Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica"

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica č.k.: /2013/RO-04-ZOP Senica, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla Účastník konania COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica , IČO: prevádzkareň: Potraviny , Petrova Ves 188 porušil zákaz neumiestňovať na trh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa v prevádzkarni Potraviny , Petrova Ves 188 umiestňoval na trh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2 ukladá pokuta vo výške 200, slovom dvesto eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol ODÔVODNENIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica vykonala dňa u účastníka konania: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica , v prevádzkarni: Potraviny , Petrova Ves 188 úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu dátumov minimálnej trvanlivosti a dátumov spotreby potravín, kontrolu označovania potravín, kontrolu uchovávania potravín, kontrolu osobnej hygieny a kontrolu hygieny predaja potravín. Kontrolou dátumov minimálnej trvanlivosti a dátumov spotreby predávaných potravín bol zistený predaj 6 druhov potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a to: Arašidová pochúťka. Formovaná cukrovinka 90 g, dodávateľ: CHOCOLAND s.r.o., Kopčianska 63, Bratislava. Minimálna trvanlivosť do konca: , počet kusov 21, celkové množstvo: 1,89 kg, celková hodnota: 11,97. SEDITA Ela Oblátky s krémovou náplňou (79 %) s nugátovou príchuťou a fruktózou 40 g, výrobca: I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď, Trnavská cesta 946/14, Sereď, Slovensko. Minimálna trvanlivosť do: , počet kusov 8, celkové množstvo: 0,32 kg, celková hodnota: 3,2. SEDITA Ela Oblátky s krémovou lieskovoorieškovou náplňou (79%) a fruktózou 40 g, vyrobca: I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď, Trnavská cesta 946/14, Sereď, Slovensko. Minimálna trvanlivosť do: , počet kusov 3, celkové množstvo: 0,12 kg, celková hodnota: 1,2. Omáčka na tortilly ostrá. Pasterizovaný výrobok zo zeleniny 260 g, distribútor: CON-RAD, spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, Bratislava, Slovenská republika. Vyrobené v EÚ. Minimálna trvanlivosť do: , počet kusov 3, celkové množstvo: 0,78 kg, celková hodnota: 3,57. GAZDA PIVO VÝČAPNÉ 10 % SVETLÉ 0,5 l, distribútor: Pivovar Steiger a.s., Vyhne č. 24, Slovenská republika. Minimálna trvanlivosť do: , počet kusov 5, celkové množstvo: 2,5 l, celková hodnota: 1,25 a minimálna trvanlivosť do: , počet kusov 3, celkové množstvo: 1,5 l, celková hodnota: 0,75. JACOBS 100% rozpustná káva. Jacobs Krönung Espresso 100 g, distribútor: Kraft Foods Slovakia, a.s., Račianska 44, Bratislava, Slovenská republika. Minimálna trvanlivosť do: 04/10/2012, počet kusov 1, celkové množstvo: 0,1 kg, celková hodnota: 4,49. 2

3 Zistený nedostatok je v rozpore s 12 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona: ten, kto predáva potraviny nesmie ich predávať po dátumu minimálnej trvanlivosti. Skutočnosti zistené počas úradnej kontroly potravín sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. SE/2013/IšTr/14 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom vyjadril k podkladom rozhodnutia listom zo dňa , ktoré bolo doručené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica dňa , v ktorom sa vyjadril nasledovne: Dňa bola na našej predajni Potraviny Petrova Ves č. 188 vykonaná kontrola v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z., v znení neskorších predpisov a nariadení. Touto kontrolou boli zistené nedostatky uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. SE/2013/IšTr/14. K nedostatkom uvedených v zázname uvádzame: potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti stiahnuté z predaja boli zlikvidované podľa predpisov, vedúca prevádzkovej jednotky bola dôrazne upozornená na zákaz predaja potravín po dátume minimálnej spotreby a dodržiavanie ustanovení vyššie uvedeného zákona. Komerčnému pracovníkovi bolo nariadené zintenzívnenie kontrolnej činnosti. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. SE/2013/IšTr/14, Upovedomenie o začatí správneho konania č /2013 zo dňa a Vyjadrenie sa k upovedomeniu zo dňa , evidenčné číslo záznamu 13/2013/ Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť nepredávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods.1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pri určení výšky pokuty bolo takisto prihliadnuté na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania, na minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Nedodržaním povinnosti nepredávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods.1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a orgán úradnej kontroly uloží prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku pokutu od 100 do 3

