Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce"

Transkript

1 Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011

2

3 Pány mobiity

4 Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra Lukešová (Škoní pány mobiity), Danie Mourek (Příkady dobré praxe) Editor: Petr Šmíd Jazyková korektura: Vadimír Koár Fotografie: archiv Nadace Partnerství Grafická úprava: Petr Šabach, František Eiáš (obáka) Sazba: Petr Šabach Tisk: Print Matua, s. r. o., Brno; vytištěno na recykovaný papír Nákad: 500 výtisků Vydavate a distribuce: Nadace Partnerství Údoní 33, Brno te.: Nadace Partnerství 2011 ISBN

5 1 Úvod O managementu mobiity Zákadní informace Nástroje managementu mobiity Havní přínosy managementu mobiity Manažer mobiity Organizace managementu mobiity Centrum mobiity Spoupráce v rámci managementu mobiity Konzutant mobiity Financování managementu mobiity Místní středisko mobiity Potřeby financování Koordinátor mobiity Zdroje financování Pán mobiity 13 3 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity Anaytická část pánu mobiity Opatření motivující k využívání 3.2 Návrhová část pánu mobiity veřejné dopravy Informační opatření Opatření podporující pěší nebo cykistickou Propagační opatření 19 dopravu do zaměstnání Organizační a koordinační opatření Opatření pro racionánější organizaci Vzděávací a škoicí opatření 20 parkování motorových vozide Teekomunikace a pružná 3.3 Akční pán organizace pracovní doby Hodnotící část pánu mobiity Postup při tvorbě podnikového pánu mobiity Přípravná fáze Ekonomické faktory výchozí situace Anaýza výchozího stavu Průzkum dopravního chování Průzkum dopravního chování Vytvoření akčního pánu Anaýza území Monitoring, vyhodnocení, aktuaizace Nástroje k dosažení cíů podnikového pánu mobiity Snížení frekvence pravideného dojíždění Finančně zvýhodněné cestování do zaměstnání veřejnou dopravou Snížení potřeby mimopracovních Poskytování poradenských sužeb cest zaměstnanců o možnostech veřejné dopravy Zavedení a podpora zaměstnanecké dopravy Marketing a propagace veřejné dopravy Firemní autobus Car-pooing Smuvní taxisužba Zavedení zprostředkovací Van-pooing 35 sužby car-pooingu Bike & Ride Motivační opatření pro rozvoj car-pooingu Park & Ride Lobování za zepšení podmínek pro 5.4 Zvýšení atraktivity veřejné dopravy uživatee car-pooingu Lobování za zkvaitnění veřejné dopravy Garantovaná doprava domů v případě Prodej jízdenek v areáu podniku 36 neočekávané situace 39

6 5.6 Opatření pro zvýšení atraktivity pěší a cykistické dopravy Zepšení infrastruktury pro pěší a cykistickou dopravu Bezpatná údržba jízdních ko Finanční příspěvek na jízdní koa a cykistické vybavení Marketing a propagace cykistické a pěší dopravy Pracovní cesty na koe Podpora využívání aternativních způsobů dopravy při sužebních cestách Organizace parkování Motivace k úspornějšímu využívání automobiů Škoní pány mobiity Obsah škoního pánu mobiity Vznik pracovní skupiny a stanovení Anaytická část ŠPM 46 zákadních cíů ŠPM Návrhová část ŠPM Rozbor současného stavu Akční pán ŠPM Vypracování akčního pánu Hodnotící část ŠPM Monitoring a vyhodnocení Vytvoření škoního pánu mobiity Propagace škoního pánu mobiity Pány mobiity vekých měst a agomerací Evropská egisativa Nástroje k dosažení cíů pánu mobiity 7.2 Postup při tvorbě městského pánu mobiity vekého města nebo agomerace Přípravná fáze Systémy automatických půjčoven Anaýza výchozího stavu 53 jízdních ko Vytvoření akčního pánu Car-sharing Přehed doporučených okruhů městského pánu mobiity Příkady dobré praxe Město, agomerace Veký podnik Podpora podnikových pánů mobiity na 8.3 Maý podnik úrovni agomerace (Nantes/Francie) Úřad státní správy Systémy veřejných půjčoven ko ve Francii Car Liberté car-sharing v Savojsku (Francie) 61

