Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce"

Transkript

1 Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011

2

3 Pány mobiity

4 Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra Lukešová (Škoní pány mobiity), Danie Mourek (Příkady dobré praxe) Editor: Petr Šmíd Jazyková korektura: Vadimír Koár Fotografie: archiv Nadace Partnerství Grafická úprava: Petr Šabach, František Eiáš (obáka) Sazba: Petr Šabach Tisk: Print Matua, s. r. o., Brno; vytištěno na recykovaný papír Nákad: 500 výtisků Vydavate a distribuce: Nadace Partnerství Údoní 33, Brno te.: Nadace Partnerství 2011 ISBN

5 1 Úvod O managementu mobiity Zákadní informace Nástroje managementu mobiity Havní přínosy managementu mobiity Manažer mobiity Organizace managementu mobiity Centrum mobiity Spoupráce v rámci managementu mobiity Konzutant mobiity Financování managementu mobiity Místní středisko mobiity Potřeby financování Koordinátor mobiity Zdroje financování Pán mobiity 13 3 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity Anaytická část pánu mobiity Opatření motivující k využívání 3.2 Návrhová část pánu mobiity veřejné dopravy Informační opatření Opatření podporující pěší nebo cykistickou Propagační opatření 19 dopravu do zaměstnání Organizační a koordinační opatření Opatření pro racionánější organizaci Vzděávací a škoicí opatření 20 parkování motorových vozide Teekomunikace a pružná 3.3 Akční pán organizace pracovní doby Hodnotící část pánu mobiity Postup při tvorbě podnikového pánu mobiity Přípravná fáze Ekonomické faktory výchozí situace Anaýza výchozího stavu Průzkum dopravního chování Průzkum dopravního chování Vytvoření akčního pánu Anaýza území Monitoring, vyhodnocení, aktuaizace Nástroje k dosažení cíů podnikového pánu mobiity Snížení frekvence pravideného dojíždění Finančně zvýhodněné cestování do zaměstnání veřejnou dopravou Snížení potřeby mimopracovních Poskytování poradenských sužeb cest zaměstnanců o možnostech veřejné dopravy Zavedení a podpora zaměstnanecké dopravy Marketing a propagace veřejné dopravy Firemní autobus Car-pooing Smuvní taxisužba Zavedení zprostředkovací Van-pooing 35 sužby car-pooingu Bike & Ride Motivační opatření pro rozvoj car-pooingu Park & Ride Lobování za zepšení podmínek pro 5.4 Zvýšení atraktivity veřejné dopravy uživatee car-pooingu Lobování za zkvaitnění veřejné dopravy Garantovaná doprava domů v případě Prodej jízdenek v areáu podniku 36 neočekávané situace 39

6 5.6 Opatření pro zvýšení atraktivity pěší a cykistické dopravy Zepšení infrastruktury pro pěší a cykistickou dopravu Bezpatná údržba jízdních ko Finanční příspěvek na jízdní koa a cykistické vybavení Marketing a propagace cykistické a pěší dopravy Pracovní cesty na koe Podpora využívání aternativních způsobů dopravy při sužebních cestách Organizace parkování Motivace k úspornějšímu využívání automobiů Škoní pány mobiity Obsah škoního pánu mobiity Vznik pracovní skupiny a stanovení Anaytická část ŠPM 46 zákadních cíů ŠPM Návrhová část ŠPM Rozbor současného stavu Akční pán ŠPM Vypracování akčního pánu Hodnotící část ŠPM Monitoring a vyhodnocení Vytvoření škoního pánu mobiity Propagace škoního pánu mobiity Pány mobiity vekých měst a agomerací Evropská egisativa Nástroje k dosažení cíů pánu mobiity 7.2 Postup při tvorbě městského pánu mobiity vekého města nebo agomerace Přípravná fáze Systémy automatických půjčoven Anaýza výchozího stavu 53 jízdních ko Vytvoření akčního pánu Car-sharing Přehed doporučených okruhů městského pánu mobiity Příkady dobré praxe Město, agomerace Veký podnik Podpora podnikových pánů mobiity na 8.3 Maý podnik úrovni agomerace (Nantes/Francie) Úřad státní správy Systémy veřejných půjčoven ko ve Francii Car Liberté car-sharing v Savojsku (Francie) 61

