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Česká Lípa Chráníme ptáky před nárazy do skel domu Obyvatelům domů v Novém Boru, Jiráskova č. p nebylo jedno, že jim do skel panelového domu naráželi ptáci a pak už jen jejich mrtvolky vynášeli z lodžií do popelnice. Kritickými místy byla čirá skla mezi lodžiemi a chodbou - ptáci je nevnímali jako překážku, ale jako zdánlivě volný průlet do světlé chodby nebo na strom zrcadlící se ve skle. Rozhodli se je chránit. Nastudovali problematiku kolizí ptáků se skly, koupili a sami umístili na skla samolepky v kombinaci: UV samolepky a obrazce s tmavými proužky. Nyní po necelém roce zkušeností mohou říci POVEDLO SE - kolize ptáků se skly přestaly. Obyvatele domu to stálo zhruba 20 Kč na byt a pár hodin zábavné práce, kterou zvládnou třeba maminky i s dětmi (když budou vědět, jak se to dělá). Dům to rozhodně nehyzdí, protože samolepky mohou být tak decentní, že lidé si jich skoro nevšimnou - viz. foto. Tímto společně přispíváme k ochraně přírody. 4 Ing. Pavel Benda Za samosprávu OSBD č. 429

5 Usnesení shromáždění delegátů z Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti družstva za rok B. Shromáždění delegátů schválilo 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne Zprávu kontrolní komise za období od do Zprávu mandátové komise. 4. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2014, řádnou účetní závěrku roku Rozdělení a užití zisku za rok 2014 ve výši ,- Kč a celkovou tvorbu nerozděleného zisku předchozích let ve výši Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na daň z příjmu právnických osob 0 Po dani z příjmu k rozdělení / Dle klíče zůstatku rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet /Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: /Nový příděl do fondu motivačního programu /Nerozdělený zisk stř. správy za rok Kč a za rok Kč Volba představenstva a kontrolní komise: Zvolení členové představenstva: RNDr. Jiří Bárta, Břetislav Chlup Pavel Tille Ing. Pavel Mothejzík Žaneta Kolářová Michaela Uhlířová Petr Murka Zvolení náhradníci představenstva: Růžena Králová Zvolení členové kontrolní komise: Mgr. Jiří Nejezchleba Jana Lohrová Zbyněk Zoubek Jiří Doutnáč Jaroslava Tůnová Zvolený náhradník kontrolní komise: Mgr. Světlana Pilařová C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést rozdělení zisku roku 2014 ve výši Kč podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám do fondu bytového hospodářství. 2. Prostřednictvím Zpravodaje a internetových stránek družstva informovat členy družstva o průběhu SD a zveřejnit usnesení SD. 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Úspory tepla vlivem snižování energetické náročnosti budov Máme za sebou další vyúčtování zálohových plateb a díky nevýrazné zimě jsme skoro všichni spokojeni, protože se nám vrací zaplacené měsíční zálohy ve formě přeplatku. Ty skutečně velké částky přeplatků, ale i nedoplatků, vznikají na vyúčtování tepla a teplé vody, což jsou stále dvě nejdražší položky měsíčního předpisu. Spotřebu teplé vody můžeme výrazně ovlivnit svým chováním, spotřebu tepla pouze částečně. Nejvíc záleží na vydatnosti zimy a pak samozřejmě na stavu domu. Vydatnost zimy neovlivníme, stav domu už ano. Takto komplikovaně jsem se dostal k jádru článku, totiž porovnání spotřeb tepla zateplených a nezateplených domů. Jak každý chápe, mírná zima toto srovnání trošku znevažuje, protože když netopí nikdo, zateplení moc nepomáhá a nešetří. Přesto ale nějaký rozdíl je stále vidět. Podotýkám, že podle oficiálních denostupňů byla zima roku 2014 o 17% mírnější než ta v roce Nejdříve jsme porovnali úspory domů, které nezměnily mezi roky 2013 a 2014 svůj stav, tedy byly pořád zateplené nebo nezateplené. U vzorku 8 zateplených domů byla průměrná úspora 22,2%, u vzorku 8 nezateplených domů byla úspora 23,1%, což je logické, protože nezateplený dům více pozná změnu zimy, než ten zateplený. Je potřeba totiž na druhou stranu podotknout, že měrná spotřeba tepla vzorku zateplených domů byla 0,17 GJ/m 2, zatímco u těch nezateplených 0,31 GJ/m 2, tedy téměř dvojnásobná. Což představuje i téměř dvojnásobné platby za teplo. A teď k porovnání úspor způsobených zateplením domu. K tomuto účelu jsme si vybrali vzorek 5 domů na centrálním zdroji tepla, které byly kompletně zateplené v roce A výsledek? Meziroční úspora tepla činí 35,67% při měrné spotřebě 0,21 GJ/m 2. Pokud eliminuji vliv zimy (17%) nebo úspory i u nezateplených domů (23,1%), pak zateplení zařídilo úspory ve výši 18,67%, respektive 12,57%. Vypadá to jako malé číslo, ale je potřeba si uvědomit, že bylo dosaženo v roce, kdy byla nejmírnější zima za posledních nejméně 20 let. Tedy v zimě, kdy se příliš netopilo. Když k tomu připočteme další aspekty zateplení, jako je nový hezčí vzhled domu, zbavení se problémů s mezipanelovými spárami, eliminace vzniku plísní, v parném létě zachování chladnějšího prostředí v bytech, pak je zateplení stále správným rozhodnutím. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD Česká Lípa OSBD Česká Lípa nabízí pronájem volného nebytového objektu s přilehlým pozemkem. Jedná se o dům na výhodném místě (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k Lidlu), adresa Lužická 1076, Česká Lípa. Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,80 m 2 s osmi místnostmi, plus sociální zařízení. Smluvní nájemné činí ,- Kč/měsíc a nezahrnuje náklady na energie. Vytápění zajištěno tepelným čerpadlem. Prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo za účelem podnikání. Případní zájemci se mohou hlásit na tel. č , mob. č , OSBD Česká Lípa pronajme nebytové prostory v České Lípě na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 5.400,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = 3.600,- Kč), na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 182,60 m 2. Skládá se celkem z 8 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 8.000,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = 3.000,- Kč), 6 Nebytové prostory jsou vhodné k obchodní činnosti nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit osobně na OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa nebo na tel. č ,

