Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce"

Transkript

1 Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011

2

3 Pány mobiity

4 Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra Lukešová (Škoní pány mobiity), Danie Mourek (Příkady dobré praxe) Editor: Petr Šmíd Jazyková korektura: Vadimír Koár Fotografie: archiv Nadace Partnerství Grafická úprava: Petr Šabach, František Eiáš (obáka) Sazba: Petr Šabach Tisk: Print Matua, s. r. o., Brno; vytištěno na recykovaný papír Nákad: 500 výtisků Vydavate a distribuce: Nadace Partnerství Údoní 33, Brno te.: Nadace Partnerství 2011 ISBN

5 1 Úvod O managementu mobiity Zákadní informace Nástroje managementu mobiity Havní přínosy managementu mobiity Manažer mobiity Organizace managementu mobiity Centrum mobiity Spoupráce v rámci managementu mobiity Konzutant mobiity Financování managementu mobiity Místní středisko mobiity Potřeby financování Koordinátor mobiity Zdroje financování Pán mobiity 13 3 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity Anaytická část pánu mobiity Opatření motivující k využívání 3.2 Návrhová část pánu mobiity veřejné dopravy Informační opatření Opatření podporující pěší nebo cykistickou Propagační opatření 19 dopravu do zaměstnání Organizační a koordinační opatření Opatření pro racionánější organizaci Vzděávací a škoicí opatření 20 parkování motorových vozide Teekomunikace a pružná 3.3 Akční pán organizace pracovní doby Hodnotící část pánu mobiity Postup při tvorbě podnikového pánu mobiity Přípravná fáze Ekonomické faktory výchozí situace Anaýza výchozího stavu Průzkum dopravního chování Průzkum dopravního chování Vytvoření akčního pánu Anaýza území Monitoring, vyhodnocení, aktuaizace Nástroje k dosažení cíů podnikového pánu mobiity Snížení frekvence pravideného dojíždění Finančně zvýhodněné cestování do zaměstnání veřejnou dopravou Snížení potřeby mimopracovních Poskytování poradenských sužeb cest zaměstnanců o možnostech veřejné dopravy Zavedení a podpora zaměstnanecké dopravy Marketing a propagace veřejné dopravy Firemní autobus Car-pooing Smuvní taxisužba Zavedení zprostředkovací Van-pooing 35 sužby car-pooingu Bike & Ride Motivační opatření pro rozvoj car-pooingu Park & Ride Lobování za zepšení podmínek pro 5.4 Zvýšení atraktivity veřejné dopravy uživatee car-pooingu Lobování za zkvaitnění veřejné dopravy Garantovaná doprava domů v případě Prodej jízdenek v areáu podniku 36 neočekávané situace 39

6 5.6 Opatření pro zvýšení atraktivity pěší a cykistické dopravy Zepšení infrastruktury pro pěší a cykistickou dopravu Bezpatná údržba jízdních ko Finanční příspěvek na jízdní koa a cykistické vybavení Marketing a propagace cykistické a pěší dopravy Pracovní cesty na koe Podpora využívání aternativních způsobů dopravy při sužebních cestách Organizace parkování Motivace k úspornějšímu využívání automobiů Škoní pány mobiity Obsah škoního pánu mobiity Vznik pracovní skupiny a stanovení Anaytická část ŠPM 46 zákadních cíů ŠPM Návrhová část ŠPM Rozbor současného stavu Akční pán ŠPM Vypracování akčního pánu Hodnotící část ŠPM Monitoring a vyhodnocení Vytvoření škoního pánu mobiity Propagace škoního pánu mobiity Pány mobiity vekých měst a agomerací Evropská egisativa Nástroje k dosažení cíů pánu mobiity 7.2 Postup při tvorbě městského pánu mobiity vekého města nebo agomerace Přípravná fáze Systémy automatických půjčoven Anaýza výchozího stavu 53 jízdních ko Vytvoření akčního pánu Car-sharing Přehed doporučených okruhů městského pánu mobiity Příkady dobré praxe Město, agomerace Veký podnik Podpora podnikových pánů mobiity na 8.3 Maý podnik úrovni agomerace (Nantes/Francie) Úřad státní správy Systémy veřejných půjčoven ko ve Francii Car Liberté car-sharing v Savojsku (Francie) 61

