ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA"

Transkript

1 ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ako odvolací správny orgán príslušný podľa 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a 21 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o potravinách ), vo veci odvolania účastníka konania: REZERVE s.r.o., Š. Králika 439/15, Prievidza, IČO: zo dňa , proti rozhodnutiu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza č. k.: Ro-29/2013-ŽK 1505/2013 zo dňa , ktorým podľa 23 ods. 5 zákona o potravinách uložila opatrenie a podľa 28 ods. 4 písm. a) a i) zákona o potravinách uložila úhrnnú pokutu vo výške eur (slovom: jedentisíc eur) za nedostatky zistené úradnou kontrolou potravín vykonanou dňa v prevádzkarni: REZERVE s.r.o., Potraviny Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza, rozhodla takto: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza č. k.: Ro-29/2013-ŽK 1505/2013 zo dňa v bode 2 výrokovej časti uložené opatrenie potvrdzuje - v bode 1 výrokovej časti m e n í takto: Účastník konania: REZERVE s.r.o. Š. Králika 439/15, Prievidza, IČO: prevádzkareň: REZERVE s.r.o., Potraviny, Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja, dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi a umiestňovať na trh potraviny označené povinnými údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka podľa 4 ods. 1 v nadväznosti na 9 ods. 1 písm. a), b), c), e), i) zákona o potravinách a 3 ods. 1 a 3 ods. 3 písm. a), b), c), d), e) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín (ďalej Vyhláška č. 127/2012 Z. z. ) a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v prevádzkarni REZERVE s.r.o., Potraviny, Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza, umiestňoval na trh 2 druhy potravín: - Pendreky v množstve 30 ks a celkovej sume 6,00 - Jedlý papier v množstve 331 ks a celkovej sume 33,10, ktoré neboli označené žiadnymi z povinných údajov v štátnom jazyku. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách.

2 Ďalej porušil povinnosť označiť krájané potraviny a potraviny predávané na hmotnosť dátumom spotreby/primerane skráteným dátumom spotreby uvedeným na ich obale, ak boli rozbalené na účely predaja jednotlivých častí v súlade s 9 ods. 1 písm. d), 12 ods. 1 písm. j), n) zákona o potravinách a 102 ods. 6 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/ , ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v platnom znení prvá hlava druhej časti Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky (ďalej Výnos MP SR a MZ SR č. 981/ ), nakoľko dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v prevádzkarni REZERVE s.r.o., Potraviny, Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza umiestňoval na trh potravinárske výrobky (bryndza, údená tehla, syr niva, ovčí syr) bez označenia údajom o dátume spotreby/skrátenom dátume spotreby. Uvedeným konaním účastník konania naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách. Ďalej porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja, dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi a zákaz umiestňovania na trh potravín po uplynutí dátumu spotreby (ďalej DS ) a dátumu minimálnej trvanlivosti (ďalej DMT ) podľa 6 ods. 5 písm. d) a 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v prevádzkarni REZERVE s.r.o., Potraviny, Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza, umiestňoval na trh 2 druhy potravín po DS v celkovej hmotnosti 0,91 kg a celkovej sume 6,24 a 5 druhov potravín po DMT v celkovej hmotnosti 15,714 kg a celkovej sume 36,50 : - Gazdovské maslo, DS: v celkovom množstve 0,24 kg a celkovej sume 1,56 ; - NIVA 50%, T.V.S., DS: v celkovom množstve 0,67 kg a celkovej sume 4,68 ; - Ryža guľatozrnná, Bonny, 1 kg, DMT: , v celkovom množstve 8 kg a celkovej sume 8,72 ; - Morčacie prsia, hlbokozmrazené, DMT: , v celkovom množstve 2,374 kg a celkovej sume 13,03 ; - Marhule polené, 410g, DMT: , v celkovom množstve 4,1 kg a celkovej sume 6,30 ; - Winergy, 40g, DMT: 6.4,2013, v celkovom množstve 0,76 kg a celkovej sume 6,65 ; - Arašidy pražené, solené, 80 g, DMT: , v celkom množstve 0,48 kg a celkovej sume 1,80. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách. Ďalej porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja, dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi a zákaz umiestňovania na trh potravín iných ako bezpečných podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách a článku 14 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení (ďalej Nariadenie (ES) č. 178/2002 ) podľa ktorého sa potraviny nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v prevádzkarni REZERVE s.r.o., Potraviny, Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza, umiestňoval na trh jeden druh potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu - syr údená tehla s chýbajúcou etiketou, na ktorej bola vytvorená povrchová pleseň. o hmotnosti 1,115 kg a celkovej sume 5,56. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách.