7

8

9 1 Úvod Téměř 28 % skeníkových pynů je v Evropě vypouštěno dopravními prostředky. Emise z dopravy vzrosty nejvíce za posedních 10 et. Značnou část reaizovaných cest představují cesty za prací do zaměstnání nebo na sužební cesty. Dojíždění do práce autem přispívá veikou měrou k dopravním zácpám ve špičkách, idé pak cestují autem i za dašími aktivitami, na nákupy, za sportem a doprovázejí děti, automobiy zabírají prostor ve městě. Provoz automobiu sině zatěžuje rozpočet domácností, nákady na dopravu do práce mohou představovat až 30 % rozpočtu a mají viv na neustáe stoupající cenu ropy. Existují však jednoduchá a efektivní řešení, jak zmírnit tento nebahý viv: pány mobiity, které mohou evně a ryche ovivnit tyto negativní dopady. Nabídka dopravních sítí, ať už žeezniční, městské, či meziměstské hromadné dopravy je nutná k nastartování (finančního) úsií. V rámci pánů mobiity mohou firmy pomocí měkkých organizačních a komunikačních opatření optimaizovat stávající nabídku a vytvářet aternativy k individuání automobiové dopravě. Pány mobiity zavádějí na zákadě anaýzy situace, stávajících způsobů dopravy, vzdáenosti sída firmy od bydišť zaměstnanců, na zákadě podmínek parkování, dostupnosti firmy a ochoty zaměstnanců měnit své Pány mobiity 1

10 dopravní návyky pomocí opatření, kterými motivují zaměstnance k tomu, aby nechai automobi v garáži. Patří mezi ně napříkad podrobné informace o hromadné dopravě, příspěvky na sezonní jízdenky, příspěvek na nákup eektrokoa, zřízení půjčovny ko, podpora práce z domova S pány mobiity přišy poprvé před 10 ety veké spoečnosti v západní Evropě, havně v Begii, Švýcarsku, Rakousku, ve Skandinávii a také ve Veké Británii, Hoandsku a Francii. Pode nejnovějšího průzkumu, který probíha ve Francii, existuje asi pánů mobiity firem, které se týkají 5 % všech zaměstnanců. V některých obastech jde až o 30 %. Mohou být řešením pro tři zákadní piíře firemní kutury ekonomický, ekoogický a sociání. Tato strategie přináší výhody zaměstnancům, firmě i spoečnosti. Cesty do práce se stávají evnější, méně stresující a bezpečnější. Sída firem jsou dostupnější, jejich okoí přívětivější, snižuje se potřeba parkovacích míst a nárok na prostor. V okoí sída nedochází ve špičce k zácpám a dochází k optimaizaci používání hromadné dopravy. Firma se stává atraktivnější pro potenciání nové zaměstnance. V této pubikaci je uvedena podrobná metoda zpracování pánu mobiity. Spočívá v anaýze okaity a její dostupnosti, dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, vyčísí firemní nákady na dopravu a nabízí opatření šitá na míru konkrétní situaci. Podnět z vedení firmy, široké zapojení zaměstnanců, schopný koordinátor projektu a motivovaní idé z odboru idských zdrojů jsou nezbytní spouhráči při zavádění pánu mobiity. Z výsedků národního výzkumu, který proběh nedávno ve Francii, je patrné, že pány mobiity mohou zredukovat individuání automobiovou dopravu o 10 % během někoika měsíců: v rámci nejstarších pánů se podařio snížit IAD až o 30 %. To je případ ST Micro Eectronic v Grenobu, Indiggio v Chambéry a mnoha daších. Přijatá opatření se iší pode konkrétní geografické situace a pode zaměření firmy, ae od zavedení prvních pánů mobiity dochází ke zepšení podmínek v hromadné dopravě pošně po ceé Francii. Zavedením opatření na podporu cykistiky se podařio v Grenobu a okoí zvýšit počet idí dojíždějících do práce na koe z 5 % na 15 % ve většině zapojených institucí. Cykistika a chůze mají mimo jiné také vynikající účinek na idské zdraví: 30 minut chůze nebo jízdy na koe denně snižuje riziko vzniku kardiovaskuárních nemocí, cukrovky a osteoporózy, deprese a některých forem rakoviny. Ke spoujízdě jako nejúspěšnějšímu opatření se ve třech průmysových zónách v obasti Lyonu, kde pracuje 20 tisíc zaměstnanců, připojio z původních 5 % úžasných 15 % idí za 9 měsíců. V průmysovém parku v Paine de Ain, kde pracuje 5 tisíc idí, se dokonce zvýši počet idí užívajících spoujízdu ze 7 % na 23 % během jednoho roku. Každý nový uživate znamená snížení emisí výfukových pynů o jednu tunu ročně. Kíčové faktory úspěchu pánů mobiity jsou dnes již dobře známé: schopné vedení projektu a motivace všech zapojených čánků: zaměstnanců včetně vedení podniku, zástupců operátorů hromadné dopravy apod. Pokud projekt, který je vekou měrou zaožený na idech, opustí schopný koordinátor, může to mít vemi negativní účinek. Je nanejvýš důežité pořádat pravidené informační a propagační akce. Je potřeba mít na paměti, že situace zaměstnanců se mění: vemi účinné je zaměřit se na zaměstnance, co bydí daeko, zrovna se přestěhovai nebo nově nastoupii do podniku. 2 Úvod