7

8

9 1 Úvod Téměř 28 % skeníkových pynů je v Evropě vypouštěno dopravními prostředky. Emise z dopravy vzrosty nejvíce za posedních 10 et. Značnou část reaizovaných cest představují cesty za prací do zaměstnání nebo na sužební cesty. Dojíždění do práce autem přispívá veikou měrou k dopravním zácpám ve špičkách, idé pak cestují autem i za dašími aktivitami, na nákupy, za sportem a doprovázejí děti, automobiy zabírají prostor ve městě. Provoz automobiu sině zatěžuje rozpočet domácností, nákady na dopravu do práce mohou představovat až 30 % rozpočtu a mají viv na neustáe stoupající cenu ropy. Existují však jednoduchá a efektivní řešení, jak zmírnit tento nebahý viv: pány mobiity, které mohou evně a ryche ovivnit tyto negativní dopady. Nabídka dopravních sítí, ať už žeezniční, městské, či meziměstské hromadné dopravy je nutná k nastartování (finančního) úsií. V rámci pánů mobiity mohou firmy pomocí měkkých organizačních a komunikačních opatření optimaizovat stávající nabídku a vytvářet aternativy k individuání automobiové dopravě. Pány mobiity zavádějí na zákadě anaýzy situace, stávajících způsobů dopravy, vzdáenosti sída firmy od bydišť zaměstnanců, na zákadě podmínek parkování, dostupnosti firmy a ochoty zaměstnanců měnit své Pány mobiity 1

10 dopravní návyky pomocí opatření, kterými motivují zaměstnance k tomu, aby nechai automobi v garáži. Patří mezi ně napříkad podrobné informace o hromadné dopravě, příspěvky na sezonní jízdenky, příspěvek na nákup eektrokoa, zřízení půjčovny ko, podpora práce z domova S pány mobiity přišy poprvé před 10 ety veké spoečnosti v západní Evropě, havně v Begii, Švýcarsku, Rakousku, ve Skandinávii a také ve Veké Británii, Hoandsku a Francii. Pode nejnovějšího průzkumu, který probíha ve Francii, existuje asi pánů mobiity firem, které se týkají 5 % všech zaměstnanců. V některých obastech jde až o 30 %. Mohou být řešením pro tři zákadní piíře firemní kutury ekonomický, ekoogický a sociání. Tato strategie přináší výhody zaměstnancům, firmě i spoečnosti. Cesty do práce se stávají evnější, méně stresující a bezpečnější. Sída firem jsou dostupnější, jejich okoí přívětivější, snižuje se potřeba parkovacích míst a nárok na prostor. V okoí sída nedochází ve špičce k zácpám a dochází k optimaizaci používání hromadné dopravy. Firma se stává atraktivnější pro potenciání nové zaměstnance. V této pubikaci je uvedena podrobná metoda zpracování pánu mobiity. Spočívá v anaýze okaity a její dostupnosti, dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, vyčísí firemní nákady na dopravu a nabízí opatření šitá na míru konkrétní situaci. Podnět z vedení firmy, široké zapojení zaměstnanců, schopný koordinátor projektu a motivovaní idé z odboru idských zdrojů jsou nezbytní spouhráči při zavádění pánu mobiity. Z výsedků národního výzkumu, který proběh nedávno ve Francii, je patrné, že pány mobiity mohou zredukovat individuání automobiovou dopravu o 10 % během někoika měsíců: v rámci nejstarších pánů se podařio snížit IAD až o 30 %. To je případ ST Micro Eectronic v Grenobu, Indiggio v Chambéry a mnoha daších. Přijatá opatření se iší pode konkrétní geografické situace a pode zaměření firmy, ae od zavedení prvních pánů mobiity dochází ke zepšení podmínek v hromadné dopravě pošně po ceé Francii. Zavedením opatření na podporu cykistiky se podařio v Grenobu a okoí zvýšit počet idí dojíždějících do práce na koe z 5 % na 15 % ve většině zapojených institucí. Cykistika a chůze mají mimo jiné také vynikající účinek na idské zdraví: 30 minut chůze nebo jízdy na koe denně snižuje riziko vzniku kardiovaskuárních nemocí, cukrovky a osteoporózy, deprese a některých forem rakoviny. Ke spoujízdě jako nejúspěšnějšímu opatření se ve třech průmysových zónách v obasti Lyonu, kde pracuje 20 tisíc zaměstnanců, připojio z původních 5 % úžasných 15 % idí za 9 měsíců. V průmysovém parku v Paine de Ain, kde pracuje 5 tisíc idí, se dokonce zvýši počet idí užívajících spoujízdu ze 7 % na 23 % během jednoho roku. Každý nový uživate znamená snížení emisí výfukových pynů o jednu tunu ročně. Kíčové faktory úspěchu pánů mobiity jsou dnes již dobře známé: schopné vedení projektu a motivace všech zapojených čánků: zaměstnanců včetně vedení podniku, zástupců operátorů hromadné dopravy apod. Pokud projekt, který je vekou měrou zaožený na idech, opustí schopný koordinátor, může to mít vemi negativní účinek. Je nanejvýš důežité pořádat pravidené informační a propagační akce. Je potřeba mít na paměti, že situace zaměstnanců se mění: vemi účinné je zaměřit se na zaměstnance, co bydí daeko, zrovna se přestěhovai nebo nově nastoupii do podniku. 2 Úvod