3 Ďalej prevádzkovateľ porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja, dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi a plniť povinnosti a požiadavky na hygienu manipulovania s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh - udržiavať potravinárske priestory v dobrom stave údržby a zabezpečiť hygienu predaja podľa 4 ods. 1, 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení (ďalej Nariadenie (ES) č. 852/2004 ) - Príloha II Kapitola I ods. 1 a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v prevádzkarni REZERVE s.r.o., Potraviny, Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza, na predajnej ploche bola poškodená celistvosť linolea na podlahe. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách ukladá úhrnná pokuta vo výške eur, slovom: jedentisíc eur. Účastník konania je povinný uloženú pokutu poukázať do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza vedený Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, variabilný symbol Odôvodnenie: I. Napadnutým rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza (ďalej RVPS Prievidza ) č. k.: Ro-29/2013-ŽK 1505/2013 zo dňa bolo prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku ako účastníkovi konania uvedenému vo výroku tohto rozhodnutia uložené opatrenie podľa 23 ods. 5 zákona o potravinách a úhrnná pokuta podľa 28 ods. 4 písm. a) a písm. i) zákona o potravinách vo výške eur za nedostatky zistené úradnou kontrolou potravín, ktorá bola vykonaná dňa v prevádzkarni: REZERVE s.r.o., Potraviny Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza. Pri úradnej kontrole potravín dňa v čase od hod. do hod. boli zistené nasledovné nedostatky: 1./ Umiestňovanie na trh nesprávne, alebo nedostatočne označených potravín: umiestňoval na trh 2 druhy potravín: - Pendreky v množstve 30 ks a celkovej sume 6,00 - Jedlý papier v množstve 331 ks a celkovej sume 33,10, ktoré neboli označené žiadnymi z povinných údajov v štátnom jazyku. Ďalej umiestňoval na trh potravinárske výrobky (bryndza, údená tehla, syr niva, ovčí syr) bez označenia údajom o dátume spotreby/skrátenom dátume spotreby. Ďalej umiestňoval na trh syr údená tehla bez etikety (bez označenia). 2./ Umiestňovanie na trh potravín po DS a DMT: - Gazdovské maslo, DS: v celkovom množstve 0,24 kg a celkovej sume 1,56 ; - NIVA 50%, T.V.S., DS: v celkovom množstve 0,67 kg a celkovej sume 4,68 ; - Ryža guľatozrnná, Bonny, 1 kg, DMT: , v celkovom množstve 8 kg a celkovej sume 8,72 ;

4 - Morčacie prsia, hlbokozmrazené, DMT: , v celkovom množstve 2,374 kg a celkovej sume 13,03 ; - Marhule polené, 410g, DMT: , v celkovom množstve 4,1 kg a celkovej sume 6,30 ; - Winergy, 40g, DMT: 6.4,2013, v celkovom množstve 0,76 kg a celkovej sume 6,65 ; - Arašidy pražené, solené, 80 g, DMT: , v celkom množstve 0,48 kg a celkovej sume 1,80. 3./ Umiestňovanie na trh potravín nevhodných na ľudskú spotrebu: Na syre údená tehla s chýbajúcou etiketou, bola vytvorená povrchová pleseň. Celková hmotnosť 1,115 kg a celková suma 5,56. 4./ Nedostatky v prevádzkovej hygiene: Na predajnej ploche bola porušená celistvosť linolea na podlahe. Zistené skutočnosti boli zdokumentované v Zázname o úradnej kontrole potravín č. PD/2013/LE, HL/39 zo dňa a prerokované s xxxxxxxxxx, predavačkou prítomnou pri kontrole, ktorá záznam podpísala, zobrala na vedomie nedostatky a k zisteným skutočnostiam podala vyjadrenie (cit): Tovar bol z predaja okamžite stiahnutý. Inšpektori RVPS Prievidza v tomto zázname uložili podľa 20 ods. 9 zákona o potravinách prevádzkovateľovi na mieste opatrenia: 1. Zákaz predaja potravín po DS resp. DMT na predajni od od 13,00 hod. 2. Informovať o spôsobe ako bolo naložené so stiahnutým tovarom do Zákaz predaja potravín neoznačených v súlade s platnou legislatívou SR od ,00. Na základe zistených skutočností začala vecne a miestne príslušná RVPS Prievidza dňa v súlade s ustanovením 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok ) správne konanie č. k.: Ro-29/2013-ŽK, 1197/2013 vo veci zisteného porušenia zákona o potravinách a predpisov vydaných na jeho vykonanie a dala účastníkovi konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia v lehote 5 dní od doručenia upovedomenia vyjadril k zisteným skutočnostiam. Účastník konania prevzal upovedomenie dňa a k podkladu pre rozhodnutie sa nevyjadril. Dňa RVPS Prievidza vydala rozhodnutie č. k.: Ro-29/2013-ŽK, 1505/2013, ktorým účastníkovi konania uložila opatrenia podľa 23 ods. 5 zákona o potravinách a uznala ho zodpovedným za spáchanie správnych deliktov podľa 28 ods. 2 písm. f), 28 ods. 2 písm. p), 28 ods. 4 písm. a) a 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách a účastníkovi konania uložila podľa 28 ods. 4 písm. a) a i) uvedeného zákona úhrnnú pokutu vo výške eur. Účastník konania rozhodnutie prevzal dňa V zákonom stanovenej 15-dňovej lehote podal účastník konania odvolanie voči rozhodnutiu RVPS Prievidza č. k.: Ro-29/2013-ŽK, 1505/2013 zo dňa (odvolanie evidované na RVPS Prievidza dňa , pod číslom 1622). V odvolaní účastníka konania sa uvádza nasledovné (cit.): Odvolávame sa voči rozhodnutiu č. k.: Ro-29/2013-ŽK zo dňa kde na našej prevádzke na ul. Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza kde ste nám uložili pokutu vo výške 1.000,- eur/slovom jedentisíceur/, bolo by možne uložiť nižšiu pokutu, zavady boli hneď poodstraňované, skrátenie dátumu spotreby je evidované na každej prevádzke v záznamoch o otvorených, porcovaných a vážených výrobkoch. Prosili by sme o zníženie pokuty z dôvodu, že bolo hneď všetko poodstraňované a napravené. RVPS Prievidza, ako prvostupňový správny orgán, zaslala dňa po tom, čo sama nevyhovela odvolaniu účastníka konania, predmetný spis na rozhodnutie druhostupňovému správnemu orgánu Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej ŠVPS

