Spravedlivá společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spravedlivá společnost"

Transkript

1 Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA

2 Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních vobách rozhodovat o osudu ceé České repubiky. Jak jistě víte, naše země nevzkvétá. Tíživé dopady světové hospodářské krize jsou ještě zhoršeny chaotickou poitikou současné vády Petra Nečase. Váda, honosící se tituem váda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci, v obou těchto obastech fatáně sehaa. Za jejího působení došo k dramatickému nárůstu veřejného duhu na 41 % HDP a pokesu životní úrovně širokých vrstev občanů, kromě té vrstvy nejvyšší. Česká strana sociáně demokratická se proto obrací na veřejnost se sociáně demokratickým reformním programem. Ten na jedné straně nezaduží naše děti, na straně druhé spravedivě rozoží nákady řešení krize na všechny spoečenské vrstvy. Oproti poitice pošných škrtů přicházíme s poitikou podpory hospodářského růstu, vytváření pracovních míst, rovného přístupu ke kvaitním veřejným sužbám a boje proti korupci. Sebeepší programové návrhy však naší zemi nepomohou bez voební podpory vás, občanů České repubiky. Krajské a senátní voby tak představují pro občany jedinečnou šanci vystavit vádě Petra Nečase účet. Jestiže k pádu Nečasovy vády nepomohy masové demonstrace, petice nebo stávky, mohou nám k němu pomoci výsedky podzimních voeb. Občané mohou využít svého hasu a dát jasně najevo, co si o poitice současné vády mysí. Nevěřte argumentu těch, kteří tvrdí, že tyto voby mají řešit jen okání probémy. Krajská a ceostátní poitika jsou totiž neodděiteně propojeny. Poitika krajů je financována z daňových příjmů, o kterých rozhoduje vádní většina. Bya to právě současná váda, která nedodržea předchozí dohody a krátia krajům peníze, které nyní výrazně chybí napříkad při opravě sinic, dopravní obsužnosti, financování ško, nemocnic či sociáních sužeb. Jasná porážka vádních stran v krajských a senátních vobách by představovaa výraznou podporu pro ty občanské a spoečenské síy, které voají po demisi vády a vypsání předčasných voeb. Prohra ODS a TOP 09 znamená reánou naději na nové voby už na jaře roku 2013! Česká repubika se nyní nachází na rozcestí mezi bezohednou a sobeckou poitikou nekoncepčních škrtů a píživé privatizace státu a sociáně demokratickou poitikou sociáně citivých reforem zaožených na hodnotách ochrany idské důstojnosti, svobody, soidarity a spravednosti. Osud našeho státu je opět v rukou občanů. O tom, jakým směrem se země bude ubírat, rozhodne v násedujících vobách i váš has. Stojíme o to, aby ho získaa právě ČSSD! Děkuji za vaši podporu. Bohusav Sobotka předseda České strany sociáně demokratické

3 Jiná vádní poitika je možná, chceme spravedivou spoečnost! Co se dnes děje v naší zemi, veká část občanů odmítá. Hospodářství stagnuje a nevytváří nová pracovní místa. Rostou obavy z dašího zhoršování stavu a kvaity veřejných sužeb, od zdravotnictví přes škoství až po poicii. Máme nevýkonnou veřejnou správu, bují korupce, sehává justice a ochrana práv občana. Skupiny obyvate jsou stavěny proti sobě (madí proti starým, nezaměstnaní proti pracujícím, jedna profesní skupina proti druhé). Arogantní vádní poitika dáe zhoršuje postavení sociáně nejsabších, propadá se ae i střední vrstva. Stáe více patí, že vádní poitika souží výhradně úzké a bohaté oigarchické skupině, která podporuje škrtání v rozpočtu a utahování opasků, ae rozhodně tím nemá na mysi své vastní příjmy a majetky. Pravicová váda, která ztratia podporu veřejnosti, nemá šanci v boji s korupcí a kmotrovským kienteismem, kterým je sama zasažena a ovádána. Lze prokázat, že země, které reagují na projevy ekonomické a sociání krize promyšeně a koncepčně, mají nesrovnateně epší výsedky než země, které se na žádnou refexi nezmohou. Proto je třeba skončit s rozbitostí a bezcíností české poitiky. Je třeba mít vizi státu, která je víc než jenom sedováním aktuáního hodnocení ratingových agentur. Je třeba znovu svést zápas o svobodu rozhodovat, v jaké zemi chceme žít, a dát občanům na výběr mezi aternativami. V idech nesmí růst pocit, že nejsou schopni ovivnit vývoj a směřování spoečnosti. V naší zemi nesmíme připustit cekový rozpad sociáního rozměru moderního občanství. V současné krizové situaci ve světě se jako nejúspěšnější mode ukazuje sociáně a ekoogicky orientované tržní hospodářství, které úspěšně kombinuje vysokou ekonomickou výkonnost se sociání ochranou, citivým přístupem k životnímu prostředí a úsiím o rovnost šancí. Zákadním cíem je chránit důstojné životní podmínky občanů, vytvořit podmínky pro kvaitní život všem. Proto musí existovat nediskriminační přístup ke vzděání, ékařské péči, zabezpečení nemocných, starých idí a těch, kteří se ociti v nouzi. Jiná než Nečasova poitika je možná. V Evropě ji reprezentují zejména skandinávské státy, jejichž fungování je douhodobě zaoženo na moderních sociáně demokratických principech. Stojíme na straně idí práce. Poctiví nesmí prohrávat. Cítíme potřebu obnovit sociání smír, nastoit efektivní a spravedivou daňovou soustavu a vyhásit nemiosrdný boj jakémukoi parazitování na veřejných penězích. Probémy této země nejsou často způsobeny ani tak světovou krizí jako spíš vastní špatnou hospodářskou poitikou a toerancí vůči korupci. Jsme na prahu třetí průmysové revouce. Budoucnost a prosperita naší převážně průmysové země závisí na naší schopnosti vytvářet a nabízet zboží a sužby s co nejvyšší přidanou hodnotou. Česká spoečnost si proto musí být schopna udržet vysokou inteektuání a kuturní úroveň. Škoám je nutné vrátit výchovnou úohu a učiteům ztracenou prestiž. Vzděání musí být všeobecně přístupné a kvaitní. Rodiče musí mít jistotu, že zákadní a střední veřejné škoy poskytnou jejich dětem to nejepší možné vzděání. A že stát úroveň vzděávání kontrouje a garantuje. Neze dopustit, aby škoné či zápisné omezovao přístup k vysokoškoskému vzděání nemajetným uchazečům. Pedagogové musí mít odpovídající odměny i podmínky k práci. Vzděání se musí stát ceoživotním programem. Zesííme tak na kvaitu vysokých ško, na jejich spojení s výzkumem, vývojem a samotnou praxí. Investice do výzkumu a vývoje by měy stabiizovat stávající výkonné instituce a zároveň by měy hedat perspektivní obasti upatnění ve výzkumu a na trzích inovací. Podpora vědy musí připravovat budoucí konkurenceschopnost země a pracovní místa. - graf ukazující pokes dotací na škoní pomůcky, - vývoj ročního růstu HDP , Česká repubika se vzdauje úspěšným zemím Evropy a stáe více funguje huboce pod své možnosti. Zatímco všechny okoní země ekonomicky rostou, my se ostudně potácíme na okraji recese. Kde je příčina? Fungování státu a spoečnosti neze zaožit na sobectví, hamižnosti a nespravednosti. Česká repubika nemůže být státem, který mysí pouze na bohaté a úspěšné. Současná vádní poitika vyžaduje zásadní změnu. Chceme budovat spoečnost, jež je soudržná. Občan, který se snaží pracovat a patí daně, má právo na garantovanou úroveň zdravotních a sociáních sužeb, má právo na dostupné vzděání, zabezpečení v nemoci a zasouží si jistotu, že ten, kdo zneužívá výhody, dopouští se korupce apod., bude spravedivě potrestán. 2 3