11 Firma musí naézt vazby mezi svým pracovním koektivem a provozovatei hromadné dopravy. Zřízením centra mobiity pro jednotivé agomerace se podařio v Chambéry, Nantes, Grenobu nebo Montpeier urychit proces a zvýšit dopad opatření a zapojit od 5 % do 30 % zaměstnanců během někoika et. Mnoho faktorů může ovivnit výsedky: napříkad snížení počtu parkovacích míst může urychit zavedení pánů mobiity. Siná hustota městské zástavby bude nahrávat chůzi a používání hromadné dopravy. Koo bude nejobíbenějším dopravním prostředkem dokonce i manažerů v okaitách s nižší hustotou dopravy a nejvíce bude využíváno pro přímé cesty nebo také v příměstských obastech, které nejsou dobře obsuhovány hromadnou dopravou. Práce přes den v pravideném čase a na stejném místě usnadňuje organizaci dopravy. Pány mobiity mohou být upatňovány v nejrůznějších podmínkách a v nejrůznějších okaitách. Výsedky, kterých byo dosaženo v posedních 10 etech, dokazují, že poměr mezi cenou a účinkem pánů mobiity je skvěý: díky zavedeným opatřením se podařio změnit 7 % až 10 % všech cest reaizovaných autem na jiné dopravní prostředky při minimáních nákadech. Nabyté zkušenosti nám umožňují si představit daší sféry upatnění pánů mobiity: všechny veké podniky jsou dnes již zapojeny do procesu, ae je mnohem těžší osovit maé a střední podniky. Organizace mezipodnikového pánu mobiity nebo hromadné zapojení 7 či 8 menších podniků v jedné okaitě nebo industriání obasti se ukazuje jako nadějná cesta. Nákupní zóny na okrajích měst generují vekou dopravní zátěž a jsou jen těžko ovivnitené. Organizátoři vekých sportovních nebo kuturních akcí, provozovateé arén a stadionů mohou také těžit z postupů této metody, a épe tak zajistit odpovídající nabídku dopravy pro voný čas. Z vyhodnocení vypývá, že nejefektivnější jsou opatření šitá na míru pode konkrétních podmínek. Automobiová doprava přináší stáe více negativních dopadů na každodenní život V národním nebo mezinárodním měřítku může ryché výsedky přinést vzájemná výměna příkadů dobré praxe a technických nástrojů. Vekým přínosem je pravidené hodnocení v rámci patformy EPOMM, ae zváště neúnavná snaha o informovanost a motivaci spoečnosti. Nadace Partnerství se vydaa správným směrem a zahájia proces kutivace dopravního prostředí: organizuje exkurze, zaožia pracovní skupinu, vydává metodiky. V dnešní době se domácnosti stáe více motorizují a užívání individuání automobiové dopravy stáe stoupá. Opatření zahrnutá v pánech mobiity umožňují všem přispívat k epší ochraně panety a těžit z vyšší kvaity života z hediska bezpečnosti a čistoty životního prostředí při minimáních finančních nákadech. Pány mobiity 3

12

13 2 O managementu mobiity 2.1 Zákadní informace Management (řízení) mobiity (MM) je moderní strategie rozvoje dopravy, která se postupně vyvinua jako odpověď na narůstající probémy související s dopravou (neúměrně vysoká intenzita provozu, dopravní zácpy, negativní vivy na životní prostředí a zdraví apod.). Cíem správného managementu mobiity je zavedení opatření vedoucích k uskutečnění potřebné přepravy osob a zboží za současného snížení nepříznivého dopadu na životní prostředí a snížení ekonomické zátěže. Management mobiity je orientovaný především na ovivňování poptávky v osobní i nákadní dopravě pomocí tzv. měkkých opatření, tedy řešení zaožených spíše na organizaci, koordinaci, motivaci, propagaci a přenosu informací než na větších investicích do infrastruktury. Jeho havním cíem je dosažení změny dopravního chování obyvate směrem k udržitenějším způsobům dopravy, výsedkem čehož by byo omezení individuání automobiové dopravy (zejména sóo-jízd motorových vozide) a vastnictví osobních automobiů vůbec. Úkoem měkkých opatření je nejčastěji zepšení účinnosti tvrdých opatření používaných v městské dopravě (jako jsou nové tramvajové inky, si- Pány mobiity 5

