Spravedlivá společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spravedlivá společnost"

Transkript

1 Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA

2 Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních vobách rozhodovat o osudu ceé České repubiky. Jak jistě víte, naše země nevzkvétá. Tíživé dopady světové hospodářské krize jsou ještě zhoršeny chaotickou poitikou současné vády Petra Nečase. Váda, honosící se tituem váda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci, v obou těchto obastech fatáně sehaa. Za jejího působení došo k dramatickému nárůstu veřejného duhu na 41 % HDP a pokesu životní úrovně širokých vrstev občanů, kromě té vrstvy nejvyšší. Česká strana sociáně demokratická se proto obrací na veřejnost se sociáně demokratickým reformním programem. Ten na jedné straně nezaduží naše děti, na straně druhé spravedivě rozoží nákady řešení krize na všechny spoečenské vrstvy. Oproti poitice pošných škrtů přicházíme s poitikou podpory hospodářského růstu, vytváření pracovních míst, rovného přístupu ke kvaitním veřejným sužbám a boje proti korupci. Sebeepší programové návrhy však naší zemi nepomohou bez voební podpory vás, občanů České repubiky. Krajské a senátní voby tak představují pro občany jedinečnou šanci vystavit vádě Petra Nečase účet. Jestiže k pádu Nečasovy vády nepomohy masové demonstrace, petice nebo stávky, mohou nám k němu pomoci výsedky podzimních voeb. Občané mohou využít svého hasu a dát jasně najevo, co si o poitice současné vády mysí. Nevěřte argumentu těch, kteří tvrdí, že tyto voby mají řešit jen okání probémy. Krajská a ceostátní poitika jsou totiž neodděiteně propojeny. Poitika krajů je financována z daňových příjmů, o kterých rozhoduje vádní většina. Bya to právě současná váda, která nedodržea předchozí dohody a krátia krajům peníze, které nyní výrazně chybí napříkad při opravě sinic, dopravní obsužnosti, financování ško, nemocnic či sociáních sužeb. Jasná porážka vádních stran v krajských a senátních vobách by představovaa výraznou podporu pro ty občanské a spoečenské síy, které voají po demisi vády a vypsání předčasných voeb. Prohra ODS a TOP 09 znamená reánou naději na nové voby už na jaře roku 2013! Česká repubika se nyní nachází na rozcestí mezi bezohednou a sobeckou poitikou nekoncepčních škrtů a píživé privatizace státu a sociáně demokratickou poitikou sociáně citivých reforem zaožených na hodnotách ochrany idské důstojnosti, svobody, soidarity a spravednosti. Osud našeho státu je opět v rukou občanů. O tom, jakým směrem se země bude ubírat, rozhodne v násedujících vobách i váš has. Stojíme o to, aby ho získaa právě ČSSD! Děkuji za vaši podporu. Bohusav Sobotka předseda České strany sociáně demokratické

3 Jiná vádní poitika je možná, chceme spravedivou spoečnost! Co se dnes děje v naší zemi, veká část občanů odmítá. Hospodářství stagnuje a nevytváří nová pracovní místa. Rostou obavy z dašího zhoršování stavu a kvaity veřejných sužeb, od zdravotnictví přes škoství až po poicii. Máme nevýkonnou veřejnou správu, bují korupce, sehává justice a ochrana práv občana. Skupiny obyvate jsou stavěny proti sobě (madí proti starým, nezaměstnaní proti pracujícím, jedna profesní skupina proti druhé). Arogantní vádní poitika dáe zhoršuje postavení sociáně nejsabších, propadá se ae i střední vrstva. Stáe více patí, že vádní poitika souží výhradně úzké a bohaté oigarchické skupině, která podporuje škrtání v rozpočtu a utahování opasků, ae rozhodně tím nemá na mysi své vastní příjmy a majetky. Pravicová váda, která ztratia podporu veřejnosti, nemá šanci v boji s korupcí a kmotrovským kienteismem, kterým je sama zasažena a ovádána. Lze prokázat, že země, které reagují na projevy ekonomické a sociání krize promyšeně a koncepčně, mají nesrovnateně epší výsedky než země, které se na žádnou refexi nezmohou. Proto je třeba skončit s rozbitostí a bezcíností české poitiky. Je třeba mít vizi státu, která je víc než jenom sedováním aktuáního hodnocení ratingových agentur. Je třeba znovu svést zápas o svobodu rozhodovat, v jaké zemi chceme žít, a dát občanům na výběr mezi aternativami. V idech nesmí růst pocit, že nejsou schopni ovivnit vývoj a směřování spoečnosti. V naší zemi nesmíme připustit cekový rozpad sociáního rozměru moderního občanství. V současné krizové situaci ve světě se jako nejúspěšnější mode ukazuje sociáně a ekoogicky orientované tržní hospodářství, které úspěšně kombinuje vysokou ekonomickou výkonnost se sociání ochranou, citivým přístupem k životnímu prostředí a úsiím o rovnost šancí. Zákadním cíem je chránit důstojné životní podmínky občanů, vytvořit podmínky pro kvaitní život všem. Proto musí existovat nediskriminační přístup ke vzděání, ékařské péči, zabezpečení nemocných, starých idí a těch, kteří se ociti v nouzi. Jiná než Nečasova poitika je možná. V Evropě ji reprezentují zejména skandinávské státy, jejichž fungování je douhodobě zaoženo na moderních sociáně demokratických principech. Stojíme na straně idí práce. Poctiví nesmí prohrávat. Cítíme potřebu obnovit sociání smír, nastoit efektivní a spravedivou daňovou soustavu a vyhásit nemiosrdný boj jakémukoi parazitování na veřejných penězích. Probémy této země nejsou často způsobeny ani tak světovou krizí jako spíš vastní špatnou hospodářskou poitikou a toerancí vůči korupci. Jsme na prahu třetí průmysové revouce. Budoucnost a prosperita naší převážně průmysové země závisí na naší schopnosti vytvářet a nabízet zboží a sužby s co nejvyšší přidanou hodnotou. Česká spoečnost si proto musí být schopna udržet vysokou inteektuání a kuturní úroveň. Škoám je nutné vrátit výchovnou úohu a učiteům ztracenou prestiž. Vzděání musí být všeobecně přístupné a kvaitní. Rodiče musí mít jistotu, že zákadní a střední veřejné škoy poskytnou jejich dětem to nejepší možné vzděání. A že stát úroveň vzděávání kontrouje a garantuje. Neze dopustit, aby škoné či zápisné omezovao přístup k vysokoškoskému vzděání nemajetným uchazečům. Pedagogové musí mít odpovídající odměny i podmínky k práci. Vzděání se musí stát ceoživotním programem. Zesííme tak na kvaitu vysokých ško, na jejich spojení s výzkumem, vývojem a samotnou praxí. Investice do výzkumu a vývoje by měy stabiizovat stávající výkonné instituce a zároveň by měy hedat perspektivní obasti upatnění ve výzkumu a na trzích inovací. Podpora vědy musí připravovat budoucí konkurenceschopnost země a pracovní místa. - graf ukazující pokes dotací na škoní pomůcky, - vývoj ročního růstu HDP , Česká repubika se vzdauje úspěšným zemím Evropy a stáe více funguje huboce pod své možnosti. Zatímco všechny okoní země ekonomicky rostou, my se ostudně potácíme na okraji recese. Kde je příčina? Fungování státu a spoečnosti neze zaožit na sobectví, hamižnosti a nespravednosti. Česká repubika nemůže být státem, který mysí pouze na bohaté a úspěšné. Současná vádní poitika vyžaduje zásadní změnu. Chceme budovat spoečnost, jež je soudržná. Občan, který se snaží pracovat a patí daně, má právo na garantovanou úroveň zdravotních a sociáních sužeb, má právo na dostupné vzděání, zabezpečení v nemoci a zasouží si jistotu, že ten, kdo zneužívá výhody, dopouští se korupce apod., bude spravedivě potrestán. 2 3