7

8

9 1 Úvod Téměř 28 % skeníkových pynů je v Evropě vypouštěno dopravními prostředky. Emise z dopravy vzrosty nejvíce za posedních 10 et. Značnou část reaizovaných cest představují cesty za prací do zaměstnání nebo na sužební cesty. Dojíždění do práce autem přispívá veikou měrou k dopravním zácpám ve špičkách, idé pak cestují autem i za dašími aktivitami, na nákupy, za sportem a doprovázejí děti, automobiy zabírají prostor ve městě. Provoz automobiu sině zatěžuje rozpočet domácností, nákady na dopravu do práce mohou představovat až 30 % rozpočtu a mají viv na neustáe stoupající cenu ropy. Existují však jednoduchá a efektivní řešení, jak zmírnit tento nebahý viv: pány mobiity, které mohou evně a ryche ovivnit tyto negativní dopady. Nabídka dopravních sítí, ať už žeezniční, městské, či meziměstské hromadné dopravy je nutná k nastartování (finančního) úsií. V rámci pánů mobiity mohou firmy pomocí měkkých organizačních a komunikačních opatření optimaizovat stávající nabídku a vytvářet aternativy k individuání automobiové dopravě. Pány mobiity zavádějí na zákadě anaýzy situace, stávajících způsobů dopravy, vzdáenosti sída firmy od bydišť zaměstnanců, na zákadě podmínek parkování, dostupnosti firmy a ochoty zaměstnanců měnit své Pány mobiity 1

10 dopravní návyky pomocí opatření, kterými motivují zaměstnance k tomu, aby nechai automobi v garáži. Patří mezi ně napříkad podrobné informace o hromadné dopravě, příspěvky na sezonní jízdenky, příspěvek na nákup eektrokoa, zřízení půjčovny ko, podpora práce z domova S pány mobiity přišy poprvé před 10 ety veké spoečnosti v západní Evropě, havně v Begii, Švýcarsku, Rakousku, ve Skandinávii a také ve Veké Británii, Hoandsku a Francii. Pode nejnovějšího průzkumu, který probíha ve Francii, existuje asi pánů mobiity firem, které se týkají 5 % všech zaměstnanců. V některých obastech jde až o 30 %. Mohou být řešením pro tři zákadní piíře firemní kutury ekonomický, ekoogický a sociání. Tato strategie přináší výhody zaměstnancům, firmě i spoečnosti. Cesty do práce se stávají evnější, méně stresující a bezpečnější. Sída firem jsou dostupnější, jejich okoí přívětivější, snižuje se potřeba parkovacích míst a nárok na prostor. V okoí sída nedochází ve špičce k zácpám a dochází k optimaizaci používání hromadné dopravy. Firma se stává atraktivnější pro potenciání nové zaměstnance. V této pubikaci je uvedena podrobná metoda zpracování pánu mobiity. Spočívá v anaýze okaity a její dostupnosti, dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, vyčísí firemní nákady na dopravu a nabízí opatření šitá na míru konkrétní situaci. Podnět z vedení firmy, široké zapojení zaměstnanců, schopný koordinátor projektu a motivovaní idé z odboru idských zdrojů jsou nezbytní spouhráči při zavádění pánu mobiity. Z výsedků národního výzkumu, který proběh nedávno ve Francii, je patrné, že pány mobiity mohou zredukovat individuání automobiovou dopravu o 10 % během někoika měsíců: v rámci nejstarších pánů se podařio snížit IAD až o 30 %. To je případ ST Micro Eectronic v Grenobu, Indiggio v Chambéry a mnoha daších. Přijatá opatření se iší pode konkrétní geografické situace a pode zaměření firmy, ae od zavedení prvních pánů mobiity dochází ke zepšení podmínek v hromadné dopravě pošně po ceé Francii. Zavedením opatření na podporu cykistiky se podařio v Grenobu a okoí zvýšit počet idí dojíždějících do práce na koe z 5 % na 15 % ve většině zapojených institucí. Cykistika a chůze mají mimo jiné také vynikající účinek na idské zdraví: 30 minut chůze nebo jízdy na koe denně snižuje riziko vzniku kardiovaskuárních nemocí, cukrovky a osteoporózy, deprese a některých forem rakoviny. Ke spoujízdě jako nejúspěšnějšímu opatření se ve třech průmysových zónách v obasti Lyonu, kde pracuje 20 tisíc zaměstnanců, připojio z původních 5 % úžasných 15 % idí za 9 měsíců. V průmysovém parku v Paine de Ain, kde pracuje 5 tisíc idí, se dokonce zvýši počet idí užívajících spoujízdu ze 7 % na 23 % během jednoho roku. Každý nový uživate znamená snížení emisí výfukových pynů o jednu tunu ročně. Kíčové faktory úspěchu pánů mobiity jsou dnes již dobře známé: schopné vedení projektu a motivace všech zapojených čánků: zaměstnanců včetně vedení podniku, zástupců operátorů hromadné dopravy apod. Pokud projekt, který je vekou měrou zaožený na idech, opustí schopný koordinátor, může to mít vemi negativní účinek. Je nanejvýš důežité pořádat pravidené informační a propagační akce. Je potřeba mít na paměti, že situace zaměstnanců se mění: vemi účinné je zaměřit se na zaměstnance, co bydí daeko, zrovna se přestěhovai nebo nově nastoupii do podniku. 2 Úvod