11 Firma musí naézt vazby mezi svým pracovním koektivem a provozovatei hromadné dopravy. Zřízením centra mobiity pro jednotivé agomerace se podařio v Chambéry, Nantes, Grenobu nebo Montpeier urychit proces a zvýšit dopad opatření a zapojit od 5 % do 30 % zaměstnanců během někoika et. Mnoho faktorů může ovivnit výsedky: napříkad snížení počtu parkovacích míst může urychit zavedení pánů mobiity. Siná hustota městské zástavby bude nahrávat chůzi a používání hromadné dopravy. Koo bude nejobíbenějším dopravním prostředkem dokonce i manažerů v okaitách s nižší hustotou dopravy a nejvíce bude využíváno pro přímé cesty nebo také v příměstských obastech, které nejsou dobře obsuhovány hromadnou dopravou. Práce přes den v pravideném čase a na stejném místě usnadňuje organizaci dopravy. Pány mobiity mohou být upatňovány v nejrůznějších podmínkách a v nejrůznějších okaitách. Výsedky, kterých byo dosaženo v posedních 10 etech, dokazují, že poměr mezi cenou a účinkem pánů mobiity je skvěý: díky zavedeným opatřením se podařio změnit 7 % až 10 % všech cest reaizovaných autem na jiné dopravní prostředky při minimáních nákadech. Nabyté zkušenosti nám umožňují si představit daší sféry upatnění pánů mobiity: všechny veké podniky jsou dnes již zapojeny do procesu, ae je mnohem těžší osovit maé a střední podniky. Organizace mezipodnikového pánu mobiity nebo hromadné zapojení 7 či 8 menších podniků v jedné okaitě nebo industriání obasti se ukazuje jako nadějná cesta. Nákupní zóny na okrajích měst generují vekou dopravní zátěž a jsou jen těžko ovivnitené. Organizátoři vekých sportovních nebo kuturních akcí, provozovateé arén a stadionů mohou také těžit z postupů této metody, a épe tak zajistit odpovídající nabídku dopravy pro voný čas. Z vyhodnocení vypývá, že nejefektivnější jsou opatření šitá na míru pode konkrétních podmínek. Automobiová doprava přináší stáe více negativních dopadů na každodenní život V národním nebo mezinárodním měřítku může ryché výsedky přinést vzájemná výměna příkadů dobré praxe a technických nástrojů. Vekým přínosem je pravidené hodnocení v rámci patformy EPOMM, ae zváště neúnavná snaha o informovanost a motivaci spoečnosti. Nadace Partnerství se vydaa správným směrem a zahájia proces kutivace dopravního prostředí: organizuje exkurze, zaožia pracovní skupinu, vydává metodiky. V dnešní době se domácnosti stáe více motorizují a užívání individuání automobiové dopravy stáe stoupá. Opatření zahrnutá v pánech mobiity umožňují všem přispívat k epší ochraně panety a těžit z vyšší kvaity života z hediska bezpečnosti a čistoty životního prostředí při minimáních finančních nákadech. Pány mobiity 3