5 SR ) ako nadriadenému správnemu orgánu najbližšieho vyššieho stupňa na ďalšie konanie - evidované na ŠVPS SR pod podacím číslom 6035 dňa K spisu predkladanému odvolaciemu orgánu pripojil prvostupňový správny orgán svoje stanovisko, v ktorom reaguje na námietky účastníka konania a navrhuje rozhodnutie potvrdiť. II. V zmysle 59 ods. 1 správneho poriadku ŠVPS SR preskúmala napadnuté rozhodnutie a celý spisový materiál, vrátane zákonnosti postupu RVPS Prievidza ako aj zákonnosti a vecnej správnosti rozhodnutia. Zhodnotila dokazovanie vykonané orgánom prvého stupňa a dôkladne sa zaoberala námietkami účastníka konania uvedenými v jeho odvolaní. Zistila, že odvolanie je prípustné a bolo podané včas. Po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami tvoriacimi predmet prejednávanej veci odvolací orgán konštatuje, že nedostatkami zistenými pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa v prevádzkarni: REZERVE s.r.o., Potraviny Ľ. Ondrejova 2157, Prievidza, uvedenými v Zázname o úradnej kontrole potravín č. PD/2013/LE, HL/39 porušil účastník konania nasledovné právne predpisy: - Nedostatky v prevádzkovej hygiene: Podľa 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách je ten, kto predáva potraviny, vrátane internetového predaja, povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa Prílohy II Kapitoly I ods. 1 Nariadenia (ES) č. 852/2004 sa potravinárske priestory musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. - Nedostatky v umiestňovaní na trh po DS a DMT: Podľa 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestniť potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti Podľa 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. - Nedostatky v umiestňovaní na trh potravín neoznačených a nesprávne označených: Podľa 9 ods. 1 zákona o potravinách ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi: a) názvom, pod ktorým sa potravina predáva, b) obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, c) o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny, e) dátumom minimálnej trvanlivosti, i) zoznamom jednotlivých zložiek, Podrobnosti ohľadom označovania potravín sú bližšie upravené vo Vyhláške č. 127/2012 Z. z. Podľa 3 ods. 1 Vyhlášky č. 127/2012 Z. z. slovné označenie potraviny podľa odsekov 3 a 5 uvádzanej na trh sa uvádza v štátnom jazyku. Označovanie aj v iných jazykoch nie je zakázané, avšak nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku.

6 Podľa 3 ods. 3 písm. a) e) Vyhlášky č. 127/2012 Z. z. v označení balenej potraviny musia byť uvedené tieto údaje: a) názov, pod ktorým sa potravina uvádza na trh b) meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne alebo predávajúceho, ktorý má sídlo v členskom štáte Európskej únie c) množstvo potraviny bez obalu d) dátum minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, dátum spotreby, e) zoznam zložiek, Podľa 9 ods. 1 písm. d) zákona o potravinách ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska. Podľa 12 ods. 1 písm. j) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potravín. Podľa 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu. Podľa 102 ods. 6 Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/ ostatné potraviny porciované a zabalené v obchodnej sieti sa považujú za lahôdkarské výrobky; možno ich predávať, ak ide o rýchlo sa kaziace potraviny len do 24 hodín od ich porciovania a zabalenia, a ak ide o trvanlivé potraviny len do 48 hodín od ich porciovania a zabalenia. - Nedostatky v umiestňovaní na trh potravín nevhodných na ľudskú spotrebu: Podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestniť potraviny inú ako bezpečnú. Podľa Článku 14 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 178/2002 sa potraviny nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné. Podľa Článku 14 ods. 2 písm. b) Nariadenia (ES) č. 178/2002 sa za nebezpečné budú považovať potraviny, ak sú nevhodné na ľudskú spotrebu. Podľa Článku 14 ods. 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 sa pri určovaní toho, či je nejaká potravina nevhodná pre ľudskú spotrebu, musí brať ohľad na to, či je potravina neprijateľná pre ľudskú spotrebu podľa jej určeného použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom. Ďalej odvolací orgán poukazuje na tieto zákonné ustanovenia: Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách sú prevádzkovatelia povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja, dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín, Podľa 18 ods. 2 zákona o potravinách sa úradnou kontrolou overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených zákonom o potravinách a osobitnými predpismi na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie. Podľa 20 ods. 9 zákona o potravinách zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa 19 ods. 2 a opatrenia podľa osobitných predpisov (čl. 54 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení).