4 Jak se dostat z krize Práce za námi sama nepřijde, musíme pro ni vytvářet podmínky. Potřebujeme přitáhnout investice soukromého sektoru. Jde nám o nový typ investičních pobídek, které by měy být přednostně směrovány do probematických regionů a musí být více zaměřeny na náročnější výrobky a sužby. S ohedem na stárnutí popuace rozšíříme ve všech regionech nabídku práce ve zdravotních a sociáních sužbách. Vádní rozpočtová, mzdová a sociání poitika musí mít na zřetei udržení kupní síy domácností a siné vnitřní poptávky. Jedním z kíčových momentů hospodářské poitiky by měa být podpora exportu. Zváštní stimuaci si zasouží napříkad rozvoj exportu sužeb. Maximáně je nutné využívat nástrojů ekonomické dipomacie. Podpoříme rozsáhé investice v rámci podniků se státní účastí, zejména v obasti energetiky. Vede jaderné energetiky se jedná také o aternativní kapacitu pynového eektrárenství, které bude muset dopňovat stáe větší využití aternativních zdrojů. Kraje by měy získat investiční prostředky pro opravy a rekonstrukce týkající se siniční sítě a veřejných budov, které by měy přísně sedovat cíe energetických úspor. Zásadní význam pro investice by měy mít evropské strukturání fondy. Je nutné vytvořit spoehivé nástroje nezávisé kontroy zacházení s těmito penězi, abychom je mohi v pné míře čerpat. Eurozóna má pro Českou repubiku mimořádný význam. Je s ní dramaticky provázán náš průmys, který je kíčovou sožkou našeho výkonu. Je tak fakticky motorem, který udržuje naši ekonomiku v pohybu. Stabiita eurozóny je osudovou kartou naší země a naše poitika s tím musí počítat. Evropské zdroje by měy být využity také pro obnovu památek, které na sebe váží veké množství kvaifikované práce. Obdobně by byo vhodné v gesci obcí a měst uvonit evropské zdroje na menší ekoogické stavby a protipovodňová opatření. Vysoké zisky distributorů energií by měy být vyváženy investicemi do rozvodných sítí. Zároveň by měy být občanům nabídnuty evropské příspěvky na bezpečnější a efektivnější zdroje tepa, zatepení a programy rekonstrukcí a revitaizace paneové zástavby. Smysem opatření by měa být také podpora místních menších firem, podpora místních potravin a programů pro mikroenergetiku. Nadáe je nutno podporovat rozvoj maého a středního podnikání, které představuje stáe nevyužitý rezervoár růstu a zaměstnanosti. Tyto subjekty by měy získat více příežitostí z veřejných zakázek, měy by mít podporu v rozvíjení nových technoogií. Po dobu otevřené krize je důežitá veřejná podpora účeně zkrácené pracovní doby a také veřejná podpora prvních pracovních míst pro absoventy ško. Kombinace hospodářské a sociání poitiky s podporou zaměstnanosti je v období chronické hospodářské recese důežitější než kdykoi předtím. Ztráta praxe, pracovních návyků a kontaktu s profesí může způsobit nevratné škody. Zváštní pozornost státní poitiky zaměstnanosti vyžadují ohrožené skupiny, jimiž jsou zejména madí idé bez praxe, občané po padesátce, ženy po mateřské dovoené a zdravotně postižení. Nedávná cíená destrukce úřadů práce a s ní spjaté rozpočtové škrty vedy k omezení podpory v nezaměstnanosti a praktickému zániku aktivní poitiky zaměstnanosti. Bude proto nutno znovu posíit a rozvinout veřejné sužby zaměstnanosti. Budeme vytvářet kompexní systém ceoživotního učení a zároveň kompexní a individuáně připravenou strategii rychého návratu na trh práce. Odmítáme výrazné snižování úrovně sociání ochrany nezaměstnaných stejně jako schváenou noveu zákoníku práce, která cekově snižuje úroveň ochrany a jistoty zaměstnanců a značně omezuje jejich odborová práva. Zrušíme ponižující a nesmysné hášení nezaměstnaných na poštách. Posííme motivaci pracovat pravideným zvyšováním minimání mzdy, která stagnuje už od roku Obnovíme také výpatu nemocenské pro pracující i v prvních třech dnech nemoci. Chceme budovat vstřícný stát, který zabraňuje idem v propadu na sociání dno, ocitnou-i se v úzkých, ztratí-i práci, onemocní-i, jsou-i ohroženi invaiditou či existenční nejistotou. Fungující veřejné sužby mají nesmírný význam pro přitaživost země, podnikání a také zákadní životní spokojenost. Sotva se dá docenit a vyčísit, jakou výhodou je pro spoečnost, pokud má zdravou a vzděanou popuaci, která je spoečensky zodpovědná, aktivní a vybavená smysem pro vzájemnou soidaritu. Pro život má veký význam, jestiže je možné principiáně spoéhat na vstřícnost úřadů k občanům a jejich férovou obhajobu zájmů idí a státu. Efektivní stát je něco jiného než bujení razítek. Budeme usiovat o důsedné odpoitizování veřejné správy, o snižování administrativní zátěže, propojování informačních bází, rušení či sučování administrativních agend. Obdobně musí dojít napříkad k odehčení zátěže soudů, které banáními povinnostmi a zkostnatěým způsobem práce ztrácejí čas potřebný pro řešení závažných případů. Mnohem více je nutno děat pro ochranu spotřebitee. Trh je zapaven spoustou nekvaitního zboží a nabídkou podřadných sužeb. Běžný spotřebite je kamán a okrádán neseriózními nabídkami, zavádějící rekamou, nesprávným označením apod. Lidé nemají čas ani prostředky na právní vymáhání nápravy a z toho těží neseriózní subjekty. Kontroa musí získat více pravomocí, mít epší organizaci a personání vybavení. Občané se nesmí stávat oběťmi novodobých ichvářů, poskytování půjček vyžaduje mnohem přísnější reguaci. Zabráníme tomu, aby činnost soukromých exekutorů veda k novým nespravednostem. Bráníme sociání stát Sociání stát nechápeme jako břemeno, ae jako nástroj zabezpečení kvaity života a zároveň i jako zdroj hospodářského růstu. Všechny prováděné reformy sociáního státu musí být zaoženy na hedání co nejširšího konsensu při respektování roe sociáního diaogu s odbory i zaměstnavatei. 4 5