4 Jak se dostat z krize Práce za námi sama nepřijde, musíme pro ni vytvářet podmínky. Potřebujeme přitáhnout investice soukromého sektoru. Jde nám o nový typ investičních pobídek, které by měy být přednostně směrovány do probematických regionů a musí být více zaměřeny na náročnější výrobky a sužby. S ohedem na stárnutí popuace rozšíříme ve všech regionech nabídku práce ve zdravotních a sociáních sužbách. Vádní rozpočtová, mzdová a sociání poitika musí mít na zřetei udržení kupní síy domácností a siné vnitřní poptávky. Jedním z kíčových momentů hospodářské poitiky by měa být podpora exportu. Zváštní stimuaci si zasouží napříkad rozvoj exportu sužeb. Maximáně je nutné využívat nástrojů ekonomické dipomacie. Podpoříme rozsáhé investice v rámci podniků se státní účastí, zejména v obasti energetiky. Vede jaderné energetiky se jedná také o aternativní kapacitu pynového eektrárenství, které bude muset dopňovat stáe větší využití aternativních zdrojů. Kraje by měy získat investiční prostředky pro opravy a rekonstrukce týkající se siniční sítě a veřejných budov, které by měy přísně sedovat cíe energetických úspor. Zásadní význam pro investice by měy mít evropské strukturání fondy. Je nutné vytvořit spoehivé nástroje nezávisé kontroy zacházení s těmito penězi, abychom je mohi v pné míře čerpat. Eurozóna má pro Českou repubiku mimořádný význam. Je s ní dramaticky provázán náš průmys, který je kíčovou sožkou našeho výkonu. Je tak fakticky motorem, který udržuje naši ekonomiku v pohybu. Stabiita eurozóny je osudovou kartou naší země a naše poitika s tím musí počítat. Evropské zdroje by měy být využity také pro obnovu památek, které na sebe váží veké množství kvaifikované práce. Obdobně by byo vhodné v gesci obcí a měst uvonit evropské zdroje na menší ekoogické stavby a protipovodňová opatření. Vysoké zisky distributorů energií by měy být vyváženy investicemi do rozvodných sítí. Zároveň by měy být občanům nabídnuty evropské příspěvky na bezpečnější a efektivnější zdroje tepa, zatepení a programy rekonstrukcí a revitaizace paneové zástavby. Smysem opatření by měa být také podpora místních menších firem, podpora místních potravin a programů pro mikroenergetiku. Nadáe je nutno podporovat rozvoj maého a středního podnikání, které představuje stáe nevyužitý rezervoár růstu a zaměstnanosti. Tyto subjekty by měy získat více příežitostí z veřejných zakázek, měy by mít podporu v rozvíjení nových technoogií. Po dobu otevřené krize je důežitá veřejná podpora účeně zkrácené pracovní doby a také veřejná podpora prvních pracovních míst pro absoventy ško. Kombinace hospodářské a sociání poitiky s podporou zaměstnanosti je v období chronické hospodářské recese důežitější než kdykoi předtím. Ztráta praxe, pracovních návyků a kontaktu s profesí může způsobit nevratné škody. Zváštní pozornost státní poitiky zaměstnanosti vyžadují ohrožené skupiny, jimiž jsou zejména madí idé bez praxe, občané po padesátce, ženy po mateřské dovoené a zdravotně postižení. Nedávná cíená destrukce úřadů práce a s ní spjaté rozpočtové škrty vedy k omezení podpory v nezaměstnanosti a praktickému zániku aktivní poitiky zaměstnanosti. Bude proto nutno znovu posíit a rozvinout veřejné sužby zaměstnanosti. Budeme vytvářet kompexní systém ceoživotního učení a zároveň kompexní a individuáně připravenou strategii rychého návratu na trh práce. Odmítáme výrazné snižování úrovně sociání ochrany nezaměstnaných stejně jako schváenou noveu zákoníku práce, která cekově snižuje úroveň ochrany a jistoty zaměstnanců a značně omezuje jejich odborová práva. Zrušíme ponižující a nesmysné hášení nezaměstnaných na poštách. Posííme motivaci pracovat pravideným zvyšováním minimání mzdy, která stagnuje už od roku Obnovíme také výpatu nemocenské pro pracující i v prvních třech dnech nemoci. Chceme budovat vstřícný stát, který zabraňuje idem v propadu na sociání dno, ocitnou-i se v úzkých, ztratí-i práci, onemocní-i, jsou-i ohroženi invaiditou či existenční nejistotou. Fungující veřejné sužby mají nesmírný význam pro přitaživost země, podnikání a také zákadní životní spokojenost. Sotva se dá docenit a vyčísit, jakou výhodou je pro spoečnost, pokud má zdravou a vzděanou popuaci, která je spoečensky zodpovědná, aktivní a vybavená smysem pro vzájemnou soidaritu. Pro život má veký význam, jestiže je možné principiáně spoéhat na vstřícnost úřadů k občanům a jejich férovou obhajobu zájmů idí a státu. Efektivní stát je něco jiného než bujení razítek. Budeme usiovat o důsedné odpoitizování veřejné správy, o snižování administrativní zátěže, propojování informačních bází, rušení či sučování administrativních agend. Obdobně musí dojít napříkad k odehčení zátěže soudů, které banáními povinnostmi a zkostnatěým způsobem práce ztrácejí čas potřebný pro řešení závažných případů. Mnohem více je nutno děat pro ochranu spotřebitee. Trh je zapaven spoustou nekvaitního zboží a nabídkou podřadných sužeb. Běžný spotřebite je kamán a okrádán neseriózními nabídkami, zavádějící rekamou, nesprávným označením apod. Lidé nemají čas ani prostředky na právní vymáhání nápravy a z toho těží neseriózní subjekty. Kontroa musí získat více pravomocí, mít epší organizaci a personání vybavení. Občané se nesmí stávat oběťmi novodobých ichvářů, poskytování půjček vyžaduje mnohem přísnější reguaci. Zabráníme tomu, aby činnost soukromých exekutorů veda k novým nespravednostem. Bráníme sociání stát Sociání stát nechápeme jako břemeno, ae jako nástroj zabezpečení kvaity života a zároveň i jako zdroj hospodářského růstu. Všechny prováděné reformy sociáního státu musí být zaoženy na hedání co nejširšího konsensu při respektování roe sociáního diaogu s odbory i zaměstnavatei. 4 5