7 Podľa čl. 54 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení, (ďalej Nariadenie (ES) č. 882/2004 ), ak príslušný orgán zistí nedodržiavanie predpisov, bude konať tak, aby zabezpečil, aby prevádzkovateľ situáciu napravil. Príslušný orgán bude pri rozhodovaní o tom, ako bude konať, brať do úvahy povahu tohto nedodržiavania, ako aj minulosť prevádzkovateľa pokiaľ ide o nedodržiavanie predpisov. Podľa článku 54 ods. 2 Nariadenia (ES) č. 882/2004, pokiaľ je to potrebné, budú súčasťou tohto konania tieto opatrenia: a) nariadenie hygienických postupov alebo akejkoľvek inej akcie, ktorú považuje príslušný orgán za potrebnú na zabezpečenie krmivovej a potravinovej bezpečnosti alebo dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá; b) obmedzenie alebo zákaz uvádzať tieto krmivá, potraviny alebo zvieratá na trh, dovážať ich alebo vyvážať;... Podľa 23 ods. 5 zákona o potravinách orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty. Podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené. Podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu od 1000 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené. Podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu od 1000 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Podľa 28 ods. 11 zákona o potravinách sa na konanie o uložení pokuty vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. III. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Prievidza z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. PD/2013/LE, HL/39 zo dňa ; fotodokumentácia z úradnej kontroly potravín; Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. Ro-29/2013-Ž, 1197/2013 zo dňa Podľa názoru odvolacieho orgánu rozhodnutie o uložení pokuty bolo vydané oprávnene. V konaní bolo dostatočne preukázané, že účastník konania v rozpore s 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách a v rozpore s článkom 14 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 178/2002 umiestňoval na trh potravinu nevhodnú na ľudskú spotrebu. Ďalej umiestňoval na trh 2 druhy potravín po DS a 5 druhov potravín po DMT v rozpore s 6 ods. 5 písm. d) a 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách. Ďalej umiestňoval na trh potraviny, ktoré boli neoznačené a nesprávne označené v rozpore s 4 ods. 1, 9 ods. 1 a 12 ods. 1 písm. j) a písm. n) zákona o potravinách, v rozpore s 3 ods. 1 a 3 ods. 3 Vyhlášky č. 127/2012 Z. z. ako aj v rozpore s 102 ods. 6 Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/ Tiež bolo dostatočne preukázané, že účastník konania umiestňoval na trh potraviny v nevyhovujúcich hygienických podmienkach (poškodené necelistvé linoleum na podlahe v predajni) v rozpore s 4 ods. 1 a 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách ako aj s Prílohou II Kapitola I ods. 1 Nariadenia (ES) č.

8 852/2004. Takýmto protiprávnym konaním naplnil znaky skutkovej podstaty správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f), 28 ods. 2 písm. p), 28 ods. 4 písm. a) a 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách, za čo mu bol prvostupňový správny orgán povinný uložiť pokutu v určenom rozpätí. Odvolací orgán odôvodňuje zmenu výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia nasledujúcimi závermi: Podľa 28 ods. 11 zákona o potravinách sa na konanie o uložení pokuty vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Podľa 46 a 47 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti - výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Výrok musí byť formulovaný presne, určito, stručne a musí jasne a zrozumiteľne vyjadrovať vyriešenie veci, ktorá je predmetom správneho konania. Vymedzenie predmetu konania vo výroku rozhodnutia o inom správnom delikte musí spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti výroku svojho rozhodnutia, podstatne poruší 47 ods. 2 správneho poriadku (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 28/2007). V rozhodnutí o inom správnom delikte je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý a to popisom skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia vydaného RVPS Prievidza č. k.: Ro-29/2013-ŽK, 1505/2013 zo dňa odvolací orgán dospel k záveru, že tieto podmienky nie sú splnené z nasledujúcich dôvodov: 1. Vo výrokovej časti rozhodnutia neboli podrobne identifikované potraviny po uplynutí dátumu spotreby. 2. Nedostatky spočívajúce v umiestňovaní na trh potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu syr údená tehla s výskytom plesne vyhodnotil prvostupňový správny orgán nesprávne. Vo výroku rozhodnutia uviedol, že hore uvedenými nedostatkami účastník konania porušil 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách. Tento paragraf, ktorý znie nasledovne - Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín neupravuje žiadnu povinnosť predávajúceho, ale určuje jeho objektívnu zodpovednosť za ním predávané potraviny. Umiestňovaním na trh potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu porušil účastník konania 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách a článok 14 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 178/ Nedostatky v umiestňovaní na trh potravín rozbaľovaných a predávaných na váhu nakrojovaním (bryndza, údená tehla, syr niva, ovčí syr), u ktorých nebol v blízkosti potraviny uvedený primerane skrátený dátum spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny vyhodnotil prvostupňový správny orgán nesprávne. Vo výroku rozhodnutia uviedol, že hore uvedenými nedostatkami účastník konania naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách za umiestňovanie na trh potravín po uplynutí DS a DMT, ktoré však podľa názoru odvolacieho orgánu nebolo preukázané. Prvostupňový správny orgán mal uznať účastníka konania vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách za umiestňovanie na trh potravín nesprávne označených alebo neoznačených. Hore uvedeným konaním účastník konania porušil okrem 12 ods. 1 písm. j) zákona o potravinách, ktorý uviedol prvostupňový správny orgán vo výroku rozhodnutia aj 9 ods. 1 písm. d), 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách a 102 ods. 6 Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/