5 Nedovoíme zadužení státu vývoj snížené sazby DPH , vývoj poměru veřejného duhu k HDP , Odmítáme nespravedivé a finančně nepřiměřené narovnání s církvemi a v případě voebního úspěchu budeme jednat o jeho finanční korekci. Korupce nesmí dusit ekonomiku Sociání stát nechceme budovat na duh. Vždy jsme byi přesvědčeni, že jsme schopni si na něj vyděat. Předpokadem sociáního státu je spravedivý a účinný daňový systém, úspěšná hospodářská strategie a výkonná rostoucí ekonomika. Za kíčový úko pokádáme stabiizaci veřejných financí a spravedivé rozožení daňového břemene. Snižování deficitu by měo být postupné a měo by být převážně řešeno na příjmové straně rozpočtu. Usiujeme o vyrovnání státního rozpočtu do roku Chceme zjednodušit daňovou soustavu a dát daňovému prostředí potřebnou stabiitu. Naším cíem je zavedení progresivní daně z příjmů pro fyzické osoby, budeme prosazovat zavedení daší sazby ve výši 38 % z hrubé mzdy pro příjmy nad Kč měsíčně. Chceme zvýšit zákadní sazbu daně z příjmů právnických osob o dva procentní body, zároveň navrhujeme zavedení druhé sazby této daně pro veké podniky působící v obastech, jako jsou energetika, teekomunikace a finančnictví. Zvýšit by se měo zdanění hazardu i dědická daň u vekých majetků. Odmítáme daší zvyšování DPH, stejně jako experiment se sjednocením DPH do jedné sazby. Trváme na zachování snížené sazby této daně pro sociáně citivé poožky, jako jsou éky, potraviny či knihy. Uvažujme o širším využití ekoogických daní. Jde především o stimuaci úspor energií a daších surovin, racionání hospodaření s obay, využití odpadů, penaizaci znečištění a stimuaci čistých technoogií a spotřeby. Podporujeme zavedení daně z finančních transakcí na evropské úrovni. Vysoká míra korupce v naší zemi je jednou z příčin omezeného růstu investic a hospodářské stagnace. Navíc korupce rozeptává sociání pojivo spoečnosti významně podkopává důvěru v poitický systém, ve státní instituce a poitiku samotnou. Boj s korupcí a úsií o nezávisost justice vyžaduje širší aianci poitiků, odborů, zaměstnavateů i občanských iniciativ. S jejich pomocí chceme prosadit zásadní egisativní změny. Usiujeme o zákon o majetkových přiznáních, včetně výrazných sankcí za neegáně nabytý majetek. Prosazujeme úpné zrušení akcií na doručitee. Potřebujeme daeko přísnější noveu zákona o zadávání veřejných zakázek, která přinutí dodavatee i subdodavatee doožit svou majetkovou strukturu. Prosadíme eektronické aukce. Navrhujeme výrazně zprůhednit systém financování poitických stran, stanovit imity na všechny centrání voební kampaně a také zakázat financování poitických stran firmami. Všechny voební výdaje musí být evidovány a stanoveným způsobem zveřejněny. Chceme obnovit finanční poicii. Navrhneme zákon o obbingu a zajistíme, aby by uveden v život takový zákon o státní sužbě, který bude úředníky veřejné správy chránit před poitickými nebo komerčními vivy. Chceme dokončit a zprovoznit pnou eektronizaci veřejné správy. Ve veřejné správě prosadíme povinnost hospodárného nakádání s majetkem. Za tímto účeem je zapotřebí také noveizovat zákon o finanční kontroe. 6 7

6 Kvaitní a dostupná zdravotní péče pro všechny Zákadním úkoem státu je zajistit bezpečnost občanů Za pravicových vád došo k narušení principu soidarity. Zdravotní péče je rozděována na zákadní, tedy acinou, a na ekonomicky náročnější, kterou si mohou bohatší zapatit ze svého. Podobné děení medicíny na éčbu pro chudé a bohaté je pro nás nepřijatené. Jako zákad zdravotnické soustavy vidíme páteřní síť nemocnic, které budou pod kontroou veřejné správy. Měy by být neziskovými organizacemi, tedy institucemi zřízenými ne za účeem vytváření zisku, ae za účeem poskytování kvaitních a dostupných zdravotních sužeb. Rozsah péče stanoví ministerstvo ve spoupráci s kraji. Odmítáme privatizace či douhodobé pronájmy všech veřejných nemocnic a ústavů, zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, kraji a městy. Záměrem sociání demokracie je snížení počtu zdravotních pojišťoven, zrušení stropu při patbě zdravotního pojištění, zjednodušení systému úhrad a zavedení kategorizace cen zdravotnických prostředků vnesením pořádku do ékové poitiky. Budeme usiovat o vyvážení práv a povinností pacientů a zdravotníků. - graf ukazující snižování počtu poicistů, Početní stavy státních poicistů s předpokádaným výhedem do roku Zrušíme popatky ve zdravotnictví, s výjimkou časově ohraničeného příspěvku na stravu v nemocnici. Uděáme vše proti zdražování zdravotní péče, která se pro řadu idí stává v důsedku vysokých dopatků za éky nedostupnou. Přistoupíme k modernizaci nemocnic a stabiizujeme personání situaci ve zdravotnických zařízeních. Občané musí mít v kterékoi chvíi a na kterémkoi místě přístup k ryché a kvaitní první pomoci. Spravedivý důchodový systém Kíčovým cíem důchodové reformy musí být zajistit všem současným i budoucím důchodcům dostatek prostředků pro důstojný život, zachování odpovídající životní úrovně a také schopnost podíet se na veřejném, sociáním, ekonomickém a kuturním životě spoečnosti. Důchodový systém musí být spravedivý a douhodobě udržitený. Odmítáme pravicovou vádou prosazený druhý důchodový piíř, je pro občany nevýhodný, riskantní a spokojenost s ním vyjadřují jen zástupci soukromých fondů. Za podstatnou považujeme stabiizaci veřejného, průběžně financovaného piíře. Navrhujeme součit oba dobrovoné soukromé spořicí důchodové systémy do jediného se státní podporou zaoženou nikoi na vyvádění peněz z průběžného systému, ae na státním příspěvku. Chceme zvážit způsoby, jak motivovat zaměstnavatee k tomu, aby svým zaměstnancům do penzijního fondu více přispívai. Zasadíme se o postupné zpružnění podmínek odchodu do důchodu s tím, že budeme občany motivovat k produžování pracovní aktivity Nesystémové rozpočtové škrty současné vády zapříčiní, že v násedujících dvou etech hrozí zánik až 60 % hasičských stanic a téměř 30 % poicejních odděení nebude moci zajistit zákadní sužby pro občany. Je třeba zastavit Kaouskova finanční opatření a nadáe nepokračovat v pseudoreformách, které bezpečnostní sbory devastují a destabiizují. Nečasova váda proveda drastická personání a rozpočtová opatření, která ve výsedku budou znamenat jedno postupnou privatizaci bezpečnostního sektoru. Dopady těchto opatření se dotknou všech občanů tohoto státu! Prosadíme zákadní piíř bezpečnosti zákon o vnitřní bezpečnosti. Nastavíme bezpečnostní standardy, ze kterých bude vycházet skutečná potřeba přísušníků bezpečnostních sožek. Bezpečnostní sbory finančně stabiizujeme a udržíme jejich profesionaitu na vysoké úrovni. V žádném případě nedopustíme podfinancování hasičských záchranných sborů. Vytvoříme fond, do kterého budou pojišťovny povinně odvádět procentuání část ze svých zisků, a tyto finanční prostředky se přerozděí profesionáním a dobrovoným hasičům. Bezpečnost není výsada, ae právo každého občana. Kraje a obce nesmí supovat úkoy a povinnosti státu. Stát musí být garantem bezpečnosti! Moderní integrovaná doprava Předpokadem pro fungování ekonomiky, ae také pro rozvoj cestovního ruchu, dostupnost ško, zdravotnických zařízení apod. je kapacitně dostatečná, kvaitní a včasně fungující doprava. Naším douhodobým cíem v obasti infrastruktury je dobudování siniční a žeezniční sítě i vodních cest. 8 9