5 Nedovoíme zadužení státu vývoj snížené sazby DPH , vývoj poměru veřejného duhu k HDP , Odmítáme nespravedivé a finančně nepřiměřené narovnání s církvemi a v případě voebního úspěchu budeme jednat o jeho finanční korekci. Korupce nesmí dusit ekonomiku Sociání stát nechceme budovat na duh. Vždy jsme byi přesvědčeni, že jsme schopni si na něj vyděat. Předpokadem sociáního státu je spravedivý a účinný daňový systém, úspěšná hospodářská strategie a výkonná rostoucí ekonomika. Za kíčový úko pokádáme stabiizaci veřejných financí a spravedivé rozožení daňového břemene. Snižování deficitu by měo být postupné a měo by být převážně řešeno na příjmové straně rozpočtu. Usiujeme o vyrovnání státního rozpočtu do roku Chceme zjednodušit daňovou soustavu a dát daňovému prostředí potřebnou stabiitu. Naším cíem je zavedení progresivní daně z příjmů pro fyzické osoby, budeme prosazovat zavedení daší sazby ve výši 38 % z hrubé mzdy pro příjmy nad Kč měsíčně. Chceme zvýšit zákadní sazbu daně z příjmů právnických osob o dva procentní body, zároveň navrhujeme zavedení druhé sazby této daně pro veké podniky působící v obastech, jako jsou energetika, teekomunikace a finančnictví. Zvýšit by se měo zdanění hazardu i dědická daň u vekých majetků. Odmítáme daší zvyšování DPH, stejně jako experiment se sjednocením DPH do jedné sazby. Trváme na zachování snížené sazby této daně pro sociáně citivé poožky, jako jsou éky, potraviny či knihy. Uvažujme o širším využití ekoogických daní. Jde především o stimuaci úspor energií a daších surovin, racionání hospodaření s obay, využití odpadů, penaizaci znečištění a stimuaci čistých technoogií a spotřeby. Podporujeme zavedení daně z finančních transakcí na evropské úrovni. Vysoká míra korupce v naší zemi je jednou z příčin omezeného růstu investic a hospodářské stagnace. Navíc korupce rozeptává sociání pojivo spoečnosti významně podkopává důvěru v poitický systém, ve státní instituce a poitiku samotnou. Boj s korupcí a úsií o nezávisost justice vyžaduje širší aianci poitiků, odborů, zaměstnavateů i občanských iniciativ. S jejich pomocí chceme prosadit zásadní egisativní změny. Usiujeme o zákon o majetkových přiznáních, včetně výrazných sankcí za neegáně nabytý majetek. Prosazujeme úpné zrušení akcií na doručitee. Potřebujeme daeko přísnější noveu zákona o zadávání veřejných zakázek, která přinutí dodavatee i subdodavatee doožit svou majetkovou strukturu. Prosadíme eektronické aukce. Navrhujeme výrazně zprůhednit systém financování poitických stran, stanovit imity na všechny centrání voební kampaně a také zakázat financování poitických stran firmami. Všechny voební výdaje musí být evidovány a stanoveným způsobem zveřejněny. Chceme obnovit finanční poicii. Navrhneme zákon o obbingu a zajistíme, aby by uveden v život takový zákon o státní sužbě, který bude úředníky veřejné správy chránit před poitickými nebo komerčními vivy. Chceme dokončit a zprovoznit pnou eektronizaci veřejné správy. Ve veřejné správě prosadíme povinnost hospodárného nakádání s majetkem. Za tímto účeem je zapotřebí také noveizovat zákon o finanční kontroe. 6 7

6 Kvaitní a dostupná zdravotní péče pro všechny Zákadním úkoem státu je zajistit bezpečnost občanů Za pravicových vád došo k narušení principu soidarity. Zdravotní péče je rozděována na zákadní, tedy acinou, a na ekonomicky náročnější, kterou si mohou bohatší zapatit ze svého. Podobné děení medicíny na éčbu pro chudé a bohaté je pro nás nepřijatené. Jako zákad zdravotnické soustavy vidíme páteřní síť nemocnic, které budou pod kontroou veřejné správy. Měy by být neziskovými organizacemi, tedy institucemi zřízenými ne za účeem vytváření zisku, ae za účeem poskytování kvaitních a dostupných zdravotních sužeb. Rozsah péče stanoví ministerstvo ve spoupráci s kraji. Odmítáme privatizace či douhodobé pronájmy všech veřejných nemocnic a ústavů, zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, kraji a městy. Záměrem sociání demokracie je snížení počtu zdravotních pojišťoven, zrušení stropu při patbě zdravotního pojištění, zjednodušení systému úhrad a zavedení kategorizace cen zdravotnických prostředků vnesením pořádku do ékové poitiky. Budeme usiovat o vyvážení práv a povinností pacientů a zdravotníků. - graf ukazující snižování počtu poicistů, Početní stavy státních poicistů s předpokádaným výhedem do roku Zrušíme popatky ve zdravotnictví, s výjimkou časově ohraničeného příspěvku na stravu v nemocnici. Uděáme vše proti zdražování zdravotní péče, která se pro řadu idí stává v důsedku vysokých dopatků za éky nedostupnou. Přistoupíme k modernizaci nemocnic a stabiizujeme personání situaci ve zdravotnických zařízeních. Občané musí mít v kterékoi chvíi a na kterémkoi místě přístup k ryché a kvaitní první pomoci. Spravedivý důchodový systém Kíčovým cíem důchodové reformy musí být zajistit všem současným i budoucím důchodcům dostatek prostředků pro důstojný život, zachování odpovídající životní úrovně a také schopnost podíet se na veřejném, sociáním, ekonomickém a kuturním životě spoečnosti. Důchodový systém musí být spravedivý a douhodobě udržitený. Odmítáme pravicovou vádou prosazený druhý důchodový piíř, je pro občany nevýhodný, riskantní a spokojenost s ním vyjadřují jen zástupci soukromých fondů. Za podstatnou považujeme stabiizaci veřejného, průběžně financovaného piíře. Navrhujeme součit oba dobrovoné soukromé spořicí důchodové systémy do jediného se státní podporou zaoženou nikoi na vyvádění peněz z průběžného systému, ae na státním příspěvku. Chceme zvážit způsoby, jak motivovat zaměstnavatee k tomu, aby svým zaměstnancům do penzijního fondu více přispívai. Zasadíme se o postupné zpružnění podmínek odchodu do důchodu s tím, že budeme občany motivovat k produžování pracovní aktivity Nesystémové rozpočtové škrty současné vády zapříčiní, že v násedujících dvou etech hrozí zánik až 60 % hasičských stanic a téměř 30 % poicejních odděení nebude moci zajistit zákadní sužby pro občany. Je třeba zastavit Kaouskova finanční opatření a nadáe nepokračovat v pseudoreformách, které bezpečnostní sbory devastují a destabiizují. Nečasova váda proveda drastická personání a rozpočtová opatření, která ve výsedku budou znamenat jedno postupnou privatizaci bezpečnostního sektoru. Dopady těchto opatření se dotknou všech občanů tohoto státu! Prosadíme zákadní piíř bezpečnosti zákon o vnitřní bezpečnosti. Nastavíme bezpečnostní standardy, ze kterých bude vycházet skutečná potřeba přísušníků bezpečnostních sožek. Bezpečnostní sbory finančně stabiizujeme a udržíme jejich profesionaitu na vysoké úrovni. V žádném případě nedopustíme podfinancování hasičských záchranných sborů. Vytvoříme fond, do kterého budou pojišťovny povinně odvádět procentuání část ze svých zisků, a tyto finanční prostředky se přerozděí profesionáním a dobrovoným hasičům. Bezpečnost není výsada, ae právo každého občana. Kraje a obce nesmí supovat úkoy a povinnosti státu. Stát musí být garantem bezpečnosti! Moderní integrovaná doprava Předpokadem pro fungování ekonomiky, ae také pro rozvoj cestovního ruchu, dostupnost ško, zdravotnických zařízení apod. je kapacitně dostatečná, kvaitní a včasně fungující doprava. Naším douhodobým cíem v obasti infrastruktury je dobudování siniční a žeezniční sítě i vodních cest. 8 9