14 nice nebo cykostezky). Opatření managementu mobiity (ve srovnání s tvrdými opatřeními) nevyžadují nutně veké finanční investice a zároveň mohou vykazovat vysoký přínos v poměru k nákadům (BCR Benefit Cost Ratio). měkká opatření (management mobiity) organizace, marketing, osvěta informace pán mobiity nižší investiční náročnost rychá reaizovatenost snadná modifikovatenost a servisních center, zapojování veřejnosti do dopravních probémů, marketing a kampaně), podniků, úřadů a jiných organizací (např. management parkování, pány mobiity), ško a univerzit (výchova a osvěta), zákaznického a turistického servisu (např. dovážkový servis, speciání ístky pro turisty) a nákadní dopravy (ogističtí operátoři, skupiny dopravců na městské a regionání úrovni). Významným novým prvkem je přitom zakádání kooperačních vztahů, napříkad mezi územněsprávními ceky, dopravními podniky, operátory mobiity, podniky, škoami i uživatei veřejné dopravy. Na managementu mobiity se aktivně podíejí veřejné i soukromé sožky. tvrdá opatření (investice do infrastruktury, vozidového parku, řízení dopravního provozu) budování infrastruktury údržba a modernizace vozide řízení dopravního provozu veká investiční náročnost časová náročnost obtížná modifikovatenost Vývojem koncepce udržitené mobiity se mohou zabývat místní a regionání úřady, vastníci pozemků nebo jejich správci, veřejní dopravci, organizátoři spoečenských akcí, komerční zájmové skupiny, obchodní spoky a zaměstnanecké organizace, chodci, cykisté nebo jiné skupiny siniční dopravy, komunitní skupiny apod. Management mobiity bývá reaizován na úrovni regionů, měst nebo obcí (např. zřizování konzutačních informačních Management mobiity využívá především organizačních, marketingových a informačních nástrojů 6 O managementu mobiity

15 2.2 Havní přínosy managementu mobiity 2.3 Organizace managementu mobiity Pro podnik nebo instituci zmírnění probémů způsobených nedostatkem parkovacích míst, úspora nákadů na provoz a údržbu parkovacích poch, snížení nákadů na sužební cesty, zkrácení doby nutné pro cestování zaměstnanců do/z práce, omezení zpoždění z důvodů dopravní zácpy, zmírnění intenzity provozu v okoí podniku/instituce snížení nákadů na údržbu vozového parku, zepšení zdravotního stavu zaměstnanců, méně absencí z důvodu nemoci, snazší získávání nových zaměstnanců i udržení těch stávajících (z důvodu epší dopravní dostupnosti), napnění stanovených cíů v obasti spoečenské zodpovědnosti, zepšení image u zákazníků i sousedů, zepšení dostupnosti podniku/instituce většímu počtu kientů, zefektivnění zásobování a pohybu zboží. Pro škou zmírnění intenzity provozu v okoí škoy, zepšení zdravotního stavu žáků, snížení dopravněbezpečnostních rizik při cestách žáků do škoy, zvýšení vnímavosti žáků vůči svému okoí. Pro město přeměna parkovacích poch na kvaitnější veřejné prostory, úspora nákadů na provoz a údržbu parkovacích poch, zepšení životního prostředí ve městě, zvýšení atraktivity města pro obyvatee i návštěvníky, zepšení dostupnosti pro znevýhodněné skupiny obyvate. Opatření managementu mobiity jsou vemi různorodá a mohou být reaizována různým způsobem v závisosti na místních podmínkách. Pode zaměření, rozsahu a dopadu managementu mobiity rozišujeme dvě zákadní úrovně: pošný management mobiity (pro část města, město, region), místní management mobiity (pro objekt, podnik, instituci). Třebaže cíe pošného i místního managementu mobiity jsou víceméně stejné, v organizačním zajištění a jednotivých krocích se mohou išit. Pošný management mobiity bývá zaožen na poskytování sužeb v rámci města nebo regionu se zaměřením na: širokou veřejnost, specifické cíové skupiny např. děti a mádež, handicapovaní obyvateé, návštěvníci apod., specifické druhy cestování např. dojíždění do práce, nákupy, zábava a rekreace apod. Daším úkoem pošného MM je motivovat původce dopravy (zaměstnavatee, nákupní střediska apod.) k zavedení vastního MM na místní úrovni. Organizátorem pošného MM mohou být napříkad orgány místní nebo regionání správy, provozovateé veřejné dopravy nebo zájmová sdružení. Místní management mobiity je zaožen především na poradenství, osvětě a poskytování informací; Pány mobiity 7