11 Firma musí naézt vazby mezi svým pracovním koektivem a provozovatei hromadné dopravy. Zřízením centra mobiity pro jednotivé agomerace se podařio v Chambéry, Nantes, Grenobu nebo Montpeier urychit proces a zvýšit dopad opatření a zapojit od 5 % do 30 % zaměstnanců během někoika et. Mnoho faktorů může ovivnit výsedky: napříkad snížení počtu parkovacích míst může urychit zavedení pánů mobiity. Siná hustota městské zástavby bude nahrávat chůzi a používání hromadné dopravy. Koo bude nejobíbenějším dopravním prostředkem dokonce i manažerů v okaitách s nižší hustotou dopravy a nejvíce bude využíváno pro přímé cesty nebo také v příměstských obastech, které nejsou dobře obsuhovány hromadnou dopravou. Práce přes den v pravideném čase a na stejném místě usnadňuje organizaci dopravy. Pány mobiity mohou být upatňovány v nejrůznějších podmínkách a v nejrůznějších okaitách. Výsedky, kterých byo dosaženo v posedních 10 etech, dokazují, že poměr mezi cenou a účinkem pánů mobiity je skvěý: díky zavedeným opatřením se podařio změnit 7 % až 10 % všech cest reaizovaných autem na jiné dopravní prostředky při minimáních nákadech. Nabyté zkušenosti nám umožňují si představit daší sféry upatnění pánů mobiity: všechny veké podniky jsou dnes již zapojeny do procesu, ae je mnohem těžší osovit maé a střední podniky. Organizace mezipodnikového pánu mobiity nebo hromadné zapojení 7 či 8 menších podniků v jedné okaitě nebo industriání obasti se ukazuje jako nadějná cesta. Nákupní zóny na okrajích měst generují vekou dopravní zátěž a jsou jen těžko ovivnitené. Organizátoři vekých sportovních nebo kuturních akcí, provozovateé arén a stadionů mohou také těžit z postupů této metody, a épe tak zajistit odpovídající nabídku dopravy pro voný čas. Z vyhodnocení vypývá, že nejefektivnější jsou opatření šitá na míru pode konkrétních podmínek. Automobiová doprava přináší stáe více negativních dopadů na každodenní život V národním nebo mezinárodním měřítku může ryché výsedky přinést vzájemná výměna příkadů dobré praxe a technických nástrojů. Vekým přínosem je pravidené hodnocení v rámci patformy EPOMM, ae zváště neúnavná snaha o informovanost a motivaci spoečnosti. Nadace Partnerství se vydaa správným směrem a zahájia proces kutivace dopravního prostředí: organizuje exkurze, zaožia pracovní skupinu, vydává metodiky. V dnešní době se domácnosti stáe více motorizují a užívání individuání automobiové dopravy stáe stoupá. Opatření zahrnutá v pánech mobiity umožňují všem přispívat k epší ochraně panety a těžit z vyšší kvaity života z hediska bezpečnosti a čistoty životního prostředí při minimáních finančních nákadech. Pány mobiity 3