7 Prioritou zůstává dokončení páteřní dopravní sítě, odstranění historického zanedbání siniční sítě na komunikacích nižších tříd včetně snížení přetížení na siničních komunikacích. Investice, modernizace a rozsáhé opravy budou vyžadovat spoupráci veřejného a privátního sektoru, a to nejen pro vastní finanční krytí, ae i vytváření nových pracovních míst. Naším cíem je nadáe budovat systém veřejné dopravy jako dopravu integrovanou, nedupicitní, kvaitní, kapacitně dostatečnou a pokrývající požadované spektrum potřeb občanů. Nadáe budeme usiovat o maximání propojení autobusové a osobní žeezniční dopravy v jeden uceený systém, který by mě poskytovat finančně dostupnou aternativu osobní automobiové dopravě. Za optimání považujeme stav, kdy cestující na jednu trasu bez ohedu na přepravce a regiony bude potřebovat pouze jednu jízdenku. Stát musí být garantem dostupnosti veřejné dopravy občanům a musí vytvářet podmínky pro efektivní rozvoj napříč jednotivými regiony. S ohedem na podporu zaměstnanosti musí stát vytvářet podmínky pro mobiitu občanů. Rozvíjejme regiony spoečně Rozvoj regionů chceme stavět na otevřeném diaogu s občany, na právu občanů nejenom poskytovat poitikům mandát, ae i právu je kontroovat, na právu občanů vyjadřovat nejenom nespokojenost, ae zejména své potřeby. Budeme usiovat o transparentní rozhodování ve všech obastech a na všech úrovních řízení krajů s důrazem na veřejné zakázky, u kterých budeme nadáe zavádět všechny ověřené a efektivní způsoby vedoucí k minimaizaci korupčního potenciáu. Změníme systém projednávání krajských rozpočtů a vytvoříme otevřený systém rozhodování o rozpočtu s možností určit investiční a rozvojové priority samotnými občany. K již zavedeným a efektivním opatřením přidáme eektronické a rozkikávací rozpočty. Za nedínou součást transparentnosti hospodaření považujeme možnost průběžné kontroy ze strany občanů v obasti veřejných zakázek. Jak dá v krajích v etech Oranžové kraje jako bariéra proti asociání poitice Nečasovy vády Správu krajů v ČSSD chápeme jako sužbu občanům, která může být efektivní pouze v případě, že je vedena aktivním, otevřeným diaogem s cíem naézat skutečné potřeby občanů, ověřovat správnost navrhovaných rozhodnutí a kontroovat dosažení pánovaných cíů. Občan je pro nás kientem veřejné správy. Senát dbající o dobro ceku Naši senátoři budou épe využívat ústavních možností Senátu jako pojistky bránící přijímat nedokonaé zákony. Zároveň budeme usiovat o pné upatnění Senátu v roi orgánu prosazujícího české národní zájmy v evropské agendě. Na půdě Senátu povedeme diskuse o zásadních otázkách budoucnosti naší země. Pokud udržíme převahu sociáně demokratických senátorů, budeme moci nadáe garantovat nedotknutenost sociáních práv občanů v naší Ústavě a Senát bude nadáe důsedně a aktivně bránit snahám pravice o demontáž sociáního státu. 10

8 Vážení spouobčané, bíží se den, kdy budete rozhodovat o tom, jak bude váš kraj vypadat v násedujícím čtyřetém období. Voby do krajského zastupitestva jsou mimořádnou příežitostí pro uchopení spouodpovědnosti občanů za daší vývoj a budoucnost kraje. Vy, občané, budete v těchto vobách rozhodovat o tom, jesti bude Jihomoravský kraj pokračovat v nastavené cestě ke stabiitě, jistotě a prosperitě, nebo se vydá cestou experimentů současné vády a cestou nejistot a ikvidace veřejných sužeb státu občanům. Krajské voby jsou také příežitostí pro to, aby voiči posai jasný a hasitý vzkaz vádě. Vzkaz nesouhasu s bezohednou poitikou, vzkaz o touze po spravedivé a smysupné poitice vády na centrání i krajské úrovni. Pokud by kraje ovády ODS a TOP 09, stupňova by se tak na občany a na již tak nízkou kvaitu jejich života, nesmysné škrtání a nespravedivé reformy by napno zasáhy dosud chráněnou úroveň krajských samospráv. Kraje pod vedením sociání demokracie jsou pro vás, občany a voiče, spoehivou pojistkou proti bezkoncepčním pravicovým experimentům postihujícím nejen sociáně nejsabší vrstvu občanů, ae dnes již prakticky ceé vrstvy spoečnosti. ČSSD v upynuých čtyřech etech prokázaa, že dokáže kraj úspěšně spravovat a rozvíjet. Nyní ae musíme představit jasnou vizi daší budoucnosti. Tou je v našich očích siný, samostatný a spravedivý kraj, který je oporou svým obyvateům. Recept, který předkádáme, je kontrastem receptu pseudoreforem české pravicové vády. Nekade bezohedný a sobecký důraz na souhrn číse, dat a ratingů, ae naopak na souad dobrého a odpovědného hospodaření s kvaitním životem občanů v krajích a uznává hodnoty, které považujeme za zákadní piíře života. Naší prioritou je vytváření pracovních míst a pracovních příežitostí pro jihomoravské firmy. Zároveň budeme bojovat za zachování současné kvaity a dostupnosti zdravotní péče, kterou vádní reformy na centrání úrovni zásadně ohrožují. A v neposední řadě je prioritou sociání demokracie ochrana bezpečnosti a majetku občanů kraje. Nepřipustíme, aby vádní škrty v rozpočtech Poicie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR omeziy bezpečnost obyvate Jihomoravského kraje. To jsou zákadní hodnoty, které musí spoečnost spojovat a jejichž důsedné respektování je jedinou možnou cestou k epší budoucnosti. Dovouji si vás proto požádat, abyste 12. a 13. října nezůstai doma a jasně ve vobách vyjádřii svůj postoj. Jde o budoucnost nejen našeho kraje, ae i naší země a nás všech. Děkuji za vaši podporu. Micha Hašek ídr kandidátky ČSSD pro Jihomoravský kraj