7 Prioritou zůstává dokončení páteřní dopravní sítě, odstranění historického zanedbání siniční sítě na komunikacích nižších tříd včetně snížení přetížení na siničních komunikacích. Investice, modernizace a rozsáhé opravy budou vyžadovat spoupráci veřejného a privátního sektoru, a to nejen pro vastní finanční krytí, ae i vytváření nových pracovních míst. Naším cíem je nadáe budovat systém veřejné dopravy jako dopravu integrovanou, nedupicitní, kvaitní, kapacitně dostatečnou a pokrývající požadované spektrum potřeb občanů. Nadáe budeme usiovat o maximání propojení autobusové a osobní žeezniční dopravy v jeden uceený systém, který by mě poskytovat finančně dostupnou aternativu osobní automobiové dopravě. Za optimání považujeme stav, kdy cestující na jednu trasu bez ohedu na přepravce a regiony bude potřebovat pouze jednu jízdenku. Stát musí být garantem dostupnosti veřejné dopravy občanům a musí vytvářet podmínky pro efektivní rozvoj napříč jednotivými regiony. S ohedem na podporu zaměstnanosti musí stát vytvářet podmínky pro mobiitu občanů. Rozvíjejme regiony spoečně Rozvoj regionů chceme stavět na otevřeném diaogu s občany, na právu občanů nejenom poskytovat poitikům mandát, ae i právu je kontroovat, na právu občanů vyjadřovat nejenom nespokojenost, ae zejména své potřeby. Budeme usiovat o transparentní rozhodování ve všech obastech a na všech úrovních řízení krajů s důrazem na veřejné zakázky, u kterých budeme nadáe zavádět všechny ověřené a efektivní způsoby vedoucí k minimaizaci korupčního potenciáu. Změníme systém projednávání krajských rozpočtů a vytvoříme otevřený systém rozhodování o rozpočtu s možností určit investiční a rozvojové priority samotnými občany. K již zavedeným a efektivním opatřením přidáme eektronické a rozkikávací rozpočty. Za nedínou součást transparentnosti hospodaření považujeme možnost průběžné kontroy ze strany občanů v obasti veřejných zakázek. Jak dá v krajích v etech Oranžové kraje jako bariéra proti asociání poitice Nečasovy vády Správu krajů v ČSSD chápeme jako sužbu občanům, která může být efektivní pouze v případě, že je vedena aktivním, otevřeným diaogem s cíem naézat skutečné potřeby občanů, ověřovat správnost navrhovaných rozhodnutí a kontroovat dosažení pánovaných cíů. Občan je pro nás kientem veřejné správy. Senát dbající o dobro ceku Naši senátoři budou épe využívat ústavních možností Senátu jako pojistky bránící přijímat nedokonaé zákony. Zároveň budeme usiovat o pné upatnění Senátu v roi orgánu prosazujícího české národní zájmy v evropské agendě. Na půdě Senátu povedeme diskuse o zásadních otázkách budoucnosti naší země. Pokud udržíme převahu sociáně demokratických senátorů, budeme moci nadáe garantovat nedotknutenost sociáních práv občanů v naší Ústavě a Senát bude nadáe důsedně a aktivně bránit snahám pravice o demontáž sociáního státu. 10

8 Vážení spouobčané, bíží se den, kdy budete rozhodovat o tom, jak bude váš kraj vypadat v násedujícím čtyřetém období. Voby do krajského zastupitestva jsou mimořádnou příežitostí pro uchopení spouodpovědnosti občanů za daší vývoj a budoucnost kraje. Vy, občané, budete v těchto vobách rozhodovat o tom, jesti bude Jihomoravský kraj pokračovat v nastavené cestě ke stabiitě, jistotě a prosperitě, nebo se vydá cestou experimentů současné vády a cestou nejistot a ikvidace veřejných sužeb státu občanům. Krajské voby jsou také příežitostí pro to, aby voiči posai jasný a hasitý vzkaz vádě. Vzkaz nesouhasu s bezohednou poitikou, vzkaz o touze po spravedivé a smysupné poitice vády na centrání i krajské úrovni. Pokud by kraje ovády ODS a TOP 09, stupňova by se tak na občany a na již tak nízkou kvaitu jejich života, nesmysné škrtání a nespravedivé reformy by napno zasáhy dosud chráněnou úroveň krajských samospráv. Kraje pod vedením sociání demokracie jsou pro vás, občany a voiče, spoehivou pojistkou proti bezkoncepčním pravicovým experimentům postihujícím nejen sociáně nejsabší vrstvu občanů, ae dnes již prakticky ceé vrstvy spoečnosti. ČSSD v upynuých čtyřech etech prokázaa, že dokáže kraj úspěšně spravovat a rozvíjet. Nyní ae musíme představit jasnou vizi daší budoucnosti. Tou je v našich očích siný, samostatný a spravedivý kraj, který je oporou svým obyvateům. Recept, který předkádáme, je kontrastem receptu pseudoreforem české pravicové vády. Nekade bezohedný a sobecký důraz na souhrn číse, dat a ratingů, ae naopak na souad dobrého a odpovědného hospodaření s kvaitním životem občanů v krajích a uznává hodnoty, které považujeme za zákadní piíře života. Naší prioritou je vytváření pracovních míst a pracovních příežitostí pro jihomoravské firmy. Zároveň budeme bojovat za zachování současné kvaity a dostupnosti zdravotní péče, kterou vádní reformy na centrání úrovni zásadně ohrožují. A v neposední řadě je prioritou sociání demokracie ochrana bezpečnosti a majetku občanů kraje. Nepřipustíme, aby vádní škrty v rozpočtech Poicie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR omeziy bezpečnost obyvate Jihomoravského kraje. To jsou zákadní hodnoty, které musí spoečnost spojovat a jejichž důsedné respektování je jedinou možnou cestou k epší budoucnosti. Dovouji si vás proto požádat, abyste 12. a 13. října nezůstai doma a jasně ve vobách vyjádřii svůj postoj. Jde o budoucnost nejen našeho kraje, ae i naší země a nás všech. Děkuji za vaši podporu. Micha Hašek ídr kandidátky ČSSD pro Jihomoravský kraj