12

13 2 O managementu mobiity 2.1 Zákadní informace Management (řízení) mobiity (MM) je moderní strategie rozvoje dopravy, která se postupně vyvinua jako odpověď na narůstající probémy související s dopravou (neúměrně vysoká intenzita provozu, dopravní zácpy, negativní vivy na životní prostředí a zdraví apod.). Cíem správného managementu mobiity je zavedení opatření vedoucích k uskutečnění potřebné přepravy osob a zboží za současného snížení nepříznivého dopadu na životní prostředí a snížení ekonomické zátěže. Management mobiity je orientovaný především na ovivňování poptávky v osobní i nákadní dopravě pomocí tzv. měkkých opatření, tedy řešení zaožených spíše na organizaci, koordinaci, motivaci, propagaci a přenosu informací než na větších investicích do infrastruktury. Jeho havním cíem je dosažení změny dopravního chování obyvate směrem k udržitenějším způsobům dopravy, výsedkem čehož by byo omezení individuání automobiové dopravy (zejména sóo-jízd motorových vozide) a vastnictví osobních automobiů vůbec. Úkoem měkkých opatření je nejčastěji zepšení účinnosti tvrdých opatření používaných v městské dopravě (jako jsou nové tramvajové inky, si- Pány mobiity 5

14 nice nebo cykostezky). Opatření managementu mobiity (ve srovnání s tvrdými opatřeními) nevyžadují nutně veké finanční investice a zároveň mohou vykazovat vysoký přínos v poměru k nákadům (BCR Benefit Cost Ratio). měkká opatření (management mobiity) organizace, marketing, osvěta informace pán mobiity nižší investiční náročnost rychá reaizovatenost snadná modifikovatenost a servisních center, zapojování veřejnosti do dopravních probémů, marketing a kampaně), podniků, úřadů a jiných organizací (např. management parkování, pány mobiity), ško a univerzit (výchova a osvěta), zákaznického a turistického servisu (např. dovážkový servis, speciání ístky pro turisty) a nákadní dopravy (ogističtí operátoři, skupiny dopravců na městské a regionání úrovni). Významným novým prvkem je přitom zakádání kooperačních vztahů, napříkad mezi územněsprávními ceky, dopravními podniky, operátory mobiity, podniky, škoami i uživatei veřejné dopravy. Na managementu mobiity se aktivně podíejí veřejné i soukromé sožky. tvrdá opatření (investice do infrastruktury, vozidového parku, řízení dopravního provozu) budování infrastruktury údržba a modernizace vozide řízení dopravního provozu veká investiční náročnost časová náročnost obtížná modifikovatenost Vývojem koncepce udržitené mobiity se mohou zabývat místní a regionání úřady, vastníci pozemků nebo jejich správci, veřejní dopravci, organizátoři spoečenských akcí, komerční zájmové skupiny, obchodní spoky a zaměstnanecké organizace, chodci, cykisté nebo jiné skupiny siniční dopravy, komunitní skupiny apod. Management mobiity bývá reaizován na úrovni regionů, měst nebo obcí (např. zřizování konzutačních informačních Management mobiity využívá především organizačních, marketingových a informačních nástrojů 6 O managementu mobiity