16 poitická úroveň iniciace systému koordinace manažer mobiity pošný MM (obec, region) místní MM (objekt, podnik) řídící (manažerská) úroveň centrum mobiity konzutant mobiity místní středisko mobiity koordinátor mobiity pán mobiity sužby managementu mobiity uživateská úroveň informace poradenství osvěta vzděávání dopravní produkty sužby konzutace prodej rezervace koordinace dopravy Schéma organizace managementu mobiity 8 O managementu mobiity

17 zahrnuje však také nabídku aternativ a škáu motivačních opatření. Cíovou skupinou jsou uživateé daného objektu nebo místa zaměstnanci, návštěvníci, zákazníci, studenti apod. Organizátorem místního MM může být vastník nebo provozovate objektu, sdružení uživateů apod. Proces managementu mobiity může začít na jedné úrovni a postupně prorůst do druhé. Místní MM se tedy může vyvinout v ceoměstskou strategii, pošný MM zase může generovat rozvoj místních MM. 2.4 Spoupráce v rámci managementu mobiity Nezbytným předpokadem úspěšného zavedení managementu mobiity je zapojení všech reevantních kíčových aktérů do procesu, a to již ve fázi přípravy. Koordinaci činností v rámci MM zajišťuje pracovní skupina, v níž by měy být zastoupeny všechny spoupracující strany. V zájmu výměny informací a zkušeností je také důežité navázat stáé kontakty s dašími městy nebo regiony, které již management mobiity zavedy. 2.5 Financování managementu mobiity Spoehivé financování je kíčovou záežitostí, ostatně jako u každého projektu. I jinak dobře připravený MM jen stěží dosáhne všech svých cíů bez zajištěného financování Potřeby financování U každého MM je třeba finančně pokrýt: jednorázové vstupní nákady např. vypracování studie proveditenosti, vývoj konceptu impementace, zřízení centra mobiity apod., provozní nákady personá, nájmy, údržba, komunikace, informační materiáy apod. Výše nákadů samozřejmě závisí na rozsahu projektu: roční výdaje na osvětové kampaně nebo podobné méně náročné aktivity mohou být až o někoik řádů nižší než provozní nákady nově vybudovaného centra mobiity ve středu města. Nákady na MM ze snížit dvěma zákadními cestami: využití synergického efektu (příkad: integrované centrum mobiity uspoří nákady dříve vynakádané na provoz odděených zákaznických a informačních středisek), využití stávajících zdrojů (příkad: na koordinátora mobiity je vyškoena osoba, která se předtím zabývaa organizací sužebních cest) Zdroje financování Pro zajištění financování MM je v závisosti na místních podmínkách vhodné kombinovat získání finančních zdrojů (např. granty, dotace) s přerozděením stávajících výdajů (např. úspory získané omezením parkovacích poch). Daším zdrojem spoufinancování mohou být sužby poskytované v rámci samotného MM. Centrum mobiity sice pravděpodobně nebude finančně zcea soběstačné, nicméně příjmy z konzutací nebo rekamy a provize z prodejů a půjčovného atd. mohou přinést poměrně sušný příspěvek do cekového rozpočtu. Pány mobiity 9

18 váda výzkumné instituce průmys EU zájmová sdružení poicie spotřebiteské organizace provozovateé car-sharingu turistická informační centra regionání dopravní svazy správci nemovitostí soukromí dopravci obchodní organizace místní dopravní podniky cestovní kanceáře úřady místní/regionání správy organizátoři kurýrních sužeb žeezniční dopravci cykistické půjčovny a obchody neziskové organizace autopůjčovny etiště místní kanceáře mobiity obchodní komory pošný MM Potenciání partneři managementu mobiity na úrovni města nebo regionu EU obchodní asociace váda výzkumné instituce průmys úřady místní/regionání správy městské centrum mobiity konzutanti mobiity místní dopravní podniky pojišťovny vastník/provozovate objektu uživateé místa nebo objektu odbory individuání zaměstnanci místní MM podniky/organizace v sousedství obchodní komory Potenciání partneři managementu mobiity na úrovni místa nebo objektu 10 O managementu mobiity

19 granty na výzkumné projekty úspora za nevybudovaná parkovací místa podpora vzniku nových pracovních míst daň na podporu veřejné dopravy využití stávajících struktur úspora nákadů pomocí synergie nefinanční podpora nepacená práce (dobrovoníci, studenti) financování managementu mobiity příjem z mýta (např. vjezd do centra) sponzoring příjem z rekamy přímá finační podpora (partneři) provize a popatky příjmy za konzutační sužby ekoogické daně přerozděení stávajících výdajů redukce cestovného krátkodobá snadná časová dostupnost dosažitenost douhodobá obtížná Financování managementu mobiity Pány mobiity 11