9 Zhodnocení upynuého období V roce 2008 vyhráa ČSSD díky vaší podpoře voby ve všech krajích. Této podpory a důvěry si vemi vážíme a uděai jsme vše pro to, abychom ji nezkamai. ČSSD čtyři roky úspěšně řídí kraje a pní to, k čemu se před vobami občanům zavázaa. Dobré výsedky při správě krajů jsou výsedkem důsedného pnění voebních závazků. V ceé repubice se podařio navzdory taku pravicových vád prosadit programové priority, dodržet havní sociáně demokratické principy a nezkamat důvěru občanů. Udržení a zepšování úrovně zdravotních a sociáních sužeb, a to i při kesajícím vádním financování, a dobré hospodaření krajů a krajských spoečností patří k nejvíce viditeným a jasným úspěchům krajských reprezentací v posedních čtyřech etech. Zdravotnictví zastavii jsme privatizaci krajských nemocnic a zachováváme kvaitu ékařské péče v krajích. Posední čtyři roky vády sociání demokracie ukázay, že krajské zdravotnictví tvoří piíř stabiity a jistoty proti nezodpovědné poitice pravicové vády a ministerstva zdravotnictví. U krajských nemocnic snižujeme duhy, většina nemocnic s podporou krajů hospodaří v zisku, zepšuje se kvaita péče i paty zaměstnanců a investujeme do nového vybavení nemocnic. Sociání sužby zastavii jsme privatizaci sociáních sužeb, rozvíjíme je a financujeme z krajských rozpočtů. Jako v případě nemocnic i u sociáních sužeb patí, že kraje jsou hrází proti hazardnímu chování státu v posedních šesti etech, který naopak sociání sužby ignoruje, každým rokem jim snižuje finance a tak ohrožuje jejich poskytování. V krajích však dokážeme kvaitu a úroveň sociáních sužeb stabiizovat a udržet. Některé kraje zaožiy tripartitu, máme dobré vztahy s představitei odborů, občanské spoečnosti a seniory. Propad dotací z MPSV ve vztahu k roku 2008 v md. Kč Kumuovaný propad za roky nákady na provoz. Sestavujeme prorůstové a investiční rozpočty, které podporují obce a zaměstnanost v regionech Vývoj zadužení krajů v mi. Kč Bezpečnost a integrovaný záchranný systém poskytujeme investice a dotace poicii i hasičům, podporujeme dobrovoné hasiče a často i kompenzujeme vádní škrty v obasti bezpečnosti. Dopravní infrastruktura a dopravní obsužnost s pomocí evropských peněz opravujeme stávající krajské sinice a investujeme do nových. V upynuých etech kraje investovay ze svých rozpočtů do dopravy téměř 20 miiard korun a díky úspěšnému čerpání prostředků EU prostřednictvím Regionáních operační programů daších více než 53 miiard. Mysíme na veřejnou dopravu a dopravní obsužnost v krajích, zachováváme její dostupnost, budujeme integrované dopravní systémy v jednotivých krajích a jejich vzájemnou provázanost ,9 - -0,41-0,67-1,2-1,01 46,1 43,8 45,1 46,8 47,3 42,2-3,29 Životní prostředí podporujeme projekty vedoucí ke zepšení kvaity ovzduší, povrchových vod a ochraně zdrojů podzemních vod včetně podpory výstavby čistíren odpadních vod a kanaizačních sítí. Podííme se na ochraně přírodních a krajinných hodnot. Odmítáme experimenty s těžbou břidicových pynů a podobné projekty poškozující životní prostředí. Hospodaření i přes kesající daňové i dotační příjmy ze státního rozpočtu dokážeme efektivně hospodařit a zároveň snižovat zadužení krajů zanechané předchozími pravicovými koaicemi. Dokážeme získávat peníze z evropských fondů. Neprivatizujeme, a tudíž neprojídáme majetek kraje a jeho občanů. Díky transparentním výběrovým řízením šetříme a snižujeme Škoství optimaizujeme střední škoy, investujeme do učňovského škoství, stavíme nové mateřské škoky a vydáváme na škoství více než v dobách, kdy krajům váda ODS. Kutura kraje za vády ČSSD výrazně zvýšiy výdaje do kutury, financujme údržbu a rekonstrukce kuturních zařízení a památek, podporujeme kuturní život v krajích a investujeme nemaé prostředky do podpory kuturních akcí. 15