15 2.2 Havní přínosy managementu mobiity 2.3 Organizace managementu mobiity Pro podnik nebo instituci zmírnění probémů způsobených nedostatkem parkovacích míst, úspora nákadů na provoz a údržbu parkovacích poch, snížení nákadů na sužební cesty, zkrácení doby nutné pro cestování zaměstnanců do/z práce, omezení zpoždění z důvodů dopravní zácpy, zmírnění intenzity provozu v okoí podniku/instituce snížení nákadů na údržbu vozového parku, zepšení zdravotního stavu zaměstnanců, méně absencí z důvodu nemoci, snazší získávání nových zaměstnanců i udržení těch stávajících (z důvodu epší dopravní dostupnosti), napnění stanovených cíů v obasti spoečenské zodpovědnosti, zepšení image u zákazníků i sousedů, zepšení dostupnosti podniku/instituce většímu počtu kientů, zefektivnění zásobování a pohybu zboží. Pro škou zmírnění intenzity provozu v okoí škoy, zepšení zdravotního stavu žáků, snížení dopravněbezpečnostních rizik při cestách žáků do škoy, zvýšení vnímavosti žáků vůči svému okoí. Pro město přeměna parkovacích poch na kvaitnější veřejné prostory, úspora nákadů na provoz a údržbu parkovacích poch, zepšení životního prostředí ve městě, zvýšení atraktivity města pro obyvatee i návštěvníky, zepšení dostupnosti pro znevýhodněné skupiny obyvate. Opatření managementu mobiity jsou vemi různorodá a mohou být reaizována různým způsobem v závisosti na místních podmínkách. Pode zaměření, rozsahu a dopadu managementu mobiity rozišujeme dvě zákadní úrovně: pošný management mobiity (pro část města, město, region), místní management mobiity (pro objekt, podnik, instituci). Třebaže cíe pošného i místního managementu mobiity jsou víceméně stejné, v organizačním zajištění a jednotivých krocích se mohou išit. Pošný management mobiity bývá zaožen na poskytování sužeb v rámci města nebo regionu se zaměřením na: širokou veřejnost, specifické cíové skupiny např. děti a mádež, handicapovaní obyvateé, návštěvníci apod., specifické druhy cestování např. dojíždění do práce, nákupy, zábava a rekreace apod. Daším úkoem pošného MM je motivovat původce dopravy (zaměstnavatee, nákupní střediska apod.) k zavedení vastního MM na místní úrovni. Organizátorem pošného MM mohou být napříkad orgány místní nebo regionání správy, provozovateé veřejné dopravy nebo zájmová sdružení. Místní management mobiity je zaožen především na poradenství, osvětě a poskytování informací; Pány mobiity 7

16 poitická úroveň iniciace systému koordinace manažer mobiity pošný MM (obec, region) místní MM (objekt, podnik) řídící (manažerská) úroveň centrum mobiity konzutant mobiity místní středisko mobiity koordinátor mobiity pán mobiity sužby managementu mobiity uživateská úroveň informace poradenství osvěta vzděávání dopravní produkty sužby konzutace prodej rezervace koordinace dopravy Schéma organizace managementu mobiity 8 O managementu mobiity

17 zahrnuje však také nabídku aternativ a škáu motivačních opatření. Cíovou skupinou jsou uživateé daného objektu nebo místa zaměstnanci, návštěvníci, zákazníci, studenti apod. Organizátorem místního MM může být vastník nebo provozovate objektu, sdružení uživateů apod. Proces managementu mobiity může začít na jedné úrovni a postupně prorůst do druhé. Místní MM se tedy může vyvinout v ceoměstskou strategii, pošný MM zase může generovat rozvoj místních MM. 2.4 Spoupráce v rámci managementu mobiity Nezbytným předpokadem úspěšného zavedení managementu mobiity je zapojení všech reevantních kíčových aktérů do procesu, a to již ve fázi přípravy. Koordinaci činností v rámci MM zajišťuje pracovní skupina, v níž by měy být zastoupeny všechny spoupracující strany. V zájmu výměny informací a zkušeností je také důežité navázat stáé kontakty s dašími městy nebo regiony, které již management mobiity zavedy. 2.5 Financování managementu mobiity Spoehivé financování je kíčovou záežitostí, ostatně jako u každého projektu. I jinak dobře připravený MM jen stěží dosáhne všech svých cíů bez zajištěného financování Potřeby financování U každého MM je třeba finančně pokrýt: jednorázové vstupní nákady např. vypracování studie proveditenosti, vývoj konceptu impementace, zřízení centra mobiity apod., provozní nákady personá, nájmy, údržba, komunikace, informační materiáy apod. Výše nákadů samozřejmě závisí na rozsahu projektu: roční výdaje na osvětové kampaně nebo podobné méně náročné aktivity mohou být až o někoik řádů nižší než provozní nákady nově vybudovaného centra mobiity ve středu města. Nákady na MM ze snížit dvěma zákadními cestami: využití synergického efektu (příkad: integrované centrum mobiity uspoří nákady dříve vynakádané na provoz odděených zákaznických a informačních středisek), využití stávajících zdrojů (příkad: na koordinátora mobiity je vyškoena osoba, která se předtím zabývaa organizací sužebních cest) Zdroje financování Pro zajištění financování MM je v závisosti na místních podmínkách vhodné kombinovat získání finančních zdrojů (např. granty, dotace) s přerozděením stávajících výdajů (např. úspory získané omezením parkovacích poch). Daším zdrojem spoufinancování mohou být sužby poskytované v rámci samotného MM. Centrum mobiity sice pravděpodobně nebude finančně zcea soběstačné, nicméně příjmy z konzutací nebo rekamy a provize z prodejů a půjčovného atd. mohou přinést poměrně sušný příspěvek do cekového rozpočtu. Pány mobiity 9