20 2.6 Nástroje managementu mobiity Uvedení managementu mobiity do praktického života umožňují různé navzájem se dopňující nástroje. Mezi ty zákadní patří: manažer mobiity, centrum mobiity, konzutant mobiity, místní středisko mobiity, koordinátor mobiity, pán mobiity. Pro reaizaci MM a navazující koncepční práci je třeba zajistit odpovídající institucionání a personání zázemí zahrnující jak kvaifikované odborníky, tak spoupracovníky, kteří mohou být vyškoeni v rámci MM. Počet pracovníků přitom závisí na rozsahu ceého projektu; na začátku to může být jedna nebo někoik osob, později může jít třeba i o desítky zaměstnanců pně rozvinutého centra mobiity Manažer mobiity Je cekově zodpovědný za vývoj strategie a zavedení přísušných opatření. Zastává významnou koordinační funkci v daném městě/regionu/podniku je totiž kíčovým prostředníkem mezi poitickou a řídicí (manažerskou) úrovní. Mě by být v kontaktu se všemi reevantními partnery. Jeho činnosti a pravomoci mohou být případně sdíeny i více osobami. Roi manažera mobiity může zastávat napříkad vhodný pracovník místního úřadu, dopravního podniku, nevádní organizace apod Centrum mobiity Provozní jednotka na místní nebo regionání úrovni zajišťující poskytování sužeb souvisejících s mobiitou. Dobře pracující Centrum mobiity (CM) musí spňovat dva zákadní předpokady: mutimodání přístup k poskytování sužeb, individuání přístup ve vztahu ke kientům. CM nabízí informace a sužby pro mobiitu, zahrnující např. prodej jízdenek obvyke pro někoik druhů veřejné dopravy (autobusy, metro, tramvaje, vaky), ae také jiná řešení (parkovací místa pro osobní automobiy, car-sharing sdíení automobiů, car pooing koordinace spoujízdy). Centrum mobiity někdy zpracovává pány mobiity pro místa, která svým působením vytvářejí dopravní provoz, jako jsou škoy, firmy apod. Jeho existence může pomoci pozitivně prezentovat management mobiity v očích veřejnosti. Kontakt s uživatei může probíhat jednak osobně, jednak teefonicky, pomocí internetu, informačních termináů, apod. Centrum mobiity s ceoměstskou působností by měo být umístěno v dobře dostupné okaitě v centrání části města (ideáně na havní Centrum mobiity 12 O managementu mobiity

21 žeezniční stanici, důežitém přestupním bodu apod.). Mohou být ovšem zřizována centra mobiity zaměřená pouze na určité cíové skupiny, popřípadě přechodná CM související s organizací určité akce (kuturní nebo sportovní udáosti, veetrhy apod.) Konzutant mobiity Je osoba, která poskytuje informace o dopravních možnostech na zákadě individuáních potřeb cestujících (v takovém případě pracuje často pro centrum mobiity), nebo osoba nabízející poradenství a odbornou pomoc při zpracování, reaizaci a vyhodnocení pánů mobiity. Kromě toho organizuje informační a vzděávací kampaně. Funkce konzutanta mobiity bývá obvyke zřizována v rámci pošného managementu mobiity určitého města nebo regionu Pán mobiity Jeden z nejúčinnějších nástrojů managementu mobiity. Je to strategický dokument vytvořený pro konkrétní subjekt (podnik nebo instituci, region, obec nebo část obce, škou apod.). Jsou v něm formuovány konkrétní cíe, akční pán k jejich dosažení, způsoby jejich zavedení a zodpovědnost konkrétních osob. Pán mobiity je sestaven na určité období a je třeba jej průběžně aktuaizovat na zákadě měnících se podmínek Místní středisko mobiity Může být zřízeno na úrovni podniku nebo instituce. V takovém případě souží pouze zaměstnancům nebo kientům dané organizace. Jeho podoba může být různá: od teefonního čísa obsuhovaného jedním pracovníkem (např. recepčním) až po speciaizovanou kanceář. Středisko mobiity může být také zodpovědné za impementaci místního pánu mobiity Koordinátor mobiity Je zodpovědný za přípravu, reaizaci a vyhodnocení pánu mobiity zpracovaného pro určitý podnik, instituci, organizaci nebo objekt. Provádí průzkumy mezi uživatei, navrhuje konkrétní opatření, komunikuje s reevantními vnějšími partnery (místní úřady, dopravní podniky apod.) Z organizačního hediska je ideání, pokud je funkce koordinátora mobiity pevně začeněna do organizační struktury daného podniku, instituce nebo organizace. Pány mobiity 13