12

13 2 O managementu mobiity 2.1 Zákadní informace Management (řízení) mobiity (MM) je moderní strategie rozvoje dopravy, která se postupně vyvinua jako odpověď na narůstající probémy související s dopravou (neúměrně vysoká intenzita provozu, dopravní zácpy, negativní vivy na životní prostředí a zdraví apod.). Cíem správného managementu mobiity je zavedení opatření vedoucích k uskutečnění potřebné přepravy osob a zboží za současného snížení nepříznivého dopadu na životní prostředí a snížení ekonomické zátěže. Management mobiity je orientovaný především na ovivňování poptávky v osobní i nákadní dopravě pomocí tzv. měkkých opatření, tedy řešení zaožených spíše na organizaci, koordinaci, motivaci, propagaci a přenosu informací než na větších investicích do infrastruktury. Jeho havním cíem je dosažení změny dopravního chování obyvate směrem k udržitenějším způsobům dopravy, výsedkem čehož by byo omezení individuání automobiové dopravy (zejména sóo-jízd motorových vozide) a vastnictví osobních automobiů vůbec. Úkoem měkkých opatření je nejčastěji zepšení účinnosti tvrdých opatření používaných v městské dopravě (jako jsou nové tramvajové inky, si- Pány mobiity 5

14 nice nebo cykostezky). Opatření managementu mobiity (ve srovnání s tvrdými opatřeními) nevyžadují nutně veké finanční investice a zároveň mohou vykazovat vysoký přínos v poměru k nákadům (BCR Benefit Cost Ratio). měkká opatření (management mobiity) organizace, marketing, osvěta informace pán mobiity nižší investiční náročnost rychá reaizovatenost snadná modifikovatenost a servisních center, zapojování veřejnosti do dopravních probémů, marketing a kampaně), podniků, úřadů a jiných organizací (např. management parkování, pány mobiity), ško a univerzit (výchova a osvěta), zákaznického a turistického servisu (např. dovážkový servis, speciání ístky pro turisty) a nákadní dopravy (ogističtí operátoři, skupiny dopravců na městské a regionání úrovni). Významným novým prvkem je přitom zakádání kooperačních vztahů, napříkad mezi územněsprávními ceky, dopravními podniky, operátory mobiity, podniky, škoami i uživatei veřejné dopravy. Na managementu mobiity se aktivně podíejí veřejné i soukromé sožky. tvrdá opatření (investice do infrastruktury, vozidového parku, řízení dopravního provozu) budování infrastruktury údržba a modernizace vozide řízení dopravního provozu veká investiční náročnost časová náročnost obtížná modifikovatenost Vývojem koncepce udržitené mobiity se mohou zabývat místní a regionání úřady, vastníci pozemků nebo jejich správci, veřejní dopravci, organizátoři spoečenských akcí, komerční zájmové skupiny, obchodní spoky a zaměstnanecké organizace, chodci, cykisté nebo jiné skupiny siniční dopravy, komunitní skupiny apod. Management mobiity bývá reaizován na úrovni regionů, měst nebo obcí (např. zřizování konzutačních informačních Management mobiity využívá především organizačních, marketingových a informačních nástrojů 6 O managementu mobiity