7 EKONOMIKA Vyúčtování zálohových plateb 2014 V tomto článku bych vás chtěl seznámit se základními výsledky vyúčtování zálohových plateb (VZP) za rok 2014 na našem družstvu. Přeplatky vznikly celkem u 7549 bytů, které v součtu činí Kč. Nedoplatky v celkové výší Kč vznikly u 729 bytů. Nejdůležitějšími a největšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo a teplá voda. Podívejme se tedy na konečná čísla těchto položek podrobněji. V položce teplo bylo provedeno vyúčtování celkem u 7434 klientů s celkovými náklady 73 mil. Kč. Zálohy byly uhrazeny ve výši 107 mil. Kč, a tak se položka teplo podílela na celkovém přeplatku 34 mil. Kč. Přeplatek v této položce přitom mělo 7199 klientů a nedoplatek mělo 235 klientů. Teplo záloha náklad Uvedená tabulka a graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tis. Kč na teplo od roku 2006 do roku 2014 v domech, kde nedošlo k založení SVJ. Na vývoj nákladu mají vliv klimatické podmínky našeho regionu, změny ve spotřebě jednotlivých domů a vznik SVJ s právní subjektivitou. Zálohy a náklady na teplou vodu (TUV) se vyvíjely velmi podobně jako položka teplo. Celkové náklady na TUV jsou 61 mil. Kč a předepsané zálohy činili 67,7 mil. Kč. TUV se na výsledném přeplatku podílí částkou 6,7 mil. Kč. TUV záloha náklad Předchozí tabulka a následující graf představují vývoj záloh a nákladů na teplou vodu od roku 2006 do roku Ačkoli velká většina našich klientů má přeplatek, někteří mají nedoplatky. Ty je nutné zaplatit do Těm, kteří jej nemohou z nějakého důvodu zaplatit do splatnosti, doporučujeme s družstvem jednat a nespoléhat na to, že to nějak projde. Sankce za nezaplacení nedoplatku z VZP 2014 je dle platné legislativy ve výši 1 promile za každý den prodlení. Za rok tedy dosahuje k částce převyšující 36 % výše dluhu. Jednáním a nalezením vhodného způsobu zaplacení se této sankci může náš klient vyhnout. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku OSBD Česká Lípa 7