9 Zhodnocení upynuého období V roce 2008 vyhráa ČSSD díky vaší podpoře voby ve všech krajích. Této podpory a důvěry si vemi vážíme a uděai jsme vše pro to, abychom ji nezkamai. ČSSD čtyři roky úspěšně řídí kraje a pní to, k čemu se před vobami občanům zavázaa. Dobré výsedky při správě krajů jsou výsedkem důsedného pnění voebních závazků. V ceé repubice se podařio navzdory taku pravicových vád prosadit programové priority, dodržet havní sociáně demokratické principy a nezkamat důvěru občanů. Udržení a zepšování úrovně zdravotních a sociáních sužeb, a to i při kesajícím vádním financování, a dobré hospodaření krajů a krajských spoečností patří k nejvíce viditeným a jasným úspěchům krajských reprezentací v posedních čtyřech etech. Zdravotnictví zastavii jsme privatizaci krajských nemocnic a zachováváme kvaitu ékařské péče v krajích. Posední čtyři roky vády sociání demokracie ukázay, že krajské zdravotnictví tvoří piíř stabiity a jistoty proti nezodpovědné poitice pravicové vády a ministerstva zdravotnictví. U krajských nemocnic snižujeme duhy, většina nemocnic s podporou krajů hospodaří v zisku, zepšuje se kvaita péče i paty zaměstnanců a investujeme do nového vybavení nemocnic. Sociání sužby zastavii jsme privatizaci sociáních sužeb, rozvíjíme je a financujeme z krajských rozpočtů. Jako v případě nemocnic i u sociáních sužeb patí, že kraje jsou hrází proti hazardnímu chování státu v posedních šesti etech, který naopak sociání sužby ignoruje, každým rokem jim snižuje finance a tak ohrožuje jejich poskytování. V krajích však dokážeme kvaitu a úroveň sociáních sužeb stabiizovat a udržet. Některé kraje zaožiy tripartitu, máme dobré vztahy s představitei odborů, občanské spoečnosti a seniory. Propad dotací z MPSV ve vztahu k roku 2008 v md. Kč Kumuovaný propad za roky nákady na provoz. Sestavujeme prorůstové a investiční rozpočty, které podporují obce a zaměstnanost v regionech Vývoj zadužení krajů v mi. Kč Bezpečnost a integrovaný záchranný systém poskytujeme investice a dotace poicii i hasičům, podporujeme dobrovoné hasiče a často i kompenzujeme vádní škrty v obasti bezpečnosti. Dopravní infrastruktura a dopravní obsužnost s pomocí evropských peněz opravujeme stávající krajské sinice a investujeme do nových. V upynuých etech kraje investovay ze svých rozpočtů do dopravy téměř 20 miiard korun a díky úspěšnému čerpání prostředků EU prostřednictvím Regionáních operační programů daších více než 53 miiard. Mysíme na veřejnou dopravu a dopravní obsužnost v krajích, zachováváme její dostupnost, budujeme integrované dopravní systémy v jednotivých krajích a jejich vzájemnou provázanost ,9 - -0,41-0,67-1,2-1,01 46,1 43,8 45,1 46,8 47,3 42,2-3,29 Životní prostředí podporujeme projekty vedoucí ke zepšení kvaity ovzduší, povrchových vod a ochraně zdrojů podzemních vod včetně podpory výstavby čistíren odpadních vod a kanaizačních sítí. Podííme se na ochraně přírodních a krajinných hodnot. Odmítáme experimenty s těžbou břidicových pynů a podobné projekty poškozující životní prostředí. Hospodaření i přes kesající daňové i dotační příjmy ze státního rozpočtu dokážeme efektivně hospodařit a zároveň snižovat zadužení krajů zanechané předchozími pravicovými koaicemi. Dokážeme získávat peníze z evropských fondů. Neprivatizujeme, a tudíž neprojídáme majetek kraje a jeho občanů. Díky transparentním výběrovým řízením šetříme a snižujeme Škoství optimaizujeme střední škoy, investujeme do učňovského škoství, stavíme nové mateřské škoky a vydáváme na škoství více než v dobách, kdy krajům váda ODS. Kutura kraje za vády ČSSD výrazně zvýšiy výdaje do kutury, financujme údržbu a rekonstrukce kuturních zařízení a památek, podporujeme kuturní život v krajích a investujeme nemaé prostředky do podpory kuturních akcí. 15

10 Jaké chceme kraje od roku 2012? Preambue: Vážení občané, etošní krajské voby nejen ukážou, jak kvaitně a odpovědně zváda sociání demokracie svoji roi v krajích, ae především určí směr dašího vývoje České repubiky. Působení a činnost současné vády pod kurateou ODS, TOP 09 a Věcí veřejných má katastrofání dopad na život drtivé většiny občanů, od zaměstnanců přes živnostníky a podnikatee až po rodiny s dětmi a především seniory. S touto vádou přichází propad jak v ekonomice, tak v rozsahu, kvaitě a zejména dostupnosti veřejných sužeb, zejména ve zdravotnictví. Právě ve voebním období od roku 2008 kraje prokázay, že přes všechny negativní ekonomické aspekty je možné vádnout odpovědně a zároveň s respektem k potřebám vás občanů. V násedujícím období, pokud získáme důvěru občanů v říjnových vobách, se při správě krajů zaměříme na: aktivní diaog s občany ke všem zásadním otázkám rozvoje krajů, podporu zaměstnanosti, udržení sítě sociáních sužeb, rozvoj dostupného krajského zdravotnictví, zamezení obbistickým takům na rozhodování krajů, kdy privátní zájmy jsou nadřazovány zájmům veřejným, transparentní rozhodování ve všech obastech a na všech úrovních řízení krajů s důrazem na veřejné zakázky, otevřený systém rozhodování o rozpočtu se zapojením občanů do určení investičních a rozvojových priorit krajů, kontroní mechanismy, které významně eiminují neprůhedné procesy, hedání takových rozvojových a ekonomických řešení, která přispějí k rozvoji tzv. zeené ekonomiky a sníží zátěž životního prostředí. Havní programové obasti: Vzděání Vzděání je investicí do budoucnosti, považujeme jej za prioritu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a životní úrovně občanů. Nezbytností je zajištění stabiního systému financování. Stávající systém financování středního a zákadního škoství je zaožen na zcea nevyvážené odpovědnosti a pravomocích, kdy ministerstvo škoství, těovýchovy a mádeže disponuje finančními prostředky bez faktické odpovědnosti a na kraje a obce je přenesena pouze odpovědnost. Každý rok se tedy kraje a obce ocitají v situaci, kdy jsou ze strany ministerstva prováděny nejenom pošné škrty, ae současně i měněny principy financování. Tento rozpor ve financování destabiizuje škoství jako ceek, neumožňuje hadké provedení skutečné optimaizace ško a vede k postupnému snižování kvaity vzděání. Naše cíe: vytvoření systému ceoživotního vzděávání, který umožní kvaitní vzděání dostupné všem občanům, stabiizace pedagogického sboru spočívající jak v odpovídajícím patovém ohodnocení, tak ve zepšení ceospoečenského uznání pedagogů, oborově a kapacitně přizpůsobit škoství poptávce na trhu práce, což je podmínkou zvýšení konkurenceschopnosti ČR, fexibiní pružný systém ceoživotního vzděávání, zajištění fexibiity systému škoství, což znamená zejména možnost oborově a kapacitně ryche přizpůsobit vzděávání poptávce na trhu práce, navrácení dobrého jména učňovského škoství tak, aby se opět stao atraktivní pro dostatečnou část popuace, aby navázao na historicky vysokou kvaitu české řemesné práce, vyvrátit mýtus o tom, že výuční ist degraduje občana na trhu práce je zásadním úkoem a navrácením k hodnotě idské práce a jejímu smysu, podpora handicapovaných žáků, spoupráce středních ško se zaměstnavatei s důrazem na technické obory, zjednodušení a zevnění nynějšího systému maturit, ae i připravovaných testů na zákadních škoách, zvýšením motivace dosahovat kvaitnějšího vzděání na všech úrovních a v různých oborech, zajistit dostupnost všech forem vzděání, přiměřeně individuáním schopnostem, je zákadním předpokadem využití příežitostí jak na regionání úrovni, tak v národní a gobání ekonomice. Zdravotnictví Dostupné a kvaitní veřejné zdravotnictví je ukazateem životní úrovně. Reguační popatky zavedené pravicovými vádami nereguují, jsou pouze čistým příjmem zdravotnických zařízení. Proto odmítáme jakékoi daší experimenty v systému zdravotnictví, včetně zavádění eitářství v péči o nemocné. Je neudržitená situace, kdy jsou nespravedivě preferovány fakutní nemocnice proti krajským nemocnicím. Nadáe budeme prosazovat princip soidarity ve zdravotnictví a právo přístupu občanů ke zdravotní péči, které považujeme za jedno z kíčových práv každého občana. Stabiitu financování zdravotnictví, spravedivé úhrady a širokou veřejnou kontrou nad ceým systémem to jsou předpokady pro řešení špatné situace ve zdravotnictví, které se do sepé uičky dostao vinou experimentů pravicových vád a kvůi vivu obbistických skupin, kterým víc než na zdraví občanů eží na srdci zisk a osobní profit. Efektivně fungující zdravotnický systém neze vytvořit bez aktivní účasti občanů, nikoi pouze v roi pacientů, kteří budou poměřováni nákady na vynaoženou zdravotní péči, ae zejména jako nositeů práv a povinností