15 2.2 Havní přínosy managementu mobiity 2.3 Organizace managementu mobiity Pro podnik nebo instituci zmírnění probémů způsobených nedostatkem parkovacích míst, úspora nákadů na provoz a údržbu parkovacích poch, snížení nákadů na sužební cesty, zkrácení doby nutné pro cestování zaměstnanců do/z práce, omezení zpoždění z důvodů dopravní zácpy, zmírnění intenzity provozu v okoí podniku/instituce snížení nákadů na údržbu vozového parku, zepšení zdravotního stavu zaměstnanců, méně absencí z důvodu nemoci, snazší získávání nových zaměstnanců i udržení těch stávajících (z důvodu epší dopravní dostupnosti), napnění stanovených cíů v obasti spoečenské zodpovědnosti, zepšení image u zákazníků i sousedů, zepšení dostupnosti podniku/instituce většímu počtu kientů, zefektivnění zásobování a pohybu zboží. Pro škou zmírnění intenzity provozu v okoí škoy, zepšení zdravotního stavu žáků, snížení dopravněbezpečnostních rizik při cestách žáků do škoy, zvýšení vnímavosti žáků vůči svému okoí. Pro město přeměna parkovacích poch na kvaitnější veřejné prostory, úspora nákadů na provoz a údržbu parkovacích poch, zepšení životního prostředí ve městě, zvýšení atraktivity města pro obyvatee i návštěvníky, zepšení dostupnosti pro znevýhodněné skupiny obyvate. Opatření managementu mobiity jsou vemi různorodá a mohou být reaizována různým způsobem v závisosti na místních podmínkách. Pode zaměření, rozsahu a dopadu managementu mobiity rozišujeme dvě zákadní úrovně: pošný management mobiity (pro část města, město, region), místní management mobiity (pro objekt, podnik, instituci). Třebaže cíe pošného i místního managementu mobiity jsou víceméně stejné, v organizačním zajištění a jednotivých krocích se mohou išit. Pošný management mobiity bývá zaožen na poskytování sužeb v rámci města nebo regionu se zaměřením na: širokou veřejnost, specifické cíové skupiny např. děti a mádež, handicapovaní obyvateé, návštěvníci apod., specifické druhy cestování např. dojíždění do práce, nákupy, zábava a rekreace apod. Daším úkoem pošného MM je motivovat původce dopravy (zaměstnavatee, nákupní střediska apod.) k zavedení vastního MM na místní úrovni. Organizátorem pošného MM mohou být napříkad orgány místní nebo regionání správy, provozovateé veřejné dopravy nebo zájmová sdružení. Místní management mobiity je zaožen především na poradenství, osvětě a poskytování informací; Pány mobiity 7

16 poitická úroveň iniciace systému koordinace manažer mobiity pošný MM (obec, region) místní MM (objekt, podnik) řídící (manažerská) úroveň centrum mobiity konzutant mobiity místní středisko mobiity koordinátor mobiity pán mobiity sužby managementu mobiity uživateská úroveň informace poradenství osvěta vzděávání dopravní produkty sužby konzutace prodej rezervace koordinace dopravy Schéma organizace managementu mobiity 8 O managementu mobiity

17 zahrnuje však také nabídku aternativ a škáu motivačních opatření. Cíovou skupinou jsou uživateé daného objektu nebo místa zaměstnanci, návštěvníci, zákazníci, studenti apod. Organizátorem místního MM může být vastník nebo provozovate objektu, sdružení uživateů apod. Proces managementu mobiity může začít na jedné úrovni a postupně prorůst do druhé. Místní MM se tedy může vyvinout v ceoměstskou strategii, pošný MM zase může generovat rozvoj místních MM. 2.4 Spoupráce v rámci managementu mobiity Nezbytným předpokadem úspěšného zavedení managementu mobiity je zapojení všech reevantních kíčových aktérů do procesu, a to již ve fázi přípravy. Koordinaci činností v rámci MM zajišťuje pracovní skupina, v níž by měy být zastoupeny všechny spoupracující strany. V zájmu výměny informací a zkušeností je také důežité navázat stáé kontakty s dašími městy nebo regiony, které již management mobiity zavedy. 2.5 Financování managementu mobiity Spoehivé financování je kíčovou záežitostí, ostatně jako u každého projektu. I jinak dobře připravený MM jen stěží dosáhne všech svých cíů bez zajištěného financování Potřeby financování U každého MM je třeba finančně pokrýt: jednorázové vstupní nákady např. vypracování studie proveditenosti, vývoj konceptu impementace, zřízení centra mobiity apod., provozní nákady personá, nájmy, údržba, komunikace, informační materiáy apod. Výše nákadů samozřejmě závisí na rozsahu projektu: roční výdaje na osvětové kampaně nebo podobné méně náročné aktivity mohou být až o někoik řádů nižší než provozní nákady nově vybudovaného centra mobiity ve středu města. Nákady na MM ze snížit dvěma zákadními cestami: využití synergického efektu (příkad: integrované centrum mobiity uspoří nákady dříve vynakádané na provoz odděených zákaznických a informačních středisek), využití stávajících zdrojů (příkad: na koordinátora mobiity je vyškoena osoba, která se předtím zabývaa organizací sužebních cest) Zdroje financování Pro zajištění financování MM je v závisosti na místních podmínkách vhodné kombinovat získání finančních zdrojů (např. granty, dotace) s přerozděením stávajících výdajů (např. úspory získané omezením parkovacích poch). Daším zdrojem spoufinancování mohou být sužby poskytované v rámci samotného MM. Centrum mobiity sice pravděpodobně nebude finančně zcea soběstačné, nicméně příjmy z konzutací nebo rekamy a provize z prodejů a půjčovného atd. mohou přinést poměrně sušný příspěvek do cekového rozpočtu. Pány mobiity 9