8 8 TIP NA VÝLET Necelou hodinu jízdy autem z České Lípy leží německé město Kurort Jonsdorf a v něm byl v roce 2004 otevřen Motýlí dům (německy Schmetterlingshaus). Pokud jste odpůrci aut, pak se nabízí cesta vlakem. Bude sice o několik hodin delší, zato si můžeme navíc dopřát jednu atrakci navíc - cestu úzkokolejnou železnicí ze Žitavy. Nejlevnější je jet z České Lípy do Rybniště v půl desáté, odtud do Žitavy. Těsně před jednou hodinou jste v Jonsdorfu. To už je však rychlejší jízda na kole. Ideálně vyšlapeme zadem do Mařenic (je zde pozvolnější stoupání), dále do Krompachu a po opravené silnici přejedeme do Německa. Cíl je přímo v hraniční obci. Jak jsem psal, autem trvá cesta 46 minut, přímo u Motýlího domu je rozlehlé a neplacené parkoviště. Základní vstupné je 6,50 euro, samozřejmostí jsou různé slevy například pro rodiny. Utrácet lze za další více či méně zajímavé věci. Já dovezl domů motýlí šátek, ale dost času jsem strávil i mezi různými sety miniskleníčků, pomocí nichž si můžete vytvořit v obýváku tematicky zajímavé biotopy. Předpokládám, že první naše kroky povedou do hlavní haly, v níž můžeme strávit celý půlden. Jezírko, potůček, množství zeleně a lavičky. Můžeme lítat s fotoaparátem od jednoho motýla k druhému nebo se můžeme posadit a sledovat je pasivně. Někteří se maskují jako listy, jiní ochotně pózují na květech karafiátů či kusech Motýl pomerančů. Pod nohama nám proběhne křepelka nebo taky myš. Zatímco první živočich je zde záměrně, druhý se zde prachsprostě přiživuje. Když se dostatečně nabažíme, můžeme hned za rohem obdivovat skvělé mořské akvárium, které mě nezaujalo až tak rybami jako dvaceti druhy žahavců. O kus dál je malé insektárium, v němž nám doslova před očima rostou obrovské housenky největšího motýla světa s latinským názvem Attacus atlas. Ti jsou k vidění Motýlí dům i v motýláriu, ale kromě své velikosti ničím nezaujmou. V dospělosti totiž nemají trávicí ústrojí, a tak pomalu umírají někde u stěny. V přízemí je k vidění ještě několik zástupců hmyzu a pavouků. Když vystoupáme do patra, čeká nás několik atraktivních druhů plazů: agamy, cha- Chameleon meleoni, gekoni, leguáni i želvy. Z hadů si uvědomuji jen nenáročnou užovku červenou. K vidění jsou i pralesničky - šípové žáby, které jsou vůbec nejjedovatějšími živočichy na světě. Byť v zajetí jako jedovaté jen vypadají. Samozřejmostí je bezbariérový přístup, kavárna, dětský koutek, čisté toalety a řada materiálů nejen v němčině, ale i v češtině či polštině. Kdo by něco podobného čekal za kopcem, že? Obzvlášť, když na té české straně některé obce víceméně jen živoří. Je určitě škoda si více neprohlédnout i samotné městečko, kter ým se táhne zmíněná úzkokolejka. Kostel, za ním hřbitov, park, nad nímž je malá vyhlídka z kopce s názvem Lindnersteine. Kruhový výhled je i z vrchu Tomperbergu. Nad obcí je i první ferrata široko daleko, na Nonnenfelsen. Když si netroufáme do sedáku a na lanové mosty, můžeme aspoň navštívit malou kavárničku na vrcholu. V obci je dokonce i hvězdárna. V zimě se zde lyžuje i bruslí. Výlet do Jonsdorfu lze spojit i s návštěvou hradu Oybinu, s projížďkou vyhlídkovým vláčkem, představením v lesním divadle apod. Sasko jede a na Čechy jsou připraveni. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY Nemocnice hodlá prodat zchátralou ubytovnu a travnaté plochy o rozloze přibližně 50 tisíc metrů čtverečných. Leží na severní straně areálu a v současnosti je jejich odhadovaná cena sedm milionů korun. S ubytovnou pak na téměř dvojnásobek. Pro nemocnici to jsou zcela zbytné pozemky, které NsP ani její pacienti nikdy nevyužívali. Kompletní renovace se zanedlouho dočká empírová kašna na náměstí T. G. Masaryka v centru České Lípy. V rámci ní tak zejména dojde k očištění a zpevnění kamene, odstranění usazených nečistot, vytmelení prasklin, izolace kašny a osazení nové litinové vany. Novým ředitelem příspěvkové organizace Sport Česká Lípa jmenovala Rada města Česká Lípa od 1. června 2015 Mgr. Pavla Císaře. Toho radní v prosinci loňského roku pověřili dočasným řízením příspěvkové organizace poté, co odvolali z funkce tehdejší ředitelku Ivetu Žižkovou. Českolipská nemocnice začala s výměnou stovky nemocničních lůžek včetně nočních stolků a příslušenství. Navýšení smluvní částky o ,41 Kč na obnovu fasády Svatých schodů v areálu augustiniánského kláštera, kde sídlí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, schválila na dubnovém jednání rada kraje. Rada města Česká Lípa na svém dubnovém zasedání schválila dotační program v oblasti podpory talentů. Z něj mohou nadané děti, které podají žádost, uhradit náklady na vybavení, dopravu nebo úhradu členských příspěvků. Rychleji a snadněji se v horizontu dvou let dostanou lidé vystupující na vlakovém nádraží v České Lípě do Dubice, kde mnoho z nich pracuje. Město Česká Lípa se totiž zapojí do velkého projektu státní společnosti Správa železniční dopravní cesty, která se již letos na podzim pustí do modernizace českolipského vlakového nádraží. Akce Česká Lípa - židovská měla za cíl připomenout židovské kořeny našeho města. Celodenní program obsahoval např. vystoupení žáků ZŠ, literární zastavení Městské knihovny, divadelní představení či večerní projekci na Villu Hrdlička. V centru České Lípy na rohu ulic Zámecké a Berkovy vyhořel dům, v němž mimo jiné sídlí známá autoškola. Barokní kamenný znak Kouniců na tomto domě je památkou na poslední českolipskou vrchnost. Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází čtyřikrát ročně v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , Registrace: Ministerstvo kultury ČR E