10 Jaké chceme kraje od roku 2012? Preambue: Vážení občané, etošní krajské voby nejen ukážou, jak kvaitně a odpovědně zváda sociání demokracie svoji roi v krajích, ae především určí směr dašího vývoje České repubiky. Působení a činnost současné vády pod kurateou ODS, TOP 09 a Věcí veřejných má katastrofání dopad na život drtivé většiny občanů, od zaměstnanců přes živnostníky a podnikatee až po rodiny s dětmi a především seniory. S touto vádou přichází propad jak v ekonomice, tak v rozsahu, kvaitě a zejména dostupnosti veřejných sužeb, zejména ve zdravotnictví. Právě ve voebním období od roku 2008 kraje prokázay, že přes všechny negativní ekonomické aspekty je možné vádnout odpovědně a zároveň s respektem k potřebám vás občanů. V násedujícím období, pokud získáme důvěru občanů v říjnových vobách, se při správě krajů zaměříme na: aktivní diaog s občany ke všem zásadním otázkám rozvoje krajů, podporu zaměstnanosti, udržení sítě sociáních sužeb, rozvoj dostupného krajského zdravotnictví, zamezení obbistickým takům na rozhodování krajů, kdy privátní zájmy jsou nadřazovány zájmům veřejným, transparentní rozhodování ve všech obastech a na všech úrovních řízení krajů s důrazem na veřejné zakázky, otevřený systém rozhodování o rozpočtu se zapojením občanů do určení investičních a rozvojových priorit krajů, kontroní mechanismy, které významně eiminují neprůhedné procesy, hedání takových rozvojových a ekonomických řešení, která přispějí k rozvoji tzv. zeené ekonomiky a sníží zátěž životního prostředí. Havní programové obasti: Vzděání Vzděání je investicí do budoucnosti, považujeme jej za prioritu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a životní úrovně občanů. Nezbytností je zajištění stabiního systému financování. Stávající systém financování středního a zákadního škoství je zaožen na zcea nevyvážené odpovědnosti a pravomocích, kdy ministerstvo škoství, těovýchovy a mádeže disponuje finančními prostředky bez faktické odpovědnosti a na kraje a obce je přenesena pouze odpovědnost. Každý rok se tedy kraje a obce ocitají v situaci, kdy jsou ze strany ministerstva prováděny nejenom pošné škrty, ae současně i měněny principy financování. Tento rozpor ve financování destabiizuje škoství jako ceek, neumožňuje hadké provedení skutečné optimaizace ško a vede k postupnému snižování kvaity vzděání. Naše cíe: vytvoření systému ceoživotního vzděávání, který umožní kvaitní vzděání dostupné všem občanům, stabiizace pedagogického sboru spočívající jak v odpovídajícím patovém ohodnocení, tak ve zepšení ceospoečenského uznání pedagogů, oborově a kapacitně přizpůsobit škoství poptávce na trhu práce, což je podmínkou zvýšení konkurenceschopnosti ČR, fexibiní pružný systém ceoživotního vzděávání, zajištění fexibiity systému škoství, což znamená zejména možnost oborově a kapacitně ryche přizpůsobit vzděávání poptávce na trhu práce, navrácení dobrého jména učňovského škoství tak, aby se opět stao atraktivní pro dostatečnou část popuace, aby navázao na historicky vysokou kvaitu české řemesné práce, vyvrátit mýtus o tom, že výuční ist degraduje občana na trhu práce je zásadním úkoem a navrácením k hodnotě idské práce a jejímu smysu, podpora handicapovaných žáků, spoupráce středních ško se zaměstnavatei s důrazem na technické obory, zjednodušení a zevnění nynějšího systému maturit, ae i připravovaných testů na zákadních škoách, zvýšením motivace dosahovat kvaitnějšího vzděání na všech úrovních a v různých oborech, zajistit dostupnost všech forem vzděání, přiměřeně individuáním schopnostem, je zákadním předpokadem využití příežitostí jak na regionání úrovni, tak v národní a gobání ekonomice. Zdravotnictví Dostupné a kvaitní veřejné zdravotnictví je ukazateem životní úrovně. Reguační popatky zavedené pravicovými vádami nereguují, jsou pouze čistým příjmem zdravotnických zařízení. Proto odmítáme jakékoi daší experimenty v systému zdravotnictví, včetně zavádění eitářství v péči o nemocné. Je neudržitená situace, kdy jsou nespravedivě preferovány fakutní nemocnice proti krajským nemocnicím. Nadáe budeme prosazovat princip soidarity ve zdravotnictví a právo přístupu občanů ke zdravotní péči, které považujeme za jedno z kíčových práv každého občana. Stabiitu financování zdravotnictví, spravedivé úhrady a širokou veřejnou kontrou nad ceým systémem to jsou předpokady pro řešení špatné situace ve zdravotnictví, které se do sepé uičky dostao vinou experimentů pravicových vád a kvůi vivu obbistických skupin, kterým víc než na zdraví občanů eží na srdci zisk a osobní profit. Efektivně fungující zdravotnický systém neze vytvořit bez aktivní účasti občanů, nikoi pouze v roi pacientů, kteří budou poměřováni nákady na vynaoženou zdravotní péči, ae zejména jako nositeů práv a povinností

11 Naše cíe: o poskytované péči nesmí rozhodovat ekonomická výhodnost, ae zdravotní stav a potřeba pacienta, zvýšení veřejné kontroy nad zdravotními pojišťovnami, optimání organizace systému zdravotní péče za zákad systému považujeme síť neziskových nemocnic pod pnou veřejnou kontroou, zamezení jakékoi daší privatizace krajské sítě nemocnic, optimaizaci ůžkové péče za široké odborné diskuse při zachování dostupnosti ékařské péče i v okrajových obastech jednotivých krajů, zepšení prevence jako předpokadu pro hedání úspor, efektivní zdravotnický systém, který neze vytvořit bez aktivní účasti občanů, vznik uceeného systému péče o zdraví od vzděávání na všech úrovních přes veřejné stravování a kvaitu potravin. Zaměstnanost Kraje se potýkají od roku 2008 s výrazným nárůstem nezaměstnanosti. Hospodářská a ekonomická krize se spou s bezohednou poitikou pravicových vád postaraa o ztrátu pracovních příežitostí pro tisíce občanů. V upynuých etech jsme intenzivně pracovai na přípravě a integrování nástrojů nutných k podpoře zaměstnanosti, k tvorbě nových pracovních míst a k udržení stávajících. Úbytek pracovních příežitostí nás postavi před nové výzvy, které postupně zvádáme. Podařio se tak díky programům na podporu maého a středního podnikání, podpoře hospodářsky sabých obastí krajů podpořit trh práce, stabiizovat nezaměstnanost a dokonce docíit oproti roku 2009 její snížení. Ekonomická dipomacie, proexportní poitika Nedínou součástí podpory rozvoje regionů není jenom vytváření pracovních míst z vastních zdrojů, ae také efektivní proexportní poitika, tedy konkrétní podpora podnikateů a firem působících v kraji ze strany veřejné správy. Běžnou součástí poitiky je podpora podnikateů, včetně začenění investičních a rozvojových příežitostí podnikateské sféry do marketingu kraje. Budeme prosazovat, aby nedínou součástí marketingu krajů bya aktivní ekonomická dipomacie, a to nejenom v rámci EU prostřednictvím stáých zastoupení krajů v Bruseu, ae především každá pracovní zahraniční cesta představiteů kraje musí být koncipována tak, aby umožnia spouúčast firem a podporu jejich aktivit. Naše cíe: V krajích budeme podporovat střední a maé firmy formou veřejných zakázek do místní infrastruktury, do všech forem výstavby bytů včetně sociáního bydení, ekoogických staveb, rozvoje krajiny a ochrany kuturních památek. V rámci krajů budeme podporovat tvorbu pracovních míst ve sužbách veřejných i soukromých, kde jsou veké rezervy nových pracovních příežitostí, především však u sociáních a zdravotních sužeb, jejichž potřeba naéhavě stoupá s procesem demografického stárnutí popuace a s početním vzestupem sociáních skupin, ohrožovaných dopady hospodářské krize. Ve spoupráci zejména s úřady práce připravíme efektivní nabídku rekvaifikačních programů v rámci kapacit stávajících středních ško, budeme nadáe podporovat začínající podnikatee a vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru. Chceme změnu současného stavu, kdy stáe více absoventů středních a vysokých ško nemůže najít upatnění. Připravíme nabídky rekvaifikačních programů v rámci středních ško, budeme podporovat začínající podnikatee a vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru. Sociání poitika Sociání stát a sociání smír jsou našimi tradičními hodnotami. Na úrovni krajů budeme budovat nový zákad pro obnovení těchto hodnot, musíme navázat na tradiční nástroje, kterými je obnovení spokových činností a aktivit, v rámci krajů a obcí pozvednout sounáežitost a hrdost každého občana k místu, ve kterém žije. Chceme obnovit víru v tradice a hrdost na místo, ve kterém žijeme, a potačit vnímání regionů jako pouhého místa pro přežívání. Tyto zákady využijeme pro opětovné pochopení skutečnosti, že být soidárním není sabost, ae přednost, že sdíet starosti a útrapy sabých je důvodem k hrdosti a že spoečnost si takového přístupu váží a oceňuje ho. Naším cíem je udržet dostupný systém sociání péče pro všechny skupiny občanů, tak aby jim v každé životní situaci umožni důstojný život. Naším cíem je podpořit každého občana, který aktivně projeví zájem o řešení své životní situace. Naše cíe: udržení dostupného systému sociání péče pro všechny skupiny občanů, vytvářet prostředí pro schopnost spoečné ochrany každého jednotivce a zbavit spoečnost frustrací, pocitů beznaděje a bezvýchodnosti, udržení systému poskytování sociáních sužeb pro všechny skupiny potřebných jako jednu z největších hodnot naší země, stabiizace finančních prostředků na sociání sféru, eiminování jakékoi formy sociáního vyoučení, úspěšná emancipace sociáně vyoučených osob prostřednictvím zvýšení jejich možnosti získat pracovní upatnění, chceme, aby se občan nepodíe pouze na prosperitě a jejích výsedcích, ae by schopen odpovědně a přiměřeně sdíet i potíže jiných, maximání podpora aktivit, které omezí dopady pravicové škrtací poitiky (sevy v dopravě, výstavba cenově dostupných domovů pro seniory a podpora dosavadních sociáních sužeb pro seniory), podpora rozvoje sociání infrastruktury a zepšení dostupnosti servisu pro seniory a zdravotně postižené, podpora výstavby sociáních bytů pro seniory a startovacích bytů pro začínající madé rodiny, rozvoj sociání ekonomiky a sociáního podnikání