18 váda výzkumné instituce průmys EU zájmová sdružení poicie spotřebiteské organizace provozovateé car-sharingu turistická informační centra regionání dopravní svazy správci nemovitostí soukromí dopravci obchodní organizace místní dopravní podniky cestovní kanceáře úřady místní/regionání správy organizátoři kurýrních sužeb žeezniční dopravci cykistické půjčovny a obchody neziskové organizace autopůjčovny etiště místní kanceáře mobiity obchodní komory pošný MM Potenciání partneři managementu mobiity na úrovni města nebo regionu EU obchodní asociace váda výzkumné instituce průmys úřady místní/regionání správy městské centrum mobiity konzutanti mobiity místní dopravní podniky pojišťovny vastník/provozovate objektu uživateé místa nebo objektu odbory individuání zaměstnanci místní MM podniky/organizace v sousedství obchodní komory Potenciání partneři managementu mobiity na úrovni místa nebo objektu 10 O managementu mobiity

19 granty na výzkumné projekty úspora za nevybudovaná parkovací místa podpora vzniku nových pracovních míst daň na podporu veřejné dopravy využití stávajících struktur úspora nákadů pomocí synergie nefinanční podpora nepacená práce (dobrovoníci, studenti) financování managementu mobiity příjem z mýta (např. vjezd do centra) sponzoring příjem z rekamy přímá finační podpora (partneři) provize a popatky příjmy za konzutační sužby ekoogické daně přerozděení stávajících výdajů redukce cestovného krátkodobá snadná časová dostupnost dosažitenost douhodobá obtížná Financování managementu mobiity Pány mobiity 11

20 2.6 Nástroje managementu mobiity Uvedení managementu mobiity do praktického života umožňují různé navzájem se dopňující nástroje. Mezi ty zákadní patří: manažer mobiity, centrum mobiity, konzutant mobiity, místní středisko mobiity, koordinátor mobiity, pán mobiity. Pro reaizaci MM a navazující koncepční práci je třeba zajistit odpovídající institucionání a personání zázemí zahrnující jak kvaifikované odborníky, tak spoupracovníky, kteří mohou být vyškoeni v rámci MM. Počet pracovníků přitom závisí na rozsahu ceého projektu; na začátku to může být jedna nebo někoik osob, později může jít třeba i o desítky zaměstnanců pně rozvinutého centra mobiity Manažer mobiity Je cekově zodpovědný za vývoj strategie a zavedení přísušných opatření. Zastává významnou koordinační funkci v daném městě/regionu/podniku je totiž kíčovým prostředníkem mezi poitickou a řídicí (manažerskou) úrovní. Mě by být v kontaktu se všemi reevantními partnery. Jeho činnosti a pravomoci mohou být případně sdíeny i více osobami. Roi manažera mobiity může zastávat napříkad vhodný pracovník místního úřadu, dopravního podniku, nevádní organizace apod Centrum mobiity Provozní jednotka na místní nebo regionání úrovni zajišťující poskytování sužeb souvisejících s mobiitou. Dobře pracující Centrum mobiity (CM) musí spňovat dva zákadní předpokady: mutimodání přístup k poskytování sužeb, individuání přístup ve vztahu ke kientům. CM nabízí informace a sužby pro mobiitu, zahrnující např. prodej jízdenek obvyke pro někoik druhů veřejné dopravy (autobusy, metro, tramvaje, vaky), ae také jiná řešení (parkovací místa pro osobní automobiy, car-sharing sdíení automobiů, car pooing koordinace spoujízdy). Centrum mobiity někdy zpracovává pány mobiity pro místa, která svým působením vytvářejí dopravní provoz, jako jsou škoy, firmy apod. Jeho existence může pomoci pozitivně prezentovat management mobiity v očích veřejnosti. Kontakt s uživatei může probíhat jednak osobně, jednak teefonicky, pomocí internetu, informačních termináů, apod. Centrum mobiity s ceoměstskou působností by měo být umístěno v dobře dostupné okaitě v centrání části města (ideáně na havní Centrum mobiity 12 O managementu mobiity