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava Strana první NZ 69/2014 N 74/2014 O P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:)

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

ZÁPIS. Program schůze, počet a obsah příloh a text pozvánky byly schváleny výborem dne

ZÁPIS. Program schůze, počet a obsah příloh a text pozvánky byly schváleny výborem dne Společenství vlastníků Argentinská 1284/6, Praha 7 se sídlem Argentinská 1284/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 033 26 632 Zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne. 22.

Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne. 22. Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2011 Ing. Jaroslava Marešová EU SD 22. 11. 2011 Stránka 1 z 13 Vážení

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 2. 5. 2007 Přítomni: 77 družstevníků ze 143, tedy 53,85 % Hosté:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Přehled hospodaření domu za rok 2015 pro Sezemínská 2030, Praha 5

Přehled hospodaření domu za rok 2015 pro Sezemínská 2030, Praha 5 Přehled hospodaření domu za rok 2015 pro Sezemínská 2030, Praha 5 Úvodem Společnost Vaše domy, s.r.o. vám předkládá dokument Přehled hospodaření domu za rok 2015. Dokument obsahuje ekonomické údaje, které

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 2.4.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Ekonomika bytových družstev (Družstevní minimum 2016)

Ekonomika bytových družstev (Družstevní minimum 2016) Ekonomika bytových družstev (Družstevní minimum 2016) 1. Charakter hlavní činnosti BD, základní ekonomické kategorie v zákoně o obchodních korporacích 2. Nájemné z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 25.2.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010

Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - 26 - HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA,

BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B IČ: 61 86 14 21 Z Á P I S ze schůze představenstva Bytového družstva

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 3.4.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jungmannova č.p. 968, Kuřim

Zápis z členské schůze Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jungmannova č.p. 968, Kuřim Zápis z členské schůze Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jungmannova č.p. 968, 664 34 Kuřim konané dne 28.dubna 2008 v 18:00 hod. v kulturním domě v Kuřimi. Přítomni: dle prezenční listiny

Více

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30. 5. 2013 08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 1) Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2012 2) Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více