9 Z popísaných dôvodov odvolací orgán rozhodnutie RVPS Prievidza zmenil tak, že: - vo výrokovej časti bližšie špecifikoval porušenie spočívajúce v umiestňovaní potravín na trh po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti, - v súvislosti s umiestňovaním na trh potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu zmenil právnu kvalifikáciu porušenia tohto skutku a vo výrokovej časti uviedol porušenie 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách a článok 14 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 178/ v súvislosti s umiestňovaním na trh potravín rozbaľovaných a predávaných na váhu nakrojovaním (bryndza, údená tehla, syr niva, ovčí syr), u ktorých nebol v blízkosti potraviny uvedený primerane skrátený dátum spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny zmenil právnu kvalifikáciu tohto skutku vo výrokovej časti prvostupňového rozhodnutia a účastníka konania uznal vinným zo spáchania iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách za porušenie 9 ods. 1 písm. d), 12 ods. 1 písm. j), a 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách a 102 ods. 6 Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/ v súvislosti s porušením povinnosti udržiavať potravinárske priestory v dobrom stave údržby a zabezpečiť hygienu predaja doplnil vo výroku rozhodnutia ustanovenia 4 ods. 1 a 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách IV. Odvolací orgán sa podrobne oboznámil s námietkami účastníka konania uvedenými v jeho odvolaní a tieto námietky dôkladne preskúmal. Účastník konania nespochybňuje kontrolné zistenia. Vo svojom odvolaní žiada o zníženie pokuty z dôvodu, že nedostatky ihneď odstránil. ŠVPS SR uvádza, že táto okolnosť nezbavuje prevádzkovateľa ako účastníka konania zodpovednosti za zistené protiprávne konanie, nakoľko odstránenie nedostatkov je jeho zákonnou povinnosťou. Orgán úradnej kontroly potravín bol povinný uložiť účastníkovi konania pokutu v určenom rozpätí a jej výšku náležite odôvodniť, čo v tomto prípade bolo dodržané. Námietky popísané účastníkom konania v odvolaní nemajú vplyv na posúdenie jeho zodpovednosti za zistené protiprávne konanie, nemenia zistený stav, skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Pri posudzovaní zavinenia odvolací orgán zohľadnil, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky a za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie - ide o objektívnu zodpovednosť. Zistené porušenie právnych predpisov bolo preukázateľne zavinené účastníkom konania ako prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dostatočne dokázané a zdokumentované. Následné odstránenie nedostatkov je zákonnou povinnosťou každého prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a nie je možné chápať to ako ich absenciu, len ako nápravné opatrenia a nie preventívne kroky na predchádzanie porušovania legislatívy. Vykonaním opatrení sa neznižuje protiprávnosť konania účastníka konania, nakoľko tak vykonal až po úradnej kontrole potravín a po identifikácii nedostatkov zamestnancami úradnej kontroly potravín. V zmysle zákona o potravinách sankciou za porušenie jeho ustanovení je pokuta vo výške určenej v 28 zákona o potravinách. Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie ( 28 ods.8 zákona o potravinách). Týmto zároveň odvolací orgán podľa 47 ods. 6 správneho poriadku opravuje zrejmú chybu v písaní uvedenú v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí na str. 6, keď RVPS Prievidza uviedla nesprávne 28 ods. 7 zákona o potravinách namiesto 28 ods. 8 zákona o potravinách.

10 Odvolací orgán opätovne posúdil všetky okolnosti a podľa jeho názoru pokuta vo výške eur je pokutou primeranou, je na úplne spodnej hranici zákonnej sadzby a s takto určenou pokutou súhlasí. V konaní bolo preukázané, že sa účastník konania dopustil štyroch správnych deliktov. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých správnych deliktov, správny orgán má pri ukladaní pokuty uplatniť na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a uložení pokuty podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Najprísnejšie postihnuteľný správny delikt je delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. Pri rovnakej sadzbe pokút správny orgán uloží úhrnnú sankciu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na najzávažnejší delikt. Odvolací správny orgán v súlade s uvedenou zásadou uložil pokutu za správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, teda podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách. Odvolací orgán považoval tento správny delikt za závažnejší nielen s ohľadom na vyššiu sankciu, ktorou ho je možné postihnúť, ale aj s ohľadom na jeho závažnosť, nakoľko z hľadiska jeho dôsledkov mohol priamo zasiahnuť do práv spotrebiteľov. U potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti môže byť zmenená ich kvalita a biologická hodnota, čím sa stávajú pre spotrebiteľa neplnohodnotnými a tým sú porušené jeho práva na trhu potravín. Potraviny po dátume spotreby môžu vzhľadom na ich charakter predstavovať priame riziko pre zdravie spotrebiteľa. Správny orgán tiež vzal do úvahy množstvo nevyhovujúcich potravín a dlhý čas, ktorý uplynul od určeného DMT jednotlivých potravín. Ďalej správny orgán posúdil charakter a rozsah zistených nedostatkov v umiestňovaní potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu, v označovaní potravín a v prevádzkovej hygiene. Spáchanie týchto správnych deliktov vzal správny orgán do úvahy ako priťažujúcu okolnosť. Trvanie protiprávneho stavu predaja potravín po uplynutí DS a DMT je známe, minimálne v čase vykonania úradnej kontroly potravín dňa , pričom je dôvod predpokladať, že tento protiprávny stav by pokračoval, ak by úradná kontrola nedostatky neodhalila. Nedostatky v označovaní potravín, v umiestení na trh potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu a v prevádzkovej hygiene boli tiež zistené počas úradnej kontroly potravín. V čase kontroly boli ponúkané spotrebiteľom na predaj potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby nasledovne: Gazdovské maslo - 6 dní po DS, NIVA 50%, T.V.S. - 2 dni po DS, Ryža guľatozrnná, Bonny, 1 kg, - 32 dní po DMT, Morčacie prsia, hlbokozmrazené - 2 dni po DMT, Marhule polené, 410g, - 99 dní po DMT, Winergy, 40g, - 3 dni po DMT, Arašidy pražené, solené, 80 g, dní po DMT, Uvedené potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a po dátume spotreby sa umiestňovali na trh dlhodobo, o čom svedčí čas, ktorý uplynul medzi výrobcom určeným dátumom minimálnej trvanlivosti resp. dátumom spotreby a dňom vykonania úradnej kontroly potravín, teda bolo preukázané dlhšie trvajúce porušovanie týchto povinností zo strany účastníka konania ako prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Z hore uvedeného je zrejmé, že účastník konania nevykonával pravidelný monitoring plynutia dátumov spotreby a dátumov minimálnej trvanlivosti. Zásady, povinnosti a požiadavky platného potravinového práva určené v oblasti hygieny výroby potravín, manipulácie s nimi a pri ich umiestňovaní na trh striktne zakazujú predaj potravín po uplynutí DS a DMT. Jednou zo základných povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku je, aby si vzhľadom k veľkosti prevádzky a rozsahu sortimentu prispôsobil svoju organizačnú štruktúru, zabezpečil vykonávanie vnútorných kontrol a včas prijal vhodné a účinné opatrenia k tomu, aby všetky povinnosti a požiadavky potravinového práva týkajúce sa hygienických zásad a zdravotne bezpečných a kvalitných potravín boli nepretržite dodržiavané. Dátumom spotreby je dátum ukončujúci možnú dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Dátumom minimálnej