21 žeezniční stanici, důežitém přestupním bodu apod.). Mohou být ovšem zřizována centra mobiity zaměřená pouze na určité cíové skupiny, popřípadě přechodná CM související s organizací určité akce (kuturní nebo sportovní udáosti, veetrhy apod.) Konzutant mobiity Je osoba, která poskytuje informace o dopravních možnostech na zákadě individuáních potřeb cestujících (v takovém případě pracuje často pro centrum mobiity), nebo osoba nabízející poradenství a odbornou pomoc při zpracování, reaizaci a vyhodnocení pánů mobiity. Kromě toho organizuje informační a vzděávací kampaně. Funkce konzutanta mobiity bývá obvyke zřizována v rámci pošného managementu mobiity určitého města nebo regionu Pán mobiity Jeden z nejúčinnějších nástrojů managementu mobiity. Je to strategický dokument vytvořený pro konkrétní subjekt (podnik nebo instituci, region, obec nebo část obce, škou apod.). Jsou v něm formuovány konkrétní cíe, akční pán k jejich dosažení, způsoby jejich zavedení a zodpovědnost konkrétních osob. Pán mobiity je sestaven na určité období a je třeba jej průběžně aktuaizovat na zákadě měnících se podmínek Místní středisko mobiity Může být zřízeno na úrovni podniku nebo instituce. V takovém případě souží pouze zaměstnancům nebo kientům dané organizace. Jeho podoba může být různá: od teefonního čísa obsuhovaného jedním pracovníkem (např. recepčním) až po speciaizovanou kanceář. Středisko mobiity může být také zodpovědné za impementaci místního pánu mobiity Koordinátor mobiity Je zodpovědný za přípravu, reaizaci a vyhodnocení pánu mobiity zpracovaného pro určitý podnik, instituci, organizaci nebo objekt. Provádí průzkumy mezi uživatei, navrhuje konkrétní opatření, komunikuje s reevantními vnějšími partnery (místní úřady, dopravní podniky apod.) Z organizačního hediska je ideání, pokud je funkce koordinátora mobiity pevně začeněna do organizační struktury daného podniku, instituce nebo organizace. Pány mobiity 13

22

23 3 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity Pán mobiity (PM) je sada opatření, která jsou zacíena na sadění dopravních potřeb zaměstnanců či jiných cíových skupin (turistů, obyvate městských zón atd.) v rámci dané okaity. Opatření míří k prosazení co nejšetrnějších způsobů dopravy. Jedná se o omezení automobiové dopravy na nejnižší možnou míru (pouze nezbytné jízdy automobiy, a pokud je nutno automobi použít, cíem je aespoň koordinovat jízdy a vytížit kapacitu vozide k dopravě většího počtu osob). Vhodnými způsoby je také v rámci pánu mobiity řešena přeprava zboží a využití stávajících sužeb. Pány mobiity můžeme pode jejich zaměření děit do dvou zákadních kategorií: a) cíové (destinační) pány mobiity Jsou vytvářeny s cíem především zvýšit využívání udržitených způsobů dopravy při přesunech do určité destinace, např. pracoviště, škoa, nemocnice, turistická atrakce atd., přičemž důvod pro uskutečnění většiny cest do/z této destinace bývá obdobný. b) zdrojové (rezidenční) pány mobiity Bývají zaměřeny na okaitu (obvyke bydiště), odkud jsou uskutečňovány cesty na různá místa z různých důvodů. Pány mobiity 15