12 Životní prostředí, zeměděství, esnictví Stav životního prostředí krajů je nejenom významným faktorem kvaity života obyvate, ae zásadní součástí tváře kraje. Z těchto dvou důvodů ochrana a rozvoj životního prostředí je pro nás kontinuáním úsiím o co nejepší životní podmínky, o zdravé a příjemné prostředí. Naše cíe: Nadáe budeme prosazovat ochranu přírodních a krajinných hodnot jednotivých regionů. Nadáe budeme rozvíjet ekoogickou výchovu napříč všemi věkovými kategoriemi. Nepodpoříme těžbu nových uranových ožisek a ani těžbu uranu chemickou cestou. Nepodpoříme experimenty k těžbě zemních pynů ani jiných nerostů a surovin. Budeme důsedně dodržovat princip přednostního odtěžování již otevřených ožisek a podpoříme možnost znovuvytěžení výsypek. Budeme trvat na odstranění stávající ekoogické zátěže vzniké dosavadní těžbou uranu, uhí a jiných těžebních či průmysových činností. Nadáe se budeme podíet na reaizaci vhodných a účinných protipovodňových opatření, vracení vody zpátky do krajiny, provádění pozemkových úprav. Podpoříme projekty vedoucí ke zepšení kvaity ovzduší, povrchových vod a ochrany zdrojů podzemních vod, včetně podpory výstavby čistíren odpadních vod a kanaizačních sítí, které směřují ke spnění závazku vůči EU. Podpoříme projekty ochrany povrchových a podzemních vod, včetně výstavby a rekon strukce vodohospodářské infrastruktury s cíem snížení znečištění povrchových a podzemních vod. Podpoříme vznik integrovaného systému nakádání s odpady ve všech regionech s cíem maximáního třídění odpadů. Budeme podporovat projekty v odpadovém hospodářství vedoucí ke zvyšování podíů recykovaných a separovaných odpadů s cíem minimaizace převozu odpadu. Budeme se podíet na snižování energetické náročnosti všech činností u organizací krajů. Budeme usiovat o důsedné hospodaření s půdou jako dědictvím naší krajiny (ochrana před povodněmi, erozí, intenzivní zástavbou). Budeme podporovat řádné esní hospodáře, ae bránit všemi dostupnými prostředky ikvidaci a rabování esů, budeme podporovat mysivecké organizace a spoky v péči o zvěř a rovnováhu v přírodě a spoupracovat s organizacemi ochrany přírody. Doprava Fungující doprava je předpokadem pro rozvoj ekonomiky, cestovního ruchu, dostupnosti ško, zdravotnických zařízení nebo sociáních sužeb. Douhodobým cíem je dobudování páteřních dopravních sítí (siniční, žeezniční i vodní). sáhé opravy budou vyžadovat spoupráci veřejného a privátního sektoru, a to nejenom pro vastní finanční krytí, ae i pro vytváření nových pracovních míst. Naší snahou bude, aby firmy v rámci reaizace projektů vytvořiy podpůrné programy jako napříkad nová pracovní místa pro absoventy ško a daší nezaměstnané skupiny obyvate. Naše cíe: rozvoj siniční sítě dobudování zákadních kapacitních dopravních tras, modernizace a rozsáhé opravy komunikací, na kterých bude spoupracovat veřejný a privátní sektor (ve financování, ve vytváření pracovních míst apod.), ochrana sítí před jejich ničením kontroní vážení kamionů a nákadních vozide na komunikacích II. a III. třídy, eiminování přetížené nákadní dopravy; vytvoření mapy provozní nosnosti komunikací a stanovení objízdných tras, budeme nadáe budovat systém veřejné dopravy jako integrovaný, nedupicitní, kvaitní, kapacitně dostatečný a pokrývající požadované spektrum potřeb občanů, úpnou integraci veřejné dopravy propojení autobusové a žeezniční dopravy, zajištění dopravní obsužnosti ve všech obcích, odstranění dupicit, otevření trhu pro dopravce a zároveň jejich provázání do ceostátní jízdenkové unie, budeme usiovat o maximání propojení autobusové a osobní žeezniční dopravy v jeden uceený systém, naším cíem je veřejná doprava umožňující pnohodnotný život všech občanů ČR. Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obsužnost za účeem dopravy do zaměstnání, škoy, využití zdravotní péče, ae i obstarání nákupů či kuturního vyžití. Bezpečnost Stát nemůže fungovat a prosperovat, pokud se idé necítí bezpečně. Proto musíme zamezit nárůstu sociání nesnášenivosti, hospodářské kriminaity, úmysnému poškozování svobod občanů a rozšiřování daších škodivých jevů. S tím souvisí náš nesouhas se škrty současné vády v obasti bezpečnosti. Cíem musí být nastavení požadavků na sožky IZS, tj. Hasičský záchranný sbor a Poicie ČR, aby jejich personání obsazení, vybavení a rozmístění byo de aktuáních potřeb, tedy tam, kde vznikají reáná nebezpečí. V případě, že nebude možné pokrytí konkrétních krizových situací, navrhneme širší zapojení si a prostředků Armády ČR. Jako nedínou součást pro eiminace krizových situací považujeme Sbory dobrovoných hasičů, přičemž nadáe budeme cíeně podporovat jejich akceschopnost a výchovu mádeže. Naše cíe: spoupráce privátního a veřejného sektoru na budování kapacit IZS, systém daňových úev, zajištění dodatečných zdrojů pro obast bezpečnosti zapojení výnosů v rámci pojistného, Historické zanedbání siniční sítě zejména v kontextu stáe se snižujících příjmů krajů vyvoává potřebu zásadních změn ve financování. Investice, modernizace a roz řešení příčin trestné činnosti v krajích (nárůst sociáních nejistot, ztráta práce apod.), prevence kriminaity sociáně patoogická prevence, přítomnost poicistů na sini