4 ak tento v rozpore so zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi porušuje povinnosť nepredávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri určovaní výšky pokuty správny orgán rozhodol o uložení výšky pokuty vo výške 200. Úlohou orgánov potravinového dozoru je dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinovým kódexom SR upravujúcim výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu, v záujme ochrany zdravia, zistenia skutočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti. Potravinovým dozorom sa overuje tiež zhoda s požiadavkami ustanovenými Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, stanovujúce všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách. Vychádzajúc z účelu zákona o potravinách Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica dospela k záveru, že zistené nedostatky nie je možné hodnotiť ako zanedbateľné. Porušenie povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených právnych predpisov protiprávne konanie kontrolovaného subjektu, bolo zo strany orgánu úradnej kontroly potravín náležite preukázané a zdokumentované. V rámci správnej úvahy Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica vychádzala zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Potravinového kódexu SR ako všeobecného právneho predpisu, Nariadenia (ES ) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady a nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady a Nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady, na základe ktorých vydala predmetné rozhodnutie. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. POUČENIE Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 4

5 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Alojz Žúrek riaditeľ RVPS Senica Rozhodnutie sa doručuje: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica IČO: Rozhodnutie sa dáva na vedomie: ŠVPS SR Bratislava, Botanická 17, Bratislava 5

6 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica č.k.: /2013/RO-05-ZOP Senica, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla Účastník konania COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica , IČO: prevádzkareň: Potraviny , Čsl. armády 1122, Gbely porušil zákaz neumiestňovať na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby podľa 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa v prevádzkarni Potraviny , Čsl. Armády 1122, Gbely umiestňoval na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 6

7 ukladá pokuta vo výške 300, slovom tristo eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol ODÔVODNENIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica vykonala dňa u účastníka konania: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica , v prevádzkarni: Potraviny , Čsl. armády 1122, Gbely úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu dátumov minimálnej trvanlivosti a dátumov spotreby potravín, kontrolu označovania potravín, kontrolu osobnej hygieny a kontrolu hygieny predaja potravín a kontrolu uchovávania potravín. Kontrolou dátumov minimálnej trvanlivosti a dátumov spotreby predávaných potravín bol zistený predaj 5 druhov potravín po uplynutí dátumu spotreby a to: TAURIS HOLANDSKÁ SALÁMA SO SYROM, mäkký mäsový výrobok, výrobca: Tauris, a.s., Potravinárska 6, Rimavská Sobota Spotrebujte do: , celkové množstvo: 1,878 kg, celková hodnota: 8,49. LVS JABLONICA HYDINOVÁ JEMNÁ SALÁMA, mäkký mäsový výrobok, výrobca: COOP JEDNOTA, LVS JABLONICA. Spotrebujte do: , celkové množstvo: 1,454 kg, celková hodnota: 5,44. TAURIS PREŠOVSKÝ KABANOS. Mäkký mäsový výrobok, vyrobca: Tauris, a.s., Potravinárska 6, Rimavská Sobota Spotrebujte do: , celkové množstvo: 0,49 kg, celková hodnota: 2,47. Landia ŠTUDENTSKÉ PÁRKY. Mäkký mäsový výrobok - bezgluténový, výrobca: MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné. Spotrebujte do: , celkové množstvo: 0,312 kg, celková hodnota: 0,81. Senické párky, mäkký mäsový výrobok, výrobca: COOP Jednota Senica, SD, lahôdkarské výrobné stredisko, Jablonica 781. Spotrebujte do: , celkové množstvo: 0,328 kg, celková hodnota: 2,26. Zistený nedostatok je v rozpore s 12 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona: ten, kto predáva potraviny nesmie ich predávať po uplynutí dátumu spotreby. Skutočnosti zistené počas úradnej kontroly potravín sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. SE/2013/IšTr/16 zo dňa

8 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom vyjadril k podkladom rozhodnutia listom zo dňa , ktoré bolo doručené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica dňa , v ktorom sa vyjadril nasledovne: Dňa bola na našej predajni Potraviny Gbely, Čsl. armády 1122 vykonaná kontrola v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z., v znení neskorších predpisov a nariadení. Touto kontrolou boli zistené nedostatky uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. SE/2013/IšTr/16. K nedostatkom uvedených v zázname uvádzame: potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti stiahnuté z predaja boli zlikvidované podľa predpisov, vedúca prevádzkovej jednotky bola dôrazne upozornená na zákaz predaja potravín po dátume minimálnej spotreby a dodržiavanie ustanovení vyššie uvedeného zákona. Komerčnému pracovníkovi bolo nariadené zintenzívnenie kontrolnej činnosti. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. SE/2013/IšTr/16, Upovedomenie o začatí správneho konania č /2013 zo dňa a Vyjadrenie sa k upovedomeniu zo dňa , evidenčné číslo záznamu 13/2013/ Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť nepredávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby podľa 12 ods.1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pri určení výšky pokuty bolo takisto prihliadnuté na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania, na minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Nedodržaním povinnosti nepredávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby podľa 12 ods.1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a orgán úradnej kontroly uloží prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku pokutu od 100 do ak tento v rozpore so zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi porušuje povinnosť nepredávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby. Pri určovaní výšky pokuty správny orgán rozhodol o uložení výšky pokuty vo výške 300. Úlohou orgánov potravinového dozoru je dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinovým kódexom SR upravujúcim výrobu 8