11 trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti. U potravín umiestňovaných na trh po DS a DMT sa prejavujú ich znížené kvalitatívne ukazovatele. Podľa 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny, zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. Zistené nedostatky boli spôsobené výlučne samotným prevádzkovateľom, resp. jeho zamestnancami. Účastník konania nesie plnú zodpovednosť za potraviny umiestňované na trh v jeho prevádzkach, v ktorých vnútorný kontrolný systém má byť účinný natoľko, aby predišiel porušeniam zákona. Prevádzkovateľ musí mať vypracovaný sanitačný program a hygienický režim, s ktorými musia byť oboznámení všetci pracovníci predajne. Dodržiavanie hore uvedených povinností musí prevádzkovateľ pravidelne kontrolovať a vykonávať také opatrenia, aby k nedostatkom pri umiestňovaní potravín na trh nedochádzalo hygiene, aby ich včas odhalil a odstránil a nevyhovujúce potraviny vyradil z predaja. Vzhľadom na charakter zistení potraviny po DS a DMT, potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu a potraviny neoznačené mal účastník konania možnosť pravidelným a dôsledným vykonávaním vnútorných kontrol tieto nedostatky sám odhaliť a odstrániť. Účastníkovi konania nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie, k porušeniu povinností došlo nedbanlivosťou prevádzkovateľa, resp. jeho zamestnancov. Následky protiprávneho konania Predaj potravín po DS a DMT a potravín nevhodných na ľudskú spotrebu predstavuje riziko pre zdravie ľudí, poškodzuje záujmy konečného spotrebiteľa na trhu potravín, porušuje jeho právo na zakúpenie bezpečných a kvalitných potravín. Tak isto potraviny, ktoré nie sú označené v štátnom jazyku poškodzujú záujmy spotrebiteľa a neposkytujú mu náležité informácie. Neuvedením skráteného DS u krájaných a rozvažovaných potravín sa spotrebiteľovi nepodáva informácia do kedy je potrebné potravinu skonzumovať. Minulosť prevádzkovateľa, opakovanosť protiprávneho konania - Účastníkovi konania nebola ešte uložená pokuta za nedostatky zistené úradnými kontrolami potravín v uvedenej prevádzke. Opakovanosť protiprávneho konania nebola preukázaná. Odvolací orgán má za to, že pokuta vo výške eur nie je pokutou likvidačnou, nevybočuje z medzí ustanovených zákonom, je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Pokuta bola uložená na úplne spodnej hranici v určenom rozpätí sadzby (od eur do eur). V. Odvolací správny orgán uplatnil svoju právomoc zhodnotiť kvalitu preskúmavaného (odvolaním napadnutého) rozhodnutia nielen z hľadiska jeho zákonnosti, ale aj z hľadiska jeho vecnej správnosti a konštatuje, že zmenou výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia nedošlo k porušeniu dvojinštančnosti správneho konania, pretože zmena výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia bola uskutočnená výlučne na základe dokazovania vykonaného ešte pred vydaním prvostupňového rozhodnutia. Odvolací orgán teda dospel k svojim záverom po úvahe, pričom vychádzal z tých istých výsledkov úradnej kontroly potravín, ktoré zistil už prvostupňový správny orgán. Odvolací správny orgán opravil v zmysle 47 ods. 6 správneho poriadku chybu v písaní. Prvostupňový správny orgán v Rozhodnutí č. k.: Ro-29/2013-ŽK, 1505/2013 zo dňa označil ako účastníka konania spoločnosť: Rezerve, s.r.o., Š. Králika 439/15, Prievidza, IČO: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23401/R, je obchodným menom spoločnosti: REZERVE s.r.o., Š. Králika 439/15, Prievidza, IČO: Nakoľko sa jedná o zrejmú nesprávnosť spôsobenú chybou v písaní v obchodnom mene spoločnosti, odvolací správny orgán vykonal opravu tejto chyby vo svojom rozhodnutí. Skutočnosť, že sa vo všetkých dokumentoch jedná o tú istú spoločnosť potvrdzuje stále rovnako uvádzané identifikačné číslo organizácie: IČO: Touto opravou ako aj opravou uvedenou

12 na strane 10 tohto rozhodnutia o odvolaní nedochádza k zmene obsahu a zmyslu prvostupňového rozhodnutia, ani k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Pretože odvolací orgán zistil dôvody na zmenu odvolaním napadnutého rozhodnutia, postupoval v súlade s ustanovením 59 ods. 2 zákona o správnom konaní a rozhodnutie RVPS Prievidza č. k. Ro- 29/2013-ŽK, 1505/2013 zo dňa zmenil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia o odvolaní. Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a podľa 59 ods. 4 správneho poriadku sa nemožno proti nemu ďalej odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