24 časová patnost PM rozsah PM příkad PM trvaý dočasný Různá čenění typů pánů území místo, objekt škoa jednorázová udáost region, agomerace, město úřad, podnik, banka, nemocnice, kuturní nebo rekreační zařízení apod. MŠ, ZŠ, SŠ spoečenská, kuturní nebo sportovní akce, veetrh apod. Pokud je to účené, v určité okaitě mohou být současně vyvíjeny pány mobiity spadající do obou kategorií jejich koordinace by měa být zajištěna v rámci dopravní poitiky dané municipaity. Jiné rozčenění typů pánů mobiity může být pode časové patnosti, rozsahu a úrovně detainího rozpracování cíů i prostředků k jejich dosažení. 3.1 Anaytická část pánu mobiity Mě by zde být co nejpodrobněji popsán současný stav a identifikovány havní probémy a nedostatky. Z obsahu by měo být zřejmé napříkad: Každý pán mobiity musí obsahovat: anaytickou část (detainí rozbor výchozí situace), návrhovou část (podrobný popis cíů pánu mobiity a navržených opatření vedoucích k dosažení těchto cíů), závaznou část (akční pán, harmonogram aktivit), hodnotící část (monitoring, aktuaizace). Tato zákadní struktura je nutným minimem, které by měo být ve všech případech dodrženo. Vše ostatní (rozsah, detainí čenění jednotivých kapito apod.) je již věcí zpracovateů konkrétního pánu mobiity a bude se zákonitě případ od případu išit. Názornosti a srozumitenosti pánu mobiity vemi přispěje použití obrazových materiáů mapky, grafy, fotografie apod. jaká je dostupnost řešené okaity jednotivými druhy dopravy, jaká jsou nejsabší místa v dopravní obsužnosti a jak obtížný by by případný proces nápravy, jaké jsou dopravní potřeby uživateů (okaizace jejich domovů), která místa v řešeném území jsou probematická z hediska bezpečnosti nebo komfortu pěších, cykistů či uživateů veřejné dopravy, jaké je dopravní chování a preference cíové skupiny (tzn. jak se zaměstnanci, žáci apod. obvyke dopravují a za jakých okoností by byi ochotni změnit způsob dopravy), jaké je uživateům k dispozici vybavení (parkování, stojany na koa, kryté přístřešky na zastávkách hromadné dopravy apod.), jaké jsou současné nákady na dopravu (údržba vozového parku, údržba parkovacích míst), jaké jsou vedejší ekonomické ukazatee (nemocnost zaměstnanců, pozdní příchody v důsedku dopravní zácpy). 16 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity

25 Mapa časové dostupnosti prostředky MHD Mapa časové dostupnosti žeezniční dopravou Škoní PM: riziková místa z hediska dopravní bezpečnosti Graf dopravního chování a preferencí Pány mobiity 17

26 Lokaizace bydišť zaměstnanců Součástí tohoto oddíu může být i rozbor možností pro případné zavedení car-pooingu. Je také vhodné zrekapituovat, zda jsou k dispozici nějaké informační a propagační materiáy zaměřené na mobiitu mapky, etáky, výstavní paney, prezentace apod. 3.2 Návrhová část pánu mobiity Návrhová část specifikuje konkrétní opatření, která mají vést k dosažení cíů daného pánu mobiity. Mezi havní strategické cíe každého pánu mobiity bude pravděpodobně patřit racionaizace využívání automobiové dopravy a zvyšování podíu Mapa možností pro využití car-pooingu udržitenějších způsobů dopravy na cekové přepravní práci. Mezi díčí cíe může patřit napříkad: zkvaitnění dopravní obsužnosti dané okaity veřejnou dopravou, zepšení podmínek pro pěší a cykisty, omezení nabídky parkovacích míst pro automobiovou dopravu, finanční úspora vypývající ze snížení počtu nutných jízd, snížení finančních ztrát způsobených např. nemocností zaměstnanců, pozdními příchody v důsedku dopravní zácpy apod. Cíů vyjmenovaných v návrhové části pánu mobiity je možno dosáhnout reaizací některých z níže uvedených díčích opatření a aktivit (nejedná se však o vyčerpávající přehed). 18 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Řízení mobility: definice

Řízení mobility: definice Řízení mobility: definice Definice řízení mobility a kategorizace opatření pro řízení mobility schválená konsorciem MAX a EPOMM Partneři projektu MAX Austrian Mobility Research, FGM-AMOR (koordinátor projektu)

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Projektové řízení PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji

Více