13 cích a uicích, preventivní kontroy, spoupráce s podnikatei v regionech, omezení výherních automatů, vytváření prostoru pro vonočasové aktivity pro mádež, podpora tvorby pracovních míst, vzděávání apod., aktivní zapojení občanů zvýší efektivitu systému bezpečnostního systému včetně IZS nebo Poicie ČR, Poicie ČR, Hasičský záchranný sbor a daší sožky IZS musí být rozmístěny a vybaveny tak, aby byy schopné zasáhnout, kde je třeba a kde vzniká reáné nebezpečí, zapojení a akceschopnost jednotek Sboru dobrovoných hasičů. Udržitený rozvoj krajů Udržitený rozvoj krajů spočívá ve využití investic k nastartování hospodářského růstu. K tomu je pode nás efektivní maximání využití prostředků z fondů EU, včetně regionáních operačních programů. Tuto poitiku je nutné upatňovat co nejbíže k občanům, tedy v regionech, zejména pak v těch, kde je vysoká nezaměstnanost, není dobudovaná infrastruktura a chybějí podmínky k podnikání. K růstu a ekonomické prosperitě se neze proškrtat tak, jak to děá váda prostřednictvím svých reforem. S omezenými finančními zdroji si pně uvědomujeme nutnost posíení strategického řízení v ceé šíři veřejné správy, proto v rámci přípravy na nové kohezní období nejenom aktuaizujeme za přispění veřejnosti Strategie douhodobého rozvoje jednotivých krajů. Naše cíe: uceený systém strategického řízení regionáního rozvoje začenění ceé veřejné správy do řízení (včetně napříkad obcí), podnikateské sféry (včetně investorů) i odborných organizací (zejména Hospodářských komor) a veřejnosti, řešení rozporu mezi dostupnými finančními zdroji a potřebami kraje. Budeme hedat optimání modey financování včetně zapojení privátního sektoru (PPP projekty), investiční projekty, které budou vytvářet nová pracovní místa, spoupráce s firmami, které jsou ochotné převzít douhodobě část spoečenské odpovědnosti za rozvoj kraje, v němž podnikají, zachování systému regionáních operačních programů a reaizaci kohezní poitiky co nejbíže občanům, tedy v regionech, spourozhodování o prioritách kraje ze strany občanů, revize rozpočtového určení, která odstraní rozpor mezi odpovědností kraje bez zajištění financování ze strany státu, rozpočtové určení musí být nejen spravedivé, ae zároveň i nezávisé na ibovůi ministerských úředníků při rozhodování o transferech krajům, posíení rozpočtů krajů pro obnovu siniční sítě z podíu na výběru siniční daně a posíení rozpočtů pro eiminaci sociáně patoogických jevů z daně z hazardu, proexportní poitika, tvorba pracovních míst, podpora podnikateů, aktivní ekonomická dipomacie v rámci marketingu krajů, vytváření podnikateských příežitostí a investičních pobídek nejen pro firmy ze zemí EU, ae i mimo ni (Rusko, Čína, Indie, Brazíie). Pro tyto firmy můžeme být vstupní branou na evropský trh. 22 Vážení občané, toto je program, se kterým se naši kandidáti v krajských vobách 2012 uchází o vaši důvěru. Jen na vašem hasu bude záežet, zda bude moci sociání demokracie nadáe vytvářet ve vedení krajů bariéru proti asociání poitice pravicové vády ODS a TOP 09. Prosíme, přijďte 12. a 13. října k vobám a podpořte kandidáty ČSSD! 23

14 Vážení spouobčané, v příštím roce nás všechny čeká přeomová udáost v novodobé historii našeho státu, přímá voba českého prezidenta. Lidé budou mít poprvé možnost sami si zvoit svého nejvyššího představitee a dát mu tím přímý mandát k tomu, aby háji jejich zájmy. Skutečnost, že mne Česká strana sociáně demokratická nominovaa jako svého kandidáta, je pro mne zároveň závazkem i příežitostí otevřeně hovořit o tom, co mne páí jako poitika i jako občana. Mnoho idí se mne ptá, zdai si na tento post nepřipadám příiš madý. Pode mne však nezáeží na věku samotném, nýbrž na zkušenostech, které čověk nasbíra, a na odvaze a energii, se kterou pak tyto zkušenosti zúročí. Já vám mohu síbit, že bych jako prezident svých zkušeností využíva výhradně ve prospěch všech občanů této země. Uvědomuji si totiž, že mandát získaný přímo od voičů s sebou nese obrovskou odpovědnost. Nikdy bych proto nepodeh nátaku zájmových skupin, které se neustáe snaží ovivňovat poitické procesy v naší zemi ve svůj prospěch. Že jsem toho schopen, jsem ostatně prokáza někoikrát již v nedávné minuosti. Nikdy bych se také nezpronevěři svým zásadám, s nimiž před vás jakožto kandidát předstupuji. Věřím především, že každý čověk má právo na to, žít v rovných a spravedivých podmínkách. Cítím zároveň, že důvěra idí v to, že je náš stát schopen tyto podmínky všem svým občanům bez výjimky zaručit, se pomau vytrácí. Na jedné straně se nám tu neustáe rozrůstají kienteistické sítě, které okrádají stát o ohromné peníze a zároveň zajišťují svým čenům téměř beztrestnost před zákonem i v případě, že se jejich případ dostane před soud. Na straně druhé stojí obyčejní, sušní idé, na které s vekou tvrdostí dopadají úsporná opatření státu a zároveň jsou nemiosrdně trestáni zákonem v případě sebemenšího provinění, jako se děje napříkad v případě nepřiměřeně tvrdých exekucí. Oprávněný pocit nespravednosti, který se kvůi tomu ve spoečnosti šíří, považuji za jeden z největších probémů dneška. Stát musí znovu v idech vzbudit pocit, že stojí na jejich straně, a jistotu, že jsou si před zákonem všichni rovni a že je všem měřeno stejným metrem. Jako prezident bych se tak ze všech si snaži zasadit o to, aby by náš stát opět vnímán jako stát spravedivý a soidární, aby každý z nás opět moh být hrdý na to, že je občanem České repubiky. Děkuji za vaši podporu, Jiří Dienstbier kandidát ČSSD na prezidenta České repubiky

15 Máte to ve svých rukou! Krajské voby senátní VOLBy 1. koo koo

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více