13 ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA Č. k.: 1895/2013 V Bratislave dňa ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ako odvolací orgán príslušný podľa 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon potravinách ) vo veci odvolania účastníka konania: TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, IČO: , zo dňa , zastúpeného na základe plnej moci zo dňa xxxxxxxxxxxxx korešpondenčná adresa: TESCO STORES SR, a. s., Centrálna kancelária, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, proti rozhodnutiu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom č. k. Ro-0838/ /ZOP zo dňa o uložení opatrenia a úhrnnej pokuty vo výške eur podľa 28 ods. 4 písm. h) zákona o potravinách (v znení účinnom do ) za nedostatky zistené pri úradnej kontrole potravín dňa v prevádzkarni TESCO STORES SR a.s., Distribučné centrum TESCO, Beckov č. 550, rozhodla takto: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom č. k. Ro-0838/ /ZOP zo dňa : - v časti rozhodnutia o uložení opatrenia p o t v r d z u j e, - v časti rozhodnutia o uložení pokuty m e n í takto: Účastník konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava IČO: Prevádzkareň: TESCO STORES, a.s., Distribučné centrum TESCO, Beckov č. 550

14 1. Ohrozil zdravie ľudí nezabezpečením ochrany potravín skladovaných v suchom sklade prevádzky pred ich možnou kontamináciou škodcami podľa 4 ods. 1, 10 písm. a), b) zákona o potravinách v znení účinnom do , 8 ods. 1 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č /2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarni a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (ďalej Výnos č /2007-OL ), Prílohy II Kapitola I ods. 2 písm. c) a Prílohy II Kapitola IX ods. 3, 4 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení (ďalej Nariadenie (ES) č. 852/2004 ) a to tým, že dňa počas úradnej kontroly potravín v čase od hod. do hod. v prevádzkarni TESCO STORES SR a.s., Distribučné centrum TESCO, Beckov č. 550 bol zistený masívny výskyt trusu hlodavcov a to priamo na paletách, v niektorých prípadoch priamo na tovare, pomedzi jednotlivé obaly s potravinami, pri nosných stĺpoch regálového systému ( zóny suchého skladu). Niektoré balenia potravín boli porušené, tovar z nich bol vysypaný. Uvedeným konaním prevádzkovateľ naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. h) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu. 2. Ďalej účastník konania porušil povinnosti a požiadavky na hygienu pri manipulácii s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh a povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a dobrom stave údržby podľa 4 ods. 1, 10 písm. a), b) a c) zákona o potravinách v znení účinnom do v nadväznosti na Prílohu II Kapitoly I ods. 1 Nariadenia (ES) č. 852/2004 a to tým, že dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni TESCO STORES SR a.s., Distribučné centrum TESCO, Beckov č. 550 v celom suchom sklade bola zistená zanedbaná hygiena podláh prach, úlomky z drevených paliet, použitý obalový materiál, rozsypaná ryža, cestoviny, rozliate ovocné šťavy, zbytky kartónov, zaschnuté zvyšky z poškodených potravín (napr. kečup). Najviac uvedených nečistôt sa nachádzalo pod regálmi a pri nosných stĺpoch regálov. Taktiež sa na podlahách na viacerých miestach nachádzali popadané prázdne obaly z potravín ako aj potraviny zabalené v originálnych obaloch vypadnuté z kartónov. V zónach vo viacerých častiach suchého skladu (napr. zóna 109, 110, 111, 113, 114, 126) bol zistený masívny výskyt trusu hlodavcov a to priamo na paletách, v niektorých prípadoch priamo na tovare, pomedzi jednotlivé obaly s potravinami, pri nosných stĺpoch regálového systému. Niektoré balenia boli porušené, tovar z nich bol vysypaný na paletách, na podlahe, v dilatačných škárach. Najviac uvedených nedostatkov bolo v častiach, v ktorých bol uskladnený Kečup jemný Gurmán, Ryža RISSOTO Scotti, Višňová pomazánka (v okolí ktorej bol rozsypaný cukor), cestoviny, vanilkový cukor, pudingy, müsli, trvanlivé pečivo. Uvedeným konaním prevádzkovateľ naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu. 3. Ďalej účastník konania umiestňoval na trh potraviny nesprávne označené v rozpore s 9 ods. 1 zákona o potravinách v znení účinnom do a 3 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín (ďalej len Vyhláška č. 127/2012 Z. z. ) a to tým, že dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni TESCO STORES SR a.s., Distribučné centrum TESCO, Beckov č. 550 umiestňoval na trh potravinu Hovädzia falošná sviečková - jedno originálne balenie chladeného mäsa bolo v originálnej fólii označenej IZ UK 9016 EC. Okrem tohto údaja bolo bez označenia. Tovar bol uložený v plastovej prepravke pripravenej na distribúciu na filiálku. Na prepravke bola etiketa s označením Hovädzia falošná sviečková delené Írsko 533 EC, narodené a chované Írsko, zabité Írsko, Spotrebujte do: , hmotnosť 2,500 kg, cena 12,90 /kg, celkom cena 32,25, Po otvorení spotrebujte do 24 hodín, IZ SK 3081 ES. Uvedeným