18 váda výzkumné instituce průmys EU zájmová sdružení poicie spotřebiteské organizace provozovateé car-sharingu turistická informační centra regionání dopravní svazy správci nemovitostí soukromí dopravci obchodní organizace místní dopravní podniky cestovní kanceáře úřady místní/regionání správy organizátoři kurýrních sužeb žeezniční dopravci cykistické půjčovny a obchody neziskové organizace autopůjčovny etiště místní kanceáře mobiity obchodní komory pošný MM Potenciání partneři managementu mobiity na úrovni města nebo regionu EU obchodní asociace váda výzkumné instituce průmys úřady místní/regionání správy městské centrum mobiity konzutanti mobiity místní dopravní podniky pojišťovny vastník/provozovate objektu uživateé místa nebo objektu odbory individuání zaměstnanci místní MM podniky/organizace v sousedství obchodní komory Potenciání partneři managementu mobiity na úrovni místa nebo objektu 10 O managementu mobiity

19 granty na výzkumné projekty úspora za nevybudovaná parkovací místa podpora vzniku nových pracovních míst daň na podporu veřejné dopravy využití stávajících struktur úspora nákadů pomocí synergie nefinanční podpora nepacená práce (dobrovoníci, studenti) financování managementu mobiity příjem z mýta (např. vjezd do centra) sponzoring příjem z rekamy přímá finační podpora (partneři) provize a popatky příjmy za konzutační sužby ekoogické daně přerozděení stávajících výdajů redukce cestovného krátkodobá snadná časová dostupnost dosažitenost douhodobá obtížná Financování managementu mobiity Pány mobiity 11

20 2.6 Nástroje managementu mobiity Uvedení managementu mobiity do praktického života umožňují různé navzájem se dopňující nástroje. Mezi ty zákadní patří: manažer mobiity, centrum mobiity, konzutant mobiity, místní středisko mobiity, koordinátor mobiity, pán mobiity. Pro reaizaci MM a navazující koncepční práci je třeba zajistit odpovídající institucionání a personání zázemí zahrnující jak kvaifikované odborníky, tak spoupracovníky, kteří mohou být vyškoeni v rámci MM. Počet pracovníků přitom závisí na rozsahu ceého projektu; na začátku to může být jedna nebo někoik osob, později může jít třeba i o desítky zaměstnanců pně rozvinutého centra mobiity Manažer mobiity Je cekově zodpovědný za vývoj strategie a zavedení přísušných opatření. Zastává významnou koordinační funkci v daném městě/regionu/podniku je totiž kíčovým prostředníkem mezi poitickou a řídicí (manažerskou) úrovní. Mě by být v kontaktu se všemi reevantními partnery. Jeho činnosti a pravomoci mohou být případně sdíeny i více osobami. Roi manažera mobiity může zastávat napříkad vhodný pracovník místního úřadu, dopravního podniku, nevádní organizace apod Centrum mobiity Provozní jednotka na místní nebo regionání úrovni zajišťující poskytování sužeb souvisejících s mobiitou. Dobře pracující Centrum mobiity (CM) musí spňovat dva zákadní předpokady: mutimodání přístup k poskytování sužeb, individuání přístup ve vztahu ke kientům. CM nabízí informace a sužby pro mobiitu, zahrnující např. prodej jízdenek obvyke pro někoik druhů veřejné dopravy (autobusy, metro, tramvaje, vaky), ae také jiná řešení (parkovací místa pro osobní automobiy, car-sharing sdíení automobiů, car pooing koordinace spoujízdy). Centrum mobiity někdy zpracovává pány mobiity pro místa, která svým působením vytvářejí dopravní provoz, jako jsou škoy, firmy apod. Jeho existence může pomoci pozitivně prezentovat management mobiity v očích veřejnosti. Kontakt s uživatei může probíhat jednak osobně, jednak teefonicky, pomocí internetu, informačních termináů, apod. Centrum mobiity s ceoměstskou působností by měo být umístěno v dobře dostupné okaitě v centrání části města (ideáně na havní Centrum mobiity 12 O managementu mobiity