11 Naše cíe: o poskytované péči nesmí rozhodovat ekonomická výhodnost, ae zdravotní stav a potřeba pacienta, zvýšení veřejné kontroy nad zdravotními pojišťovnami, optimání organizace systému zdravotní péče za zákad systému považujeme síť neziskových nemocnic pod pnou veřejnou kontroou, zamezení jakékoi daší privatizace krajské sítě nemocnic, optimaizaci ůžkové péče za široké odborné diskuse při zachování dostupnosti ékařské péče i v okrajových obastech jednotivých krajů, zepšení prevence jako předpokadu pro hedání úspor, efektivní zdravotnický systém, který neze vytvořit bez aktivní účasti občanů, vznik uceeného systému péče o zdraví od vzděávání na všech úrovních přes veřejné stravování a kvaitu potravin. Zaměstnanost Kraje se potýkají od roku 2008 s výrazným nárůstem nezaměstnanosti. Hospodářská a ekonomická krize se spou s bezohednou poitikou pravicových vád postaraa o ztrátu pracovních příežitostí pro tisíce občanů. V upynuých etech jsme intenzivně pracovai na přípravě a integrování nástrojů nutných k podpoře zaměstnanosti, k tvorbě nových pracovních míst a k udržení stávajících. Úbytek pracovních příežitostí nás postavi před nové výzvy, které postupně zvádáme. Podařio se tak díky programům na podporu maého a středního podnikání, podpoře hospodářsky sabých obastí krajů podpořit trh práce, stabiizovat nezaměstnanost a dokonce docíit oproti roku 2009 její snížení. Ekonomická dipomacie, proexportní poitika Nedínou součástí podpory rozvoje regionů není jenom vytváření pracovních míst z vastních zdrojů, ae také efektivní proexportní poitika, tedy konkrétní podpora podnikateů a firem působících v kraji ze strany veřejné správy. Běžnou součástí poitiky je podpora podnikateů, včetně začenění investičních a rozvojových příežitostí podnikateské sféry do marketingu kraje. Budeme prosazovat, aby nedínou součástí marketingu krajů bya aktivní ekonomická dipomacie, a to nejenom v rámci EU prostřednictvím stáých zastoupení krajů v Bruseu, ae především každá pracovní zahraniční cesta představiteů kraje musí být koncipována tak, aby umožnia spouúčast firem a podporu jejich aktivit. Naše cíe: V krajích budeme podporovat střední a maé firmy formou veřejných zakázek do místní infrastruktury, do všech forem výstavby bytů včetně sociáního bydení, ekoogických staveb, rozvoje krajiny a ochrany kuturních památek. V rámci krajů budeme podporovat tvorbu pracovních míst ve sužbách veřejných i soukromých, kde jsou veké rezervy nových pracovních příežitostí, především však u sociáních a zdravotních sužeb, jejichž potřeba naéhavě stoupá s procesem demografického stárnutí popuace a s početním vzestupem sociáních skupin, ohrožovaných dopady hospodářské krize. Ve spoupráci zejména s úřady práce připravíme efektivní nabídku rekvaifikačních programů v rámci kapacit stávajících středních ško, budeme nadáe podporovat začínající podnikatee a vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru. Chceme změnu současného stavu, kdy stáe více absoventů středních a vysokých ško nemůže najít upatnění. Připravíme nabídky rekvaifikačních programů v rámci středních ško, budeme podporovat začínající podnikatee a vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru. Sociání poitika Sociání stát a sociání smír jsou našimi tradičními hodnotami. Na úrovni krajů budeme budovat nový zákad pro obnovení těchto hodnot, musíme navázat na tradiční nástroje, kterými je obnovení spokových činností a aktivit, v rámci krajů a obcí pozvednout sounáežitost a hrdost každého občana k místu, ve kterém žije. Chceme obnovit víru v tradice a hrdost na místo, ve kterém žijeme, a potačit vnímání regionů jako pouhého místa pro přežívání. Tyto zákady využijeme pro opětovné pochopení skutečnosti, že být soidárním není sabost, ae přednost, že sdíet starosti a útrapy sabých je důvodem k hrdosti a že spoečnost si takového přístupu váží a oceňuje ho. Naším cíem je udržet dostupný systém sociání péče pro všechny skupiny občanů, tak aby jim v každé životní situaci umožni důstojný život. Naším cíem je podpořit každého občana, který aktivně projeví zájem o řešení své životní situace. Naše cíe: udržení dostupného systému sociání péče pro všechny skupiny občanů, vytvářet prostředí pro schopnost spoečné ochrany každého jednotivce a zbavit spoečnost frustrací, pocitů beznaděje a bezvýchodnosti, udržení systému poskytování sociáních sužeb pro všechny skupiny potřebných jako jednu z největších hodnot naší země, stabiizace finančních prostředků na sociání sféru, eiminování jakékoi formy sociáního vyoučení, úspěšná emancipace sociáně vyoučených osob prostřednictvím zvýšení jejich možnosti získat pracovní upatnění, chceme, aby se občan nepodíe pouze na prosperitě a jejích výsedcích, ae by schopen odpovědně a přiměřeně sdíet i potíže jiných, maximání podpora aktivit, které omezí dopady pravicové škrtací poitiky (sevy v dopravě, výstavba cenově dostupných domovů pro seniory a podpora dosavadních sociáních sužeb pro seniory), podpora rozvoje sociání infrastruktury a zepšení dostupnosti servisu pro seniory a zdravotně postižené, podpora výstavby sociáních bytů pro seniory a startovacích bytů pro začínající madé rodiny, rozvoj sociání ekonomiky a sociáního podnikání