22

23 3 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity Pán mobiity (PM) je sada opatření, která jsou zacíena na sadění dopravních potřeb zaměstnanců či jiných cíových skupin (turistů, obyvate městských zón atd.) v rámci dané okaity. Opatření míří k prosazení co nejšetrnějších způsobů dopravy. Jedná se o omezení automobiové dopravy na nejnižší možnou míru (pouze nezbytné jízdy automobiy, a pokud je nutno automobi použít, cíem je aespoň koordinovat jízdy a vytížit kapacitu vozide k dopravě většího počtu osob). Vhodnými způsoby je také v rámci pánu mobiity řešena přeprava zboží a využití stávajících sužeb. Pány mobiity můžeme pode jejich zaměření děit do dvou zákadních kategorií: a) cíové (destinační) pány mobiity Jsou vytvářeny s cíem především zvýšit využívání udržitených způsobů dopravy při přesunech do určité destinace, např. pracoviště, škoa, nemocnice, turistická atrakce atd., přičemž důvod pro uskutečnění většiny cest do/z této destinace bývá obdobný. b) zdrojové (rezidenční) pány mobiity Bývají zaměřeny na okaitu (obvyke bydiště), odkud jsou uskutečňovány cesty na různá místa z různých důvodů. Pány mobiity 15

24 časová patnost PM rozsah PM příkad PM trvaý dočasný Různá čenění typů pánů území místo, objekt škoa jednorázová udáost region, agomerace, město úřad, podnik, banka, nemocnice, kuturní nebo rekreační zařízení apod. MŠ, ZŠ, SŠ spoečenská, kuturní nebo sportovní akce, veetrh apod. Pokud je to účené, v určité okaitě mohou být současně vyvíjeny pány mobiity spadající do obou kategorií jejich koordinace by měa být zajištěna v rámci dopravní poitiky dané municipaity. Jiné rozčenění typů pánů mobiity může být pode časové patnosti, rozsahu a úrovně detainího rozpracování cíů i prostředků k jejich dosažení. 3.1 Anaytická část pánu mobiity Mě by zde být co nejpodrobněji popsán současný stav a identifikovány havní probémy a nedostatky. Z obsahu by měo být zřejmé napříkad: Každý pán mobiity musí obsahovat: anaytickou část (detainí rozbor výchozí situace), návrhovou část (podrobný popis cíů pánu mobiity a navržených opatření vedoucích k dosažení těchto cíů), závaznou část (akční pán, harmonogram aktivit), hodnotící část (monitoring, aktuaizace). Tato zákadní struktura je nutným minimem, které by měo být ve všech případech dodrženo. Vše ostatní (rozsah, detainí čenění jednotivých kapito apod.) je již věcí zpracovateů konkrétního pánu mobiity a bude se zákonitě případ od případu išit. Názornosti a srozumitenosti pánu mobiity vemi přispěje použití obrazových materiáů mapky, grafy, fotografie apod. jaká je dostupnost řešené okaity jednotivými druhy dopravy, jaká jsou nejsabší místa v dopravní obsužnosti a jak obtížný by by případný proces nápravy, jaké jsou dopravní potřeby uživateů (okaizace jejich domovů), která místa v řešeném území jsou probematická z hediska bezpečnosti nebo komfortu pěších, cykistů či uživateů veřejné dopravy, jaké je dopravní chování a preference cíové skupiny (tzn. jak se zaměstnanci, žáci apod. obvyke dopravují a za jakých okoností by byi ochotni změnit způsob dopravy), jaké je uživateům k dispozici vybavení (parkování, stojany na koa, kryté přístřešky na zastávkách hromadné dopravy apod.), jaké jsou současné nákady na dopravu (údržba vozového parku, údržba parkovacích míst), jaké jsou vedejší ekonomické ukazatee (nemocnost zaměstnanců, pozdní příchody v důsedku dopravní zácpy). 16 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity

25 Mapa časové dostupnosti prostředky MHD Mapa časové dostupnosti žeezniční dopravou Škoní PM: riziková místa z hediska dopravní bezpečnosti Graf dopravního chování a preferencí Pány mobiity 17

26 Lokaizace bydišť zaměstnanců Součástí tohoto oddíu může být i rozbor možností pro případné zavedení car-pooingu. Je také vhodné zrekapituovat, zda jsou k dispozici nějaké informační a propagační materiáy zaměřené na mobiitu mapky, etáky, výstavní paney, prezentace apod. 3.2 Návrhová část pánu mobiity Návrhová část specifikuje konkrétní opatření, která mají vést k dosažení cíů daného pánu mobiity. Mezi havní strategické cíe každého pánu mobiity bude pravděpodobně patřit racionaizace využívání automobiové dopravy a zvyšování podíu Mapa možností pro využití car-pooingu udržitenějších způsobů dopravy na cekové přepravní práci. Mezi díčí cíe může patřit napříkad: zkvaitnění dopravní obsužnosti dané okaity veřejnou dopravou, zepšení podmínek pro pěší a cykisty, omezení nabídky parkovacích míst pro automobiovou dopravu, finanční úspora vypývající ze snížení počtu nutných jízd, snížení finančních ztrát způsobených např. nemocností zaměstnanců, pozdními příchody v důsedku dopravní zácpy apod. Cíů vyjmenovaných v návrhové části pánu mobiity je možno dosáhnout reaizací některých z níže uvedených díčích opatření a aktivit (nejedná se však o vyčerpávající přehed). 18 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility

Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility Seznam opatření Opatření Carpooling & vyhrazená místa pro carpoolery Vznik funkce koordinátora mobility Vznik pracovní skupiny

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více...

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více... Vzduchové trysky Vzduchové trysky vzduchové cony ofukování a vyfukování čištění chazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více Vzduchové trysky V zásadě můžete každou trysku s pochým nebo s tenkým

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Školní plány mobility

Školní plány mobility Školní plány mobility Radek Patrný 7. 4. 2011 Co je školní plán mobility? Strategický plán Řešící způsob dopravy dětí do školy Dlouhodobá koncepce Důraz kladen spíše na priority a postupy než na konkrétní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 Příoha č. 8b) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 2 Regionání

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

S plnou silou do náročných úkolů

S plnou silou do náročných úkolů S pnou siou do náročných úkoů Pro téměř každé průmysové použití se najde ten správný stroj z řady Kärcher IC a I s výkom od,4 do 7,5 a nádobou o objemu a 00. ýkonné a spoehivé vysavače jsou skvěe vhodné

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Destinační management - organizace cestovního ruchu

Destinační management - organizace cestovního ruchu Destinační management - organizace cestovního ruchu nutná podmínka pro řízení destinace cestovního ruchu 24.6.2011 Petr Kratochvíl Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Počet

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Asociace měst pro cyklisty

Asociace měst pro cyklisty Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek O asociaci "Pojďme společně ukázat na fenomén jízdního kola, který se opět stává přirozenou součástí každodenního života. Není to jen o sportu - chytnout řidítka

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY REALIZACE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU: 1. dopravní integrace, ustanovení koordinátora 2. sjednocení tarifních podmínek 3. sjednocení přepravních podmínek 4. dopravní koordinace,

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Mgr. Jaroslav Mach, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR X. KONFERENCE O ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH Ing. Radek Patrný 22. 11. 2016, PRAHA, HOTEL STEP**** Nadace Partnerství největší česká nadace

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Příklady plánů udržitelné městské mobility

Příklady plánů udržitelné městské mobility Příklady plánů udržiteln itelné městské mobility Zbyněk Sperat, CDV SUMP - příklady Obsah Příklady cílů SUMPů z Británie a Francie Velká Británie Local Transport Plan Darlington Bristol Birmingham SUMP

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING CR V ORP Účinný marketing CR v ORP Chomutov. Roky Plán 1 1 Skutečnost 0 Popis měřítka:

NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING CR V ORP Účinný marketing CR v ORP Chomutov. Roky Plán 1 1 Skutečnost 0 Popis měřítka: Problémový okruh 1 Cíl D1 Číslo indikátoru D 1 NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING CR V ORP Účinný marketing CR v ORP Chomutov Společná marketingová strategie Vytvořený dokument strategie (ANO/NE) Chomutov,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Metodika city. City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech. logistiky Projekt VaV MD ČR

Metodika city. City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech. logistiky Projekt VaV MD ČR Metodika city City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech logistiky Projekt VaV MD ČR Projekt výzkumu a vývoje MD ČR č. CG 732-108-720 Řešitelé: PBA International Prague, spol. s r.o. Ing.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy Města s dobrou adresou 30.4.2015, Olomouc Historie SUMP 1. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 3 Verze č. 4.5 Účinnost od 7. 8. 2013 SEZNAM ZMĚN Změny v textu oproti verzi

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 3 SEZNAM ZMĚN Změny v textu oproti verzi 4.5 Upraveno období vykazování

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění Integrovaný plán mobility Ostrava Průzkum veřejného mínění DOPRAVA V OSTRAVĚ JAKÉ JSOU VAŠE VIZE A PŘEDSTAVY? Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY STATISTIKA Průzkum skladby cestujících v městské hromadné dopravě a jejich preferencích při volbě dopravního prostředku

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zíně, Fakuta technoogická Ústav fyziky a materiáového inženýrství Jméno a příjmení Josef Novák Ročník / Skupina x Předmět Laboratorní cvičení z předmětu Datum měření xx. xx. xxxx

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více