9 potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu, v záujme ochrany zdravia, zistenia skutočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti. Potravinovým dozorom sa overuje tiež zhoda s požiadavkami ustanovenými Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, stanovujúce všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách. Vychádzajúc z účelu zákona o potravinách Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica dospela k záveru, že zistené nedostatky nie je možné hodnotiť ako zanedbateľné. Porušenie povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených právnych predpisov protiprávne konanie kontrolovaného subjektu, bolo zo strany orgánu úradnej kontroly potravín náležite preukázané a zdokumentované. V rámci správnej úvahy Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica vychádzala zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Potravinového kódexu SR ako všeobecného právneho predpisu, Nariadenia (ES ) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady a nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady a Nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady, na základe ktorých vydala predmetné rozhodnutie. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. POUČENIE Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 9

10 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Alojz Žúrek riaditeľ RVPS Senica Rozhodnutie sa doručuje: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. Oslobodenia 12, Senica IČO: Rozhodnutie sa dáva na vedomie: ŠVPS SR Bratislava, Botanická 17, Bratislava 10

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Dovozce: Cena: Horalky I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď I.D.C. Praha a.s. cca 4,20 6,50 Kč Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, cukr,

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 126/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost stanovenou jí v 38 odst. 3 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost stanovenou jí v 38 odst. 3 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. července 2015 Č.j.: 2015 / 79243 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/145/573 Počet stran: 9 Equa bank a.s. IČO 471 16 102 Karolinská

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1

Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1 Josef Chromý - starosta Marie Čížková - účetní Stránka 1 .,: ~~~~~f;enínebyly zjištěny chyby a nedostatky.:~.y;~~~.n~.y l,tstan~xleni?)i:z-ál(qlíl'ač. 420/2004 Sb..,.. ' účetnictví vedené územním celkem

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR

Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR JUDr. Jan Kolouch Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR Cílem článku je provést komparaci české a slovenské právní úpravy, zejména hmotně právních ustanovení týkajících se

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Regulace konkurenčního prostředí na železnici

Regulace konkurenčního prostředí na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Regulace konkurenčního prostředí na železnici teorie v centru a praxe v regionech Seminář Telč 2011 sborník příspěvků editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

Název daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň z vína a meziproduktů Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební

Název daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň z vína a meziproduktů Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební Název daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň z vína a meziproduktů Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební daň z piva Spotřební daň z lihu Daň silniční Daň z příjmů

Více

Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou

Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou Testcentrum-Hogrefe, Praha PhDr. Dana Černochová, PhD. dana.cernochova@testcentrum.cz dana.cernochova@email.cz

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

ř Š ř Ú Ž ý ř ý Ž ř š Ž š Š ý ř š ř Ž Ž Ž ý Š ý š ů ř ý ý ů ř Ž ř ř ů ý ůž Í Ž Í ř Š Ž ý Ž Í ř Ž Ž ý š ž Ž ů ý Ž š Ž ř Ž ř š š Ž ř ř ž Ž ř ř ý Ž Ž Š š ů Í Ž ř ř Ú š ř Ž Ž Ž Ó Ž Ž ř š Ž ů Ž ř ú Ž ř Ž ý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv Brno, 15. června 2005 Masarykova univerzita v Brně, 2005 ISBN 80

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

Ř Ý ý ó ý ý žó ý é ó ó é é ž ý ó ó é ó ó é ů ú ř ř é ý ř ó ž ý ý ř Š ó ó é ř Š ó é ý ó ó ý é ý Č ů ř ú Č é ř ú Č é ó é ř ý ž ň é ý é ř ó é ž é ř ž Ú Ž ř ů úř ž ó ý ů ů ó ů ý ž ů é ů Ý ý ó ó ó ý ů ý žó

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně prodávající provozovatel internetového

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á

P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. června 2015 Č.j.: 2015 / 65574 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/110/573 Počet stran: 8 TCS Taurus Service s.r.o. IČO 280 24 133 Plovární

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 FINKOS s.r.o. IČO 276 80 398 Obchodní

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice,

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 14. května 2015 Č.j.: 2015 / 52206 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/121/573 Počet stran: 12 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále také

Více

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET Zpravodaj ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA červen 2015, číslo 4 Úvodní slovo Milí kolegové a přátelé, pracovníci městských úřadů, dopravní odborníci, zájemci o udržitelnou mobilitu, Možná najdete o prázdninách

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00 Vážený pan Ing. Petr Rafaj předseda Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže prostřednictvím Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže Třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 25. června 2014 Zadavatel:

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY Praha Brno Ostrava Bratislava Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem 2 / 2010 EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY (nejen) v oblasti soutěže a regulace 1. Rozhodnutí ESD ve věci Google ÚVODNÍ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Instrukční manuál 12 V Stejnosměrný proud Tlak 250 PSI Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

Více

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více