12 Životní prostředí, zeměděství, esnictví Stav životního prostředí krajů je nejenom významným faktorem kvaity života obyvate, ae zásadní součástí tváře kraje. Z těchto dvou důvodů ochrana a rozvoj životního prostředí je pro nás kontinuáním úsiím o co nejepší životní podmínky, o zdravé a příjemné prostředí. Naše cíe: Nadáe budeme prosazovat ochranu přírodních a krajinných hodnot jednotivých regionů. Nadáe budeme rozvíjet ekoogickou výchovu napříč všemi věkovými kategoriemi. Nepodpoříme těžbu nových uranových ožisek a ani těžbu uranu chemickou cestou. Nepodpoříme experimenty k těžbě zemních pynů ani jiných nerostů a surovin. Budeme důsedně dodržovat princip přednostního odtěžování již otevřených ožisek a podpoříme možnost znovuvytěžení výsypek. Budeme trvat na odstranění stávající ekoogické zátěže vzniké dosavadní těžbou uranu, uhí a jiných těžebních či průmysových činností. Nadáe se budeme podíet na reaizaci vhodných a účinných protipovodňových opatření, vracení vody zpátky do krajiny, provádění pozemkových úprav. Podpoříme projekty vedoucí ke zepšení kvaity ovzduší, povrchových vod a ochrany zdrojů podzemních vod, včetně podpory výstavby čistíren odpadních vod a kanaizačních sítí, které směřují ke spnění závazku vůči EU. Podpoříme projekty ochrany povrchových a podzemních vod, včetně výstavby a rekon strukce vodohospodářské infrastruktury s cíem snížení znečištění povrchových a podzemních vod. Podpoříme vznik integrovaného systému nakádání s odpady ve všech regionech s cíem maximáního třídění odpadů. Budeme podporovat projekty v odpadovém hospodářství vedoucí ke zvyšování podíů recykovaných a separovaných odpadů s cíem minimaizace převozu odpadu. Budeme se podíet na snižování energetické náročnosti všech činností u organizací krajů. Budeme usiovat o důsedné hospodaření s půdou jako dědictvím naší krajiny (ochrana před povodněmi, erozí, intenzivní zástavbou). Budeme podporovat řádné esní hospodáře, ae bránit všemi dostupnými prostředky ikvidaci a rabování esů, budeme podporovat mysivecké organizace a spoky v péči o zvěř a rovnováhu v přírodě a spoupracovat s organizacemi ochrany přírody. Doprava Fungující doprava je předpokadem pro rozvoj ekonomiky, cestovního ruchu, dostupnosti ško, zdravotnických zařízení nebo sociáních sužeb. Douhodobým cíem je dobudování páteřních dopravních sítí (siniční, žeezniční i vodní). sáhé opravy budou vyžadovat spoupráci veřejného a privátního sektoru, a to nejenom pro vastní finanční krytí, ae i pro vytváření nových pracovních míst. Naší snahou bude, aby firmy v rámci reaizace projektů vytvořiy podpůrné programy jako napříkad nová pracovní místa pro absoventy ško a daší nezaměstnané skupiny obyvate. Naše cíe: rozvoj siniční sítě dobudování zákadních kapacitních dopravních tras, modernizace a rozsáhé opravy komunikací, na kterých bude spoupracovat veřejný a privátní sektor (ve financování, ve vytváření pracovních míst apod.), ochrana sítí před jejich ničením kontroní vážení kamionů a nákadních vozide na komunikacích II. a III. třídy, eiminování přetížené nákadní dopravy; vytvoření mapy provozní nosnosti komunikací a stanovení objízdných tras, budeme nadáe budovat systém veřejné dopravy jako integrovaný, nedupicitní, kvaitní, kapacitně dostatečný a pokrývající požadované spektrum potřeb občanů, úpnou integraci veřejné dopravy propojení autobusové a žeezniční dopravy, zajištění dopravní obsužnosti ve všech obcích, odstranění dupicit, otevření trhu pro dopravce a zároveň jejich provázání do ceostátní jízdenkové unie, budeme usiovat o maximání propojení autobusové a osobní žeezniční dopravy v jeden uceený systém, naším cíem je veřejná doprava umožňující pnohodnotný život všech občanů ČR. Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obsužnost za účeem dopravy do zaměstnání, škoy, využití zdravotní péče, ae i obstarání nákupů či kuturního vyžití. Bezpečnost Stát nemůže fungovat a prosperovat, pokud se idé necítí bezpečně. Proto musíme zamezit nárůstu sociání nesnášenivosti, hospodářské kriminaity, úmysnému poškozování svobod občanů a rozšiřování daších škodivých jevů. S tím souvisí náš nesouhas se škrty současné vády v obasti bezpečnosti. Cíem musí být nastavení požadavků na sožky IZS, tj. Hasičský záchranný sbor a Poicie ČR, aby jejich personání obsazení, vybavení a rozmístění byo de aktuáních potřeb, tedy tam, kde vznikají reáná nebezpečí. V případě, že nebude možné pokrytí konkrétních krizových situací, navrhneme širší zapojení si a prostředků Armády ČR. Jako nedínou součást pro eiminace krizových situací považujeme Sbory dobrovoných hasičů, přičemž nadáe budeme cíeně podporovat jejich akceschopnost a výchovu mádeže. Naše cíe: spoupráce privátního a veřejného sektoru na budování kapacit IZS, systém daňových úev, zajištění dodatečných zdrojů pro obast bezpečnosti zapojení výnosů v rámci pojistného, Historické zanedbání siniční sítě zejména v kontextu stáe se snižujících příjmů krajů vyvoává potřebu zásadních změn ve financování. Investice, modernizace a roz řešení příčin trestné činnosti v krajích (nárůst sociáních nejistot, ztráta práce apod.), prevence kriminaity sociáně patoogická prevence, přítomnost poicistů na sini