21 žeezniční stanici, důežitém přestupním bodu apod.). Mohou být ovšem zřizována centra mobiity zaměřená pouze na určité cíové skupiny, popřípadě přechodná CM související s organizací určité akce (kuturní nebo sportovní udáosti, veetrhy apod.) Konzutant mobiity Je osoba, která poskytuje informace o dopravních možnostech na zákadě individuáních potřeb cestujících (v takovém případě pracuje často pro centrum mobiity), nebo osoba nabízející poradenství a odbornou pomoc při zpracování, reaizaci a vyhodnocení pánů mobiity. Kromě toho organizuje informační a vzděávací kampaně. Funkce konzutanta mobiity bývá obvyke zřizována v rámci pošného managementu mobiity určitého města nebo regionu Pán mobiity Jeden z nejúčinnějších nástrojů managementu mobiity. Je to strategický dokument vytvořený pro konkrétní subjekt (podnik nebo instituci, region, obec nebo část obce, škou apod.). Jsou v něm formuovány konkrétní cíe, akční pán k jejich dosažení, způsoby jejich zavedení a zodpovědnost konkrétních osob. Pán mobiity je sestaven na určité období a je třeba jej průběžně aktuaizovat na zákadě měnících se podmínek Místní středisko mobiity Může být zřízeno na úrovni podniku nebo instituce. V takovém případě souží pouze zaměstnancům nebo kientům dané organizace. Jeho podoba může být různá: od teefonního čísa obsuhovaného jedním pracovníkem (např. recepčním) až po speciaizovanou kanceář. Středisko mobiity může být také zodpovědné za impementaci místního pánu mobiity Koordinátor mobiity Je zodpovědný za přípravu, reaizaci a vyhodnocení pánu mobiity zpracovaného pro určitý podnik, instituci, organizaci nebo objekt. Provádí průzkumy mezi uživatei, navrhuje konkrétní opatření, komunikuje s reevantními vnějšími partnery (místní úřady, dopravní podniky apod.) Z organizačního hediska je ideání, pokud je funkce koordinátora mobiity pevně začeněna do organizační struktury daného podniku, instituce nebo organizace. Pány mobiity 13

22

23 3 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity Pán mobiity (PM) je sada opatření, která jsou zacíena na sadění dopravních potřeb zaměstnanců či jiných cíových skupin (turistů, obyvate městských zón atd.) v rámci dané okaity. Opatření míří k prosazení co nejšetrnějších způsobů dopravy. Jedná se o omezení automobiové dopravy na nejnižší možnou míru (pouze nezbytné jízdy automobiy, a pokud je nutno automobi použít, cíem je aespoň koordinovat jízdy a vytížit kapacitu vozide k dopravě většího počtu osob). Vhodnými způsoby je také v rámci pánu mobiity řešena přeprava zboží a využití stávajících sužeb. Pány mobiity můžeme pode jejich zaměření děit do dvou zákadních kategorií: a) cíové (destinační) pány mobiity Jsou vytvářeny s cíem především zvýšit využívání udržitených způsobů dopravy při přesunech do určité destinace, např. pracoviště, škoa, nemocnice, turistická atrakce atd., přičemž důvod pro uskutečnění většiny cest do/z této destinace bývá obdobný. b) zdrojové (rezidenční) pány mobiity Bývají zaměřeny na okaitu (obvyke bydiště), odkud jsou uskutečňovány cesty na různá místa z různých důvodů. Pány mobiity 15