15 konaním prevádzkovateľ naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. h) zákona o potravinách v znení účinnom do , ako strednému prevádzkovateľovi, ukladá úhrnná pokuta vo výške eur, slovom: dvadsaťpäťtisíc eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie: I. Napadnutým rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom (ďalej RVPS Nové Mesto nad Váhom ) č. k. Ro-0383/ /ZOP zo dňa bola prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, ako účastníkovi konania uvedenému vo výroku tohto rozhodnutia, uložená pokuta vo výške eur podľa 28 ods. 4 písm. h) zákona o potravinách účinného do za ohrozenie zdravia ľudí prítomnosťou hlodavcov a ich trusu v distribučnom sklade potravín - Distribučné centrum TESCO, Beckov č Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli zistenia inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Bratislava a RVPS Nové Mesto nad Váhom, ktorí dňa v čase od hod. do hod. vykonali v prevádzke TESCO STORES SR a.s., Distribučné centrum TESCO, Beckov č. 550 úradnú kontrolu potravín (účel kontroly: úradná kontrola dodržiavania požiadaviek Zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov pri skladovaní a pri manipulácii s potravinami). V čase úradnej kontroly potravín dňa v uvedenej prevádzkarni boli zistené a písomne a fotograficky zdokumentované nasledovné nedostatky: - Hygiena skladovania: Upratovacie práce, čistenie a dezinfekciu zabezpečuje externá firma. Manažéri majú denne kontrolovať čistotu skladovacích priestorov, 1 x týždenne má byť vykonaná kontrola senior manažérskym tímom, o čom sa má viesť evidencia v týždenných záznamoch. V čase kontroly (deň pracovného pokoja) nebolo možné overiť evidenciu o kontrole, ktorú má vykonávať manažerský tím. V čase kontroly bola hygiena skladovacích priestorov ovocia, zeleniny a čerstvých potravín vyhovujúca, v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. V sklade suchých potravín boli zistené závažné hygienické nedostatky:

16 - V celom suchom sklade bola zistená zanedbaná hygiena podláh prach, úlomky z drevených paliet, použitý obalový materiál, rozsypaná ryža, cestoviny, rozliate ovocné šťavy, zbytky kartónov, zaschnuté zvyšky z poškodených potravín (napr. kečup). Najviac uvedených nečistôt sa nachádzalo pod regálmi a pri nosných stĺpoch regálov. Taktiež sa na podlahách na viacerých miestach nachádzali popadané prázdne obaly z potravín ako aj potraviny zabalené v originálnych obaloch vypadnuté z kartónov. - V zónach vo viacerých častiach suchého skladu (napr. zóna 109, 110, 111, 113, 114, 126) bol zistený masívny výskyt trusu hlodavcov a to priamo na paletách, v niektorých prípadoch priamo na tovare, pomedzi jednotlivé obaly s potravinami, pri nosných stĺpoch regálového systému. Niektoré balenia boli porušené, tovar z nich bol vysypaný na paletách, na podlahe, v dilatačných škárach. Najviac uvedených nedostatkov bolo v častiach, v ktorých bol uskladnený Kečup jemný Gurmán, Ryža RISSOTO Scotti, Višňová pomazánka (v okolí ktorej bol rozsypaný cukor), cestoviny, vanilkový cukor, pudingy, müsli, trvanlivé pečivo. - Označovanie potravín: Bolo prekontrolované označenie čerstvého ovocia a zeleniny, baleného mäsa a mäsových výrobkov. Jedno originálne balenie chladeného mäsa bolo v originálnej fólii označenej IZ UK 9016 EC. Okrem tohto údaja bolo bez označenia. Tovar bol uložený v plastovej prepravke pripravenej na distribúciu na filiálku. Na prepravke bola etiketa s označením Hovädzia falošná sviečková delené Írsko 533 EC, narodené a chované Írsko, zabité Írsko, Spotrebujte do: , hmotnosť 2,500 kg, cena 12,90 /kg, celkom cena 32,25, Po otvorení spotrebujte do 24 hodín, IZ SK 3081 ES. Kontrolovaná prevádzka bola podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky zaradená medzi stredné prevádzky, v ktorej sa manipuluje s cca položkami a v ktorej je 520 zamestnancov. Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín boli kontrolovanému subjektu podľa 20 ods. 9 zákona o potravinách účinného do uložené opatrenia: 1. Zákaz distribúcie potravín zo suchého skladu skôr, ako bude zabezpečená dôsledná fyzická kontrola obalov vzhľadom na kvalitu a bezpečnosť všetkých distribuovaných potravín. T: dňom Vyčistiť všetky skladové priestory suchého skladu a fyzicky skontrolovať všetok uskladnený potravinový tovar. T: Neškodne odstrániť všetky potraviny s obalom poškodeným alebo narušeným činnosťou hlodavcov. T: dňom Vykonať odbornú deratizáciu celého suchého skladu. T: Zistené skutočnosti sú zdokumentované v Zázname o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS/2013/So,Ma,Ja,MI/10 zo dňa , ktorý podpísala zodpovedná osoba kontrolovaného subjektu xxxxxxxxxxxxxxx manažérka smeny, s vyjadrením: Berieme na vedomie. Dňa v čase od hod. do hod. vykonali inšpektori RVPS Nové Mesto nad Váhom v prevádzke TESCO STORES SR, a.s., Distribučné centrum TESCO Beckov, Beckov 550 dodatočnú úradnú kontrolu potravín, zameranú na plnenie opatrení uložených na mieste pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa a uvedených v Zázname o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS/2013/So,Ma,Ja,MI/10, počas ktorej bolo zistené:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO:

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO: Regionálna veterinárna a potravinová správa.......... ŽIADOSŤ o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

S M E R N I C A č. 1 / o škodovom konaní. Vnútorná smernica

S M E R N I C A č. 1 / o škodovom konaní. Vnútorná smernica S M E R N I C A č. 1 / 2015 o škodovom konaní a o Škodovej komisii Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Vnútorná smernica Bratislava, marec 2015 1 V súlade s ust. 177 a nasl. zákona č. 311/2001

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Obec Dunajská Lužná. Zverejnené pred schválením: Zvesené pred schvaľovaním:

Obec Dunajská Lužná. Zverejnené pred schválením: Zvesené pred schvaľovaním: Obec Dunajská Lužná Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Dunajská Lužná Zverejnené pred schválením: 11.06.2012

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE R 12637/2015 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica o používaní kamerového systému na Technickej univerzite vo Zvolene č. 1/2016 Zvolen 2016 Obsah Článok č.

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více