13 cích a uicích, preventivní kontroy, spoupráce s podnikatei v regionech, omezení výherních automatů, vytváření prostoru pro vonočasové aktivity pro mádež, podpora tvorby pracovních míst, vzděávání apod., aktivní zapojení občanů zvýší efektivitu systému bezpečnostního systému včetně IZS nebo Poicie ČR, Poicie ČR, Hasičský záchranný sbor a daší sožky IZS musí být rozmístěny a vybaveny tak, aby byy schopné zasáhnout, kde je třeba a kde vzniká reáné nebezpečí, zapojení a akceschopnost jednotek Sboru dobrovoných hasičů. Udržitený rozvoj krajů Udržitený rozvoj krajů spočívá ve využití investic k nastartování hospodářského růstu. K tomu je pode nás efektivní maximání využití prostředků z fondů EU, včetně regionáních operačních programů. Tuto poitiku je nutné upatňovat co nejbíže k občanům, tedy v regionech, zejména pak v těch, kde je vysoká nezaměstnanost, není dobudovaná infrastruktura a chybějí podmínky k podnikání. K růstu a ekonomické prosperitě se neze proškrtat tak, jak to děá váda prostřednictvím svých reforem. S omezenými finančními zdroji si pně uvědomujeme nutnost posíení strategického řízení v ceé šíři veřejné správy, proto v rámci přípravy na nové kohezní období nejenom aktuaizujeme za přispění veřejnosti Strategie douhodobého rozvoje jednotivých krajů. Naše cíe: uceený systém strategického řízení regionáního rozvoje začenění ceé veřejné správy do řízení (včetně napříkad obcí), podnikateské sféry (včetně investorů) i odborných organizací (zejména Hospodářských komor) a veřejnosti, řešení rozporu mezi dostupnými finančními zdroji a potřebami kraje. Budeme hedat optimání modey financování včetně zapojení privátního sektoru (PPP projekty), investiční projekty, které budou vytvářet nová pracovní místa, spoupráce s firmami, které jsou ochotné převzít douhodobě část spoečenské odpovědnosti za rozvoj kraje, v němž podnikají, zachování systému regionáních operačních programů a reaizaci kohezní poitiky co nejbíže občanům, tedy v regionech, spourozhodování o prioritách kraje ze strany občanů, revize rozpočtového určení, která odstraní rozpor mezi odpovědností kraje bez zajištění financování ze strany státu, rozpočtové určení musí být nejen spravedivé, ae zároveň i nezávisé na ibovůi ministerských úředníků při rozhodování o transferech krajům, posíení rozpočtů krajů pro obnovu siniční sítě z podíu na výběru siniční daně a posíení rozpočtů pro eiminaci sociáně patoogických jevů z daně z hazardu, proexportní poitika, tvorba pracovních míst, podpora podnikateů, aktivní ekonomická dipomacie v rámci marketingu krajů, vytváření podnikateských příežitostí a investičních pobídek nejen pro firmy ze zemí EU, ae i mimo ni (Rusko, Čína, Indie, Brazíie). Pro tyto firmy můžeme být vstupní branou na evropský trh. 22 Vážení občané, toto je program, se kterým se naši kandidáti v krajských vobách 2012 uchází o vaši důvěru. Jen na vašem hasu bude záežet, zda bude moci sociání demokracie nadáe vytvářet ve vedení krajů bariéru proti asociání poitice pravicové vády ODS a TOP 09. Prosíme, přijďte 12. a 13. října k vobám a podpořte kandidáty ČSSD! 23

14 Vážení spouobčané, v příštím roce nás všechny čeká přeomová udáost v novodobé historii našeho státu, přímá voba českého prezidenta. Lidé budou mít poprvé možnost sami si zvoit svého nejvyššího představitee a dát mu tím přímý mandát k tomu, aby háji jejich zájmy. Skutečnost, že mne Česká strana sociáně demokratická nominovaa jako svého kandidáta, je pro mne zároveň závazkem i příežitostí otevřeně hovořit o tom, co mne páí jako poitika i jako občana. Mnoho idí se mne ptá, zdai si na tento post nepřipadám příiš madý. Pode mne však nezáeží na věku samotném, nýbrž na zkušenostech, které čověk nasbíra, a na odvaze a energii, se kterou pak tyto zkušenosti zúročí. Já vám mohu síbit, že bych jako prezident svých zkušeností využíva výhradně ve prospěch všech občanů této země. Uvědomuji si totiž, že mandát získaný přímo od voičů s sebou nese obrovskou odpovědnost. Nikdy bych proto nepodeh nátaku zájmových skupin, které se neustáe snaží ovivňovat poitické procesy v naší zemi ve svůj prospěch. Že jsem toho schopen, jsem ostatně prokáza někoikrát již v nedávné minuosti. Nikdy bych se také nezpronevěři svým zásadám, s nimiž před vás jakožto kandidát předstupuji. Věřím především, že každý čověk má právo na to, žít v rovných a spravedivých podmínkách. Cítím zároveň, že důvěra idí v to, že je náš stát schopen tyto podmínky všem svým občanům bez výjimky zaručit, se pomau vytrácí. Na jedné straně se nám tu neustáe rozrůstají kienteistické sítě, které okrádají stát o ohromné peníze a zároveň zajišťují svým čenům téměř beztrestnost před zákonem i v případě, že se jejich případ dostane před soud. Na straně druhé stojí obyčejní, sušní idé, na které s vekou tvrdostí dopadají úsporná opatření státu a zároveň jsou nemiosrdně trestáni zákonem v případě sebemenšího provinění, jako se děje napříkad v případě nepřiměřeně tvrdých exekucí. Oprávněný pocit nespravednosti, který se kvůi tomu ve spoečnosti šíří, považuji za jeden z největších probémů dneška. Stát musí znovu v idech vzbudit pocit, že stojí na jejich straně, a jistotu, že jsou si před zákonem všichni rovni a že je všem měřeno stejným metrem. Jako prezident bych se tak ze všech si snaži zasadit o to, aby by náš stát opět vnímán jako stát spravedivý a soidární, aby každý z nás opět moh být hrdý na to, že je občanem České repubiky. Děkuji za vaši podporu, Jiří Dienstbier kandidát ČSSD na prezidenta České repubiky

15 Máte to ve svých rukou! Krajské voby senátní VOLBy 1. koo koo

Jak dál v krajích v letech Oranžové kraje jako bariéra proti asociální politice Nečasovy vlády

Jak dál v krajích v letech Oranžové kraje jako bariéra proti asociální politice Nečasovy vlády Jak dá v krajích v etech 2012 2016 Oranžové kraje jako bariéra proti asociání poitice Nečasovy vády Správu krajů v ČSSD chápeme jako sužbu občanům, která může být efektivní pouze v případě, že je vedena

Více

Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané,

Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané, Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané, na podzim se bude v krajských a senátních volbách rozhodovat o osudu celé České republiky. Jak jistě víte, naše země nevzkvétá. Tíživé dopady světové hospodářské

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI Bojujeme za práva obyčejných lidí ČSSD jde do voleb s jasným cílem: bojovat za práva obyčejných

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za dlouhodobou podporu ČSSD, jenom díky Vašim hlasům můžeme uskutečňovat náš program jak ve vládě, tak i

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Sociální stát náklady a výnosy

Sociální stát náklady a výnosy Sociální stát náklady a výnosy Prof. Martin Potůček Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Na úvod: Sociální stát (Welfare State) je stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Podklad pro jednání je zpracován a předkládán pouze MF ČR. Prozatím nemáme k dispozici návrh, nad kterým by se shodla

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Co je smyslem a cílem zdravotnictví? 1. Udržet či prodloužit délku života. 2. Udržet nebo zvýšit jeho kvalitu. 3. Onemocněním předcházet a nemocným zajistit

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Milan Chovanec MINISTR VNITRA

Milan Chovanec MINISTR VNITRA Milan Chovanec MINISTR VNITRA Hlavní úspěchy Stabilizace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR vyřešení dvojvládí, personální stabilizace, narovnání platů, investice Transparentní veřejná správa

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Chudoba a veřejná politika

Chudoba a veřejná politika Chudoba a veřejná politika Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze Máme nejméně chudých v Evropě? Měření chudoby Absolutní Relativní

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško 28. 01. 2015, MOST Evropské strukturální a investiční fondy 2007-2013 V plánovacím období 2007 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Strojírenství Ostrava 2014

Strojírenství Ostrava 2014 Jak podpořit ekonomický růst během recese nebo jak přežít? Strojírenství Ostrava 2014 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 17. 4. 2014 OSTRAVA, Dolní oblast Vítkovic

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Mělník, 20. 6. 2013 1 Pilíře energetické strategie Udržitelnost Dopady na Životní prostředí Kontinuita provozu a rozvoje energetiky Mezinárodní

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více