24 časová patnost PM rozsah PM příkad PM trvaý dočasný Různá čenění typů pánů území místo, objekt škoa jednorázová udáost region, agomerace, město úřad, podnik, banka, nemocnice, kuturní nebo rekreační zařízení apod. MŠ, ZŠ, SŠ spoečenská, kuturní nebo sportovní akce, veetrh apod. Pokud je to účené, v určité okaitě mohou být současně vyvíjeny pány mobiity spadající do obou kategorií jejich koordinace by měa být zajištěna v rámci dopravní poitiky dané municipaity. Jiné rozčenění typů pánů mobiity může být pode časové patnosti, rozsahu a úrovně detainího rozpracování cíů i prostředků k jejich dosažení. 3.1 Anaytická část pánu mobiity Mě by zde být co nejpodrobněji popsán současný stav a identifikovány havní probémy a nedostatky. Z obsahu by měo být zřejmé napříkad: Každý pán mobiity musí obsahovat: anaytickou část (detainí rozbor výchozí situace), návrhovou část (podrobný popis cíů pánu mobiity a navržených opatření vedoucích k dosažení těchto cíů), závaznou část (akční pán, harmonogram aktivit), hodnotící část (monitoring, aktuaizace). Tato zákadní struktura je nutným minimem, které by měo být ve všech případech dodrženo. Vše ostatní (rozsah, detainí čenění jednotivých kapito apod.) je již věcí zpracovateů konkrétního pánu mobiity a bude se zákonitě případ od případu išit. Názornosti a srozumitenosti pánu mobiity vemi přispěje použití obrazových materiáů mapky, grafy, fotografie apod. jaká je dostupnost řešené okaity jednotivými druhy dopravy, jaká jsou nejsabší místa v dopravní obsužnosti a jak obtížný by by případný proces nápravy, jaké jsou dopravní potřeby uživateů (okaizace jejich domovů), která místa v řešeném území jsou probematická z hediska bezpečnosti nebo komfortu pěších, cykistů či uživateů veřejné dopravy, jaké je dopravní chování a preference cíové skupiny (tzn. jak se zaměstnanci, žáci apod. obvyke dopravují a za jakých okoností by byi ochotni změnit způsob dopravy), jaké je uživateům k dispozici vybavení (parkování, stojany na koa, kryté přístřešky na zastávkách hromadné dopravy apod.), jaké jsou současné nákady na dopravu (údržba vozového parku, údržba parkovacích míst), jaké jsou vedejší ekonomické ukazatee (nemocnost zaměstnanců, pozdní příchody v důsedku dopravní zácpy). 16 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity

25 Mapa časové dostupnosti prostředky MHD Mapa časové dostupnosti žeezniční dopravou Škoní PM: riziková místa z hediska dopravní bezpečnosti Graf dopravního chování a preferencí Pány mobiity 17

26 Lokaizace bydišť zaměstnanců Součástí tohoto oddíu může být i rozbor možností pro případné zavedení car-pooingu. Je také vhodné zrekapituovat, zda jsou k dispozici nějaké informační a propagační materiáy zaměřené na mobiitu mapky, etáky, výstavní paney, prezentace apod. 3.2 Návrhová část pánu mobiity Návrhová část specifikuje konkrétní opatření, která mají vést k dosažení cíů daného pánu mobiity. Mezi havní strategické cíe každého pánu mobiity bude pravděpodobně patřit racionaizace využívání automobiové dopravy a zvyšování podíu Mapa možností pro využití car-pooingu udržitenějších způsobů dopravy na cekové přepravní práci. Mezi díčí cíe může patřit napříkad: zkvaitnění dopravní obsužnosti dané okaity veřejnou dopravou, zepšení podmínek pro pěší a cykisty, omezení nabídky parkovacích míst pro automobiovou dopravu, finanční úspora vypývající ze snížení počtu nutných jízd, snížení finančních ztrát způsobených např. nemocností zaměstnanců, pozdními příchody v důsedku dopravní zácpy apod. Cíů vyjmenovaných v návrhové části pánu mobiity je možno dosáhnout reaizací některých z níže uvedených díčích opatření a aktivit (nejedná se však o vyčerpávající přehed). 18 Pán mobiity jako nejúčinnější nástroj managementu mobiity

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Vladimír Sodomka a Jiří Svobodník Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Kontext

Více

Nadace Partnerství a její Dopravní program

Nadace Partnerství a její Dopravní program Nadace Partnerství a její Dopravní program Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz http:///doprava 3 základní témata Nadace Partnerství Posilování občanské

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků, které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv.

Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků, které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv. NISSAN EVALIA 15% 20 496 500 Kč Seva15 1.5 dci od 496 VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si uděat výet k jezeru? Nebo pomoct přáteům se stěhováním? Dovézt si na zahradu spoustu madých stromků? Nebo se jen

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více